Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00113 002608 22419075 na godz. na dobę w sumie
Finansowanie projektów rewitalizacji - ebook/pdf
Finansowanie projektów rewitalizacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 188
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2592-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi zestawienie źródeł finansowania procesów rewitalizacji: funduszy międzynarodowych, funduszy dostępnych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Omawia kwestie uczestnictwa sektora prywatnego w finansowaniu procesów rewitalizacji oraz współpracy sektorów publicznego i prywatnego przy realizacji odnowy miast. Zawiera także krótki wstęp teoretyczny: definicję pojęcia rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych oraz omówienie kwestii związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji.

Autor przedstawia schemat przygotowania dobrego programu rewitalizacji i zwraca uwagę na cechy procesu rewitalizacji decydujące o jego prawidłowym przebiegu i o sukcesie proponowanych rozwiązań, co istotne jest zwłaszcza dla projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków unijnych.

Pozycja skierowana jest do praktyków odnowy miast, szczególnie tych pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marcin Kopeć Finansowanie projektów rewitalizacji Opracowanie programu rewitalizacji krok po kroku Źródła finansowania procesów rewitalizacji NIERUCHOMO(cid:285)CI Finansowanie projektów rewitalizacji Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: P. Kunicki UMOWA DEWELOPERSKA, wyd. 2 Nieruchomo(cid:286)ci J. Jaworski, M. Wolanin, A. Tuładziecki, A. Prusaczyk USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMO(cid:285)CIAMI, wyd. 1 Komentarze Becka J. Pieróg PRAWO ZAMÓWIE(cid:275) PUBLICZNYCH. KOMENTARZ Komentarze Becka A. Panasiuk KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI, wyd. 1 Krótkie Komentarze Becka J. Were(cid:286)niak-Masri NABYWANIE NIERUCHOMO(cid:285)CI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE Krótkie Komentarze Becka J. Jaworski REGLAMENTACJA ZARZ(cid:260)DÓW RYNKU NIERUCHOMO(cid:285)CI Nieruchomo(cid:286)ci B. Jo(cid:276)ska ZARZ(cid:260)DZANIE NIERUCHOMO(cid:285)CIAMI KOMERCYJNYMI Nieruchomo(cid:286)ci www.sklep.beck.pl Finansowanie projektów rewitalizacji Marcin Kopeć WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 Redakcja: Anna Łubi(cid:276)ska-Bujak Redaktor prowadz(cid:261)cy: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-2591-0 ISBN e-book 978-83-255-2592-7 Spis tre(cid:286)ci Przedmowa ..................................................................................... VII Wykaz skrótów ................................................................................ IX Wykaz aktów prawnych ................................................................ XI Wykaz literatury ........................................................................... XVII Inne materiały ................................................................................ XXI Wykaz rysunków i tabel ................................................................ XXV Wst(cid:266)p ............................................................................................... Rozdział 1. Poj(cid:266)cie rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych .............................................................................. 1.1. Deinicja rewitalizacji obszarów zdegradowanych ............ 1.2. Ludzie jako podmiot rewitalizacji ...................................... 1.3. Rewitalizacja jako proces ci(cid:261)gły i długotrwały ................. 1.4. Rewitalizacja jako działania partnerskie ............................ 1.5. Kluczowe etapy i cele procesu rewitalizacji ...................... Rozdział 2. Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych .. 2.1. Schemat opracowania programu rewitalizacji ................... 2.2. Wst(cid:266)pne analizy i wybór obszarów do rewitalizacji .......... 2.3. Uchwała o przyst(cid:261)pieniu do opracowania programu 5 6 8 9 9 13 15 17 20 1 rewitalizacji ........................................................................ 2.4. Wybór podmiotu przygotowuj(cid:261)cego program rewitalizacji ........................................................................ 2.5. Opracowanie wst(cid:266)pnej wersji programu rewitalizacji ....... 2.6. Konsultacje społeczne wst(cid:266)pnej wersji programu rewitalizacji ........................................................................ 2.7. Opracowanie programu po konsultacjach społecznych ..... 2.8. Przedstawienie programu władzom wykonawczym .......... 2.9. Uchwalenie programu rewitalizacji ................................... 2.10. Realizacja i aktualizacja programu rewitalizacji ................ 21 22 23 28 29 30 30 31 VI Spis tre(cid:286)ci Rozdział 3. Finansowanie procesu rewitalizacji ........................... 3.1. Mi(cid:266)dzynarodowe (cid:296)ródła inansowania rewitalizacji .......... 3.1.1. Program Operacyjny „Infrastruktura i (cid:285)rodowisko” 3.1.2. Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” .................... 3.1.3. Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” ... 3.1.4. Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej” . 3.1.5. Regionalne Programy Operacyjne ............................ 3.1.6. Inne mi(cid:266)dzynarodowe (cid:296)ródła inansowania 35 38 39 41 46 49 52 rewitalizacji .............................................................. 113 3.2. Krajowe (cid:296)ródła inansowania rewitalizacji ........................ 119 3.3. Regionalne i lokalne (cid:296)ródła inansowania rewitalizacji ..... 127 3.4. Komercyjne (cid:296)ródła inansowania rewitalizacji .................. 140 3.5. Prywatne (cid:296)ródła inansowania rewitalizacji ....................... 142 3.6. Partnerstwo publiczno-prywatne ........................................ 145 3.7. Finansowanie po(cid:286)rednie rewitalizacji ................................ 147 3.8. Pozainansowe czynniki aktywizuj(cid:261)ce procesy rewitalizacji ........................................................................ 149 Zako(cid:276)czenie .................................................................................... 155 Indeks rzeczowy ............................................................................. 157 Przedmowa Ksi(cid:261)(cid:298)ka, któr(cid:261) autor oddaje do r(cid:261)k Czytelnika, to zestawienie (cid:296)ródeł inansowania procesów rewitalizacji, skierowane do praktyków odnowy miast, zwłaszcza tych pracuj(cid:261)cych w jednostkach samorz(cid:261)du terytorialnego. Prezentacj(cid:266) mo(cid:298)liwo(cid:286)ci inansowania odnowy miast poprzedza krótki wst(cid:266)p teoretyczny, zawieraj(cid:261)cy deinicj(cid:266) poj(cid:266)cia rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych oraz omówienie kwestii zwi(cid:261)zanych z przygotowaniem programów rewitalizacji1. Autor przedstawia schemat przygotowania dobrego programu rewita- lizacji i zwraca uwag(cid:266) na cechy procesu rewitalizacji decyduj(cid:261)ce o jego prawidłowym przebiegu i o sukcesie proponowanych rozwi(cid:261)za(cid:276), co istotne jest zwłaszcza dla projektów zgłaszanych do doinansowania ze (cid:286)rodków unijnych. W cz(cid:266)(cid:286)ci dotycz(cid:261)cej (cid:296)ródeł inansowania projektów rewitalizacyjnych autor przedstawia fundusze mi(cid:266)dzynarodowe, fundusze dost(cid:266)pne na po- ziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a tak(cid:298)e kwestie uczestnictwa sektora prywatnego w inansowaniu procesów rewitalizacji i współpracy sektorów publicznego i prywatnego przy realizacji odnowy miast. 1 Pełniejsze opracowanie dotycz(cid:261)ce teorii rewitalizacji w: M. Kopeć, Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Warszawa 2010. Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa GospNierU .............. ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo(cid:286)cia- mi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) OchrPrLokU ............ ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek- su cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OchrZabU ............... ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) PartPublPrywU ........ ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-pry- watnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) PrZamPubl .............. ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówie(cid:276) pub- licznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. ....................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE .............. Dziennik Urz(cid:266)dowy Unii Europejskiej Biuletyn KPZK PAN .. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodaro- wania Kraju Polskiej Akademii Nauk 3. Organy, organizacje, instytucje SR ............................. S(cid:261)d Rejonowy TK ........................... Trybunał Konstytucyjny KPZK PAN ............. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 4. Inne skróty Polskiej Akademii Nauk EBI .......................... Europejski Bank Inwestycyjny X Wykaz skrótów EBOR ..................... Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EFRR ....................... Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS .......................... Europejski Fundusz Społeczny EOG ........................ Europejski Obszar Gospodarczy JST ........................... MRPO ..................... Małopolski Regionalny Program Operacyjny M(cid:285)P ......................... małe i (cid:286)rednie przedsi(cid:266)biorstwa PGL ......................... Pa(cid:276)stwowe Gospodarstwo Le(cid:286)ne PPP .......................... partnerstwo publiczno-prywatne jednostki samorz(cid:261)du terytorialnego RPO ......................... regionalny program operacyjny rys. ........................... rysunek s. .............................. strony (-a) tabela towarzystwo budownictwa społecznego tab. . .......................... TBS ......................... UNESCO ................. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw O(cid:286)wiaty, Nauki i Kultury (ang. United Nations Ed- ucational, Scientiic and Cultural Organization) VAT ......................... podatek od towarów i usług z. .............................. zeszyt Wykaz aktów prawnych Rozporz(cid:261)dzenie Komisji (WE) 1828/2006 z 8.12.2006 r. ustanawiaj(cid:261)ce szczegółowe zasady wykonania rozporz(cid:261)dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiaj(cid:261)cego przepisy ogólne dotycz(cid:261)ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno(cid:286)ci oraz rozporz(cid:261)dzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.Urz. UE L 2006 Nr 371, s. 1 ze zm.) Uchwała Nr CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z 24.5.2006 r. w sprawie sprzeda(cid:298)y lokali u(cid:298)ytkowych stanowi(cid:261)cych własno(cid:286)ć Gminy Miejskiej Kraków Uchwała Nr II/18/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z 18.12.2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zmie- niona uchwał(cid:261) Nr XXXVIII/682/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z 9.12.2009 r. Uchwała Nr IV/56/06 Sejmiku Województwa Warmi(cid:276)sko-Mazurskiego z 28.12.2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z bud(cid:298)etu samorz(cid:261)- du województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru Uchwała Nr XXIV/316/08 Sejmiku Województwa Dolno(cid:286)l(cid:261)skiego z 28.2.2008 r. w sprawie okre(cid:286)lenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajduj(cid:261)cych si(cid:266) na obszarze woje- wództwa dolno(cid:286)l(cid:261)skiego. Zmieniona uchwał(cid:261) Nr XLVII/816/09 Sejmiku Województwa Dolno(cid:286)l(cid:261)skiego z 17.12.2009 r. Uchwała Nr XVII/192/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 21.4.2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restau- ratorskie lub roboty budowlane oraz dokumentacje konserwatorskie i archeologiczne badania wykopaliskowe przy zabytkach poło(cid:298)onych na obszarze województwa podlaskiego XII Wykaz aktów prawnych Uchwała Nr 359/XXI/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 28.4.2008 r. w sprawie przyj(cid:266)cia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpi- sanym do rejestru zabytków. Zmieniona uchwał(cid:261) Nr 1152/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 28.4.2010 r. Uchwała Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z 11.6.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowi(cid:261)cych własno(cid:286)ć Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców Uchwała Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskie- go z 8.9.2008 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków poło(cid:298)onych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Zmieniona uchwał(cid:261) Nr XXXII/723/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 6.4.2009 i Nr XXXIX/952/09 z 26.10.2009 r. Uchwała Nr XXIII/349/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 29.9.2008 r. w sprawie okre(cid:286)lenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, poło(cid:298)onych na obszarze województwa małopolskiego Uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z 28.10.2008 r. w sprawie usta- nowienia Programu Wieloletniego pod nazw(cid:261) „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011” Uchwała Nr LVI/703/08 Rady Miasta Krakowa z 5.11.2008 r. w sprawie wyra(cid:298)enia zgody na udzielanie po(cid:298)yczek przez Gmin(cid:266) Miejsk(cid:261) Kraków na remonty, w tym remonty elewacji budynków b(cid:266)d(cid:261)cych poza zarz(cid:261)dem Zarz(cid:261)du Budynków Komunalnych Uchwała Nr LVI/706/08 Rady Miasta Krakowa z 5.11.2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo(cid:286)ci budynków lub ich cz(cid:266)(cid:286)ci, w których wykonano remont elewacji oraz uchwała Nr LXV/835/09 z 4.3.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/706/08 Uchwała Nr III/30/5/2008 Sejmiku Województwa (cid:285)l(cid:261)skiego z 19.11.2008 r. w sprawie przyj(cid:266)cia zasad udzielania dotacji celowych na prace kon- serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Wykaz aktów prawnych XIII Uchwała Nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 1.12.2008 r. w sprawie okre(cid:286)lenia zasad udzielania dotacji na prace kon- serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpi- sanych do rejestru zabytków, poło(cid:298)onych lub znajduj(cid:261)cych si(cid:266) na obsza- rze województwa wielkopolskiego. Zmieniona uchwał(cid:261) Nr XLIII/629/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25.1.2010 r. Uchwała Nr XXIX/543/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 22.12.2008 r. w sprawie okre(cid:286)lenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, poło(cid:298)onych na obszarze województwa podkarpackiego Uchwała Nr XXIII/397/09 Sejmiku Województwa (cid:285)wi(cid:266)tokrzyskiego z 9.2.2009 r. w sprawie okre(cid:286)lenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, poło(cid:298)onych na obszarze województwa (cid:286)wi(cid:266)tokrzyskiego Uchwała Nr XXXIII/322/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 23.3.2009 r. w sprawie okre(cid:286)lenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, poło(cid:298)onych na obszarze województwa lubuskiego Uchwała Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z 26.5.2009 r. w sprawie okre(cid:286)lenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajduj(cid:261)cych si(cid:266) na obszarze woje- wództwa opolskiego. Zmieniona uchwał(cid:261) Nr XL/398/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z 17.12.2009 r. Uchwała Nr 192/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 16.11.2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwator- skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, poło(cid:298)onych na obszarze województwa mazo- wieckiego Uchwała Nr XXXIV/402/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 22.12.2009 r. w sprawie okre(cid:286)lenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków poło(cid:298)onym na obszarze województwa zachodniopomorskiego XIV Wykaz aktów prawnych Uchwała Nr L/1463/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 12.1.2010 r. w sprawie przyj(cid:266)cia regulaminu okre(cid:286)laj(cid:261)cego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków woje- wództwa łódzkiego Uchwała Nr 1/2010 RN Wojewódzkiego Funduszu Ochrony (cid:285)rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z 22.1.2010 r. – Zasady udzielania i umarzania po(cid:298)yczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji Uchwała Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z 23.6.2010 r. w sprawie okre(cid:286)lenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, poło(cid:298)onych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków niestanowi(cid:261)cych jej wył(cid:261)cznej własno(cid:286)ci Ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Ustawa z 18.4.1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz.U. Nr 21, poz. 90 ze zm.) Ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomo(cid:286)ci (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) Ustawa z 8.3.1990 r. o samorz(cid:261)dzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Ustawa z 24.6.1994 r. o własno(cid:286)ci lokali (t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) Ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le(cid:286)nych (t.j. Dz.U. 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) Ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) Ustawa z 30.11.1995 r. o pomocy pa(cid:276)stwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. 2003 r. Nr 119, poz. 1115 ze zm.) Wykaz aktów prawnych XV Ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud- nianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) Ustawa z 5.6.1998 r. o samorz(cid:261)dzie województwa (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony (cid:286)rodowiska (t.j. Dz.U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Ustawa z 5.12.2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszka- niowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. Nr 230, poz. 1922 ze zm.) Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Ustawa z 24.4.2003 r. o działalno(cid:286)ci po(cid:298)ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Ustawa z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorz(cid:261)du terytorialnego (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) Ustawa z 12.12.2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. Nr 223, poz. 2218 ze zm.) Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa u(cid:298)ytkowania wieczystego w prawo własno(cid:286)ci nieruchomo(cid:286)ci (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) Ustawa z 8.9.2006 r. o inansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. Nr 183, poz. 1354 ze zm.) Ustawa z 8.12.2006 r. o inansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszka(cid:276) chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. Nr 251, poz. 1844 ze zm.) XVI Wykaz aktów prawnych Ustawa z 14.6.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 ze zm.) Ustawa z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459 ze zm.) Ustawa z 27.8.2009 r. o inansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gmi- ny Miejskiej Kraków na lata 2007–2016 – zał(cid:261)cznik do uchwały Nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa z 24.10.2004 r. Wykaz literatury Bianchini F., Dawson J., Evans R., Flagship Projects in Urban Regeneration, [w:] Healey P., Davondi S., O’Toole M., Tavsanoglu S., Usher D. (eds.), Rebuilding the City: Property-led Urban Regeneration, London 1992 Billert A., Perspektywy odnowy starych zasobów budowlanych w miastach polskich. Problemy inansowania i realizacji, referat wygłoszony na konferencji w Lublinie w maju 2004 r. (www.poznan.pl) Billert A., Partycypacja społeczna i jej udział w przygotowywaniu Miej- skiego Programu Rewitalizacji w Poznaniu, referat wygłoszony na Mi(cid:266)dzynarodowej Konferencji „Partycypacja Społeczna” w Warszawie w 2006 r. (www.poznan.pl) Billert A., Behr I., Kröning W., Muzioł-W(cid:266)cławowicz A., Podr(cid:266)cznik rewita- lizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa 2003 Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1996 Doma(cid:276)ski B., Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D., R(cid:266)bowska A., Geissler A. (red.), Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, Kraków 2000 Famielec J. (red.), System inansowania ochrony (cid:286)rodowiska w Polsce, Kraków 2005 Gajewska-Jedwabny A. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne, Warszawa 2007 Gasidło K., Gorgo(cid:276) J., Modelowe przekształcenia terenów poprzemysło- wych i zdegradowanych, Katowice 1999 Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Identyikacja nowych problemów roz- woju regionalnego Polski, Biuletyn KPZK PAN 1998, z. 185 Heller C. A., Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju?, podr(cid:266)cznik opublikowany w 2005 r. przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce na stronie internetowej: www.erdf.edu.pl XVIII Wykaz literatury Hultsch F., Hultsch F., Ballue M., Do(cid:286)wiadczenia irmy BIG-Städtebau w przeprowadzaniu procesów odnowy miast – przykład rewitalizacji centrum miasta Neumünster, [w:] Walczak B. M. (red.), Rewitalizacja miast poprzemysłowych – rola dziedzictwa kulturowego. Materiały z Mi(cid:266)dzynarodowej Konferencji PRO-REVITA, Łód(cid:296), 23–25.9.2004 r., Łód(cid:296) 2006 Je(cid:298)ak J., R(cid:266)bowska A., Badania terenowe, [w:] Je(cid:298)ak J., R(cid:266)bowska A. (red.), Rydzik W., W(cid:266)glowski M., Strategie rehabilitacji „blokowisk”, Kraków 2006 Kopeć M., Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Warszawa 2010 Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Warszawa 1999 Lenartowicz J. K., O społecze(cid:276)stwie obywatelskim, partycypacji i terenach poprzemysłowych, [w:] Lenartowicz J. K., Maci(cid:261)g D. (red.), Od tere- nów przemysłowych do…, Materiały z konferencji Regentif – Sieć dla intensyikacji innowacji w dziedzinie regeneracji obszarów poprzemy- słowych, Czasopismo Techniczne 2006, z. 8-A Lenartowicz J. K., Zarz(cid:261)dzanie a społeczno(cid:286)ć lokalna – konlikt, współ- praca czy przej(cid:266)cie władzy?, [w:] Kleczkowski P., Metody zarz(cid:261)dzania odnow(cid:261) miast, Kraków 2008 Lorens P., Realizacja wielkoskalarnych przedsi(cid:266)wzi(cid:266)ć urbanistycznych jako katalizator rozwoju metropolii, [w:] Markowski T. (red.), Plano- wanie i zarz(cid:261)dzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN 2005, z. 221 Lorens P., Program Operacyjny przekształce(cid:276) obszaru Młodego Miasta w Gda(cid:276)sku, [w:] Lorens P., Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze do(cid:286)wiadczenia, Biblioteka Urbanisty Nr 10, Warszawa 2007 Lorens P., Rola urbanisty w procesie planowania i realizacji projektów i programów rewitalizacji, Urbanista 2007, Nr 12 Lorens P., Mironowicz I., Ossowicz T., Koncepcja paradygmatu transformacji zdegradowanych obszarów o potencjale metropolitarnym, [w:] Parteka T. (red.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych me- tropolii polskich, Biuletyn KPZK PAN 2005, z. 223 Lorens P., Załuski D., Obszary poprzemysłowe – problemy restrukturyzacji, [w:] Kochanowski M. (red.), Nowe uwarunkowania rozwoju i kształto- wania miast polskich, Biuletyn KPZK PAN 1996, z. 175 Markowski T., Zarz(cid:261)dzanie rozwojem miast, Warszawa 1999 Markowski T., Marketing miasta, [w:] Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, Studia KPZK PAN 2002, t. CXII Wykaz literatury XIX Markowski T., Rynkowe podstawy procesów rewitalizacji miast, [w:] Lo- rens P. (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze do(cid:286)wiadczenia, Biblioteka Urbanisty Nr 10, Warszawa 2007 Parteka T., Metropolia gda(cid:276)ska – od ekologicznego zagro(cid:298)enia do rozwoju zrównowa(cid:298)onego, [w:] Markowski T., Marszał T. (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK PAN 1998, z. 182 Petruzzellis L., Place Regeneration Towards a customer-based approach, Reinventing Regions in a Global Economy, International Conference of the Regional Studies Association „Reinventing Regions in the Global Economy”, Pisa 2003 Ptaszycka-Jackowska D., Odnowa miast – zarys problemu, [w:] Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D., R(cid:266)bowska A., Geissler A. (red.), Rewitali- zacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, Kraków 2000 Skalski K., O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Kraków 1996 Skalski K., Rewitalizacja starych dzielnic miejskich, [w:] Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D., R(cid:266)bowska A., Geissler A. (red.), Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, Kraków 2000 Skalski K., Szanse i zagro(cid:298)enia programów rewitalizacji, [w:] Fr(cid:261)ckiewicz L. (red.), Wykluczenie, rewitalizacja, spójno(cid:286)ć społeczna, Katowi- ce–Warszawa 2004 Skalski K. (red.), Vademecum rewitalizacji dawnych dzielnic mieszkanio- wych. Poradnik dla Rady i Zarz(cid:261)du Miasta, Warszawa 2004 Skalski K., Programy rewitalizacji w Polsce – bilans, perspektywy, zarz(cid:261)- dzanie, [w:] Lorens P. (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze do(cid:286)wiadczenia, Biblioteka Urbanisty Nr 10, Warszawa 2007 Sołtys J., Przygotowania rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego w Ra- domiu, [w:] Lorens P. (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze do(cid:286)wiadczenia, Biblioteka Urbanisty Nr 10, Warszawa 2007 Topczewska T., Bartoszewicz D., Donimirska K., Siemi(cid:276)ski W., Rewitalizacja miast. Działania samorz(cid:261)dów lokalnych, Warszawa 2005 W(cid:266)glowski M., Organizacyjno-prawne i inansowe aspekty rehabilitacji, [w:] Je(cid:298)ak J., R(cid:266)bowska A. (red.), Rydzik W., W(cid:266)glowski M., Strategie rehabilitacji „blokowisk”, Kraków 2006 Zuziak Z. K., Planowanie aktywizuj(cid:261)ce a struktura przestrzenna miasta, [w:] Kochanowski M. (red.), Nowe uwarunkowania rozwoju i kształtowania miast polskich, Biuletyn KPZK PAN 1996, z. 175
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Finansowanie projektów rewitalizacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: