Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 005678 21338819 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II - książka
Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2671-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pobierz dodatkowe rozdziały do książki!>>


Uchwyć i na zawsze zachowaj wyjątkowe chwile!

Próba wybrania odpowiedniego aparatu spośród setek stale zmieniających się propozycji wiodących firm, nauka obsługi oferowanych funkcji, a potem jeszcze wykorzystanie możliwości programów graficznych do poprawienia swoich prac to zadania wymagające nieco czasu, wiedzy oraz cierpliwości. Na szczęście istnieją sposoby ułatwienia sobie całego procesu uzyskiwania doskonałej jakości fotografii. Warto na przykład skorzystać z tego poradnika.

'Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II ' to książka znakomitej, uznanej autorki wielu podręczników z tej dziedziny. Dowiesz się z niej, jakie parametry należy wziąć pod uwagę przy kupowaniu cyfrówki (kompaktowej lub lustrzanki), jak znaleźć model idealny dla Twoich potrzeb i do cna wykorzystać jego możliwości. Nauczysz się uzyskiwać właściwą ostrość i głębię, kontrolować ekspozycję, używać lampy błyskowej i operować balansem bieli. Zapoznasz się z najlepszymi sposobami wykonywania różnych typów fotografii, a także metodami ratowania nie do końca udanych zdjęć oraz ich przechowywania.

Ciesz się profesjonalną jakością swoich zdjęć!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FOTOGRAFIA CYFROWA WYDANIE II I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K C M Y CM MY CY CMY K Próba wybrania odpowiedniego aparatu spośród setek stale zmieniających się propozycji wiodących firm, nauka obsługi oferowanych funkcji, a potem jeszcze wykorzystanie możliwości programów graficznych do poprawienia swoich prac to zadania wymagające nieco czasu, wiedzy oraz cierpliwości. Na szczęście istnieją sposoby ułatwienia sobie całego procesu uzyskiwania doskonałej jakości fotografii. Warto na przykład skorzystać z tego poradnika. „Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II” to książka znakomitej, uznanej autorki wielu podręczników z tej dziedziny. Dowiesz się z niej, jakie parametry należy wziąć pod uwagę przy kupowaniu cyfrówki (kompaktowej lub lustrzanki), jak znaleźć model idealny dla Twoich potrzeb i wykorzystać jego wszystkie możliwości. Nauczysz się uzyskiwać właściwą ostrość i głębię, kontrolować ekspozycję, używać lampy błyskowej i operować balansem bieli. Zapoznasz się z najlepszymi sposobami wykonywania różnych typów fotografii, a także metodami ratowania nie do końca udanych zdjęć oraz ich przechowywania. A N N A O W C Z A R Z - D A D A N KUPNO APARATU CYFROWEGO GŁĘBIA OSTROŚCI I ZMIANA POLA WIDZENIA USTAWIENIA EKSPOZYCJI, BALANS BIELI I LAMPA BŁYSKOWA PROGRAMY TEMATYCZNE, GŁÓWNY TEMAT I KOMPOZYCJA UJĘCIA MAKROFOTOGRAFIA, ZDJĘCIA PANORAMICZNE, GRUPOWE I PORTRETY FOTOGRAFIE KRAJOBRAZÓW I OBIEKTÓW W RUCHU USUWANIE ZIARNA I EFEKTU CZERWONYCH OCZU PROSTOWANIE OBRAZU, RATOWANIE PRZEŚWIETLONYCH I NIEDOŚWIETLONYCH ZDJĘĆ CIESZ SIĘ PROFESJONALNĄ JAKOŚCIĄ SWOICH ZDJĘĆ! 22,90 5 5 0 7 T F O O G R A F A C Y F R O W A W Y D A N E I I I I WYBIERZ APARAT I WYKORZYSTAJ WSZYSTKIE JEGO MOŻLIWOŚCI DOWIEDZ SIĘ, OD CZEGO ZACZĄĆ SWOJĄ PRZYGODĘ Z FOTOGRAFIĄ CYFROWĄ POZNAJ ZASADY OBRÓBKI ZDJĘĆ CYFROWYCH I POPRAW ICH JAKOŚĆ FOTOGRAFIA CYFROWA WYDANIE II ANNA OWCZARZ-DADAN BONUS!!! DODATKOWE ROZDZIAŁY NA FTP Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 978-83-246-2671-7 Format: A5, stron: 224 Uchwyæ i na zawsze zachowaj wyj¹tkowe chwile! • Wybór aparatu i wykorzystanie jego mo¿liwoœci • Wskazówki dla fotografa i popularne tematy, czyli co nale¿y wiedzieæ na pocz¹tek • Przesy³anie, korekcja i przechowywanie zdjêæ, czyli co mo¿na zrobiæ po naciœniêciu spustu migawki Próba wybrania odpowiedniego aparatu spoœród setek stale zmieniaj¹cych siê propozycji wiod¹cych firm, nauka obs³ugi oferowanych funkcji, a potem jeszcze wykorzystanie mo¿liwoœci programów graficznych do poprawienia swoich prac to zadania wymagaj¹ce nieco czasu, wiedzy oraz cierpliwoœci. Na szczêœcie istniej¹ sposoby u³atwienia sobie ca³ego procesu uzyskiwania doskona³ej jakoœci fotografii. Warto na przyk³ad skorzystaæ z tego poradnika. „Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II” to ksi¹¿ka znakomitej, uznanej autorki wielu podrêczników z tej dziedziny. Dowiesz siê z niej, jakie parametry nale¿y wzi¹æ pod uwagê przy kupowaniu cyfrówki (kompaktowej lub lustrzanki), jak znaleŸæ model idealny dla Twoich potrzeb i do cna wykorzystaæ jego mo¿liwoœci. Nauczysz siê uzyskiwaæ w³aœciw¹ ostroœæ i g³êbiê, kontrolowaæ ekspozycjê, u¿ywaæ lampy b³yskowej i operowaæ balansem bieli. Zapoznasz siê z najlepszymi sposobami wykonywania ró¿nych typów fotografii, a tak¿e metodami ratowania nie do koñca udanych zdjêæ oraz ich przechowywania. • Kupowanie aparatu cyfrowego • Okreœlanie rozmiaru i kadrowanie zdjêcia • G³êbia ostroœci i zmiana pola widzenia • Ustawienia ekspozycji, balans bieli i lampa b³yskowa • Programy tematyczne, g³ówny temat i kompozycja ujêcia • Makrofotografia, zdjêcia panoramiczne, grupowe i portrety • Fotografie architektury, krajobrazów, zwierz¹t i obiektów w ruchu • Zdjêcia zjawisk meteorologicznych, nocne i wieczorne • Przesy³anie zdjêæ z aparatu i ich przechowywanie • Usuwanie ziarna i efektu czerwonych oczu • Prostowanie obrazu, ratowanie przeœwietlonych i niedoœwietlonych zdjêæ • Korekcja i zmiana kolorów oraz balansu bieli Ciesz siê profesjonaln¹ jakoœci¹ swoich zdjêæ! SpiS treści podziękowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 rozdział 1� Zanim kupisz kota w worku��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7 Na co należy zwrócić uwagę podczas zakupu aparatu cyfrowego? � � � � 7 rozdział 2� pełne wykorzystanie możliwości aparatu w celu tworzenia doskonałych obrazów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19 Określanie rozmiaru zdjęcia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19 Ostrość to podstawa, ale czy w każdym przypadku? � � � � � � � � � � � � � � � � 20 Zmiana pola widzenia i jej zastosowanie w fotografii � � � � � � � � � � � � � � � � 28 Kontrolowanie ustawień ekspozycji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34 Balans bieli � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40 Lampa błyskowa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42 Kadrowanie zdjęć, czyli uważaj na paralaksę � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44 Blisko, bliżej, jeszcze bliżej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 46 W jaki sposób korzystać z programów tematycznych? � � � � � � � � � � � � � � � 50 Wykorzystywanie właściwości czułości iSO dla uzyskania określonych efektów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55 rozdział 3� Ogólne wskazówki dotyczące sztuki fotografowania � � 57 Główny temat zdjęcia, czyli zastanów się, co chcesz uwiecznić na fotografii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 57 Umiejętność wykorzystania właściwości światła � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 58 Kompozycja ujęcia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 65 Wykorzystanie walorów fotografowanych obiektów w celu nadania fotografii niepowtarzalnego klimatu � � � � � � � � � � � � � � � � 83 Zdjęcia panoramiczne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 92 rozdział 4� Najpopularniejsze tematy fotografii, czyli co zrobić, aby zdjęcia były jeszcze lepsze � � � � � � � � � � � � � � � 95 Na co zwracać uwagę podczas fotografowania ludzi? � � � � � � � � � � � � � � 95 Krajobraz� Na co zwrócić uwagę podczas wykonywania fotografii � � � 127 W jaki sposób fotografować zwierzęta? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 138 Fotografowanie obiektów architektonicznych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 147 Jak fotografować zjawiska meteorologiczne? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 154 3 FOtOGraFia cyFrOWa� ilustrowany przewodnik Zdjęcia nocne i wieczorne� W jaki sposób uchwycić urok tych pór za pomocą fotografii? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 162 W jaki sposób fotografować obiekty w ruchu? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 165 rozdział 5� przesyłanie zdjęć z aparatu i ich przechowywanie � � � 169 Urządzenia wykorzystywane do przesyłania fotografii z aparatu do komputera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 169 przesyłanie danych z aparatu do komputera pracującego pod kontrolą systemu Windows Xp lub Vista � � � � � � � � � � � 172 Ochrona fotografii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 178 Segregowanie zdjęć � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 178 rozdział 6� Korygowanie wyglądu zdjęć� rozwiązywanie najczęstszych problemów � � � � � � � � � � � � � � � � � 180 czy poddawać zdjęcia edycji? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 180 Jak usunąć ziarno z fotografii? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 181 Jak kadrować fotografie? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 186 Jak kadrować obraz zgodnie z regułą trójpodziału? � � � � � � � � � � � � � � � � 189 W jaki sposób prostować obrazy? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 192 Jak usunąć z fotografii efekt czerwonych oczu? � � � � � � � � � � � � � � � � � � 193 Jak skorygować skutki nieprawidłowej ekspozycji (prześwietlenie i niedoświetlenie zdjęcia)? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 195 Korekcja kolorów, czyli jak usunąć wszelkie przebarwienia i sprawić, aby kolory na zdjęciu stały się bardziej nasycone? � � � � � � � � 198 Jak dodać do fotografii efekt użycia lampy błyskowej? � � � � � � � � � � � � 203 Jak zmienić kolor wybranego fragmentu fotografii? � � � � � � � � � � � � � � � � 206 Jak skorygować balans bieli? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 211 Jak połączyć zdjęcia w panoramę? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 214 Jak wyostrzyć fotografię? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 217 rozdział 7� Drukowanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 222 przygotowanie zdjęcia do wydruku to nie taka prosta sprawa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 222 Ustawienia drukowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 226 Dodatek � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 230 co zrobić, aby obniżyć koszty wydruku zdjęć? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 230 Wpływ zastosowania określonych rodzajów papieru na końcowy efekt wydruku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 231 Jakość wydruku nie zależy tylko od papieru��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 237 4 Najpopularniejsze tematy fotografii W s k a z ó W k a Fotografując w entourage’u ludzi w podeszłym wieku, należy mieć na uwadze następujące wskazówki. Po pierwsze, interesująco wyglądają zaakcentowane na fotografii zmarszczki i bruzdy na ciele tych osób — wnoszą element autentyzmu, podkreślają wiek i wiele mówią o ich historii. Jeśli są to mężczyźni, to wszystko w porządku. Zastosowanie tego rodzaju efektu przyniesie ciekawe rezultaty. Na- tomiast jeśli fotografujemy kobietę w podeszłym wieku — o ile nie zależy nam na specjalnym zaakcentowaniu faktury skóry jej twarzy — dobrze jest użyć mięk- kiego oświetlenia ukrywającego efekty starzenia lub specjalnej nakładki zmięk- czającej światło (dyfuzora) zakładanej na głowicę lampy błyskowej (oczywiście nie we wszystkich modelach aparatów jest to możliwe). portrety kreacyjne Portrety kreacyjne są jednym z rodzajów zdjęć pozowanych. Wykonujemy je w celu zaznaczenia wykreowanego wyglądu, podkreślenia pewnych cech lub wykorzysta- nia modela do utworzenia kompozycji graficznej (fotografie 4.41 – 4.43). Nie mają one na celu zaakcentowania indywidualnych cech fotografowanej osoby. Najważ- niejszą rolę w tego rodzaju zdjęciach odgrywają: makijaż, rekwizyty, uczesanie oraz ubranie — a raczej kostium, to właściwsze określenie. Za pomocą tych elemen- tów można zmieniać diametralnie charakter zdjęcia. Wszystko zależy od inspiracji i wyobraźni fotografa oraz talentu modela. W przypadku tego rodzaju obrazów niebagatelną rolę odgrywa dobry kontakt fotografującego z fotografowanym. 4.41. ISTOCKPHOTO/© Renee Lee, # 12105106 4.42. ISTOCKPHOTO/© Larysa Dodz, # 8123623 115 FOtOGraFia cyFrOWa� ilustrowany przewodnik 4.43. ISTOCKPHOTO/© Hüseyin Tuncer, # 9194130 pełna naturalność, czyli jak wykonywać dobre zdjęcia niepozowane Zdjęcia niepozowane są przeciwieństwem portretów. W ich przypadku nie ist- nieje scenariusz wydarzeń (fotografie 4.44 i 4.45). Można wykonywać je zarówno w sytuacjach osobistych, często wręcz intymnych, jak i w tłumie. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, co chcemy sfotografować, i umieć przewidywać rozwój sy- tuacji. Należy zrezygnować z lampy błyskowej, gdyż zwraca ona uwagę fotografo- wanych osób. Planując użycie obiektywu szerokokątnego, należy pamiętać o usta- wieniu przysłony zapewniającej dużą głębię ostrości (mały otwór, duża wartość), a jeśli chcemy użyć obiektywu wąskokątnego, musimy pamiętać o odpowiedniej ostrości. Trzeba ustawić ją na miejscu, w którym może pojawić się fotografowana osoba. Jeśli fotografowana postać może być w ruchu, a chcemy zastosować zoom optyczny będący odpowiednikiem obiektywu wąskokątnego, musimy ustawić krótki czas otwarcia migawki. U W a g a Podczas wykonywania tego typu zdjęć należy wziąć pod uwagę fakt, że nie każdy chce zostać uwieczniony na fotografii. W związku z tym warto uprzednio poprosić o pozwolenie na zrobienie zdjęcia (chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że oczywi- ście nie zawsze jest to możliwe). Modelowi należy się bowiem wyjaśnienie, w jakim celu wykonujesz fotografię. Pozwoli to uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. 116 Najpopularniejsze tematy fotografii 4.44. ISTOCKPHOTO/© Hélène Vallée, # 8380994 4.45. ISTOCKPHOTO/© Robert Churchill, # 11612894 117 FOtOGraFia cyFrOWa� ilustrowany przewodnik Jak fotografować dzieci? Fotografowanie dzieci jest kolejną kategorią uwieczniania postaci za pomocą zdjęć. Dlaczego fotografowanie dzieci omawiam w osobnym punkcie? No cóż, są one szczególną grupą modeli, a wykonanie im zdjęcia wymaga zastosowania odpowiednich technik i przygotowania. Fotograf podejmujący się tego zada- nia powinien wykazać się cierpliwością, poczuciem humoru oraz umiejętnością przyciągania uwagi dziecka. Przydaje się to podczas portretowania milusińskich, zwłaszcza tych w młodszym wieku. Doskonale w takich sytuacjach sprawdzają się obiektywy umożliwiające zmianę ogniskowej. Pozwalają one na fotografo- wanie bez konieczności zbliżania się do modela — gdy chcemy wypełnić kadr samą twarzą modela (stosujemy wówczas największy dostępny w aparacie zoom optyczny) (fotografia 4.46) — i odsuwania się od niego, gdy zechcemy umieścić w kadrze całą jego sylwetkę (stosujemy mniejszy zoom). 4.46. ISTOCKPHOTO/© Maria Pavlova, # 11309503 Tworząc portret dziecka, należy tak ustawić aparat, aby jego obiektyw znalazł się na wysokości oczu małego modela (fotografia 4.47). Należy zatem przyklęknąć lub posadzić dziecko na podwyższeniu (co może się okazać znacznie trudniejsze, biorąc pod uwagę temperament niektórych młodych osóbek). W s k a z ó W k a Rozmowa z dzieckiem i wykazywanie zainteresowania tym, co ono mówi, po- zwoli sprawić, że poczuje się ono swobodnie. 118 Najpopularniejsze tematy fotografii 4.47. ISTOCKPHOTO/© Magic Web Solutions, # 7553154 W s k a z ó W k a Kiedy przymierzasz się do fotogra- fowania małych dzieci — biorąc pod uwagę fakt, że szybko się one nudzą i nie potrafią na dłuższy czas skupić uwagi — zaopatrz się w za- bawki lub kolorowe książeczki, aby w razie potrzeby zająć nimi modela. Dziecko, jeśli się nimi zainteresuje, zapomni o obecności aparatu i fo- tografa — nie będzie się stresowało Twoją obecnością. Podczas fotografowania dzieci zwy- kle trzeba działać szybko, gdyż rzadko pozostają one nieruchome, zwłaszcza gdy są pochłonięte zabawą (fotografia 4.48). Ruch to jest to, co w pełni od- daje na fotografii ich spontaniczność i energię. Fotografując dzieci w ru- chu, można uzyskać dwa efekty: „za- mrożenie” ruchu lub obraz częściowo 4.48. ISTOCKPHOTO/© SFB Photographics Inc., # 11024296 119 FOtOGraFia cyFrOWa� ilustrowany przewodnik poruszony. Aby zamrozić ruch i nie spowodować poruszenia — co jest bardziej wskazane podczas portretowania (chyba że chcesz uzyskać specjalny efekt), nale- ży zastosować krótki czas otwarcia migawki oraz wysoką czułość, natomiast aby uzyskać efekt poruszenia — długi czas otwarcia migawki. W s k a z ó W k a Stopień czułości ISO ma wpływ na swobodę wyboru czasu otwarcia migawki i rozmiaru otworu przysłony, szczególnie podczas nie najlepszych warunków at- mosferycznych. W takiej sytuacji należy stosować wyższą czułość. Niebagatelne znaczenie dla uzyskania jak najlepszej ostrości zdjęć szybko poru- szających się dzieci ma ustawienie mniejszego otworu przysłony aparatu (więk- szej wartości f). Pozwala to zniwelować ewentualną pomyłkę podczas nastawia- nia ostrości. Fotografując dzieci podczas zabawy — niezależnie od tego, czy jest to grupa czy jedna postać — należy stosować długie ogniskowe obiektywu. Pozwoli to wy- konywać zdjęcia z większej odległości, co po pierwsze umożliwi fotografowanie z jednego miejsca zarówno wybranego dziecka, jak i całej bawiącej się grupy, tak aby postacie w kadrze nie były bardzo małe, a po drugie pozostawi modelom możliwość swobodnego poruszania się (fotografie 4.49 i 4.50). 4.50. Image Copyright © 2000 DigiTouch 4.49. Image Copyright © 2000 DigiTouch 120 Najpopularniejsze tematy fotografii W s k a z ó W k a Fotografując dzieci, trzymaj się na uboczu, aby nie znajdować się w ich polu wi- dzenia. Będą się wówczas zachowywały bardziej naturalnie. Ważny jest wybór punktu widzenia. Fotografując bawiące się dzieci czy dziec- ko z góry albo z dołu (w drugim przypadku tak, aby aparat znajdował się na wysokości ich oczu), można uzyskać całkiem odmienny efekt. Spróbuj również sfotografować dziecko z dołu, kiedy siedzi lub stoi wyżej niż obiektyw aparatu (fotografie 4.51 – 4.54). 4.53. ISTOCKPHOTO/© Maria Pavlova, # 9783562 4.52. ISTOCKPHOTO/© Maria Pavlova, # 10509971 4.51. ISTOCKPHOTO/© Maria Pavlova, # 10443084 121 FOtOGraFia cyFrOWa� ilustrowany przewodnik 4.54. ISTOCKPHOTO/© Maria Pavlova, # 10479207 Najwięcej uroku w przypadku dzieci mają fotografie niepozowane. Takie, któ- re pokazują emocje od radości do smutku, a także zdjęcia robione w sytuacjach codziennych, kiedy dzieci nie wiedzą, że są podglądane (fotografie 4.55 i 4.56). 4.55. ISTOCKPHOTO/© Mark Evans, # 5764767 4.56. ISTOCKPHOTO/© Gerville Hall, # 3100394 122 FOTOGRAFIA CYFROWA WYDANIE II I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K C M Y CM MY CY CMY K Próba wybrania odpowiedniego aparatu spośród setek stale zmieniających się propozycji wiodących firm, nauka obsługi oferowanych funkcji, a potem jeszcze wykorzystanie możliwości programów graficznych do poprawienia swoich prac to zadania wymagające nieco czasu, wiedzy oraz cierpliwości. Na szczęście istnieją sposoby ułatwienia sobie całego procesu uzyskiwania doskonałej jakości fotografii. Warto na przykład skorzystać z tego poradnika. „Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II” to książka znakomitej, uznanej autorki wielu podręczników z tej dziedziny. Dowiesz się z niej, jakie parametry należy wziąć pod uwagę przy kupowaniu cyfrówki (kompaktowej lub lustrzanki), jak znaleźć model idealny dla Twoich potrzeb i wykorzystać jego wszystkie możliwości. Nauczysz się uzyskiwać właściwą ostrość i głębię, kontrolować ekspozycję, używać lampy błyskowej i operować balansem bieli. Zapoznasz się z najlepszymi sposobami wykonywania różnych typów fotografii, a także metodami ratowania nie do końca udanych zdjęć oraz ich przechowywania. A N N A O W C Z A R Z - D A D A N KUPNO APARATU CYFROWEGO GŁĘBIA OSTROŚCI I ZMIANA POLA WIDZENIA USTAWIENIA EKSPOZYCJI, BALANS BIELI I LAMPA BŁYSKOWA PROGRAMY TEMATYCZNE, GŁÓWNY TEMAT I KOMPOZYCJA UJĘCIA MAKROFOTOGRAFIA, ZDJĘCIA PANORAMICZNE, GRUPOWE I PORTRETY FOTOGRAFIE KRAJOBRAZÓW I OBIEKTÓW W RUCHU USUWANIE ZIARNA I EFEKTU CZERWONYCH OCZU PROSTOWANIE OBRAZU, RATOWANIE PRZEŚWIETLONYCH I NIEDOŚWIETLONYCH ZDJĘĆ CIESZ SIĘ PROFESJONALNĄ JAKOŚCIĄ SWOICH ZDJĘĆ! 22,90 5 5 0 7 T F O O G R A F A C Y F R O W A W Y D A N E I I I I WYBIERZ APARAT I WYKORZYSTAJ WSZYSTKIE JEGO MOŻLIWOŚCI DOWIEDZ SIĘ, OD CZEGO ZACZĄĆ SWOJĄ PRZYGODĘ Z FOTOGRAFIĄ CYFROWĄ POZNAJ ZASADY OBRÓBKI ZDJĘĆ CYFROWYCH I POPRAW ICH JAKOŚĆ FOTOGRAFIA CYFROWA WYDANIE II ANNA OWCZARZ-DADAN BONUS!!! DODATKOWE ROZDZIAŁY NA FTP
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: