Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 002559 22739718 na godz. na dobę w sumie
Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 166
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9238-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Unia Europejska przykłada dużą wagę do wzrostu innowacyjności gospodarki europejskiej oraz do sektora MŚP jako motoru rozwoju przedsiębiorczości, kreatywności, w konsekwencji przekładającej się na tempo wzrostu gospodarczego krajów członkowskich. Znaczenie innowacyjności i sektora MŚP zostało przyjęte jako czynniki wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej zapisane w dokumencie UE zwanym Strategia lizbońska. Między innymi z tego powodu nowe publikacje dotyczące rozwoju MŚP oraz innowacyjności stanowią ważne pozycje na rynku wydawniczym. W krąg takich tematycznych publikacji wpisuje się opracowanie M. Krawczyk obejmujące swym zakresem problematykę innowacyjności rozwoju sektora MŚP ze zwróceniem szczególnej uwagi na źródła finansowania działalności podmiotów tego sektora. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RECENZENT Krystyna Brzozowska REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat SKŁAD I ŁAMANIE ESUS – Agnieszka Buszewska PROJEKT OKŁADKI Barbara Grzejszczak ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-719-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-238-5 © Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 Spis treści Wstęp 7 rozdział 1 MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA: ASPEKTY TEORETYCZNE, SPECYFIKA, ZNACZENIE I POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC SEKTORA MŚP 1 1 Pojęcie przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo mikro, małe i średnie (MŚP) 1 2 rola i znaczenie firm z sektora MŚP 1 3 Bariery rozwoju sektora MŚP 1 4 Polityka Unii europejskiej wobec MŚP w świetle zapisów Strategii Lizbońskiej Podsumowanie rozdziału 1 zagadnienia do omówienia rozdział 2 INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – ASPEKTY TEORETYCZNE 2 1 Pojęcie i źródła innowacji Innowacyjne przedsiębiorstwo 2 1 1 Definicja innowacji 2 1 2 Źródła innowacji 2 1 3 Innowacyjne przedsiębiorstwo 2 2 Sieci i systemy innowacji 2 2 1 Klastry – grona technologii 2 2 2 Parki naukowe 2 2 3 Inkubatory przedsiębiorczości 2 2 4 Specjalne strefy ekonomiczne 2 3 Polityka Unii europejskiej wobec innowacyjności 2 4 Systemy monitorowania innowacyjności – przegląd metodologii Podsumowanie rozdziału 2 zagadnienia do omówienia rozdział 3 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ MŚP – WYBRANE PROBLEMY 3 1 Istota uwarunkowań działalności innowacyjnej MŚP 3 2 Wybrane źródła finansowania działalności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 3 2 1 Finansowanie kapitałem własnym wewnętrznym 3 2 2 rynek wysokiego ryzyka 11 11 24 30 37 48 49 51 51 51 61 65 71 72 74 76 78 80 88 101 102 105 105 115 125 126 6 3 2 3 Wsparcie Unii europejskiej 3 2 4 Hierarchia wyboru źródeł finansowania Podsumowanie rozdziału 3 zagadnienia do omówienia Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis wykresów Spis schematów 133 140 143 145 147 149 165 165 165 Wstęp Podczas spotkania grupy roboczej Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju OecD w 2009 r stwierdzono: MŚP są istotną częścią każdej gospodarki i są konieczne dla procesu odradzania się gospo- darek Wsparcie MŚP pomaga całej gospodarce odzyskać siły (moc) i przywrócić ciągły wzrost Dlatego, w dobie występującej recesji, MŚP wymagają szczególnej uwagi Przeciwdziałanie obecnym trudnościom, jakie napotykają MŚP, wymaga podjęcia efektywnych działań krótkoter- minowych, które, aby dały rezultat i przywróciły ich wzrost, powinny być jednocześnie skoordy- nowane z długoterminowymi usprawnieniami otoczenia finansowego, w którym MŚP działają1 Podkreślono zatem, że systematyczne rozwiązywanie problemu firm zalicza- nych do omawianego sektora wpływa na poprawę ogólnej kondycji ekonomicznej poszczególnych państw, a same małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) uznano oficjalnie za stymulator rozwoju gospodarek traktowanie mikro, małych i średnich firm jako najistotniejszego ogniwa w procesie przywracania stabilności i pobudzania wzrostu gospodarczego państw, które odczuły negatywne skutki ostatniego kryzysu gospodarczego dowodzi, że omawiany typ przedsiębiorstw jest nie tylko dostrzegany, ale i doceniany przez otoczenie, w którym działa nie dziwi zatem fakt, że stanowią one przedmiot zainteresowania władz, instytucji międzynarodowych, jak również środowisk na- ukowych zwiększonemu zainteresowaniu tym sektorem, dostrzeganiu jego istoty i roli w gospodarce, towarzyszy obecnie rozszerzenie zakresu i eksploracja niemal wszystkich aspektów działania wymienionej grupy firm Odzwierciedleniem po- wyższego jest przeprowadzanie badań podejmujących tematykę MŚP w różnych aspektach, w tym choćby związanych z innowacyjnością 1 tłumaczenie własne fragmentu dokumentu: Turin Round Table on the Impact of the Glo- bal Crisis on SME Entrepreneurship Financing and Policy Responses held at Intesa Sanpaolo, Palazzo turinetti, turin, Italy 26–27 March 2009, s 2 tekst w oryginale: „SMes are an important part of all economies and they are essential for the economic recovery Helping SMes helps the whole economy to regain strength and to return to sustainable growth SMes need special atten- tion in the current economic recession Overcoming the present difficult conditions for SMes and entrepreneurs requires effective short-term measures, that need, however, to be linked to structural improvements in the SMe financial environment over the longer term in order to be successful and to restore growth” 8 Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu dobrobytu ekonomicznego krajów, a zdolność gospodarki do tworzenia i adaptacji innowacji jest jednym z głównych czynników wpływających na jej konkurencyj- ność, zwłaszcza w długim okresie Dlatego ostatnimi laty podkreśla się konieczność wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i prowadzenia aktywnej poli- tyki w tym zakresie Propaguje się przede wszystkim ułatwianie dostępu do kapitału, edukowanie przedsiębiorców – innowatorów w kontekście podejmowanych przez nich decyzji co do struktury finansowej i wyboru źródła finansowania przedsięwzię- cia, uproszczenie regulacji prawno-organizacyjnych i otoczenia finansowego MŚP Mając na uwadze ważkość tematu, celem niniejszego opracowania uczyniono: 1) przeprowadzenie dyskusji i próbę ujednolicenia terminów: „firma mikro, mała i średnia”, „sektor MŚP”, „innowacja”, „innowacyjność”, „innowacyjne przedsiębiorstwo”, 2) prezentację barier wpływających na działalność MŚP i wskazanie na ko- nieczność ich eliminacji, 3) prezentację genezy i postulatów strategii lizbońskiej w kontekście znacze- nia i rozwoju innowacyjności oraz roli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 4) identyfikację i ocenę wybranych źródeł oraz form finansowania działalno- ści innowacyjnej firm z sektora MŚP w kontekście specyfiki procesu finansowania i problematyki dopasowania zidentyfikowanych form finansowania do potrzeb in- nowacyjnych MŚP, 5) identyfikację, prezentację i analizę najważniejszych czynników mogą- cych stymulować lub hamować rozwój innowacyjności firm z sektora MŚP Opracowanie składa się z trzech rozdziałów rozdział pierwszy stanowi dyskusję nad zakresem pojęć „mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo”, „sektor MŚP” i zasadnością definiowania MŚP przez pryzmat kryteriów jakościowych, a więc cech wyróżniających omawiany sektor firm z ogółu przedsiębiorstw za- akcentowano w nim rolę i znaczenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w sferze gospodarczej i społecznej Przegląd barier funkcjonowania omawianej grupy przedsiębiorstw pozwolił poznać napotykane przez nie przeciwności oraz rozeznać potrzeby omawianej grupy W rozdziale tym zaakcentowano ponadto znaczenie polityki wobec omawianego sektora firm rozdział drugi, podobnie jak pierwszy, zaczyna się od dyskusji nad zakresem i granicą pojęć, ale punktem odniesienia są tu terminy pokrewne hasłu „innowa- cja” W tej części pracy zidentyfikowano i scharakteryzowano źródła innowacji, akcentując rolę przedsiębiorstw jako zarzewia rozwiązań innowacyjnych i wska- zując na znaczenie badań naukowych, a co za tym idzie współpracy pomiędzy nauką i biznesem, w tworzeniu i wdrażaniu przedsięwzięć zarówno moderniza- cyjnych, jak i nowatorskich Ponadto zaakcentowano znaczenie polityki innowa- cyjnej i konieczność powiązania jej z innymi, priorytetowymi, działaniami zarów- no na poziomie poszczególnych państw, jak i całej Unii europejskiej 9 rozdział trzeci poświęcono identyfikacji i omówieniu czynników warun- kujących decyzje innowacyjne firm z sektora MŚP Mając na uwadze fakt, że uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw są zagadnieniem niezwykle sze- rokim, przedstawiono argumentację za przypisaniem czynnikom związanym z fi- nansowaniem największej roli w stymulowaniu działalności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Każdy z rozdziałów został zakończony krótkim podsumowaniem informują- cym o treściach w nim poruszanych i stanowiącym zbiór najważniejszych prze- myśleń wysnutych z analizowanego materiału Przy przygotowywaniu opracowania korzystano z literatury zarówno krajo- wej, jak i zagranicznej, podejmującej tematykę finansowania MŚP oraz szeroko rozumianej innowacyjności Przytoczona bibliografia zawiera przede wszystkim wydawnictwa książkowe, ale i artykuły publikowane w specjalistycznych pis- mach czy też stanowiące materiał pokonferencyjny Europa jest dobra dla MŚP, MŚP są dobre dla Europy. Portal Unii europejskiej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 1 MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA: ASPEKTY TEORETYCZNE, SPECYFIKA, ZNACZENIE I POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC SEKTORA MŚP Rozdział ma umożliwić czytelnikom poznanie i zrozumienie następujących kwestii: niu sektora MŚP 1 Klasyfikacja przedsiębiorstw na mikro, małe, średnie i duże 2 Definicja MŚP 3 znaczenie kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych w definiowa- 4 Heterogeniczność firm zaliczanych do sektora MŚP 5 rola MŚP w rozwoju gospodarek 6 MŚP jako realizatorzy koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu 7 Bariery powstawania i rozwoju firm zaliczanych do MŚP 8 Polityka Ue ukierunkowana na MŚP 1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo mikro, małe i średnie (MŚP) Przedsiębiorstwa, w tym mikro, małe i średnie, stanowią najszerszą grupę adresatów europejskiego prawa gospodarczego W tym kontekście, a także celem uniknięcia nieścisłości definicyjnych w toku dalszych rozważań, w pierwszej ko- lejności przystąpiono do wskazania, co należy rozumieć pod terminem „przedsię- biorstwo” Powołując się na słownik synonimów, w dalszej części pracy wymien- nie z omawianym terminem będą używane frazy takie, jak firma lub jednostka1 1 www synonimy pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: