Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00014 012910 23471952 na godz. na dobę w sumie
Filozofia ICING w zarządzaniu - ebook/pdf
Filozofia ICING w zarządzaniu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 246
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-040-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszelka asymetria we wszechświecie ma ciekawą właściwość. Zmusza do aktywności, do wyrwania ze stanu letargu, obojętności, zastoju, który nie mając charakteru twórczego, skazany jest na zagładę. Jednocześnie byty dążą świadomie lub nieświadomie do stanu równowagi. Harmonia jest punktem docelowym każdej aktywności.
W przypadku przedsiębiorstwa lepiej jest mówić o drgającym stanie równowagi między nim a jego bytami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Współczesne organizacje należy traktować jako byty zanurzone w morzu zdarzeń.
Najistotniejsze procesy są niewidoczne dla ludzi bezrefleksyjnych. Ukryte są one zawsze pod powierzchnią informacji medialnej. Stąd też największe sukcesy odnoszą ci, którzy umiejętnie generują i sterują procesami ukrytymi.

Ta publikacja skierowana jest do tych, którzy chcą zanurzyć się pod powierzchnię bardzo burzliwego życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, politycznego i religijnego i stosując zalecenia filozofii I-CING będą penetrować rzeczywiste zdarzenia i procesy decydujące o ich szczęściu i pomyślności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Poznanie filozofii działań i przedsięwzięć za- rządczych jest podstawowym warunkiem pełnego i efektywnego wykorzystania potencjału zmian rze- czywistości organizacyjno-zarządczej zawartego w nowoczesnych koncepcjach, modelach i meto- dach zarządzania. Kazimierz Perchuda Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak © Copyright by: Kazimierz Perechuda 2008 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowa- ne bez zgody właściciela copyright. Wydawca Wydawnictwo PLACET 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 18a/1 tel. (22) 8393626 fax. (22) 8396761 http://www.placet.pl redakcja@placet.pl ISBN 978-83-7488-040-4 Skład i łamanie: PLACET Druk: ebook Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści WSTĘP ................................................ 7 1. C’IEN. Twórczość ........................... 9 2. K`UN. Biorczość ............................ 21 3. CZUN. Początkowa trudność ...... 27 4. MENG. Młodzieńcza głupota ...... 35 5. Sü. Czekanie ................................... 43 6. SUNG. Spór .................................. 55 7. SZY. Wojsko .................................. 65 8. PI. Trzymanie się razem .............. 77 9. SIAO – CZ`U. Powściągająca siła małego ........................................... 87 10. LÜ. Stąpanie ................................ 95 11. T`AI. Pokój ...................................105 12. P`I. Zastój ..................................... 113 13. T`UNG – śEN. Wspólnota z ludźmi ........................................ 127 14. TA-JU. Wielkie posiadanie ........ 135 15. C`IEN. Skromność ......................145 16. JÜ. Entuzjazm ............................. 151 17. SUEI. Pójście śladem ................... 159 18. KU . Naprawa ............................ 167 19. LIN. PrzybliŜanie ........................ 173 20. KUAN. Kontemplacja (oglądanie).................................... 179 21. SZY-HO. Przegryzanie ............... 185 22. PI. Wdzięk ................................... 191 23. PO. Rozpad ................................. 199 24. FU. Powrót (punkt zwrotny)... 205 25. WU – WANG. NIiewinność (nieoczekiwanie).......................... 211 26. TA – CZ`U. Powściagająca siła wielkiego ...................................... 217 27. I. Kąty ust (Ŝywienie) ................ 223 28. TA – KUO. Przewaga wielkiego ..................................... 229 29. K`AN. Otchłań (woda) ............... 235 30. LI. Lgnięcie (ogień) .................... 239 ZAKOŃCZENIE ............................... 245 WSTĘPWSTĘPWSTĘPWSTĘPWSTĘP W dobie lawinowego narastania nowych róż- norodnych koncepcji, modeli, metod, metodyk, technik, instrumentów i scenariuszy efektywne- go zarządzania warto odwołać sie do ich pod- staw filozoficznych. Znakomita większość współczesnych kon- cepcji i metod zarządzania zmierza do holistycz- nego ujęcia przestrzeni działania organizacji. Ich twórcy z reguły koncentrują się na operacjona- lizacyjnej efektywności, nie zadając sobie trudu stworzenia solidnych podstaw metodologiczno- teoretycznych proponowanych „cudownych” recept uzdrowienia funkcjonowania przedsię- biorstw oraz organizacji non profit. Przypomina to w praktyce ideę przyświecającą medycynie za- chodniej, leczącej objawy a nie przyczyny cho- roby. W filozofiach Wschodu, wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z badaniem przyczyn wystą- pienia określonych zjawisk zarówno pozytyw- nych, jak i negatywnych. Jedna z najstarszych na świecie: filozofia I-CING implicite zawiera „metateorię” nowoczesnych, całościowych mo- deli i metod zarządzania. Niniejsza książka odkrywa i reinterpretuje podstawowe zasady I-CING w świetle nauk o organizacji i zarządzaniu. Pomimo wysokiego poziomu abstrakcji jest ona ustrukturalizowa- na. Poszczególne zasady I-CING zostały przed- stawione w języku nauk zarządzania i prakse- ologii, co czyni tekst przystępnym dla menedże- rów i studentów uczelni menedżersko-ekono- micznych. Strukturalizację heksagramów, ideogramów oraz tytułów rozdziałów zaczerpnięto z pracy: I-CING Księga Przemian, pełne wydanie, prze- kład i komentarz: Richard Wilhelm, Wydawnic- two Latawiec, Warszawa 1994, s. 33–75. Szczegółowe zasady sformułowano i zdefi- niowano z punktu widzenia dylematów i proble- mów właścicieli, menedżerów i pracowników współczesnych organizacji. 1. C’IEN 1. C’IEN 1. C’IEN 1. C’IEN 1. C’IEN TWÓRCZOŚĆ TWÓRCZOŚĆ TWÓRCZOŚĆ TWÓRCZOŚĆ TWÓRCZOŚĆ Pochłanianie wszechświata Nowy dzień – bezkresna pustka, DąŜeń – karta niezapisana... Budzisz się – z rana Śledząc obłoki leniwe. Cień góry przesłania Zamierzeń lot. Z kłębka pragnień Eksploduje wola Działań wielkich Nie ruszając się z miejsca Pochłonąłeś wszechświat... 1. C`IEN INTERPRETACJA INTERPRETACJA INTERPRETACJA INTERPRETACJA INTERPRETACJA W momencie uruchamiania zamysłu twór- czego wszystkie kierunki myśli, ścieżki pra- gnień, pożądań oraz trajektorie decyzyjno-dzia- łaniowe są równorzędne. Startujemy „od zera”, co oznacza zawieranie w sobie (tj. w mikro- kosmosie całej potencji wszechświata, tj. ma- krokosmosu). W tym momencie każda ścieżka jest „dobra”. Natomiast wybór kierunku dzia- łania oznacza automatyczne zawężenie nasze- go pola manewru. Decyzja, która jest zawsze wyborem, ścieśnia przestrzeń naszych działań, ogranicza swobodę myśli oraz kierunków po- stępowania. Faza przeddecyzyjna jest grą świa- teł myśli; zawiera w sobie nie sześć, dziesięć, tysiąc, lecz całą nieskończoną gamę możliwych wyborów, działań, postępowań. Jest to faza twórcza, w której na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje. Tutaj się tworzy nowe byty mental- ne, wyłaniające się z nicości oraz powracające do nicości. Wszystko dzieje się w planie men- talnym. Twórczość, zarówno w pasywnym, jak również dynamicznym akcie, jest rezerwuarem mocy i energii. Decydowanie, działanie oraz zachowanie mają charakter wtórny, drugorzęd- ny. Sukces jest potencjalnie zawarty w fazie twórczej. Stąd też spotykające nas niepowodze- 11 I-CING w zarządzaniu nia, porażki, etc., nie są wynikiem błędów po- pełnionych w procesach zachowania, działania oraz zarządzania, lecz najczęściej w sposób nie- świadomy, są kodowane w polu mocy twórczej. Czynności twórcze zwiększają potencjał energii człowieka. Menedżer przyszłości to czło- wiek nauki, kultury i sztuki, a dopiero potem jawi się jako ekonomista, finansista, księgowy, itd. W takim też kierunku przesuwać się będą punkty ciężkości w nowoczesnym kształceniu menedże- rów: potencjał pozaekonomiczny kreuje poten- cjał ekonomiczny. Zasada: „od ogółu do szcze- gółu” zdobywać będzie coraz większe znaczenie w treningach menedżerskich, których najistot- niejszą częścią są treningi twórczości. ZASADY ZASADY ZASADY ZASADY ZASADY (1) Umiejętność wyborów strategicznych Nie rozpoczynaj dnia, tygodnia, miesiąca, roku bez sprecyzowania strategicznych punktów odniesienia, które tworzą istotne tunele twoich decyzji zachowań i działań. Kolejny rok swoje- go życia zaczynać należy w sposób „wyzerowa- ny”, co w sumie oznacza, że wszystko jest możli- we. To co było, względnie nie było, nie jest spe- 12 1. C`IEN cjalnie istotne w kreowaniu jutrzejszego dnia. Kontynuacja, w długim horyzoncie czasu, doko- nuje się zawsze po równi pochyłej. Zanim osią- gniesz apogeum zamierzonych działań, powinie- neś ex ante uruchomić środki oraz przedsięwzię- cia zmieniające dominujący sektor twojej dzia- łalności. Błąd większości polityków, generałów, menedżerów polega na psychologicznej skłon- ności do ciągłego dyskontowania raz osiągnię- tego sukcesu. Jest to niemożliwe, ponieważ cią- gle zmieniają się polityczne, gospodarcze, spo- łeczne, militarne punkty odniesienia, co ozna- cza konieczność zmiany oraz kreowania nowych tuneli strategicznych. „Masz problem to się z nim prześpij”. Powyższe sformułowanie oznacza au- tomatyczne zaniechanie działania. Jednakże większość ludzi mając problem zaczyna podej- mować nerwowe działania, które z reguły nie rozwiązują go lecz oddalają na krótki okres jego falę kulminacyjną. Koncern samochodowy no- tuje straty, więc rada nadzorcza zmienia preze- sa po jednorocznym urzędowaniu. Nowy prezes w ciągu paru dni przygotowuje pakiet decyzji i inwestycji antykryzysowych. Rada nadzorcza i akcjonariusze oddychają z ulgą. Nadal niczego to nie zmienia, zasobność portfeli akcjonariu- szy wcale nie wzrosła, ale nastąpiło totalne oszu- stwo o charakterze psychologicznym, „możemy 13 I-CING w zarządzaniu spać przez najbliższy rok spokojnie”, „nowy pre- zes jest młodszy, rzutki, sprawia wrażenie wia- rygodnego i pewnego siebie”. Za rok, może dwa, ta sytuacja powtórzy się w niejednym koncernie. Gdzie tkwił błąd? Następuje tutaj paradoksalna sytuacja za- miany finansowego punktu odniesienia na punkt psychologiczny. Ani rada nadzorcza, ani akcjonariusze tak naprawdę nie chcą myśleć, a tym bardziej podejmować wyborów strategicz- nych. Chcą, żeby zrobił to za nich prezes, za- rząd, dyrektorzy. A przecież koncern jest żywą holistyczną całością, gdzie nie da się dokonać podziału na myślących i niemyślących, czyli tych, którzy płacą innym za swoje „niemy- ślenie”. W nowoczesnej organizacji myślą wszyscy jej członkowie oraz wszyscy podejmują decyzje w ramach strategicznych punktów odniesienia. Każdy pracownik jest trenowany i posiada umie- jętność wyborów strategicznych, zarówno w życiu osobistym, jak również zawodowym. Wybory strategiczne w rodzinie pracownika mają bez- pośredni, wymierny wpływ na efektywność funk- cjonowania jego zakładu pracy oraz vice versa. „Jeżeli masz działać nerwowo, to zaprzestaj dzia- łania” – jest to elementarny wybór strategiczny. 14 1. C`IEN (2) Wytrwałość Wytrwałość oznacza konsekwentne kontynu- owanie idei, zamiaru, pomysłu, etc., bez zraża- nia się niepowodzeniami, ani zachłystywania się chwilowymi sukcesami. Jest to konsekwentne zmierzanie do celu. W wymiarze twórczości ma miejsce jej kon- sekwentna eksploatacja, w rozumieniu nie- ustannie poszerzanego pola świadomości po- przez myślenie, czytanie, zachowanie i dzia- łanie. Brak wytrwałości oraz konsekwencji w pro- cesie zakładania i rozwoju małych firm w Pol- sce jest jedną z głównych przyczyn ich ban- kructw. Nastawienie się na szybkie zyski, kon- centrowanie się na doraźnych, krótkofalowych celach i przedsięwzięciach zakłada samo w so- bie brak uporu i cierpliwości w rozwijaniu ma- łego biznesu, który jest procesem wieloletnim. Warto przy tym nadmienić, że wytrwałość nie zalicza się do głównych cech Polaków, co nie dotyczy Niemców, czy też Szwajcarów. „Wytrwałym sprzyja los i szczęście” – w tej za- sadzie zawarty jest potencjał, który umożli- wia efektywne działanie aktorom organiza- cyjnym. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Filozofia ICING w zarządzaniu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: