Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 007074 21292665 na godz. na dobę w sumie
Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020 - ebook/pdf
Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 285
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9226-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
 Książka poświęcona jest ważnym zagadnieniom z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Autorzy przedstawiają własne poglądy na temat wybranych problemów będących przedmiotem ich badań, osadzając rozważania w perspektywie 2020 r.
W związku z przemianami, jakie dokonały się w ostatnich latach na świecie oraz wyzwaniami adresowanymi w nowym okresie programowania 2014–2020 („Horyzont 2020”) w Europie, należy oczekiwać zasadniczych przemian w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Obszarami, które znajdą się w centrum zainteresowania w związku z nową europejską strategią działania, są: polityka społeczna, polityka rozwoju nauki i polityka przemysłowa – ukierunkowane na inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.
W ten szeroki zakres rozważań w szczególności wpisują się problemy, z którymi mierzą się autorzy artykułów wchodzących w skład monografii. Obszar badań, wokół którego koncentruje się podejmowana problematyka, jest wszechstronny. W książce zawarto również wyniki własnych badań empirycznych autorów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja powstała pod patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 oraz Wydziału Zarządzania UŁ, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI prof. dr hab. Monika Marcinkowska, prof. dr. hab. Iwona Czechowska prof. dr hab. Bogdan Gregor, prof. dr hab. Jerzy Różański SKŁAD I ŁAMANIE Karolina Patora PROJEKT OKŁADKI Joanna Skopińska Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06175.13.0.X ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-827-1 ISBN (ebook) 978-83-7969-226-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 3 SPIS TREŚCI Od Redaktorów ..................................................................................... 5 Silna marka a budowanie wartości przedsiębiorstwa (Dariusz Adrianowski) ........................................................................................ 7 Wpływ zaostrzonych kryteriów oceny zdolności kredytowej osób fizycznych na liczbę zawieranych umów kredytów hipotecznych (Anita Antczak, Łukasz Tłoczek) ................................... 21 Źródła finansowania procesów (Ewelina Bezzubik) ............................................................................. 35 innowacyjnych w Polsce Zarządzanie wiedzą w innowacji (Łukasz Karol Bugowski) ................................................... 47 regionalnych systemów ramach Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa na przykładzie zapasów (Renata Chudzicka) ......... 59 Finansowanie przedsiębiorstw seed i start-up ze środków Unii Europejskiej w latach 2007–2014 oraz perspektywy finansowe 2014–2020 (Elżbieta Grzegorczyk, Małgorzata Jabłońska) .............. 71 Strategia rozwoju regionalnym podlaskiego) (Emilia Jankowska) ....................................................... 87 instrument zarządzania rozwojem (na przykładzie województwa jako i lokalnym Skuteczność zarządzania projektami w branży hotelarskiej (Artur Janusz) ................................................................................... 101 Wpływ pułapek decyzyjnych na zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie (Dominika Korzeniowska) .............. 117 rynku zmian Znaczenie zachodzących w polskim sektorze ochrony zdrowia (Bartłomiej Krzeczewski) ..................................................................................... 129 kapitałowego w kontekście Podejmowanie decyzji w warunkach Łańcuchowska) ................................................................................. 141 (Malwina ryzyka Kapitał ludzki w administracji samorządowej – perspektywy rozwoju na najbliższe dziesięciolecie (Stanisław Makles, Bogusław Suwara) ............................................................................ 155 4 Predykcja zagrożenia upadłością z wykorzystaniem wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie PolRest S.A. (Dagmara Malinowska) .................................................................... 171 to let” jako „Buy nieruchomości. Perspektywy Mirowski) .......................................................................................... 185 i eksploatacji (Piotr rozwoju w Polsce sposób finansowania Zmiany w organizacji nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce na tle Unii Europejskiej (Marta Pisula) ............................ 195 Wynagrodzenie za badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych Papierów Wartościowych w Warszawie (Paweł Pochylski) ....................................................... 209 na Giełdzie Pomiar zagrożenia płynności faktoranta (Milan Popović) ................ 221 Czynniki determinujące strukturę kapitału w kontekście hipotez substytucji i hierarchii źródeł finansowania na przykładzie polskich spółek giełdowych (Michał Szudejko) ................................ 235 Prosumpcja – wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego prosumenta Studium przypadku: Polacy a Niemcy (Tomasz Szymusiak) ............ 253 Partnerstwo publiczno-prywatne w perspektywie roku 2020. PPP jako mechanizm finansowania rewitalizacji miast (Michał Tumielewicz) ..................................................................................... 267 rozliczania kosztów w uczelniach publicznych Zasady w podziale na różne źródła finansowania (Paweł Zawieja) .............. 277 Od Redaktorów 5 Oddajemy do rąk Czytelników monografię będącą zbiorem recenzowanych artykułów naukowych, nawiązujących do ważnych zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Autorami zgromadzonych w niniejszym zbiorze rozdziałów są doktoranci i młodzi pracownicy naukowi reprezentujący różne krajowe ośrodki naukowe – Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Autorzy prezentują własne poglądy na temat wybranych problemów będących przedmiotem ich badań, osadzając rozważania w perspektywie 2020 roku. Monografia składa się z dwudziestu jeden rozdziałów i wprowadzenia. Wydaje się, że w związku z przemianami, jakie dokonały się w ostatnich latach na świecie oraz wyzwaniami adresowanymi w nowym okresie programowania 2014–2020 (Horyzont 20201) w Europie, należy oczekiwać zasadniczych przemian w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Obszarami, które znajdą się w centrum zainteresowania w związku z nową europejską strategią działania2, będą: polityka społeczna, polityka rozwoju nauki i polityka przemysłowa – ukierunkowane na inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. W ten jakże szeroki zakres rozważań w szczególności wpisują się problemy, z którymi mierzą się autorzy artykułów wchodzących w skład monografii. Z tego względu trudno wskazać jednoznacznie na konkretny obszar badań, wokół którego miałaby się koncentrować podejmowana tu problematyka. Wszak wyzwań, przed jakimi stoi nie tylko Polska, ale również Europa i cały świat w ciągu najbliższych kilku lat, jest bez liku. Niewątpliwie jednak motywem przewodnim, który przyświecał autorom badań, było ujęcie wybranych problemów w perspektywie 2020 roku. Wartość dodaną z pewnością stanowią rozdziały, w których zaprezentowano wyniki własnych badań empirycznych autorów. 1 Informacje na temat programu Horyzont 2020 dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020- documents, stan na marzec 2013. 2 Komunikat Komisji, Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 3.3.2010. sprzyjającego włączeniu rozwoju DARIUSZ ADRIANOWSKI* SILNA MARKA A BUDOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Współczesne przedsiębiorstwa za główny cel stawiają sobie budowanie wartości dla akcjonariuszy. Nieustannie zmieniające się warunki funkcjonowania firm powodują, że poszukują one coraz to nowszych źródeł swojej wartości, aby zyskać przewagę nad konkurencją. W owych poszukiwaniach coraz większą rolę odgrywają pozabilansowe aktywa niematerialne, takie jak marka, wizerunek, czy też kultura organizacyjna. Wydaje się, że największe znaczenie spośród nich odgrywa marka. To właśnie ona może być sposobem na odróżnienie organizacji i jej produktów od konkurencji, prowadząc tym samym do zbudowania przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenia wartości firmy. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie korzyści wynikają z faktu, że przedsiębiorstwo posiada silną markę. 1. Definicje marki realiach gospodarczych We współczesnych aktywa niematerialne posiadają niekiedy większe znaczenie niż majątek trwały. Wartości niematerialne i prawne przyjmują różną formę, ale w większości przypadków to marka i jej kapitał odgrywają najważniejszą rolę. jest Marka jest popularnym pojęciem i pełni ważną rolę w naukach jako podstawowe narzędzie o zarządzaniu. Traktowana marketingu. Przytoczenie definicji marki, która posiada uniwersalną akceptację, jest jednak trudne. Za markę można uznać nazwę, symbol, znak graficzny, kolor, kompozycję przestrzenną, melodię lub połączenie wcześniejszych elementów, tworzące wizerunek produktu, odróżniający się od konkurencji1. W praktyce marka rozumiana jest jako „coś więcej”, co zbudowało świadomość, reputację i ma * Doktorant, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. 1 J. Altkorn, T. Kramer, Leksykon marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 140–141. 8 znaczenie na rynku2. Środowisko związane z marketingiem definiuje markę jako zespół cech, które zdaniem uczestników rynku wyrażają sobą firmy, produkty, usługi, a nawet osoby, kraje i organizacje3. Marka może być rozumiana na cztery różne sposoby: jako produkt, organizacja, osoba lub symbol. Według J. Kalla marka to kombinacja złożona z produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, reklamy oraz takich działań, jak dystrybucja i cena. Zastosowanie marketingu mix powoduje, że marka zyskuje dodatkowe wartości o charakterze emocjonalnym, które wyróżniają ją na tle pozostałych4. Powyższą definicję można uznać za ogólną, ale pokazującą wiele elementów, które należy traktować jako składniki marki, dzięki czemu jest też definicją uniwersalną. Podkreśla jednocześnie możliwość osiągnięcia pozycji lidera rynkowego, co w świetle tematu pracy jest szczególnie istotne. elementów od drugiego, dostarcza Opracowanie kombinacji, która odróżnia jedno zestawienie nabywcom powyższych ponadprzeciętnych jak i symbolicznych, dzięki czemu formuje się lojalna grupa konsumentów i umacnia się pozycja rynkowa przedsiębiorstwa. funkcjonalnych, zarówno korzyści również jako Markę można scharakteryzować zespół funkcjonalnych, ekonomicznych i psychologicznych, korzyści, jakie stają się udziałem użytkownika produktu, z konkretną nazwą i konkretnym symbolem5. Marka to składnik produktu, dzięki któremu nabiera on indywidualnego charakteru, bez względu na podobne cechy z innymi produktami tej samej kategorii. Marka to nośnik informacji o produkcie, które konsument bierze pod uwagę przy zakupie. Jest to pojęcie wielowymiarowe, w skład, którego wchodzą niewidoczne procesy i budujące przewagę konkurencyjną6. jej wartość dodaną tworzące Marka określana bywa również jako znak handlowy, brand, ustawy Prawo własności towarowy. Na podstawie znak 2 K. Keller., Strategiczne zarządzanie marką, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 20. 3 http://biznes.net/blogposts/view/162, dostęp na 12.05.2012. 4 A. Banaszak., Postrzeganie marki, [w:] Paluchowski W. J., Bartkowiak G. (red.), Psychologia a promocja: zachowania konsumentów, Wydawnictwo Rys Studia, Poznań 2004, s. 45–81. 5 G. Urbanek, Na początku był znak, [w:] Marki Polskie – dodatek do Rzeczpospolitej, 30.06.2004. 6 L. De Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, GWP, Gdańsk 2003. 9 przemysłowej7, marka to szczególna nazwa, znak, symbol, wzór lub ich kombinacja, nadawana przez sprzedawcę lub grupę sprzedawców, mająca na celu identyfikację wyrobu lub usługi oraz ich wyróżnienie na tle ofert konkurentów8. Z kolei znakiem towarowym ustawodawca określa każde oznaczenie prezentowane w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny przedstawić, zastrzegając, iż powinno ono odróżniać towar jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innego podmiotu. Dla wielu przedsiębiorstw marka jest jednym z najważniejszych zasobów firmy, będącym zestawem poszczególnych cech produktu, które mają wpływ na decyzje zakupowe nabywców i dzięki którym nazwa produktu będzie przez nich kojarzona. Dobra marka powinna odwzorowywać produkt i być łatwo zapamiętywana9. Marka realizuje wiele funkcji wobec nabywców. Są one spełniane tym lepiej, im wyższy jest poziom jej znajomości i akceptacji oraz lojalność w stosunku do niej. Zgodnie z powyższymi definicjami marka powinna odróżniać dany produkt od jego rynkowych odpowiedników i dostarczać niezbędnych informacji do podjęcia ostatecznej decyzji zakupowej. Dlatego marka pełni kilka ważnych funkcji10:   ochronną – chroni przed kopiowaniem,  gwaranta powtarzalności – marka zobowiązuje się do identycznych rezultatów stosowania, bez względu na miejsce i czas zakupu produktu, identyfikacyjną – wskazuje na źródło pochodzenia produktu,  gwaranta jakości – niezmienna jakość, będąca wartością dla klienta,  uproszczenia procesu decyzyjnego – pozwala zebrać  i uporządkować informacje o ofercie firmy i konkurentów, transformacyjną – świadomość marki zwiększa i transformuje przeżycia związane z konsumpcją, 7 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z póź. zm. 8 Dz.U. z 2001r., nr 49, poz. 508; Dz.U. z 2002r., nr 74, poz. 676; Dz.U. nr 108, poz 945; Dz.U. nr 113, poz.983; Dz.U, nr 153, poz. 1271; tekst jednolity – Dz.U. z 2003r., nr 119, poz. 1117 oraz Dz.U. z 2004r., nr 33, poz. 286; za „Biznes Trendy”, INFOR, Warszawa, maj 2006, s. 35. 9 I. Rutkowski, Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE, Warszawa 2011. 10 J. Kall, B. Sojkin, J. Szymczak, M. Urbanik, Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003, s. 56. ANITA ANTCZAK* ŁUKASZ TŁOCZEK** WPŁYW ZAOSTRZONYCH KRYTERIÓW OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ OSÓB FIZYCZNYCH NA LICZBĘ ZAWIERANYCH UMÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Wstęp Analizując rynek kredytów hipotecznych w Polsce w ostatnich latach, można było zauważyć, iż przeżywał on dynamiczny rozwój. Tego rodzaju kredyt stał się najczęstszym źródłem finansowania nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości mieszkaniowych. Jednakże kryzys finansowy lat 2007–2009 spowodował konieczność zaostrzenia kryteriów oceny zdolności kredytowej. Celem niniejszej pracy jest ocena zmiany polityki kredytowej banków, której najbardziej zauważalnym efektem był spadek liczby udzielanych kredytów hipotecznych. Autorzy podjęli się również próby predykcji ilościowych skutków wspomnianych zmian polityki kredytowej na lata 2013–2020 oraz określili ich znaczenie zarówno dla klientów, jak i dla banków. 1. Istota zdolności kredytowej i analiza czynników ją determinujących Warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową jako „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie1”. Wpływ na jej wysokość wywierają, m.in. dochody i zobowiązania, obciążenia kredytowe, okres kredytowania, oprocentowanie kredytu, system spłat kredytu i jego waluta. * Doktorantka, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. ** Doktorant, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. 1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, tj: Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, ze zm., art. 70. 22 Pierwszy z paramentów – dochody i zobowiązania, stanowi jeden z głównych czynników decydujących o zdolności kredytowej. Dochód, który uwzględniany jest w analizie, musi mieć charakter stały i musi być stabilny w czasie. Do zobowiązań zalicza się nie tylko zobowiązania kredytowe i finansowe, ale także koszty ponoszone przez klienta na utrzymanie domu i rodziny2. Po odjęciu od dochodów stałych zobowiązań klienta, otrzymujemy nadwyżkę finansową kredytobiorcy, z której klient będzie mógł spłacać raty kredytu hipotecznego. Jeśli nadwyżka ta okaże się wystarczająca, kredyt hipoteczny zostanie przyznany. Im wyższa wysokość dochodu pomniejszonego o obciążenia, tym wyższa możliwa do otrzymania kwota kredytu3. Bank, przy ocenie zdolności kredytowej, winien brać również pod uwagę sumę miesięcznych rat kredytowych klienta tak, by zachować odpowiednią relację między wysokością obciążeń kredytowych a wysokością osiąganego dochodu. Dopuszczalny poziom zadłużenia reguluje Rekomendacja T. Sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej jest wydłużenie okresu kredytowania. Dłuższy okres kredytowania wpływa na zmniejszenie wysokości raty, stąd też większa kwota kredytu możliwa do udzielenia potencjalnemu kredytobiorcy. Negatywną konsekwencją wydłużenia okresu kredytowania jest jednak zwiększenie kosztu odsetkowego w całym okresie kredytowania4. Podobny wpływ na zdolność kredytową ma wybór systemu spłat kredytu w formie rat równych zamiast rat malejących. W przypadku rat równych, rata kredytu, zwłaszcza na początku okresu spłacania, jest niższa niż w przypadku rat malejących. Taka też rata brana jest do badania zdolności kredytowej w momencie podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu. Stąd zdolność kredytowa przy ratach równych okazuje się być wyższa5. Oprocentowanie kredytu wpływa na zdolność kredytową w ten tym niższa zdolność im wyższe oprocentowanie, sposób, że kredytowa6. 2 G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 53–54. 3 Z. Dobosiewicz, Kredyt hipoteczny. Poradnik, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2010, s. 20. 4 G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, op. cit., s. 54–55. 5 Ibidem, s. 55. 6 Z. Dobosiewicz, Kredyt hipoteczny. Poradnik, op. cit., s. 21. EWELINA BEZZUBIK* ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW INNOWACYJNYCH W POLSCE Wstęp We współczesnym świecie na międzynarodowej scenie z sukcesem funkcjonować mogą tylko przedsiębiorstwa innowacyjne, z dużym udziałem wysokich technologii, zarządzane w sposób umożliwiający ekspansję na zewnątrz. Rozwój sektora przedsiębiorstw innowacyjnych jest dla polskiej gospodarki kluczowy, głównie ze względu na znaczącą rolę, jaką pełnią firmy w tworzeniu PKB i nowych miejsc pracy. Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną w wymiarze globalnym, konieczna jest intensyfikacja wdrażania innowacyjnych projektów. Każdy proces innowacyjny, bez względu na to przez kogo jest podejmowany i w jakim zakresie, związany jest z nakładami kapitałowymi. Źródeł pozyskania środków finansowych jest wiele, zależą one głównie od wielkości firmy, formy własności oraz sytuacji w jej otoczeniu zewnętrznym. Możliwość pozyskania finansowania wiąże się z rodzajem realizowanego przedsięwzięcia, jak i etapem jego zaawansowania. Podstawowym problemem rozwoju innowacji w Polsce jest istnienie bariery finansowej. Wynika ona z faktu, iż wdrażanie innowacji wymaga poniesienia wysokich kosztów. Większość przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw, nie dysponuje własnym kapitałem, który mogłyby przeznaczyć na finansowanie ryzykownych przedsięwzięć. sektora małych szczególnie z i Celem niniejszego opracowania istoty innowacji oraz ukazanie głównych źródeł finansowania procesów innowacyjnych w Polsce, szczególnym uwzględnieniem perspektywy 2020 roku. jest przedstawienie ze 1. Pojęcie innowacji Pojęcie innowacji wywodzi się z łacińskiego słowa innovation i oznacza odnowienie, odnowę. Uważa się za nie nowe i lepsze niż dotychczas stosowane przez ludzi rozwiązania, które mają wpływ na * Doktorantka, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku. 36 społeczno-ekonomiczne warunki życia. Innowacje powstają i są wdrażane w zasadzie od początku istnienia ludzkości. Mogą być oceniane jako nowe rozwiązania w odniesieniu do przedsiębiorstwa, gospodarki regionu lub kraju1. Za ojca definicji innowacji uważa się J. A. Schumpetera. Według niego innowacje należy definiować jako „wprowadzenie nowych produktów, nowych metod produkcji, znalezienie nowych rynków, zdobycie nowych źródeł surowców oraz wprowadzenie nowej organizacji”2. W klasycznym znaczeniu innowacja to coś, czego dotychczas nie było, coś, co ma zupełnie nową technologię. Najogólniej ujmując, przez pojęcie innowacji możemy rozumieć zmiany, które dokonywane są celowo i polegają na zastępowaniu dotychczasowych stanów innymi, ocenianymi pozytywnie w świetle przyjętych kryteriów3. W literaturze ekonomicznej można spotkać się z dwojakim ujęciem definicji innowacji: jako procesu lub jako rezultatu jego wykonania. Przez procesowe ujęcie innowacje rozumiemy wszelkie zastosowania procesy i użytkowania ulepszonych technologii, organizacji i życiu społecznym. Innowacja jako rezultat odnosi się natomiast do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który jest postrzegany jako nowy4. twórczego myślenia, rozwiązań w zmierzające do technice, jest Proces innowacji określany jako dynamiczny ciąg powtarzających się czynności – od powstania pomysłu na innowację, opracowania go, wdrożenia, promocji i sprzedaży na rynku, po dyfuzję oraz dalszy rozwój w czasie. Jest to proces uczenia się, podczas którego zachodzą wzajemne interakcje oraz kształtowane są relacje pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa a jego partnerami5. Termin „innowacje” możemy rozumieć bardzo szeroko, ponieważ odnosi się do każdej sfery życia, począwszy od nowych rozwiązań dotyczących gospodarki, czy społeczeństwa, a skończywszy na nowych prądach myślowych i kulturowych. 1 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 13. 2 J. A. Schumpeter , Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1999. 3 E. Weiss, Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 62. 4 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce …, op. cit., s. 13. 5 Tamże, s. 14.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: