Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 002049 22765436 na godz. na dobę w sumie
Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi - ebook/pdf
Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4713-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka jest kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących finansów samorządowych oraz o problemach pojawiających się w praktyce i sposobach ich rozwiązywania. Publikacja ma formę pytań i odpowiedzi odnoszących się do najważniejszych kwestii z zakresu finansów samorządowych. Z książki czytelnik dowie się m.in.: o jakim wymogom muszą odpowiadać uchwały podatkowe jednostek samorządu terytorialnego, o jakie są obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych związane z wykonywaniem budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o w jakim zakresie odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego ponosi skarbnik (główny księgowy), o jakich opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego nie zalicza się do opłat lokalnych i dlaczego. Atutem opracowania są zamieszczone w nim wzory pism (uchwał, decyzji, deklaracji), które mogą okazać się przydatne w praktyce. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla radnych oraz pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego i regionalnych izb obrachunkowych, a także rzeczników dyscypliny finansów publicznych i członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również sędziów i członków samorządowych kolegiów odwoławczych. Książka jest dziełem specjalistów zajmujących się naukowo i praktycznie finansami samorządowymi.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:70)(cid:73)(cid:78)(cid:65)(cid:78)(cid:83)(cid:69) (cid:115)(cid:97)(cid:109)(cid:111)(cid:114)(cid:122)(cid:261)(cid:100)(cid:111)(cid:119)(cid:101) (cid:32)(cid:53)(cid:56)(cid:48) (cid:32)(cid:53)(cid:56)(cid:48)(cid:32)(cid:112)(cid:121)(cid:116)(cid:97)(cid:324) (cid:105)(cid:32)(cid:111)(cid:100)(cid:112)(cid:111)(cid:119)(cid:105)(cid:101)(cid:100)(cid:122)(cid:105) (cid:87)(cid:90)(cid:79)(cid:82)(cid:89) (cid:117)(cid:99)(cid:104)(cid:119)(cid:97)(cid:322) (cid:100)(cid:101)(cid:107)(cid:108)(cid:97)(cid:114)(cid:97)(cid:99)(cid:106)(cid:105) (cid:100)(cid:101)(cid:99)(cid:121)(cid:122)(cid:106)(cid:105) (cid:117)(cid:109)(cid:243)(cid:119) (cid:112)(cid:111)(cid:100)(cid:32)(cid:114)(cid:101)(cid:100)(cid:97)(cid:107)(cid:99)(cid:106)(cid:261)(cid:32) (cid:67)(cid:101)(cid:122)(cid:97)(cid:114)(cid:101)(cid:103)(cid:111)(cid:32)(cid:75)(cid:111)(cid:115)(cid:105)(cid:107)(cid:111)(cid:119)(cid:115)(cid:107)(cid:105)(cid:101)(cid:103)(cid:111)(cid:32) (cid:105)(cid:32)(cid:74)(cid:111)(cid:97)(cid:110)(cid:110)(cid:121)(cid:32)(cid:77)(cid:46)(cid:32)(cid:83)(cid:97)(cid:108)(cid:97)(cid:99)(cid:104)(cid:110)(cid:121) (cid:87)(cid:97)(cid:114)(cid:115)(cid:122)(cid:97)(cid:119)(cid:97)(cid:32)(cid:50)(cid:48)(cid:49)(cid:50) Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótóW Wstęp Część I Podstawy prawne gospodarki finansowej i działalności gospodarczej j.s.t. Rozdział 1 Regulacje prawne i zasady gospodarki finansowej j.s.t. (Cezary Kosikowski) 1. Jakie są źródła regulacji prawnych gospodarki finansowej j.s.t.? 2. Co uważa się za zasady gospodarki finansowej j.s.t. i jakie mają one znaczenie? 3. Jak Konstytucja RP reguluje zasady gospodarki finansowej j.s.t.? 4. Jakie ustawy zawierają regulacje gospodarki finansowej j.s.t.? 5. Czy i jakimi aktami wykonawczymi może być regulowana gospodarka finansowa j.s.t.? 6. Czy i w jakim zakresie prawo lokalne może regulować gospodarkę finansową j.s.t.? 7. Czy i w jakim zakresie gospodarka finansowa j.s.t. jest regulowana przez międzynarodowe prawo finansowe? 8. Czy prawo UE reguluje gospodarkę finansową j.s.t.? 9. Jak być na bieżąco ze znajomością prawa finansów j.s.t.? 10. Czy i dlaczego należy sięgać do orzecznictwa RIO, wojewody, SKO, sądów administracyjnych i GKO w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także NSA, SN i TK? Rozdział 2 Zarządzanie gospodarką finansową j.s.t. i związana z tym organizacja urzędów j.s.t. (Małgorzata Ofiarska) 11. Na czym polega i czego dotyczy zarządzanie gospodarką finansową j.s.t. oraz jakie są jego sfery? 12. Jaki jest zakres czynności podejmowanych w urzędzie j.s.t. w sprawach dotyczących jej gospodarki finansowej? 13. Jakiej komórce organizacyjnej urzędu j.s.t. (urzędu gminy, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego) należy powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej tej jednostki? 14. Czy możliwe jest zorganizowanie w urzędzie j.s.t. tylko jednoosobowego lub wieloosobowego stanowiska pracy w celu wykonywania zadań z zakresu gospodarki finansowej tej jednostki? 15. Jakie kwalifikacje powinni posiadać pracownicy i kierownik komórki organizacyjnej urzędu j.s.t. wykonującej zadania z zakresu gospodarki finansowej tej jednostki? 35 41 43 45 45 46 47 50 50 51 52 53 54 55 56 56 57 59 65 66 5 Spis treści 16. Jaki jest zakres zadań skarbnika j.s.t. w odniesieniu do prowadzenia gospodarki finansowej tej jednostki? 17. Jakie kwalifikacje powinien posiadać skarbnik j.s.t.? 18. Według jakich zasad i kryteriów powinien zostać zorganizowany aparat pomocniczy skarbnika j.s.t.? 19. Kto powinien przygotowywać projekty uchwał oraz projekty decyzji i postanowień wydawanych w sprawach dotyczących gospodarki finansowej j.s.t.? 20. Jakie obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przewodniczącego zarządu j.s.t. wynikają ze standardów kontroli zarządczej stosowanych w sektorze finansów publicznych? 21. Kiedy powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w j.s.t.? 22. Jaki jest status komórki audytu wewnętrznego w urzędzie j.s.t.? 23. Jakie są zadania kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz jego pozycja wobec kierownika urzędu j.s.t.? 24. Jakie kwalifikacje formalne powinien posiadać audytor wewnętrzny? 25. Czy kierownik urzędu j.s.t. musi wykonać zalecenia audytora wewnętrznego? Rozdział 3 Działalność gospodarcza j.s.t. i jej finansowanie 1. Możliwość i formy organizacyjno-prawne wykonywania zadań j.s.t. w trybie własnej działalności gospodarczej (Cezary Kosikowski) 26. Czy jest prawnie dopuszczalne prowadzenie przez j.s.t. własnej działalności gospodarczej? 27. W jakich formach organizacyjno-prawnych j.s.t. mogą prowadzić własną działalność gospodarczą? 28. Czy j.s.t. mogą lub powinny powierzać wykonywanie zadań własnych innym podmiotom gospodarczym niż jednostki im podporządkowane? 29. W jakim zakresie możliwe jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez gminę? 30. Czy jest dopuszczalna własna działalność gospodarcza powiatu? 31. Czy województwo samorządowe może prowadzić własną działalność gospodarczą? 32. Czy są dopuszczalne działalność gospodarcza związku komunalnego oraz działalność w ramach porozumień komunalnych? 33. Jaką formę organizacyjno-prawną działalności można zastosować do wykonywania zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez j.s.t.? 34. Jaka forma organizacyjno-prawna najlepiej nadaje się do wykonywania zadań j.s.t. w zakresie ochrony zdrowia? 35. Jaka forma organizacyjno-prawna jest optymalna do wykonywania zadań w zakresie dotyczącym zbiorowego zaopatrywania w wodę i odbioru ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych? 2. Finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez samorządowe zakłady budżetowe (Cezary Kosikowski) 36. Czym jest samorządowy zakład budżetowy? 37. W jakiej formie j.s.t. finansuje tworzenie samorządowego zakładu budżetowego? 38. W jakich formach j.s.t. może finansować działalność samorządowego zakładu budżetowego? 6 70 73 75 78 80 83 84 85 87 91 93 93 93 94 95 97 98 99 99 100 105 110 112 112 113 114 Spis treści 39. Czy samorządowy zakład budżetowy podlega obowiązkom w zakresie podatków i opłat publicznych? 40. W jaki sposób j.s.t. ma postępować z nadwyżkami lub niedoborami środków finansowych samorządowych zakładów budżetowych? 41. Czy samorządowy zakład budżetowy podlega ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz kto odpowiada za wymagające spłaty zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego? 42. Czy samorządowy zakład budżetowy może być przekształcony w inną jednostkę organizacyjną lub zlikwidowany oraz w jaki sposób postępuje się z mieniem i środkami finansowymi przekształconego lub zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego? 43. Co przemawia za wyborem samorządowego zakładu budżetowego jako formy organizacyjno-prawnej prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez j.s.t., a co przeciw niemu? 3. Finansowanie działalności gospodarczej j.s.t. prowadzonej w formie spółki prawa handlowego (Cezary Kosikowski) 44. W jakich sytuacjach j.s.t. może wykonywać swoje zadania w formie spółki prawa handlowego i jakiego rodzaju mogą to być zadania? 45. W jakiej formie j.s.t. finansuje utworzenie komunalnej spółki prawa handlowego w celu wykonywania zadań j.s.t.? 46. W jakich formach j.s.t. może finansować działalność komunalnej spółki prawa 47. Czy j.s.t. uczestniczy w podziale zysku komunalnej spółki prawa handlowego? 48. Czy j.s.t. ma obowiązek finansowania strat (deficytu) komunalnej spółki prawa handlowego? handlowego? 49. W jaki sposób j.s.t. postępuje z mieniem i środkami finansowymi zlikwidowanej (rozwiązanej) komunalnej spółki prawa handlowego? 50. Co przemawia za wyborem spółki prawa handlowego jako formy organizacyjno- -prawnej prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez j.s.t., a co przeciw niemu? 4. Wykonywanie zadań j.s.t. w trybie zamówień publicznych (Marek Szorc, Katarzyna Zaczeniuk) 51. Na czym polegają zamówienia publiczne i jakie mają pełnić funkcje? 52. Jakie są podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych? 53. W jakim zakresie tryb zamówień publicznych stosuje się do zamówień udzielanych przez j.s.t.? 54. W jakich sytuacjach, udzielając zamówienia publicznego, nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej? 55. Kiedy, udzielając zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, można odstąpić od żądania wadium? 56. Jakie informacje zamawiający zobowiązany jest zamieszczać na stronie internetowej, prowadząc przetarg nieograniczony? 57. Co to są usługi o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym i jaki jest wpływ tego podziału na sposób udzielenia zamówienia publicznego? 116 117 118 118 120 121 121 123 124 124 125 125 126 128 128 129 129 130 131 131 133 7 Spis treści 58. Czy zamawiający w każdym przypadku może udzielić zamówienia publicznego 59. W jakich okolicznościach zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego? w trybie negocjacji bez ogłoszenia? 60. Jakie są obowiązki zamawiającego związane z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia? 61. Kiedy i w jakich sytuacjach zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego? 62. Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki? 63. Jak należy rozumieć zwrot „w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki”? 64. W jakich przypadkach zamawiający może udzielić zamówienia publicznego 65. Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie licytacji w trybie zapytania o cenę? elektronicznej? 66. Czy przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie przy zatrudnianiu osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej? 67. W jaki sposób, zgodnie z ustawowymi wytycznymi, powinien być określony przedmiot zamówienia publicznego? 68. Jak na etapie badania ofert można sprawdzić, czy oferowany przedmiot spełnia 69. W jaki sposób należy szacować wartość zamówienia, aby nie narazić się na zarzut 70. Jak określić warunki udziału w postępowaniu, aby nie naruszały zasad uczciwej 71. Jak ustalić, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę (i jakie skutki wywołuje wymogi zamawiającego? dzielenia zamówienia? konkurencji? takie ustalenie)? 72. Kiedy można lub należy unieważnić postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego? 73. Czy udzielając zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, obok kryterium ceny, można wskazać również kryterium ustalone na podstawie właściwości wykonawcy? 74. Co to jest zamówienie dodatkowe, kiedy i na jakich warunkach oraz w jakim trybie może być udzielane? 75. Kiedy prawa wyłączne uzasadniają udzielenie zamówienia z wolnej ręki? 76. W jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami można udzielić zamówień uzupełniających? 77. W jakich przypadkach można dokonać zmiany umowy o zamówienie publiczne? 78. Czy prawidłowo opracowany wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień zawsze musi być potwierdzony dołączonymi referencjami? 79. Czy w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawsze trzeba żądać wskazania podstawy dysponowania zasobami? 80. W jakiej formie możliwe jest udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postaci podwykonawstwa? 8 135 135 137 138 139 142 143 143 144 144 146 147 150 152 154 156 157 158 159 160 162 163 164 Spis treści 81. Jakie osoby wymienia się w protokole postępowania jako biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania oraz kiedy osoby te winny złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu? 82. Jaka odpowiedzialność ciąży na osobie ujawniającej tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzeżoną w złożonej ofercie? 83. Jaka odpowiedzialność ciąży na osobie odmawiającej dostępu do informacji publicznej związanej z zamówieniem publicznym? 84. Czy sankcje wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogą mieć zastosowanie – a jeśli tak, to w jakim przypadku – w stosunku do osób realizujących zamówienia publiczne? 85. Czy i w jakiej sytuacji pracownik j.s.t. prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może podlegać sankcji z tytułu odpowiedzialności za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu? 86. Co to są korekty finansowe za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE? 87. Jakie są wysokość i metodologia naliczania korekt finansowych za naruszenia przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE? 88. Jakie środki odwoławcze przysługują beneficjentowi (j.s.t.), wobec którego zastosowano korekty finansowe za naruszenia ustawy – Prawo zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE? 5. Wykonywanie zadań j.s.t. w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (Maciej Perkowski) 89. Czym jest PPP oraz jakie są uwarunkowania prawno -ekonomiczne rozwoju partnerstwa międzysektorowego w Polsce? 90. Jakich korzyści mogą oczekiwać od PPP strony tej umowy? 91. Jakie zadania j.s.t. najlepiej nadają się do realizacji w formule PPP? 92. Jak powstaje PPP oraz jakie są obowiązki j.s.t. i partnerów prywatnych? 93. Jakie problemy występują w praktyce tworzenia i funkcjonowania PPP? 6. Wykonywanie zadań j.s.t. na obszarze objętym specjalną strefą ekonomiczną 94. W jakim celu i w jaki sposób tworzy się SSE? (Maciej Etel, Alicja Żukowska) 95. Jakie korzyści dla j.s.t. przynosi powstanie i funkcjonowanie SSE na obszarze ich właściwości? (Alicja Żukowska) 96. Kto zarządza SSE oraz jakie są relacje zarządu SSE z organami j.s.t.? (Maciej Etel) 97. Na jakie korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terenie SSE? (Maciej Etel) 98. Czym jest i kto wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz jaki jest udział organów j.s.t. w wydawaniu takich zezwoleń? (Maciej Etel) 99. W jaki sposób się ustala i od czego uzależnia wysokość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE? (Alicja Żukowska) 166 168 169 170 170 172 172 173 175 175 178 180 183 188 189 189 192 194 196 198 201 9 Spis treści Rozdział 4 Organizacja i finansowanie wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych (Małgorzata Ofiarska) 100. Jakie są istota, cele i sposoby tworzenia związków międzykomunalnych? 101. Jakie są podstawowe formy prawne realizacji wspólnych przedsięwzięć przez związki międzykomunalne? 102. Jaki jest podział kompetencji między organy związku międzykomunalnego w zakresie podejmowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz uczestników związku? 103. Jakie są główne źródła finansowania wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych? międzykomunalnego? 104. Jakie są zasady rozliczeń i udziału w kosztach wspólnych przedsięwzięć związku 105. Jak zorganizowana jest gospodarka finansowa związku międzykomunalnego? 106. Czy finansowanie wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych podlega nadzorowi i kontroli regionalnych izb obrachunkowych? Rozdział 5 Współpraca gospodarcza i finansowa j.s.t. z organami lokalnymi państw sąsiednich (Małgorzata Ofiarska) 107. Na czym polega współpraca zagraniczna i jakie są sposoby jej nawiązywania przez j.s.t.? 108. Jakie są zasady organizacji i funkcjonowania europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej? terytorialnej? 109. Jaki jest tryb przystępowania j.s.t. do europejskiego ugrupowania współpracy 110. Jaki jest charakter prawny Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi oraz jakie są jej podstawowe regulacje dotyczące współpracy zagranicznej j.s.t.? 111. Na czym polega współpraca transgraniczna i jakie umowy mogą zawierać j.s.t. w celu jej prowadzenia? społeczności lokalnych? 112. Jakie są zasady i tryb przystępowania j.s.t. do międzynarodowych zrzeszeń 113. Jakie są istota i standardowe elementy treści umów miast partnerskich? Część II Dochody oraz wydatki i rozchody j.s.t. Rozdział 6 Dochody własne j.s.t. 1. Uwagi ogólne (Leonard Etel) 114. Co to są dochody własne j.s.t.? 115. Jakie są dochody własne gmin, powiatów i województw? 116. Jakie są możliwości wpływu samorządu terytorialnego na wielkość dochodów własnych? 10 204 204 206 208 210 213 214 219 222 222 227 231 235 237 239 243 247 249 249 249 250 252 Spis treści 2. Podatki lokalne (Leonard Etel, Mariusz Popławski) 117. Jakie podatki zasilają budżet gminy? 118. Dlaczego wpływów z podatków nie mają powiaty i województwa? 119. Dlaczego niektóre dochody podatkowe (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) są realizowane przez państwowe organy podatkowe? 120. Jakie jest znaczenie fiskalne dochodów podatkowych j.s.t.? 121. Jakie są kompetencje organów j.s.t. w zakresie podatków i opłat zaliczanych do ich dochodów podatkowych? 122. Czego mogą dotyczyć uchwały podatkowe j.s.t.? 123. Jakim wymogom muszą odpowiadać uchwały podatkowe j.s.t.? 124. Jaka jest procedura podejmowania uchwał podatkowych j.s.t.? 125. W jakich terminach uchwały powinny być podejmowane? 126. Jak są ogłaszane uchwały podatkowe j.s.t.? 127. Jak należy oznaczać moment wejścia w życie uchwał podatkowych j.s.t.? 128. Kto i w jaki sposób sprawuje nadzór nad legalnością uchwał podatkowych j.s.t.? 129. Jak długo obowiązuje uchwała podatkowa? 3. Opłaty lokalne (Grzegorz Liszewski) 130. Jakie daniny publiczne zalicza się do opłat lokalnych i na jakich podstawach prawnych są one oparte? 131. Jakich opłat pobieranych przez j.s.t. nie zalicza się do opłat lokalnych i dlaczego? 132. Jakie są uprawnienia i obowiązki organów j.s.t. w zakresie opłat lokalnych przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych? 133. Jakie problemy i spory powstają w związku z nakładaniem i poborem opłat lokalnych przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych? 134. Jakie są uprawnienia i obowiązki organów j.s.t. w zakresie nakładania i pobierania opłat innych niż opłaty lokalne w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 135. Za co i jak j.s.t. pobierają opłatę skarbową oraz jakie powstają w tym zakresie wątpliwości i spory? 136. Co to jest opłata adiacencka, na jakiej podstawie prawnej się ją pobiera i jakie 137. Co to jest opłata planistyczna, na jakiej podstawie prawnej się ją pobiera i jakie w tym zakresie wyłaniają się problemy? w tym zakresie wyłaniają się problemy? 138. Czy do opłat stanowiących dochody j.s.t. innych niż opłaty lokalne należy stosować przepisy ordynacji podatkowej? 139. Jakie opłaty pobierają j.s.t. w związku z ochroną środowiska i gospodarczym korzystaniem ze środowiska (podstawy prawne i problemy)? 140. Jakie opłaty pobierają j.s.t. w związku z parkowaniem, zajęciem pasa drogowego oraz innymi formami korzystania z dróg (podstawy prawne i problemy)? 141. Jakie opłaty pobierają j.s.t. w związku z utrzymywaniem czystości i porządku w gminach oraz w związku z gospodarką odpadami (podstawy prawne i problemy)? 253 253 254 255 256 257 259 261 265 270 272 274 275 278 279 279 281 282 284 287 291 294 299 301 303 306 309 11 Spis treści 4. Udziały i inne dochody j.s.t. (Marcin Tyniewicki) 142. Jakie są zasady ustalania udziałów j.s.t. w podatkach dochodowych oraz na jakich zasadach j.s.t. mogą dochodzić roszczeń z tego tytułu? 143. Które z dochodów uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe nie muszą być odprowadzane do budżetów j.s.t. i na jakich warunkach? 144. Na jakich zasadach samorządowe zakłady budżetowe są zobowiązane do dokonywania wpłat na rzecz budżetów j.s.t. i kiedy będą z tego obowiązku zwolnione? 145. Z jakich tytułów pobiera się dochody z majątku j.s.t.? 146. Jakie są zasady ustalania wysokości należności z majątku j.s.t.? 147. Jakie problemy mogą się pojawić w związku z dochodami j.s.t. z tytułu spadku, 148. Jakie kary pieniężne pobierają j.s.t. w związku z ochroną środowiska? 149. Jakie kary pieniężne stanowią dochód budżetów j.s.t. w związku z zarządzaniem zapisu i darowizny? drogami publicznymi? 150. Na jakich zasadach j.s.t. mogą otrzymywać dotacje od innych j.s.t. oraz jak przedstawia się kwestia dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu (podstawy prawne i problemy)? 151. Które dochody j.s.t. należy uznać za należności cywilnoprawne, a które za niepodatkowe należności budżetowe oraz jakie są skutki tego rozróżnienia? 152. Na jakich zasadach są udzielane ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochody j.s.t. (podstawy prawne i problemy)? 153. Jaka jest istota niepodatkowych należności budżetowych, w tym dotacji podlegających zwrotowi? 154. Na jakich zasadach można dokonać potrącenia z tytułu dochodów j.s.t. stanowiących niepodatkowe należności budżetowe (podstawy prawne i problemy)? 155. Na jakich zasadach są przyznawane ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody j.s.t. (podstawy prawne i problemy)? 5. Udzielanie pomocy publicznej jako forma rezygnacji z dochodów własnych (Leonard Etel, Rafał Dowgier) 156. Do kogo jest skierowana pomoc publiczna? 157. Kiedy wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowi 158. Jakie są rodzaje pomocy publicznej udzielanej przez j.s.t.? 159. W jakiej formie może być udzielana pomoc publiczna w zakresie podatków pomoc publiczną? i opłat lokalnych? 160. Jakie obowiązki ciążą na gminnym organie podatkowym udzielającym pomocy de minimis w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych? 161. Jakie obowiązki ciążą na radzie gminy podejmującej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku lub obniżenia stawek podatkowych, stanowiącą podstawę udzielania pomocy de minimis? 162. Jakie obowiązki ciążą na podatniku ubiegającym się o pomoc publiczną? 163. W jaki sposób dokumentuje się udzielenie pomocy de minimis (zaświadczenia)? 164. Kiedy dotacja udzielana z budżetu j.s.t. jest pomocą publiczną? 165. Jakie są zasady opodatkowania środków dotacyjnych? 310 310 312 314 315 316 317 318 319 320 321 323 323 325 326 327 327 328 330 331 333 335 335 336 337 338 12 Spis treści Rozdział 7 Dochody budżetu j.s.t. z subwencji (Zbigniew Ofiarski) 166. Jakie cechy odróżniają subwencję ogólną od dotacji celowej? 167. Jakie są gwarancje prawne właściwego planowania i wydatkowania środków w ramach subwencji ogólnej? 168. Jaka jest wewnętrzna struktura subwencji ogólnej dla j.s.t.? 169. Według jakich zasad ustalana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin? 170. Według jakich zasad ustalana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów? 171. Według jakich zasad ustalana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw? powiatów? 172. Jakie są zasady tworzenia i podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin? 173. Jakie są zasady tworzenia i podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla 174. Jakie funkcje pełni część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin? 175. Jaki jest tryb ustalania uprawnień gmin do części rekompensującej subwencji ogólnej? 176. Jaka jest struktura części regionalnej subwencji ogólnej dla województw? 177. Jakie są ustawowe kryteria ustalania i podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.? 178. Jaka jest rola ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w procedurze podziału części oświatowej subwencji ogólnej? 179. Jakie są zasady wyodrębniania oraz wykorzystania rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej? 180. Jakie są zasady tworzenia i wykorzystywania rezerwy subwencji ogólnej? 181. Czy obowiązkowe wpłaty dokonywane przez j.s.t. o ponadprzeciętnych dochodach ze źródeł podatkowych mają związek z równoważeniem budżetów j.s.t. w ramach procesu subwencjonowania? 182. Jakie obowiązki spoczywają na Ministrze Finansów w procesie 183. Na czym polega obowiązujący tryb rozliczania nienależnie pobranych przez j.s.t. subwencjonowania j.s.t.? kwot w ramach subwencji ogólnej? 184. W jakim zakresie przepisy ordynacji podatkowej stosuje się do nienależnie otrzymanych przez j.s.t. kwot części subwencji ogólnej? 185. Czy naruszenie zasad rozliczenia subwencji może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe? 186. Według jakich zasad ustalane są poszczególne części subwencji ogólnej dla 187. Czy udział subwencji ogólnej w dochodach j.s.t. nie jest zagrożeniem dla ich nowych j.s.t.? samodzielności finansowej? 188. Na czym polegają obiektywizacja i systemowość kryteriów ustalania oraz podziału poszczególnych kwot w ramach subwencji ogólnej? 189. Czy istnieje niebezpieczeństwo upodobnienia subwencji ogólnej do dotacji celowej? 190. Jaka jest rola RIO w procesie subwencjonowania j.s.t.? 341 341 347 352 353 355 357 358 361 365 366 368 371 373 375 375 376 379 381 384 384 385 386 389 391 392 13 Spis treści Rozdział 8 Dochody budżetu j.s.t. z dotacji (Anna Ostrowska) 191. Czym jest dotacja jako dochód j.s.t. i jakie są jej rodzaje? 192. Jakie jest znaczenie finansowe dotacji otrzymywanych przez j.s.t.? 193. Jakie są rodzaje dotacji celowych otrzymywanych przez j.s.t.? 194. Jaki jest charakter prawny dotacji celowej dla j.s.t. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej? 195. Czy j.s.t. przysługuje roszczenie z tytułu nieotrzymania dotacji celowej? 196. Jaki sąd jest właściwy w sprawach dotyczących dotacji dla j.s.t.? 197. Jaki jest charakter prawny dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych j.s.t.? 198. Jaka jest istota dotacji celowych na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich? 199. Jaka jest struktura prawna dotacji celowej otrzymywanej przez j.s.t. na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji rządowej oraz z innymi j.s.t.? 200. Jaki charakter mają środki otrzymywane przez j.s.t. z państwowych funduszy celowych (np. FP, PFRON)? Rozdział 9 Wydatki i rozchody budżetowe j.s.t. – zagadnienia podstawowe (Joanna M. Salachna) 201. Czym w świetle prawa są wydatki i rozchody j.s.t. oraz jaka jest różnica między nimi? 202. Jaki jest i od czego zależy zakres planowanych w budżecie j.s.t. wydatków? 203. Jakie są zasady klasyfikowania wydatków j.s.t. oraz kto je ustala? 204. Czy rezerwa budżetowa j.s.t. jest wydatkiem? 205. W jakich formach prawnych realizowane są wydatki j.s.t.? 206. Co to są wydatki bieżące i jaki jest ich wpływ na konstrukcję budżetu j.s.t.? 207. Z jakich źródeł mogą być finansowane wydatki bieżące j.s.t.? 208. Co to są wydatki majątkowe i jaki mają wpływ na konstrukcję budżetu j.s.t.? 209. Z jakich źródeł mogą być finansowane wydatki majątkowe j.s.t.? 210. Jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu wydatków przez j.s.t. lub ich jednostki organizacyjne? 211. Z jakich źródeł mogą być finansowane rozchody budżetowe? 212. Czy j.s.t. mają pełną swobodę w zakresie udzielania pożyczek innym podmiotom? Część III Gospodarka budżetowa j.s.t. Rozdział 10 Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t. (Ewa Czołpińska, Joanna M. Salachna) 213. Czym jest WPF j.s.t. i jaki jest jej prawny charakter? (Joanna M. Salachna) 214. Jaki jest zakres ustaleń zawieranych w WPF? (Joanna M. Salachna) 14 395 395 396 397 398 399 401 402 405 407 408 411 411 413 417 418 419 420 421 422 422 423 425 425 427 429 429 430 Spis treści 215. Jak powinna być skonstruowana WPF (jakie są jej części oraz załączniki do niej)? (Ewa Czołpińska) 216. Jak należy rozumieć ustawowy nakaz realności WPF i do kogo jest on kierowany? (Joanna M. Salachna) 217. Od czego zależy okres, na który ma być ustalana WPF? (Joanna M. Salachna) 218. Jakie ustalenia zawiera część normatywna (tekstowa) WPF? (Ewa Czołpińska) 219. Jaki jest zakres ustaleń dotyczących wielkości budżetowych przyjętych w WPF? (Ewa Czołpińska) 220. Jak interpretować nakaz zawarcia w WPF objaśnień prognozowanych wartości i gdzie winny być one zamieszczane? (Joanna M. Salachna) 221. Co powinien uwzględniać załącznik wieloletnich przedsięwzięć? (Ewa Czołpińska) 222. Z jaką szczegółowością można sporządzać wykaz przedsięwzięć wieloletnich i jakie są skutki przyjęcia poszczególnych wariantów? (Ewa Czołpińska) 223. Jakie dane powinna zawierać prognoza kwoty długu będąca częścią WPF? 224. Na jaki okres sporządzana jest zawarta w WPF prognoza kwoty długu? (Ewa Czołpińska) (Joanna M. Salachna) 225. Jak należy rozumieć nakaz zgodności wartości (danych) ujętych w WPF i w budżecie j.s.t.? (Joanna M. Salachna) 226. Jak kształtują się kompetencje organów j.s.t. w zakresie opracowywania i uchwalania WPF? (Joanna M. Salachna) 227. Jakie terminy obowiązują w procedurze opracowywania i uchwalania WPF? 228. Który organ i w jakim zakresie dokonuje zmian WPF? (Joanna M. Salachna) 229. Jakie są warunki dokonywania zmian w załączniku przedsięwzięć wieloletnich? (Ewa Czołpińska) (Ewa Czołpińska) 230. Jaka relacja występuje pomiędzy WPF a budżetem j.s.t. na etapie uchwalania i wykonywania uchwały budżetowej? (Joanna M. Salachna) 231. W jakim zakresie projekt WPF lub projekt zmian w WPF podlega opiniowaniu 232. Jakie kryteria stosuje RIO przy opiniowaniu projektu WPF lub projektu zmiany WPF? przez RIO? (Joanna M. Salachna) (Joanna M. Salachna) 233. Jakie skutki wywołuje negatywna opinia RIO o projekcie WPF lub o projekcie zmian w WPF? (Ewa Czołpińska) 234. Jak sprawowany jest nadzór RIO nad uchwaloną WPF lub jej zmianami? (Ewa Czołpińska) 235. W jakich przypadkach RIO stwierdza nieważność uchwały w sprawie WPF lub jej zmian i jakie są tego skutki dla j.s.t.? (Ewa Czołpińska) Rozdział 11 Budżet j.s.t. i jego tworzenie 1. Budżet j.s.t. – zagadnienia podstawowe (Cezary Kosikowski) 236. Czym jest budżet j.s.t. i jakie są jego funkcje? 237. Na jakich zasadach opierają się tworzenie, wykonywanie i kontrola budżetu j.s.t.? 238. Co obejmuje proces tworzenia budżetu j.s.t. i do kogo należą zadania z tym związane? 432 432 434 435 437 437 438 439 440 442 443 445 446 446 447 448 450 451 452 453 453 456 456 456 457 459 15 Spis treści 239. Co powinna regulować uchwała organu stanowiącego j.s.t. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym) i uchwały o zmianie uchwały budżetowej oraz kto powinien przygotować jej projekt? 2. Fundusz sołecki (Rafał Trykozko) 240. Czym jest i czemu służy fundusz sołecki? 241. Czy tworzenie funduszu sołeckiego jest obowiązkowe? 242. Kto i na czyj wniosek uchwala fundusz sołecki? 243. Czy wniosek sołectwa określający przeznaczenie funduszu sołeckiego może być odrzucony, jeśli tak, to z jakich powodów i czy można odwoływać się od takiej decyzji? 244. Kto dysponuje funduszem sołeckim i odpowiada za jego gospodarkę? 245. Czy fundusz sołecki jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach 246. Czy fundusz sołecki dotyczy tylko sołectw, czy też innych jednostek publicznych? pomocniczych gminy? 3. Zasady planowania budżetu j.s.t. (Ewa Czołpińska) 247. Kto i w jakiej formie określa założenia do projektu budżetu j.s.t. i jakim podmiotom są one przekazywane? 248. Jakie zadania należą do skarbnika i służb finansowych przy planowaniu 249. Jaka jest rola kierowników jednostek organizacyjnych j.s.t. w procesie budżetowym j.s.t.? planowania budżetu j.s.t.? 250. Jakie wskaźniki, w tym makroekonomiczne, powinny być brane pod uwagę przy planowaniu budżetu j.s.t. na kolejny rok i gdzie są one publikowane? 251. Jakie są zasady planowania dochodów j.s.t. i na podstawie jakich danych dochody budżetowych? 16 te są planowane? jest ono oparte? 252. Jakie są zasady planowania wydatków budżetowych j.s.t. i na jakich parametrach 253. Kiedy i w jakiej formie j.s.t. otrzymuje potwierdzenie planowanych kwot dotacji i subwencji oraz planowanych kwot udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych? 4. Projekt uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym, uchwały o zmianie uchwały budżetowej) (Cezary Kosikowski) 254. Do kogo należy inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym, uchwały o zmianie uchwały budżetowej) i jego opracowanie? 255. Co powinien zawierać projekt uchwały budżetowej? 256. Jak należy sporządzać plan dochodów budżetu j.s.t.? 257. Jak należy sporządzać plan wydatków budżetu j.s.t.? 258. Jak planuje się dochody i wydatki budżetu j.s.t. związane ze szczególnymi zasadami wykonywania tego budżetu? 259. Czy w projekcie uchwały budżetowej obowiązkowe jest planowanie rezerw 260. Czy projekt uchwały budżetowej musi przewidywać równowagę budżetu j.s.t.? 460 465 465 465 466 466 468 469 469 469 469 470 471 472 473 474 476 477 477 478 479 480 481 482 482 Spis treści 261. Czy projekt uchwały budżetowej powinien uwzględniać postanowienia WPF 262. Czy projekt uchwały budżetowej może zawierać postanowienia niezwiązane i w jakim zakresie? z budżetem j.s.t.? 263. Jakie dokumenty i materiały załącza się do projektu uchwały budżetowej? 264. Jak należy sporządzać uzasadnienie projektu uchwały budżetowej? 265. W jakim czasie należy zakończyć prace nad projektem uchwały budżetowej i komu trzeba go przedłożyć? 266. Czy możliwe jest dokonywanie autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej po przedstawieniu go organowi stanowiącemu j.s.t. i RIO? 267. Jakie są konsekwencje prawne przedstawienia projektu uchwały budżetowej w wyznaczonym terminie lub w terminie późniejszym? 268. Czy projekt uchwały budżetowej jest jawny i podlega ogłoszeniu? 269. Czy przygotowanie projektu uchwały o prowizorium budżetowym jest fakultatywne, czy obowiązkowe, oraz czy zwalnia z obowiązku przygotowania projektu uchwały budżetowej? 270. Jakie wymagania powinien spełniać projekt uchwały o prowizorium budżetowym oraz kiedy i komu należy go przedstawić? 271. Czy projekt uchwały o prowizorium budżetowym podlega opiniowaniu przez RIO? 272. Jakie okoliczności uzasadniają przygotowanie projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej? 492 273. Jakim wymaganiom powinien odpowiadać projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej? 493 274. Czy projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej podlega opiniowaniu przez RIO? 494 275. Czy projekt uchwały o prowizorium budżetowym oraz projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej są jawne i podlegają ogłoszeniu? 276. Jakie błędy popełnia się najczęściej przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym, uchwały o zmianie uchwały budżetowej)? 5. Kontrola planowania budżetowego j.s.t. przez RIO (Agnieszka Gerasimiuk) 277. Jakie kryteria (formalne i merytoryczne) są stosowane przez składy orzekające RIO przy opiniowaniu projektu uchwały budżetowej j.s.t.? 278. W jakim zakresie projekt budżetu j.s.t. opiniowany jest poprzez pryzmat ustaleń zawartych w projekcie lub uchwale w sprawie WPF? 279. Pod jakim kątem RIO ocenia dochody i przychody zawarte w projekcie budżetu j.s.t.? 280. Pod jakim kątem RIO ocenia wydatki i rozchody zawarte w projekcie budżetu j.s.t.? 281. Na podstawie jakich kryteriów RIO ocenia prawidłowość części tekstowej (artykułowej) projektu uchwały budżetowej? 282. Jakie znaczenie dla oceny przez RIO projektu budżetu j.s.t. ma prawidłowość stosowanej w nim klasyfikacji budżetowej? 283. Czy RIO opiniuje tylko pierwotny projekt uchwały budżetowej, czy także przedłożone w późniejszym terminie autopoprawki organu wykonawczego? 284. Jakiego rodzaju błędy w projektach uchwał budżetowych j.s.t. stwierdza najczęściej RIO? 285. W jakich sytuacjach RIO wydaje negatywną opinię o projekcie budżetu j.s.t. i jakie są skutki prawne takiej opinii? 483 483 483 484 486 487 488 489 490 491 492 494 494 495 495 498 499 501 502 504 505 506 508 17 Spis treści 6. Uchwała budżetowa (uchwała o prowizorium budżetowym) oraz jej uchwalanie i ogłaszanie (Cezary Kosikowski) 286. Co powinna określać uchwała budżetowa i z jaką szczegółowością? 287. Jak powinna wyglądać poprawna redakcja uchwały budżetowej? 288. Co powinna zawierać część tekstowa (artykułowa) uchwały budżetowej (elementy obowiązkowe i fakultatywne)? 289. Czy plan dochodów i plan wydatków budżetu j.s.t. oraz inne plany finansowe zawarte w części tabelarycznej (rachunkowej) uchwały budżetowej mogą być nazywane załącznikami do uchwały budżetowej? 290. Co należy traktować jako załączniki do uchwały budżetowej? 291. Czy część artykułowa (tekstowa) i tabelaryczna (rachunkowa) uchwały budżetowej oraz załączniki do niej mają tożsamą, czy też różną moc prawną? 292. Czego nie powinna i nie może zawierać uchwała budżetowa? 293. Do kogo należy uchwalanie uchwały budżetowej i czy możliwe są odstępstwa od tej zasady? 294. W jakim terminie powinno nastąpić podjęcie uchwały budżetowej i jakie są konsekwencje prawne przekroczenia tego terminu? 295. Czy organ stanowiący j.s.t. musi podjąć uchwałę budżetową w wersji projektu przedstawionego przez zarząd j.s.t., czy też może ją zmienić? 296. Czy uchwała budżetowa powinna uwzględniać opinię RIO dotyczącą projektu uchwały budżetowej? 297. Czy organ stanowiący j.s.t. może nie podjąć uchwały budżetowej w ogóle i jakie wywołuje to konsekwencje prawne? 298. Czy do podejmowania uchwały budżetowej jest wymagana lub dopuszczalna odrębna procedura postępowania przed organem stanowiącym j.s.t.? 299. Jak w uchwale budżetowej oznacza się datę wejścia w życie i obowiązywania tego aktu? 300. Kto i jak ogłasza uchwałę budżetową? 301. Jak powinna wyglądać prawidłowa redakcja uchwały o prowizorium budżetowym? 302. Czy uchwała o prowizorium budżetowym podlega innej procedurze uchwalania i ogłaszania niż uchwała budżetowa? 303. Jak długo obowiązuje uchwała o prowizorium budżetowym i jakie wywiera skutki prawne? 304. Jakie wady mają najczęściej uchwały budżetowe j.s.t.? 7. Zmiana uchwały budżetowej (Cezary Kosikowski) 305. Czy podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej podlega ograniczeniom, a jeżeli tak, to jakim? 306. Jak powinna wyglądać prawidłowa redakcja uchwały o zmianie uchwały budżetowej? 307. Czym różni się zmiana uchwały budżetowej od zmian dokonywanych w planie dochodów i wydatków budżetu j.s.t. przez zarząd j.s.t. w toku wykonywania budżetu j.s.t.? 308. W jakim czasie można dokonać zmiany uchwały budżetowej oraz jak oznacza się wejście w życie i obowiązywanie uchwały o zmianie uchwały budżetowej? 309. Czy kompetencje i procedura podejmowania uchwały o zmianie uchwały budżetowej są inne niż w odniesieniu do uchwały budżetowej? 310. Jakie wady mają najczęściej uchwały o zmianie uchwały budżetowej? 509 509 510 510 510 511 511 511 512 512 513 513 514 515 516 516 516 517 517 517 518 518 519 519 520 520 520 18 Spis treści 311. Kto ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową j.s.t. prowadzoną na podstawie dotychczasowej lub zmienionej uchwały budżetowej? Rozdział 12 Wykonywanie i obsługa kasowa budżetu j.s.t. 1. Zasady wykonywania budżetu (Ewa Czołpińska) 312. Co należy rozumieć przez pojęcie wykonywania budżetu j.s.t.? 313. Jakie są ogólne zasady wykonywania budżetu j.s.t.? 314. Na jakich zasadach j.s.t. pobierają i przekazują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej? 2. Podział kompetencji w zakresie wykonywania budżetu j.s.t. (Ewa Czołpińska) 315. Jaka jest rola organu stanowiącego j.s.t. w procesie wykonywania budżetu? 316. Jakie uprawnienia ma organ wykonawczy j.s.t. w stosunku do jednostek organizacyjnych w kontekście wykonywania budżetu? 317. Jakie są obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych związane 318. Jakie uprawnienia i kiedy organ wykonawczy może przekazać kierownikom z wykonywaniem budżetu j.s.t.? jednostek organizacyjnych? 319. Kto i w jakim zakresie decyduje o realizacji zadań przekraczających zakres 320. Kiedy i kto może postanowić o niewygasaniu wydatków budżetu j.s.t. z końcem zwykłego zarządu? roku budżetowego? 521 523 523 523 524 526 527 527 529 530 530 531 532 533 534 534 539 540 541 541 543 546 19 321. Na czym polega blokowanie wydatków i jakie wywołuje skutki? 3. Zaciąganie pożyczek i kredytów bankowych na działalność j.s.t. (Ewa Czołpińska) 322. Kto i na jakich zasadach może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie potrzeb j.s.t.? 323. Kto dokonuje czynności prawnych związanych z podpisaniem umowy o kredyt bankowy lub o pożyczkę? 535 324. Jakie znaczenie ma odmowa kontrasygnaty skarbnika w przypadku umów kredytowych? 536 325. Na jakie cele j.s.t. mogą zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować papiery wartościowe? 536 537 326. Kiedy j.s.t. musi uzyskać opinię RIO o możliwości spłaty kredytu? 4. Dysponenci budżetowi oraz ich funkcje i odpowiedzialność (Ewa Czołpińska) 538 327. Kto jest dysponentem środków budżetowych j.s.t.? 538 328. Jaką rolę w dysponowaniu środkami budżetowymi odgrywają kierownicy jednostek organizacyjnych? 329. Czy możliwe jest dysponowanie środkami budżetowymi j.s.t. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych? 5. Udzielanie i rozliczanie dotacji budżetowych przez j.s.t. (Anna Ostrowska) 330. Jakie są istota i rodzaj dotacji udzielanych z budżetu j.s.t.? 331. Jakie są istota i rodzaje dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu j.s.t.? 332. Jaką strukturę prawną powinna mieć dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego? Spis treści 333. Jaki jest tryb udzielania pomocy finansowej innej j.s.t. w formie dotacji celowej? 334. Jakie są zasady udzielania dotacji celowych na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych? 335. Jaki charakter prawny i jaką treść ma umowa dotacyjna? 336. Jakie są generalne zasady rozliczania dotacji udzielanych z budżetu j.s.t.? 337. Jaką konstrukcję prawną ma decyzja w sprawie zwrotu dotacji? 338. Jakie są terminy zwrotu dotacji do budżetu j.s.t.? 339. Jakie są terminy naliczania odsetek od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu j.s.t.? 6. Obsługa kasowa budżetu j.s.t. (Ewa Czołpińska) 340. Co to jest obsługa kasowa budżetu? 341. Jak realizowana jest zasada oddzielenia dyspozycji środkami pieniężnymi od kasowej obsługi budżetu? 342. Kto i na jakich zasadach wybiera bank do obsługi budżetu j.s.t.? 343. Jakie wyróżnia się rachunki bankowe dla obsługi budżetu j.s.t.? Rozdział 13 Finansowanie deficytu i długu publicznego j.s.t. 1. Deficyt budżetowy j.s.t. i zasady jego pokrywania (Joanna M. Salachna) 344. Co to jest deficyt budżetowy j.s.t. i na jakich etapach prowadzenia gospodarki 345. Na czym polega przejściowy deficyt budżetu j.s.t. i czym się różni od deficytu finansowej może występować? budżetowego? 346. Jakie są prawnie dopuszczalne granice deficytu budżetowego j.s.t.? 347. Jakie są konsekwencje występowania deficytu budżetowego części bieżącej oraz części majątkowej budżetu j.s.t.? 348. Jakie są źródła i zasady pokrywania (finansowania) deficytu budżetowego j.s.t.? 349. Jakie są źródła i zasady pokrywania (finansowania) przejściowego deficytu budżetu j.s.t.? 350. Jakie zobowiązania są zaliczane do długu j.s.t.? 351. Od jakich czynników zależy możliwość zaciągania długu przez j.s.t.? 352. Jakie pułapy zadłużenia j.s.t. obowiązują do 2013 r.? 353. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu j.s.t. od 2014 r.? 354. Jakie zobowiązania i pod jakimi warunkami nie są uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia j.s.t.? 355. Jakie zasady obowiązują przy obliczaniu spłat zadłużenia członków związków j.s.t.? 356. Na jakiej podstawie RIO ocenia możliwość sfinansowania deficytu budżetowego j.s.t.? 357. Jakie są konsekwencje przekroczenia wskaźników zadłużenia j.s.t.? 358. Z jakich źródeł jest pokrywana (finansowana) spłata zadłużenia j.s.t.? 359. Jak są klasyfikowane w budżecie spłaty zadłużenia j.s.t.? 2. Zarządzanie długiem i finansowanie długu j.s.t. (Marzanna Poniatowicz) 360. Na czym polega istota i jakie są cele procesu zarządzania długiem j.s.t.? 547 548 552 554 555 556 558 559 559 559 560 561 565 565 565 566 566 568 569 571 571 572 573 574 577 578 580 581 582 582 583 583 20 Spis treści 361. Na czym polega specyfika zarządzania długiem w przypadku kredytów i pożyczek zaciąganych przez j.s.t.? 362. Na czym polega specyfika zarządzania długiem j.s.t. w przypadku obligacji 363. Jakie rodzaje ryzyka występują przy korzystaniu z instrumentów zwrotnego komunalnych? finansowania przez j.s.t.? 364. Jakie instrumenty j.s.t. mogą wykorzystywać w celu ograniczania ryzyka zadłużenia? 365. Jaka jest rola kontroli zarządczej w zarządzaniu długiem j.s.t.? 366. Jaką rolę odgrywa WPF w zakresie procesu zarządzania długiem j.s.t.? 367. Na czym polega rating komunalny jako instrument zarządzania długiem lokalnym? 368. Jaką rolę w zakresie zarządzania długiem j.s.t. odgrywają instrumenty organizacyjno-instytucjonalne? 369. Jaką rolę w zakresie zarządzania długiem j.s.t. odgrywają instrumenty informacyjno-promocyjne (komunikacji marketingowej)? Część IV Fundusze celowe i środki unijne w gospodarce finansowej j.s.t. Rozdział 14 Finansowanie zadań j.s.t. ze środków funduszy celowych (Jolanta Szołno-Koguc) 1. Uwagi ogólne 370. Dlaczego j.s.t. nie mogą tworzyć funduszy celowych? 371. Z jakich państwowych funduszy celowych mogą korzystać j.s.t.? 2. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 372. Jaki jest status prawny i organizacja funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej? 373. Czy i w jakim zakresie j.s.t. mogą korzystać ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? 374. Jakie są zasady udzielania dofinansowania w formie pożyczki, dotacji lub dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego? 375. Czy i w jakim zakresie j.s.t. mogą korzystać ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej? 376. Jak należy rozliczać dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej? 3. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz Fundusz Termomodernizacji i Remontów 377. Jakie są podstawy prawne, finansowanie oraz cele FRIK? 378. Jakie są szczegółowe warunki i tryb uzyskania kredytu preferencyjnego ze środków FRIK? 379. Jakie są zasady funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz pod jakimi warunkami można uzyskać finansowanie z jego środków? 584 587 588 590 591 593 594 595 596 599 601 601 601 601 603 603 604 605 607 608 610 610 610 612 21 Spis treści Rozdział 15 Finansowanie j.s.t. ze środków Unii Europejskiej oraz z innych bezzwrotnych środków zagranicznych 1. Źródła i zasady finansowania (Marzanna Poniatowicz) 380. Z jakich funduszy europejskich j.s.t. może uzyskać wsparcie finansowe w ramach perspektywy finansowej 2007–2013? 381. Jakie są zasady i priorytety wsparcia finansowego w ramach EFRR? 382. Jakie są zasady i priorytety wsparcia finansowego w ramach EFS? 383. Jakie są zasady i priorytety wsparcia finansowego w ramach FS? 384. Na czym polega innowacyjność mechanizmów finansowania inwestycji samorządowych w ramach inicjatyw wspólnotowych JESSICA, JEREMIE, JASPER? 385. Jakie są możliwości i zasady uzyskania przez j.s.t. wsparcia finansowego w ramach funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego? 386. Jakie są możliwości i zasady uzyskania przez j.s.t. wsparcia finansowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy? 387. Jakie dokumenty strategiczne (unijne/krajowe) określają priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w Polsce? 388. W jaki sposób zorganizowany jest instytucjonalny system zarządzania programami operacyjnymi w Polsce? 389. Jakie zmiany w zakresie wdrażania środków funduszy europejskich wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? 2. Pozyskiwanie środków unijnych przez j.s.t. – zasady postępowania (Hubert Ostapowicz) 390. Co obejmuje pojęcie projektu współfinansowanego ze środków unijnych? 391. Jaki jest typowy model (schemat) projektu realizowanego przez j.s.t.? 392. W jaki sposób w j.s.t. powinien zostać zorganizowany proces formułowania projektów europejskich? 393. W jaki sposób należy zarządzać projektem w j.s.t. (struktura zarządzania, podział zadań i odpowiedzialności, system przepływu informacji)? 394. Na jakich zasadach j.s.t. może realizować projekty europejskie w partnerstwie z innym podmiotem, w tym podmiotem zagranicznym? 395. W jaki sposób j.s.t. powinna przeprowadzać analizę problemową stanowiącą podstawę i punkt wyjścia w procesie projektowania przedsięwzięć rozwojowych? 396. Jak należy określać zadania projektowe? 397. W jaki sposób należy planować produkty i rezultaty projektu na etapie jego formułowania? 398. W jaki sposób j.s.t. powinna kształtować budżet projektu, aby spełnić wymogi niezbędności i racjonalności wydatków? 399. Co to znaczy, że wydatek projektowy poniesiony przez j.s.t. jest kwalifikowalny? 400. Na czym polega specyfika zarządzania finansowego w projektach europejskich realizowanych przez j.s.t., ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? 614 614 614 616 618 619 620 622 623 625 625 627 629 629 630 631 632 633 634 634 635 636 637 637 22 Spis treści 401. Na czym polega proces monitorowania przebiegu realizacji projektu w j.s.t.? 402. Jakie są cele i kryteria ewaluacji projektów realizowanych przy udziale środków UE? 3. Zasady kontroli rozliczania środków pomocowych (Hubert Ostapowicz) 403. Jaka jest różnica pomiędzy monitorowaniem, ewaluacją a kontrolą rozliczania środków pomocowych? 404. Jakie akty prawne regulują proces kontroli rozliczania środków pomocowych? 405. Jakie instytucje są uprawnione do dokonywania kontroli rozliczania środków 406. Jakie są rodzaje i zasadnicze cele dokonywania kontroli projektów realizowanych unijnych w j.s.t.? przez j.s.t.? w projektach j.s.t.? w projektach j.s.t.? 407. Jaki jest tryb przeprowadzania kontroli projektów w siedzibie j.s.t.? 408. Jaki jest typowy zakres kontroli prawidłowości rozliczeń finansowych 409. Jaki jest typowy zakres kontroli prawidłowości realizacji działań merytorycznych 410. Jaki jest typowy zakres kontroli udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych przez j.s.t.? 411. Jaki jest typowy zakres kontroli poprawności udzielania pomocy publicznej w projektach realizowanych przez j.s.t.? 412. Na czym polegają tzw. kontrole krzyżowe? 413. Jakie mogą być ustalenia przeprowadzonych kontroli rozliczania środków unijnych? 414. Jakie mogą być przesłanki rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przy udziale środków UE w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych? 638 639 640 640 641 642 643 644 645 645 646 646 647 648 649 653 653 653 653 654 654 655 655 656 656 656 23 Część V Sprawozdawczość, kontrola i nadzór oraz dyscyplina finansów publicznych w j.s.t. 651 Rozdział 16 Sprawozdawczość finansowa i budżetowa oraz absolutorium budżetowe w j.s.t. (Ewa Czołpińska) 1. Sprawozdawczość finansowa 415. Jakie przepisy regulują zasady sporządzania sprawozdań finansowych j.s.t.? 416. Co składa się na sprawozdanie finansowe j.s.t.? 417. Co to jest bilans skonsolidowany j.s.t.? 418. Jakie są terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych oraz bilansu skonsolidowanego j.s.t.? 419. Jakie znaczenie dla konstrukcji budżetu j.s.t. ma bilans z wykonania budżetu? 420. Jaka jest różnica między sprawozdawczością finansową a budżetową j.s.t.? 421. Czy przepisy przewidują możliwość korygowania sprawozdań finansowych? 2. Sprawozdania budżetowe oraz w zakresie długu j.s.t. 422. Jakie akty prawne regulują zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z zakresu operacji finansowych j.s.t.? Spis treści 423. Jakie rodzaje sprawozdań budżetowych muszą sporządzać j.s.t.? 424. Jakie są sposoby, formy i terminy przekazywania poszczególnych sprawozdań? 425. Kto jest zobligowany do sporządzania i przekazywania sprawozdań? 426. Jakie są zasady agregowania danych w sprawozdaniach? 427. Jakie są ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych? 428. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, sporządzając sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.? 429. Jakie reguły kontrolne obowiązują przy sporządzaniu sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.? 430. Dlaczego prawidłowość danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu jest tak istotna dla finansów j.s.t.? 431. Jak powinno się bilansować sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce (deficycie) j.s.t. i o czym świadczą dane wykazane w tym sprawozdaniu? 432. Jak powinno się sporządzać sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.? 433. Jakie są zasady sporządzania sprawozdania Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych? 434. Co należy wykazać w sprawozdaniu Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów przy jednostkach budżetowych funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty? 435. Jakie informacje zawiera sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. i dlaczego jest ono istotne? 436. Dlaczego j.s.t. i ich jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdanie Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez j.s.t.? 437. Jakie są ogólne zasady sporządzania i rodzaje sprawozdań z zakresu operacji finansowych j.s.t.? 438. Jakie rodzaje sprawozdań z zakresu operacji finansowych są sporządzane na poszczególnych szczeblach jednostek? 439. Czym różnią się zasady wykazywania należności j.s.t. w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów od zasad dotyczących sprawozdania Rb-27S? 440. Jakiego rodzaju należności są wykazywane w sprawozdaniu Rb-N? 441. Dlaczego sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jest ważne z punktu widzenia sposobu liczenia długu publicznego? 442. Jaką definicję kredytów i pożyczek należy stosować, sporządzając sprawozdanie Rb-Z, i co mówi o tym instrukcja do sporządzania sprawozdań? 443. Czym muszą się charakteryzować umowy, w wyniku realizacji których powstały zobowiązania, aby móc je wykazać w danych uzupełniających sprawozdania Rb-Z? 444. Co oznaczają pojęcia pierwotnego terminu zapadalności i pozostałego terminu zapadalności dla potrzeb sporządzania sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych i jaki mają one wpływ na sposób wykazywania danych w tym sprawozdaniu? 445. Dlaczego j.s.t. sporządzają sprawozdania Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych? 657 657 658 659 660 660 663 664 665 667 669 670 670 671 672 673 673 674 676 677 678 679 680 24 Spis treści 3. Absolutorium budżetowe i jego skutki prawne 446. Co to jest absolutorium budżetowe i jakie jest jego znaczenie? 447. Jaka jest rola komisji rewizyjnej organu stanowiącego j.s.t. w procesie absolutoryjnym? 448. Jak przebiega proces zatwierdzania sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. i sprawozdania finansowego j.s.t. przez organ stanowiący j.s.t.? 449. Czym powinien się kierować organ stanowiący j.s.t., podejmując decyzję w przedmiocie absolutorium? 450. Jakie są zadania RIO w procesie absolutorium budżetowego j.s.t.? 451. Czy brak bezwzględnej większości w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium jest równoznaczny z nieudzieleniem absolutorium? 452. Co się dzieje w razie nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu j.s.t.? Rozdział 17 Nadzór i kontrola gospodarki finansowej j.s.t. 1. Nadzór i kontrola sprawowana przez RIO (Agnieszka Gerasimiuk) 453. Jaka jest różnica pomiędzy nadzorem a kontrolą sprawowaną przez RIO? 454. Na podstawie jakiego kryterium sprawowany jest nadzór nad aktami finansowymi j.s.t. i co ono oznacza w praktyce? 455. Na podstawie jakich kryteriów RIO przeprowadza kontrolę gospodarki finansowej j.s.t.? 456. W jakich przypadkach kolegium RIO decyduje o sporządzeniu raportu o stanie gospodarki finansowej j.s.t. i jaką pełni on funkcję? 457. Co może stanowić podstawę zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych i jak w prawidłowy sposób sporządzić takie zastrzeżenia? 458. Jaki charakter prawny mają wyniki kontroli RIO i czy przysługuje na nie środek zaskarżenia do sądu administracyjnego? 459. Jakiego rodzaju opinie wydają składy orzekające RIO? 460. W jakim terminie RIO zobligowana jest do wydania opinii? 461. W jakim trybie i do kogo składane jest odwołanie od opinii wydanej przez skład orzekający RIO? 462. Jakie typy uchwał i zarządzeń podlegają nadzorowi RIO? 463. Kto i w jakim terminie przedkłada RIO uchwały (zarządzenia) j.s.t.? 464. Jakie skutki wywołuje zaniechanie przedłożenia RIO uchwały (zarządzenia)? 465. Kto, w jakim czasie i trybie podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały (zarządzenia) j.s.t.? 466. Jak oblicza się termin, w którym RIO może wydać rozstrzygnięcie nadzorcze? 467. W jakich przypadkach RIO może zaskarżyć uchwałę (zarządzenie) j.s.t. do sądu 468. Kiedy kolegium RIO orzeka o istotnym, a kiedy o nieistotnym naruszeniu prawa? 469. Jakiego rodzaju błędy występują najczęściej w praktyce sprawowania przez RIO administracyjnego? nadzoru nad aktami j.s.t.? 470. Jakie skutki prawne i faktyczne wywołuje rozstrzygnięcie nadzorcze zawarte w uchwale kolegium RIO (w zależności od rodzaju rozstrzygnięcia)? 471. Co dla j.s.t. oznacza wstrzymanie wykonania uchwały budżetowej, w stosunku do której stwierdzono istotne naruszenie prawa? 681 681 682 682 684 684 685 686 687 687 687 688 689 690 692 694 694 695 695 696 697 698 698 699 700 700 702 705 706 25 Spis treści 2. Kontrola skarbowa (Wojciech Stachurski) 472. Czym jest kontrola skarbowa? 473. Jakich obszarów działalności j.s.t. może dotyczyć kontrola skarbowa? 474. W jakim zakresie kontrola skarbowa może obejmować gospodarowanie przez j.s.t. środkami publicznymi? 475. W jakich formach procesowych kontrola skarbowa może być wykonywana wobec j.s.t.? 476. Jak ustalić właściwość organów kontroli skarbowej wobec j.s.t.? 477. Jak przebiega postępowanie kontrolne wobec j.s.t.? 478. Jakie akty kończą postępowanie kontrolne i jakie przysługują od nich środki zaskarżenia? 479. Jak wygląda procedura audytu wykonywanego przez kontrolę skarbową? 480. Na czym polega kontrola skarbowa oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników j.s.t.? 481. Jakie pozaprocesowe obowiązki ciążą na j.s.t. wobec kontroli skarbowej? 3. Kontrola sądowa oraz quasi-sądowa aktów finansowych j.s.t. (sądy administracyjne, samorządowe kolegia odwoławcze) (Piotr Pietrasz) 482. Jakie są zadania SKO w systemie kontroli indywidualnych aktów finansowych j.s.t.? 483. Jakie są zasady poddawania kontroli SKO indywidualnych aktów finansowych j.s.t. z zastosowaniem zwyczajnych środków prawnych? 484. Jakie są zasady poddawania kontroli SKO indywidualnych aktów finansowych j.s.t. w przypadku wznowienia postępowania? 485. Jakie są zasady poddawania kontroli SKO indywidualnych aktów finansowych j.s.t. w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia)? 486. Na czym polega zasada sądowej ochrony samodzielności j.s.t.? 487. Jakie formy działania organów administracji publicznej związane ze sferą finansów publicznych j.s.t. podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego? 488. Jakie wyroki może wydawać wojewódzki sąd administracyjny? 489. Czy j.s.t. może zaskarżyć wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego do NSA? 490. Jakie są skutki orzeczeń sądów administracyjnych w odniesieniu do prowadzonych przez j.s.t. postępowań, w których są wydawane indywidualne akty finansowe? Rozdział 18 Odpowiedzialność za gospodarkę finansową j.s.t. oraz z tytułu dyscypliny finansowej 1. Odpowiedzialność organów j.s.t. za gospodarkę finansową j.s.t. (Joanna M. Salachna, Rafał Trykozko) 491. Czy organ stanowiący j.s.t. odpowiada za podjęcie uchwały niezgodnej z prawem? 492. Za co jest odpowiedzialny organ wykonawczy j.s.t. w zakresie wykonywania ogólnego nadzoru nad realizacją budżetu j.s.t.? 493. Czy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej organy j.s.t. z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej j.s.t. w sposób niezgodny z prawem? 494. Czy organy j.s.t. mogą ponosi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: