Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 006810 20217465 na godz. na dobę w sumie
Finanse publiczne - ebook/pdf
Finanse publiczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 456
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-3604-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 20.12.2011 r.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dział I. Zasady finansów publicznych Rozdział 1. Przepisy ogólne Zakres regulacji Art. 1. Ustawa.okreś.la: 1). zakres.i.zasady.działania.oraz.organizację.jednostek.budżeto­ wych.i.samorządowych.zakładów.budżetowych; 2). zakres.i.zasady.działania.agencji.wykonawczych,.instytucji. gospodarki.budżetowej.i.państwowych.funduszy.celowych; 3). zasady.funkcjonowania.jednostek.sektora.finansów.publicz­ nych.w.zakresie.gospodarki.finansowej; 4). zasady.i.tryb.kontroli.procesów.związanych.z.gromadzeniem. i.rozdysponowywaniem.środków.publicznych.oraz.gospoda­ rowaniem.mieniem; 5). zasady.zarządzania.państwowym.długiem.publicznym.oraz. procedury.ostrożnościowe.i.sanacyjne; 6). zasady.i.tryb.opracowywania.oraz.uchwalania.Wieloletniego. Planu.Finansowego.Państwa; 7). zasady.i.tryb.opracowywania.oraz.uchwalania.wieloletniej. prognozy.finansowej.jednostki.samorządu.terytorialnego; 8). zasady.i.tryb.sporządzania.budżetu.państwa.w.układzie.za­ daniowym; 9). zakres.i.szczegółowość.oraz.zasady.i.tryb.planowania,.uchwa­ lania.i.wykonywania.budżetu.państwa.oraz.budżetów.jedno­ stek.samorządu.terytorialnego; 13 Art. 2 Ustawa o finansach publicznych 10). szczególne.zasady.rachunkowości,.planowania.i.sprawozdaw­ czości.obowiązujące.w.sektorze.finansów.publicznych; 11). zasady.gospodarowania.środkami.publicznymi.pochodzący­ mi.z.budżetu.Unii.Europejskiej.oraz.z.innych.źródeł.zagra­ nicznych; 12). zasady.kontroli.zarządczej.i.audytu.wewnętrznego.oraz.ko­ ordynacji.kontroli.zarządczej.i.audytu.wewnętrznego.w.jed­ nostkach.sektora.finansów.publicznych. Słowniczek ustawowy — definicje Art. 2. Ilekroć.w.ustawie.jest.mowa.o: 1). Ministrze.Finansów.—.rozumie.się.przez.to.odpowiednio. ministra.właściwego.do.spraw.budżetu,.ministra.właściwego. do.spraw.finansów.publicznych.oraz.ministra.właściwego.do. spraw.instytucji.finansowych; 2). zarządzie.jednostki.samorządu.terytorialnego.—.rozumie.się. przez.to.również.wójta,.burmistrza.lub.prezydenta.miasta; 3). układzie.zadaniowym.—.rozumie.się.przez.to.zestawienie. odpowiednio.wydatków.budżetu.państwa.lub.kosztów.jed­ nostki.sektora.finansów.publicznych.sporządzone.według. funkcji.państwa,.oznaczających.poszczególne.obszary.działań. państwa,.oraz: a). zadań.budżetowych.grupujących.wydatki.według.celów, b). podzadań.budżetowych.grupujących.działania.umożli­ wiające.realizację.celów.zadania,.w.ramach.którego.po­ dzadania.te.zostały.wyodrębnione . —.wraz.z.opisem.celów.tych.zadań.i.podzadań,.a.także.z.ba­ zowymi.i.docelowymi.miernikami.stopnia.realizacji.celów. działalności.państwa,.oznaczającymi.wartościowe,.ilościowe. lub.opisowe.okreś.lenie.bazowego.i.docelowego.poziomu. efektów.z.poniesionych.nakładów; 4). odrębnych.ustawach.—.rozumie.się.przez.to.ustawy.inne.niż. niniejsza.ustawa.oraz.ustawa.budżetowa; 5). środkach.europejskich.—.rozumie.się.przez.to.środki,.o.któ­ rych.mowa.w.art..5.ust..3.pkt.1,.2.i.4; 14 Ustawa o finansach publicznych Art. 3–4 7). 6). organizacjach.pozarządowych.—.rozumie.się.przez.to.organi­ zacje.pozarządowe.oraz.podmioty.wymienione.w.art..3.ust..3. ustawy.z.dnia.24.kwietnia.2003.r..o.działalności.pożytku.pu­ blicznego.i.o.wolontariacie.(Dz..U..Nr.96,.poz..873,.z.późn..zm.); jednostce.w.dziale.—.rozumie.się.przez.to.jednostkę.sekto­ ra.finansów.publicznych.podległą.ministrowi.kierującemu. okreś.lonym.działem.administracji.rządowej.lub.przez.niego. nadzorowaną.lub.jednostkę.sektora.finansów.publicznych. obsługującą.organ.podległy.ministrowi.kierującemu.okreś­ lonym.działem.administracji.rządowej.lub.przez.niego.nad­ zorowany; 8). dysponencie.części.budżetowej.—.rozumie.się.przez.to.kie­ rowników.jednostek.oraz.organy.wymienione.w.art..139.ust..2,. właściwych.ministrów,.kierowników.urzędów.centralnych,. wojewodów.oraz.kierowników.państwowych.jednostek.or­ ganizacyjnych,.o.których.mowa.w.art..114.ust..3.pkt.2,.dyspo­ nujących.częściami.budżetu.państwa. Finanse publiczne Art. 3. Finanse.publiczne.obejmują.procesy.związane.z.gro­ madzeniem.środków.publicznych.oraz.ich.rozdysponowywaniem,. w.szczególności: 1). gromadzenie.dochodów.i.przychodów.publicznych; 2). wydatkowanie.środków.publicznych; 3). finansowanie.potrzeb.pożyczkowych.budżetu.państwa; 4). zaciąganie.zobowiązań.angażujących.środki.publiczne; 5). zarządzanie.środkami.publicznymi; 6). zarządzanie.długiem.publicznym; 7). rozliczenia.z.budżetem.Unii.Europejskiej. Stosowanie przepisów ustawy 1). 2). Art. 4. 1. Przepisy.ustawy.stosuje.się.do: jednostek.sektora.finansów.publicznych; innych.podmiotów.w.zakresie,.w.jakim.wykorzystują.środki. publiczne.lub.dysponują.tymi.środkami. 15 Art. 5 Ustawa o finansach publicznych 2. Przepisy.dotyczące.jednostek.samorządu.terytorialnego.sto­ suje.się.odpowiednio.do.związków.gmin.i.powiatów. Rozdział 2. Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych Środki publiczne Art. 5. 1. Środkami.publicznymi.są: 1). dochody.publiczne; 2). środki.pochodzące.z.budżetu.Unii.Europejskiej.oraz.niepod­ legające.zwrotowi.środki.z.pomocy.udzielanej.przez.państwa. członkowskie.Europejskiego.Porozumienia.o.Wolnym.Handlu. (EFTA); 3). środki.pochodzące.ze.źródeł.zagranicznych.niepodlegające. zwrotowi,.inne.niż.wymienione.w.pkt.2; 4). przychody.budżetu.państwa.i.budżetów.jednostek.samorzą­ du.terytorialnego.oraz.innych.jednostek.sektora.finansów. publicznych.pochodzące: a). ze.sprzedaży.papierów.wartościowych, b). z.prywatyzacji.majątku.Skarbu.Państwa.oraz.majątku. jednostek.samorządu.terytorialnego, c). ze.spłat.pożyczek.i.kredytów.udzielonych.ze.środków. publicznych, d). z.otrzymanych.pożyczek.i.kredytów, e). z.innych.operacji.finansowych; 5). przychody.jednostek.sektora.finansów.publicznych.pocho­ dzące.z.prowadzonej.przez.nie.działalności.oraz.pochodzące. z.innych.źródeł. 2. Dochodami.publicznymi.są: 1). daniny.publiczne,.do.których.zalicza.się:.podatki,.składki,. opłaty,.wpłaty.z.zysku.przedsiębiorstw.państwowych.i.jedno­ osobowych.spółek.Skarbu.Państwa,.a.także.inne.świadczenia. pieniężne,.których.obowiązek.ponoszenia.na.rzecz.państwa,. jednostek.samorządu.terytorialnego,.państwowych.funduszy. 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finanse publiczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: