Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 003893 21003532 na godz. na dobę w sumie
Fakturowanie sprzedaży w 2017 - ebook/pdf
Fakturowanie sprzedaży w 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326964336 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgowym i rozliczeniowym. Pełni wiele funkcji, ale najważniejsza jest ta, że pozwala ona na udokumentowanie transakcji i umożliwia poprawne jej ujęcie w księgach i ewidencjach zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktury. W publikacji znajdziesz omówienie najważniejszych kwestii związanych z wystawianiem tych dokumentów, a także rozwiązania prawdziwych praktycznych problemów dotyczących tej tematyki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

F a k t u r o w a n i e s p r z e d a ż y w 2 0 1 7 r o k u . P r a k t y c z n e w y j a ś n i e n i a e k s p e r t ó w Fakturowanie sprzedaży w 2017 roku Praktyczne wyjaśnienia ekspertów 55 PRZYKŁADÓW ROZWIĄZAŃ B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 7 2 1 M O U Cena brutto 59,90 zł UOM127 Fakturowanie OK.indd 1 10.05.2017 10:29 FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY W 2017 PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW 55 PRZYKŁADÓW ROZWIĄZAŃ UOM127.indd 1 10.05.2017 07:08 Redaktor: Anna Kostecka Autorzy: praca zbiorowa Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół ISBN: 978-83-269-6433-6 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Dariusz Ziach Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Fakturowanie sprzedaży w 2017. Praktyczne wyjaśnienia ekspertów. 55 przykła- dów rozwiązań” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z po- wołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania ma- teriałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich prze- twarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Pań- stwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UOM127.indd 2 10.05.2017 07:08 SpiS treści Wstęp .......................................................................................................................................... Komentarze ekspertów .......................................................................................................... Sprawdź, jak możesz usprawnić fakturowanie sprzedaży w 2017 roku ................... Faktura wystawiona przed sprzedażą może przyspieszyć obowiązek podatkowy ........................................................................................................................... Pamiętaj, że nie z każdej faktury możesz odliczyć VAT .............................................. Duplikat faktury oraz dokument celny pozwalają Ci odliczyć VAT ......................... Sprawdź, czy korekta faktur uprawnia do zwrotu VAT .............................................. Sprawdź, jak wystawić fakturę w imieniu sprzedawcy ............................................... Kontrahenci sami decydują, czy faktury będą przesyłane w formie PDF-a ............. Pytania i odpowiedzi .............................................................................................................. Sprzedaż usługi dekarskiej wraz z materiałem – jak wystawić fakturę ................... Jak prowadzić rozliczenia podatkowe, gdy wynajmowany składnik majątku stanowi współwłasność małżonków ............................................................................... Czy likwidowana spółka może korygować faktury ..................................................... Podatnicy niezarejestrowani do VAT też mogą wystawiać faktury .......................... Jak udokumentować przyznanie upustu ........................................................................ Jak skorygować błędny NIP nabywcy na fakturze ....................................................... Dożywianie dzieci. Kto ma wystawić faktury .............................................................. Kiedy faktura z adnotacją „odwrotne obciążenie” ....................................................... Czy likwidowana spółka może korygować faktury ..................................................... Jakie dane musi zawierać faktura dokumentująca sprzedaż wysyłkową ................. Jak wypełnić pole dotyczące stawki VAT na fakturze „odwrotne obciążenie” ....... Faktura za wykonanie usługi budowlanej a JPK .......................................................... 7 9 9 17 23 31 33 37 42 47 47 48 48 50 51 53 54 55 56 58 58 59 3 UOM127.indd 3 10.05.2017 07:08 Wynajem lokali użytkowych a stawki na refakturach ................................................. Firma świadczy usługi jako wykonawca i podwykonawca. Kto wystawia fakturę .................................................................................................................................. Z jaką stawką VAT wystawić fakturę za sprzedaż, a także montaż okien, drzwi, rolet i bram ........................................................................................................................... Usługi związane z robotami instalacji wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych. Czy należy wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem .......................................... Firmy architektoniczne a faktury z odwrotnym obciążeniem ................................... Czy na fakturze należy podać podstawę prawną odwrotnego obciążenia .............. Co zrobić, gdy faktura została wystawiona z 23 stawką VAT zamiast jako odwrotne obciążenie .......................................................................................................... Sprzedaż usług jako wykonawca na rzecz innego podmiotu. Czy faktura powinna być wystawiona z 23 stawką VAT ................................................................ Czy należy wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem przy sprzedaży okien wraz z usługą w ramach podwykonawstwa ................................................................. Usługa budowlana – montaż poszycia dachu a faktura z odwrotnym obciążeniem ......................................................................................................................... Z jaką stawką VAT należało wystawić faktury za usługi wykonane przed 1 stycznia 2017 r. ...................................................................................................... Jak powinny być fakturowane roboty przeprowadzone dla firmy budowlanej ...... Upewnij się, jak wystawić fakturę na budowę budynku mieszkalno-usługowego ................................................................................................... Zobacz, jak ewidencjonować fakturę za udział pracownika w konferencji zagranicznej ........................................................................................................................ Jak rozliczyć najem i media w PIT i VAT ........................................................................ Czy aby pomniejszyć podatek należny, trzeba mieć potwierdzenie odbioru wystawianych faktur korygujących ................................................................................ Zaliczka na poczet opłaty wstępnej do leasingu operacyjnego na samochód. Jak zaksięgować fakturę VAT ........................................................................................... W jakim miesiącu wykazać podatek należny od dostaw w ramach deklaracji VAT-7 .................................................................................................................. Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych. Czy trzeba co miesiąc wystawiać faktury, aby nie instalować kasy ...................................................................................... Sprawdź, czy faktura będzie kosztem ............................................................................. Czy na fakturze wystawionej dla osoby fizycznej można zastosować 8 stawkę VAT .......................................................................................................................... Upewnij się, z jaką stawką VAT wystawić fakturę za usługi remontowe na statkach ........................................................................................................................... Konsekwencje zagubionej faktury .................................................................................. Na jedną usługę wystawiono dwie takie same faktury. Co dalej ............................... 60 63 64 64 65 66 66 68 68 70 71 73 74 77 78 82 85 86 87 89 90 91 92 93 4 UOM127.indd 4 10.05.2017 07:08 Fakturowanie sprzedaży w 2017 Spis treści Czy należy wykazać rabat w JPK_FA ............................................................................. W jakim miesiącu zaksięgować fakturę korygującą ..................................................... Stawka 0 na fakturze wystawionej przez kontrahenta z UE. Co dalej ................... Nabycie towaru z Chin. W jaki sposób wykazać transakcję w deklaracji VAT ....... Wyłączność zakupu towarów. Wystawić fakturę czy notę księgową ........................ W jakiej dacie zaksięgować fakturę za przelot pracownika na targi ......................... Czy prawidłowe jest refakturowanie paliwa zakupionego na kartę paliwową ....... Czy faktura za usługę noclegową będzie kosztem uzyskania przychodu ............... Nieopłacona faktura. Czy była wystawiona prawidłowo, czy wymaga korekty .... Konsekwencje korekty uprzednio wystawionej faktury zaliczkowej ....................... Jak postąpić z fakturą korygującą oraz jak wyjaśnić błędne faktury ........................ Czy od faktury dokumentującej zakup obiadu można odliczyć VAT ....................... Czy w fakturze należało zastosować odwrotne obciążenie ........................................ Wystawienie faktury do paragonu. Czy paragon podlega korekcie .......................... Wątpliwości związane z płatnością gotówką powyżej 15 tys. zł ................................ Faktura dla podwykonawcy budowy. Czy została wystawiona prawidłowo ......... Jaką stawkę VAT zastosować na fakturze dla kontrahenta z Islandii ........................ Śmierć mieszkańca. Na kogo wystawiać faktury: na zmarłego czy na osobę deklarującą wpłaty ............................................................................................................. Faktura częściowo zapłacona gotówką, a częściowo przelewem ............................... 94 95 97 99 101 102 103 105 106 108 110 111 113 114 115 116 117 118 120 5 UOM127.indd 5 10.05.2017 07:08 UOM127.indd 6 10.05.2017 07:08 WStęp Faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgowym i rozlicze- niowym. Jedną z jej funkcji jest dokumentowanie transakcji i umożliwienie poprawnego ich ujęcia w księgach i ewidencjach zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktury. Jej otrzymanie pozwala także na odliczenie wykazanego w niej podatku przez nabywcę. Faktura powinna potwierdzać w zasadzie każdą sprzedaż. Wyjątkiem są transakcje ewidencjonowane na kasie. W publikacji znajdziesz omówienie najważniejszych kwestii związanych z wystawianiem tych dokumentów, a także rozwiązania prawdziwych prak- tycznych problemów dotyczących tej tematyki. Zapraszam do lektury! Anna Kostecka prawnik, redaktor serwisów dla księgowych 7 UOM127.indd 7 10.05.2017 07:08 UOM127.indd 8 10.05.2017 07:08 Komentarze eKspertów Sprawdź, jak możesz usprawnić fakturowanie sprzedaży w 2017 roku Podatnicy wciąż mają problemy z bezbłędnym stosowaniem przepisów o fakturach. Prawidłowo wystawiona faktura nie tylko pozwala nabywcy odliczyć VAT, ale również w kilku przypadkach wyznacza moment powsta- nia obowiązku podatkowego. Dowiedz się zatem, jak wystawiać te doku- menty poprawnie. Obecnie fakturę możesz wystawić do 30 dni przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub wykonaniem usługi – względ- nie otrzymaniem zapłaty lub jej części (art. 106i ust. 7 ustawy o VAT). Ten graniczny termin nie obejmuje jednak niektórych transakcji, jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Sprzedaż możesz udokumentować w następnym okresie Podstawową zasadą jest wystawianie faktury najpóźniej 15. dnia miesią- ca następującego po miesiącu:   wykonania dostawy towaru lub usługi,   otrzymania przed czynnością całości lub części zapłaty. Mający moc prawną od początku funkcjonowania ustawy o VAT termin 7-dniowy przestał obowiązywać z końcem 2013 roku. W efekcie podatnicy otrzymali możliwość wystawiania jednej zbiorczej faktury dla kontrahenta za cały okres rozliczeniowy. 9 UOM127.indd 9 10.05.2017 07:08 Pamiętaj jednak, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT ko- nieczność fakturowania otrzymanych zaliczek czy przedpłat nie dotyczy:   wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),   zdarzeń, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, tj. przede wszystkim czynności w zakresie mediów (dostaw energii i gazu, świadczenia usług telekomunikacyjnych, dystrybucji energii, dostarczania wody, odprowadzania ścieków, recyklingu), usług ochrony, najmu, leasingu, dzierżawy oraz obsługi prawnej i biurowej. Zwróć także uwagę (choć nie wynika to wprost z brzmienia przepisów), że podatnik ma obecnie możliwość uniknięcia wielokrotnego wystawiania faktur zaliczkowych i faktury końcowej w sytuacji, gdy wszystkie te czyn- ności zamykają się w jednym miesiącu kalendarzowym. Jeden dokument podsumowujący te transakcje może zostać wystawiony do 15. dnia kolej- nego miesiąca. Niektóre transakcje fakturujemy na odmiennych zasadach Pamiętaj także, że dla niektórych rodzajów transakcji ustawodawca okreś- lił szczególny termin fakturowania. Wprowadza go art. 106i ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o VAT. Dotyczy on:   usług budowlanych i budowlano-montażowych – w tym przypadku fakturę możesz wystawić do 30. dnia od wykonania tych usług;   dostawy książek drukowanych – fakturę możesz wystawić do 60. dnia od wydania towarów. Jeśli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydaw- nictw – termin ten jest wydłużony do 120 dni od pierwszego wydania tych towarów;   drukowania książek – taką sprzedaż możesz udokumentować do 90. dnia od wykonania usługi;   usług tzw. mediów, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, obsługi prawnej i biurowej – tego typu czynności możesz zafakturować z upływem terminu płatności;   zwrotu opakowań – fakturę musisz wystawić do 7. dnia od określo- nego w umowie dnia zwrotu opakowania; jeśli w umowie tego terminu nie określono, to czynność ta podlega zafakturowaniu najpóźniej 60. dnia od wydania opakowania. Zwróć także uwagę na pewne problemy natury praktycznej, które poja- wiają się na gruncie stosowania przepisów o fakturowaniu. 10 UOM127.indd 10 10.05.2017 07:08 Fakturowanie sprzedaży w 2017
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fakturowanie sprzedaży w 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: