Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 001064 24504551 na godz. na dobę w sumie
Filozofia techniki w dobie nowych mediów - ebook/pdf
Filozofia techniki w dobie nowych mediów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 252
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3094-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Książka poświęcona jest problemom filozofii techniki w kontekście współczesnych przemian społecznych i kulturowych związanych , między innymi, z rozwojem i upowszechnianiem nowych mediów. Problematyka znajduje coraz większe zainteresowanie w Polsce, co znalazło też wyraz w trakcie ogólnopolskich Zjazdów Filozoficznych. Staje się ona też, przynajmniej w pewnych aspektach przedmiotem nauczania na różnych kierunkach społecznych i humanistycznych. Potencjalni czytelnicy to pracownicy naukowi i studenci takich specjalności jak: kulturoznawstwo, nauka o mediach , nauka o komunikowaniu, informatyka, bioetyka i ochrona środowiska, kognitywistyka, filozofia , ale również różne kierunki i specjalności na studiach politechnicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Andrzej Kiepas Andrzej Kiepas Andrzej Kiepas Filozofia Filozofia Filozofia techniki techniki techniki w dobie w dobie w dobie nowych mediów nowych mediów nowych mediów A A A n n n d d d r r r z z z e e e j j j K K K i i i e e e p p p a a a s s s w w w d d d o o o b b b i i i e e e n n n o o o w w w y y y c c c h h h m m m e e e d d d i i i ó ó ó w w w F F F i i i l l l o o o z z z o o o fi fi fi a a a t t t e e e c c c h h h n n n i i i k k k i i i Filozofia techniki w dobie nowych mediów Dedykuję wnuczkom i wnukowi: Poli, Kacprowi, Ninie i Lei Andrzej Kiepas Filozofia techniki w dobie nowych mediów Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Filozofia Dariusz Kubok Recenzent Aleksandra Kuzior Spis treści Wstęp    7 Rozdział pierwszy Stare problemy i nowe odpowiedzi   11 Technika w perspektywie filozofii techniki  13 Refleksyjne pojęcie techniki   21 Technika jako medium – przyczynek do „cyfrowej ontologii”   30 Wirtualność i jej status w kulturze współczesnej   36 Technika w obszarze problemów interkulturowych   43 Rozdział drugi Technika w polu wartości i wyzwań współczesności   55 Technika w kontekście globalizacji i zrównoważonego roz- woju   56 Zrównoważony rozwój a technika – szczegółowe obszary zależności   77 Społeczna odpowiedzialność – zrównoważony rozwój – technika   78 Rozwój zrównoważony a perspektywa społeczeństwa informacyjnego  106 W stronę modernizacji refleksyjnej – wyzwania ryzyka  115 Nauka, technika i technonauka  125 Idea RRI – nauka obywatelska  132 Przemysł 4 0 i „etyka robotów”  147 Blaski i cienie STS (science, technology and society)  162 Wybrane obszary problemowe – ekofilozofia i bioetyka  178 6 Spis treści Rozdział trzeci Kultura – technika – komunikacja  191 Problemy i wyzwania kultury „realnej wirtualności”  196 Problemy podmiotowości w kulturze nowych mediów  209 Rozum i racjonalność – możliwości i ograniczenia  219 Rozdział czwarty Aktualność pytań o człowieka – pułapki trans- i posthumanizmu  225 Zakończenie  233 Bibliografia  235 Indeks osobowy  243 Summary  247 Zusammenfassung  249 Wstęp Filozofia techniki w toku niezbyt długiego, bo sięgającego drugiej połowy XIX wieku, czasu swojego istnienia przeszła jednak różne okresy zmieniającego się zainteresowania prob- lemami, którymi się zajmowała Tradycyjnie stawiała pytania o technikę i jej miejsce w relacji do człowieka, społeczeństwa czy kultury Próbowała przy tym wokół techniki budować szer- szą koncepcję uwzględniającą rolę jednostek i grup społecznych jako użytkowników techniki, lub też jako pozostających pod wpływem jej różnych następstw Jednym z problemów, jakim od swych początków zajmowała się filozofia techniki, była relacja pomiędzy techniką a kulturą W tym względzie jednym z tra- dycyjnych stanowisk był determinizm techniczny, który zakła- dał pełną autonomię techniki jako niezależnego czynnika zmian społecznych i kulturowych Problemy relacji między techniką a kulturą w drugiej połowie XX wieku przestały stanowić główny przedmiot zainteresowania filozofii techniki Był to czas uświa- damiania sobie zagrożeń globalnych, a później także znaczenia procesów globalizacji, dlatego też ta problematyka jest głównym przedmiotem zainteresowania, także filozofii techniki Technika stała się wszechobecna – towarzyszy nam w każ- dym miejscu i czasie, z czego może nie zawsze zdajemy sobie sprawę A nawet jeżeli jesteśmy tego świadomi, to i tak często problematykę techniki w pewien sposób ignorujemy Wynika to z przesadnej wiary człowieka we własne możliwości panowania nad techniką i jej skutkami; wiary przesadnej, nie jest bowiem tak, iż człowiek, panując nad własnymi intencjami, panuje zara- zem nad techniką, jaką stosuje, i nad skutkami jej wykorzysty- wania czy upowszechniania Intencje człowieka są oczywiście 8 Wstęp ważne, ale też nie do końca potrafi on zapanować nad różnymi możliwościami tkwiącymi w technice, które w trakcie jej upo- wszechniania i użytkowania będą się ujawniać niezależnie od intencji decydentów czy użytkowników techniki Ta ambiwalen- cja tkwiąca w technice prowadzi do ujawniania się wielu prob- lemów, których część stanowi przedmiot rozważań zawartych w tej pracy Wszechobecność zmian będących wynikiem rozwoju i upowszechniania techniki ujawnia się ostatnio w kontekście roli, jaką odgrywają nowe media, czyli różne techniki multimedialne Rozwój technologii cyfrowych wraz z możliwością ich zasto- sowania w wielu dziedzinach życia indywidualnego i społeczne- go wywołuje różne i nie zawsze pozytywne zmiany Znaczenie rozwoju i upowszechniania nowych mediów, szczególnie w wy- miarze kulturowym, sprawiło, iż powraca problem relacji pomię- dzy techniką a kulturą Pytanie o technikę nabiera dziś nowych znaczeń i w tym kontekście też pojawiają się nowe sposoby poj- mowania techniki Zapomniana, jak się zdawało, relacja techni- ka – kultura stała się znowu aktualna i jest przedmiotem różnych dyskusji, które w ogólności obejmują: ‒ pytania o samą technikę, w tym np w kontekście technologii cyfrowych wyłaniają się problemy natury ontologicznej zwią- zane z tzw ontologią cyfrową; ‒ problemy międzykulturowego znaczenia techniki, nabierające współcześnie istotnego znaczenia w kontekście np procesów globalizacji czy idei zrównoważonego rozwoju Kulturowy status i rola techniki mają dziś bezpośredni zwią- zek z procesami wirtualizacji, która obejmuje wiele dziedzin aktywności człowieka oraz wiele obszarów kulturowych Wraz z rozwojem nowych mediów kształtuje się kultura „realnej wir- tualności”, która niesie widoczne zmiany i stanowi wyzwanie dla człowieka jako podmiotu, obdarzonego nie tylko odpowiednią mocą sprawczą, ale przede wszystkim kompetencjami aksjolo- gicznymi, dziś bardzo ważnymi, a nawet ostatecznie rozstrzyga- jącymi o tożsamości odpowiednich podmiotów W kontekście rozwoju techniki, w tym szczególnie rozwoju technologii cyfrowych, ujawniają się także obecnie dodatkowe problemy związane między innymi z: ‒ ideą RRI (responsible research and innovations) – odpowiedzialne innowacje łączą się z wieloma problemami natury społecznej, kulturowej i moralnej; ‒ koncepcją „przemysłu 4 0” – cyfryzacja gospodarki jest wy- zwaniem nie tylko gospodarczym, lecz także społecznym Wstęp 9 Obie te koncepcje, oprócz wielu problemów, które się z nimi wiążą, wskazują także na wyzwania skierowane w stronę odpo- wiedzialności i jej wymagań odnośnie do różnych podmiotów Tradycyjne wymogi odpowiedzialności, które najogólniej doty- czyły tylko podmiotów jednostkowych, zostały już wcześniej podane w wątpliwość, wraz z postępem procesu instytucjona- lizacji oraz profesjonalizacji różnych obszarów działań i decyzji człowieka W tej sytuacji zaczęto głosić ideę odpowiedzialności społecznej, ale i ta, jak się wydaje, napotyka dziś określone ogra- niczenia Wyzwania i oczekiwania współczesne skierowane są w stronę współodpowiedzialności i poszukiwania realnych moż- liwości jej urzeczywistniania Współczesna technika, powiązana z nauką i określana też czasami jako „technonauka”, jest jednym z adresatów tych oczekiwań, ważnym z uwagi na potencjał, jaki niesie z sobą rozwój nauki i techniki Rozwój cywilizacyjny zawsze stanowił wyzwanie dla czło- wieka i pytanie o niego czynił ciągle ważnym i aktualnym W przypadku technologii cyfrowych i nowych mediów pojawiają się utopie technologiczne zmierzające w stronę przekraczania do- tychczasowych ograniczeń natury człowieka, przede wszystkim ograniczeń cielesności Wydawać się to może dzisiaj utopijne, choć pod wieloma względami atrakcyjne, a to, czy ostatecznie idee transhumanizmu staną się realnością, nie staje się w tym momencie najważniejsze Ważniejsze znaczenie ma związany z tym impuls, aby po raz kolejny podjąć pytania o człowieka, także o jego rozumność oraz o racjonalność jego decyzji i działań Wymienione tu problemy są przedmiotem rozważań zawar- tych w tej pracy, przy czym szczególna uwaga skoncentrowana jest na aspektach antropologicznych i etycznych, jakie ujawniają się obecnie pod wpływem rozwoju techniki Podejmowane są tu też dodatkowe problemy szczegółowe, związane np z rolą tech- niki w obszarze zainteresowania ekofilozofii i bioetyki Wybrane aspekty prowadzonych w pracy analiz nie wyczerpują wszyst- kich skomplikowanych i wewnętrznie zróżnicowanych, często także interdyscyplinarnych, zagadnień Filozofia techniki może być tu jednak widziana jako jedna z dziedzin współuczestniczą- cych w toczącej się dyskusji o problemach współczesnej cywiliza- cji Spojrzenie filozofii techniki na te problemy nie jest jedynym możliwym, ale mieści się w szeroko rozumianej humanistyce, której jedno z zadań polega dziś na podejmowaniu refleksji nad przemianami współczesnej kultury i nad miejscem człowieka w tych przemianach Andrzej Kiepas Philosophy of Technology in the Age of New Media Summary The development and growing popularity of the new media on the one hand becomes the source of significant cultural and social change, but on the other hand, it constitutes a challenge for the humanities, including the phi- losophy of technology. Thus, digitalization leads to universalization, which, in turn, allows for a more varied use of new media, including the results of their popularization. The challenges posed to the philosophy of technology manifest, among other things, in the fact that while the discipline returns to the traditionally debated issues but concretizes them through the prism of the new circumstances arising from the development of new media. One of such issues is the relationship between technology and culture, which, in turn, poses fundamental for the philosophy of technology questions regarding technology and its place in the cultural and social order. In this respect, the monograph refers primarily to the stance of the modern German school of the philosophy of technology and engages in a discussion of the so-called reflective perspective on technology as well as the issues of digital ontology. Other debated issues include the question of the status of virtuality and the functioning of technology in the context of transcultural exchange. Moreover, the monograph touches upon various specific problems concerning the development of technology, including: –  the processes of globalization and the idea of sustainable development, in which technology constitutes one of the crucial factors facilitating change; –  the processes of the so-called reflective modernization, where technology becomes a factor in various risk situations; –  the changes in the relationship between science and technology and their influence on the social sphere—the idea of technoscience as well as RRI (responsible research and innovations); –  the perspective of the fourth industrial revolution, the so-called industry 4.0, as well as the questions concerning the liminal character of the development of the contemporary civilization, on the example of bioetics and ecophiloso- phy; –  the necessary changes concerning science education, which should also en- gage in a discussion concerning STS (science, technology and society). 248 Summary What connects all of the abovementioned issues are the ethical questions with which they engage, in particular, the notion of responsibility, around which the author centers the main argument. Contemporary culture, as a culture of communication, poses an additional challenge to the individual, their subjectivity and identity, as well as their wisdom and rationality. As a result, the questions regarding the human nature become particularly topical alongside the popularization of the ideas of trans- and posthumanism. This, in turn, constitutes an additional angle for reflection on the nature and development of technology, as well as its ethical challenges, which ultimately focuses on the role of collective responsibility as an important factor in regulating the development of the modern civilization. Andrzej Kiepas Philosophie der Technik in der Epoche der neuen Medien Zusammenfassung Die Entwicklung und die Verbreitung der Neuen Medien sind einerseits eine Ursache unterschiedlichster kultureller und gesellschaftlicher Veränderungen und andererseits aber auch eine Herausforderung für die Geisteswissenschaften einschließlich der Technikphilosophie. Die Digitalisierung führt zu einer Universalisierung, womit zugleich die Möglichkeiten einer umfassenden Nutzung der Neuen Medien als auch die weite Verbreitung ihrer Folgen ver- bunden sind. Die Herausforderungen bezüglich der Technikphilosophie zei- gen sich u.a. darin, dass die traditionellen (technikphilosophischen) Probleme nun in neuen Kontexten und in Verbindung mit den Neuen Medien disku- tiert werden. Ein Beispiel dafür sind Probleme der Beziehungen zwischen Technik und Kultur, hinter denen sich auch die fundamentalen Fragen nach der Technik und ihrem Platz in Kultur und Gesellschaft verbergen. Das vorliegen- de Buch basiert in dieser Hinsicht auf Überlegungen der neuesten deutschen Technikphilosophie, etwa dem sogenannten reflexiven Verständnis von Technik und der „digitalen Ontologie“. Weitere Probleme hängen mit Virtualität und dem interkulturellen Funktionieren der Technik zusammen. Im Buch werden folgende Probleme der Technikentwicklung diskutiert: –  Prozesse der Globalisierung und die damit verbundene Idee nachhaltiger Entwicklung, für die die Technik eine relevante Rolle spielt; –  Veränderungen im Bereich der Beziehungen zwischen Wissenschaft und Technik und deren Rolle für die Gesellschaft: Überlegungen zu „Technoscience“ und RRI (Responsible Research and Innovations); –  Perspektiven der vierten industriellen Revolution und der sogenannten „Industrie 4.0“ als auch Grenzprobleme der Entwicklung der heutigen Zivilisation am Beispiel von Bioethik und Ökophilosophie; –  Notwendige Veränderungen, die einerseits Ausbildungsbereiche in der Technik und andererseits etwa die Rolle von STS (Science, Technology, and Society) betreffen. Das Hauptmotiv, das alle diese Bereiche umfasst, betrifft die normativen Aspekte, speziell die Kategorie der Verantwortung, auf die sich die einzelnen –  Prozesse der reflexiven Modernisierung, Risikosituationen verwickelt ist bzw. wird; in denen die Technik in 250 Zusammenfassung Betrachtungen konzentrieren. Die heutige Kultur als Kommunikationskultur ist mit Herausforderungen in Bezug auf den Menschen, auf seine Identität, Subjektivität, Rationalität und Vernünftigkeit verbunden. Das führt in der Konsequenz dazu, dass die Frage nach dem Menschen angesichts der heutzuta- ge verbreiteten Ideen des Trans- und Posthumanismus besonders an Aktualität gewinnt. Das ist der neueste Bereich der Reflexion über Technik und de- ren Vwränderungen als auch über deren ethischen Herausforderungen, die sich letztendlich auf das Problem der Mitverantwortung als eines wichtigen Regulierungsfaktors der Zivilisationsentwicklung konzentrieren. Redaktor  Małgorzata Pogłódek Projektant okładki  Magdalena Starzyk Redaktor techniczy  Małgorzata Pleśniar Korektor  Marzena Marczyk Łamanie  Edward Wilk Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3093-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3094-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 15,75. Ark. wyd. 16,0. Papier Munken Polar 100 g. Cena 30 zł (+ VAT) Druk i oprawa „ToTEM.CoM.pl Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Andrzej Kiepas Andrzej Kiepas Andrzej Kiepas Filozofia Filozofia Filozofia techniki techniki techniki w dobie w dobie w dobie nowych mediów nowych mediów nowych mediów A A A n n n d d d r r r z z z e e e j j j K K K i i i e e e p p p a a a s s s w w w d d d o o o b b b i i i e e e n n n o o o w w w y y y c c c h h h m m m e e e d d d i i i ó ó ó w w w F F F i i i l l l o o o z z z o o o fi fi fi a a a t t t e e e c c c h h h n n n i i i k k k i i i
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Filozofia techniki w dobie nowych mediów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: