Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 012517 22970275 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II - książka
Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0800-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Magia fotografii cyfrowej jest coraz potężniejsza...

Z możliwości cyfrowych aparatów fotograficznych korzysta coraz więcej użytkowników. Sprzęt tanieje, a jakość uzyskiwanych z niego zdjęć rośnie. Fotografia cyfrowa wkracza już nawet tam, gdzie do niedawna niepodzielnie królowała tradycyjna celuloidowa klisza. Dostępne na rynku aparaty z pełną automatyką umożliwiają robienie zdjęć bez jakiejkolwiek znajomości zasad fotografii. Jednak jeśli chcemy, aby nasze zdjęcia były czymś więcej niż tylko efektem 'niedzielnego pstrykania', należy poznać możliwości aparatu, reguły kompozycji i doboru parametrów ekspozycji oraz sposoby poprawiania nieudanych fotografii w cyfrowej ciemni.

'Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II' to kolejna edycja książki, dzięki której poznasz wszystkie zagadnienia niezbędne do tego, aby Twoje zdjęcia wyróżniały się na tle innych. Czytając ją, dowiesz się, jak zbudowany jest aparat cyfrowy i jakie możliwości oferuje. Nauczysz się korzystać z programów tematycznych, dobierać ręcznie szybkość migawki i rozmiar przysłony, zmieniać czułość matrycy i stosować lampę błyskową. Poznasz zasady kompozycji ujęć, fotografowania w różnych warunkach i wykonywania zdjęć rozmaitych obiektów i tematów. Przeczytasz także o przenoszeniu zdjęć do komputera, katalogowaniu ich i dokonywaniu korekcji za pomocą programu Photoshop CS2.

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego aparatu i komputera,
tworząc z nich prywatne studio i laboratorium fotograficzne.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 83-246-0800-1 Format: B5, stron: 344 Magia fotografii cyfrowej jest coraz potê¿niejsza… Z mo¿liwoœci cyfrowych aparatów fotograficznych korzysta coraz wiêcej u¿ytkowników. Sprzêt tanieje, a jakoœæ uzyskiwanych z niego zdjêæ roœnie. Fotografia cyfrowa wkracza ju¿ nawet tam, gdzie do niedawna niepodzielnie królowa³a tradycyjna celuloidowa klisza. Dostêpne na rynku aparaty z pe³n¹ automatyk¹ umo¿liwiaj¹ robienie zdjêæ bez jakiejkolwiek znajomoœci zasad fotografii. Jednak jeœli chcemy, aby nasze zdjêcia by³y czymœ wiêcej ni¿ tylko efektem „niedzielnego pstrykania”, nale¿y poznaæ mo¿liwoœci aparatu, regu³y kompozycji i doboru parametrów ekspozycji oraz sposoby poprawiania nieudanych fotografii w cyfrowej ciemni. „Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II” to kolejna edycja ksi¹¿ki, dziêki której poznasz wszystkie zagadnienia niezbêdne do tego, aby Twoje zdjêcia wyró¿nia³y siê na tle innych. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak zbudowany jest aparat cyfrowy i jakie mo¿liwoœci oferuje. Nauczysz siê korzystaæ z programów tematycznych, dobieraæ rêcznie szybkoœæ migawki i rozmiar przys³ony, zmieniaæ czu³oœæ matrycy i stosowaæ lampê b³yskow¹. Poznasz zasady kompozycji ujêæ, fotografowania w ró¿nych warunkach i wykonywania zdjêæ rozmaitych obiektów i tematów. Przeczytasz tak¿e o przenoszeniu zdjêæ do komputera, katalogowaniu ich i dokonywaniu korekcji za pomoc¹ programu Photoshop CS2. (cid:129)Budowa aparatu cyfrowego (cid:129)Kompresja plików w aparacie (cid:129)Kontrola parametrów ekspozycji (cid:129)Korzystanie z lampy b³yskowej (cid:129)Programy tematyczne (cid:129)Kompozycja ujêæ (cid:129)Wykorzystywanie œwiat³a zastanego (cid:129)Fotografowanie ró¿nych tematów (cid:129)Przenoszenie fotografii do komputera (cid:129)Podstawowe poprawki w Photoshopie CS2 (cid:129)Korekcja tonalna i barwna (cid:129)Usuwanie efektu czerwonych oczu (cid:129)Drukowanie fotografii Wykorzystaj w pe³ni mo¿liwoœci swojego aparatu i komputera, tworz¹c z nich prywatne studio i laboratorium fotograficzne Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstêp ......................................................................................................................................................5 Rozdzia³ 1. Wprowadzenie do fotografii cyfrowej ....................................................................................7 Aparat cyfrowy .......................................................................................................................8 Aparat cyfrowy a analogowy — różnice i podobieństwa ................................................10 Budowa aparatu cyfrowego ................................................................................................18 Kompresja ..............................................................................................................................25 Podsumowanie .....................................................................................................................33 Rozdzia³ 2. Funkcje aparatu. W jaki sposób wykorzystaæ ich potencja³? ....................................35 Obiektyw i jego właściwości ...............................................................................................37 Zdjęcia wykonywane z bliska ..............................................................................................47 Głębia ostrości ......................................................................................................................53 Kontrolowanie ustawień ekspozycji ...................................................................................61 Lampa błyskowa ...................................................................................................................78 Kadrowanie zdjęć .................................................................................................................84 Programy tematyczne aparatu ............................................................................................88 Parametr ISO ........................................................................................................................98 Podsumowanie ................................................................................................................... 100 Rozdzia³ 3. Zasady wykonywania zdjêæ ..................................................................................................101 Główny temat zdjęcia ........................................................................................................ 102 Kompozycja zdjęcia .......................................................................................................... 106 Inne zasady stosowane podczas wykonywania zdjęć ................................................... 121 Oświetlenie fotografowanej sceny ................................................................................... 122 Tworzenie panoramy ........................................................................................................ 129 Podsumowanie ................................................................................................................... 133 4 Spis treści Rozdzia³ 4. Popularne tematy fotografii. Jak sobie z nimi poradziæ? ........................................135 Fotografowanie ludzi ........................................................................................................ 136 Fotografowanie dzieci ....................................................................................................... 145 Fotografowanie przyrody ................................................................................................. 150 Fotografowanie zwierząt nie tylko domowych .............................................................. 160 Fotografowanie martwej natury ...................................................................................... 167 Fotografowanie budynków ............................................................................................... 171 Fotografowanie wnętrz ..................................................................................................... 175 Fotografowanie potraw ..................................................................................................... 179 Fotografowanie zjawisk meteorologicznych i wykorzystywanie ich w kompozycji zdjęcia ................................................................................................................................. 187 Fotografowanie ruchu ....................................................................................................... 191 Fotografowanie scen nocnych ......................................................................................... 200 Podsumowanie ................................................................................................................... 204 Rozdzia³ 5. Przesy³anie danych z aparatu do komputera ................................................................205 Urządzenia do przesyłania fotografii z aparatu do komputera .................................. 206 Transfer danych do komputera działającego pod kontrolą systemu XP .................... 209 Podsumowanie ................................................................................................................... 224 Rozdzia³ 6. Edycja zdjêæ ..................................................................................................................................225 Podstawy pracy z aplikacją Photoshop CS2 ................................................................... 227 Efekt czerwonych oczu ..................................................................................................... 232 Kadrowanie z zachowaniem proporcji zdjęcia .............................................................. 236 Prostowanie fotografii ....................................................................................................... 241 Korekcja ekspozycji ........................................................................................................... 245 Usuwanie aberracji chromatycznych i szumu ............................................................... 251 Usuwanie z kadru niepożądanych elementów ............................................................... 258 Poprawa wyglądu nieba na zdjęciu ................................................................................. 263 Dodawanie ramki do zdjęcia ........................................................................................... 271 Wyostrzanie zdjęcia .......................................................................................................... 274 Tworzenie panoramy ........................................................................................................ 279 Korekcja obrazów RAW ................................................................................................... 284 Podsumowanie ................................................................................................................... 308 Rozdzia³ 7. Drukowanie ..................................................................................................................................309 Przygotowanie zdjęcia do wydruku ................................................................................ 310 Ustawienia drukowania .................................................................................................... 317 Wydruk kilku zdjęć w różnych formatach na jednej stronie ....................................... 323 Rodzaje papieru ................................................................................................................. 330 Jak drukować oszczędnie? ................................................................................................ 331 Podsumowanie ................................................................................................................... 332 Autorzy zdjêæ ................................................................................................................................333 • Fotografowanie ludzi • Fotografowanie dzieci • Fotografowanie przyrody • Fotografowanie zwierz¹t nie tylko domowych • Fotografowanie martwej natury • Fotografowaie budynków • Fotografowanie wnêtrz • Fotografowanie potraw • Fotografowanie zjawisk meteorologicznych i wyko- rzystywanie ich w kompo- zycji zdjêcia • Fotografowanie ruchu • Fotografowanie scen nocnych • Podsumowanie 4 Popularne tematy fotografii. Jak sobie z nimi poradziæ? Świat tematów, które mogą stać się treścią zdjęcia, jest niezwykle bogaty. Obezwład- nia swoją różnorodnością. Sprawia, że znika lęk o przyszłość fotografii. Tak jak w przy- padku muzyki, stwarza poczucie nieskończoności trwania. Fotografia była, jest i będzie — źródeł inspiracji nigdy nie zabraknie. W poprzednich rozdziałach zdobyłeś tech- niczną wiedzę i umiejętności panowania nad aparatem cyfrowym. W niniejszym roz- dziale nauczysz się wykorzystywać tę wiedzę w konkretnych sytuacjach. Zapewne jeszcze nieraz sięgniesz po aparat, aby wykonać zdjęcie. Będzie to określona sytu- acja, która wywoła w Tobie tę potrzebę. Ale czy wówczas będziesz wiedział, w jaki sposób użyć aparatu, by uzyskać jak najlepszy efekt wizualny i estetyczny? Zapewne tak. Po lekturze tego rozdziału wszystko stanie się jasne. Znajdziesz tutaj informa- cje i wskazówki odnośnie tego, w jaki sposób należy fotografować obiekty ożywione i nieożywione. Poznasz zatem wskazówki odnośnie sposobu, w jaki można przedsta- wić na zdjęciu człowieka i zwierzę. Nauczysz się wykorzystywać funkcje aparatu do fo- tografowania krajobrazów, a także budynków i ich wnętrz oraz potraw i produktów spożywczych. Poznasz tajniki sztuki fotografowania w warunkach nocnych, a także sposoby uchwycenia na zdjęciu ruchu obiektów. W rozdziale będzie również mowa o fotografowaniu deszczu, śniegu, burzy itp., a także wykorzystywaniu ich w kompo- zycji zdjęcia. Jednym słowem, zawarte w rozdziale informacje pozwolą Ci odpowied- nio wykorzystywać techniki oraz sprzęt do fotografowania różnych obiektów. Pamiętaj o tym, że każdy temat wymaga od Ciebie indywidualnego podejścia. Niektóre z nich wymagają cierpliwości, inne znajomości fotografowanego zagadnienia. Fotografia to trudna, ale pasjonująca sztuka. Poznaj jej tajniki! 136 Fotografowanie ludzi Fotografowanie ludzi Postacie ludzkie są najczęstszym tematem fotografii. Fotografia postaci najczęściej ko- jarzy się nam z portretem. Jednak należy pamiętać o tym, że portret nie jest jedyną formą uwieczniania ludzi — są przecież jeszcze akty oraz portrety kreacyjne. Należy także pamiętać, że istnieją dwa rodzaje fotografii ludzi: zdjęcia pozowane, czyli takie, w których model współpracuje czynnie z fotografem, oraz zdjęcia tzw. dokumentalne, czyli takie, w przypadku których nie istnieje scenariusz wydarzeń. W tym drugim przypadku fotografujący często musi wykazać się cierpliwością, gdyż czeka na wyda- rzenia i sytuacje, które zdarzają się spontanicznie, bez jego interwencji. Portrety W przypadku fotografowania ludzi — mam na myśli zwłaszcza portrety i inne rodzaje zdjęć pozowanych — bardzo ważną zasadą jest poznanie modela. Aby zrobić dobre zdjęcia, trzeba dowiedzieć się czegoś więcej o osobie fotografowanej. To bardzo ważne, gdyż tylko wtedy będziesz mógł odzwierciedlić prawdę o nim, przedstawić go w natu- ralny sposób. Zdobądź zatem informacje na temat modela. Dowiedz się, czym się zaj- muje. Przebywając z nim, poznaj charakterystyczne cechy jego osobowości. Pozwoli Ci to zaplanować temat zdjęcia i określić, które z cech chcesz wydobyć na fotografii. Następnie zastanów się nad pozą, strojem, za pomocą których cechy staną się jeszcze bardziej widoczne. Elementami, na które należy także zwrócić uwagę podczas portre- towania postaci ludzkich, są: zoom optyczny, otoczenie, kąt widzenia aparatu oraz — co bardzo ważne — oświetlenie. ● Zoom optyczny. Podczas fotografowania w zbliżeniu lub półzbliże- niu najlepszym wyborem jest zastosowanie zoomu optycznego będą- cego odpowiednikiem znanego z fotografii tradycyjnej niezbyt długiego obiektywu wąskokątnego — 85, 135 mm. Obiektywy takie umożliwiają fotografowanie z większych odległości. Model nie czuje się wówczas przy- tłoczony obecnością aparatu. Wadą długich obiektywów jest mała głę- bia ostrości. Należy o tym pamiętać i w razie potrzeby ustawić ostrość na oku modela znajdującym się bliżej aparatu. Następnie należy spraw- dzić ostrość całej twarzy. Jeśli większa jej część jest pozbawiona ostrości, należy zastanowić się nad zastosowaniem dłuższego czasu otwarcia mi- gawki i mniejszego otworu przesłony. Pomóc może tutaj również usta- wienie większej czułości. Fotografowanie ludzi 137 ● Otoczenie. Otoczenie ma ogromny wpływ na fotografowaną osobę — za- równo na jej samopoczucie, jak i stopień odprężenia. Poza tym harmoni- zuje w pewien sposób z modelem, co umożliwia sfotografowanie postaci w naturalnych dla niej sytuacjach, np. podczas pracy lub wypoczynku. Podczas portretowania postaci pamiętaj o tym, aby nie konkurowało z nią tło. Usuń więc ze sceny niepotrzebne elementy. To model gra pierwsze skrzypce, tło jest tylko dodat- kiem. Nie powinno więc rozpraszać uwagi. ● Kąt widzenia aparatu. Ustawienie postaci to kolejne ważne zadanie związane z portretowaniem modela. Zarówno fotografowi, jak i jego mo- delowi zależy na uzyskaniu jak najlepszego efektu końcowego. Powinni oni zatem współpracować ze sobą i wykonać wiele próbnych ustawień. Model poproszony o przyjęcie różnych póz z pewnością nie odmówi. Jakie pozy należy sprawdzić? Otóż niewątpliwie będzie to profil, trzy czwarte oraz en face, a wszystkie te pozy należy wykonać z głową opusz- czoną wyżej lub niżej. W takiej sytuacji zadaniem modela jest zmie- niać pozy na prośbę fotografa, a zadaniem tego drugiego jest obserwa- cja, w jaki sposób zmienia się wygląd twarzy fotografowanej postaci. Oto kilka wskazówek: Jeśli model ma dość wydatny nos, unikaj pozy trzy czwarte. Może ona spowodować jego wizualne wydłużenie zwłaszcza, jeśli zastosujesz obiektyw szerokokątny lub standar- dowy. Pamiętaj o tym, że okrągła twarz nie najlepiej wypada podczas pozy en face. . ● Oświetlenie. Wielu fotografów do oświetlenia portretowanej postaci sto- suje oświetlenie zastane. Modyfikują je oni za pomocą Błysku wypełnia- jącego lub powierzchni odbijających światło (eliminuje to niepotrzebne cienie). Pozwala to poprawić kontrast oraz kompozycję. Zwykle najko- rzystniejsze dla modela jest światło miękkie i rozproszone. Czasem jed- nak lepszy efekt uzyskujemy za pomocą bocznego wyrazistego oświe- tlenia. Naturalne, miękkie światło dają okna. W poniższym przykładzie przedstawiam, jak należy z takiego światła korzystać. 138 Fotografowanie ludzi Jeśli aparat podczas fotografowania w ciemnym pomieszczeniu nie radzi sobie z ustawie- niem ostrości, konieczne jest jej ręczne ustawienie lub zastosowanie dodatkowego źró- dła oświetlenia. Zwiększając odległość pomiędzy aparatem a osobami fotografowanymi z użyciem lampy błyskowej, musisz zastosować większą czułość ISO i odwrotnie. Jeśli natomiast wykonujemy portret w plenerze, należy zwrócić uwagę na porę dnia. Najlepsze efekty można uzyskać rano lub wieczorem — słońce jest wówczas dość ni- sko. Należy ponadto ustawić się z aparatem tak, aby słońce „zaglądało przez ramię” fo- tografa pod kątem około 150°. ● ● ● Oczy modela. Ponieważ oczy są zwierciadłem duszy, poproś modela, aby otworzył je szeroko tuż przed wykonaniem zdjęcia. Pozwoli to uniknąć marszczenia twarzy występującego często podczas oczekiwania na na- ciśnięcie przez fotografa spustu migawki i bardzo ładnie uwydatni oczy. Ważne jest także, aby jego wzrok skierowany był w miejsce, w którym dzieje się coś interesującego. Głębia ostrości. Stosując efekt małej głębi ostrości, w ciekawy sposób możesz wyeksponować fotografowaną postać, zwłaszcza gdy w tle znaj- dują się jeszcze inne osoby. Tło. Podczas portretowania postaci należy zwrócić uwagę na to, co znaj- duje się w tle. Aparat jest pod tym względem bezwzględny i uchwyci wszystko, co znajdzie się w zasięgu jego „wielkiego oka”. Jedną z metod radzenia sobie z niezbyt ciekawym tłem jest stosowanie małej głębi ostro- ści lub fotografowanie postaci tak, aby zajmowała cały kadr lub „z góry” — dzięki temu to, co stanowiło tło, stanie się niewidoczne na fotografii. W poniższym ćwiczeniu nauczysz się wykonywać portret postaci z wykorzystaniem światła padającego przez okno. Wykonaj czynności zawarte w kolejnych punktach. Fotografowanie ludzi 139 1 3 1. Ustaw fotografowaną postać przy oknie. Możesz ją posadzić lub postawić — pamiętaj jednak o tym, aby jej twarz była w trzech czwartych oświetlona światłem z okna. 2 2. Jeśli zachodzi taka konieczność — przez okno wpada bezpośred- nio światło słoneczne — rozprosz je za pomocą firany, cienkiej za- słony lub prześcieradła (białego). 3. Ustalcie wspólnie z modelem od- powiednią pozę. 140 Fotografowanie ludzi Zajmij się teraz nieoświetloną częścią twarzy — położoną z dala od okna. 4 8 7 4. Jeśli po nieoświetlonej stronie twarzy modela pojawił się duży cień i nie wygląda to korzyst- nie, użyj arkusza białego brystolu (lub innej białej powierzchni) w celu odbicia światła i oświetle- nia niedoświetlonej części twarzy. Przyłóż brystol po nieoświetlonej stronie twarzy modela. 5. Ustaw aparat na statywie i włącz go. 5 9 10 6. Ustaw długą ogniskową, czyli za- stosuj zoom optyczny o wartości prawie maksymalnej. 7. Włącz program Portret. 8. Na potrzeby tego ćwiczenia wy- łącz lampę błyskową. 9. Ustaw ostrość. 10. Wykadruj scenę. 11 Fotografowanie ludzi 141 11. Naciśnij spust i wykonaj zdjęcie. Jeśli nieoświetlona część twa- rzy nadal nie wygląda korzystnie, przesuń (oddalając lub zbliżając) kartkę i ponownie wykonaj zdję- cie. Czasem potrzeba wielu prób, aby uzyskać zadowalający efekt. Jak wcześniej wspomniałam, aby rozpocząć fotografowanie postaci, należy ją po- znać. Tylko wówczas będziesz mógł oddać na portrecie jej osobowość. Poza portre- tami w potocznym tego słowa znaczeniu istnieją również tzw. portrety w entourage’u oraz portrety kreacyjne. Pierwsze z nich — portrety w entourage’u nazywane również środowiskowymi to takie, w których model występuje w swym naturalnym otoczeniu zawodowym lub związanym z jego hobby. W zdjęciach tego rodzaju ważne jest, aby pokazać nie tylko samego modela, ale także środowisko jego pracy lub miejsce realizowania zaintere- sowań. Ogólnie rzecz biorąc — to, czym się dana osoba zajmuje. Dlatego też ważne jest, aby nie wykonywać tutaj — tak jak w przypadku zwykłych portretów — jedy- nie zbliżeń lub półzbliżeń. W kadrze powinna bowiem być widoczna nie tylko postać modela, ale i elementy tworzące tło. Przed przystąpieniem do zdjęć, tak jak w przy- padku tradycyjnego portretu, należy poznać osobowość postaci, którą chcemy uwiecz- nić na zdjęciu. Poproś ją, aby opowiedziała o swojej pracy czy hobby — najlepiej, jeśli zrobi to podczas pracy lub zajęcia, które pochłania jej uwagę. Poproś ją także, aby po- kazała owoce swojej pracy, obserwuj jej zachowanie i zapamiętuj wszystkie te elementy, które mogłyby stworzyć interesującą kompozycję. Podczas fotografowania postaci zrób wszystko, aby pozostała ona w ubraniu, w którym wykonuje pracę. Zdjęcie musi wyglą- dać naturalnie. Nie pozwól, aby np. mechanik samochodowy wystąpił na nim podczas wykonywania swojej pracy w garniturze. Nie będzie to wiarygodne. Jeśli fotografu- jesz we wnętrzu, dostosuj się do panujących w nim warunków oświetleniowych. Zanim przystąpisz do wykonywania zdjęć, spraw, aby model poczuł się rozluźniony. Najlepszy efekt uzyskasz wówczas, gdy nie będzie on spodziewał się momentu, w którym naci- śniesz spust migawki. Aby doprowadzić do takiej sytuacji, poproś osobę portretowaną, aby zajęła się pracą i w miarę możliwości nie zwracała na Ciebie uwagi. Dyskretnie ją obserwuj. Wędrując po otoczeniu, w którym znajduje się model, szukaj odpowiedniego 142 Fotografowanie ludzi punktu widzenia. Poproś modela — od czasu do czasu — by spojrzał w Twoją stronę. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, wykonasz zdjęcie. Fotografia cyfrowa ma tę za- letę, że od razu możesz pokazać modelowi efekt swojej pracy. To sprawia, że ludzie chętniej poddają się fotografowaniu. Oto kolejny przykład. Wykonując czynności z poniższych punktów, nauczysz się wy- korzystywać w praktyce informacje zdobyte na temat portretu w entourage’u. Poproś kogoś ze znajomych (lub obcą osobę, jeśli masz na tyle śmiałości), aby pozwolił się sfo- tografować podczas pracy lub zajmowania się tym, co określane jest mianem hobby. W podanym przykładzie sfotografowana została kobieta, która jest fryzjerką. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnych punktów poproś modela, aby opowiedział Ci o tym, co go interesuje, lub o tym, na czym polega jego praca. Niech pokaże Ci przed- mioty, narzędzia wykorzystywane podczas pracy lub służące do rozwijania pasji. Obej- rzyj dokładnie wnętrze, w którym wykonasz zdjęcie. 1. Jeśli to możliwe, umocuj aparat na statywie i włącz go. 1 2 2. Poproś osobę, aby zajęła się pracą lub wykonywaniem czynności, które mają na celu rozwijanie jej zainteresowań, a Ty w tym czasie, zmieniając położenie statywu, wybierz odpowiednie ujęcie. Fotografowanie ludzi 143 3. Obserwując na wyświetlaczu scenę, dokonaj ustawień eks- pozycji (jeśli pracujesz w try- bie ręcznym) lub włącz program Portret (jeśli pracujesz w trybie automatycznym). 4. Wykadruj scenę tak, aby widoczny był nie tylko model, ale także ele- menty w tle — narzędzia pracy, przedmioty umożliwiające rozwija- nie jego zainteresowań. Uwzględnij to wszystko, co jest w stanie o nim jak najwięcej „powiedzieć”. 4 3 Pamiętaj o zastosowaniu odpowiedniej wartości zoomu optycznego i nie zapomnij o oświetleniu. 5 5. W odpowiednim momencie — kiedy model poczuje się swo- bodnie — wykonaj zdjęcie. Portrety kreacyjne są jednym z rodzajów zdjęć pozowanych. Wykonujemy je w celu uwiecznienia stworzonego wyglądu, podkreślenia pewnych cech lub wykorzystania zdję- cia modela do utworzenia kompozycji graficznej. Nie są one związane z charakterem fo- tografowanej osoby. Najważniejszą rolę w tego rodzaju zdjęciach odgrywają makijaż, rekwizyty, uczesanie oraz ubranie — a raczej kostium (to właściwsze określenie). Za po- mocą tych elementów można diametralnie zmieniać charakter zdjęcia. Wszystko zależy od inspiracji i wyobraźni fotografa oraz talentu modela. W przypadku tego rodzaju zdjęć niebagatelną rolę odgrywa dobry kontakt pomiędzy fotografującym a fotografowanym. 144 Fotografowanie ludzi 1 1. Oto przykłady portretów kreacyjnych. Zdjêcia niepozowane Zdjęcia niepozowane są przeciwieństwem portretów. W ich przypadku nie istnieje sce- nariusz wydarzeń. Można robić je zarówno w sytuacjach osobistych, często wręcz in- tymnych, jak i w tłumie. Najważniejsze, aby wiedzieć, co chcemy sfotografować, i umieć przewidywać sytuacje. W zdjęciach niepozowanych najważniejszy jest model (szczególnie jego twarz) i tło, na którym się on znajduje. Ważne jest, aby poza osobą na zdjęciu widoczne były również okoliczności jego wykonania, czy były to Święta Bo- żego Narodzenia, czy wycieczka wakacyjna, czy też może urodziny. Możesz zatem uchwycić w tle rekwizyty związane z daną sytuacją, takie jak: tort na stole czy choinka w momencie otwierania prezentów itp. Jest to ważne, gdyż dzięki temu, kiedy spojrzysz na zdjęcie za 20 lat, będziesz doskonale pamiętał, kiedy zostało wykonane i w jakich okolicznościach. Nie używaj lampy błyskowej, gdyż zwraca ona uwagę osób fotogra- fowanych. Jeśli zamierzasz użyć obiektywu szerokokątnego, pamiętaj o ustawieniu przesłony, która zapewni dużą głębię ostrości (mały otwór, duża wartość), jeśli wąsko- kątnego — pamiętaj o ostrości. Ustaw ją w miejscu, w którym może pojawić się foto- grafowana osoba. Jeśli fotografowana postać może być w ruchu, a chcesz zastosować zoom optyczny będący odpowiednikiem obiektywu wąskokątnego, ustaw krótki czas otwarcia migawki. Pytaj o pozwolenie na fotografowanie. Nie każdy chce zostać uwieczniony na zdjęciu. Wyjaśniaj, w jakim celu wykonujesz fotografię. Przed fotografowaniem postaci koniecznie zaopatrz się w statyw. Znacznie ułatwia on pracę. Fotografowanie dzieci 145 Fotografowanie dzieci Szczególną grupą modeli są dzieci, zwłaszcza te najmłodsze. Fotografowanie ich wy- maga cierpliwości, umiejętności przyciągnięcia uwagi dziecka oraz często poczucia hu- moru. Do tego rodzaju fotografii należy się w szczególny sposób przygotować. Planując sesję fotograficzną z udziałem dzieci, wybierz taką porę dnia, w której czują się one najlepiej — nie są zmęczone i rozdrażnione. Wówczas najłatwiej będzie nam przewidzieć, jak zachowają się w danej sytuacji — jeśli to w ogóle jest możliwe. Fotografując dzieci, często trzeba działać szybko, gdyż rzadko pozostają one nieru- chome, zwłaszcza gdy pochłonięte są zabawą. ● ● Zoom optyczny niezwykle pożądany. Świetnie w tego rodzaju fotogra- fii sprawdzają się aparaty umożliwiające zmianę ogniskowej. Pozwalają one na fotografowanie bez konieczności zbliżania się do modela — gdy chcemy wypełnić kadr samą twarzą modela (stosujemy wówczas najwięk- szy dostępny w aparacie zoom optyczny), i odsuwania się od niego, gdy zechcemy umieścić w kadrze całą jego sylwetkę (stosujemy mniejszy niż największy dostępny w aparacie zoom optyczny). Dobry portret, czyli oczy na wysokości obiektywu. Tworząc portret dziecka, należy tak ustawić aparat, aby jego obiektyw znalazł się na wy- sokości jego oczu. Należy zatem ukucnąć lub posadzić dziecko na pod- wyższeniu (co może się okazać znacznie trudniejsze, biorąc pod uwagę temperament niektórych młodych osóbek). Dzięki temu łatwiej będzie zachować proporcje modela w stosunku do otoczenia. Kiedy fotografujesz małe dzieci — biorąc pod uwagę, iż szybko się one nudzą i nie potra- fią na dłuższy czas skupić uwagi — zaopatrz się w zabawki lub kolorowe książeczki, aby w razie potrzeby zająć nimi modela. Dziecko, jeśli się nimi zainteresuje, zapomni o obec- ności aparatu i fotografa — nie będzie się stresowało Twoją obecnością. 146 Fotografowanie dzieci Rozmowa z dzieckiem i wykazywanie zainteresowania tym, co ono mówi, pozwoli foto- grafującemu sprawić, by poczuło się ono swobodnie. ● Naturalna potrzeba ruchu, każde dziecko ją ma. Jak sobie z nią po- radzić? Ruch — to jest to, co w pełni oddaje spontaniczność i energię dziecka na fotografii. Fotografując dzieci w ruchu, można uzyskać dwa efekty: „zamrożenie” ruchu lub obraz częściowo poruszony. Aby zamro- zić ruch i nie spowodować poruszenia — co jest bardziej wskazane pod- czas portretowania (chyba, że chcesz uzyskać specjalny efekt), należy za- stosować krótki czas otwarcia migawki oraz wysoką czułość; aby uzyskać efekt poruszenia — długi czas otwarcia migawki. Niebagatelne znaczenie dla uzyskania jak najlepszej ostrości zdjęć szybko poruszających się dzieci ma ustawienie mniejszego otworu przysłony aparatu (większej warto- ści f). Pozwala to zniwelować ewentualną pomyłkę podczas nastawiania ostrości. Rozmowa z dzieckiem i wykazywanie zainteresowania tym, co ono mówi, pozwoli foto- grafującemu sprawić, by poczuło się ono swobodnie. ● Punkt widzenia. Ważny jest wybór punktu widzenia. Fotografując dzieci z góry czy też z dołu (tak, aby aparat znajdował się na wysokości ich oczu), można uzyskać całkiem odmienny efekt. Fotografując małe dzieci, trzymaj się na uboczu, aby nie znajdować się w ich polu widze- nia. Będą się one zachowywały wówczas bardziej naturalnie. Zawsze staraj się wykonywać zdjęcia dzieci w maksymalnej rozdzielczości. Dzięki temu będziesz mógł je w przyszłości — jeśli zajdzie taka potrzeba — swobodnie wykadrować w programie graficznym. Fotografowanie dzieci 147 ● Postaw na naturalność. Fotografując dzieci, nie każ im się ciągle uśmie- chać. Interesujące ujęcia można uzyskać również wtedy, gdy wyraz twa- rzy jest naturalny dla danej chwili — dziecko jest zamyślone, spogląda z za- ciekawieniem w stronę aparatu czy w ogóle jego wzrok nie jest skierowany w stronę aparatu. Zdjęcia niepozowane, wykonywane z ukrycia lub z dużej odległości pozwalają często pokazać prawdziwą naturę naszych pociech. Fotografując dzieci podczas zabawy — niezależnie od tego, czy jest to grupa, czy jedna postać — należy zwrócić uwagę na zastosowanie jak największej możliwej długości ogniskowej aparatu. Pozwoli to wykonywać zdjęcia z większej odległości, przez co po pierwsze umożliwi fotografowanie z jednego miejsca zarówno jednego z dzieci, jak i całej bawiącej się grupy tak, aby postacie w kadrze nie były bardzo małe, po drugie pozostawi swobodę modelom w poruszaniu się. Jeśli fotografujesz grupę dzieci (zwłaszcza tych najmłodszych) i robisz to po raz pierw- szy, zanim zaczniesz robić zdjęcia „naprawdę”, wykonaj w ciągu pierwszej minuty lub dwóch serię zdjęć dla oswojenia dzieci z dźwiękiem wyzwolonej migawki lub błyskiem lampy błyskowej. Wkrótce przyzwyczają się do nich i przestaną na nie zwracać uwagę. To ułatwi Ci wykonywanie zdjęć. Ćwiczenie polega na stworzeniu portretu grupy dzieci w plenerze. 1 1. Wybierz się z dziećmi na spacer. 2. Włącz aparat, jeśli możesz, w trybie ręcznym, jeśli nie, w trybie automatycz- nym, wybierając program tematyczny Portret, i przejdź do kroku 4. 2 148 Fotografowanie dzieci 4 5 3 6 3. Ustaw ekspozycję — jeśli pracujesz z małymi dziećmi, możesz to zrobić bez angażowania ich, np. w chwili, gdy dzieci są zajęte zabawą. 4. Poproś dzieci, aby usiadły obok siebie i objęły się lub przytuliły do siebie. Takie zdjęcia są pełne ciepła i bardzo sympa- tyczne. Kiedy wykonujesz portrety gru- powe i osoby znajdujące się na zdjęciu przytulają się, trzymają dłonie na ramie- niu lub widoczna jest inna forma kon- taktu fizycznego, wówczas odbiorca ta- kiego zdjęcia widzi, że są one ze sobą emocjonalnie związane. Takie zdję- cia ogląda się przyjemniej niż fotografie „stojących na baczność” postaci. 5. Ustaw ostrość na dzieci. 6. Wykadruj scenę. Postaraj się ustawić obiektyw na wysokości ich oczu. Poproś dzieci o uśmiech. Fotografowanie dzieci 149 7. Naciśnij spust migawki i wykonaj zdję- cie. 8 8. Poproś dzieci o zmianę pozy. Wykonaj teraz zbliżenie, korzystając z zoomu optycznego, tak aby dzieci zajęły cały kadr. 9. Naciśnij spust migawki i ponownie wy- konaj zdjęcie. Zobacz, jak uroczo wy- glądają na zdjęciu. 7 9 150 Fotografowanie przyrody Fotografowanie przyrody Świat natury to wspaniałe źródło inspiracji dla fotografów. Na pewno już nieraz zda- rzyło Ci się uwiecznić na zdjęciu jakiś zapierający dech w piersiach widok krajobrazu — czy to podczas wycieczki w górach, czy w trakcie rejsu statkiem po morzu lub spa- ceru po lesie. Krajobraz to jeden z ulubionych tematów fotografii, chyba najbardziej intymny i pozostawiający duże pole do popisu dla fotografującego. Nie wymaga on bowiem ani zgody fotografowanego obiektu, ani pomocy osób trzecich podczas wy- konywania zdjęć. Fotografujący znajduje się sam na sam z naturą. Wykonanie do- brej fotografii krajobrazu wymaga cierpliwości, pomysłowości, przemyślenia, a czasem nawet wysiłku fizycznego. Kiedy następnym razem zachwyci Cię jakiś widok, za- nim rozpoczniesz fotografowanie, zastanów się, co jest najważniejsze w danym miej- scu. Wyobraź sobie, że chcesz o nim opowiedzieć komuś znajomemu. Na co zwrócisz uwagę? Co Cię urzekło? Znajdź odpowiedzi na te pytania. Będzie to stanowiło istotę zdjęcia. Jeśli możesz powrócić w to miejsce o różnych porach, zrób to. Wykonuj zdjęcia przy różnym oświetleniu. Najlepsze efekty uzyskasz zapewne wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. Często bywa tak, że dane warunki oświetleniowe zdarzają się tylko raz w roku, na przykład podczas najkrótszego lub najdłuższego dnia. Do fotografowania widoków, w których ważna jest barwa, wykorzystaj pochmurną po- godę. W takich warunkach barwy są bardziej nasycone. Zastanów się, czy w kadrze widnieją elementy, które mogą przekazać emocje, które wy- wołał w Tobie widok. Szczegóły często dodają zdjęciom charakteru. Są niekiedy bar- dziej wymowne niż całość. Spróbuj kiedyś zamiast fotografowania lasu zbliżyć się do drzew i postaraj się je sfotografować tak, aby widoczna była faktura kory. W dobrej kompozycji zdjęcia krajobrazowego liczy się punkt widzenia. Zmieniaj usta- wienie aparatu i obserwuj różnice w wyglądzie sceny. Spojrzenie na nią z innego punktu widzenia zmienia scenę pod względem formy, barw, kierunku oświetlenia. Można w ten sposób wyeksponować pierwszy plan, a tym samym wywołać u odbiorcy wrażenie trzeciego wymiaru lub podkreślić elementy odległe. W fotografii krajobrazowej bardzo ważne jest, aby zawierała ona punkt, który przyciąga wzrok. Fotografowanie przyrody 151 W fotografii krajobrazu często stosuje się filtr polaryzacyjny. Pozwala on m.in. uzyskać na fotografii bardziej nasycone barwy, zwłaszcza głęboki kolor nieba. Wykonując zamieszczone niżej ćwiczenie, wykorzystasz informacje zdobyte na temat foto- grafowania krajobrazu. W tym celu wybierz się z aparatem w plener. Najlepiej wykonać to ćwiczenie na wakacjach. W Twojej okolicy może bowiem nie być widoków zapierających dech w piersiach. Jednak warto spróbować. Proponuję spacer po lesie. Szukaj promieni słońca padających na powierzchnię ziemi przez korony drzew. Mogą to być również smugi światła, jeśli wędrujesz w słoneczny dzień. Znajdź na przykład wąską krętą ścieżkę lub ja- kąś bardzo wyraźną pod względem kolorystycznym roślinę, która nada zdjęciu wyrazisto- ści. Jeśli spostrzeżesz jakiś interesujący obiekt, ustaw na wprost niego statyw i przymocuj do niego aparat. Wykonaj czynności zawarte w poniższych punktach. 1. Włącz aparat w trybie automatycz- nym lub w trybie manualnym. 1 3 4 2 2. Jeśli pracujesz w trybie manu- alnym, ustaw parametry ekspo- zycji. W zależności od warun- ków oświetleniowych aparat może mieć skłonność do prześwietlania lub niedoświetlania zdjęć. Jeśli nie masz zbyt dużego doświad- czenia, skorzystaj z trybu automa- tycznego i uaktywnionego w nim programu tematycznego Krajobraz. 3. Ustaw ostrość. 4. Wykadruj scenę. 152 Fotografowanie przyrody 5 5. Naciśnij spust migawki i zrób zdję- cie. Fotografowanie p³yn¹cej wody Fotografując płynące rzeki, wodospady czy strumyki, należy pamiętać o odpowiednim czasie otwarcia migawki — powinien to być długi czas naświetlania, około 1/8 s, jeśli chcemy uchwycić ruch wody w postaci rozmycia. W tym przypadku należy oczywiście pomyśleć o statywie lub jakiejś podporze dla aparatu, aby uniknąć ryzyka poruszenia. Jeśli zaś chcesz zatrzymać wodę w locie, zastosuj krótki czas otwarcia migawki. Dla uzyskania miękkiego rozmycia wody stosuje się często filtry neutralne szare. Po- wodują one przyciemnienie obrazu, ale nie zmieniają jego kolorystyki. Stosuje się w je w sytuacjach, gdzie wskazane jest stosowanie długiego czasu naświetlania, ale nie bar- dzo jest to możliwe ze względu na panujące warunki. Mogą one mieć różną moc (gę- stość) — stąd ich różne oznaczenia. Przykładowo filtr o oznaczeniu ND 0,8 pozwoli aż czterokrotnie wydłużyć czas naświetlania, a filtr ND 0,4 pozwoli zrobić to dwukrotnie. Płynącą wodę dobrze jest fotografować w pochmurne dni lub jasne, ale takie, w któ- rych nie ma za dużo słońca. Słońce sprawi, że na zdjęciu mogą pojawić się silne kontra- sty. Wykonaj ćwiczenia, aby nauczyć się zatrzymywać na zdjęciu ruch wody oraz uwiecznić go w postaci miękkiego rozmycia. Wybierz się z aparatem i statywem nad wodę. Fotografowanie przyrody 153 1. Ustaw się ze statywem naprzeciw foto- grafowanej sceny, umieść na nim apa- rat i włącz go w trybie Priorytet mi- gawki. 1 4 2. Ustaw długi czas otwarcia migawki rzędu 1/6 s. 3. Aparat sam dobierze odpowiednią przesłonę. W tym przypadku wynosi ona f 8. 4. Ustaw ostrość. 5. Wykadruj scenę. 5 3 2 6 6. Naciśnij spust migawki i wykonaj zdjęcie. 154 Fotografowanie przyrody 7. Następnie zmień czas otwarcia mi- gawki na znacznie krótszy np. 1/250 s. 7 8 8. Naciśnij spust migawki i wykonaj zdjęcie. Jeśli chcesz uzyskać efekt niemalże surrealistyczny, wybierz się nad rwącą rzekę lub wo- dospad i wykonaj kolejne ćwiczenie. 1. Włącz aparat w trybie Priorytet mi- gawki i koniecznie umieść go na staty- wie. 1 Fotografowanie przyrody 155 2. Ustaw bardzo długi czas otwarcia migawki około 1 – 2 s. 3. Aparat sam dobierze odpowiednią przesłonę. 4. Ustaw ostrość. 5. Wykadruj scenę. 4 5 3 2 6 6. Naciskając spust migawki, wykonaj zdjęcie. Woda, która porusza się pio- nowo do osi obiektywu, wy- maga zastosowania krótszego czasu naświetlania, aby dać taki stopień rozmycia, niż woda, która porusza się po- ziomo do osi obiektywu. To, jak długi czy jak krótki czas otwarcia migawki powinniśmy zastosować w danej sytu- acji, zależy m.in. od odległości, w jakiej znajdujemy się od fotografowanej wody. Im bli- żej wody znajdujemy się z aparatem, tym krótszy powinien być czas otwarcia migawki dla uzyskania określonego efektu rozmycia. Jeśli znajdujemy się bardzo blisko wody, to do zamrożenia jej ruchu krótki czas rzędu 1/200 s może nie być wystarczający, jeśli usta- wimy się dalej, może do tego wystarczyć czas rzędu 1/50 s. W zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać, należy wziąć pod uwagę również pręd- kość, z jaką płynie woda. Jeśli chcemy uzyskać na zdjęciu rozmycie wody, to: zastosujmy czas otwarcia migawki nie dłuższy niż 1/2 s, jeśli potok lub wodospad porusza się bardzo szybko, gdyż może to spowodować jego prześwietlenie. Natomiast jeśli płynie on wolno, czas może być dłuższy. Jeśli zaś chcemy uzyskać efekt zamrożenia ruchu wody, to w przy- padku wolno płynących potoków stosujemy czas rzędu 1/500 s, zaś w przypadku rwą- cych rzek czy dynamicznych kaskad — 1/1000 s. 156 Fotografowanie przyrody Fotografowanie kwiatów Kwiaty to jeden z częstszych tematów fotografii, zwłaszcza początkujących fotografów. Wynika to zapewne z tego, że po pierwsze są często spotykane w naszym otoczeniu, żeby nie powiedzieć, że wręcz „po prostu są pod ręką”, a po drugie zachwycają swoją urodą, kolorami. Możliwe także, że fotografów urzeka ich delikatność. Jednym z powo- dów, dla których niektórzy chcą je fotografować, jest ich ulotność. Niektóre ich gatunki zakwitają tylko raz w roku. Któż nie chciałby mieć w swojej kolekcji okazu tak rzadko spotykanego w przyrodzie? To, że są częstym tematem jednych z pierwszych fotogra- fii wykonanych po zakupieniu aparatu, nie oznacza, że są tematem bardzo prostym. Wręcz przeciwnie. Między dobrym zdjęciem kwiatów a przeciętnym istnieje bardzo duża różnica. Od czego zatem zacząć? Przede wszystkim zanim chwycisz za aparat, obejrzyj dobrze kwiat, który chcesz uwiecznić na zdjęciu. Zobacz, czy nie ma on jakichś skaz. Jeśli po- większysz zdjęcie, staną się one bardzo widoczne, co z pewnością zepsuje kompozycję. Kwiaty możesz fotografować, wykorzystując zarówno program tematyczny Makro, jak i w trybie automatycznym czy też ręcznym. Często przydatny okaże się statyw. Warto się w niego zaopatrzyć, zwłaszcza wtedy, gdy chcesz fotografować kwiaty, stosując dłu- gie czasy naświetlania. Jedną z najważniejszych rzeczy w fotografii kwiatów jest wierne odwzorowanie ich barw i dobra kompozycja. Nie jest to proste, jednak należy do tego dążyć. Fotografia najwierniej odda kolorystykę kwiatu, gdy zostanie wykonana przy delikatnym oświe- tleniu, o świcie lub zmierzchu. Ponadto należy zwrócić uwagę na kolorystykę tła. Po- winna ona współgrać z kwiatami i pozostałymi elementami kompozycji. Jeśli motywy występujące w pozostałych planach fotografii nie spełniają tego wymogu, pomyśl o za- stosowaniu małej głębi ostrości. Co to znaczy „dobra kompozycja”? Taka, która jest ciekawa, która wywołuje pozytywne emocje. Warto pamiętać tutaj o zachowaniu umiaru w odniesieniu do ilości elementów występujących w kadrze. Więcej nie znaczy tutaj lepiej. W fotografii kwiatów, gdzie oddanie barw jest niezwykle istotne, warto stosować filtr po- laryzacyjny, który poprawi kolorystkę fotografii poprzez zwiększenie nasycenia barw. Fotografowanie przyrody 157 Dla uzyskania wprawy, wykonaj kroki zamieszczone w tym oto przykładzie. Wcześniej jednak zaopatrz się w statyw i spryskiwacz do kwiatów. Sprawdź w instrukcji aparatu, z jakiej odległości możesz fotografować podczas korzystania z programu Makro. Znajdź kwiat, który chcesz uwiecznić na zdjęciu. Pamiętaj, aby była to roślina z ładnymi płatkami pozbawionymi skaz. Spryskaj jej płatki spryskiwaczem, aby upozorować rosę. 1. Włącz aparat. Możesz umieścić go na statywie. 1 4 2 3 2. Włącz program Makro. 3. Możesz włączyć lub wyłączyć lampę błyskową. Zależeć to będzie od panu- jących warunków oświetleniowych. W fotografii kwiatów lampę stosuje się np. wtedy, gdy scena jest dość dobrze oświetlona, ale chcemy skorygować wy- stępujące niewielkie cienie lub chcemy wyeliminować poruszenie. Natomiast sytuacji, gdy scena jest niezbyt dobrze oświetlona, czasem lepiej jest wyłączyć lampę i ustawić samodzielnie parame- try ekspozycji w trybie ręcznym. Włącz lampę błyskową, jeśli nie ma możliwości wyeliminowania poruszenia fotografo- wanej rośliny. 4. Ustaw się z aparatem w odpowiedniej odległości od kwiatu i wykadruj scenę. Pamiętaj, aby scena nie zawierała zbyt wielu elementów odwracających uwagę od kwiatu. 158 Fotografowanie przyrody 5. Ustaw ostrość. 5 6 6. Naciśnij spust migawki w chwili, kiedy będziesz absolutnie pewien, że nie wieje wiatr. Jest to konieczne, aby zdjęcie było nieporuszone. Jeśli chcesz sfotografować kwiaty i uzyskać dużą głębię ostrości, zamiast włączyć tryb Makro, skorzystaj z trybu ręcznego. Ustaw mały otwór przesłony. Ponieważ zapewne w takiej sytuacji konieczne będzie zastosowanie długiego czasu naświetlania, przymocuj aparat do statywu. Pomoże to zmniejszyć ryzyko poruszenia. Zastosuj również w takiej sytuacji większą wartość ISO. Fotografowanie chmur Kiedy fotografujesz krajobraz, chmury widoczne na zdjęciu są niezwykle istotnym ele- mentem. Nadają mu charakter, wpływają na odbiór całej kompozycji. Potrafią wpły- nąć na emocje odbiorcy, nadając kompozycji dramaturgii lub sielankowego charakteru. Jeśli na zdjęciu nie ma chmur — niebo jest białe, sprane — fotografia staje się nie- atrakcyjna i to zarówno wtedy, gdy fotografujesz łąkę pełną kwiatów, czy też dom na sprzedaż. Dobre ujęcie chmur to sposób gwarantujący ożywienie nudnego zdjęcia. Fotografowanie przyrody 159 Chmury mogą być dodatkiem do fotografii lub stać się jej głównym tematem. Jak je fotografować? Oto kilka wskazówek. ● ● ● Obiektyw. Fotografując pejzaże, w których chmury są jednym z elemen- tów kompozycji, wykorzystaj obiektyw szerokokątny (lub zoom o ogni- skowej odpowiadającej obiektywowi szerokokątnemu). Jeśli chmury są głównym tematem fotografii, wykorzystaj teleobiektyw (lub zoom optyczny o ogniskowej odpowiadającej teleobiektywowi). Pora dnia. W zasadzie nie ma to znaczenia. Wiele ciekawych zdjęć można wykonać o zmierzchu, ale i również w ciągu dnia. Warto czekać na właściwy moment. Tryb pracy aparatu. Zdjęcia chmur możesz wykonywać zarówno w try- bie automatycznym, jak i ręcznym. Jeśli fotografujesz pejzaże z chmu- rami, spróbuj wykorzystać program tematyczny Krajobraz. W przypadku fotografii chmur, tak jak to było w fotografii kwiatów, warto zaopatrzyć się w filtr polaryzujący. Pozwoli on poprawić kolorystykę zdjęć. 1 1. Oto przykłady fotografii chmur.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: