Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00788 032011 24168205 na godz. na dobę w sumie
Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020 - ebook/pdf
Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 288
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7969-226-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka poświęcona jest ważnym zagadnieniom z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Autorzy przedstawiają własne poglądy na temat wybranych problemów będących przedmiotem ich badań, osadzając rozważania w perspektywie 2020 r.

W związku z przemianami, jakie dokonały się w ostatnich latach na świecie oraz wyzwaniami adresowanymi w nowym okresie programowania 2014–2020 („Horyzont 2020”) w Europie, należy oczekiwać zasadniczych przemian w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Obszarami, które znajdą się w centrum zainteresowania w związku z nową europejską strategią działania, są: polityka społeczna, polityka rozwoju nauki i polityka przemysłowa – ukierunkowane na inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

W ten szeroki zakres rozważań w szczególności wpisują się problemy, z którymi mierzą się autorzy artykułów wchodzących w skład monografii. Obszar badań, wokół którego koncentruje się podejmowana problematyka, jest wszechstronny. W książce zawarto również wyniki własnych badań empirycznych autorów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja powstała pod patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 oraz Wydziału Zarządzania UŁ, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI prof. dr hab. Monika Marcinkowska, prof. dr. hab. Iwona Czechowska prof. dr hab. Bogdan Gregor, prof. dr hab. Jerzy Różański SKŁAD I ŁAMANIE Karolina Patora PROJEKT OKŁADKI Joanna Skopińska Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06175.13.0.X ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-827-1 ISBN (ebook) 978-83-7969-226-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 3 SPIS TREŚCI Od Redaktorów ..................................................................................... 5 Silna marka a budowanie wartości przedsiębiorstwa (Dariusz Adrianowski) ........................................................................................ 7 Wpływ zaostrzonych kryteriów oceny zdolności kredytowej osób fizycznych na liczbę zawieranych umów kredytów hipotecznych (Anita Antczak, Łukasz Tłoczek) ................................... 21 Źródła finansowania procesów (Ewelina Bezzubik) ............................................................................. 35 innowacyjnych w Polsce Zarządzanie wiedzą w innowacji (Łukasz Karol Bugowski) ................................................... 47 regionalnych systemów ramach Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa na przykładzie zapasów (Renata Chudzicka) ......... 59 Finansowanie przedsiębiorstw seed i start-up ze środków Unii Europejskiej w latach 2007–2014 oraz perspektywy finansowe 2014–2020 (Elżbieta Grzegorczyk, Małgorzata Jabłońska) .............. 71 Strategia rozwoju regionalnym podlaskiego) (Emilia Jankowska) ....................................................... 87 instrument zarządzania rozwojem (na przykładzie województwa jako i lokalnym Skuteczność zarządzania projektami w branży hotelarskiej (Artur Janusz) ................................................................................... 101 Wpływ pułapek decyzyjnych na zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie (Dominika Korzeniowska) .............. 117 rynku zmian Znaczenie zachodzących w polskim sektorze ochrony zdrowia (Bartłomiej Krzeczewski) ..................................................................................... 129 kapitałowego w kontekście Podejmowanie decyzji w warunkach Łańcuchowska) ................................................................................. 141 (Malwina ryzyka Kapitał ludzki w administracji samorządowej – perspektywy rozwoju na najbliższe dziesięciolecie (Stanisław Makles, Bogusław Suwara) ............................................................................ 155 4 Predykcja zagrożenia upadłością z wykorzystaniem wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie PolRest S.A. (Dagmara Malinowska) .................................................................... 171 to let” jako „Buy nieruchomości. Perspektywy Mirowski) .......................................................................................... 185 i eksploatacji (Piotr rozwoju w Polsce sposób finansowania Zmiany w organizacji nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce na tle Unii Europejskiej (Marta Pisula) ............................ 195 Wynagrodzenie za badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych Papierów Wartościowych w Warszawie (Paweł Pochylski) ....................................................... 209 na Giełdzie Pomiar zagrożenia płynności faktoranta (Milan Popović) ................ 221 Czynniki determinujące strukturę kapitału w kontekście hipotez substytucji i hierarchii źródeł finansowania na przykładzie polskich spółek giełdowych (Michał Szudejko) ................................ 235 Prosumpcja – wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego prosumenta Studium przypadku: Polacy a Niemcy (Tomasz Szymusiak) ............ 253 Partnerstwo publiczno-prywatne w perspektywie roku 2020. PPP jako mechanizm finansowania rewitalizacji miast (Michał Tumielewicz) ..................................................................................... 267 rozliczania kosztów w uczelniach publicznych Zasady w podziale na różne źródła finansowania (Paweł Zawieja) .............. 277 Od Redaktorów 5 Oddajemy do rąk Czytelników monografię będącą zbiorem recenzowanych artykułów naukowych, nawiązujących do ważnych zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Autorami zgromadzonych w niniejszym zbiorze rozdziałów są doktoranci i młodzi pracownicy naukowi reprezentujący różne krajowe ośrodki naukowe – Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Autorzy prezentują własne poglądy na temat wybranych problemów będących przedmiotem ich badań, osadzając rozważania w perspektywie 2020 roku. Monografia składa się z dwudziestu jeden rozdziałów i wprowadzenia. Wydaje się, że w związku z przemianami, jakie dokonały się w ostatnich latach na świecie oraz wyzwaniami adresowanymi w nowym okresie programowania 2014–2020 (Horyzont 20201) w Europie, należy oczekiwać zasadniczych przemian w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Obszarami, które znajdą się w centrum zainteresowania w związku z nową europejską strategią działania2, będą: polityka społeczna, polityka rozwoju nauki i polityka przemysłowa – ukierunkowane na inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. W ten jakże szeroki zakres rozważań w szczególności wpisują się problemy, z którymi mierzą się autorzy artykułów wchodzących w skład monografii. Z tego względu trudno wskazać jednoznacznie na konkretny obszar badań, wokół którego miałaby się koncentrować podejmowana tu problematyka. Wszak wyzwań, przed jakimi stoi nie tylko Polska, ale również Europa i cały świat w ciągu najbliższych kilku lat, jest bez liku. Niewątpliwie jednak motywem przewodnim, który przyświecał autorom badań, było ujęcie wybranych problemów w perspektywie 2020 roku. Wartość dodaną z pewnością stanowią rozdziały, w których zaprezentowano wyniki własnych badań empirycznych autorów. 1 Informacje na temat programu Horyzont 2020 dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020- documents, stan na marzec 2013. 2 Komunikat Komisji, Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 3.3.2010. sprzyjającego włączeniu rozwoju DARIUSZ ADRIANOWSKI* SILNA MARKA A BUDOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Współczesne przedsiębiorstwa za główny cel stawiają sobie budowanie wartości dla akcjonariuszy. Nieustannie zmieniające się warunki funkcjonowania firm powodują, że poszukują one coraz to nowszych źródeł swojej wartości, aby zyskać przewagę nad konkurencją. W owych poszukiwaniach coraz większą rolę odgrywają pozabilansowe aktywa niematerialne, takie jak marka, wizerunek, czy też kultura organizacyjna. Wydaje się, że największe znaczenie spośród nich odgrywa marka. To właśnie ona może być sposobem na odróżnienie organizacji i jej produktów od konkurencji, prowadząc tym samym do zbudowania przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenia wartości firmy. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie korzyści wynikają z faktu, że przedsiębiorstwo posiada silną markę. 1. Definicje marki realiach gospodarczych We współczesnych aktywa niematerialne posiadają niekiedy większe znaczenie niż majątek trwały. Wartości niematerialne i prawne przyjmują różną formę, ale w większości przypadków to marka i jej kapitał odgrywają najważniejszą rolę. jest Marka jest popularnym pojęciem i pełni ważną rolę w naukach jako podstawowe narzędzie o zarządzaniu. Traktowana marketingu. Przytoczenie definicji marki, która posiada uniwersalną akceptację, jest jednak trudne. Za markę można uznać nazwę, symbol, znak graficzny, kolor, kompozycję przestrzenną, melodię lub połączenie wcześniejszych elementów, tworzące wizerunek produktu, odróżniający się od konkurencji1. W praktyce marka rozumiana jest jako „coś więcej”, co zbudowało świadomość, reputację i ma * Doktorant, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. 1 J. Altkorn, T. Kramer, Leksykon marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 140–141. 8 znaczenie na rynku2. Środowisko związane z marketingiem definiuje markę jako zespół cech, które zdaniem uczestników rynku wyrażają sobą firmy, produkty, usługi, a nawet osoby, kraje i organizacje3. Marka może być rozumiana na cztery różne sposoby: jako produkt, organizacja, osoba lub symbol. Według J. Kalla marka to kombinacja złożona z produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, reklamy oraz takich działań, jak dystrybucja i cena. Zastosowanie marketingu mix powoduje, że marka zyskuje dodatkowe wartości o charakterze emocjonalnym, które wyróżniają ją na tle pozostałych4. Powyższą definicję można uznać za ogólną, ale pokazującą wiele elementów, które należy traktować jako składniki marki, dzięki czemu jest też definicją uniwersalną. Podkreśla jednocześnie możliwość osiągnięcia pozycji lidera rynkowego, co w świetle tematu pracy jest szczególnie istotne. elementów od drugiego, dostarcza Opracowanie kombinacji, która odróżnia jedno zestawienie nabywcom powyższych ponadprzeciętnych jak i symbolicznych, dzięki czemu formuje się lojalna grupa konsumentów i umacnia się pozycja rynkowa przedsiębiorstwa. funkcjonalnych, zarówno korzyści również jako Markę można scharakteryzować zespół funkcjonalnych, ekonomicznych i psychologicznych, korzyści, jakie stają się udziałem użytkownika produktu, z konkretną nazwą i konkretnym symbolem5. Marka to składnik produktu, dzięki któremu nabiera on indywidualnego charakteru, bez względu na podobne cechy z innymi produktami tej samej kategorii. Marka to nośnik informacji o produkcie, które konsument bierze pod uwagę przy zakupie. Jest to pojęcie wielowymiarowe, w skład, którego wchodzą niewidoczne procesy i budujące przewagę konkurencyjną6. jej wartość dodaną tworzące Marka określana bywa również jako znak handlowy, brand, ustawy Prawo własności towarowy. Na podstawie znak 2 K. Keller., Strategiczne zarządzanie marką, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 20. 3 http://biznes.net/blogposts/view/162, dostęp na 12.05.2012. 4 A. Banaszak., Postrzeganie marki, [w:] Paluchowski W. J., Bartkowiak G. (red.), Psychologia a promocja: zachowania konsumentów, Wydawnictwo Rys Studia, Poznań 2004, s. 45–81. 5 G. Urbanek, Na początku był znak, [w:] Marki Polskie – dodatek do Rzeczpospolitej, 30.06.2004. 6 L. De Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, GWP, Gdańsk 2003. 9 przemysłowej7, marka to szczególna nazwa, znak, symbol, wzór lub ich kombinacja, nadawana przez sprzedawcę lub grupę sprzedawców, mająca na celu identyfikację wyrobu lub usługi oraz ich wyróżnienie na tle ofert konkurentów8. Z kolei znakiem towarowym ustawodawca określa każde oznaczenie prezentowane w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny przedstawić, zastrzegając, iż powinno ono odróżniać towar jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innego podmiotu. Dla wielu przedsiębiorstw marka jest jednym z najważniejszych zasobów firmy, będącym zestawem poszczególnych cech produktu, które mają wpływ na decyzje zakupowe nabywców i dzięki którym nazwa produktu będzie przez nich kojarzona. Dobra marka powinna odwzorowywać produkt i być łatwo zapamiętywana9. Marka realizuje wiele funkcji wobec nabywców. Są one spełniane tym lepiej, im wyższy jest poziom jej znajomości i akceptacji oraz lojalność w stosunku do niej. Zgodnie z powyższymi definicjami marka powinna odróżniać dany produkt od jego rynkowych odpowiedników i dostarczać niezbędnych informacji do podjęcia ostatecznej decyzji zakupowej. Dlatego marka pełni kilka ważnych funkcji10:   ochronną – chroni przed kopiowaniem,  gwaranta powtarzalności – marka zobowiązuje się do identycznych rezultatów stosowania, bez względu na miejsce i czas zakupu produktu, identyfikacyjną – wskazuje na źródło pochodzenia produktu,  gwaranta jakości – niezmienna jakość, będąca wartością dla klienta,  uproszczenia procesu decyzyjnego – pozwala zebrać  i uporządkować informacje o ofercie firmy i konkurentów, transformacyjną – świadomość marki zwiększa i transformuje przeżycia związane z konsumpcją, 7 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z póź. zm. 8 Dz.U. z 2001r., nr 49, poz. 508; Dz.U. z 2002r., nr 74, poz. 676; Dz.U. nr 108, poz 945; Dz.U. nr 113, poz.983; Dz.U, nr 153, poz. 1271; tekst jednolity – Dz.U. z 2003r., nr 119, poz. 1117 oraz Dz.U. z 2004r., nr 33, poz. 286; za „Biznes Trendy”, INFOR, Warszawa, maj 2006, s. 35. 9 I. Rutkowski, Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE, Warszawa 2011. 10 J. Kall, B. Sojkin, J. Szymczak, M. Urbanik, Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003, s. 56. 10  symboliczną – marka pozwala na podkreślenie swojej odrębności grupom z niej korzystającym i jest narzędziem komunikacji niewerbalnej,  wyróżniająca – polega na wykreowaniu unikalnego wizerunku  marki, który zapewni jej dużą rozpoznawalność, strategiczną – wszystkie działania związane z budowaniem marki stanowią istotę marketingu przedsiębiorstwa. 2. Znaczenie marki w budowaniu wartości przedsiębiorstwa gospodarkę cechuje wzrost Współczesną znaczenia pozabilansowych zasobów niematerialnych w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Dlatego w ostatnich latach kwestię marki i jej znaczenia dla organizacji badało i analizowało wielu przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i biznesowego. Dla przedsiębiorców, menedżerów i inwestorów jest ona jednym z najcenniejszych aktywów firmy. Mimo i problemów z oszacowaniem wartości, się najważniejszym aktywem przedsiębiorstw, będącym źródłem wartości firmy i jej rynkowego sukcesu11. jej niematerialnego charakteru stała Marka, sprzyjająca wzrostowi wielkości sprzedaży produktu, zyskuje na znaczeniu jako ważny zasób przedsiębiorstwa. Marka oraz inne aktywa niematerialne coraz częściej uznawane są za źródło wartości przedsiębiorstwa oraz brane są pod uwagę przy ich wycenie. Jej wycena może być pomocna, gdy marka zostaje sprzedawana lub istnieje potrzeba określenia konieczności inwestowania w kolejne kampanie wizerunkowe12. Marki tworzą wartość zarówno dla udziałowców, jak i dla konsumentów. Budowanie wartości dla konsumentów przejawia się w niwelowaniu ryzyka zakupu produktów i uproszczenia procesu ich wyboru. Z kolei wartość dla udziałowców tworzona jest przez zwiększenie wartości przepływów gotówkowych, przyśpieszenie ich realizacji oraz zmniejszenie kosztów kapitałowych13. Silna marka ma generować zyski. Inwestowanie w nią ma sens, to na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. jeżeli wpływa 11 A. Herman, A. Szablewski, Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999, s. 291–292. 12 L. Grabowski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 2001, s. 339. 13 P. Doyle, Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 297. 11 Zarządzanie wartością marki polega na wykorzystaniu szans rynkowych i zwiększaniu zdolności marki do generowania przepływów pieniężnych14. Zarządzanie wartością marki oparte jest o odpowiednią informację, dotyczącą wyników firmy w ujęciu zorientowanym na przyszłość15. 3. Siła marki Marka organizacji jest ważną wartością opiniotwórczą oraz obietnicą dodatkowych, unikalnych korzyści dla klienta, których nie mogą zaoferować inne firmy. Silna marka reprezentuje dokładnie to czego oczekują klienci, co z kolei umożliwia przedsiębiorstwu rozwój nowych produktów. Silne marki doskonale zarządzają relacjami z klientem, dzięki budowaniu emocjonalnych więzi, wykraczających poza funkcje kupowanego przez nich produktu lub usługi16. Siła marki określa pozycję rynkową przedsiębiorstwa oraz sposób jej postrzegania przez klientów. Określa się ją poprzez porównanie pozycji danej marki z pozycją marek konkurencyjnych. Zestawienia dokonuje się, biorąc pod uwagę: pozycję rynkową, zachowania klientów wobec marki, postrzeganie marki, rodzaj rynku na którym działa marka, i inne17. Zbudowanie silnej marki na rynku nie jest prostym zadaniem. Na początku należy dogłębnie zrozumieć potrzeby i oczekiwania nabywców, bo dzięki temu przedsiębiorstwo może skutecznie zarządzać jakością dostarczanych przez siebie produktów. Ustalając siłę marki, bierze się pod uwagę następujące kryteria18:  pozycja na rynku – im większa, tym bardziej stabilna i większa wartość rynkowa,  wskaźnik świadomości istnienia marki,  przywództwo w danej branży – określane przez konsumentów, którzy uważają markę za lidera rynkowego, 14 J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 252. 15 A. Black, P. Wright, J. E. Bachman, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 273. 16 P. Doyle, Marketing wartości…, op. cit. s. 260. 17 I. Rutkowski, Strategia produktu…, op. cit., s. 186. 18 J. Kall, B. Sojkin, J. Szymczak, M. Urbanik, Zarządzanie produktem…, op. cit., s. 62–65. 12  kompetencje marki – silne marki z łatwością wejdą na nowe rynki  lub stworzą nowe produkty, elastyczność cenowa marki – jej obniżenie skutkuje mniejszym spadkiem popytu na markę,  ponadregionalny i ponadnarodowy charakter marki,  obecność na rynku – dłuższa obecność wskazuje na szersze grono lojalnych klientów, charakter rynku, na którym działa marka,   długofalowy trend „wartości marki”,  działania marketingowe o odpowiedniej wspierające marki, skali i jakości,  wrażliwość na markę – określana poprzez relatywne znaczenie marki w decyzjach klientów,  ochrona prawna marki. Pod pojęciem siły marki (brand power) kryje się bardzo dobry charakter osobowości marki, pozytywny i znaczący wizerunek, logiczność jej tożsamości19. Siłę marki można nazywać również zbiorem skojarzeń i zachowań nabywców i uczestników procesu dystrybucji, którzy decydują o utrzymaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. jej komunikacji oraz zgodność i integralność Silna marka zapewnia klientom korzyści funkcjonalne i symboliczne, dzięki czemu tworzy się lojalne grono nabywców, pozwalających firmie osiągnąć dominującą pozycję na rynku20. Elementy siły marki obrazuje rysunek 1. 19 J. Szymczak, M. Urbaniak, Marka jako element jakości postrzeganej przez nabywców instytucjonalnych, [w:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, tom 2, UMCS, Lublin 2003, s. 408. 20 M. Kieżel, Wizerunek marki i jego znaczenie, „Marketing i rynek”, nr 6, 1999, s. 15.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: