Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 006112 20490249 na godz. na dobę w sumie
Fireworks 4. Biblia - książka
Fireworks 4. Biblia - książka
Autor: , Liczba stron: 864
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-568-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> fireworks
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Internet jest bez wątpienia fenomenem naszych czasów i przyciąga ogromną liczbę talentów, zarówno artystycznych, jak i technicznych. Poza tym, jak często pojawia się nowy środek przekazu? Zakres projektantów internetowych rozciąga się od klasycznych artystów, którzy odkrywają możliwości Internetu, po profesjonalistów, którzy do tej pory zajmowali się mediami drukowanymi, a chcą poszerzyć swoje horyzonty. Niniejsza książka przeznaczona jest dla nich wszystkich. Czytelnik znajdzie w niej rozwiązania codziennych problemów związanych z tworzeniem grafiki, ale można ją także wykorzystać jako przewodnik encyklopedyczny po programie Fireworks.

'Fireworks 4. Biblia' jest kompletnym opisem programu Macromedia Fireworks 4. Na płycie CD-ROM dołączonej do książki znajduje się w pełni funkcjonalna 30-dniowa wersja Fireworks. W książce opisane zostały wersje Fireworks 4 przeznaczone na użytek platformy Windows i MacOS.

Przeczytanie książki rozdział po rozdziale zmieni żółtodzioba w zupełnie opierzonego profesjonalistę. Można też potraktować tę książkę jako podręczny leksykon i wyszukiwać w niej potrzebne w danej chwili informacje. W celu ułatwienia takiego korzystania z tej publikacji została ona podzielona na siedem głównych części, a każda z nich jest poświęcona odrębnemu tematowi. Po zapoznaniu się z Fireworks można w trakcie pracy wybiórczo korzystać z poszczególnych rozdziałów i poszerzać w ten sposób swój zasób wiedzy.

Początkowe rozdziały książki poświęcone są podstawowym cechom programu, a w każdym z nich opisane zostały poszczególne kroki pozwalające na wykonanie określonego zadania. W późniejszych rozdziałach można natrafić na ramki zatytułowane 'Techniki Fireworks'. Są to instrukcje 'krok po kroku' wyjaśniające poszczególne techniki wykorzystywane w projektowaniu dla Internetu, na przykład używanie maski w celu dodania ramki do obrazka. Techniki Fireworks można także stosować jako podstawy do realizacji własnych pomysłów.

Uruchamiając Fireworks w trakcie czytania, trzeba koniecznie włożyć do swojego komputera dołączoną do książki płytę CD-ROM. Jest ona integralną częścią książki i zawiera wiele tekstur, gradientów i szablonów HTML Fireworks oraz wersje testowe popularnych programów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI Fireworks 4. Biblia KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG Autorzy: Joseph W. Lowery, Simon White T‡umaczenie: Witold Kurylak, Grzegorz Pa‡ys ISBN: 83-7197-568-6 Tytu‡ orygina‡u: Format: B5, stron: 852 Zawiera CD-ROM Fireworks 4 Bible TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Internet jest bez w„tpienia fenomenem naszych czas(cid:243)w i przyci„ga ogromn„ liczbŒ talent(cid:243)w, zar(cid:243)wno artystycznych, jak i technicznych. Poza tym, jak czŒsto pojawia siŒ nowy (cid:156)rodek przekazu? Zakres projektant(cid:243)w internetowych rozci„ga siŒ od klasycznych artyst(cid:243)w, kt(cid:243)rzy odkrywaj„ mo¿liwo(cid:156)ci Internetu, po profesjonalist(cid:243)w, kt(cid:243)rzy do tej pory zajmowali siŒ mediami drukowanymi, a chc„ poszerzy(cid:230) swoje horyzonty. Niniejsza ksi„¿ka przeznaczona jest dla nich wszystkich. Czytelnik znajdzie w niej rozwi„zania codziennych problem(cid:243)w zwi„zanych z tworzeniem grafiki, ale mo¿na j„ tak¿e wykorzysta(cid:230) jako przewodnik encyklopedyczny po programie Fireworks. (cid:132)Fireworks 4. Biblia(cid:148) jest kompletnym opisem programu Macromedia Fireworks 4. Na(cid:160) p‡ycie CD-ROM do‡„czonej do ksi„¿ki znajduje siŒ w pe‡ni funkcjonalna 30-dniowa wersja Fireworks. W ksi„¿ce opisane zosta‡y wersje Fireworks 4 przeznaczone na u¿ytek platformy Windows i MacOS. Przeczytanie ksi„¿ki rozdzia‡ po rozdziale zmieni ¿(cid:243)‡todzioba w zupe‡nie opierzonego profesjonalistŒ. Mo¿na te¿ potraktowa(cid:230) tŒ ksi„¿kŒ jako podrŒczny leksykon i(cid:160) wyszukiwa(cid:230) w niej potrzebne w danej chwili informacje. W celu u‡atwienia takiego korzystania z tej publikacji zosta‡a ona podzielona na siedem g‡(cid:243)wnych czŒ(cid:156)ci, a ka¿da z nich jest po(cid:156)wiŒcona odrŒbnemu tematowi. Po zapoznaniu siŒ z Fireworks mo¿na w(cid:160) trakcie pracy wybi(cid:243)rczo korzysta(cid:230) z poszczeg(cid:243)lnych rozdzia‡(cid:243)w i poszerza(cid:230) w ten spos(cid:243)b sw(cid:243)j zas(cid:243)b wiedzy. Pocz„tkowe rozdzia‡y ksi„¿ki po(cid:156)wiŒcone s„ podstawowym cechom programu, a(cid:160) w(cid:160) ka¿dym z nich opisane zosta‡y poszczeg(cid:243)lne kroki pozwalaj„ce na wykonanie okre(cid:156)lonego zadania. W p(cid:243)(cid:159)niejszych rozdzia‡ach mo¿na natrafi(cid:230) na ramki zatytu‡owane (cid:132)Techniki Fireworks(cid:148). S„ to instrukcje (cid:132)krok po kroku(cid:148) wyja(cid:156)niaj„ce poszczeg(cid:243)lne techniki wykorzystywane w projektowaniu dla Internetu, na przyk‡ad u¿ywanie maski w(cid:160) celu dodania ramki do obrazka. Techniki Fireworks mo¿na tak¿e stosowa(cid:230) jako podstawy do realizacji w‡asnych pomys‡(cid:243)w. Uruchamiaj„c Fireworks w trakcie czytania, trzeba koniecznie w‡o¿y(cid:230) do swojego komputera do‡„czon„ do ksi„¿ki p‡ytŒ CD-ROM. Jest ona integraln„ czŒ(cid:156)ci„ ksi„¿ki i(cid:160) zawiera wiele tekstur, gradient(cid:243)w i szablon(cid:243)w HTML Fireworks oraz wersje testowe popularnych program(cid:243)w. O Autorach ...................................................h...................................................h......................................21 Przedmowa ...................................................h...................................................h......................................23 Wstęp ...................................................h...................................................h...............................................25 (cid:3) 32+/6/;367 2 Rozdział 1. Witamy w Fireworks ...................................................h.......................................................35 Rozdział 2. Interfejs programu ...................................................h...........................................................53 Rozdział 3. Dostosowywanie środowiska pracy ...................................................h..............................115 Rozdział 4. Definiowanie właściwości dokumentów...................................................h.......................137 (cid:3) 6+-+2+6(cid:3).+ 2 Rozdział 5. Tworzenie obiektów wektorowych ...................................................h...............................159 Rozdział 6. Praca z grafiką bitmapową ...................................................h............................................183 Rozdział 7. Zarządzanie kolorem ...................................................h.....................................................209 Rozdział 8. Obrysy ...................................................h...................................................h........................233 Rozdział 9. Konstruowanie ścieżek...................................................h..................................................263 Rozdział 10. Obiekty tekstowe...................................................h.........................................................291 (cid:3)0/8 2  Rozdział 11. Wypełnienia i tekstury...................................................h.................................................319 Rozdział 12. Live Effects i Xtras...................................................h......................................................349 Rozdział 13. Rozmieszczanie i komponowanie obiektów ...................................................h...............395 (cid:3) 61+2+-+463-/798;36/2+ 2 Rozdział 14. Przechwytywanie i import grafiki ...................................................h...............................439 Rozdział 15. Eksport i optymalizacja ...................................................h...............................................473 Rozdział 16. Praca ze stylami Fireworks...................................................h..........................................521 Rozdział 17. Symbole i biblioteki ...................................................h....................................................533 Rozdział 18. Aktualizowanie i utrzymywanie grafiki internetowej ...................................................h.553 Rozdział 19. Automatyzacja pracy za pomocą menu Commands i palety History.............................581 (cid:3) ,/87/-3;/ 2 Rozdział 20. Mapy obrazków i plastry...................................................h.............................................601 Rozdział 21. Behawiory, czyli ożywiamy Fireworks...................................................h.......................631 Rozdział 22. Integracja z Dreamweaverem ...................................................h......................................661 (cid:3) 2+-+ 2 Rozdział 23. Techniki animacyjne ...................................................h...................................................685 Rozdział 24. Animowane banery reklamowe...................................................h...................................721 6/;367 ,+ (cid:3) 6316+3;+2/;6/;367 2 Rozdział 25. Dostosowywanie Fireworks do własnych potrzeb ...................................................h......735 Rozdział 26. Interfejs programowania aplikacji — Fireworks API ...................................................h.757 3.+8 2 2  Dodatek A Podstawowe wiadomości o stronach WWW ...................................................h.................805 Dodatek B Skróty klawiaturowe...................................................h.......................................................825 Dodatek C Co znajdziesz na CD-ROM-ie...................................................h........................................841 Skorowidz...................................................h...................................................h......................................845 9836+- 2 2 6/.3;+ 2 2 78(cid:3)4 2 2 (cid:3) 32+/6/;367 2 3.+o 8+;6/;367 2 Integracja z Internetem ...................................................h...................................................h.. Fireworks — pakiet graficzny nowej generacji...................................................h..................................36 Połączenie najlepszych możliwości ...................................................h.............................................36 Wydajne tworzenie grafiki wektorowej ...................................................h.......................................37 Wyświetlanie, a nie drukowanie ...................................................h..................................................37 Integracja z Internetem...................................................h...................................................h.. ............37 Piksele i ścieżki: wszystko, co najlepsze...................................................h............................................38 Używanie narzędzi wektorowych z bitmapami...................................................h............................38 Zgodność bitmap ...................................................h...................................................h.......... .............40 Efekty ...................................................h...................................................h........................................40 Style...................................................h...................................................h.................... .......................41 Animacja ...................................................h...................................................h...................................42 ..................43 Aktywne obszary i plastry...................................................h...................................................h.........43 Paleta URL ...................................................h...................................................h............... .................44 Obrazki z behawiorami ...................................................h...................................................h.............44 Optymalizacja pod kątem Internetu ...................................................h.............................................45 Integracja z Dreamweaverem...................................................h.......................................................45 Narzędzia produkcyjne ...................................................h...................................................h....................46 Automatyzacja...................................................h...................................................h...........................46 Przetwarzanie wsadowe ...................................................h...................................................h............46 Nowości Fireworks 4...................................................h...................................................h.......................47 Interfejs użytkownika ...................................................h...................................................h................48 Tworzenie grafiki ...................................................h...................................................h......................48 Współpraca z Internetem...................................................h...................................................h...........49 Optymalizacja obrazków...................................................h...................................................h...........50 Zarządzanie środowiskiem pracy ...................................................h.................................................50 ....................51 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. 6/;367 ,+ 3.+o 28/60/746316+9 2 Środowisko Fireworks...................................................h...................................................h.....................53 ..................54 Okno dokumentu ...................................................h...................................................h........... Kontrolki okna dokumentu...................................................h...................................................h. .......57 Opcje wyświetlania ...................................................h...................................................h...................61 Poznajemy paletę narzędziową...................................................h...........................................................61 Paski narzędziowe (tylko Windows) ...................................................h..................................................65 Pasek narzędziowy Main...................................................h...................................................h...........66 Pasek narzędziowy Modify ...................................................h...................................................h.......67 Pasek stanu ...................................................h...................................................h................................67 Zarządzanie paletami...................................................h...................................................h.......................69 Grupowanie i przesuwanie palet ...................................................h..................................................69 Panel Layout Sets ...................................................h...................................................h........ ..............70 Ukrywanie i wyświetlanie palet ...................................................h...................................................70 Minimalizacja...................................................h...................................................h............................71 Wspólne elementy palet ...................................................h...................................................h............71 Paleta Optimize ...................................................h...................................................h.........................73 Paleta Object........................................h...................................................h.........................................74 Paleta Stroke...................................................h...................................................h..............................76 Paleta Fill...................................................h...................................................h...................................78 Paleta Effect ...................................................h...................................................h..............................79 Paleta Color Table ...................................................h...................................................h.....................80 Paleta Swatches ...................................................h...................................................h.........................81 Paleta Color Mixer ...................................................h...................................................h....................82 Paleta Tool Options...................................................h...................................................h...................83 Paleta Layers ...................................................h...................................................h.............................84 Paleta Frames ...................................................h...................................................h............................86 Paleta History ...................................................h...................................................h........... .................87 Paleta Info...........................................h...................................................h..........................................88 Paleta Behaviors...................................................h...................................................h........................89 Paleta URL ...................................................h...................................................h............... .................90 Paleta Styles ...................................................h...................................................h..............................91 Paleta Library ...................................................h...................................................h............................92 Paleta Find and Replace ...................................................h...................................................h............92 Paleta Project Log ...................................................h...................................................h.....................94 Menu...................................................h...................................................h................................................95 ..................95 Menu File ...................................................h...................................................h................ Menu Edit...................................................h...................................................h................ ..................97 Menu View...................................................h...................................................h................................99 Menu Insert ...................................................h...................................................h.............................101 Menu Modify...................................................h...................................................h...........................102 Menu Text ...................................................h...................................................h...............................107 Menu Commands ...................................................h...................................................h............ ........108 Menu Xtras...................................................h...................................................h..............................110 Menu Window...................................................h...................................................h.........................111 Menu Help...................................................h...................................................h...............................113 ..................114 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. #4786/- 3.+o 378373;;+2/63.3;7+46+- Ustawianie preferencji...................................................h...................................................h...................115 Ogólne preferencje programu...................................................h.....................................................116 Preferencje edycji ...................................................h...................................................h....................118 Preferencje Launch and Edit ...................................................h......................................................121 Preferencje folderów ...................................................h...................................................h...............122 Preferencje importu ...................................................h...................................................h.................123 Ustawienia HTML...................................................h...................................................h.........................124 Opcje ogólne..........................................h...................................................h.....................................125 Opcje tabel...................................................h...................................................h...............................126 Opcje specyficzne dla dokumentu...................................................h..............................................127 Opcje drukowania...................................................h...................................................h..........................130 Ustawianie własnych skrótów klawiaturowych ...................................................h...............................131 Zmiana bieżącego zestawu skrótów ...................................................h...........................................132 Własne skróty klawiaturowe ...................................................h......................................................133 ..................136 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. 3.+o /023;+2/;o+-;3-.39/285; Tworzenie nowych dokumentów...................................................h......................................................137 Dwa podejścia ...................................................h...................................................h.........................138 Opcje obszaru roboczego ...................................................h...................................................h........139 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................h..................................................141 Otwieranie istniejących obrazków...................................................h....................................................143 Formaty plików ...................................................h...................................................h........... ............143 Otwieranie wielu plików ...................................................h...................................................h.........146 Zapisywanie plików...................................................h...................................................h.......................147 Zamykanie plików...................................................h...................................................h...................148 Przywracanie ostatnio zapisanej wersji pliku...................................................h.............................149 Modyfikowanie obszaru roboczego...................................................h..................................................149 Zmienianie rozmiaru obszaru roboczego ...................................................h...................................149 Przycinanie obszaru roboczego ...................................................h..................................................154 Wybór nowego koloru obszaru roboczego...................................................h.................................155 Obracanie obszaru roboczego ...................................................h....................................................155 ..................156 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. (cid:3) 6+-+2+6(cid:3).+ 2 3.+o $;36/2/3,/85;;/8363;- Obiekty wektorowe w Fireworks ...................................................h.....................................................159 Ścieżki ...................................................h...................................................h...........................................160 Stosowanie obrysów...................................................h...................................................h................160 Ścieżki otwarte i zamknięte...................................................h........................................................161 Punkt centralny...................................................h...................................................h.......... ..............161 Kierunek ...................................................h...................................................h..................................162 .........................162 Prostokąty i kwadraty...................................................h...................................................h..............163 Elipsy i okręgi ...................................................h...................................................h.......... ...............166 Wielokąty i gwiazdy...................................................h...................................................h................167 Rysowanie linii i ścieżek o dowolnych kształtach ...................................................h...........................171 Linie proste...................................................h...................................................h..............................172 Odręczne rysowanie za pomocą narzędzi Pencil i Brush...................................................h...........172 Kształty...................................................h...................................................h................. 6/;367 ,+ Tworzenie krzywych Béziera ...................................................h...........................................................174 Rysowanie linii za pomocą narzędzia Pen ...................................................h.................................175 Tworzenie gładkich krzywych za pomocą narzędzia Pen...................................................h..........176 Łączenie linii prostych i krzywych ...................................................h............................................177 Modyfikowanie kształtu krzywych ...................................................h............................................178 Używanie klawiszy modyfikujących...................................................h..........................................180 ..................180 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. 3.+o 6+-+16+0,8+43; 2 Podstawy pracy z grafiką bitmapową w Fireworks...................................................h..........................184 Tryb edycji grafiki bitmapowej...................................................h..................................................184 Otwieranie istniejących bitmap ...................................................h..................................................187 Skalowanie bitmap ...................................................h...................................................h..................188 Umieszczanie bitmapy w dokumencie ...................................................h.......................................189 Umieszczanie pustych bitmap ...................................................h....................................................190 Stosowanie narzędzi bitmapowych ...................................................h............................................190 Technika Fireworks: ograniczanie obszaru rysowania...................................................h.....................201 Zaznaczanie pikseli...................................................h...................................................h........................202 Zaznaczanie wszystkich obiektów ...................................................h.............................................203 Zaznaczanie podobnych obszarów...................................................h.............................................203 Usuwanie wszystkich zaznaczeń...................................................h................................................203 Odwracanie zaznaczeń ...................................................h...................................................h............203 Wygładzanie istniejących selekcji.......................h...................................................h.......................204 Rozszerzanie i zawężanie zaznaczeń ...................................................h.........................................205 Dodawanie brzegu...................................................h...................................................h...................205 Wygładzanie...................................................h...................................................h............................205 Zapisywanie i przywracanie zaznaczeń ...................................................h.....................................205 Używanie narzędzi wektorowych do pracy z bitmapami ...................................................h.................205 Konwertowanie obiektów wektorowych na bitmapowe ...................................................h..................206 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. ..................207 3.+o +6.+2/336/ 2  Kolor w Internecie ...................................................h...................................................h.........................209 Głębia kolorów...................................................h...................................................h........................210 Kolory szesnastkowe...................................................h...................................................h...............211 Kolory bezpieczne dla Internetu..........................h...................................................h.......................212 Różnice pomiędzy platformami ...................................................h.................................................213 Systemy zarządzania kolorem ...................................................h....................................................215 Mieszanie kolorów ...................................................h...................................................h........................215 Korzystanie z palety Color Mixer ...................................................h..............................................215 Wybieranie koloru...................................................h...................................................h...................216 Modele kolorów ...................................................h...................................................h......................217 ...................220 Wybieranie kolorów za pomocą próbek...................................................h.....................................221 Wykorzystanie narzędzia Eyedropper...................................................h........................................222 Systemowy próbnik kolorów ...................................................h...................................................h..222 Brak koloru...................................................h...................................................h..............................224 Paleta Swatches ...................................................h...................................................h.......................224 Tabele kolorów...................................................h...................................................h........................228 Próbki kolorów ...................................................h...................................................h........... #4786/- Technika Fireworks: konwertowanie kolorów Pantone na kolory bezpieczne dla Internetu..............229 ColorWeb Pro dla Windows..............................h...................................................h.........................230 ColorWeb dla MacOS ...................................................h...................................................h.............231 ..................232 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. 3.+o ,67 2 Paleta Stroke ...................................................h...................................................h............ ......................233 Kategorie i typy obrysów ...................................................h...................................................h........235 Krawędzie i rozmiar obrysu ...................................................h.......................................................236 Tekstura obrysu ...................................................h...................................................h.......................236 Wbudowane obrysy ...................................................h...................................................h.......................238 Pencil...................................................h...................................................h................... ....................239 Basic ...................................................h...................................................h........................................240 Air Brush ...................................................h...................................................h.................................240 Calligraphy ...................................................h...................................................h.............. ................241 Charcoal............................................h...................................................h..........................................242 Crayon ...................................................h...................................................h.....................................243 Felt Tip ...................................................h...................................................h................. ...................243 Oil...................................................h...................................................h...................... ......................243 Watercolor ...................................................h...................................................h...............................245 Random ...................................................h...................................................h................... ................245 Unnatural...................................................h...................................................h.................................246 Tworzenie nowych obrysów...................................................h...................................................h..........247 Zarządzanie obrysami..................................h...................................................h...............................248 Edycja obrysów ...................................................h...................................................h.......................250 Technika Fireworks: tworzenie kropkowanych linii ...................................................h........................258 Orientacja obrysu...................................................h...................................................h...........................261 ..................262 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. 3.+o 3278693;+2/-/ / 2 Wizualne przekształcanie obiektów ...................................................h.................................................264 Skalowanie ...................................................h...................................................h..............................264 Przekrzywianie ...................................................h...................................................h........................266 Zniekształcanie...................................................h...................................................h........................266 Obracanie...........................................h...................................................h.........................................267 Numeryczne transformacje obiektów...................................................h...............................................268 Technika Fireworks: tworzenie perspektywy...................................................h...................................269 Zarządzanie węzłami i ścieżkami ...................................................h.....................................................271 Przesuwanie punktów za pomocą narzędzia Subselection...................................................h.........271 Dodawanie i usuwanie punktów..........................h...................................................h.......................272 Zamykanie otwartych ścieżek ...................................................h....................................................273 Praca ze złożonymi ścieżkami...................................................h....................................................274 Edycja ścieżek ...................................................h...................................................h...............................275 Modyfikowanie ścieżek...................................................h...................................................h...........275 Narzędzia Freeform i Reshape Area ...................................................h..........................................277 Narzędzia Path Scrubber ...................................................h...................................................h.........280 Operacje na ścieżkach ...................................................h...................................................h.............283 ..................288 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. 6/;367 ,+ 3.+o ,/88/783;/ 2 Wykorzystanie edytora tekstu ...................................................h..........................................................292 Zawsze aktualny podgląd ...................................................h...................................................h........293 Definiowanie podstawowych atrybutów czcionek...................................................h.....................293 Dostosowywanie odstępów w tekście ...................................................h........................................295 Włączanie opcji edytora tekstu.......................h...................................................h............................301 Reedycja tekstu...................................................h...................................................h..............................301 Importowanie tekstu ...................................................h...................................................h......................302 Przekształcanie tekstu...................................................h...................................................h....................303 Dodawanie obrysów...................................................h...................................................h................303 Dostosowywanie wypełnień...................................................h...................................................h....305 Wykorzystanie narzędzi transformacji...................................................h.......................................306 Konwertowanie tekstu na ścieżki ...................................................h...............................................307 Konwertowanie tekstu na obrazki ...................................................h..............................................307 Technika Fireworks: tekst jako wycinanie kształtów za pomocą tekstu .............................................307 Technika Fireworks: zabezpieczenie czcionek...................................................h.................................309 Tekst na ścieżce ...................................................h...................................................h.............................310 Technika Fireworks: maskowanie obrazków za pomocą tekstu..................................................h........312 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. ..................314 (cid:3)0/8 2  3.+o 4/o2/2+8/7896 2  Wykorzystanie wbudowanych wypełnień ...................................................h........................................319 Usuwanie wypełnień obiektów ...................................................h..................................................320 Solid ...................................................h...................................................h.................... ....................321 Web Dither ...................................................h...................................................h..............................322 Praca z gradientami ...................................................h...................................................h.......................324 Stosowanie wypełnienia Gradient ...................................................h..............................................325 Modyfikowanie gradientów ...................................................h...................................................h....325 Wykorzystanie stylów ...................................................h...................................................h.............330 Technika Fireworks: tworzenie przezroczystych gradientów ...................................................h..........331 Desenie ...................................................h...................................................h..........................................332 Dodawanie nowych deseni...................................................h...................................................h......333 Dodawanie deseni do dokumentów...................................................h............................................334 Modyfikowanie deseni ...................................................h...................................................h............335 Technika Fireworks: tworzenie bezspoinowych deseni ...................................................h...................336 Dodawanie tekstur do wypełnień ...................................................h.....................................................341 Dodawanie nowych tekstur ...................................................h...................................................h.....342 Konwersja kolorowych obrazków na skalę szarości...................................................h..................342 Przydzielanie dodatkowego katalogu z teksturami ...................................................h....................342 Dodawanie tekstur do dokumentu...................................................h..............................................344 Tworzenie wypełnień za pomocą narzędzia Paint Bucket ...................................................h...............344 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. ..................346 3.+o :/00/-8786+7 2 Efekty Fireworks ...................................................h...................................................h...........................350 Paleta Effect ...................................................h...................................................h............................350 Stosowanie Live Effects...................................................h...................................................h..........350 Menu Xtras...................................................h...................................................h..............................353 #4786/- Wbudowane Live Effects ...................................................h...................................................h..............354 Dostosowywanie kolorów ...................................................h...................................................h.......355 Dostosowywanie poziomów tonalnych...................................................h......................................355 Uzyskiwanie trójwymiarowych efektów za pomocą filtrów Bevel i Emboss...............................363 Tworzenie wrażenia głębi za pomocą rozmycia ...................................................h........................366 Niesklasyfikowane efekty ...................................................h...................................................h.......367 Shadow i Glow ...................................................h...................................................h........................368 Poprawianie ostrości obrazków...................................................h..................................................371 Technika Fireworks: tworzenie cieni perspektywicznych...................................................h................372 Zasady pracy z Live Effects ...................................................h.............................................................375 Zapisywanie zmodyfikowanych efektów...................................................h...................................376 Brakujące filtry...................................................h...................................................h........................376 Zapisywanie efektów w palecie Styles...................................................h.......................................377 Xtras...................................................h...................................................h...............................................378 Obiekty wektorowe ...................................................h...................................................h.................378 Obiekty bitmapowe ...................................................h...................................................h.................379 Zaznaczanie w obiektach bitmapowych...................................................h.....................................379 Fałszywe zaznaczenia................................h...................................................h.................................380 Stosowanie Xtras do wielu obiektów jednocześnie ...................................................h...................380 Zewnętrzne filtry zgodne z Photoshopem ...................................................h........................................381 Instalowanie pakietów zewnętrznych filtrów...................................................h.............................381 Wykorzystywanie filtrów w wielu aplikacjach ...................................................h..........................382 Wykorzystywanie skrótów (aliasów) do katalogów modułów dodatkowych...............................383 Alien Skin Eye Candy ...................................................h...................................................h..... ........384 Kai’s Power Tools 5...................................................h...................................................h................388 ..................392 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. 3.+o  3/7-+2/34323;+2/3,/85; Wykorzystanie warstw ...................................................h...................................................h..................396 Dodawanie warstw ...................................................h...................................................h..................397 Nazywanie warstw ...................................................h...................................................h..................397 Duplikowanie warstwy...................................................h...................................................h............397 Usuwanie warstw ...................................................h...................................................h....................398 Zmienianie kolejności warstw...................................................h....................................................398 Edycja poszczególnych warstw...................................................h..................................................398 Kolumna Selection ...................................................h...................................................h..................399 Otwieranie warstw...................................................h...................................................h...................399 Warstwa internetowa...................................................h...................................................h...............401 Wyrównanie i rozkład obiektów...................................................h.......................................................402 Wykorzystanie „teoretycznej” ramki ograniczającej ...................................................h.................402 Wyrównywanie względem obszaru roboczego...................................................h..........................406 Elementy pomocnicze...................................................h...................................................h....................407 Linijki ...................................................h...................................................h......................................407 Prowadnice ...................................................h...................................................h..............................408 Siatka...................................................h...................................................h................... ....................411 Grupowanie obiektów...................................................h...................................................h....................412 Maski alfa ...................................................h...................................................h......................................414 Tworzenie masek wektorowych...................................................h.................................................415 Maski bitmapowe ...................................................h...................................................h....................417 Edycja masek...................................................h...................................................h...........................420 Wskazówki dotyczące maskowania ...................................................h...........................................423 Technika Fireworks: tworzenie ramek do zdjęć...................................................h.........................423 6/;367 ,+ Krycie i tryby mieszania...................................................h...................................................h................425 Sterowanie kryciem...................................................h...................................................h.................426 Wykorzystanie trybów mieszania ...................................................h..............................................426 Tryby mieszania ...................................................h...................................................h......................428 Technika Fireworks: symulowanie źródeł światła za pomocą trybów mieszania.........................429 Technika Fireworks: wtapianie zaznaczeń ...................................................h.......................................431 Technika Fireworks: komponowanie obiektów ...................................................h...............................432 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. ..................435 (cid:3) 61+2+-+463-/798;36/2+ 3.+o  6/-;8;+2/436816+0 Wprowadzenie do przechwytywania obrazów ...................................................h.................................440 Urządzenia obsługujące TWAIN ...................................................h...............................................440 Instalowanie modułów dodatkowych Photoshop Acquire (tylko dla MacOS) .............................441 Skanowanie...................................................h...................................................h....................................442 Proces skanowania...................................................h...................................................h.........................444 Wybór rozdzielczości skanowania ...................................................h.............................................444 Wybór głębi kolorów....................................h...................................................h..............................446 Inne opcje skanowania ...................................................h...................................................h............447 Skanowanie bezpośrednio do Fireworks...................................................h....................................447 Aparaty cyfrowe ...................................................h...................................................h............................448 Przechwytywanie obrazków bezpośrednio do Fireworks ...................................................h..........449 Cyfrowe kamery wideo ...................................................h...................................................h...........450 Wstawianie obiektów z innych aplikacji ...................................................h..........................................451 Kopiowanie i wklejanie...................................................h...................................................h...........451 Przeciągnij i upuść....................................h...................................................h..................................452 Importowanie plików zewnętrznych ...................................................h................................................454 Pliki grafiki bitmapowej...................................................h...................................................h..........454 Pliki grafiki wektorowej...................................................h...................................................h..........459 Pliki tekstowe ...................................................h...................................................h..........................463 Najczęściej występujące problemy ...................................................h............................................464 Zrzuty ekranowe ...................................................h...................................................h............................466 Wbudowane narzędzia do tworzenia zrzutów ekranowych ...................................................h.......466 Wyspecjalizowane aplikacje ...................................................h......................................................467 Otwieranie animacji...................................................h...................................................h.......................468 Importowanie wielu plików jako nowej animacji ...................................................h......................468 Importowanie animacji utworzonych w programie Flash...................................................h..........469 ..................471 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. 3.+o 74368348++-+ 2 Funkcje optymalizacji...................................................h...................................................h....................473 Paleta Optimize ...................................................h...................................................h.......................475 Paleta Color Table ...................................................h...................................................h...................476 Podgląd w obszarze roboczym ...................................................h...................................................477 Kontrolki odtwarzania klatek ...................................................h.....................................................482 Eksportowanie kolorów indeksowanych ...................................................h..........................................483 Paleta kolorów...................................................h...................................................h.........................484 Liczba kolorów...................................................h...................................................h........................486 Matte...................................................h...................................................h........................................487 Stratna kompresja GIF.................................h...................................................h...............................488 #4786/- Dithering...................................................h...................................................h................ ..................490 Przezroczystość ...................................................h...................................................h.......................490 Usuwanie nieużywanych kolorów...................................................h..............................................493 Przeplot...................................................h...................................................h....................................493 Ustawienia zachowane ...................................................h...................................................h............493 Technika Fireworks: tworzenie obrazków przeznaczonych do wyeksportowania w formacie GIF ...................................................h.....................................494 Eksportowanie obrazków fotograficznych ...................................................h.......................................496 JPEG...................................................h...................................................h..................... ...................497 PNG 32 i PNG 24...................................................h...................................................h....................502 Inne formaty plików ...................................................h...................................................h................503 Praca w oknie Export Preview...................................................h..........................................................504 Kadrowanie ...................................................h...................................................h.............................505 Skalowanie eksportowanych obrazków ...................................................h.....................................507 Korzystanie z kreatorów eksportu ...................................................h....................................................507 Dodatkowe opcje eksportu ...................................................h...................................................h............510 Eksportowanie w formie warstwy CSS...................................................h......................................510 Eksportowanie dla programu Director ...................................................h.......................................512 Eksportowanie plików...................................................h...................................................h.............513 Eksportowanie w formacie Image Wells...................................................h....................................514 Eksportowanie wektorów...................................................h...................................................h........515 Eksportowanie dokumentów Photoshopa ...................................................h..................................517 ..................518 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. 3.+o  6+-+/78+6/;367 2 Podstawowe wiadomości o stylach ...................................................h..................................................522 Stosowanie stylów ...................................................h...................................................h........ .................523 Tworzenie nowych stylów...................................................h...................................................h.............523 Zarządzanie stylami...................................................h...................................................h...... .................526 Technika Fireworks: pobieranie tekstur i deseni ze stylów...................................................h..............529 Podsumowanie...................................................h...................................................h............. ..................531 3.+o #,3/,,38/ 2 Podstawowe wiadomości o symbolach i kopiach...................................................h.............................533 Paleta Library ...................................................h...................................................h................................536 Tworzenie i modyfikowanie symboli ...................................................h...............................................537 Tworzenie symboli ...................................................h...................................................h..................538 Modyfikowanie symboli.................................h...................................................h...................... ......540 Tworzenie kopii...................................................h...................................................h.......................542 Modyfikowanie kopii ...................................................h........................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fireworks 4. Biblia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: