Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 002685 20657494 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć - książka
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-196-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka jest wyjątkowa pośród innych publikacji kierowanych do fotografików cyfrowych -- prezentuje sprawdzone sposoby na osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Nie ma tu miejsca na nudne wywody teoretyczne; nikt nie będzie Ci kazał niczego wymyślać samodzielnie. Zamiast tego znajdziesz opisy technik używanych przez najlepszych specjalistów w dziedzinie fotografii cyfrowej i retuszu zdjęć. Ta książka powie Ci wprost, jakich ustawień używać, kiedy i dlaczego.

Jeśli szukasz książki w stylu 'powiedz mi wszystko, co wiesz na temat filtru wyostrzającego', to lepiej odłóż tę publikację z powrotem na półkę. Zamiast niej możesz sobie kupić dowolną inną książkę o Photoshopie -- na pewno znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytania. Po niniejszą książkę sięgnij tylko wówczas, gdy interesują Cię sztuczki, jakimi posługują się fachowcy od fotografii cyfrowej podczas edycji, korekcji, retuszu i prezentacji swoich dzieł najbardziej wymagającym klientom na tej planecie. Będziesz zachwycony tym, jak proste i efektywne są stosowane przez nich metody.

Dzięki książce poznasz: O autorze:

Scott Kelby jest redaktorem naczelnym pisma Photoshop User, przewodniczącym stowarzyszenia NAPP, skupiającego profesjonalnych użytkowników Photoshopa, dyrektorem szkoleniowym seminarium Adobe Photoshop Seminar Tour i jednym z najlepszych instruktorów tego programu w Ameryce. Scott jest również autorem bestsellerowych książek 'Photoshop Photo-Retouching Secrets' i 'Photoshop Down & Dirty Tricks', a także współautorem pozycji 'Photoshop Killer Tips'. Jego lekki i przyjemny sposób przekazu czyni naukę zabawną. Każdego roku Scott spotyka się na swoich seminariach z tysiącami studentów, dlatego w jego książkach pojawiają się zawsze najświeższe informacje o najlepszych technikach edycji cyfrowych obrazów.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ Autor: Scott Kelby T³umaczenie: £ukasz Oberlan ISBN: 83-7361-196-7 Tytu³ orygina³u: The Photoshop Book for Digital Photographers Format: B5, stron: 390 Niniejsza ksi¹¿ka jest wyj¹tkowa poġród innych publikacji kierowanych do fotografików cyfrowych — prezentuje sprawdzone sposoby na osi¹gniêcie zamierzonych rezultatów. Nie ma tu miejsca na nudne wywody teoretyczne; nikt nie bêdzie Ci kaza³ niczego wymyġlaæ samodzielnie. Zamiast tego znajdziesz opisy technik u¿ywanych przez najlepszych specjalistów w dziedzinie fotografii cyfrowej i retuszu zdjêæ. Ta ksi¹¿ka powie Ci wprost, jakich ustawieñ u¿ywaæ, kiedy i dlaczego. Jeġli szukasz ksi¹¿ki w stylu „powiedz mi wszystko, co wiesz na temat filtru wyostrzaj¹cego”, to lepiej od³ó¿ tê publikacjê z powrotem na pó³kê. Zamiast niej mo¿esz sobie kupiæ dowoln¹ inn¹ ksi¹¿kê o Photoshopie — na pewno znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytania. Po niniejsz¹ ksi¹¿kê siêgnij tylko wówczas, gdy interesuj¹ Ciê sztuczki, jakimi pos³uguj¹ siê fachowcy od fotografii cyfrowej podczas edycji, korekcji, retuszu i prezentacji swoich dzie³ najbardziej wymagaj¹cym klientom na tej planecie. Bêdziesz zachwycony tym, jak proste i efektywne s¹ stosowane przez nich metody. Dziêki ksi¹¿ce poznasz: • Sekrety profesjonalnego retuszu fotografii • Zasady prawid³owej korekcji kolorystycznej fotografii • Zdumiewaj¹ce techniki „rzeĥbienia cia³a” • Jak i dlaczego zawodowcy edytuj¹ zdjêcia w trybie 16-bitowym • Sztuczki zwiêkszaj¹ce produktywnoġæ • Techniki wyostrzania, którymi naprawdê pos³uguj¹ siê zawodowcy • Sposoby radzenia sobie z typowymi problemami wystêpuj¹cych w obrazach pochodz¹cych z cyfrowych aparatów fotograficznych • Techniki usuwania z obrazów szumu i kolorowych otoczek, a tak¿e sposoby ochrony swoich prac przed naruszeniem praw autorskich • Najlepsze fotograficzne efekty specjalne Spis tre(cid:156)ci ROZDZIA£ 1. ................................................................... 17 Rozpal mnie (cid:151) wyciskanie si(cid:243)dmych pot(cid:243)w z(cid:160)przegl„darki plik(cid:243)w Przechowywanie cyfrowych negatyw(cid:243)w .......................... 18 Tworzenie styk(cid:243)wki na(cid:160)ok‡adkŒ CD-ROM-u .................... 20 Przegl„darka plik(cid:243)w (cid:151) podstawy ..................................... 26 Przegl„darka plik(cid:243)w (cid:151) najwa¿niejsze operacje ............... 29 Katalogowanie zdjŒ(cid:230) za pomoc„ przegl„darki plik(cid:243)w ...... 36 Wsadowe przetwarzanie nazw plik(cid:243)w .............................. 41 Edycja zdjŒ(cid:230) w(cid:160)oknie przegl„darki .................................... 45 Nie da(cid:230) siŒ (cid:132)wypali(cid:230)(cid:148) przegl„darce ................................... 47 ROZDZIA£ 2. ................................................................... 51 (cid:140)mietanka kadrowania (cid:151) kadrowanie i skalowanie obraz(cid:243)w Przygotowanie w‡asnych format(cid:243)w dokument(cid:243)w ............ 52 Kadrowanie fotografii ....................................................... 56 Kadrowanie do(cid:160)okre(cid:156)lonych wymiar(cid:243)w ............................ 59 Tworzenie w‡asnych wersji narzŒdzia Crop (Kadrowanie) ........................................................ 61 Kadrowanie bez(cid:160)pomocy narzŒdzia Crop (Kadrowanie) ........................................................ 64 Automatyczne kadrowanie pustej przestrzeni ................... 66 PowiŒkszanie obszaru roboczego za pomoc„ narzŒdzia Crop (Kadrowanie) ..................... 68 Prostowanie skrzywionych fotografii ................................ 70 Prostowanie fotografii za(cid:160)pomoc„ siatki ........................... 72 Zmiana wymiar(cid:243)w cyfrowych fotografii .......................... 76 Zmiana wymiar(cid:243)w obrazu i swobodne przekszta‡cenia .... 79 Jak z ma‡ego zdjŒcia zrobi(cid:230) wielki plakat ......................... 80 ROZDZIA£ 3. ................................................................... 83 Wielka poprawka (cid:151) k‡opoty z cyfrowymi zdjŒciami Kompensacja prze(cid:156)wietlenia ............................................. 84 Jak sobie radzi(cid:230) z szumem ................................................ 86 Rozmazane kolory ............................................................. 88 Naprawianie zdjŒ(cid:230), w kt(cid:243)rych nie powiniene(cid:156) by‡ u¿ywa(cid:230) flesza ................................. 89 Naprawianie zdjŒ(cid:230) niedo(cid:156)wietlonych ................................ 92 Kiedy zapomnisz u¿y(cid:230) flesza ............................................ 94 Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu ........ 98 Spis tre(cid:156)ci 7 Usuwanie efektu czerwonych oczu i zmiana ich(cid:160)koloru ...................................................... 100 Korekta zniekszta‡ceæ obrazu bez u¿ycia narzŒdzia Crop(cid:160)(Kadrowanie) ...................................................... 106 Usuwanie efektu mory z(cid:160)powierzchni ubraæ ................... 110 ROZDZIA£ 4. ................................................................. 115 Namaluj mi kolory (cid:151) korekta kolor(cid:243)w dla fotografik(cid:243)w Zr(cid:243)b to, zanim(cid:160)cokolwiek skorygujesz! .......................... 116 Korekta kolor(cid:243)w cyfrowych fotografii ............................ 118 Zautomatyzowana korekta kolor(cid:243)w ................................ 127 Korekta odcieni sk(cid:243)ry na fotografiach przeznaczonych do druku ............................................ 130 Korekta odcieni sk(cid:243)ry w(cid:160)obrazach RGB ......................... 133 Jeszcze lepsza automatyczna korekta kolor(cid:243)w ............... 135 Szybkie korygowanie pojedynczych element(cid:243)w sk‡adowych(cid:160)obrazu ...................................................... 139 U‡atwianie sobie(cid:160)korekty portret(cid:243)w studyjnych .............. 143 Magia edycji obraz(cid:243)w w trybie 16-bitowym .................. 145 Rozja(cid:156)nianie i(cid:160)przyciemnianie obrazu w trybie 16-bitowym ................................................... 149 Korzystanie z pluginu Camera(cid:160)Raw ................................ 152 Korzystanie z(cid:160)pluginu JPEG 2000 ................................... 158 ROZDZIA£ 5. ................................................................. 161 Maska (cid:151) techniki maskowania Selekcjonowanie postaci ludzkich ................................... 162 Precyzyjne selekcjonowanie za pomoc„ narzŒdzia Pen(cid:160)(Pi(cid:243)ro) ................................ 166 Zapisywanie selekcji ....................................................... 173 Wczytywanie (cid:156)wiate‡ jako zaznaczenia .......................... 174 Tworzenie selekcji w(cid:160)obrazach 16-bitowych .................. 176 ROZDZIA£ 6. ................................................................. 181 Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Usuwanie znamion .......................................................... 182 Usuwanie ciemnych krŒg(cid:243)w pod oczyma ....................... 186 Retuszowanie pieg(cid:243)w i plamek sk(cid:243)rnych ....................... 190 Usuwanie oznak starzenia ............................................... 193 Profesjonalne retuszowanie zmarszczek ......................... 196 Jak poprawnie rozja(cid:156)nia(cid:230) i(cid:160)przyciemnia(cid:230) obrazy ............ 198 Uwydatnianie koloru w‡os(cid:243)w .......................................... 202 8 Spis tre(cid:156)ci Szybkie wybielanie oczu ................................................. 204 Wybielanie oczu .............................................................. 206 Uwydatnianie i rozja(cid:156)nianie oczu .................................... 208 Uwydatnianie brwi i rzŒs ................................................. 210 Wybielanie zŒb(cid:243)w ........................................................... 214 Usuwanie niechcianych refleks(cid:243)w (cid:156)wietlnych ................ 216 Wyg‡adzanie sk(cid:243)ry .......................................................... 218 Zaawansowane wyg‡adzanie sk(cid:243)ry ................................. 220 Przekszta‡canie grymasu w(cid:160)u(cid:156)miech ............................... 225 Cyfrowa operacja nosa .................................................... 227 Zmniejszanie wielko(cid:156)ci nozdrzy ..................................... 229 ROZDZIA£ 7. ................................................................. 233 Inwazja porywaczy cia‡ (cid:151) rze(cid:159)bienie sylwetki Odchudzanie i(cid:160)przycinanie .............................................. 234 Przekleæstwo mi‡osnych uszczypniŒ(cid:230) ............................. 236 Wyszczuplanie ud i po(cid:156)ladk(cid:243)w ....................................... 238 Sk(cid:243)ra babuni .................................................................... 242 Po¿yczanie czŒ(cid:156)ci cia‡a (oszukiwanie) ............................ 244 ROZDZIA£ 8. ................................................................. 249 38 specja‡(cid:243)w (cid:151) fotograficzne efekty specjalne Roz(cid:156)wietlona winieta z(cid:160)rozmytymi krawŒdziami ........... 250 Podkre(cid:156)lanie za(cid:160)pomoc„ koloru ....................................... 252 Efekt ruchu (cid:151) tylko tam, gdzie chcesz, aby siŒ znalaz‡ .............................................................. 254 Efekt winiety (cid:151) podkre(cid:156)lanie za pomoc„ ostro(cid:156)ci ......... 256 Zmiana kolorystyki pojedynczych obiekt(cid:243)w .................. 258 Poprawianie wygl„du nieba ............................................. 260 Odwzorowanie efekt(cid:243)w dzia‡ania filtr(cid:243)w fotograficznych ................................................ 262 Kola¿e i maski warstw .................................................... 264 Efekt g‡Œbi ostro(cid:156)ci .......................................................... 268 £„czenie zdjŒ(cid:230) panoramicznych ...................................... 272 ROZDZIA£ 9. ................................................................. 283 Czeræ, m(cid:243)j ulubiony kolor (cid:151) konwersja zdjŒ(cid:230) kolorowych na(cid:160)czarno-bia‡e Wykorzystanie kana‡u jasno(cid:156)ci........................................ 284 Konwersja do(cid:160)skali szaro(cid:156)ci metod„ mieszania(cid:160)kana‡(cid:243)w ....................................................... 288 Obliczenia ........................................................................ 292 Tworzenie bichromii ........................................................ 294 Spis tre(cid:156)ci 9 ROZDZIA£ 10. ............................................................... 303 MŒ¿czyzna w (cid:132)ostrym(cid:148) garniturze (cid:151) profesjonalne techniki wyostrzania Wyostrzanie (cid:151) podstawy ................................................ 304 Wyostrzanie w(cid:160)trybie Lab ................................................ 310 Wyostrzanie w(cid:160)trybie jasno(cid:156)ci ......................................... 317 Wyostrzanie krawŒdzi ..................................................... 319 Ekstremalne wyostrzanie krawŒdzi ................................. 321 Wyostrzanie z(cid:160)u¿yciem warstw (cid:151) zapobieganie przesuniŒciom kolor(cid:243)w i powstawaniu szum(cid:243)w ......... 324 Wyostrzanie portret(cid:243)w kobiet .......................................... 326 Zaawansowane wyostrzanie portret(cid:243)w kobiet ................ 329 ROZDZIA£ 11. ............................................................... 333 Przedstawienie musi trwa(cid:230) (cid:151) prezentowanie dzie‡a klientom Osadzanie znaku(cid:160)wodnego i(cid:160)do‡„czanie informacji(cid:160)o(cid:160)prawach autorskich ................................. 334 Ochrona plik(cid:243)w systemem Digimarc .............................. 340 Prezentacja zdjŒ(cid:230) na ekranie ............................................ 344 Prezentowanie zdjŒ(cid:230) w(cid:160)Internecie ................................... 348 Usprawnianie galerii zdjŒ(cid:230) .............................................. 352 Wydruk zdjŒ(cid:230) w(cid:160)kilku formatach na pojedynczym arkuszu(cid:160)papieru ............................................................ 356 Wysy‡anie zdjŒ(cid:230) poczt„ elektroniczn„ ............................. 360 Galeria fotografik(cid:243)w ..................................................... 362 Autorzy zdjŒ(cid:230) ................................................................. 364 Skorowidz ....................................................................... 366 10 Spis tre(cid:156)ci Vincent Versace Nikon D1H Przes‡ona: f5,6 Czas: 1/125 s Tak naprawdŒ ten rozdzia‡ powinien siŒ nazywa(cid:230): (cid:132)Rozdzia‡ Kevina Amesa(cid:148). Albo mo¿e jeszcze lepiej by‡oby, gdyby nazywa‡ siŒ (cid:132)NienawidzŒ rozdzia‡u Kevina Amesa(cid:148). Kiedy napisa‡em pierwotn„ wersjŒ tego rozdzia‡u, zajrza‡em do studio Kevina w(cid:160)Atlancie, aby zapozna(cid:230) go z robocz„ wersj„ ksi„¿ki. To, co w za‡o¿eniu mia‡o by(cid:230) piŒtnastominutow„ wymian„ zdaæ, przerodzi‡o siŒ w ca‡onocn„ wymianŒ pogl„d(cid:243)w i prezentacjŒ umiejŒtno(cid:156)ci, Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w gdy(cid:160)Kevin zacz„‡ pokazywa(cid:230) mi swoje zdumiewaj„ce techniki retuszowania portret(cid:243)w. Musia‡em wiŒc wr(cid:243)ci(cid:230) do pracy i kompletnie przeredagowa(cid:230) w‡a(cid:156)ciwie gotowy rozdzia‡, niemal napisa(cid:230) go od(cid:160)pocz„tku (cid:151) tyle mo¿na by‡o w nim poprawi(cid:230). M(cid:243)wiŒ Ci, to wcale nie jest zabawne, kiedy masz ju¿ gotowy rozdzia‡, a tu na tydzieæ przed ostatecznym terminem zakoæczenia pracy kto(cid:156) pokazuje Ci rzeczy, kt(cid:243)re mog‡yby dalece podwy¿szy(cid:230) poziom tego rozdzia‡u. Wprost nie mog‡em zasn„(cid:230) tej nocy. Jednak mimo, i¿ Kevin wspania‡omy(cid:156)lnie pozwoli‡ mi opisa(cid:230) w‡asne techniki retuszu w ksi„¿ce (to ca‡y on), nie by‡o w‡a(cid:156)ciwie mowy o tym, aby zatytu‡owa(cid:230) rozdzia‡ jego imieniem. U(cid:156)wiadomi‡em sobie, ¿e ‡atwiej by‡oby go najpierw zabi(cid:230). Potem jeszcze przypomina‡em sobie, jak wspomina‡ co(cid:156) o tym, ¿e(cid:160)niekt(cid:243)re z u¿ywanych przez siebie technik zapo¿yczy‡ od Jima DiVitale, zatem w takiej sytuacji mieliby(cid:156)my do czynienia z podw(cid:243)jnym morderstwem. Co prawda, my(cid:156)la‡em sobie: (cid:132)Hej,(cid:160)przecie¿ oni obaj mieszkaj„ w Atlancie, wiŒc(cid:160)czym mam siŒ przejmowa(cid:230)?(cid:148), ale po g‡Œbszym zastanowieniu nad t„ kwesti„, a tak¿e nad rado(cid:156)ciami podr(cid:243)¿owania liniami Delta (lecia‡em (cid:156)ci(cid:156)niŒty w(cid:160)przedziale pasa¿erskim jak po(cid:156)r(cid:243)d stada ludzkiego byd‡a) zdecydowa‡em wreszcie, ¿e dam im kredyt, na jaki zas‡uguj„, a sam bŒdŒ sobie ¿y‡ dalej swoim ¿yciem. I teraz okazuje siŒ, ¿e post„pi‡em s‡usznie. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 181 Usuwanie znamion Kiedy pracujemy nad usuwaniem znamion, pieg(cid:243)w czy(cid:160)jakichkolwiek innych niedoskona‡o(cid:156)ci ludzkiej sk(cid:243)ry, naszym celem powinno by(cid:230) zachowanie jak najwiŒkszej ilo(cid:156)ci szczeg(cid:243)‡(cid:243)w jej powierzchni. Zatem retusz wcale nie jest tak„ oczywist„ spraw„. Poni¿ej przedstawiam trzy praktyczne techniki, kt(cid:243)re ca‡kiem nie(cid:159)le siŒ spisuj„. Znaj„c je wszystkie mo¿esz za ka¿dym razem siŒga(cid:230) po tŒ, kt(cid:243)ra w danej sytuacji bŒdzie najlepsza dla Twojego zdjŒcia. METODA NR 1 Krok 1. Otw(cid:243)rz plik z fotografi„ osoby, kt(cid:243)rej(cid:160)sk(cid:243)ra posiada pewne wymagaj„ce usuniŒcia niedoskona‡o(cid:156)ci. Krok 2. Uaktywnij narzŒdzie Clone Stamp (Stempel). Z pr(cid:243)bnika koæc(cid:243)wek pŒdzli na pasku opcji (ikona pŒdzla, lewa strona paska opcji) wybierz miŒkk„ koæc(cid:243)wkŒ o wielko(cid:156)ci przekraczaj„cej nieco znamiŒ, kt(cid:243)re zamierzasz usun„(cid:230). W‡a(cid:156)ciwy rozmiar koæc(cid:243)wki mo¿esz ustali(cid:230) za pomoc„ suwaka Master Diameter (G‡(cid:243)wna (cid:156)rednica), znajduj„cego siŒ w g(cid:243)rnej czŒ(cid:156)ci pr(cid:243)bnika. Gdyby(cid:156) za(cid:156) potrzebowa‡ szybko zmieni(cid:230) koæc(cid:243)wkŒ podczas malowania, naci(cid:156)nij klawisz [ (nawias(cid:160)kwadratowy otwieraj„cy) w(cid:160)celu zmniejszenia i klawisz ] (nawias kwadratowy zamykaj„cy) w(cid:160)celu zwiŒkszenia (cid:156)rednicy koæc(cid:243)wki. 182 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 3. Z listy Mode (Tryb) na pasku opcji wybierz nowy tryb nak‡adania koloru (cid:151) Lighten (Ja(cid:156)niej). W tym trybie narzŒdzie Clone Stamp (Stempel) bŒdzie oddzia‡ywa(cid:230) wy‡„cznie na piksele ciemniejsze od tych, kt(cid:243)re znajdowa‡y siŒ w pr(cid:243)bkowanym obszarze. Piksele(cid:160)ja(cid:156)niejsze (w odcieniu (cid:132)zdrowej(cid:148) sk(cid:243)ry) pozostan„ nienaruszone; zamalowywa(cid:230) bŒdziemy jedynie znamiona, kt(cid:243)re s„ wyra(cid:159)nie ciemniejsze. Krok 4. Odszukaj taki fragment na sk(cid:243)rze w(cid:160)pobli¿u znamienia, kt(cid:243)ry wygl„da normalnie (nie zawiera ¿adnych innych niedoskona‡o(cid:156)ci) i kliknij go mysz„, jednocze(cid:156)nie przytrzymuj„c naci(cid:156)niŒty klawisz Alt (Mac OS: Option). W ten spos(cid:243)b pobierzesz pr(cid:243)bkŒ koloru i faktury z tego obszaru. Upewnij siŒ, ¿e naprawdŒ klikn„‡e(cid:156) w(cid:160)bezpo(cid:156)redniej blisko(cid:156)ci znamienia, bo tylko w(cid:243)wczas odcienie sk(cid:243)ry bŒd„ do siebie pasowa(cid:230). Je(cid:156)li pobierzesz pr(cid:243)bkŒ z jakiego(cid:156) bardziej oddalonego miejsca, ryzykujesz, ¿e efekt retuszu bŒdzie od razu widoczny, a to z kolei przekre(cid:156)la sens ca‡ej pracy. Krok 5. Teraz umie(cid:156)(cid:230) kursor dok‡adnie nad znamieniem i kliknij raz. Nie maluj! Po prostu kliknij. Jedno klikniŒcie wystarczy (cid:151) znamiŒ zniknie w(cid:160)u‡amku sekundy (patrz rysunek z lewej), a(cid:160)faktura sk(cid:243)ry pozostanie nienaruszona. Jednak co wtedy, gdy znamiŒ jest ja(cid:156)niejsze ni¿ normalny odcieæ sk(cid:243)ry? Wystarczy zmieni(cid:230) tryb nak‡adania farby na Darken (Ciemniej) i(cid:160)po(cid:160)k‡opocie. Pora na metodŒ nr 2. ci„g dalszy na nastŒpnej stronie Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 183 METODA NR 2 Krok 1. Uaktywnij narzŒdzie Lasso. Znajd(cid:159)(cid:160)(cid:132)czysty(cid:148) fragment sk(cid:243)ry (bez(cid:160)znamion, pieg(cid:243)w itd.) w pobli¿u znamienia, kt(cid:243)re masz zamiar wyretuszowa(cid:230). U¿yj narzŒdzia Lasso, aby zaznaczy(cid:230) ten fragment; niech selekcja bŒdzie tylko trochŒ wiŒksza od znamienia (patrz rysunek z prawej). Krok 2. Po utworzeniu selekcji wybierz polecenie Select/Feather (Zaznacz/ Wtapianie). W oknie dialogowym Feather Selection (Wtapianie) okre(cid:156)l promieæ wtopienia (Feather Radius) na 2 piksele, po czym kliknij przycisk OK. Wtapianie rozmywa krawŒdzie zaznaczenia, dziŒki czemu nikt nie(cid:160)bŒdzie w stanie zauwa¿y(cid:230), i¿(cid:160)dokonali(cid:156)my retuszu. W og(cid:243)le wtapianie (zmiŒkczanie) krawŒdzi selekcji pe‡ni bardzo istotn„ rolŒ w(cid:160)procesie retuszu twarzy i na pewno bŒdziesz stosowa‡ je do(cid:156)(cid:230) czŒsto, w‡a(cid:156)nie po to, aby zatrze(cid:230) (cid:156)lady swojej pracy. Krok 3. Po zmiŒkczeniu krawŒdzi zaznaczenia naci(cid:156)nij i przytrzymaj skr(cid:243)t klawiaturowy Alt+Ctrl (Mac OS: Option+Command). Kursor przyjmie posta(cid:230) dw(cid:243)ch nak‡adaj„cych siŒ na(cid:160)siebie grot(cid:243)w w kolorach czarnym(cid:160)i(cid:160)bia‡ym. Oznacza to, ¿e wyselekcjonowany obszar bŒdzie kopiowany. Kliknij zatem wewn„trz ramki zaznaczenia i przeci„gnij pr(cid:243)bkŒ(cid:160)(cid:132)zdrowej(cid:148) sk(cid:243)ry do miejsca, w(cid:160)kt(cid:243)rym znajduje siŒ znamiŒ. 184 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 4. Kiedy ju¿ znamiŒ zostanie pokryte pr(cid:243)bk„ zdrowej sk(cid:243)ry, zwolnij naci(cid:156)niŒte wcze(cid:156)niej klawisze (‡„cznie z przyciskiem myszy), aby upu(cid:156)ci(cid:230) kopiŒ obszaru selekcji w tym miejscu. NastŒpnie naci(cid:156)nij skr(cid:243)t klawiaturowy Ctrl+D (Mac OS: Command+D), aby(cid:160)usun„(cid:230) z obrazu zaznaczenie. Na(cid:160)rysunku z lewej pokazano fotografiŒ po wykonaniu retuszu i, jak(cid:160)wida(cid:230), po znamieniu nie ma ani (cid:156)ladu. Najwa¿niejsze za(cid:156) jest to, ¿e(cid:160)tworz„c selekcjŒ w (cid:156)cis‡ym s„siedztwie znamienia nie dopu(cid:156)cili(cid:156)my do zmian w fakturze sk(cid:243)ry. DziŒki temu jest niemal niemo¿liwe, aby kto(cid:156) wy(cid:156)ledzi‡ nasz„ dzia‡alno(cid:156)(cid:230). METODA NR 3 Do szybkiego i skutecznego usuwania znamion mo¿na r(cid:243)wnie¿ wykorzysta(cid:230) narzŒdzie Healing Brush (PŒdzel koryguj„cy) (cid:151) patrz rysunek z lewej. (Nied‡ugo wykonamy ca‡e (cid:230)wiczenie z(cid:160)u¿yciem tego narzŒdzia, dlatego na razie nie bŒdŒ wdawa(cid:230) siŒ w wyja(cid:156)nianie szczeg(cid:243)‡(cid:243)w jego dzia‡ania.) Podobnie, jak w przypadku narzŒdzia Clone Stamp (Stempel), kluczow„ spraw„ jest(cid:160)tutaj wybieranie koæc(cid:243)wki pŒdzla o (cid:156)rednicy tylko nieznacznie przekraczaj„cej rozmiar retuszowanego znamienia. Domy(cid:156)ln„ koæc(cid:243)wk„ dla(cid:160)narzŒdzia Healing Brush (PŒdzel koryguj„cy) jest koæc(cid:243)wka twarda. I(cid:160)dobrze (cid:151) zwykle spisuje siŒ ona ca‡kiem nie(cid:159)le. Jednak trzeba zdecydowa(cid:230) jeszcze o jej wielko(cid:156)ci. Dokonasz tego za pomoc„ suwaka Diameter ((cid:140)rednica) (cid:151) patrz rysunek z lewej. Od tego momentu postŒpuje siŒ tak samo, jak w przypadku retuszowania narzŒdziem Clone Stamp(cid:160)(Stempel) (cid:151) nale¿y klikn„(cid:230) z(cid:160)przytrzymaniem klawisza Alt (Mac(cid:160)OS: Option) w celu pr(cid:243)bkowania (cid:132)zdrowego(cid:148) fragmentu sk(cid:243)ry (cid:151) tyle, ¿e nie trzeba zmienia(cid:230) trybu na Lighten (Ja(cid:156)niej). NarzŒdzie Healing Brush (PŒdzel koryguj„cy) tego nie potrzebuje. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 185 Oto dwa sposoby usuwania ciemnych krŒg(cid:243)w ((cid:132)work(cid:243)w(cid:148)), kt(cid:243)re czasami pojawiaj„ siŒ pod oczyma, szczeg(cid:243)lnie po(cid:160)pijackiej nocy (przynajmniej tak m(cid:243)wi„). Usuwanie ciemnych krŒg(cid:243)w pod oczyma METODA NR 1 Krok 1. Otw(cid:243)rz plik z fotografi„, na kt(cid:243)rej widoczne s„ wymagaj„ce retuszu ciemne krŒgi pod oczyma postaci. Krok 2. Uaktywnij narzŒdzie Clone Stamp (Stempel), a nastŒpnie (pos‡uguj„c siŒ pr(cid:243)bnikiem koæc(cid:243)wek na pasku opcji) wybierz miŒkk„ koæc(cid:243)wkŒ pŒdzla o(cid:160)(cid:156)rednicy odpowiadaj„cej po‡owie szeroko(cid:156)ci retuszowanego obszaru. 186 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 3. Zmniejsz krycie narzŒdzia (Opacity) do 50 procent, pos‡uguj„c siŒ w tym celu odpowiednim suwakiem na pasku opcji. NastŒpnie zmieæ tryb nak‡adania farby (Mode) na Lighten (Ja(cid:156)niej), dziŒki czemu narzŒdzie bŒdzie oddzia‡ywa(cid:230) tylko na te obszary, kt(cid:243)re s„ ciemniejsze od miejsca, kt(cid:243)rego kolor i fakturŒ bŒdziesz pr(cid:243)bkowa(cid:230). Krok 4. Przytrzymuj„c naci(cid:156)niŒty klawisz Alt(cid:160)(Mac OS: Option) kliknij mysz„ w(cid:160)pobli¿u ciemnego krŒgu pod okiem, w miejscu, w kt(cid:243)rym cia‡o ma (cid:132)zdrowy(cid:148) wygl„d. Mo¿esz na przyk‡ad wykorzysta(cid:230) punkt w obszarze policzka, o ile nie jest on zbyt r(cid:243)¿owy. Najlepiej jednak wyszuka(cid:230) takie miejsce, kt(cid:243)re bŒdzie bezpo(cid:156)rednio s„siadowa(cid:230) z retuszowanym obszarem. Krok 5. Maj„c wci„¿ aktywne narzŒdzie Clone(cid:160)Stamp (Stempel) zamaluj ciemne(cid:160)krŒgi pod oczyma, aby je nieco rozja(cid:156)ni(cid:230) (przyk‡adowy rezultat tej operacji ilustruje rysunek z lewej). Mo¿e to wymaga(cid:230) wykonania dw(cid:243)ch lub nawet trzech poci„gniŒ(cid:230) pŒdzlem, dlatego nie obawiaj siŒ powtarzania tej czynno(cid:156)ci tyle razy, ile bŒdzie konieczne dla uzyskania w‡a(cid:156)ciwego efektu. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 187 ci„g dalszy na nastŒpnej stronie METODA NR 2 Krok 1. Uaktywnij narzŒdzie Patch (£atka), kt(cid:243)rego ikonŒ znajdziesz w grupie narzŒdzi Healing Brush (PŒdzel koryguj„cy). W tym celu trzeba klikn„(cid:230) i przytrzyma(cid:230) naci(cid:156)niŒty przycisk myszy nad ikon„ tego narzŒdzia. Krok 2. Zwr(cid:243)(cid:230) uwagŒ, czy narzŒdzie Patch (£atka) pracuje w trybie Source ((cid:143)r(cid:243)d‡o) (cid:151) patrz pasek opcji, po czym utw(cid:243)rz selekcjŒ wok(cid:243)‡ ciemnej obw(cid:243)dki pod(cid:160)okiem (patrz rysunek z prawej). NarzŒdzie Patch (£atka) zachowuje siŒ w spos(cid:243)b zbli¿ony do narzŒdzia Lasso i, podobnie jak ono, umo¿liwia dodawanie do obszaru zaznaczenia poprzez narysowanie drugiej selekcji z(cid:160)jednoczesnym przytrzymaniem naci(cid:156)niŒtego klawisza Shift. Gdyby(cid:156) za(cid:156) chcia‡ odj„(cid:230) jaki(cid:156) fragment z obszaru selekcji, zamiast klawisza Shift u¿yj klawisza Alt (Mac OS: Option). Krok 3. Po utworzeniu selekcji kliknij wewn„trz zaznaczonego obszaru i przeci„gnij go do innego miejsca na twarzy (cid:151) takiego, kt(cid:243)re bŒdzie (cid:132)czyste(cid:148) i pozbawione jakichkolwiek krawŒdzi. Co nale¿y przez to rozumie(cid:230)? Selekcja nie mo¿e znale(cid:159)(cid:230) siŒ nad krawŒdzi„ ¿adnego odr(cid:243)¿niaj„cego siŒ elementu twarzy, na(cid:160)przyk‡ad nosa, warg, brwi itd. Wyszukaj obszar, w kt(cid:243)rym wida(cid:230)(cid:160)wy‡„cznie czyst„, g‡adk„ powierzchniŒ(cid:160)sk(cid:243)ry. 188 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 4. Po umieszczeniu selekcji nad takim (cid:132)czystym(cid:148) obszarem zwolnij przycisk myszy. NarzŒdzie Patch (£atka) automatycznie pobierze pr(cid:243)bkŒ tego obszaru i jej kolor (cid:132)przyklei(cid:148) do miejsca, kt(cid:243)re zaznaczy‡e(cid:156) na pocz„tku. W ten spos(cid:243)b wykona za Ciebie ca‡„ operacjŒ retuszu. Krok 5. Naci(cid:156)nij skr(cid:243)t klawiaturowy Ctrl+D (Mac OS: Command+D), aby usun„(cid:230) selekcjŒ z obrazu. Przekonasz siŒ w(cid:243)wczas, ¿e po ciemnych obw(cid:243)dkach pod oczyma nie ma w‡a(cid:156)ciwie (cid:156)ladu (por(cid:243)wnaj rysunek z lewej). W podobny spos(cid:243)b mo¿na pos‡u¿y(cid:230) siŒ narzŒdziem Healing Brush (PŒdzel koryguj„cy), ale narzŒdzie Patch (£atka) jest tak szybkie i wygodne w u¿yciu, ¿e wykonuj„c tego typu retusz wolŒ pos‡ugiwa(cid:230) siŒ w‡a(cid:156)nie nim. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 189 Retuszowanie pieg(cid:243)w i plamek sk(cid:243)rnych Niniejsza technika retuszu jest popularna w(cid:156)r(cid:243)d starszych sta¿em fotografik(cid:243)w, kt(cid:243)rzy czŒsto staj„ przed wyzwaniem zwi„zanym z usuwaniem plamek, pieg(cid:243)w lub blizn po ospie z wiŒkszych powierzchni sk(cid:243)ry. Jej porŒczno(cid:156)(cid:230) uwidacznia siŒ zw‡aszcza wtedy, gdy trzeba wyretuszowa(cid:230) du¿„ ilo(cid:156)(cid:230) zdjŒ(cid:230) (a tak jest w przypadku starszych sta¿em fotografik(cid:243)w), a nie ma czasu na bawienie siŒ metodami opisanymi wcze(cid:156)niej i usuwanie ka¿dej niedoskona‡o(cid:156)ci sk(cid:243)ry po kolei. Krok 1. Otw(cid:243)rz plik z fotografi„ portretow„, kt(cid:243)ra wymaga retuszu. Krok 2. Wybierz polecenie Filter/Blur/Gaussian Blur (Filtr/Rozmycie/Rozmycie gaussowskie). W oknie dialogowym z(cid:160)ustawieniami filtru przeci„gnij suwak promienia (Radius) do koæca w lewo, a(cid:160)nastŒpnie zacznij przeci„ga(cid:230) go w(cid:160)prawo do momentu, a¿ wszelkie niedoskona‡o(cid:156)ci sk(cid:243)ry zostan„ rozmyte. Oczywi(cid:156)cie, w ten spos(cid:243)b ca‡a fotografia zostanie rozmyta, ale(cid:160)za(cid:160)chwilŒ to naprawimy, dlatego nie martw siŒ zawczasu. P(cid:243)ki co, skup(cid:160)siŒ na tym, by usun„(cid:230) piegi. 190 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 3. Wybierz polecenie Window/History (Okno/Historia), aby wy(cid:156)wietli(cid:230) na(cid:160)ekranie paletŒ History (Historia). W(cid:160)palecie tej zapisywanych jest ostatnich 20 wykonanych czynno(cid:156)ci edycyjnych. Je(cid:156)li przyjrzysz siŒ li(cid:156)cie tych czynno(cid:156)ci (nazywanych (cid:132)stanami historii(cid:148)), to powiniene(cid:156) zauwa¿y(cid:230) dwie: pierwsza, o nazwie Open (Otw(cid:243)rz) wskazuje na moment otwarcia dokumentu; druga, o nazwie Gaussian(cid:160)Blur (Rozmycie gaussowskie) wskazuje na moment u¿ycia filtru. Krok 4. Kliknij stan Open (Otw(cid:243)rz) w palecie History (Historia), aby przywr(cid:243)ci(cid:230) zdjŒciu taki wygl„d, jaki mia‡o tu¿ po(cid:160)otwarciu w oknie programu (patrz rysunek z lewej). Opr(cid:243)cz swojej podstawowej roli paleta History (Historia) spe‡nia jeszcze jedn„ funkcjŒ: wsp(cid:243)‡pracuje z narzŒdziem o nazwie History Brush (PŒdzel historii). Kiedy malujesz nim po obrazie, przywracasz mu taki wygl„d, jaki mia‡ w chwili otwarcia. Mo¿emy wiŒc tutaj m(cid:243)wi(cid:230) o(cid:160)selektywnym poleceniu Undo (Cofnij), kt(cid:243)re dotyka tylko tych obszar(cid:243)w obrazka, kt(cid:243)re zamalujemy. Jest to bardzo po¿yteczna funkcja, jednak prawdziwa si‡a tego tandemu tkwi w(cid:160)tym, ¿e mo¿emy malowa(cid:230) po obrazie w odniesieniu do dowolnego stanu jego historii. Za chwilŒ przekonasz siŒ, co mam na my(cid:156)li wypowiadaj„c te s‡owa. Krok 5. W palecie History (Historia) kliknij pole znajduj„ce siŒ na lewo od stanu Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie). Je(cid:156)li teraz zaczniesz malowa(cid:230) po obrazie narzŒdziem History Brush (PŒdzel historii), to przywr(cid:243)cisz mu taki wygl„d, jaki mia‡ po zastosowaniu filtru rozmywaj„cego (a nie o to nam(cid:160)chodzi). Zaraz wszystko jednak(cid:160)naprawimy. ci„g dalszy na nastŒpnej stronie Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 191 Krok 6. Nie wystarczy po prostu zamalowa(cid:230) wybranych fragment(cid:243)w zdjŒcia; trzeba(cid:160)dodatkowo zmieni(cid:230) tryb pracy narzŒdzia (Mode) na Lighten (Ja(cid:156)niej). Od tego momentu bŒdzie ono oddzia‡ywa(cid:230) jedynie na te piksele obrazu, kt(cid:243)re s„ ciemniejsze od tych ze(cid:160)stanu, w kt(cid:243)rym obraz by‡ rozmyty. He, he... Czy ju¿ wiesz, do czego zmierzamy? Krok 7. Je(cid:156)li teraz zamalujesz narzŒdziem History Brush (PŒdzel historii) te(cid:160)obszary na twarzy, w kt(cid:243)rych pojawiaj„ siŒ piegi, to zobaczysz, ¿e(cid:160)ich wygl„d staje siŒ mniej intensywny (patrz rysunek z prawej). Je(cid:156)li jednak wyg‡adzisz twarz zbyt mocno, tak, i¿(cid:160)zacznie ona wygl„da(cid:230) na (cid:132)zbyt czyst„(cid:148), cofnij operacjŒ i(cid:160)zmniejsz krycie narzŒdzia (Opacity) do 50(cid:160)procent (patrz pasek opcji). Potem(cid:160)spr(cid:243)buj jeszcze raz. Przed Po 192 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w W Photoshopie 7 pojawi‡y siŒ dwa nowe narzŒdzia, kt(cid:243)re s„(cid:160)wrŒcz stworzone do tego, by cudownie usuwa(cid:230) z portret(cid:243)w twarzy zmarszczki, (cid:132)kurze ‡apki(cid:148) i inne oznaki starzenia. Z(cid:160)narzŒdzi tych korzystali(cid:156)my ju¿ wcze(cid:156)niej, ale teraz przyjrzymy siŒ im uwa¿niej i zobaczymy, jak za ich pomoc„ mo¿na kogo(cid:156) odm‡odzi(cid:230) o 10 lub 20 lat. Usuwanie oznak starzenia Krok 1. Otw(cid:243)rz plik z fotografi„ postaci, kt(cid:243)r„ chcia‡by(cid:156) nieco (cid:132)odm‡odzi(cid:230)(cid:148). Krok 2. Uaktywnij narzŒdzie Healing Brush (PŒdzel koryguj„cy) (cid:151) patrz rysunek z(cid:160)lewej. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 193 ci„g dalszy na nastŒpnej stronie Krok 3. Przytrzymuj„c naci(cid:156)niŒty klawisz Alt(cid:160)(Mac OS: Option) kliknij w takim obszarze zdjŒcia, o kt(cid:243)rym mo¿na powiedzie(cid:230), ¿e widoczna na nim sk(cid:243)ra jest g‡adka (patrz rysunek z prawej). W(cid:160)ten spos(cid:243)b pr(cid:243)bkujesz fragment obrazu, kt(cid:243)ry zostanie wykorzystany podczas retuszu. Krok 4. Maj„c wci„¿ aktywne narzŒdzie Healing Brush (PŒdzel koryguj„cy) zamaluj te obszary na zdjŒciu, w(cid:160)kt(cid:243)rych pojawiaj„ siŒ niepotrzebne zmarszczki (ja zamalowa‡em w(cid:160)rozpatrywanym przyk‡adzie zmarszczki na policzku mŒ¿czyzny). W chwilŒ po poci„gniŒciu pŒdzlem efekt retuszu mo¿e nie wygl„da(cid:230) zbyt(cid:160)dobrze (r(cid:243)¿nica w odcieniach). Jednak zaraz potem program wykona stosowne obliczenia por(cid:243)wnawcze i(cid:160)dokona p‡ynnego wtopienia wyretuszowanego fragmentu w t‡o (cid:151) oryginalna faktura sk(cid:243)ry w tym miejscu zostanie zachowana; nie bŒd„ widoczne ¿adne szwy. Krok 5. Kontynuuj proces pr(cid:243)bkowania w(cid:160)(cid:132)czystych(cid:148) obszarach i(cid:160)zamalowywania zmarszczek tak d‡ugo, a¿ twarz postaci uzyska po¿„dany wygl„d (rysunek z prawej przedstawia efekt trzydziestosekundowego retuszu za pomoc„ narzŒdzia Healing Brush (PŒdzel koryguj„cy) (cid:151) w sumie potrzebnych by‡o piŒ(cid:230) poci„gniŒ(cid:230) pŒdzlem). 194 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 6. Podobne rezultaty da siŒ uzyska(cid:230) tak¿e za pomoc„ narzŒdzia Patch (£atka) (cid:151) patrz rysunek z lewej. Osobi(cid:156)cie nawet wolŒ u¿ywa(cid:230) tego narzŒdzia ni¿(cid:160)pŒdzla Healing Brush (PŒdzel koryguj„cy), bowiem za jego pomoc„ ‡atwiej i szybciej koryguje siŒ wiŒksze obszary na zdjŒciu. Po uaktywnieniu narzŒdzia Patch (£atka) najpierw upewnij siŒ, ¿e pracuje ono w trybie Source ((cid:143)r(cid:243)d‡o) (cid:151) patrz pasek opcji, a(cid:160)nastŒpnie zaznacz kt(cid:243)r„(cid:156) ze zmarszczek na twarzy postaci (patrz rysunek z lewej). Robi siŒ to podobnie, jak w przypadku narzŒdzia Lasso (cid:151) aby doda(cid:230) do obszaru zaznaczenia, naci(cid:156)nij klawisz Shift; aby odj„(cid:230), naci(cid:156)nij klawisz Alt (Mac OS: Option). Krok 7. Po utworzeniu selekcji przeci„gnij j„(cid:160)do takiego obszaru na zdjŒciu, w(cid:160)kt(cid:243)rym sk(cid:243)ra na twarzy postaci jest(cid:160)g‡adka i pozbawiona zmarszczek (patrz rysunek z lewej). Omiæ jednak wszystkie cechy charakterystyczne twarzy (cid:151) nos, usta, oczy, krawŒdzie policzk(cid:243)w itd. Gdy ju¿ odnajdziesz taki obszar, zwolnij przycisk myszy, a(cid:160)przeci„gniŒta selekcja wr(cid:243)ci na swoje pierwotne miejsce. Krok 8. Kiedy obszar zaznaczenia znajdzie siŒ z powrotem w miejscu, w kt(cid:243)rym go utworzy‡e(cid:156), zmarszczki znikn„. Naci(cid:156)nij jeszcze skr(cid:243)t klawiaturowy Ctrl+D (Mac OS: Command+D), aby(cid:160)usun„(cid:230) selekcjŒ, a potem ju¿ tylko(cid:160)podziwiaj rezultaty swojej pracy (patrz rysunek z lewej). Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 195 Profesjonalne retuszowanie zmarszczek NarzŒdzia Healing Brush (PŒdzel koryguj„cy) oraz Patch(cid:160)(£atka) (cid:156)wietnie nadaj„ siŒ do usuwania zmarszczek, ale(cid:160)problem polega na tym, ¿e nie robi„ niczego innego (cid:151) poza w‡a(cid:156)nie ca‡kowitym usuwaniem oznak starzenia. W(cid:160)zale¿no(cid:156)ci za(cid:156) od wieku sfotografowanej osoby efekt retuszu nie zawsze mo¿e by(cid:230) tak oczywisty (je(cid:156)li na przyk‡ad retuszujesz portret 70-latka w taki spos(cid:243)b, aby jego(cid:160)sk(cid:243)ra wygl„da‡a jak u 20-latka, efekt koæcowy bŒdzie co najmniej dziwaczny). Prze(cid:156)led(cid:159)my zatem prosty trik, kt(cid:243)rym Kevin Ames pos‡uguje siŒ podczas retuszowania twarzy w celu uzyskania realistycznych rezultat(cid:243)w. Krok 1. Otw(cid:243)rz plik z fotografi„ twarzy, kt(cid:243)r„(cid:160)chcia‡by(cid:156) wyretuszowa(cid:230). Krok 2. Utw(cid:243)rz kopiŒ warstwy t‡a (Background) naciskaj„c skr(cid:243)t klawiaturowy Ctrl+J (Mac OS: Command+J). Wszystkie operacje zwi„zane z retuszem wykonywane bŒd„ na tej nowej warstwie. 196 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 3. U¿yj narzŒdzia Healing Brush (PŒdzel(cid:160)koryguj„cy) do wyretuszowania zmarszczek na twarzy sfotografowanej postaci. Jak to wynika z zamieszczonego obok rysunku, ca‡kowite usuniŒcie zmarszczek od razu rzuca siŒ w oczy i(cid:160)dla odbiorcy oczywiste bŒdzie, ¿e(cid:160)zdjŒcie zosta‡o poprawione. Krok 4. Zmniejsz stopieæ krycia (Opacity) bie¿„cej warstwy w taki spos(cid:243)b, aby(cid:160)przywr(cid:243)ci(cid:230) do pewnego stopnia pierwotny uk‡ad zmarszczek na twarzy postaci. Twoim celem powinno by(cid:230) w(cid:160)tym momencie delikatne (cid:132)odkrycie(cid:148) oryginalnego obrazu, kt(cid:243)ry zapisany jest w warstwie t‡a (Background). Przesuwaj suwak Opacity (Krycie) do(cid:160)momentu, a¿ zmarszczki zn(cid:243)w bŒd„ widoczne, cho(cid:230) ju¿ nie tak mocno zaakcentowane, jak by‡y na pocz„tku. Krok 5. Rysunek obok przedstawia efekt koæcowy retuszu, z kryciem warstwy retuszowanej ustawionym na 47 procent. Dobieraj„c tak„ warto(cid:156)(cid:230) sprawi‡em, ¿e(cid:160)widoczna jest nieco wiŒcej ni¿ po‡owa oryginalnych zmarszczek na(cid:160)twarzy, ale samo zdjŒcie wygl„da znacznie bardziej realistycznie, ni¿ gdyby tych zmarszczek w og(cid:243)le nie by‡o. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 197 Jak poprawnie rozja(cid:156)nia(cid:230) i(cid:160)przyciemnia(cid:230) obrazy Je(cid:156)li zdarzy‡o Ci siŒ ju¿ korzysta(cid:230) z narzŒdzi Photoshopa Dodge (Rozja(cid:156)nianie) i Burn ((cid:140)ciemnianie), wiesz, ¿e nie s„ one zbyt dobre. W‡a(cid:156)nie dlatego profesjonali(cid:156)ci siŒgaj„ po opisywan„ tutaj metodŒ, pozwalaj„c„ na uzyskanie wiŒkszej kontroli nad rozja(cid:156)nianiem i przyciemnianiem wybranych obszar(cid:243)w obrazu. Ponadto korzystanie z tej metody pozwala(cid:160)unikn„(cid:230) (cid:132)brudzenia(cid:148) pikseli (fachowe okre(cid:156)lenie czynno(cid:156)ci polegaj„cej na przypadkowym wprowadzaniu zmian do oryginalnego uk‡adu i kolorystyki pikseli podczas(cid:160)edycji obrazu). Krok 1. W niniejszym (cid:230)wiczeniu naszym celem jest rozja(cid:156)nienie postaci na zdjŒciu widocznym obok przy jednoczesnym przyciemnieniu wybranych obszar(cid:243)w t‡a. Zaczynamy(cid:160)oczywi(cid:156)cie od otworzenia(cid:160)odpowiedniego pliku z(cid:160)fotografi„ wymagaj„c„ podobnego rozja(cid:156)nienia jednych element(cid:243)w i(cid:160)przyciemnienia drugich. Krok 2. Przejd(cid:159) do palety Layers (Warstwy) i z jej podrŒcznego menu wybierz polecenie New Layer (Nowa warstwa). Pos‡ugujemy siŒ w tym miejscu poleceniem, a nie przyciskiem, bo(cid:160)zale¿y nam na uzyskaniu dostŒpu do okna dialogowego New Layer (Nowa warstwa). (Wymaga tego technika, kt(cid:243)r„ zamierzamy siŒ pos‡u¿y(cid:230).) Je(cid:156)li jednak nie lubisz wŒdrowa(cid:230) po menu, mo¿esz mimo wszystko klikn„(cid:230) wspomniany przycisk, znajduj„cy siŒ w dolnej czŒ(cid:156)ci palety Layers (Warstwy), ale(cid:160)z(cid:160)jednoczesnym przytrzymaniem naci(cid:156)niŒtego klawisza Alt (Mac OS: Option). 198 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 3. W oknie dialogowym New Layer (Nowa warstwa) zmieæ tryb mieszania warstwy z domy(cid:156)lnego Normal (Zwyk‡y) na Overlay (Nak‡adka). Zaznacz tak¿e opcjŒ Fill with Overlay-neutral color (50 gray) (Wype‡nij kolorem neutralnym dla nak‡adki (50 szaro(cid:156)ci)), kt(cid:243)ra dostŒpna jest tylko wtedy, gdy wybierzesz tryb Overlay (Nak‡adka). Kliknij przycisk OK, aby(cid:160)potwierdzi(cid:230) ustawienia. Krok 4. W ten spos(cid:243)b otrzymujemy now„ warstwŒ (umieszczon„ powy¿ej warstwy t‡a) i wype‡nion„ 50-procentowym odcieniem szaro(cid:156)ci. (Kiedy tworzysz tak„ warstwŒ i zmieniasz tryb jej mieszania na Overlay (Nak‡adka), Photoshop ignoruje kolory. W palecie Layers (Warstwy) zobaczysz wiŒc zupe‡nie szar„ miniaturkŒ, ale ju¿ w(cid:160)oknie dokumentu warstwa ta bŒdzie siŒ zachowywa(cid:230) tak, jak gdyby by‡a przezroczysta.) Krok 5. Uaktywnij narzŒdzie Paintbrush (PŒdzel) i wybierz dla niego du¿„, miŒkk„ koæc(cid:243)wkŒ. Pos‡uguj„c siŒ odpowiednim suwakiem na pasku opcji zmniejsz r(cid:243)wnie¿ krycie (Opacity) do oko‡o 30 procent. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 199 ci„g dalszy na nastŒpnej stronie Krok 6. Naci(cid:156)nij klawisz D, a nastŒpnie klawisz X, dziŒki czemu bie¿„cy kolor narzŒdzia zostanie zmieniony na bia‡y. Rozpocznij zamalowywanie tych obszar(cid:243)w na zdjŒciu, kt(cid:243)re powinny zosta(cid:230) rozja(cid:156)nione. Zauwa¿, ¿e podczas malowania na miniaturce warstwy w(cid:160)palecie Layers (Warstwy) pojawiaj„ siŒ bia‡e paski symbolizuj„ce poci„gniŒcia pŒdzlem; jednak w oknie dokumentu zobaczysz nie bia‡e paski, tylko delikatne b‡yski (cid:156)wietlne rozja(cid:156)niaj„ce obraz. Krok 7. Je(cid:156)li jedno poci„gniŒcie pŒdzlem nie rozja(cid:156)ni obrazu dostatecznie, powt(cid:243)rz tŒ czynno(cid:156)(cid:230) tyle razy, ile bŒdzie konieczne. Poniewa¿ malujesz przy(cid:160)niskiej warto(cid:156)ci krycia narzŒdzia, (cid:156)wiat‡a bŒd„ pojawia(cid:230) siŒ stopniowo, pog‡Œbiane ka¿dym kolejnym ruchem myszy. Je(cid:156)li za(cid:156) to do(cid:156)wietlenie stanie siŒ w koæcu zbyt intensywne, zmniejsz stopieæ krycia warstwy pos‡uguj„c siŒ suwakiem Opacity (Krycie) w palecie Layers (Warstwy). Krok 8. Je(cid:156)li w edytowanym obrazku znajduj„ siŒ jakie(cid:156) obszary, kt(cid:243)re dobrze by‡oby przyciemni(cid:230), najpierw naci(cid:156)nij klawisz D, aby zmieni(cid:230) kolor narzŒdzia na czarny, a nastŒpnie zamaluj te obszary. Rysunek obok przedstawia fotografiŒ, w kt(cid:243)rej widoczny z prawej strony kosz by‡ pocz„tkowo zbyt jasny. Przyciemniaj„c go nieco sprawi‡em, ¿e(cid:160)sta‡ siŒ obiektem mniej wa¿nym, wtopionym w t‡o. No dobrze, chcia‡by(cid:156)(cid:160)pozna(cid:230) jeszcze jedn„ metodŒ rozja(cid:156)niania i przyciemniania zdjŒ(cid:230)? Je(cid:156)li tak, to dobrze, bo mam w(cid:160)zanadrzu kolejny efektowny trik. 200 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 9. Tak naprawdŒ nie jest to wcale kolejny(cid:160)krok, tylko odmienna metoda rozja(cid:156)niania i przyciemniania. Nauczy‡em siŒ jej od Jima DiVitale i(cid:160)(cid:151) przyznajŒ (cid:151) mam do niej coraz wiŒkszy szacunek. Tak¿e i w tym przypadku rzecz sprowadza siŒ do pracy w oddzielnej warstwie, ale zamiast kombinowa(cid:230) z opcjami w(cid:160)oknie dialogowym New Layer (Nowa warstwa), klikamy znajomy przycisk tworzenia nowej warstwy w(cid:160)palecie Layers (Warstwy), a nastŒpnie zmieniamy tryb mieszania nowej warstwy na Soft Light (£agodne (cid:156)wiat‡o) (cid:151) patrz rysunek z lewej. Krok 10. Niniejsz„ czynno(cid:156)(cid:230) nale¿y z kolei uzna(cid:230) za (cid:132)krok 2.(cid:148) w metodzie Jima. Zmieniamy zatem kolor narzŒdzia na(cid:160)bia‡y i ju¿ mo¿emy rozja(cid:156)nia(cid:230) zawarto(cid:156)(cid:230) nowej warstwy narzŒdziem Paintbrush (PŒdzel) z kryciem (Opacity) ustawionym na 30 procent. Przyciemnienie zdjŒcia wymaga zmiany koloru narzŒdzia na czarny. Technika rozja(cid:156)niania i przyciemniania warstwy w trybie Soft Light (£agodne(cid:160)(cid:156)wiat‡o) daje rezultaty bardziej delikatne ni¿ opisana wcze(cid:156)niej metoda, dlatego powiniene(cid:156) wypr(cid:243)bowa(cid:230) obie i samodzielnie wybra(cid:230) tŒ, kt(cid:243)r„ uznasz za bardziej odpowiedni„. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 201 Uwydatnianie koloru w‡os(cid:243)w Niniejsza technika (kt(cid:243)r„ podpatrzy‡em u Kevina Amesa) daje nam maksimum kontroli i elastyczno(cid:156)ci podczas poprawiania lub zmieniania koloru w‡os(cid:243)w na portretach. DziŒki wykorzystaniu masek warstw oraz warstw dopasowania nie zachodzi ryzyko (cid:132)brudzenia(cid:148) oryginalnych pikseli tworz„cych obraz; jest to wiŒc co(cid:156) w rodzaju drogi do o(cid:156)wiecenia (cid:151) nie za(cid:156) do destrukcyjnego retuszu zdjŒ(cid:230). Krok 1. Otw(cid:243)rz plik z fotografi„ wymagaj„c„(cid:160)retuszu. Krok 2. W dolnej czŒ(cid:156)ci palety Layers (Warstwy) znajduje siŒ przycisk tworzenia warstwy dopasowania (ang. adjustment layer) (cid:151) kliknij go i z niewielkiego menu, kt(cid:243)re pojawi siŒ na ekranie, wybierz polecenie Color Balance (Balans kolor(cid:243)w). W oknie dialogowym Color Balance (Balans kolor(cid:243)w) dobierz za pomoc„ suwak(cid:243)w taki kolor, kt(cid:243)ry chcia‡by(cid:156) nada(cid:230) w‡osom. PamiŒtaj, ¿e korzystaj„c z opcji tam dostŒpnych mo¿esz dopasowywa(cid:230) oddzielnie kolorystykŒ cieni (ang.(cid:160)shadows), p(cid:243)‡cieni (ang. midtones) oraz (cid:156)wiate‡ (ang. highlights) (cid:151) patrz dolna sekcja okna dialogowego: najpierw zaznaczamy odpowiedni„ opcjŒ, a potem zmieniamy ustawienie suwak(cid:243)w. Krok 3. W rozpatrywanym przypadku zale¿y nam, aby w‡osy kobiety na zdjŒciu sta‡y siŒ bardziej czerwone, dlatego zaczynamy od przesuniŒcia g(cid:243)rnego suwaka w prawo, w kierunku zakresu czerwieni (Red). Najpierw wykonujemy tŒ operacjŒ dla cieni, a nastŒpnie dla(cid:160)p(cid:243)‡cieni i (cid:156)wiate‡. Potem klikamy przycisk OK i fotografia zyskuje silne czerwone przebarwienie (patrz rysunek(cid:160)z prawej). 202 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 4. Naci(cid:156)nij klawisz X, aby zmieni(cid:230) kolor narzŒdzia na czarny (mo¿esz zaj(cid:156)(cid:230) potrzeba kilkukrotnego naci(cid:156)niŒcia tego klawisza). NastŒpnie pos‡u¿ siŒ skr(cid:243)tem klawiaturowym Alt+Backspace (Mac OS: Option+Delete), aby wype‡ni(cid:230) maskŒ warstwy dopasowania Color Balance (Balans kolor(cid:243)w) kolorem czarnym. W ten spos(cid:243)b pozbŒdziesz siŒ czerwonego przebarwienia. Krok 5. Uaktywnij narzŒdzie Paintbrush (PŒdzel) i wybierz miŒkk„ koæc(cid:243)wkŒ pŒdzla. Naci(cid:156)nij klawisz D, aby(cid:160)zmieni(cid:230) kolor narzŒdzia na bia‡y, po czym zacznij zamalowywa(cid:230) w‡osy. W miarŒ wykonywania tej czynno(cid:156)ci zauwa¿ysz, ¿e czerwone zabarwienie nadane w‡osom za pomoc„ polecenia Color Balance (Balans kolor(cid:243)w) jest przywracane (patrz rysunek z lewej). Krok 6. Kontynuuj zamalowywanie w‡os(cid:243)w do(cid:160)momentu, a¿ czerwone zabarwienie zostanie ca‡kowicie przywr(cid:243)cone (patrz rysunek pierwszy z lewej). Spr(cid:243)buj zamalowa(cid:230) tak¿e delikatnie brwi. Po wszystkim zmieæ tryb mieszania warstwy dopasowania na(cid:160)Color (Kolor), a nastŒpnie zmniejsz jej krycie (Opacity) w taki spos(cid:243)b, aby(cid:160)w‡osy wygl„da‡y naturalnie (patrz(cid:160)rysunek obok). Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 203 Szybkie wybielanie oczu Oto szybka i ‡atwa technika wybielania oczu, kt(cid:243)ra jednocze(cid:156)nie pozwala usun„(cid:230) wszelkie ewentualne czerwone przebarwienia. Krok 1. Otw(cid:243)rz plik z fotografi„ portretow„, kt(cid:243)r„ chcia‡by(cid:156) wyretuszowa(cid:230). Krok 2. Uaktywnij narzŒdzie Lasso, a(cid:160)nastŒpnie utw(cid:243)rz selekcjŒ wok(cid:243)‡ bia‡ka jednego oka. Teraz naci(cid:156)nij klawisz Shift i przytrzymuj„c go zaznacz bia‡ko drugiego oka tak aby ostatecznie wyselekcjonowa(cid:230) obydwa. Krok 3. Wybierz polecenie Select/Feather (Zaznacz/Wtapianie). Wtopienie krawŒdzi selekcji jest konieczne, bo tylko dziŒki temu bŒdzie mo¿na zatrze(cid:230) (cid:156)lady retuszu. W oknie dialogowym Feather Selection (Wtapianie) ustaw promieæ wtopienia (Feather Radius) na 2 piksele i kliknij przycisk OK. 204 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 4. Wybierz polecenie Image/Adjustments/ Hue/Saturation (Obrazek/Dopasuj/ Barwa/Nasycenie). W oknie dialogowym Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) znajdziesz listŒ Edit (Edycja) (cid:151) zaznacz na niej opcjŒ Reds (Czerwienie), aby(cid:160)ograniczy(cid:230) edycjŒ kolor(cid:243)w fotografii tylko do odcieni czerwieni. Teraz przeci„gnij suwak Saturation (Nasycenie) w lewo, co(cid:160)zredukuje nasycenie czerwieni w(cid:160)zaznaczonym obszarze (w ten spos(cid:243)b pozbywamy siŒ(cid:160)czerwonego przebarwienia powodowanego przez popŒkane naczynia krwiono(cid:156)ne w(cid:160)siatk(cid:243)wce oka). Krok 5. Operuj„c ca‡y czas w oknie dialogowym Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) z(cid:160)listy Edit (Edycja) wybierz teraz opcjŒ Master (Podstawowy). Przeci„gnij suwak Lightness (Jasno(cid:156)(cid:230)) w prawo, aby rozja(cid:156)ni(cid:230) zaznaczony obszar obrazu, czyli bia‡ka oczu (patrz(cid:160)rysunek z lewej). Krok 6. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie), aby potwierdzi(cid:230) ustawienia, po czym naci(cid:156)nij skr(cid:243)t klawiaturowy Ctrl+D (Mac OS: Command+D), a zaznaczenie zostanie usuniŒte. Gotowe! Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 205 Wybielanie oczu A teraz technika rozja(cid:156)niania bia‡ek oczu opracowana przez(cid:160)Kevina (cid:151) muszŒ przyzna(cid:230), ¿e cho(cid:230) wymaga ona nieco wiŒkszego nak‡adu pracy, spisuje siŒ naprawdŒ doskonale i(cid:160)daje najbardziej realistyczny efekt koæcowy, jaki tylko mo¿na sobie wyobrazi(cid:230). Krok 1. Otw(cid:243)rz plik ze zdjŒciem portretowym, w kt(cid:243)rym chcia‡by(cid:156) wybieli(cid:230) oczy sfotografowanej postaci. Krok 2. Korzystaj„c z odpowiedniego przycisku znajduj„cego siŒ w dolnej czŒ(cid:156)ci palety Layers (Warstwy) utw(cid:243)rz warstwŒ dopasowania polecenia Curves (Krzywe). Kiedy jednak na ekranie pojawi siŒ okno dialogowe Curves (Krzywe), nie(cid:160)zmieniaj w nim ¿adnych ustawieæ, tylko kliknij przycisk OK. Kiedy w(cid:160)palecie Layers (Warstwy) pojawi siŒ miniaturka utworzonej w‡a(cid:156)nie warstwy dopasowania, zmieæ tryb jej mieszania na Screen (Mno¿enie odwrotno(cid:156)ci). Krok 3. Po zmianie trybu mieszania warstwy na Screen (Mno¿enie odwrotno(cid:156)ci) ca‡a(cid:160)fotografia zostanie rozja(cid:156)niona. Naci(cid:156)nij zatem klawisz X, aby zmieni(cid:230) kolor narzŒdzia na czarny (je(cid:156)li trzeba, naci(cid:156)nij ten klawisz kilkakrotnie), po(cid:160)czym pos‡u¿ siŒ skr(cid:243)tem klawiaturowym Alt+Backspace (Mac(cid:160)OS: Option+Delete) w celu wype‡nienia maski warstwy dopasowania kolorem czarnym. Tym(cid:160)samym pozbŒdziesz siŒ efektu rozja(cid:156)nienia obrazu spowodowanego zmian„ trybu mieszania warstwy na(cid:160)Screen (Mno¿enie odwrotno(cid:156)ci). 206 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 4. Naci(cid:156)nij klawisz D, aby zmieni(cid:230) kolor narzŒdzia na bia‡y. NastŒpnie uaktywnij narzŒdzie Paintbrush (PŒdzel) i(cid:160)wybieraj„c bardzo ma‡„, miŒkk„ koæc(cid:243)wkŒ zamaluj bia‡ka oczu ‡„cznie z krawŒdziami powiek. WszŒdzie tam, gdzie u¿yjesz pŒdzla, przywr(cid:243)cony zostanie uzyskany wcze(cid:156)niej efekt(cid:160)rozja(cid:156)nienia obrazu. Krok 5. W tym momencie oczy stan„ siŒ zbyt(cid:160)bia‡e (posta(cid:230) bŒdzie wygl„da(cid:230), jak(cid:160)gdyby by‡a opŒtana), dlatego powiniene(cid:156) jeszcze zmniejszy(cid:230) krycie (Opacity) warstwy dopasowania Curves (Krzywe). W(cid:160)ten spos(cid:243)b efekt(cid:160)retuszu bŒdzie bardziej realistyczny i naturalny. Krok 6. Rysunek obok ilustruje efekt koæcowy retuszu po zmniejszeniu krycia warstwy dopasowania Curves (Krzywe) do(cid:160)poziomu 35(cid:160)procent. Por(cid:243)wnaj ten(cid:160)obrazek z(cid:160)oryginaln„ fotografi„ (pierwsza z(cid:160)lewej), a zobaczysz r(cid:243)¿nicŒ; mimo wszystko jednak oczy wci„¿(cid:160)wygl„daj„ naturalnie. Po Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 207 Przed Uwydatnianie i rozja(cid:156)nianie oczu Oto kolejna (cid:132)30-sekundowa(cid:148) technika retuszu s‡u¿„ca rozja(cid:156)nianiu i uwydatnianiu oczu oraz przydaj„ca im blasku. Pos‡uguj„c siŒ ni„ mo¿na doprowadzi(cid:230) do tego, ¿e oczy naprawdŒ bŒd„ przyci„ga(cid:230) uwagŒ z racji swojej ostro(cid:156)ci i(cid:160)wyrazisto(cid:156)ci (przy czym s‡owo (cid:132)ostre(cid:148) nale¿y tu rozumie(cid:230) jako (cid:132)czyste i wyra(cid:159)ne(cid:148); chodzi o co(cid:156) zupe‡nie innego ni¿(cid:160)uczucie ostrego palenia pojawiaj„ce siŒ po d‡ugim wpatrywaniu siŒ w s‡oæce). Krok 1. Otw(cid:243)rz plik z fotografi„, kt(cid:243)r„(cid:160)chcia‡by(cid:156) wyretuszowa(cid:230). Krok 2. Wybierz polecenie Filter/Sharpen/ Unsharp Mask (Filtr/Wyostrzenie/ Wzmocnienie). W oknie dialogowym Unsharp Mask (Wzmocnienie) wprowad(cid:159) wybrane przez siebie ustawienia wyostrzenia (kilka sugestii znajdziesz na pocz„tkowych stronach rozdzia‡u po(cid:156)wiŒconego r(cid:243)¿nym technikom wyostrzania). Kliknij przycisk OK, aby zastosowa(cid:230) filtr i(cid:160)wyostrzy(cid:230) ca‡„ fotografiŒ. 208 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 3. Po zastosowaniu filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) u¿yj go powt(cid:243)rnie z tymi samymi ustawieniami. W tym celu pos‡u¿ siŒ skr(cid:243)tem klawiaturowym Ctrl+F (Mac(cid:160)OS: Command+F). A potem powt(cid:243)rz tŒ czynno(cid:156)(cid:230) jeszcze jeden raz (czyli w(cid:160)sumie trzy razy). Oczy powinny w tym momencie wygl„da(cid:230) bardzo dobrze i(cid:160)wyrazi(cid:156)cie, ale pozosta‡e obszary zdjŒcia bŒd„ wyostrzone zbyt mocno, a do tego solidnie zaszumione i pe‡ne r(cid:243)¿nego rodzaju artefakt(cid:243)w. Krok 4. Wybierz polecenie Window/History (Okno/ Historia), aby wy(cid:156)wietli(cid:230) paletŒ History (Historia). W palecie tej zapisywanych jest(cid:160)20 ostatnio wykonanych przez Ciebie czynno(cid:156)ci, a obecnie bŒd„ tam widnia‡y cztery z nich (otwarcie obrazka i filtr wyostrzaj„cy zastosowany po trzykro(cid:230); nawiasem m(cid:243)wi„c, te (cid:132)czynno(cid:156)ci(cid:148) nazywaj„ siŒ (cid:132)stanami historii(cid:148)). Kliknij(cid:160)stan historii Open (Otw(cid:243)rz), aby(cid:160)przywr(cid:243)ci(cid:230) zdjŒciu taki wygl„d, jako(cid:160)mia‡o przed zastosowaniem filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie). Krok 5. Operuj„c ca‡y czas w palecie History (Historia) kliknij mysz„ w lewym skrajnym polu, znajduj„cym siŒ tu¿ obok stanu historii opisuj„cego trzecie u¿ycie filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) (cid:151) patrz rysunek w poprzednim punkcie. Teraz uaktywnij narzŒdzie History Brush (PŒdzel historii) i wybierz miŒkk„ koæc(cid:243)wkŒ o (cid:156)rednicy odpowiadaj„cej wielko(cid:156)ci (cid:159)renicy oka. Kliknij jednokrotnie dok‡adnie nad (cid:159)renic„, aby przywr(cid:243)ci(cid:230) jej(cid:160)taki wygl„d, jaki mia‡a po trzykrotnym na‡o¿eniu filtru wyostrzaj„cego. Reszta twarzy pozostanie nienaruszona. Efekt taki(cid:160)jest mo¿liwy do uzyskania dziŒki temu, ¿e pracuj„c narzŒdziem History Brush (PŒdzel historii) w istocie (cid:132)zamalowujemy(cid:148) (zastŒpujemy) obraz tak„ jego wersj„, jaka zosta‡a zarejestrowana w(cid:160)palecie History (Historia), a kt(cid:243)r„ my sami wcze(cid:156)niej wskazali(cid:156)my klikaj„c odpowiedni stan historii. Sprytne. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 209 Uwydatnianie brwi i rzŒs Kiedy Kevin Ames pokaza‡ mi niniejsz„ technikŒ uwydatniania brwi i rzŒs, zaprzesta‡em u¿ywania tej, kt(cid:243)r„ pos‡ugiwa‡em siŒ do tej pory. Prezentowana tutaj metoda jest po prostu szybsza, ‡atwiejsza i potŒ¿niejsza od ka¿dej innej, kt(cid:243)r„ zna‡em do tej pory. Krok 1. Otw(cid:243)rz plik z fotografi„ portretow„, w(cid:160)kt(cid:243)rej chcia‡by(cid:156) uwydatni(cid:230) brwi i(cid:160)rzŒsy postaci widniej„cej na zdjŒciu. Krok 2. Uaktywnij narzŒdzie Lasso i utw(cid:243)rz zgrubn„ selekcjŒ wok(cid:243)‡ brwi. Precyzyjne zaznaczanie nie jest tutaj konieczne; wystarczy, je(cid:156)li uzyskasz co(cid:156) podobnego do selekcji pokazanej na rysunku obok. W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia ze(cid:160)zdjŒciem tylko jednego oka, lecz gdyby kiedykolwiek zasz‡a potrzeba zaznaczenia obu brwi, pos‡u¿ siŒ w(cid:160)znany Ci ju¿ spos(cid:243)b klawiszem Shift. Krok 3. Po zaznaczeniu brwi (jednej lub obu) naci(cid:156)nij skr(cid:243)t klawiaturowy Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby skopiowa(cid:230) wyselekcjonowane obszary do oddzielnej warstwy (patrz rysunek z prawej). 210 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 4. Korzystaj„c z opcji dostŒpnych w(cid:160)palecie Layers (Warstwy) zmieæ tryb mieszania utworzonej przed chwil„ warstwy z domy(cid:156)lnego Normal (Zwyk‡y) na Multiply (Mno¿enie), co(cid:160)spowoduje przyciemnienie jej zawarto(cid:156)ci (patrz rysunek z lewej). Krok 5. Przytrzymuj„c naci(cid:156)niŒty klawisz Alt(cid:160)(Mac OS: Option) kliknij przycisk tworzenia maski warstwy, kt(cid:243)ry znajdziesz w dolnej czŒ(cid:156)ci palety Layers (Warstwy) (cid:151) patrz rysunek z(cid:160)lewej. Tym samym maska warstwy zostanie od razu wype‡niona kolorem czarnym, a to ukryje efekt przyciemnienia zawarto(cid:156)ci warstwy powsta‡y w wyniku zmiany trybu mieszania na Multiply (Mno¿enie). Jak(cid:160)wida(cid:230) z zamieszczonego obok rysunku, teraz brew zn(cid:243)w wygl„da normalnie. Naci(cid:156)nij zatem klawisz D, aby zmieni(cid:230) kolor narzŒdzia na bia‡y. Krok 6. Wybierz miŒkk„ koæc(cid:243)wkŒ pŒdzla o(cid:160)(cid:156)rednicy odpowiadaj„cej mniej wiŒcej szeroko(cid:156)ci brwi. Zmniejsz krycie (Opacity) narzŒdzia do 50 procent (patrz pasek opcji), a nastŒpnie zamaluj brew kieruj„c siŒ od strony prawej do lewej. W miarŒ zamalowywania kolejnych fragment(cid:243)w obrazu mo¿esz pos‡u¿y(cid:230) siŒ klawiszem [ w celu zmniejszenia koæc(cid:243)wki pŒdzla. Zauwa¿, ¿e ka¿de kolejne przeci„gniŒcie mysz„ odkrywa(cid:160)uzyskany wcze(cid:156)niej (lecz(cid:160)zamaskowany) efekt przyciemnienia brwi. ci„g dalszy na nastŒpnej stronie Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 211 Krok 7. Teraz pora na rzŒsy. SiŒgnij ponownie po narzŒdzie Lasso i utw(cid:243)rz zgrubn„ selekcjŒ wok(cid:243)‡ oka (lub oczu), pamiŒtaj„c jednak o tym, aby obejmowa‡a ona ca‡„ powierzchniŒ rzŒs (patrz rysunek z prawej). Krok 8. Po zaznaczeniu oka i rzŒs naci(cid:156)nij skr(cid:243)t klawiaturowy Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby skopiowa(cid:230) te elementy do oddzielnej warstwy. Zmieæ tryb mieszania tej nowo utworzonej warstwy na Multiply (Mno¿enie), co spowoduje przyciemnienie jej zawarto(cid:156)ci (patrz(cid:160)rysunek z prawej). Krok 9. Przytrzymuj„c naci(cid:156)niŒty klawisz Alt(cid:160)(Mac OS: Option) kliknij przycisk tworzenia maski warstwy, kt(cid:243)ry znajdziesz w dolnej czŒ(cid:156)ci palety Layers (Warstwy). Tym samym maska warstwy zostanie od razu wype‡niona kolorem czarnym, a to ukryje efekt przyciemnienia zawarto(cid:156)ci warstwy powsta‡y w wyniku zmiany trybu mieszania na Multiply (Mno¿enie) (podobnie jak to by‡o w przypadku brwi (cid:151) patrz rysunek z prawej). 212 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 10. Upewnij siŒ, ¿e bie¿„cym kolorem narzŒdzia wci„¿ jest bia‡y, po czym wybierz bardzo ma‡„ i miŒkk„ koæc(cid:243)wkŒ pŒdzla. Zamaluj oko u(cid:160)podstawy rzŒs, aby przyciemni(cid:230) ten(cid:160)obszar (patrz rysunek z lewej). Zamaluj tak¿e g(cid:243)rn„ powiekŒ (r(cid:243)wnie¿ u podstawy rzŒs), dziŒki czemu rzŒsy stan„ siŒ grubsze, pe‡niejsze, d‡u¿sze i... bardziej luksusowe. (Mo¿e siŒ z(cid:160)tym urodzi‡a, mo¿e to mascara Maybeline, a mo¿e zwyk‡a warstwa utworzona w Photoshopie razem z(cid:160)mask„ i trybem mieszania ustawionym na Multiply (Mno¿enie).) Krok 11. Je(cid:156)li przyjdzie Ci uwydatni(cid:230) pojedyncze rzŒsy, powiŒksz sobie podgl„d obrazu i(cid:160)zmieæ koæc(cid:243)wkŒ pŒdzla na bardzo, bardzo ma‡„ (patrz rysunek z lewej). Zacznij malowanie u podstawy rzŒsy (tam, gdzie styka siŒ ona z powiek„) obrysowuj„c j„ w taki spos(cid:243)b, aby(cid:160)przyciemni(cid:230) tylko j„ i nic wiŒcej. By(cid:230) mo¿e bŒdziesz musia‡ pos‡u¿y(cid:230) siŒ(cid:160)koæc(cid:243)wk„ o (cid:156)rednicy rzŒdu 1(cid:160)lub(cid:160)2(cid:160)pikseli, ale warto siŒ nad(cid:160)tym(cid:160)pomŒczy(cid:230). Krok 12. Po zamalowaniu rzŒs przywr(cid:243)(cid:230) normalny widok obrazu i oceæ efekty wykonanego retuszu (patrz rysunek z(cid:160)lewej). Por(cid:243)wnaj koæcow„ wersjŒ zdjŒcia z orygina‡em (krok 7.) i je(cid:156)li efekt wyda Ci siŒ zbyt intensywny, to(cid:160)po prostu zmniejsz krycie (Opacity) warstwy. (Tak siŒ sk‡ada, ¿e zar(cid:243)wno brwi, jak i rzŒsy umieszczali(cid:156)my w(cid:160)oddzielnych warstwach w‡a(cid:156)nie po to, aby mo¿na by‡o regulowa(cid:230) stopieæ ich krycia niezale¿nie od siebie.) Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Rozdzia‡ 6. 213 Wybielanie zŒb(cid:243)w Tak naprawdŒ powy¿szy nag‡(cid:243)wek powinien brzmie(cid:230): (cid:132)Usuwanie ¿(cid:243)‡tego przebarwienia i wybielanie zŒb(cid:243)w(cid:148). ZŒby ka¿dego cz‡owieka s„ w jakim(cid:156) stopniu ¿(cid:243)‡te, dlatego najpierw trzeba zaj„(cid:230) siŒ usuwaniem tego przebarwienia. Niniejsza technika wybielania jest prosta do wykonania, ale(cid:160)ma du¿y wp‡yw na og(cid:243)lny wygl„d fotografii. Dlatego te¿(cid:160)siŒgam po ni„ za ka¿dym razem, gdy muszŒ poprawi(cid:230) portret, na kt(cid:243)rym sfotografowana osoba u(cid:156)miecha siŒ ‡adnie do obiektywu. Krok 1. Otw(cid:243)rz plik z fotografi„ przeznaczon„(cid:160)do retuszu. Krok 2. Uaktywnij narzŒdzie Lasso i dok‡adnie zaznacz powierzchniŒ zŒb(cid:243)w. Uwa¿aj jednak, aby przypadkiem nie wyselekcjonowa(cid:230) r(cid:243)wnie¿ dzi„se‡ (patrz rysunek z prawej). Krok 3. Wybierz polecenie Select/Feather (Zaznacz/Wtapianie). W oknie dialogowym Feather Selection (Wtapianie) ustaw promieæ wtopienia na 1 piksel i kliknij przycisk OK (cid:151) krawŒdzie selekcji zostan„ wyg‡adzone. Wykonuj„c tŒ czynno(cid:156)(cid:230) zapewniasz sobie naturalny koæcowy wygl„d wybielonych zŒb(cid:243)w. 214 Rozdzia‡ 6. Gra(cid:230) z g‡ow„ (cid:151) retuszowanie portret(cid:243)w Krok 4. Wybierz polecenie Image/Adjustments/ Hue/Saturation (Obrazek/Dopasuj/ Barwa/Nasycenie). W oknie dialogowym, kt(cid:243)re pojawi siŒ na ekranie, z listy Edit(cid:160)(Edycja) wybierz opcjŒ Yellows (fl(cid:243)‡cie). NastŒpnie przeci„gnij suwak Saturation (Nasycenie) w lewo, dobieraj„c jego po‡o¿enie w taki spos(cid:243)b, aby zredukowa(cid:230) ¿(cid:243)‡te przebarwienie zŒb(cid:243)w. Krok 5. Po usuniŒciu ¿(
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: