Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 003584 21549159 na godz. na dobę w sumie
Finanse publiczne Ukrainy - ebook/pdf
Finanse publiczne Ukrainy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Ebookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7859-980-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).

Książka “Finanse publiczne Ukrainy”opisuje podstawy systemu prawnego Ukrainy, prawo budżetowe, prawo podatkowe, system ubezpieczeń społecznych oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych i komunalnych. Zawiera stan prawny na 1 stycznia 2018 roku.

 

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tomasz Kawka Finanse publiczne Ukrainy 2 © Copyright: Tomasz Kawka 2018 Projekt okładki: Olimpia Orządała Skład: Olimpia Orządała ISBN e-book 978-83-7859-980-7 3 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione. Wydanie I 2018 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA ......................................................................................... 5 ROZDZIAŁ I. SYSTEM PRAWNY UKRAINY ..................................... 7 ROZDZIAŁ II. PRAWO BUDŻETOWE UKRAINY – ZAGADNIENIA OGÓLNE .................................................................... 56 ROZDZIAŁ III. BUDŻET PAŃSTWA .............................................. 138 ROZDZIAŁ IV. BUDŻETY LOKALNE ............................................. 172 ROZDZIAŁ V. SYSTEM PODATKOWY ......................................... 200 ROZDZIAŁ VI. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ......... 280 ROZDZIAŁ VII. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE ............... 303 ROZDZIAŁ VIII. PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE I KOMUNALNE ................................................................................... 323 BIBLIOGRAFIA .................................................................................. 344 4 PRZEDMOWA Rozpad Związku Radzieckiego, transformacja polityczno- gospodarcza w krajach Europy Wschodniej, a także konflikt o Krym i wschodnią Ukrainę spowodował w Polsce wzrost za- interesowania naszym wschodnim sąsiadem. Do tej pory rela- tywnie najmniej zbadaną i poznaną sferą była gospodarka Ukra- iny oraz specyfika jej porządku prawnego. Finanse publiczne Ukrainy mają nadzieję wypełnić tę lukę. Niniejsza książka ma za cel przedstawić całość systemu fi- nansów publicznych Ukrainy, począwszy od ogólnych przepi- sów prawnych normujących tę dziedzinę, poprzez prawo budże- towe, podatkowe, ubezpieczeń społecznych, na działalności przedsiębiorstw państwowych i komunalnych skończywszy. Czytelnik zyska tym samym ogólną wiedzę na temat funkcjono- wania ukraińskiego państwa oraz jednostek samorządu teryto- rialnego. Książka powstała przede wszystkim w oparciu o doku- menty pierwotne, czyli Konstytucję Ukrainy, ustawy oraz wy- dane na ich podstawie przepisy prawne, stąd też liczne odwoła- nia do nich w tekście, aby Czytelnik w razie potrzeby mógł je samodzielnie odnaleźć. Mimo iż w 2014 r. doszło do aneksji Krymu przez Federację Rosyjską, autor zdecydował się na 5 pozostawienie w tekście omówienia przepisów dotyczących Au- tonomicznej Republiki Krym jako integralnej części systemu prawnego Ukrainy. Finanse publiczne Ukrainy zawierają stan prawny na 1 stycznia 2018 r. Jakkolwiek autor dołożył starań, aby publika- cja zawierała pełne i aktualne dane, to nie ponosi ewentualnej odpowiedzialności za konsekwencje zastosowania ich w prak- tyce. Warszawa, 30 czerwca 2018 r. 6 ROZDZIAŁ I. System prawny Ukrainy Funkcjonowanie systemu finansów publicznych w każdym kraju odbywa się w oparciu o przepisy prawne. W istocie trudno byłoby wyróżnić dziedzinę prawa finansowego, która podlega- łaby tak silnej regulacji ze strony państwa. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że w ramach systemu finansów publicznych dochodzi do gromadzenia i wydatkowania środków publicz- nych, co z kolei warunkuje realizację funkcji i zadań państwa. Z tego powodu przed omówieniem szczegółowych zasad funkcjo- nowania ukraińskich finansów publicznych konieczne jest okre- ślenie ich miejsca w ramach krajowego systemu prawnego. 1.1. Hierarchia aktów prawnych System prawny Ukrainy wywodzi istotę swojego funkcjo- nowania z przekonania wyrażonego w artykule pierwszym Kon- stytucji Ukrainy, zgodnie z którym Ukraina jest suwerennym, niepodległym, demokratycznym, socjalnym państwem prawa. Artykuł ósmy stwierdza natomiast, że na Ukrainie obowiązuje zasada nadrzędności prawa. Z uwagi na ten fakt działalność or- ganów władzy i obywateli musi być prowadzona w granicach prawa. Każdy obywatel jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Konstytucji i ustaw, a ich nieznajomość nie 7 zwalnia z odpowiedzialności prawnej1. Prawo zyskuje moc obowiązującą w efekcie sporządzenia, uchwalenia i ogłoszenia odpowiedniego aktu prawnego. Akty prawne, które są przejawem prawotwórczej działalności pań- stwa i samorządu terytorialnego, posiadają jednak zróżnicowaną moc prawną, która wynika z różnego ich umiejscowienia w hie- rarchii aktów prawnych. Na Ukrainie akty prawne dzieli się naj- bardziej ogólnie na ustawy i akty normatywne o randze niższej niż ustawa2. Najważniejszą pozycję w ukraińskim systemie prawnym zajmuje Konstytucja Ukrainy, uchwalona na piątej sesji Rady Najwyższej 28 czerwca 1996 r. Składa się z preambuły, 161 ar- tykułów oraz postanowień przejściowych i końcowych. Konsty- tucja jest aktem prawnym najwyższej rangi, na którego podsta- wie są uchwalane ustawy i inne akty prawne. Przepisy Konsty- tucji stosuje się bezpośrednio3. Konstytucja Ukrainy normuje podstawowe zasady ustro- jowe państwa, prawa, wolności i obowiązki obywateli, tryb przeprowadzania wyborów i referendów, kompetencje organów władzy państwowej i samorządu terytorialnego, specyfikę 1 Конституція України, 254к/96-ВР, 28.06.1996, ст. 1, 8, 68. 2 Ортинський В.Л. (ред.), Основи держави і права України, Знання, Київ 2008, s. 29. 3 Конституція України, op. cit., ст. 8. 8 ustroju terytorialnego kraju oraz tryb wniesienia zmian do Kon- stytucji. Kolejne miejsce w hierarchii aktów prawnych Ukrainy zaj- mują umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Radę Naj- wyższą. Mają one pierwszeństwo w stosowaniu przed ustawami i innymi aktami prawnymi. Jeżeli są one niezgodne z konstytucją kraju, konieczna jest zmiana Konstytucji Ukrainy4. Podstawową część ustawodawstwa Ukrainy stanowią ustawy. Pod względem struktury dzielą się one na kodeksy i ustawy sensu stricto. W ramach ukraińskiego systemu praw- nego istnieją obecnie dwadzieścia dwa kodeksy, które regulują całe wyodrębnione gałęzie prawa, np. Budżetowy Kodeks Ukra- iny, Podatkowy Kodeks Ukrainy czy Cywilny Kodeks Ukrainy. Kodeksy mogą także mieć charakter proceduralny lub wyko- nawczy, np. Kodeks Karny Wykonawczy lub Gospodarczy Pro- ceduralny Kodeks Ukrainy. Na podstawie ustaw są wydawane rozporządzenia, które służą ich wykonaniu. Prawo ich wydawania przysługuje orga- nom państwa, instytucjom, przedsiębiorstwom i osobom urzę- dowym w ramach ich kompetencji. Mają one obowiązującą moc prawną w stosunku do obywateli (pracowników) oraz podle- głych instytucji, do których są adresowane. Rozporządzenia 4 Ibidem, ст. 9. 9 mogą mieć charakter ogólny (wydawane przez Prezydenta Ukrainy, Gabinet Ministrów i inne organy władzy wykonaw- czej) bądź też indywidualny (wydawane przez kierowników in- stytucji i przedsiębiorstw). Rozporządzenia mają status równo- rzędny z nakazami. Pewne znaczenie, przede wszystkim o charakterze organi- zacyjnym, mają akty prawa wewnętrznego, takie jak regula- miny, wykazy i instrukcje. Organami wydającymi je są najczę- ściej ministerstwa i organy władzy wykonawczej posiadające status państwowych służb lub agencji. 1.2. System władzy państwowej Ukrainy Artykuł piąty Konstytucji Ukrainy stanowi, że nosicielem suwerenności kraju i jedynym źródłem władzy na Ukrainie jest naród. Władza jest jednak sprawowana w większości przypad- ków nie bezpośrednio, a przez upoważnione organy państwa i samorządu terytorialnego. Władza państwowa na Ukrainie działa na zasadzie sformu- łowanej w artykule szóstym Konstytucji, tj. na zasadzie podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, które wy- konują swoje funkcje w granicach określonych przez ustawę za- sadniczą i ustawy. 10 1.2.1. Prezydent Ukrainy Prezydent Ukrainy jest zgodnie z postanowieniami Konsty- tucji Ukrainy głową państwa, gwarantem suwerenności pań- stwowej, integralności terytorialnej Ukrainy, przestrzegania Konstytucji Ukrainy oraz praw i swobód człowieka i obywatela5. Proces wyboru prezydenta jest regulowany przez Konstytu- cję Ukrainy i przez Ustawę o wyborach Prezydenta Ukrainy. Zgodnie z tymi regulacjami prezydent jest wybierany przez oby- wateli Ukrainy na podstawie powszechnego, równego i bezpo- średniego prawa wyborczego w drodze tajnego głosowania na pięcioletnią kadencję. Maksymalny okres sprawowania urzędu to dwie kadencje z rzędu. Na urząd prezydenta może zostać wy- brany wyłącznie obywatel Ukrainy, który osiągnął na dzień wy- borów 35 lat, posiada prawo głosu, mieszkał na Ukrainie w okre- sie dziesięciu lat poprzedzających wybory i włada językiem państwowym – ukraińskim. Objęcie stanowiska wyklucza po- siadanie mandatu przedstawicielskiego, sprawowania urzędu w organach władzy państwowej lub zrzeszenia obywateli oraz pro- wadzenia działalności nastawionej na zysk6. Wybory prezydenta po zakończeniu przewidzianej przez konstytucję kadencji odbywają się w ostatnią niedzielę marca 5 Ibidem, ст. 102. 6 Ibidem, ст. 103. 11 piątego roku kadencji. W prawie przewidziane jest także przed- terminowe zakończenie kadencji prezydenta, co owocuje przed- terminowymi wyborami. Przyczynami skrócenia kadencji mogą być: zrezygnowanie z urzędu, niemożność wykonywania obo- wiązków z powodu stanu zdrowia, usunięcie ze stanowiska (im- peachment) lub śmierć. W takim przypadku tymczasowo obo- wiązki prezydenta przejmuje premier Ukrainy, zaś przedtermi- nowe wybory przeprowadza się w ciągu 90 dni od postanowie- nia o skróceniu kadencji. Powtórne wybory mogą być przepro- wadzone w wypadku, gdy nie wybrano żadnego kandydata lub wszyscy kandydaci wycofali swoje kandydatury7. Prezydent Ukrainy nie może przekazywać swoich kompe- tencji innym organom czy osobom. Pełny wykaz jego pełno- mocnictw zawiera artykuł 106 Konstytucji. Odgrywa on ważną rolę w stosunkach międzynarodowych – reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej, prowadzi negocjacje i podpisuje w imieniu państwa porozumienia międzynarodowe, ustanawia stosunki dyplomatyczne z innymi krajami oraz powołuje i zwal- nia ze stanowisk przedstawicieli dyplomatycznych Ukrainy. Po- nadto jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych i przewod- niczy Radzie Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. 7 Ibidem, ст. 103, 108-112; Закон України Про вибори Президента України, 474-XIV, 05.03.1999, ст. 15–17. 12 Prezydent uczestniczy w formowaniu innych organów władzy – powołuje premiera i dymisjonuje go, powołuje członków Gabi- netu Ministrów, kierowników innych centralnych organów wła- dzy, szefów miejscowych administracji państwowych, prokura- tora generalnego, jedną trzecią składu Konstytucyjnego Sądu Ukrainy, połowę składu Rady Narodowego Banku Centralnego oraz połowę składu Narodowej Rady Ukrainy ds. Telewizji i Ra- diofonii. Prezydent ma także prawo do ogłaszania przedtermi- nowych wyborów do Rady Najwyższej oraz skrócenia kadencji Rady Najwyższej, jeśli nie zebrała się ona w ciągu 30 dni na posiedzenie plenarne. Pełni również ważną funkcję w procesie stanowienia prawa – podpisuje ustawy i wetuje je, wydaje roz- porządzenia i dekrety, które są obowiązujące na całym teryto- rium kraju. Niektóre z nich wymagają jednak kontrasygnaty pre- miera8. Prezydent Ukrainy posiada immunitet. W wykonywaniu jego obowiązków pomaga mu organ zwany Administracją Pre- zydenta. 8 Конституція України, op. cit., ст. 106; Ортинський В.Л. (ред.), op. cit., s. 68–69. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finanse publiczne Ukrainy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: