Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00518 027155 23406184 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Kurs - książka
Fotografia cyfrowa. Kurs - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-426-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nauka cyfrowej fotografii przez ilustracje

Fotografia cyfrowa zdobywa coraz większe grono zwolenników. Aparaty cyfrowe są coraz tańsze, a jakość robionych za ich pomocą zdjęć -- coraz wyższa. Oczywiście, do zrobienia zdjęcia wystarczy po prostu wciśnięcie spustu cyfrowej 'migawki', ale wykorzystanie wszystkich możliwości oferowanych przez współczesne aparaty cyfrowe wymaga poświęcenia czasu na naukę. Bez wiedzy o tym, czym jest zoom, balans bieli, przesłona i migawka, czym są i jak działają programy tematyczne oraz jakie są podstawowe zasady kompozycji ujęć, nie wykonasz zdjęć, które zachwycą oglądających.

Książka 'Fotografia cyfrowa. Kurs' to podręcznik przeznaczony dla osób, które rozpoczynają przygodę z fotografią cyfrową. Wykonując ćwiczenia opatrzone ilustracjami, nauczysz się obsługiwać aparat cyfrowy, korzystać z jego wszystkich funkcji i obrabiać cyfrowe zdjęcia. Dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć jako początkujący fotograf.

Nauczysz się:

Jeśli chcesz poznać podstawowe zagadnienia fotografii cyfrowej, trafiłeś na właściwą książkę. Dzięki zawartym w niej informacjom w pełni wykorzystasz możliwości swojego aparatu i komputera, tworząc z nich swoje studio i laboratorium fotograficzne.

Książki wydawnictwa Helion z serii 'Kurs' przeznaczone są dla początkujących użytkowników komputerów, którzy chcą w szybkim czasie nabyć praktycznych umiejętności, przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystępnym językiem i bogato ilustrowane, są wspaniałą pomocą przy samodzielnej nauce.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fotografia cyfrowa. Kurs Autor: Anna Owczarz ISBN: 83-7361-426-5 Format: B5, stron: 328 Fotografia cyfrowa zdobywa coraz wiêksze grono zwolenników. Aparaty cyfrowe s¹ coraz tañsze, a jakoġæ robionych za ich pomoc¹ zdjêæ — coraz wy¿sza. Oczywiġcie, do zrobienia zdjêcia wystarczy po prostu wciġniêcie spustu cyfrowej „migawki”, ale wykorzystanie wszystkich mo¿liwoġci oferowanych przez wspó³czesne aparaty cyfrowe wymaga poġwiêcenia czasu na naukê. Bez wiedzy o tym, czym jest zoom, balans bieli, przes³ona i migawka, czym s¹ i jak dzia³aj¹ programy tematyczne oraz jakie s¹ podstawowe zasady kompozycji ujêæ, nie wykonasz zdjêæ, które zachwyc¹ ogl¹daj¹cych. Ksi¹¿ka „Fotografia cyfrowa. Kurs” to podrêcznik przeznaczony dla osób, które rozpoczynaj¹ przygodê z fotografi¹ cyfrow¹. Wykonuj¹c æwiczenia opatrzone ilustracjami, nauczysz siê obs³ugiwaæ aparat cyfrowy, korzystaæ z jego wszystkich funkcji i obrabiaæ cyfrowe zdjêcia. Dowiesz siê wszystkiego, co powinieneġ wiedzieæ jako pocz¹tkuj¹cy fotograf. Nauczysz siê: • Ustawiaæ balans bieli w aparacie • Wykorzystywaæ programy tematyczne aparatu • Korzystaæ we w³aġciwy sposób z lampy b³yskowej • Komponowaæ ujêcia • Fotografowaæ ludzi, obiekty i zjawiska • Przesy³aæ dane z aparatu do komputera • Katalogowaæ, obrabiaæ i drukowaæ zdjêcia Jeġli chcesz poznaæ podstawowe zagadnienia fotografii cyfrowej, trafi³eġ na w³aġciw¹ ksi¹¿kê. Dziêki zawartym w niej informacjom w pe³ni wykorzystasz mo¿liwoġci swojego aparatu i komputera, tworz¹c z nich swoje studio i laboratorium fotograficzne. Ksi¹¿ki wydawnictwa Helion z serii „Kurs” przeznaczone s¹ dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników komputerów, którzy chc¹ w szybkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtnoġci, przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane, s¹ wspania³¹ pomoc¹ przy samodzielnej nauce. • Ksi¹¿ka dla pocz¹tkuj¹cych • Idealna do samodzielnej nauki • Praktyczne zadania omówione krok po kroku • Przystêpny i zrozumia³y jêzyk • Liczne ilustracje Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... ............................ 5 Rozdział 1. Wprowadzenie do fotografii cyfrowej...................................................z................................. 7 Aparat cyfrowy ...................................................o...................................................o........... ......8 Aparat cyfrowy a lustrzanka — różnice i podobieństwa ............................................... 10 Budowa aparatu cyfrowego ...................................................o............................................. 17 .......22 Kompresja...................................................o...................................................o................ Podsumowanie ...................................................o...................................................o............. ..29 Rozdział 2. Funkcje aparatu. W jaki sposób wykorzystać ich potencjał? ...................................31 Obiektyw i jego właściwości ...................................................o............................................ 33 Zdjęcia wykonywane z bliska ...................................................o..........................................43 Ostrość ...................................................o...................................................o.................. ..........52 Kontrolowanie ustawień ekspozycji ...................................................o..............................58 Lampa błyskowa...................................................o...................................................o........... .. 71 Kadrowanie zdjęć...................................................o...................................................o......... ..76 Programy tematyczne aparatu ...................................................o........................................84 Podsumowanie ...................................................o...................................................o............. ..95 Rozdział 3. Zasady wykonywania zdjęć ...................................................z...................................................97 Główny temat zdjęcia ...................................................o...................................................o....98 Kompozycja zdjęcia...................................................o...................................................o..... 101 Inne zasady stosowane podczas wykonywania zdjęć ...................................................o. 118 Tworzenie panoramy ...................................................o...................................................o.. 119 Podsumowanie ...................................................o...................................................o.............123 Rozdział 4. Modele, obiekty i zjawiska. Jak sobie z nimi poradzić? ..........................................125 Fotografowanie ludzi ...................................................o...................................................o.. 127 Fotografowanie krajobrazu ...................................................o........................................... 136 Fotografowanie martwej natury ...................................................o................................... 139 Fotografowanie budynków ...................................................o........................................... 143 Fotografowanie zwierząt...................................................o................................................ 148 4 Spis treści Fotografowanie zjawisk meteorologicznych i wykorzystywoanie ich w kompozycji zdjęcia...................................................o...................................................o.151 Fotografowanie obiektu w ruchu ...................................................o................................. 155 Zdjęcia nocne ...................................................o...................................................o............ ... 160 Podsumowanie ...................................................o...................................................o.............164 Rozdział 5. Przesyłanie danych z aparatu do komputera...................................................z.............165 Sposoby przesyłania danych z aparatu cyfrowego do komputera.............................. 166 Transfer danych do komputera działającego pod kontrolą systemu Windows XP..... 169 Transfer danych do komputera z zainstalowaną starszą noiż XP wersją systemu Windows ...................................................o............................................. 195 Podsumowanie ...................................................o...................................................o.............209 Rozdział 6. Przechowywanie i segregowanie zdjęć ...................................................z.........................211 Podstawowe wskazówki dotyczące przechowywania zdjęć.......................................... 212 Oglądanie i segregowanie zdjęć za pomocą przeglądarki systemu Windows XP ..... 214 Archiwizacja zdjęć za pomocą programu FotoOffice 2...............................................246 Adobe Photoshop Album 1.0 SE i jego możliwości ...................................................o.. 281 Podsumowanie ...................................................o...................................................o.............318 Dodatek A Edycja zdjęć ...................................................z...................................................z.... ..............CD-ROM Efekt czerwonych oczu ...................................................o......................................CD-ROM Kadrowanie...................................................o...................................................o.......CD-ROM Prostowanie fotografii za pomocą siatki...................................................o.........CD-ROM Retusz zdjęć niedoświetlonych i prześwietlonych ............................................CD-ROM Usuwanie z kadru niepożądanych elementów ..................................................CD-ROM Poprawa wyglądu nieba na zdjęciu...................................................o...................CD-ROM Tworzenie panoramy ...................................................o.........................................CD-ROM Podsumowanie ...................................................o...................................................o.CD-ROM Dodatek B Drukowanie ...................................................z...................................................z...... .............CD-ROM Przygotowanie zdjęcia do wydruku...................................................o..................CD-ROM Ustawienia drukowania ...................................................o.....................................CD-ROM Wydruk kilku zdjęć w różnych formatach na jednej stronie ..........................CD-ROM Rodzaje papieru ...................................................o..................................................CD-ROM Jak drukować oszczędnie?...................................................o..................................CD-ROM Podsumowanie ...................................................o...................................................o.CD-ROM Skorowidz...................................................z...................................................z................ .................319 ♦ Obiektyw i jego właściwości ♦ Zdjęcia wykonywane z bliska ♦ Ostrość ♦ Kontrolowanie ustawień ekspozycji ♦ Lampa błyskowa ♦ Kadrowanie zdjęć ♦ Programy tematyczne aparatu ♦ Podsumowanie Funkcje aparatu. W jaki sposób wykorzystać ich potencjał? Kiedy już poznałeś budowę aparatu oraz podstawy zwipązane z jego obsługą, nadszedł czas, aby nauczyć się korzystać z funkcji aparatu, pa tym samym wykorzystywać w pełni jego możliwości. W tym rozdziale znajdziesz informacpje dotyczące obiektywu aparatu (obiektyw typu zoom) oraz możliwości wykorzystania jpego potencjału. Możliwości te okazują się bardzo przydatne podczas wykonywania zdpjęć z pewnych odległości. Nauczysz się również robić zdjęcia z bliska i poznaspz zasady dotyczące wykonywania tego rodzaju zdjęć. Poznasz sposoby prawidłowego kadprowania zdjęć, co umożliwi Ci wykonywanie fotografii wywołujących wrażenie symetrii i poprawności. W trakcie lektury dowiesz się również, w jaki sposób należy posługiwaćp się lampą błyskową aparatu. Zapoznasz się z sytuacjami, w jakich należy skorzystpać z jej dobrodziejstwa, aby można było powiedzieć o zdjęciu, że jest udane. Jest to wapżne, gdyż wiele osób zajmujących się fotografowaniem nie potrafi prawidłowo korzystać z plampy — niektórzy nie doceniają jej możliwości, inni stosują ją zbyt często. Efekty ptego rodzaju eksperymentów często przynoszą opłakane skutki. W rozdziale znajdziesz tapkże wskazówki dotyczące ustawień ekspozycji. To dla tych z miłośników cyfrówek, których apparaty pozwalają na ręczne lub półautomatyczne kontrolowanie ustawień ekspozycjpi. W jakim celu można to robić? 32 Funkcje aparatu. W jaki sposób wykorzystać ich potencjał? Przecież podczas korzystania z trybu automatycznegop aparat sam najlepiej wie, w jaki sposób ustawić przesłonę czy migawkę aparatu. No tak,p często tak bywa, lecz nie do końca jest to prawdą. Zależy to od tego, jaki efekt cphcesz osiągnąć. Często dzieje się tak w przypadku ustawień balansu bieli podczas fotografpowania zachodu słońca. Aparat nie zawsze „wie”, jaki efekt zamierza osiągnąć fotogprafujący. W większości aparatów cyfrowych występuje funkcja określana mianem prograpmów tematycznych aparatu. W trakcie lektury rozdziału nauczysz się w pełni wykorzystywać jej możliwości. Na koniec stoczysz walkę z przesłoną w celu skorygowania ostrpości. Jest to ważna umiejętność. Po pierwsze, zyskujemy pewność, że zdjęcie będzie opstre, a ponadto mamy możliwość ustawiania ostrości w określonym zakresie. Czasem bopwiem może się zdarzyć, ze zechcesz zaakcentować na zdjęciu tylko jeden występujący na pnim obiekt. Umożliwi Ci to właśnie właściwie ustawiona ostrość aparatu. Funkcje aparatu. W jaki sposób wykorzystać ich potencjał? Obiektyw i jego właściwości 33 Obiektyw i jego właściwości Zanim rozpocznę swój wywód na temat rodzajów obiektywów, powinnam wyjaśnić, czym jest to urządzenie. Obiektyw to złożony układ optyczpny aparatu służący do odwzorowania obrazów fotografowanych przedmiotów. Istnieje kilka ropdzajów obiektywów. Przede wszystkim można je podzielić na stałe i wymienne. Obpiektywów stałych nie można wymieniać, ale w wielu przypadkach można założyć nap nie filtr lub konwerter1. Obiektyw taki jest montowany na stałe w aparacie. Drugi rodzapj obiektywu może zostać odkręcony od aparatu i zamieniony na inny. Zmiana obiektywu dapje możliwości robienia różnego rodzaju zdjęć. Obiektywy można również podzielić na zwykłe, szerokokątne i teleobiektywy. Zwykłe obiektywy pokazują obraz taki, jakim widzi go ludzkie oko. Obipektywy szerokokątne to takie, które pozwalają zobaczyć więcej niż ludzkie oko, gdyż majpą szerokie pole widzenia. Pole widzenia (kąt widzenia) obiektywu określa zakres widpzenia. Szerokie pole widzenia daje wrażenie oddalenia. Teleobiektyw działa jak lorpnetka. Ma wąskie pole widzenia, a w związku z tym przybliża obiekty. Ostatnim kryterium podziału obiektywów, jakie zaprezpentuję w rozdziale, jest podział na obiektywy stało- i zmiennoogniskowe (obiektywy typu pzoom). To one będą nas najbardziej interesowały podczas omawiania możliwości obiektywópw w aparatach cyfrowych. Co oznacza pojęcie stało- lub zmiennoogniskowy? W obipektywie stałoogniskowym nie można zmieniać długości ogniskowej, natomiast w zmiennoogniskowym — tak. Czym jest zatem ogniskowa? Ogniskowa to odległość pomiędzy osią soczewki a płaszczyzną obrazu bardzo oddalonego przedmiotu. Większość aparaptów cyfrowych zostało wyposażonych w obiektywy o zmiennej długości ogniskpowej, czyli mają funkcję zwaną zoomem optycznym. Ponieważ od długości ogniskowej zapleży szerokość kąta widzenia (im krótsza długość, tym szerszy kąt), więc możliwośćp jej zmiany pozwala sterować działaniem obiektywu w taki sposób, jakby był jednypm z dostępnych obiektywów: zwykłym, szerokokątnym lub teleobiektywem. To oczywipście lekka przesada — nie do końca bowiem można uzyskać za pomocą zoomu taki pefekt jak przy założeniu odpowiedniego obiektywu. Jest to jednak jakaś namiasptka, która często wystarcza. Długość ogniskowej jest określana w milimetrach, a jej zakrpes w fotografii cyfrowej jest określany nieco inaczej niż w fotografii tradycyjnej. Otóż tworpzy on przedział od 7,1 mm do 21,3 mm, co odpowiada zakresowi od 35 do 105 mm w fotografipi tradycyjnej. Obiektywy tego rodzaju są nazywane obiektywami z 3-krotnym zoomem. p 1 Konwerter to pewnego rodzaju obiektyw. Ściślej mówiąc, jest to nasadka umieszczana na obiektywie, która pozwala rozszerzyć jego możliwości (na przykłdad zamienić zwykły obiektyw w obiektyw szerokokątny). Ogólnie rzecz biorąc, konwertery umożdliwiają zmianę powiększenia. 34 Obiektyw i jego właściwości Na ekranie LCD Twojego aparatu długość ogniskowej może być przedstawiana jako jedna z wartości z zakresu od 35 do 105 mm — tak jak w fotografii trady- cyjnej. Tak naprawdę zakres wynosi oczywiście od 7,1, do 21,3 mm. Pamiętaj o tym. Skąd więc takie określenie? Wyłącznie dla wygody użytkowników. Pozwa- la im to uzyskać jaśniejszy obraz możliwości obiektyCwu. Trzy podstawowe długości ogniskowej posiadają cechy ptrzech typów obiektywów. ♦ Ogniskowa o długości 7,1 mm określana jako 35 mm posiada cechy obiektywu szerokokątnego. Pozwala ona uzyskać dużą głębię ostrpości i szeroką perspektywę. Ta długość ogniskowej jest zalecana podczas korzystania z programu krajobrazowego aparatu (będzie o nim mowa w dalszej części rozdziapłu), a także do fotografowania widoków morza, wnętrz, budynków z otoczeniem oraz dupżych grup ludzi. Głębia ostrości to przestrzeń, w której wszystkie elemeCnty są ostre w ujęciu. ♦ Ogniskowa o długości 14,2 mm określana jako 50 mm posiada cechy zwykłego obiektywu (zwanego standardowym). Oznacza to, że pozwapla uzyskać kat widzenia i odwzorowanie obrazu podobne do tego, jakie daje opko ludzkie. Ogniskowa tej długości minimalizuje zniekształcenia perspektywiczpne. Ta długość ogniskowej jest zalecana podczas korzystania z programu krajobrazowpego aparatu oraz programu podstawowego (będzie o nich mowa w dalszej części ropzdziału). Stosuj ogniskową o długości 50 mm podczas wykonywania zdjęć zbiorowych małych grup ludzi. ♦ Ogniskowa długości 21,3 mm określana mianem 105 mm posiada cechy teleobiektywu stosowanego w fotografii tradycyjnej.p Taką ogniskową stosujemy przy wykonywaniu dużych zbliżeń oraz fotografowaniu wydarpzeń sportowych, przyrody i odległych obiektów. Bardzo często jest również wykorpzystywana w programie portretowym, gdyż pozwala uzyskać małą głębię ostropści (tło jest rozmyte). Zoom optyczny Wykonaj poniższe ćwiczenie. Polega ono na wykonaniu zpdjęcia obiektu z minimalnym, a następnie zwiększonym ustawieniem długości ogniskpowej aparatu (wartości zoomu optycznego). Obiektyw i jego właściwości 35 1. Włącz aparat. 1 2. Ustaw minimalną długość ogniskowej, tzn. zastosuj najmniejszy możliwy zoom optyczny. 2 3. Spójrz przez wizjer aparatu i wybierz jeden z obiektów, które są przez niego widoczne. 4. Ustaw aparat w taki sposób, aby wybrany przez Ciebie obiekt zajmował prawą część kadru. 3 4 36 Obiektyw i jego właściwości 5 8 6 7 5. Wykonaj zdjęcie. 6. Ustaw większą niż minimalna długość ogniskowej, tzn. zastosuj zoom optyczny większy od tego z punktu 2. 7. Zrób kilka kroków do tyłu, tak abyś w wizjerze widział wybrany obiekt wypełniający — tak jak wcześniej — prawą część kadru. 8. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki. Obiektyw i jego właściwości 37 Zdjęcia, o których mowa w punktach 5. i 8., znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książki. Zostały one nazwane, odpowiednio: Obiektyw i jego właściwości1 oraz Obiektyw i jego właściwości2. Co wynika z tego przykładu? Otóż zauważ, że kiedy stopsujesz minimalną długość ogniskowej obiektywu, uzyskujesz tzw. ujęcie szerokokątne. Oznacza to, że pole widzenia obiektywu zwiększa się, a tym samym zarówno obiekt pznajdujący się bliżej, jak i obiekty tworzące tło są widoczne. Panuje tutaj zasada, która pmówi o tym, że to, co tworzy tło, wydaje się małe i odległe. Głębia ostrości zdjęcia jpest duża. Drugie zdjęcie ma mniejszą głębię ostrości. To, co tworzyło tło, zostało przyblpiżone i sprawia wrażenie większego. Kolejne ćwiczenie polega na wykonaniu portretu modepla z wykorzystaniem maksymalnej długości ogniskowej aparatu, czyli zastosowaniem napjwiększego możliwego zoomu optycznego. 1. Włącz aparat. 1 2 2. Posadź modela na krześle. 38 Obiektyw i jego właściwości 3 3. Ustaw maksymalną wartość długości ogniskowej, czyli największy dostępny w Twoim aparacie zoom optyczny. 4. Jeśli zdjęcie jest robione w pomieszczeniu, włącz lampę błyskową. 5. Ustaw aparat pionowo i umieść twarz modela w kadrze w taki sposób, aby zajmowała ona całą jego powierzchnię. 4 5 6 Obiektyw i jego właściwości 39 6. Naciśnij spust migawki i wykonaj zdjęcie. Zdjęcie znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książkpi, w pliku o nazwie Obiektyw i jego właściwości3. Długość ogniskowej obiektywu typu zoom w aparatach cpyfrowych może być płynnie regulowana w dostępnym zakresie. Zoom cyfrowy Obiektyw typu zoom jest więc potrzebną i użyteczną pfunkcją aparatu cyfrowego. Należy jednak wspomnieć, że cyfrówki posiadają nie tylko zpoom optyczny, ale i cyfrowy. Zanim wyjaśnię, na czym polega działanie zoomu cyfrowego,p dam Ci dobrą radę. Wyłącz go w swoim aparacie i nigdy go nie włączaj. Najlepiej zapomnij o jego istnieniu. Po pierwsze, pożera mnóstwo energii, po drugie, nic z jego działpania nie wynika. Zoom cyfrowy powoduje sztuczne powiększenie obrazu. pObraz wydaje się bliższy. Nie ma jednak z tego żadnego pożytku, gdyż to tak zpwane przybliżenie nie wydobywa z obrazu większej liczby szczegółów. Taki sam efekt uzpyskamy, jeśli zrobimy zdjęcie bez zoomu cyfrowego, a następnie przeniesiemy go do kompputera i za pomocą programu graficznego powiększymy go i przytniemy. Aby zobaczyć, na czym polega działanie zoomu cyfrowpego, wykonaj poniższe ćwiczenie. 40 Obiektyw i jego właściwości 1 2 3 4 1. Włącz aparat. 2. Wybierz obiekt. 3. Wyłącz zoom cyfrowy. 4. Zbliż się do fotografowanego obiektu. Obiektyw i jego właściwości 41 5. Ustaw zakres zbliżenia — proponuję zoom maksymalny. 5 6 7 6. Upewnij się, czy obiekt zajmuje cały kadr. 7. Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki. Oto zdjęcie wykonane z aktywnym zoomem optycznym (i pwyłączonym zoomem cyfrowym) — jest ono ostre. Znajdziesz je na płycie CD-ROM dołączonej do książki, w pliku o nazwie Obiektyw i jego właściwości4. 42 Obiektyw i jego właściwości 8. Włącz zoom cyfrowy. 8 9 10 11 9. Ustaw zakres zbliżenia — również proponuję maksymalne. 10. Upewnij się, czy obiekt zajmuje cały kadr. 11. Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki. Zdjęcie wykonane z włączoną funkcją zoomu cyfrowegop jest nieostre. Znajdziesz je na płycie CD-ROM dołączonej do książki, w pliku o nazwipe Obiektyw i jego właściwości5. Zdjęcia wykonywane z bliska 43 Zdjęcia wykonywane z bliska Czas na zapoznanie się z możliwościami aparatu służpącymi do wykonywania zdjęć obiektów z niewielkiej odległości. Zanim rozpocznieszp fotografować takie obiekty z bliska, musisz dowiedzieć się, jak blisko możesz pdo nich podejść. Przede wszystkim należy sprawdzić w instrukcji aparatu dwie odległośpci. Pierwsza z nich informuje o tym, jak blisko możesz podejść do obiektu z włączonym trpybem Makro w aparacie (jeśli aparat go ma). Druga — na jaką odległość możesz się zbliżyć zp wyłączonym trybem Makro. Najczęściej takie informacje podawane są w tej częśpci instrukcji, która traktuje o robieniu zdjęć lub o cechach obiektywu. W drugim przypadku nalepży odnaleźć informację o zakresie odległości, tzn. musisz poznać minimalnąp i maksymalną odległość (najczęściej jest to nieskończoność). Minimalne wartośpci zakresu odległości w różnych aparatach są różne. Np. w aparacie Minolta Dimage F 300, ktpórym wykonano wiele zdjęć zamieszczonych w książce, zakres ten wynosi od 0,5 m pdo nieskończoności. Oczywiście, mówię teraz o sytuacji, w której tryb Makro jest wyłączony. W innych aparatach może on wynosić np. 30 cm. Jak powiedziałam wcześniej, różnie tpo bywa. Kiedy włączysz tryb Makro, zakres ten ulegnie zapewne modyfikacji. Ponieważ trypb Makro umożliwia wykonywanie dużych zbliżeń z mniejszych odległości, zakres ten mupsi zostać zmieniony. I tak samo jak w przypadku wyłączonego trybu Makro, przedział ten kształtuje się różnie w zależności od aparatu. Może być to np. 4 – 24 cm, 20 – 60 cm itp. Wiele osób — co jest odruchem całkiem naturalnym i zropzumiałym — ma kłopoty ze zbliżeniem się do obiektu, który chcą sfotografowpać. Trzeba jednak umieć przełamywać tę barierę. Kiedy następnym razem znajdziesz obiektp lub temat, który będziesz chciał uwiecznić za pomocą fotografii, podejdź do niego blpiżej niż zwykle. Nie fotografuj, jeśli dobrze go nie widzisz. Czasem, żeby coś zobaczyć w ppełni, należy bardzo blisko podejść do obiektu. Wiele osób ma przed tym opory. Mówiąc o podpchodzeniu, mam na myśli wykonywanie zdjęć przy fizycznym zbliżeniu się do opbiektu, a nie robienie tego za pomocą teleobiektywu. Teleobiektyw daje wiele możpliwości zbliżenia się do obiektu na odległość w sytuacjach, kiedy bliski kontakt niep jest możliwy, np. podczas wydarzeń sportowych lub obserwacji zwierząt. Jest to jego dużap zaleta. Ja jednak chciałbym zarazić Cię — w pozytywnym tego słowa znaczeniu — śmiałością pdo podchodzenia do fotografowanych obiektów. Być może jeszcze tego nigpdy nie doświadczyłeś, ale przekonasz się, jak wielu odkryć możesz dokonaćp, oglądając obiekt z bliska. Zmienia to często sposób myślenia o temacie, który chcemy zapprezentować. Obiekty stają się bliższe nie tylko ze względu na zmniejszenie odległpości pomiędzy nimi a fotografującym, ale również — a może przede wszystkim — ze względu nap tworzącą się w ten sposób szczególnego rodzaju bliskość emocjonalną: intrygująp, interesują, pobudzają wyobraźnię. W ten sposób — często tak bywa — w rezultacie fotografp wykonuje zdjęcie, które diametralnie różni się od tego, które zaplanował wczpeśniej. Powstaje inne, nowe ujęcie — najczęściej znaczenie lepsze, bo posiadające głębpię. 44 Zdjęcia wykonywane z bliska Kiedy wykonujesz zdjęcie, zadbaj o to, aby osoby, które będą je oglądały, mogły się domyślić, co chciałeś im pokazać. Temat zdjęcia musi zostać należycie wy- eksponowany i widoczny. Aparat nie jest człowiekiem, nie myśli. Nie wie, który z elementów chcesz uwydatnić, a które z obiektów widzianych przez obiektyw mają zostać ukryte. Fotografuje to, co zarejestruje obiektyw. To Twoim zada- niem jest tak go ustawić, aby to, co chcesz pokazać, stało się głównym tematem zdjęcia. Temat powinien zdominować kadr. Blisko Aby przełamać opory przed fotografowaniem obiektów zp bliska, wykonaj kolejne ćwiczenie. Poproś kogoś z rodziny lub znajomych, aby ppozował do zdjęcia. Niech to nie będą jednak małe dzieci i zwierzęta, ponieważ te czpęsto lubią być w ruchu, a to na początek mogłoby wywołać zniechęcenie. Zdjęcie najplepiej wykonać w plenerze, chociaż nie jest to konieczne. Ważne jest natomiast, paby tło znajdujące się za i obok modela nie było jednolite. 1. Ustaw modela przed obiektywem. 1 Zdjęcia wykonywane z bliska 45 2. Włącz aparat. 3 3. Upewnij się, że tryb Makro w Twoim aparacie jest wyłączony. 4. Zrób kilka kroków do tyłu, tak aby w kadrze znalazła się nie tylko postać modela, ale i tło. 2 4 46 Zdjęcia wykonywane z bliska 5. Naciśnij spust migawki. 5 6 6. Zdjęcie, które w ten sposób zrobiłeś, jest mało interesujące. To typowy błąd, jaki popełniają początkujący fotografowie. Warto sobie zadać pytanie: co jest tematem wykonanego zdjęcia? Trzeba to poprawić. (Zdjęcie znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książki, w pliku o nazwie Zdjęcia z bliska1). Zdjęcia wykonywane z bliska 47 7. Zrób kilka kroków do przodu w stronę modela — obserwuj scenę na wyświetlaczu LCD. 8. Jeśli to konieczne, zrób jeszcze kilka kroków do przodu, tak aby model zajął większą część kadru. 7 8 48 Zdjęcia wykonywane z bliska Pamiętaj o minimalnej odległości obiektywu od obiektu, którą pozwala zacho- wać Twój aparat. 9. Naciśnij spust migawki. 9 10 10. Tym razem chyba nikt z oglądających zdjęcie nie ma wątpliwości co do tematu zdjęcia. Zdjęcie znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książkpi, w pliku o nazwie Zdjęcia z bliska2. Zdjęcia wykonywane z bliska 49 Bliżej Dzięki kolejnemu ćwiczeniu wyrobisz sobie nawyk pocphodzenia bliżej do fotografowanego obiektu, aby móc dostrzec wszystkie jego zalety. Wybiperając się na wycieczkę czy po prostu na spacer, zabierz ze sobą aparat. Nie polecapm centrum dużego miasta, bo tam można się w szybki sposób rozstać z ukochanym aparatpem. No, chyba że zakupiłeś już pojemniczek z gazem obezwładniającym lub robisz zdjpęcia za granicą. Ale dość już żartów. Wykonaj poniższe ćwiczenie. 1. Włącz aparat. 2 1 3 2. Trzymając go w rękach, spójrz przez wizjer lub na wyświetlacz LCD. 3. Obróć się wkoło i wybierz jeden z obiektów, które znajdują się poza odległością, z jakiej mógłbyś w danej chwili zrobić zdjęcie. 50 Zdjęcia wykonywane z bliska 4 4. Podejdź do niego bliżej i przyjrzyj mu się. 5. Zrób jeszcze dwa kroki i obejrzyj go dokładnie. Zwróć uwagę na jego kolor, kształt itp. Zauważ, że teraz widzisz go wyraźniej niż podczas pierwszego zerknięcia na wyświetlacz lub wizjer. Dostrzegłeś zapewne wiele jego cech, które wcześniej były niewidoczne. 6. Wykadruj obiekt, korzystając z wyświetlacza. 5 6 7 Zdjęcia wykonywane z bliska 51 7. Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki. Zdjęcie znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książkpi — w pliku o nazwie Zdjęcia z bliska3. 52 Ostrość Ostrość Czym jest ostrość, chyba każdy wie. Jest ona jednym zp elementów tworzących zdjęcie, a pozbawienie ostrości określonej jego części tworzpy pewnego rodzaju kompozycję obrazu. Aparaty dzielimy na te, które posiadają obiektywy o pstałej ostrości, i te wyposażone w obiektywy o zmiennej ostrości. Pierwsze z nich to tpakie, których obiektywy są ustawione na stałe w jednej pozycji, a tym samym dają ostry opbraz przedmiotów zarówno położonych najbliżej, jak i tych w tle. Przynajmniej tak to wyglpąda w teorii. Obiektywy o stałej ostrości najczęściej pozwalają uzyskać obraz o ostrym tle, są jednak ograniczenia w ostrym odwzorowaniu obiektów położonych blisko. Obiektywy o zpmiennej ostrości dają możliwość ręcznego ustawiania ostrości, co pozwala określić, pktóre partie zdjęcia mają być ostre, a które nie. Funkcja regulowania ostrości fotografowanych obiektów daje wiele możliwości. Wiele aparatów ma obiektywy z automatycznym ustawienpiem ostrości. Urządzenie za pomocą np. porównywania kontrastu, badania za pompocą promieni podczerwieni lub użycia fal dźwiękowych samo wie, jaka jest odlegpłość obiektu od obiektywu. Problem polega na tym, że aparat tego rodzaju nastawia ostrpość na obiekt umieszczony w centralnej części kadru. Nie zawsze jest to efekt pożądany. Wielep aparatów z automatycznym ustawieniem ostrości pozwala po ustawieniu ostrościp w centralnym punkcie kadru zablokować pomiar, a następnie — jeśli jest to potrpzebne — zmienić kompozycję zdjęcia tak, aby ostrość nie była ustawiona na środek kadrup. Wróćmy do ręcznego ustawiania ostrości. Z zagadnieniem tym związana jest umiejętnopść posługiwania się przesłoną aparatu. Czym jest przesłona (przysłona, inaczej apertura), dowiedziałeś się już w rozdziale 1. Czas wykorzystać zdobyte informacje i rozszerzyć ich zakpres o nowe wiadomości. Przesłona wpływa na końcowy efekt zdjęcia. To ona reguluje ilośpć światła, jaka dociera do czujnika aparatu, a więc to od niej zależy jasność obrazu. Popnadto otwór przesłony (jego rozmiar) wpływa na to, jaka część kadru zostanie zarejestrowpana jako ostra (przy określonym ustawieniu odległości). Co to oznacza? Otóż przy zastosowaniu dużego otworu przesłony fotografowany obiekt będzie ostry tylko w tej częścpi zdjęcia, na której obiekty znajdują się od aparatu w odległości ustawionej na obiektywie. Jepśli zastosujesz mały otwór przesłony, wówczas przedmiot fotografowany będzie ostry w więkpszym zakresie odległości od aparatu. I w tym momencie nadszedł czas, aby powipedzieć więcej o głębi ostrości. Jak już wspomniałam przy okazji omawiania obiektywup, głębia ostrości to przestrzeń, w której wszystkie elementy są ostre w obrazie. Mała pgłębia ostrości może np. skupić uwagę na wybranym elemencie kompozycji. Można ją osipągnąć przez zastosowanie dużego otworu przesłony. Ten rodzaj głębi ostrości spprawia, że wybrany obiekt zostaje wyróżniony — tylko on jest ostry. Pozostałe elementy tworzące kompozycję obrazu stają się rozmyte, jakby owiane mgiełką. Dzięki tej technicpe uwaga odbiorcy zostaje skupiona na jedynym ostrym elemencie w obrazie. W jakich przyppadkach można zastosować małą głębię ostrości? Otóż wówczas, gdy chcemy wyodrębnić zp fotografowanego tłumu jakąś postać, podkreślić tylko wybrany fragment obrazu. Ostrość 53 Efekt małej głębi ostrości W kolejnym ćwiczeniu poznasz technikę wykonywania zdpjęć, która pozwala uzyskać efekt małej głębi ostrości. Czynności zawarte w ponipższych punktach możesz wykonać zarówno w plenerze, jak i w domu. Zalecam jednak opuspzczenie czterech ścian w celu osiągnięcia lepszych efektów. Przed przystąpieniem dop wykonywania ćwiczenia zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji aparatu, który trakptuje o sposobie zmiany rozmiaru otworu przesłony (zapewne będziesz mógł to zrobić w ptrybie ręcznym aparatu, jeśli takowy on posiada). Zabierz aparat i wyjdź z nimp na dwór. 1. Spójrz przez wizjer aparatu i wybierz dwa elementy znajdujące się w kadrze, które znajdują się w pewnych odległościach od siebie — najlepiej w rzędach (jeden za drugim). Możesz poprosić trzy znajome osoby. Ustaw je jedna za drugą, każdą następną przesuwając lekko w lewo — tak aby wszystkie były widoczne w kadrze. 2. Oceń odległości pomiędzy nimi. Twoim zadaniem jest sprawić, aby na zdjęciu ostry był wyłącznie wybrany obiekt znajdujący się z przodu. 1 2 54 Ostrość 3. Włącz aparat. 3 4 4. Ustaw tryb ręczny. 5. Ustaw ostrość na taką odległość, jaka dzieli obiektyw od pierwszego z wybranych obiektów. 6. Ustaw duży otwór przesłony — największy dostępny w Twoim aparacie. 5 6 Im większy otwór przesłony, tym mniejsza wartość liczbowa określająca jego rozmiar. 7 7. Wyceluj obiektyw i naciskając spust migawki, wykonaj zdjęcie. Ostrość 55 8. Kiedy będziesz oglądał zdjęcie na monitorze komputera lub wyświetlaczu LCD aparatu (korzystając z powiększenia), zapewne dostrzeżesz różnicę w ostrości pomiędzy obiektem znajdującym się z przodu a tym widocznym z tyłu. 8 56 Ostrość Zdjęcie znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książkpi — w pliku o nazwie Głębia ostrości1. Efekt dużej głębi ostrości Dużą głębię ostrości można uzyskać, stosując niewieplki otwór przesłony. Obraz staje się wówczas ostry od pierwszego planu aż po samo tło. Scepna widoczna w kadrze może zostać wówczas przedstawiona ze wszystkimi jej szczpegółami. Ten rodzaj głębi ostrości stosujemy w następujących sytuacjach: ♦ ♦ kiedy fotografowany obiekt wymaga pełnej ostrości, kiedy trudno jest ustawić ostrość, np. obiekt znajdpuje się w ruchu. Trudno jest wówczas ustawić ostrość. Za pomocą małego otworu przepsłony można zmniejszyć skutki niedokładnego ustawienia ostrości. Kolejny przykład prezentuje technikę wykonywania zdpjęć, która pozwala uzyskać efekt dużej głębi ostrości. Przed przystąpieniem do wykonypwania ćwiczenia zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji aparatu, który traktuje o spopsobie zmiany rozmiaru otworu przesłony (zapewne będziesz mógł to zrobić w trybie pręcznym aparatu, jeśli takowy on posiada). Wyjdź z aparatem z domu. 1. Włącz aparat. 1 2 2. Spójrz przez wizjer lub na wyświetlacz i wybierz scenę, która będzie tematem zdjęcia. Ostrość 57 3. Ustaw tryb ręczny aparatu. 3 4. Ustaw mały otwór przesłony — najmniejszy dostępny w Twoim aparacie (duża wartość f). 4 5 5. Ustaw ostrość aparatu na nieskończoność, jeśli to możliwe. 6 6. Naciśnij spust migawki i wykonaj zdjęcie. Cała scena widoczna w kadrze jest jednakowo ostra. Zdpjęcie znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książki, w pliku o nazwie Głębia ostrości2. 58 Kontrolowanie ustawień ekspozycji Kontrolowanie ustawień ekspozycji Ekspozycja to ilość światła, którego działaniu poddapje się matrycę CCD w aparacie, regulowana czasem otwarcia migawki i wielkością otwporu przesłony. Jeśli chodzi o przesłonę, to wiesz już, w jaki sposób można zmiepniać jej ustawienia. Czas zapoznać się z migawką. Była już o niej mowa w rozdziale 1, ale prpzypomnijmy: migawka jest tym elementem budowy aparatu, który umożliwia dobór właśpciwych parametrów ekspozycji oraz pozwala na dokonanie wyboru sposobu rejestrowapnia ruchu (o tym więcej w rozdziale 4.). Jak już napisałam, ilość światła padająca na matrycpę zależy zarówno od wielkości otworu przesłony, jak i szybkości migawki. Przy niskim pozipomie oświetlenia, aby uzyskać najlepszy efekt, należy użyć długiego czasu otwarcipa migawki i dużego otworu przesłony. Przy pełnym oświetleniu przeciwnie — krótkiego czasu potwarcia migawki i małego otworu przesłony. Nie w każdym z aparatów można dokonpywać zmian wartości tych dwóch parametrów. Czasem dostępne są jedynie dwa czasyp otwarcia migawki — jeden na pochmurny, drugi na słoneczny dzień — oraz stały optwór przesłony. W lepszych aparatach można zmieniać zarówno czas otwarcia migawpki, jak i wielkość otworu przesłony. Ta możliwość powinna być wykorzystywana przez osobyp, które mają troszkę większą wprawę w fotografowaniu. Wynika to z tego, że w przyppadku braku doświadczenia zdjęcie można prześwietlić lub niedoświetlić. Te dwa przypadpki to przykłady nieprawidłowej ekspozycji. Prześwietlenie powstaje w wyniku zastosopwania zbyt dużego otworu przesłony lub zbyt długiego czasu otwarcia migawki. Informuje po tym wskaźnik w wizjerze. Efektem tego rodzaju poczynań jest wówczas zbyt jasne zdjęcipe z nieczytelnymi szczegółami. Partie najwyższych świateł zostają wówczas wybielone.p Prześwietlanie zdjęć Kolejny przykład ma na celu utrwalenie informacji dpotyczących tego, przy j7akich ustawieniach przesłony i migawki zdjęcie zostanie pprześwietlone. Poniższe czynności możesz wykonać, jeśli Twój aparat umożliwia ręczne upstawianie czasu otwarcia migawki oraz wielkości otworu przesłony. Zapoznaj się z instprukcją obsługi aparatu i ze sposobem zmiany w nim wspomnianych ustawień. Ćwiczenie możesz wpykonać w ciągu dnia, pozostając w domu. Kontrolowanie ustawień ekspozycji 59 1. Wybierz sobie jakiś obiekt, które stanie się tematem zdjęcia. Ja wybrałam figurkę anioła. 2. Włącz aparat. 3. Uaktywnij manualny tryb pracy aparatu. 1 2 3 4 5 6 7 4. Wyłącz lampę błyskową. 5. Spoglądając na wyświetlacz LCD, ustaw aparat we właściwym położeniu. 6. Ustaw odpowiednie wartości parametrów ekspozycji — migawki i przesłony. 7. Ustaw ostrość. 60 Kontrolowanie ustawień ekspozycji 8 8. Naciśnij spust migawki, wykonując zdjęcie. Teraz wykonasz kolejne zdjęcie tego samego obiektu. pPostaraj się, aby było to to samo ujęcie. Tym razem wykonane zdjęcie powinno zostać prpześwietlone. 9. Zmień wartość otworu przesłony z obecnej na najmniejszą dostępną (zwiększając tym samym rozmiar otworu). 10. Ustawienia migawki pozostaw niezmienione. 10 9 11 11. Wykonaj zdjęcie. Zdjęcie zostało prześwietlone. Zdjęcia, o których mowa w punktach 8. i 11., znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książki. Zostały one nazwane, odpowiednio: Anioł1 oraz Anioł2. Kontrolowanie ustawień ekspozycji 61 Niedoświetlenie zdjęć Niedoświetlenie powstaje w wyniku zastosowania zbyt małego otworu przesłony lub zbyt krótkiego czasu otwarcia migawki. Również informuje o ptym wskaźnik w wizjerze. Zdjęcie takie jest zbyt ciemne, a jego kolory są napzbyt głębokie. Kolejny przykład ma na celu utrwalenie informacji opdnośnie tego, przy jakich ustawieniach przesłony i migawki zdjęcie zostanie npiedoświetlone. Możesz wykonać poniższe ćwiczenie, jeśli Twój aparat umożliwia ręczne ustawianie czasu otwarcia migawki oraz wielkości otworu przesłony. Zapoznaj się z instprukcją obsługi aparatu i apoznaj się ze sposobem zmiany w nim wspomnianych ustawień. Ćwiczepnie możesz wykonać w ciągu dnia, pozostając w domu. 1. Wybierz sobie jakiś obiekt, który stanie się tematem zdjęcia. Ja wybrałam kubek postawiony na stole. 1 2 3 2. Włącz aparat. 3. Włącz tryb manualny pracy aparatu. 62 Kontrolowanie ustawień ekspozycji 4 5 6 8 4. Wyłącz lampę błyskową. 5. Spoglądając na wyświetlacz LCD, ustaw aparat we właściwym położeniu. 6. Ustaw wartości parametrów ekspozycji — migawki i przesłony. 7 7. Ustaw ostrość. 8. Naciśnij spust migawki, wykonując zdjęcie. Teraz wykonasz kolejne zdjęcie tego samego obiektu. pPostaraj się, aby było to to samo ujęcie. Jednak tym razem wykonasz zdjęcie niedoświetplone. 9. Zmień wartość otworu przesłony z obecnej na największą dostępną (zmniejszając tym samym rozmiar otworu). 10. Ustawienia migawki pozostaw niezmienione. 10 9 11 Kontrolowanie ustawień ekspozycji 63 11. Wykonaj zdjęcie. Wykonane zdjęcie jest niedoświetlone. Zdjęcia, o których mowa w punktach 8. i 11., znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książki. Zostały one nazwane, odpowiednio: Kubek1 oraz Kubek2. Jak więc powinno wyglądać zdjęcie prawidłowo naświeptlone? Przede wszystkim powinno mieć widoczne szczegóły zarówno w partiach świateł, jpak i ceni. Kolory takiego zdjęcia powinny być nasycone. Partie najwyższych jasnych tonówp powinny być świetliste, ale nie wybielone. W jaki sposób nauczyć się dopasowywać odpowiednie wartości czasu otwarcia migawki oraz otworu przesłony, aby uzyskać pełną kopntrolę nad ekspozycją? Dokładnie przeczytaj poniższy fragment rozdziału, a wszystko pstanie się jasne. Kiedy zmienia się prędkość migawki, zmienia się jedpnocześnie czas, przez jaki światło jest wpuszczane do obiektywu. Zachowana jest tutaj jepdnak zasada polegająca na tym, że każda kolejna (wyższa) zmiana prędkości migawki zmniejsza ilość światła wpadającego przez obiektyw do aparatu o połowę. Tak samo jest w przypadku przesłony. Każda kolejna (wyższa) wartość określająca wielkość otworu przesłopny powoduje zmniejszenie ilości światła o połowę. Jeśli masz możliwość zmiany wielkopści otworu przesłony, to dodam, że typoszereg jej wartości jest następujący: f 2.8, f 4, f 5.6, f 8, f 11 oraz f 16. Pamiętaj, im mniejsza wartość, tym większy otwór przesłony. Tak więc przesłona określana liczbą f 5.6 ma większy otwór niż f 16. No dobrze, ale co z tego wynika? Znając zależności popmiędzy prędkością migawki a otworem przesłony możesz, poznając jedną parę ustpawień, przy których do aparatu wpuszczana jest odpowiednia ilość światła, obliczyć inne kombinacje pozwalające uzyskać efekt prawidłowej kompozycji. Wykonaj poniższe ćwiczpenie, aby zrozumieć zasadę. Ustawienia półautomatyczne W poszczególnych punktach kolejnego przykładu ustawiszp parametry czasu otwarcia migawki i otworu przesłony w taki sposób, aby uzyskpać tę samą ilość światła jak w przypadku ustawień w trybie pełnej automatyki (dokonanych przez aparat) w wypadku 64 Kontrolowanie ustawień ekspozycji zwiększenia prędkości migawki o dwie wartości. Przedp przystąpieniem do wykonywania punktów zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji obsługi aparatu, który mówi o ręcznej zmianie ustawień czasu otwarcia migawki i rozmiaru potworu przesłony. 1. Włącz aparat i upewnij się, że pracujesz w trybie pełnej automatyki. 2. Wybierz obiekt, który chcesz sfotografować. Niech nie będzie to obiekt w ruchu. 3. Wykadruj obiekt. 4. Wyłącz lampę błyskową. 5. Naciśnij spust migawki i obserwuj wyświetlacz. Pozwoli Ci to zapoznać się z automatycznymi ustawieniami migawki i przesłony dobranymi przez aparat w przypadku wykonanego zdjęcia. 1 2 4 3 5 6 11 12 7 9 10 8 Kontrolowanie ustawień ekspozycji 65 6. Oto zdjęcie. W przypadku wykonanego zdjęcia było to f 2.8. i 1/15 s. Ponieważ znasz już ustawienia automatycznie dobrane przez aparat, dokonasz teraz zmiany ustawień prędkości migawki (wydłuż czas jej otwarcia) i dopasujesz do niej odpowiednią wielkość otworu przesłony, tak aby uzyskać prawidłową ekspozycję — taką samą jak na zdjęciu wykonanym wcześniej. 7. Włącz tryb ustawień ręcznych aparatu (jeśli w Twoim aparacie istnieje taka możliwość). 8. Ustaw odpowiednią ostrość — fotografujesz ten sam obiekt. 9. Zmień wartość czasu otwarcia migawki (wydłuż go) o dwie wartości — w omawianym przypadku będzie to 1/8 s. 10. Zmień wartość otworu przesłony — zmniejsz go o dwie wartości: z 2.8 f do f 4.0. 11. Wyłącz lampę błyskową. 12. Naciśnij spust migawki i wykonaj zdjęcie. 66 Kontrolowanie ustawień ekspozycji Obydwa zdjęcia wyglądają identycznie, mimo iż w drupgim przypadku zmieniliśmy czas naświetlania. Znajdziesz je na płycie CD-ROM dołączonej pdo książki. Zostały one nazwane, odpowiednio: Auto1 oraz Auto2. Wiele aparatów oferuje, oprócz trybu automatycznego ip manualnego, tzw. tryb półautomatyczny, czyli preferencję czasu lub preferpencję przesłony. Polega to na tym, że wybierając jeden z trybów, fotografujący decyduje, pczy ustawia wielkość otworu przesłony (a aparat sam dostosowuje odpowiedni do warunków czaps otwarcia migawki), czy też potrzebuje swobody przy wyborze czasu otwarcia migapwki (aparat sam dobierze odpowiedni otwór przesłony). Jest to znaczne ułatwienipe dla wykonującego zdjęcie, gdyż pozwala skupić uwagę wyłącznie na temacie zdjępcia oraz na jednym z parametrów. Opcja Preferencja czasu jest użyteczna wówczas, gdy fotografowane są akcjep, a więc obiekty w ruchu. Tutaj najważniejszy jest czas otwarcia migawpki. Krotki czas otwarcia migawki pozwala sfotografować obiekt będący w ruchu w taki sposób, jakby stał w miejscu. Długi czas spowoduje, że fotografowany obiekt znajdujący się w ruchu będzie w określonym stopCniu rozmazany. Wybierając opcję Preferencja czasu, a następnie wybierając odpowiedni czas, sprawiaszp, że aparat sam dobierze odpowiedni otwór przesłony. Jepst on wyświetlany na monitorze LCD aparatu. Aby nauczyć się korzystać z opcji Preferencja czasu wykonaj niżej zamieszczone punkty. Zrób to tylko wtedy, gdy Twój aparat udostępnia tego rpodzaju opcję. Zapoznaj się z tą częścią instrukcji obsługi, która opisuje w jaki spposób możesz ją uaktywnić. Sfotografuj obiekt w ruchu. Do wykonania przykładu będziesz potrzpebował samochodu zabawki i pomocnika. 1. Postaw auto na stole. 1 2 3 7 5 6 4 Kontrolowanie ustawień ekspozycji 67 2. Włącz aparat. 3. Uaktywnij ręczny tryb pracy aparatu. 4. Uaktywnij opcję Preferencja czasu. 5. Wybierz najkrótszy możliwy w danej chwili czas otwarcia migawki. Wartość jaką wybierzesz zależy oczywiście od panujących warunków oświetleniowych. W omawianym przykładzie jest to 1/250 s. 6. Ustaw ostrość. 7. Wykadruj scenę. Im większa liczba w mianowniku ułamka określającego czas otwarcia migawki tym czas ten jest krótszy. Teraz czas na pomocnika. Poproś go, aby pchnął samochódp po stole. 68 Kontrolowanie ustawień ekspozycji 8. Kiedy zabawka znajdzie się w kadrze naciśnij spust migawki. 8 9 9. Oto i zdjęcie. Aparat sam dobrał do ustalonego przez Ciebie czasu otwarcia migawki wielkość otworu przesłony. Zdjęcie, o którym mowa, znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książki — w pliku o nazwie Preferencja czasu. Opcja Preferencja przesłony pozwala kontrolować głębię ostrości. Znajduje ona zpastosowanie podczas fotografowania krajobrazów, wykonywania porptretów oraz w makrofotografii. Wybierając tę opcję, a następnie określając wielkość otworu przesłony (duży otwór — mała wartość — rozjaśnia niektóre partie obrazu, mały otwpór — duża wartość — pozwala uzyskać pełną ostrość sceny tworzącej kadr), sprawiasz, że aparat sam dobiera odpowiedni czas otwarcia migawki, tak aby uzyskać prawidłową epkspozycję. Aby nauczyć się korzystać z opcji Preferencja przesłony, wykonaj czynności zamieszczone w poniższych punktach. Zrób to tylko wtedy, gdy Twój apaprat udostępnia tego rodzaju opcję. Zapoznaj się z tą częścią instrukcji obsługi,p która opisuje, w jaki sposób możesz ją uaktywnić. Zadanie polega na wykonaniu makrofotografpii. Kontrolowanie ustawień ekspozycji 69 1. Włącz aparat. 2. Uaktywnij ręczny tryb pracy aparatu. 1 2 3. Zbliż się do obiektu i wyceluj w niego obiektyw. 3 6 4 7 5 4. Uaktywnij opcję Preferencja przesłony. 5. Wybierz największą dostępną wartość otworu przesłony. 6. Włącz tryb Makro. 7. Ustaw ostrość. 70 Kontrolowanie ustawień ekspozycji Im większa wartość otworu przesłony, tym mniejszy jesCt jej otwór. 8 8. Naciśnij spust migawki i wykonaj zdjęcie. Aparat sam dobrał odpowiednią wartość czasu otwarcia migawki. Zdjęcie będące efektem końcowym przedstawionego przypkładu znajdziesz na płycie CD-ROM dołączonej do książki, w pliku o nazwie Preferencja przesłony.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: