Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 003716 21724051 na godz. na dobę w sumie
Fizyka sukcesu. Naukowe metody osiągania osobistego i finansowego szczęścia - książka
Fizyka sukcesu. Naukowe metody osiągania osobistego i finansowego szczęścia - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1818-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook (-78%), audiobook).
Klucz do szczęścia tkwi w fizyce kwantowej
Fizyka sukcesu to coś fantastycznego -- zawiera wszystkie praktyczne narzędzia, które od razu zmienią twoje życie!
dr Candace B. Pert

Kwantowa moc sukcesu

Sukces -- to cudowne doświadczenie, o osiągnięciu którego marzą niemal wszyscy, może za wyjątkiem buddyjskich mnichów, choć oni mają coś równie pociągającego -- nirwanę. Wróćmy jednak na ziemię. Czy jest w przyrodzie coś pewniejszego od praw fizyki? Nauka ta wyzwala, ponieważ pozwala sprawować kontrolę nad przyszłością. Uświadamia również, że sami możemy kształtować swoje przeznaczenie.

Nie widzisz atomu gołym okiem, jednak trudno nie dostrzec efektów wybuchu bomby atomowej. Ty również wytwarzasz niewidzialne wibracje, które wywierają ogromny wpływ na otaczającą Cię rzeczywistość. Możesz nauczyć się kontrolować tę moc i sterować nią, by działała wyłącznie na Twoją korzyść.

Rozciągnij granice swojego postrzegania, poszerz horyzonty i udaj się w niezwykłą podróż w głąb siebie. To właśnie fizyka kwantowa -- odkrywająca fascynujące zasady energii i świadomości -- jest kluczem do Twojego sukcesu.

W każdej chwili możesz zmienić swoje życie
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fizyka sukcesu. Naukowe metody osi¹gania osobistego i finansowego szczêœcia Autor: Sandra Anne Taylor T³umaczenie: Jakub Góralczyk ISBN: 978-83-246-1818-7 Tytu³ orygina³u: Quantum Success: The Astounding Science of Wealth and Happiness Format: A5, stron: 264 Klucz do szczêœcia tkwi w fizyce kwantowej • Odkryj moc wibruj¹cych strumieni energii • Poznaj zasady przyci¹gania i manifestacji • Przejmij kontrolê nad swoj¹ przysz³oœci¹ Fizyka sukcesu to coœ fantastycznego — zawiera wszystkie praktyczne narzêdzia, które od razu zmieni¹ twoje ¿ycie! dr Candace B. Pert Kwantowa moc sukcesu Sukces — to cudowne doœwiadczenie, o osi¹gniêciu którego marz¹ niemal wszyscy, mo¿e za wyj¹tkiem buddyjskich mnichów, choæ oni maj¹ coœ równie poci¹gaj¹cego — nirwanê. Wróæmy jednak na ziemiê. Czy jest w przyrodzie coœ pewniejszego od praw fizyki? Nauka ta wyzwala, poniewa¿ pozwala sprawowaæ kontrolê nad przysz³oœci¹. Uœwiadamia równie¿, ¿e sami mo¿emy kszta³towaæ swoje przeznaczenie. Nie widzisz atomu go³ym okiem, jednak trudno nie dostrzec efektów wybuchu bomby atomowej. Ty równie¿ wytwarzasz niewidzialne wibracje, które wywieraj¹ ogromny wp³yw na otaczaj¹c¹ Ciê rzeczywistoœæ. Mo¿esz nauczyæ siê kontrolowaæ tê moc i sterowaæ ni¹, by dzia³a³a wy³¹cznie na Twoj¹ korzyœæ. Rozci¹gnij granice swojego postrzegania, poszerz horyzonty i udaj siê w niezwyk³¹ podró¿ w g³¹b siebie. To w³aœnie fizyka kwantowa — odkrywaj¹ca fascynuj¹ce zasady energii i œwiadomoœci — jest kluczem do Twojego sukcesu. W ka¿dej chwili mo¿esz zmieniæ swoje ¿ycie • Siedem Kosmicznych Praw Sukcesu oraz Szeœæ Mocy Sukcesu • Trójka Niewidzialnych Pomocników na Twojej drodze do sukcesu • Dwie Najwiêksze Przeszkody w Osi¹gniêciu Sukcesu SPIS TREŚCI Wstęp: Odliczanie do sukcesu ................................................................................. 7 CZĘŚĆ I: SIEDEM KOSMICZNYCH PRAW SUKCESU .............................13 Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Rozdział 4: Rozdział 5: Rozdział 6: Rozdział 7: Prawo Manifestacji ....................................................................15 Prawo Magnetyzmu ..................................................................21 Prawo Czystego Pragnienia ....................................................29 Prawo Paradoksu Intencji .......................................................37 Prawo Harmonii ..........................................................................47 Prawo Właściwych Uczynków ...............................................55 Prawo Oddziaływania ...............................................................63 CZĘŚĆ II: SZEŚĆ MOCY SUKCESU .................................................................71 Rozdział 8: Moc Wyzwolenia ........................................................................73 Rozdział 9: Moc Świadomości ......................................................................85 Rozdział 10: Moc Energii ..................................................................................95 Rozdział 11: Moc Intencji .............................................................................. 103 Rozdział 12: Moc Wyboru ............................................................................. 111 Rozdział 13: Moc Miłości ............................................................................... 119 CZĘŚĆ III: PIĘĆ MAGNETYCZNYCH ENERGII SUKCESU .................. 127 Rozdział 14: Energia Pewności Siebie ....................................................... 129 Rozdział 15: Energia Optymizmu ............................................................... 137 Rozdział 16: Energia Celu .............................................................................. 145 Rozdział 17: Energia Skupienia na Teraźniejszości .............................. 153 Rozdział 18: Energia Wdzięczności ............................................................ 159 CZĘŚĆ IV: CZTERY KROKI DO SUKCESU ................................................ 169 Rozdział 19: Skup się na Celu ...................................................................... 171 Rozdział 20: Sporządź Swój Plan ................................................................ 177 Rozdział 21: Działaj Każdego Dnia ............................................................. 181 Rozdział 22: Odrzuć Przywiązanie, Rób Więcej ..................................... 187 CZĘŚĆ V: TRÓJKA NIEWIDZIALNYCH POMOCNIKÓW W DRODZE DO SUKCESU ........................................................ 193 Rozdział 23: Twoja Wyższa Świadomość ................................................. 195 Rozdział 24: Anioły, Przewodnicy i Dobre Duchy ................................. 203 Rozdział 25: Boska Obecność ...................................................................... 209 CZĘŚĆ VI: TWOJE DWIE NAJWIĘKSZE PRZESZKODY W OSIĄGNIĘCIU SUKCESU ..................................................... 213 Rozdział 26: Uleganie Ograniczającym Poglądom .............................. 215 Rozdział 27: Zbyt Szybkie Poddawanie Się ............................................. 225 CZĘŚĆ VII: JEDNA ŚCIEŻKA SUKCESU ...................................................... 233 Rozdział 28: Życie z Radosną Świadomością Sukcesu ........................ 235 Posłowie ..................................................................................................................... 249 Podziękowania ........................................................................................................ 255 Literatura uzupełniająca ....................................................................................... 257 O autorce ................................................................................................................... 259 CZĘŚĆ VII JEDNA ŚCIEŻKA SUKCESU Gdy zaczniesz żyć w harmonii z Kosmicznymi Prawami Przyciągania, bez wątpienia poczujesz, że Twoja energia się zmienia. Zaczniesz także do- strzegać sposób, w jaki zmienia się Twoja świadomość, a z czasem także wszystkie zewnętrzne zmienne Twego życia. Najistotniejszą transformację przejdą jednak emocje towarzyszące każdemu doświadczeniu w Twoim życiu, przenikająca wszystko radość, obecna w każdej chwili. Proces przepływu energii i nastawienia do życia tworzy efekt domino w stosunku do zjawiska manifestacji. Gdy zmieniasz swą percepcję, stajesz się radośniejszą osobą, co wywiera wpływ na Twoją osobową energię, a w rezultacie zmienia także to, co przyciągasz. W ten sposób podstawa ciągłej i nieograniczonej manifestacji sukcesu to nieustająca intencja życia w poczuciu szczęścia tu-i-teraz. Bądź więc sukcesem, którego pragniesz; żyj z radością, którą chcesz osiągnąć. Nie czekaj ani chwili dłużej, by odkryć, że Twoje życie jest cudowną przygodą — nawet teraz. 233 Życie z Radosną Świadomością Sukcesu Rozdział 28 ŻYCIE Z RADOSNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ SUKCESU Twoja Jedyna Ścieżka Sukcesu „… życie pokochasz, jeśli będziesz iść z uniesioną głową. To ekscytujący świat… Za każdym rogiem czeka na ciebie piękna chwila” — Richard M. DeVos Jak wygląda Twój dzisiejszy dzień? Czy było w nim jak dotąd tyle szczęścia, spokoju i radości, ile byś chciał? Jeśli nie, co według Ciebie spra- wiłoby, że mogłoby się tak stać? Rozważ teraz przez chwilę odpowiedzi na te pytania, po czym zapisz je w swym dzienniku. Niech odpowiedzi będą szczere — od nich może zależeć Twój sukces. Być może uważasz, że do szczęścia potrzeba Ci więcej pieniędzy, dóbr materialnych albo romantycznego związku; może wierzysz, że radość i sa- tysfakcję przyniesie Ci nowa praca lub zupełnie inna ścieżka kariery. Nie podejmuj pochopnych decyzji! Podobne myśli wniosą w Twą teraźniejszość jedynie poczucie desperacji, sabotując zarówno Twą energię, jak i czyste intencje. Ten paradoks jest zupełnie oczywisty: wypływające z Twych myśli wnioski na temat tego, czego potrzebujesz do szczęścia, niszczą możliwości osiągnięcia prawdziwej radości w chwili obecnej. Kreujesz zamiast tego bo- lesną świadomość pustki i potrzeby, odrzucającą wszystko, czego pragniesz. 235 FIZYKA SUKCESU ` Nie myl bogactwa i pieniędzy z poczuciem szczęścia. Pie- niądze nie przynoszą duchowego bogactwa w odniesieniu do energii. To Twoje własne szczęście przyciąga obfitość Wszechświata! Egzystująca w Twym życiu radość przyciąga wszystko, co ostatecznie daje Ci jeszcze więcej radości. Czy to nie wspaniała wiadomość? Z Twym obecnym podejściem do życia nie musisz już dłużej czekać, by być szczęśliwym człowiekiem. Aby stworzyć rzeczywistą świadomość sukcesu, ciesz się życiem już teraz. Może się to wydawać trudne. Niektórzy ludzie po prostu nie wiedzą, jak być naprawdę szczęśliwymi — nigdy nie doświadczyli tego w dzieciństwie, nie dowiedzieli się także, jakie to uczucie, gdy byli już dorosłymi. Bycie nieszczęśliwymi stało się dla tych osób sposobem na życie; chociaż może się to wydawać dziwne, świetna znajomość tego stanu uczuć zapewnia im poczucie swoistego komfortu. Ta samonapędzająca się spirala rozpaczy stanowi w ich przypadku ścieżkę najmniejszego oporu, chociaż wymaga ona tak naprawdę o wiele więcej energii i wysiłku niż nauka bycia szczęśliwym. Wysiłek, który podejmujemy, by wnieść w nasze życie radość, nigdy nie powinien być związany z osiąganiem celów. Mimo to bardzo wiele osób pragnie materialnych dóbr, zupełnie nie oczekując ich w swoim życiu; pragną także spełnienia do czasu, kiedy wreszcie zdobędą to, na czym im zależy. Takie nastawienie do życia jest bardzo dziecinne i emocjonalnie niedojrzałe. To dorosła wersja dziecka, które mówi: „Zabieram swoją piłkę i idę do domu”. Jeżeli nie dostaniesz tego, czego pragniesz, i odmówisz współpracy z Wszechświatem, odizolujesz się od jego przepływu i odrzucisz szczęście, które mogłoby stać się częścią Twego życia, gdybyś tylko odrzucił zmartwienia, by zacząć cieszyć się chwilą. Przypomina mi to pewien epizod z mego życia, którego bohaterem był mój trzyletni wówczas siostrzeniec. Zabrałam go do restauracji; gdy czeka- liśmy na jedzenie, wyjął zabawki, które zawsze ze sobą zabierał, i po- ustawiał na stole, by móc się nimi później pobawić. Było tam kilka figurek potworów i innych fantastycznych istot, a do tego jakiś tuzin postaci z Po- wer Rangers w różnych kolorach i rozmiarach. Chłopiec ustawił Power Rangers do kolejnej bitwy w ich nieustannej krucjacie przeciwko złu, kiedy nagle zmarszczył brwi, a jego twarz nie- spodziewanie posmutniała. „Nie bawię się” — powiedział i skrzyżował ręce. 236 Życie z Radosną Świadomością Sukcesu Kiedy zapytałam „Dlaczego?”, odpowiedział, że zostawił swojego czerwo- nego Rangera w domu. Stwierdziłam, że i tak ma mnóstwo silnych i równie potężnych wojowników, ale wciąż nie chciał się bawić. Po minucie ciszy powiedział wreszcie: „Dobra, zapomnijmy o tym i za- grajmy w »Wesołe«”. Gra w „Wesołe” polegała na tym, że oboje po kolei wymienialiśmy rzeczy, które lubiliśmy robić. Zabawa zawsze zaczynała się w miarę spokojnie, podczas gdy my wymienialiśmy takie rzeczy, jak bitwy na śnieżki czy waniliowe lody z gorącą polewą czekoladową, bitą śmietaną i orzechami. Ostatecznie jednak zawsze kończyliśmy na tak zwariowanych pomysłach, jak kanapki ze smarków lub zupa z pajęczych flaków. Mój siostrzeniec uwielbiał grać w tę zabawną grę, jednak tym razem był markotny. Próbowałam go trochę rozruszać, więc powiedziałam: „No dalej, nie chcesz zagrać w »Wesołe«”? „Dzisiaj zagramy na maksa. Zoba- czysz, jaki będziesz szczęśliwy!”. On siedział jednak dalej, kręcąc przecząco głową. Po chwili powiedział wreszcie: „Bez mojego czerwonego Rangera nie chcę być szczęśliwy!”. Wolał opłakiwać stratę tego, czego mu brakowało, niż cieszyć się tym, co w da- nym momencie miał. Zadziwiający — i niefortunny — jest fakt, iż ten określony typ zacho- wania nie jest właściwy jedynie dorosłym. Świat braku radości zamieszkuje mnóstwo dorosłych, którzy czują się dokładnie tak samo. Jeżeli nie mają tego, czego chcą, uparcie odmawiają szczęścia. Ich dorosłe wersje oznaj- miają: „Jak mam cieszyć się życiem, skoro nie mam męża?” lub „Nigdy nie będę szczęśliwy, jeśli nie zdobędę pieniędzy, których pragnę”. Co trudnego jest w cieszeniu się tym, co spotyka nas w życiu? Dlaczego w jednej z najbogatszych kultur i w jednym z najbardziej owocnych okre- sów w historii tak wiele osób żyje w całkowitej rozpaczy? Odpowiedź na to pytanie tkwi w dwóch zasadniczych wyborach, których dokonujemy w życiu. Pierwszym z nich jest wybór krytyki ponad wartością. Wytwarza to lukę pomiędzy naszymi oczekiwaniami odnośnie szczęścia i jego rzeczywi- stym doświadczeniem. Drugim błędem jest życie w zazdrości zamiast wdzięczności. To może się stać chroniczną, osłabiającą chorobą, podczas której nasza świadomość skupia się na tym, co posiadają inni, a w rezultacie pozwala, by przygnia- tające rozgoryczenie, związane z tym, czego nam brak, wyparło z serca szczęście. (cid:193) 237 FIZYKA SUKCESU Luka pomiędzy Tobą a radością życia Ludzie mają zwyczaj szukania zabawy poprzez wykonywanie niekon- wencjonalnych czynności, kompletne ignorowanie radości potencjalnie wypływającej z każdej chwili zwykłego dnia. Stwarza to coraz większą prze- paść między postrzeganiem ich codziennych czynności a innymi, „niezwy- kłymi” momentami. Pomyśl o tworzonej przez siebie świadomości swych codziennych chwil! Jeżeli idealizujesz to, co niezwykłe, a zaniedbujesz przy- jemności dnia codziennego, doświadczysz jedynie rozdzierającej pustki — i to przez większość swego życia. Luka radości powstaje, gdy zauważasz relatywnie mało wartości — a jeszcze mniej nadziei na radość — w niekończącym się ciągu swych codziennych czynności i zadań. Z takim podejściem jesteś w stanie postrze- gać życie jedynie jako brzemię, narzuconą przez siebie negatywną definicję, która na pewno nie przyniesie Ci szczęścia, sprawi natomiast, iż będziesz wysyłać energię rozpaczy, która przysporzy Ci jeszcze więcej kłopotów. Aby odnaleźć prawdziwe szczęście, celebruj wszystkie doświadczenia swego życia. Do wszystkiego, także swych codziennych czynności, podejść możesz z nastawieniem na dobrą zabawę — nowym, lekkim podejściem do życia. Niech to zawsze będzie Twym priorytetem. Uczyń z tego nowego podejścia główną intencję swojego życia, dzięki której rozpoczniesz i za- kończysz swój dzień z energią wdzięczności — bez względu na to, co Cię spotka. Czas już zapełnić tę lukę radości, wnieść szczęście w każdą chwilę Twego życia i sprawić, by wszystko, co Cię spotyka, nabrało niepowtarzalnego smaku. Na zawsze odrzuć myśl, iż życie jest brzemieniem; wytwarza to zbyt mroczną energię, by Wszechświat mógł odpowiedzieć pozytywnie. Spójrz na to, co robisz, w zupełnie nowy sposób, wiedząc, iż Twoja ścieżka pełna jest szans na osiągnięcie spokoju. I zawsze doceniaj wartość — nawet dziś, nawet teraz. Filozofia Wschodu uczy: „rąb drwa, noś wodę”. Znaczy to po prostu, że całe życie to medytacja, okazja do ujrzenia spokoju i piękna nawet w naj- mniejszych szczegółach życia. Jest to najwyższy wyraz energii wdzięczności, który tworzy spokojną, stabilną świadomość, faworyzującą ponad wszystko spokój chwili obecnej jako najczystszą postać sukcesu. Ideę tę znakomicie oddaje średniowieczny poemat Hiacynty: 238 Życie z Radosną Świadomością Sukcesu Jeżeli nic ci już w życiu nie stało Oprócz w spiżarni niedużej Dwóch – trzech chleba bochnów białych, Sprzedaj jeden, a za ostatnie grosze Kup hiacynty, by karmiły twą duszę. Hiacynty to moje ulubione kwiaty; kiedy każdego roku przynoszę je do domu, wypełniają go najsłodszym zapachem wiosny. To niezwykłe, ile taka mała rzecz może dać radości i wdzięczności! Bez względu na po- rę roku zawsze możesz rozejrzeć się wokół i zapytać: Czym karmię swą duszę?. Pomyśl o cudownej energii, którą stworzysz, jeżeli zechcesz doświadczać wszystkich aspektów swego życia z nastawieniem na pełną spokoju wdzięczność. Twój rezonans wewnętrznego szczęścia będzie wów- czas niepowstrzymany! Luka między Tobą a radością życia tworzy ogromną rozbieżność w Twoim sposobie postrzegania życia. Wciąga Cię w pułapkę chronicz- nego myślenia typu wszystko-albo-nic; sprawia, iż stajesz się żałosną istotą, która wierzy, że kiedy nie przeżywasz akurat czegoś niezmiernie radosnego, tkwisz w pozbawionej sensu pustce. Musimy pamiętać, że cokolwiek się dzieje, jedynym momentem, w którym możemy doświadczyć radości, jest chwila obecna. Pokonanie luki dzielącej Cię od radości życia nie musi oznaczać nie- ustannego spełniania cielesnych zachcianek; tkwi w tym o wiele głębsza radość, pochodząca ze szczerego docenienia Twojego tu-i-teraz. Prawdziwe szczęście to wybór — nie jest to coś, co się zdarza przypadkiem. Gdy doko- nujemy wyboru życia w radości już teraz, stwarzamy energię, która utrwala tę radość na zawsze — gdziekolwiek byśmy nie byli. Na każdej stacji londyńskiego metra — sieci tuneli rozciągającej się głęboko pod rozległym miastem — napotkać można znaki „Mind the gap” (Uwaga na lukę), nawołujące do ostrożności przy wsiadaniu i wysiada- niu ze względu na odstęp pomiędzy peronem a platformą wagonu. Dla Ciebie jest to najwyższy czas, by zacząć uważać na lukę pomiędzy Tobą a radością życia. Upewnij się, że nie ignorujesz prawdziwych szans na uzyska- nie spokoju, ponieważ zwyczajnie nie chcesz postrzegać każdego dnia swego życia jako czegoś wyjątkowego. Ten wybór zależy od Ciebie: nie musisz czekać; możesz już teraz ośmielić się żyć w poczuciu szczęścia. 239 FIZYKA SUKCESU Syndrom Salieriego Film Amadeusz to fikcyjna wersja życia Wolfganga Amadeusza Mozarta. Oprócz ukazania geniuszu muzyka produkcja przedstawia historię człowieka nazwiskiem Salieri, kompozytora współczesnego tytułowemu bohaterowi. Cieszył się on uznaniem na dworze wiedeńskim, ale w filmie był niezwykle zazdrosny o talent Mozarta. Z czasem nakręcana przez niego samego ry- walizacja z mistrzem sprawiła, iż pogrążał się coraz bardziej w otchłani rozpaczy. Czuł, że nie potrafi konkurować z pięknem kompozycji innego człowieka; zniszczyło to jego zdolność do przeżywania szczęścia. Chociaż historycy odrzucają tezę, jakoby pomiędzy dwójką kompo- zytorów istniała jakaś głębsza znajomość, powyższa historia to znakomita metafora rozpaczy, którą czuje także dzisiaj wiele osób — czyli nastawienia na rywalizację, wzbudzającego zazdrość wobec tych, którzy mają więcej. Emocje te nie zanikają z upływem lat, lecz stają się jeszcze intensywniejsze; dotykają osób w każdym wieku i w każdym miejscu. Podczas gdy coraz więcej osób zyskuje określony status materialny, a ich bogactwo staje się coraz bardziej widoczne, wytwarza to mentalność typu Dlaczego nie ja? Niemniej jednak pragnienie posiadania tego, co mają inni, pozbawia nas własnej duszy. Przekłada się to na chroniczny, niepokojący brak satysfakcji; filtr świadomości, który jest w stanie unicestwić naszą intencję sukcesu. Zazdrość sprawia, że w gorzki sposób porównujemy się do tych, którzy osiągnęli to, co nam się nie udało. Skupienie na degradacji własnego „ja” przynosi rozczarowanie teraźniejszością i brak nadziei na lepszą przyszłość. Całkowitym paradoksem tego fenomenu jest fakt, iż obsesyjne skupienie na brakach jedynie je powiększa. Negatywna energia wkrada się do naszej świadomości i może stać się sposobem na życie — dopóki jedynym, co bę- dziemy w stanie ujrzeć, będą emocjonalne zgliszcza wiecznego braku sa- tysfakcji. Emocje, energia i każdy inny aspekt zazdrości to otchłań rozpaczy. Stare powiedzenie uczy: „Jeśli jesteś w dołku, przestań już kopać”. W odniesieniu do emocjonalnego upadku w zazdrość jest to użyteczna po- rada. Jeżeli już teraz czujesz, że czegoś Ci brak, to uczucie wtrąci Cię jedynie głębiej w swoją własną, smutną rzeczywistość. Aby wydostać się z tej otchłani, musisz zmienić punkt skupienia świadomości. Jeżeli w końcu to, na czym skupia się Twoja uwaga, rozwija się, na pewno nie chcesz koncentrować się na tym, czego Ci brak, a czym cieszą się inni. Uwaga obsesyjnie skierowana na to, co posiadają inni, wytwarza tak naprawdę energię, która wysyła jesz- cze więcej dóbr w kierunku osób, którym zazdrościmy — nie w naszym! 240 Życie z Radosną Świadomością Sukcesu Zamiast tego możemy bez zazdrości spojrzeć na to, jak żyją inni, i być szczęśliwi, że dobrze im się powodzi. Co więcej, możemy popatrzeć na to, co posiadamy sami, i także być z siebie zadowoleni. Nie musimy dłużej wierzyć w to, że potrzebujemy czegoś więcej, by osiągnąć szczęście. Wy- starczy zrozumieć, że więcej zyskamy, jeśli przyjmiemy do serca radość. Tak naprawdę jedynie to, w co wierzymy — nie zaś dobra materialne — przy- nosi nam prawdziwą przyjemność. Jeżeli nie jesteś szczęśliwy, nie jest to spowodowane brakiem dobrej pracy, samochodu lub domu; czujesz się tak ze względu na swój świato- pogląd lub nastawienie do życia. Kiedy rozglądasz się wokół i czujesz smu- tek, nie musisz zmieniać wszystkiego w swoim życiu, tylko to, co sprawia, że określona sytuacja wzbudza w Tobie negatywne uczucie. Postaraj się szczerze docenić to, co już posiadasz — nawet w tej chwili. Zmiana energii to decydujący krok do stworzenia świadomości sukcesu. Nie bądź już więcej więźniem narzucanej przez siebie rywalizacji ani ofiarą pragnienia i braku. Nie musisz hołdować autodestrukcyjnej zasadzie, iż jedynie określone rzeczy mogą przynieść Ci szczęście. Posiadasz moc od- rzucenia zazdrości i wyrwania się z sideł Syndromu Salieriego; zawsze mo- żesz zacząć cieszyć się teraźniejszością i pokonać lukę dzielącą Cię od radości życia. Czas już odrzucić rozpaczliwe próby, krytykę, wieczną rywali- zację, a zrozumieć, że jedynym punktem potencjalnego szczęścia jest chwila obecna. Wyrażenie Szczęścia Twoja świadomość bezustannie znajduje się w trakcie procesu two- rzenia! Staraj się skierować swoją energię na emocje i doświadczenia, któ- rych pragniesz doznać, nie zaś na okoliczności, których wolałbyś uniknąć. Jeżeli będziesz skupiać się na swoich problemach, zaczniesz doświadczać ich w swoim życiu. Zamiast tego postaraj się skierować energię na rozwią- zania. Wyobrażaj sobie rezultaty podejmowanych przez siebie działań, postaraj się ujrzeć pozytywne wyniki, żyj w szczerym poczuciu szczęścia w chwili obecnej. Dostrzegaj dobre rzeczy wewnątrz i wokół siebie — i ocze- kuj jeszcze większej ich ilości jako daru Wszechświata. Sukces jest rezultatem tego, w jaki sposób doświadczasz tego procesu — nie tylko w odniesieniu do osiągnięcia swych celów, ale także do co- dziennych zajęć w Twym życiu. U podstaw każdej osobistej krucjaty leży 241 FIZYKA SUKCESU pragnienie odnalezienia radości, jednak prawdziwym osiągnięciem jest szukanie go każdego dnia. Szczęście jest wyrażeniem wewnątrz równania, nie zaś jego wynikiem. Dlatego jeśli pragniesz stworzyć dynamiczną świa- domość sukcesu, przyjmij w życiu postawę radości. Jest to tak ważne, że aby pójść dalej tą ścieżką, musi stać się Twoim absolutnym priorytetem. Aby prowadzić życie pełne sukcesów, należy spełnić dwa wymagania: 1. Musisz pragnąć odciąć się od rzeczy, które osłabiają Twoją energię i sprawiają, że jesteś nieszczęśliwy. Dwiema największymi blokadami, które musisz odrzucić, są: krytyka i strach przed przyszłością. Prawdziwe szczęście nie może koegzystować ze stwarzanymi przez nie myślami i emocjami. Pamiętaj, by konsekwentnie odrzucać te energie; za każdym razem gdy złapiesz się na krytyce wobec siebie lub innych — albo masz pesymistyczne myśli — postaraj się jak najszybciej zmienić ich kierunek. Powtarzaj sobie: „Stop. Wyrzuć to z siebie. Oddychaj”. Jeżeli możesz, powiedz to głośno, ale przynajmniej postaraj się wypowiedzieć to w głębi swego umysłu. Następnie weź głęboki oddech i pozwól tej myśli ulecieć. Powtarzaj to, aż odrzucenie strachu i krytyki stanie się Twoim nawykiem. 2. Doceniaj jak najwięcej aspektów teraźniejszości, a jednocześnie pracuj nad osiągnięciem swych celów w przyszłości. Ten rodzaj wdzięczności pochodzi z dostrzegania wartości w Twym życiu i osobowości — nawet teraz. Możesz robić wszystko, by spełnić swe sny, ale nie odkładaj wdzięczności, nie czekaj na zagubiony w niejasnej przyszłości moment. Już teraz wyrażaj swą wdzięczność szczodrze, szczerze i bezwarunkowo. W Czarnoksiężniku z krainy Oz Dorotka, Strach na Wróble, Tchórzliwy Lew i Blaszany Drwal rozpaczliwie szukają Szmaragdowego Grodu. Wszy- scy poszukują czegoś, co przyniosłoby im szczęście, ponieważ słyszeli, że wielki i potężny Czarnoksiężnik, który tam mieszka, jest w stanie im to podarować. Kiedy docierają wreszcie na miejsce przeznaczenia, okazuje się, że Czarnoksiężnik jest jedynie zwykłym człowiekiem, który ukrywa się za zasłoną dymu, lustrami i cienką kurtyną. 242 Życie z Radosną Świadomością Sukcesu Gdy pragniemy sukcesu, także poszukujemy Szmaragdowego Grodu. Wierzymy — podobnie jak Dorotka i trójka jej przyjaciół — że to, do czego dążymy, kryje się w dalekich i mglistych osiągnięciach, odległych i warunkowych celach. Utrzymując dalej te fałszywe założenia, udamy się w podróż, podczas której będziemy musieli stawić czoło tornadom, złym wiedźmom zmartwień i latającym małpom naszych własnych obaw. Mo- żemy dalej podążać tą ścieżką lub zrozumieć to, czego w rezultacie swej długiej podróży nauczyła się Dorotka: rozwiązanie znajduje się — i zawsze się znajdowało — wewnątrz nas samych. Szczęście nie jest domeną przy- szłości; to wybór należący do teraźniejszości. Sukces nie jest wynikiem danej czynności, lecz sposobem życia. Kosmiczny Plac Zabaw Tym, co naprawdę pomaga w wysyłaniu najwyższej energii, jest na- stawienie do wszystkiego, co robimy, jak do zabawy. Jest to lekka i radosna intencja, podejście, które może wnieść w Twoje życie więcej bogatego duchowo rezonansu. Nie postrzegaj czekającego Cię dnia przez pryzmat harówki, lecz postaraj się mieć z niego przyjemność — i baw się nim. Uwolnij niechęć do wykonywania codziennych obowiązków. Jak myślisz, jaki rodzaj energii utrwala to w Twoim życiu? Zamiast narzekać na koniecz- ność posprzątania w domu, doceń to, że posiadasz dom! ` Wykonuj swoje zadania z większą dozą kreatywności i radości. Staraj się dostrzegać piękno w swym otoczeniu. Posłuchaj ekscytującej i inspirującej muzyki, kup sobie kwiaty, tańcz i śpiewaj podczas pracy. Pamiętaj o tym — Twoja codzienna energia jest tym, co Cię definiuje i określa Twoje przeznaczenie. Jeżeli nie dostrzegasz żadnej przyjemności, ani wartości w zadaniu, które akurat wykonujesz, przywołaj radość do swego umysłu, przypomi- nając sobie coś pięknego z przeszłości lub czytając swą listę wdzięczności. Przypomnij sobie jakieś wesołe miejsce, chwilę lub osobę, a satysfakcję, która wypływa z tych wspomnień, przenieś do teraźniejszości. Baw się bardziej spontanicznie swymi intencjami. Staraj się w swej drodze przez życie brać wszystko mniej na serio i mniej do siebie. Nie wszystko musi Cię dotyczyć — szczególnie zaś te negatywne rzeczy. 243 FIZYKA SUKCESU Z całym spokojem zacznij żyć w radości. Zacznij cieszyć się życiem, a zo- baczysz prawdziwą zmianę w swoim nastawieniu do każdego dnia. Ja po raz pierwszy postanowiłam wstrzyknąć trochę energii zabawy do codzien- nych obowiązków, kiedy robiłam pranie. Była to dla mnie zawsze niezmier- nie nużąca czynność, chciałam więc zmienić związaną z nią energię. Ponieważ nikogo nie było w domu, zaczęłam tańczyć z koszem i roz- mawiać z moimi ciuchami, pytałam je, czy mają jakiś pomysł, jak sprawić, by pranie stało się świetną zabawą. Powiedziałam to bardzo głośno! Na szczęście nie odpowiedziały mi, ale było to trochę głupiutkie i zabawne, więc postanowiłam sobie nie przerywać. Poinformowałam swoje ciuchy, że za chwilę wezmą kąpiel, po której poczują się znacznie lepiej. Po chwili jednak, kiedy przenosiłam ubrania z pralni do suszarki, zdałam sobie sprawę z tego, że zginęła mi jedna ze skarpetek. Chwyciłam drugą z pary i zaczęłam ją wypytywać: „Co takiego zrobiłaś, że koleżanka cię zostawiła? Widziałam, jak zadawałaś się z tamtą bielizną!”. Wtedy zaczęłam się śmiać! Naprawdę, robiłam pranie i chichotałam (dobrze, że moi pacjenci mnie wtedy nie widzieli). To doświadczenie nie tylko zmieniło cały mój dzień, ale także nastawienie do robienia prania i innych prac domowych. Zrozumiałam, że z tak wielu rzeczy, które jak dotąd wydawały mi się pozbawionymi głębszego znaczenia zapychaczami czasu, mogę czerpać radość i nie muszę czuć wobec nich strachu czy pogardy. I chociaż może się to wydawać naiwne, jest w stanie kompletnie zmienić Twą energię — pozwól więc sobie dla odmiany na odrobinę zabawy! KWANTOWY ŚMIECH Śmiech to wręcz niezwykle atrakcyjna wibracja energetyczna, która powinna być wyzwalana tak często, jak to tylko możliwe. Badania wykazują, że to jedna z bardzo niewielu czynności, które stymulują impulsy elektryczne we wszystkich częściach mózgu. Śmiech wyostrza w dodatku myślenie, rozwija kreatywność, redukuje stres, zwiększa energię i produktywność. Częste śmianie się wyzwala serotoninę i zapewnia lepsze samopoczucie. Sprawia także, że wysyłasz lepszą energię. Pozwól więc sobie na wyzwolenie śmiechu i śmiej się do woli. Na nowo odkryj w sobie dziecko. Jeżeli z początku nie przychodzi Ci to naturalnie, rozweselisz się poprzez zmuszenie się do uśmiechu. Twój mózg nie roz- pozna różnicy i zacznie wydzielać endomorfiny, które poprawią Ci nastrój 244 Życie z Radosną Świadomością Sukcesu i zmienią Twój rezonans. A co najważniejsze, zmieni to Twoją percepcję rzeczywistości — która z kolei wpływa na tworzenie świadomości. Uwolnij się więc od starych nawyków i zacznij się bawić. Śmiech nie wymaga dużo wysiłku, ale naprawdę się opłaca, ponieważ stwarza pełną spokoju i radości świadomość oraz szczęśliwą, magnetyzującą energię. Nawoływanie do pielęgnowania w sobie lekkości serca nie jest jedy- nie pustosłowiem; to energetyczna moc. Życie w radości podnosi Twój rezonans i wyzwala te same emocje, których pragniesz doznać poprzez osiągnięcie sukcesu. Podobne wykorzystanie wibracji emocjonalnych stanowi najbardziej dynamiczny sposób na zdobycie tego, co pragniemy osiągnąć. Prawa Kosmiczne mówią jasno: Twoje nastawienie do życia rzeźbi każdy jego aspekt. W każdej chwili posiadasz wybór tworzenia swego przeznaczenia po- przez optymizm lub pesymizm, niepokój lub radość — decyzji tej dokonujesz wiele razy dziennie. Nastaw się więc na tworzenie radości, a Wszechświat odpowie Ci samym pięknem. Zawsze pamiętaj o tym, iż prawdziwie dyna- miczna świadomość sukcesu musi być karmiona codziennymi porcjami optymizmu, miłości do własnego „ja” i radosną energią tu-i-teraz. Kwantowa Charyzma Jesteś — i zawsze będziesz — w samym środku procesu tworzenia świadomości. Zbuduj nowy, pełen sukcesu wizerunek własnej osoby. Bądź tym wizerunkiem — i uwierz w niego! Trzymaj go blisko swego serca i oglą- daj każdego dnia. Kiedy zacznie utrwalać się w Twojej świadomości, stanie się nową rzeczywistością. Droga do sukcesu to przede wszystkim podróż wewnątrz Ciebie. Jest to miejsce, w którym rodzi się świadomość i z którego pochodzi energia; wszystko to zaczyna się w głębi Ciebie. Kiedy myślisz o charyzmatycznych osobach, przychodzą Ci do głowy określone postacie. Ich radość życia zaraża wszystkich wokół i widoczna jest we wszystkim, co robią. Ci ludzie mają mnóstwo energii, entuzjazm i wyka- zują się opanowaniem oraz godnością we wszystkich dziedzinach życia. Także Ty możesz wytworzyć w sobie to specyficzne podejście do życia po- przez całkowitą zmianę jego kierunku. Moc wyboru jest Twoim ostatecznym wyzwoleniem — w każdej myśli i sposobie postrzegania świata możesz wybrać radość, spokój i entuzjazm. A ponieważ wzorce przyciągania zaw- sze działają poprzez ruch energetyczny, to właśnie jest najwyższa wibracja, jaką możesz wybrać. 245 FIZYKA SUKCESU Twoja świadomość to formularz zamówieniowy przeznaczenia w wiel- kim katalogu Wszechświata, ponieważ określa Twoje priorytety. Bez względu na to, czy skupiasz się na brakach, czy na nieograniczonych dobrach, Wszechświat zrealizuje Twoje zamówienie, więc nigdy nie definiuj siebie przez pryzmat problemów. Mocno skupiaj się na rozwiązaniach. Z pełną determinacją dopuszczaj do siebie jedynie jednoznaczne myśli pełne szacunku, a Twoje czyste pragnienie połączy Cię z boską intencją i prze- pływem Wszechświata. Każda zmiana, której dokonujesz, zmienia także kierunek Twojej świa- domości, zaś nawet mała modyfikacja świadomości może przekształcić Twoją rzeczywistość. Świat jest pełen możliwości, a wielkie pole wszelkich możliwości pragnie spełnić Twe sny; nie opieraj się — otwórz się na moc Wszechświata. Intencja pragnienia i miłości do własnego „ja” to wszystko, czego potrzeba, aby połączyć się ze źródłem wszystkich sukcesów. Kiedy już dopasujesz się do Kosmicznych Praw, zaczniesz odczuwać pierwsze objawy swego własnego sukcesu. Powietrze wokół Ciebie będzie dosłownie elektryczne. Jest to Twoja kwantowa charyzma — nieustannie optymistyczna energia połączona z klarowną, świadomą intencją — i naj- potężniejsza moc manifestacji sukcesu. Ta pulsująca moc jest z Tobą na- wet teraz, podobnie jak potencjał obfitości, który oferuje Ci niewidzialny i nieskończony świat. Kiedy odkryjesz już szczęście i piękno, które teraz i zawsze żyje w Tobie, osiągniesz swój kwantowy sukces — pełne radości docenienie każdej chwili życia! Szczęście w teraźniejszości to początek i koniec Twego sukcesu — czas już wyjść na powitanie spełnieniu wszystkich snów. Twoje przeznaczenie już teraz nabiera kształtów w królestwie energii. Dostrzegaj tę cudowną energię wewnątrz i wokół Ciebie, a wkrótce doświadczysz magii wspaniałej przyszłości. (cid:193) 246 Życie z Radosną Świadomością Sukcesu ŻYCIE ZE ŚWIADOMOŚCIĄ SUKCESU. AFIRMACJE • Każda chwila mojego życia jest wyjątkowa. Wybieram życie w radosnej wdzięczności. • Teraz i zawsze pragnę zmieniać jakąkolwiek negatywną, ograniczającą i dyktowaną strachem wibrację. Optymistyczna świadomość i energia szczęścia to moje największe sukcesy. • Postrzegam wszystko, co robię, jako szansę na sukces. Żyję w pełni radości. • Jestem szczęśliwy i pragnę bawić się życiem. Uśmiecham się, świetnie się bawię i częściej podejmuję ryzyko! • Cenię siebie i swoje życie. Umacniam swoją wiarę w siebie; we wszystkich dziedzinach życia dostrzegam sukces, który już udało mi się odnieść. (cid:193) (cid:193) (cid:193) 247
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fizyka sukcesu. Naukowe metody osiągania osobistego i finansowego szczęścia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: