Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 005895 22759704 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Photoshop Elements 4 - książka
Fotografia cyfrowa. Photoshop Elements 4 - książka
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0403-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawdzone metody obróbki cyfrowych fotografii

Pamiętasz czasy, kiedy przed wykonaniem zdjęcia dziesięć razy sprawdzało się parametry naświetlenia, żeby po wywołaniu kliszy i zrobieniu odbitek nie okazało się, że zamiast pięknego mazurskiego pejzażu mamy piękną kolorową plamę? Fotografia cyfrowa uwolniła nas od tych problemów. Oczywiście -- sam fakt posiadania cyfrówki nie sprawi, że jej właściciel stanie się wirtuozem obiektywu, ale dzięki komputerowej obróbce zdjęć będzie mógł z niemal każdego niedoświetlonego, prześwietlonego lub źle wykadrowanego zdjęcia uczynić piękną fotografię.

Książka 'Fotografia cyfrowa. Photoshop Elements 4' prezentuje profesjonalne techniki modyfikowania i korygowania zdjęć z wykorzystaniem programu Photoshop Elements. Scott Kelby, autor wielu publikacji poświęconych różnym wersjom Photoshopa, przedstawia sztuczki, jakimi posługują się fachowcy od fotografii cyfrowej podczas edycji, korekcji, retuszu i prezentacji swoich dzieł. Dowiesz się, jakich ustawień i narzędzi programu Photoshop Elements 4 używać, aby osiągnąć określony rezultat.

Wykorzystaj amatorskie narzędzie do uzyskania profesjonalnych rezultatów.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fotografia cyfrowa. Photoshop Elements 4 Autor: Scott Kelby T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 83-246-0403-0 Tytu³ orygina³u: The Photoshop Elements 4 Book for Digital Photographers Format: B5, stron: 464 Sprawdzone metody obróbki cyfrowych fotografii (cid:127) Porz¹dkowanie i opisywanie kolekcji zdjêæ (cid:129) Korekcja barwna i usuwanie niepotrzebnych obiektów (cid:129) Praca z plikami w formacie RAW (cid:129) Publikowanie i prezentacja fotografii Pamiêtasz czasy, kiedy przed wykonaniem zdjêcia dziesiêæ razy sprawdza³o siê parametry naœwietlenia, ¿eby po wywo³aniu kliszy i zrobieniu odbitek nie okaza³o siê, ¿e zamiast piêknego mazurskiego pejza¿u mamy piêkn¹ kolorow¹ plamê? Fotografia cyfrowa uwolni³a nas od tych problemów. Oczywiœcie — sam fakt posiadania cyfrówki nie sprawi, ¿e jej w³aœciciel stanie siê wirtuozem obiektywu, ale dziêki komputerowej obróbce zdjêæ bêdzie móg³ z niemal ka¿dego niedoœwietlonego, przeœwietlonego lub Ÿle wykadrowanego zdjêcia uczyniæ piêkn¹ fotografiê. Ksi¹¿ka „Fotografia cyfrowa. Photoshop Elements 4” prezentuje profesjonalne techniki modyfikowania i korygowania zdjêæ z wykorzystaniem programu Photoshop Elements. Scott Kelby, autor wielu publikacji poœwiêconych ró¿nym wersjom Photoshopa, przedstawia sztuczki, jakimi pos³uguj¹ siê fachowcy od fotografii cyfrowej podczas edycji, korekcji, retuszu i prezentacji swoich dzie³. Dowiesz siê, jakich ustawieñ i narzêdzi programu Photoshop Elements 4 u¿ywaæ, aby osi¹gn¹æ okreœlony rezultat. (cid:129) Zarz¹dzanie plikami za pomoc¹ programu Organizer (cid:129) Korzystanie z metadanych (cid:129) Korekcja zdjêæ w formacie RAW (cid:129) Zmiana wielkoœci i kadrowanie fotografii (cid:129) Korekcja kolorystyki i usuwanie b³êdów naœwietlenia (cid:129) Retusz portretów (cid:129) Efekty specjalne (cid:129) Przywracanie œwietnoœci starym fotografiom (cid:129) Prezentacja i drukowanie zdjêæ Wykorzystaj amatorskie narzêdzie do uzyskania profesjonalnych rezultatów Spis treści ROZDZIAŁ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Chaos kontrolowany . Zarządzanie zdjęciami przy użyciu programu Organizer Przechowywanie cyfrowych negatywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Przygotowanie stykówki na okładkę płyty CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Jak rozprawić się z ekranem powitalnym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Skanowanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Automatyczny import zdjęć przy użyciu funkcji Watched Folders (obserwowane foldery). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zmiana wielkości miniatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pełnoekranowy podgląd zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Chronologiczne sortowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zeskanowałeś zdjęcia? Nadaj im właściwą datę. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Wyszukiwanie zdjęć na podstawie miesiąca i roku ich powstania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Znakowanie zdjęć (identyfikatory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Znakowanie zdjęć ludzi (identyfikacja twarzy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Znakowanie wielu zdjęć jednocześnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Dodawanie wielu identyfikatorów do jednego zdjęcia. . . . . . . . . . . 47 Łączenie identyfikatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Wymiana identyfikatorów (lub kolekcji zdjęć) z innymi osobami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Kolekcje, czyli w jaki sposób ułożyć nieposłuszne zdjęcia . . . . . . . . 50 Wybór własnych ikon dla identyfikatorów i kolekcji. . . . . . . . . . . . . . 51 Usuwanie identyfikatorów (lub kolekcji). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Podgląd metadanych zdjęcia (informacje EXIF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Dodawanie własnych informacji do fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Wyszukiwanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Wyszukiwanie zdjęć przy użyciu kalendarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Błyskawiczny pokaz slajdów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Porównywanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Porównywanie zdjęć w powiększeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Grupowanie zdjęć, czyli wiosenne porządki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ROZDZIAŁ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Edycja zdjęć w formacie Camera RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Redukcja szumu na zdjęciach w formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Wyostrzanie zdjęć w formacie RAW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Różnicowanie ekspozycji na zdjęciach w formacie RAW. . . . . . . . . . 80 Zapisywanie fotografii RAW w formacie Digital Negative firmy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Zdjęcia o podwyższonej głębi barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Spis treści  ROZDZIAŁ 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Kingsajz. Skalowanie i kadrowanie Kadrowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Kadrowanie zgodne z „regułą podziału na trzy”. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Automatyczne kadrowanie do jednego z formatów standardowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Kadrowanie do określonych wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Przycinanie zdjęcia do określonego kształtu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Kadrowanie bez pomocy narzędzia Crop (kadrowanie) . . . . . . . . .102 Powiększanie obszaru roboczego za pomocą narzędzia Crop (kadrowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Automatyczne kadrowanie „hurtowo” zeskanowanych zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Prostowanie skrzywionych fotografii przy użyciu narzędzia Straighten (prostowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Prostowanie skrzywionych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Skalowanie cyfrowych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Problemy ze skalowaniem, czyli jak dotrzeć do niewidocznych uchwytów przekształcenia. . . . . . . . . . . . . .116 Zmniejszanie fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Rewolucyjna metoda skalowania zdjęć do rozmiarów plakatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Automatyczne zapisywanie i skalowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . .121 ROZDZIAŁ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Chodź, pomaluj mój świat... Korekcja barw dla fotografików Jedna uwaga, zanim cokolwiek skorygujesz! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Błyskawiczna korekcja zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Wyświetlanie histogramu korekcji obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Korekcja kolorystyki fotografii cyfrowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Niesamowita sztuczka Dave’a — znajdowanie neutralnej szarości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Jak ułatwić sobie późniejszą korektę portretów studyjnych?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Automatyczna korekcja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Korygowanie odcienia skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Ocieplanie (bądź ochładzanie) kolorystyki zdjęcia . . . . . . . . . . . . . .152 Szybkie korygowanie wybranych fragmentów obrazu. . . . . . . . . .154 Ulepszona metoda konwersji obrazu do skali szarości . . . . . . . . . .157 ROZDZIAŁ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Zdjęcie musi być perfect, czyli kłopoty z cyfrówkami Kompensacja prześwietlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Jak radzić sobie z szumem na fotografiach cyfrowych? . . . . . . . . .166 Profesjonalne przyciemnianie i rozjaśnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 10 Spis treści Rozjaśnianie zbyt ciemnych fragmentów zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . .172 Przyciemnianie zdjęć, które są zbyt jasne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 Jak uratować niepotrzebnie doświetlone ujęcie . . . . . . . . . . . . . . . .176 Kiedy zapomnisz użyć flesza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Łatwy sposób poprawiania niedoświetlonych zdjęć . . . . . . . . . . . .182 Automatyczna korekcja czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . .186 Usuwanie efektu czerwonych oczu i zmiana ich koloru . . . . . . . . .188 Korekcja zniekształceń trapezoidalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 ROZDZIAŁ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Maska. Techniki maskowania Rysowanie kwadratowych, prostokątnych lub okrągłych zaznaczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Zapisywanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 Jak zaznaczyć obiekty, które nie są okrągłe, prostokątne lub kwadratowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Rozmycie ostrych krawędzi zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 Zaznaczanie fragmentów o określonym kolorze . . . . . . . . . . . . . . . .208 Rysowanie zaznaczeń przy użyciu pędzla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Błyskawiczne zaznaczanie całej zawartości warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Jak można ułatwić sobie tworzenie nieregularnych zaznaczeń? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Rysowanie zaznaczeń przy użyciu narzędzia Magic Selection (magiczne zaznaczanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Usuwanie tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 ROZDZIAŁ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Gadające głowy. Retuszowanie portretów Błyskawiczna korekcja koloru skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 Usuwanie przebarwień na skórze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 Retuszowanie piegów i trądziku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Usuwanie ciemnych kręgów pod oczyma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Usuwanie lub niwelowanie zmarszczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Wybielanie oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Uwydatnianie i rozjaśnianie oczu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Korekcja brwi i rzęs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Zmiana koloru włosów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Wybielanie i rozjaśnianie zębów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Usuwanie niepożądanych odbić światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 Cyfrowa operacja nosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 Przekształcanie grymasu w uśmiech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 Wygładzanie skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Odchudzanie i wysmuklanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 Pozbywamy się tłuszczyku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Spis treści 11 ROZDZIAŁ 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 O dwóch takich, co ukradli księżyc. Usuwanie niepożądanych obiektów z fotografii Usuwanie obiektów przy użyciu stempla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 Retuszowanie w linii prostej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Zasłanianie niepotrzebnych elementów zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Usuwanie plamek i innych drobnych obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 Usuwanie niepożądanych obiektów przy użyciu narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący) . . . . . . . . . . . . . . . 284 ROZDZIAŁ 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Kaliber 44. Efekty specjalne dużego kalibru Budowanie dramaturgii obrazu przy użyciu oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 Przyciemniane krawędzie (efekt winiety) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 Zastosowanie koloru do podkreślenia wybranych elementów kompozycji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 Efekt zmiękczenia ostrości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Zmiana koloru obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 Cuda na niebie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Neutralny filtr gradientowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 Nakładanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 Prosta sztuczka z głębią ostrości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 Tworzenie fotomontaży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 Klasyczny efekt winiety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Imitacja bichromii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 Odbitka à la Polaroid™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Od zdjęcia do szkicu w 60 sekund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Automatyczne tworzenie obrazów panoramicznych za pomocą narzędzia Photomerge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 ROZDZIAŁ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Pepe, wróć. Techniki renowacji zdjęć Kolorowanie czarno-białych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 Renowacja wyblakłych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 Usuwanie drobnych plamek i przekłamań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 Retusz bardzo zakurzonego bądź porysowanego zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 Odtwarzanie uszkodzonych i brakujących fragmentów zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 Naprawianie zagięć i rozdarć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 12 Spis treści ROZDZIAŁ 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Mocna rzecz. Profesjonalne techniki Wyostrzanie — podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Intensywne wyostrzanie obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 Wyostrzanie w trybie Luminosity (jasność) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 Wyostrzanie krawędzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373 ROZDZIAŁ 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Przedstawienie musi trwać. Prezentowanie dzieła klientom Osadzanie znaku wodnego i dołączanie informacji o prawach autorskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 Tworzenie własnego znaku informującego o prawach autorskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Plakat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386 Cyfrowa ramka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Prezentowanie zdjęć w internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Wydruk zdjęć w kilku formatach na pojedynczym arkuszu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Jak umieścić kilka różnych zdjęć w pakiecie obrazków?. . . . . . . . .406 Tworzenie prezentacji w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408 Wysyłanie zdjęć pocztą elektroniczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 ROZDZIAŁ 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Dzieło Twoich rąk. Zaawansowane techniki Pomysły na twórcze wykorzystanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 Profesjonalne pokazy slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 Projektowanie pocztówek i kartek okolicznościowych . . . . . . . . . .426 Cyfrowy album fotograficzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 Projektowanie kalendarzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435 Tworzenie płyty wideo CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438 Projektowanie internetowej galerii zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Błyskawiczne zamawianie odbitek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 SKOROWIDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Spis treści 13 To pierwsza edycja tej książki, w której zdecydowałem się poświęcić cały rozdział edycji zdjęć w formacie Camera Raw. Czy cały rozdział to nie za dużo? Wcale nie, a to z przynajmniej trzech powodów. Po pierwsze, znaczenie i popularność formatu Camera Raw nieustannie wzrasta, a w programie Photoshop Elements 4.0 pojawiło się tak wiele związanych z nim nowości, że postanowiłem je wszystkie opisać. Po wtóre, chciałem zwiększyć objętość książki. Po trzecie, tak naprawdę wcale nie potrzebuję tych kilku dodatkowych stron, ale kto mnie tam wie… Czy jest Cała w tRAWie Edycja zdjęć w formacie RAW to rozdział dla każdego? Nie, raczej nie. Skierowany jest on przede wszystkim do tych fotografików, którzy zapisują zdjęcia w formacie RAW (na pewno wiesz, czy Twój aparat obsługuje ten format zapisywania zdjęć; urządzenia wyposażone w tę funkcję są bowiem sprzedawane wyłącznie w Rawie. Mazowieckiej). No dobrze, będę przez chwilę poważny (ale tylko przez chwilę, więc nie oczekuj zbyt wiele, a już w szczególności nie wymagaj ode mnie podawania adresów sklepów fotograficznych w Rawie, które sprzedają te wymarzone urządzenia). Format Camera Raw nie jest formatem dla każdego. Jeśli jesteś doświadczonym profesjonalistą, który za każdym razem potrafi ręcznie skalibrować balans bieli i idealnie dobrać parametry ekspozycji, to równie dobrze możesz korzystać ze zwykłego trybu JPEG w wysokiej jakości. Jeżeli nie jesteś chodzącym ideałem, to format RAW jest wręcz stworzony dla Ciebie: umożliwia on bowiem korygowanie pewnych mankamentów zdjęcia. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom i ustawieniom możesz regulować ekspozycję, balans bieli i dziesiątki innych właściwości fotografii, które pozwolą Ci uzyskać doskonałą „odbitkę” z surowego, cyfrowego negatywu jakim jest plik w formacie RAW. To naprawdę bardzo zaawansowane narzędzie. Dobrze, dość tych poważnych wywodów. Poznajesz ten tytuł? Ależ tak, to oczywiście stara, dobra piosenka grupy Dżem. Najbardziej lubię wers „byłaś całkiem naga i niewinna…” (proszę o nastrojowy podkład dźwiękowy!) Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Rozdział 2. 69 Edycja zdjęć w formacie Camera RAW Format RAW to jedna z najciekawszych rzeczy w dzisiejszej fotografii cyfrowej, a to z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, zapewnia on niezrównaną jakość obrazu, a po drugie, przekształca fotografa w chodzące laboratorium, pozwalając mu na dowolne eksperymenty z cyfrowymi negatywami (podczas których plik ze zdjęciem RAW pozostaje nienaruszony, podobnie jak tradycyjny negatyw podczas wywoływania odbitek). Podobnie jak w tradycyjnej fotografii, gdzie specjalista pracujący w laboratorium musi zadbać o poprawne naświetlenie odbitek z dostarczonego negatywu, tak tutaj Ty jesteś odpowiedzialny za odpowiednią kalibrację balansu bieli, ekspozycję i wiele innych ustawień, korygowanych zanim jeszcze zdjęcie znajdzie się w środowisku edycji obrazu programu Elements. Aha — jeszcze jedno! To wszystko jest naprawdę bardzo proste (o tym się zazwyczaj nie mówi). Krok 1. Jeśli dysponujesz aparatem cyfrowym, który oferuje możliwość zapisywania zdjęć w formacie Camera RAW, to niezwłocznie włącz tę opcję i rozpocznij fotografowanie w tym trybie (jeśli dotychczas tego nie zrobiłeś). Dzięki temu będziesz mógł skorzystać z wszystkich wspomnianych we wstępie zalet tego formatu. (Jeśli nie posiadasz takiego aparatu, to niestety nie będziesz miał dostępu do okna dialogowego umożliwiającego przetwarzanie obrazu w formacie RAW. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na określenie „przetwarzanie obrazu”. Czyż takie sformułowanie nie brzmi bardzo profesjonalnie?). Gdy skonfigurujesz swój aparat cyfrowy w taki sposób, by zapisywał zdjęcia w formacie RAW, wykonane fotografie możesz wczytać na dwa różne sposoby. Pierwszy polega na wybraniu polecenia Open (otwórz) z menu File (plik) programu Photoshop Elements. Gdy to zrobisz, wskaż plik ze zdjęciem i kliknij przycisk Open (otwórz), aby wyświetlić fotografię w oknie dialogowym modułu służącego do importu zdjęć RAW (rysunek obok). Drugi sposób polega na zaznaczeniu wybranego zdjęcia RAW w przeglądarce zdjęć programu Organizer (organizator) i naciśnięciu skrótu Ctrl+I — skrót ten odpowiada bowiem poleceniu Go to Standard Edit (rozpocznij zwykłą edycję), które powoduje uruchomienie środowiska edycji obrazu programu Elements. W tym przypadku jednak, podobnie jak po zastosowaniu pierwszego sposobu, zdjęcie zostanie najpierw wczytane do okna dialogowego umożliwiającego przetwarzanie plików RAW. 70 Rozdział 2. Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW y b l e k t t o c s © Krok 2. Wczytane zdjęcie pojawi się w dużym oknie podglądu po lewej stronie okna dialogowego. Znajdziesz w nim ikony zaledwie trzech różnych narzędzi: Zoom (lupka) (Z), umożliwiającego zmianę powiększenia podglądu, Hand (rączka) (H), pozwalającego na przesuwanie zdjęcia w oknie podglądu, gdy jego powiększenie jest na tyle duże, że nie mieści się ono w tym oknie oraz White Balance (balans bieli) (I), którego ikona wygląda dokładnie tak, jak ikona narzędzia Eyedropper (kroplomierz), służącego do odczytywania wartości barw. Dwie ikony ze strzałkami umożliwiają obracanie zdjęć. Krok 3. Jeśli chcesz skorzystać z zalet dużego podglądu zdjęcia, wypróbuj następujące skróty i wskazówki, które pomogą Ci zwiększyć wydajność pracy. Po pierwsze, okno dialogowe importu zdjęć w formacie RAW dysponuje własnym narzędziem Zoom (lupka), którego działanie jest takie samo, jak analogicznego narzędzia w środowisku edycji obrazu programu Elements. Jeśli klikniesz dwukrotnie jego ikonę (znajduje się ona w lewym górnym rogu okna, ponad podglądem zdjęcia), to zmienisz stopień powiększenia obrazu na 100 . Przy tak dużym powiększeniu widać jedynie niewielki fragment zdjęcia, naciśnij więc Spację, aby tymczasowo włączyć narzędzie Hand (rączka), którym możesz przesuwać fotografię w oknie podglądu. Chcąc szybko dopasować powiększenie zdjęcia do wielkości okna podglądu, kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Hand (rączka) lub naciśnij Ctrl+0. Dostępne są również skróty umożliwiające powiększanie i zmniejszanie obrazu, a są to odpowiednio: Ctrl++ oraz Ctrl+-. Naciśnięcie klawisza L powoduje obrót zdjęcia w lewą stronę, zaś naciśnięcie klawisza R — w stronę przeciwną. Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Rozdział 2. 71 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 4. Opcje i ustawienia związane z przetwarzaniem obrazu zgromadzone są po prawej stronie interfejsu okna dialogowego Camera Raw. Znajdują się tam dwie zakładki, zawierające różne zestawy opcji, podzielone w taki sposób, że wszystkie podstawowe ustawienia znalazły się w zakładce Adjust (dopasuj). Rozpocznijmy od konfiguracji ustawień balansu bieli. Po otwarciu zdjęcia w formacie Camera Raw, program Elements sprawdzi, przy jakim ustawieniu balansu bieli zrobione było zdjęcie i wyświetli to ustawienie — standardowo nosi ono nazwę As Shot (zgodnie ze zdjęciem) — na rozwijanej liście White Balance (balans bieli). Jeśli oryginalny wybór, dokonany podczas fotografowania, jest poprawny, to oczywiście nie musisz zmieniać tego ustawienia. Jeżeli jednak masz wrażenie, że wygląd zdjęcia mógłby zyskać na ewentualnej zmianie charakterystyki balansu bieli (lub po prostu chcesz poeksperymentować), to po prostu wybierz jedno z gotowych, predefiniowanych ustawień z tej listy. Krok 5. Poza ustawieniami predefiniowanymi istnieje możliwość samodzielnego przygotowania ustawień balansu bieli. Służą do tego dwa suwaki, Temperature (temperatura) oraz Tint (tinta). Chcąc przesunąć równowagę kolorystyczną zdjęcia w stronę barwy niebieskiej, czyli je ochłodzić, przesuń suwak Temperature (temperatura) w lewą stronę. Jeśli chcesz ocieplić zdjęcie, przesuń ten suwak w prawą stronę. Suwak Tint (tinta) spełnia bardzo podobną rolę i różni się jedynie kolorami, których intensywność można regulować przy jego użyciu. Przesunięcie suwaka Tint (tinta) w lewo przesuwa równowagę barwną zdjęcia w stronę zieleni, przesunięcie w prawo — w stronę czerwieni. Posługując się tymi dwoma suwakami, możesz uzyskać praktycznie dowolne ustawienie balansu bieli (zachęcam Cię tutaj do eksperymentowania, jest to bowiem całkowicie subiektywny parametr zdjęcia). 72 Rozdział 2. Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW y b l e k t t o c s © Krok 6. Istnieje jeszcze jeden sposób na regulację balansu bieli i polega on na zastosowaniu narzędzia White Balance (balans bieli), znajdującego się w pasku narzędzi na górze okna Camera Raw. Jego ikona przypomina zwykły kroplomierz. Naciśnij klawisz I, aby włączyć to narzędzie, a następnie kliknij w takim miejscu fotografii, które powinno mieć neutralnie szary odcień (nie wybieraj tutaj fragmentów zupełnie białych, pozbawionych jakichkolwiek szczegółów; powinien to być fragment przedstawiający szary, neutralny obiekt, który stanowi punkt odniesienia dla reszty zdjęcia). WSKAZÓWKA: Chcąc pomóc Ci w trudnej sztuce poszukiwania neutralnego odcienia dla fotografii, na końcu książki zamieściłem czarno-szaro-białą tablicę (kartonik jest perforowany, dzięki czemu będzie Ci łatwiej go oderwać). Wystarczy umieścić ją na skraju kadru, sfotografować i po wczytaniu zdjęcia do okna importu plików RAW, pobrać próbkę zadrukowanego na szaro fragmentu narzędziem White Balance (balans bieli). Gdy uda Ci się poprawnie ustawić równowagę kolorystyczną zdjęcia, po prostu wykadruj niepotrzebny już fragment sceny z tablicą. (Więcej informacji dotyczących posługiwania się tym przydatnym wzornikiem barw znajdziesz w rozdziale poświęconym korekcji koloru) Krok 7. Zajmijmy się teraz skorygowaniem charakterystyki tonalnej zdjęcia — ustawienia dotyczące tych właściwości obrazu znajdziesz poniżej sekcji White Balance (balans bieli). Górny suwak (prawdopodobnie jest to najczęściej używany parametr w oknie importu plików RAW) służy do korygowania ekspozycji zdjęcia. Umożliwia on zwiększenie przysłony o cztery liczby (f-stops) lub zmniejszenie o dwie, przy czym regulacji tej można dokonać płynnie. Oznacza to, że możemy na przykład przesunąć suwak Exposure (ekspozycja) do położenia +1,50, co oznacza, że ekspozycja zdjęcia zostanie zwiększona (a zdjęcie rozjaśnione) o półtorej liczby przysłony. Jednym ze sposobów regulacji ekspozycji jest niezawodna metoda „na oko”: po prostu przeciągnij suwak tego parametru w wybraną stronę i przyjrzyj się podglądowi zdjęcia. Nie jest to jednak jedyna dobra metoda; znajdziesz tutaj bowiem wiele innych funkcji i ustawień, które pomogą Ci podjąć lepszą decyzję o wyborze właściwej ekspozycji ujęcia. ciąg dalszy na następnej stronie Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Rozdział 2. 73 Krok 8. Standardowo, po wczytaniu dowolnego zdjęcia w formacie RAW, moduł importu plików RAW podejmuje próbę automatycznego dobrania wartości parametrów Exposure (ekspozycja), Shadows (cienie), Brightness (jasność) i Contrast (kontrast). Niekiedy owe automatyczne ustawienia spisują się zadziwiająco dobrze, warto więc wypróbować ich działanie przed przystąpieniem do samodzielnych poprawek. Jeśli chcesz porównać efekt automatycznej korekcji z oryginalnym wyglądem zdjęcia, to po prostu wyłącz na chwilę opcję Preview (podgląd), znajdującą się ponad oknem podglądu fotografii. Opcje Auto (auto) możesz również wyłączyć przy użyciu skrótu Ctrl+U lub za pomocą pól wyboru znajdujących się ponad suwakiem każdego z parametrów korekcji obrazu. Krok 9. (Ekspozycja) Osobiście używam nieco innego sposobu na określenie właściwych wartości ekspozycji zdjęcia. Polega on na sprawdzeniu, jak bardzo mogę zwiększyć lub zmniejszyć ekspozycję zdjęcia, bez utraty szczegółów w zakresie cieni lub świateł obrazu. Jeśli chcesz przekonać się, jak on działa, to przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij suwak Exposure (ekspozycja). (Nawiasem mówiąc, przesunięcie tego suwaka powoduje automatyczne wyłączenie opcji Auto). Po kliknięciu suwaka ekspozycji, podgląd zdjęcia stanie się zupełnie czarny. Jeśli podczas zwiększania wartości parametru Exposure (ekspozycja) na podglądzie pojawią się jakieś białe (a także czerwone, zielone lub niebieskie) fragmenty, to znaczy, że w oznaczonych w ten sposób miejscach nastąpiła całkowita lub częściowa utrata szczegółów obrazu (w niektórych przypadkach nie ma w tym nic złego — jaskrawe odbicia od karoserii wozu czy tarcza słoneczna niemal zawsze będą jednolicie białe i pozbawione jakichkolwiek szczegółów). Zwracając zatem uwagę na to, w jakich miejscach pojawiają się oznaki utraty szczegółów obrazu, postaraj się zwiększyć wartość parametru Exposure (ekspozycja) do bezpiecznego maksimum. 74 Rozdział 2. Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Krok 10. (Cienie) Teraz, gdy ekspozycja zdjęcia jest już ustawiona (a zakres świateł zabezpieczony przed ewentualną utratą detali, wynikającą z nadmiernego rozjaśnienia obrazu), należałoby zająć się zakresem cieni. Nie będzie dla Ciebie zbyt dużym zaskoczeniem, jeśli powiem, że do regulacji tego podzakresu jasności służy oddzielny suwak, który nosi (niezwykle trafną, przyznaj sam) nazwę Shadows (cienie). Przesunięcie tego suwaka w prawą stronę powoduje zwiększenie intensywności cieni na zdjęciu. Ponownie masz tu do dyspozycji opcję Auto (którą zresztą powinieneś wypróbować) i ponownie możesz skorzystać ze sztuczki polegającej na zmianie położenia suwaka z jednoczesnym przytrzymaniem klawisza Alt. Tym razem podgląd zdjęcia będzie wyglądał odwrotnie niż poprzednio: obszary, które są zagrożone utratą szczegółów oznaczone będą kolorem czarnym, zaś fragmenty, które nadal zawierają wszystkie niezbędne informacje o obrazie zamalowane będą na biało. Jeśli na podglądzie pojawią się fragmenty w innych kolorach (na przykład czerwonym, zielonym lub niebieskim), to znaczy, że przekłamaniom uległy poszczególne kanały koloru zdjęcia, co również przekłada się na utratę szczegółowości obrazu, jednak nie w takim stopniu jak we fragmentach oznaczonych na czarno. Zwiększ wartość parametru Shadows (cienie) do maksymalnego dopuszczalnego poziomu, w którym nie następuje jeszcze utrata szczegółów w zakresie cieni. WSKAZÓWKA: W tej wersji programu Photoshop Elements, firma Adobe wprowadziła bardzo ciekawą i przydatną funkcję, umożliwiającą śledzenie strat w szczegółowości obrazu w zakresie cieni i świateł. Na górze okna dialogowego Camera Raw znajdują się między innymi pola wyboru Highlights (światła) i Shadows (cienie). Po zaznaczeniu tych pól, wszystkie fragmenty świateł, które zagrożone są utratą informacji (niezależnie od tego, którym suwakiem się posługujesz), oznaczone zostaną kolorem czerwonym, zaś zagrożone fragmenty cieni — kolorem niebieskim. Niezłe, prawda? Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Rozdział 2. 75 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 11. (Jasność) Kolejny suwak, znajdujący się tuż pod suwakiem parametru Shadows (cienie), to Brightness (jasność). Ponieważ posługując się suwakami Exposure (ekspozycja) i Shadows (cienie), skorygowałeś już skrajne zakresy jasności obrazu, to suwak Brightness (jasność) służy do zmodyfikowania całej reszty zakresu tonalnego. Mówiąc prościej, zawsze porównuję ten suwak do suwaka półcieni w oknie dialogowym Levels (poziomy) — być może taka analogia pozwoli Ci łatwiej przyzwyczaić się do ról, jakie spełniają poszczególne parametry w oknie importu zdjęć Camera Raw. Oczywiście suwak Brightness (jasność) również dysponuje polem Auto, tym razem jednak nie jestem zachwycony rezultatami jego działania. Moim zdaniem włączenie tej opcji nadaje fotografii płaski, nieciekawy wygląd, ale oczywiście to może być tylko kwestia gustu. Najlepiej będzie, jeśli przekonasz się o tym samodzielnie. Po prostu kilkakrotnie włącz i wyłącz opcję Auto, aby sprawdzić efekty jej działania w podglądzie zdjęcia. Przesunięcie suwaka Brightness (jasność) w prawo (powyżej 50) powoduje rozjaśnienie półcieni, a przesuniecie go w lewą stronę (poniżej 50) — przyciemnienie ich. Krok 12. (Kontrast) Działanie suwaka Contrast (kontrast) jest zgodne z tym, czego można oczekiwać w związku z jego nazwą. Umożliwia on zwiększenie lub zredukowanie kontrastu obrazu (w zależności od tego, w którą stronę go przesuniesz). Przesunięcie tego suwaka w prawo powoduje zwiększenie kontrastu zdjęcia (ten rodzaj korekcji kontrastu wykonuje się najczęściej), a zmiana jego położenia w lewo — zmniejszenie kontrastu. Podobnie jak w przypadku innych suwaków, tak i tutaj znajdziesz opcję Auto, lecz — możesz mi wierzyć — nigdy nie powoduje ona tak intensywnego zwiększenia kontrastu, jak bym sobie tego życzył. Zazwyczaj zatem dokonuję odpowiednich regulacji ręcznie, posiłkując się oknem podglądu i histogramem obrazu. 76 Rozdział 2. Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Krok 13. (Nasycenie) Suwak Saturation (nasycenie) umożliwia zwiększenie nasycenia fotografii w formacie RAW (dzieje się tak, gdy przesuniesz go w prawo) lub uzyskanie efektu odwrotnego, czyli zmniejszenie nasycenia barw na zdjęciu (podczas przesuwania go w lewo). Tego suwaka nie używam niemal nigdy, ponieważ traktuję okno importu zdjęć RAW jako rodzaj laboratorium, w którym tworzę dobrze zrównoważoną, ostrą i naświetloną odbitkę. Zmiana nasycenia barw stanowi z mojego punktu widzenia ingerencję w naturę zdjęcia, dlatego też z tego typu modyfikacjami zazwyczaj czekam aż do otwarcia pliku w programie Elements. Jedyna sytuacja, w której zdarza mi się użyć suwaka Saturation (nasycenie) ma miejsce wówczas, gdy korekcja zdjęcia przy użyciu innych suwaków spowodowała, że kolory na fotografii stały się spłowiałe i wyblakłe. Oczywiście, nie musisz zgadzać się z moją teorią, jeśli chcesz zwiększyć nasycenie barw przy użyciu tego parametru, to bardzo proszę (przyrzekam, że nikt się o tym nie dowie). Nawiasem mówiąc, z jakichś przyczyn (być może z litości dla zdjęć) projektanci firmy Adobe nie zdecydowali się na umieszczenie tutaj opcji Auto. WSKAZÓWKA: Jestem pewien, że zwróciłeś uwagę na to, że wszystkie opcje Auto są standardowo włączone. Jeśli chcesz wyłączyć te opcje na dobre, a nie tylko tymczasowo wyłączać podgląd ich działania przy użyciu opcji Preview (podgląd) lub skrótu Ctrl+U, to wypróbuj następujący sposób: otwórz dowolne zdjęcie typu RAW, naciśnij Ctrl+U, aby wyłączyć wszystkie opcje Auto i z podręcznego menu znajdującego się w sekcji Settings (ustawienia) — jego przycisk znajdziesz tuż obok rozwijanego menu Settings (ustawienia) — wydaj polecenie Save New Camera Raw Defaults (zapisz nowe ustawienia domyślne formatu RAW). Jeśli otworzysz teraz kolejny plik w formacie RAW, to pola Auto będą wyłączone. Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Rozdział 2. 77 Redukcja szumu na zdjęciach w formacie RAW Jeśli podczas przetwarzania obrazu zauważysz, że fotografia jest silnie zaszumiona (widoczne są na niej czerwone i zielone punkty lub przypadkowe kolorowe plamki), to możesz podjąć próbę zredukowania tego szumu — w szczególności szumu kolorowego — przy użyciu opcji zgromadzonych w oknie importu zdjęć RAW. y b l e k t t o c s © Krok 1. Wczytaj zdjęcie w formacie RAW, które jest wyraźnie zaszumione. Naciśnij klawisz Z, aby włączyć narzędzie Zoom (lupka), a następnie powiększ wycinek obrazu tak bardzo, by szum był dobrze widoczny. Narzędzia dostępne w oknie Camera Raw pozwalają zwalczać dwa rodzaje szumu. Pierwszy to szum wynikający z ustawienia bardzo wysokiej czułości ISO, co bardzo często ma miejsce podczas fotografowania w kiepskich warunkach oświetleniowych. Drugi to szum kolorowy, który może pojawić się na zdjęciu w zupełnie zwyczajnych warunkach fotografowania (niektóre aparaty fotograficzne są na ten efekt bardziej podatne od innych). Krok 2. Kliknij zakładkę Detail (szczegóły), znajdującą się po prawej stronie okna dialogowego Camera Raw. Jeśli chcesz zmniejszyć ilość szumu kolorowego, przesuń suwak Color Noise Reduction (redukcja szumu koloru) w prawo. Jak widać (rysunek obok), algorytm usuwania tego rodzaju szumu spisuje się całkiem nieźle, choć jednym z efektów ubocznych jego działania jest nieznaczne zmniejszenie nasycenia barw na fotografii. Dlatego po zredukowaniu szumu warto jest zmniejszyć powiększenie obrazu, aby oszacować wygląd całego zdjęcia, a nie tylko jego małego wycinka, który nie daje poglądowego obrazu sytuacji. Jeśli problem dotyczy głównie zakresu cieni (co oznacza, że mamy do czynienia z szumem ISO), to możesz wypróbować efekt działania suwaka Luminance Smoothing (wygładzanie luminancji) — podobnie jak poprzedni, tak i ten suwak należy po prostu przesunąć w prawo. W tym przypadku wymagana jest jednak szczególna ostrożność, ponieważ zabieg ten może spowodować nieznaczne rozmycie całej fotografii. 78 Rozdział 2. Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Choć wśród opcji dostępnych w oknie Camera Raw znajdują się również takie, które umożliwiają wyostrzanie fotografii, to sam musisz zadecydować, czy zabieg ten jest konieczny na tak wczesnym etapie przetwarzania zdjęcia. Słyszałem już argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem, lecz napotkałem równie wiele głosów przeciw, co sprawia, że rzecz sprowadza się do indywidualnych preferencji każdego fotografika. W ćwiczeniu tym zawarłem kilka wskazówek dotyczących wyostrzania zdjęć typu RAW oraz całkowitego wyłączenia algorytmów wyostrzających. Wyostrzanie zdjęć w formacie RAW Krok 1. Po otwarciu dowolnego zdjęcia w oknie Camera Raw standardowo jest ono poddawane bardzo nieznacznemu wyostrzaniu. Intensywność tego wyostrzania można sprawdzić na podstawie położenia suwaka Sharpness (ostrość) w zakładce Detail (szczegóły). Jeśli chcesz zwiększyć ostrość zdjęcia, przesuń ten suwak w prawą stronę (jeśli rzeczywiście chcesz to zrobić, to zmień powiększenie fotografii w oknie podglądu na 100 , aby móc dokładnie przyjrzeć się efektom wyostrzania). Krok 2. Teraz, skoro wiesz już, jak należy zwiększać ostrość zdjęcia w oknie Camera Raw, chciałbym zasugerować Ci, abyś… (nie cierpię tego mówić) zredukował wartość parametru Sharpness (ostrość) do 0 . Zalecam takie rozwiązanie z dwóch powodów. Po pierwsze, cały proces wyostrzania opiera się tutaj wyłącznie na wartości jednego parametru, a zatem nie masz szczegółowego wpływu na sposób i zakres jego działania. Po drugie, odnoszę wrażenie, że wyostrzanie powinno mieć miejsce tuż przed zapisaniem pliku, a nie jeszcze przed jego utworzeniem, dzięki czemu nie spowoduje ono zbyt dużego uszczerbku w jakości obrazu. Jeśli się z tym zgadzasz (to oczywiście wyłącznie Twoja sprawa), to zmniejsz wartość parametru Sharpness (ostrość) do 0 , a następnie wydaj polecenie Save New Camera Raw Defaults (zapisz nowe ustawienia domyślne formatu RAW), dostępne w podręcznym menu okna dialogowego Camera Raw po prawej stronie rozwijanej listy Settings (ustawienia). Jeśli otworzysz teraz kolejny plik w formacie RAW, to nie zostanie on wyostrzony dopóty, dopóki nie zadecydujesz o tym samodzielnie, zmieniając położenie suwaka Sharpness (ostrość). Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Rozdział 2. 79 Różnicowanie ekspozycji na zdjęciach w formacie RAW Jeśli zapomnisz ustawić w aparacie fotograficznym opcji, umożliwiającej wykonanie kilku zdjęć przy różnych wartościach ekspozycji (na tym właśnie polega bracketing, czyli różnicowanie ekspozycji), to możesz z powodzeniem nadrobić to niedopatrzenie w programie Photoshop Elements. Dzięki ustawieniom, jakie oferuje okno importu zdjęć w tym formacie, możesz przygotować kilka nieznacznie różniących się od siebie ekspozycją „odbitek” i połączyć je w jedno zdjęcie, którego nie dałoby się uzyskać z żadnego z fotografii źródłowych z osobna. y b l e k t t o c s © Krok 1. Posługując się programem Organizer (organizator) wczytaj fotografię w formacie RAW, z której chciałbyś uzyskać kilka wersji „cyfrowych odbitek” różniących się ekspozycją, a które posłużą następnie do zmontowania jednego, wysokiej jakości zdjęcia. Na przykładowej fotografii, pokazanej na rysunku obok, ekspozycja nieba jest wprawdzie poprawna, lecz główny obiekt zdjęcia (którym jest mój przyjaciel i kolega po fachu, fotografik Dave Moser) tonie w głębokim cieniu. Postanowiłem zatem przygotować kilka ujęć, różniących się poprawnie naświetlonymi elementami. Za pierwszy cel postawiłem sobie uzyskanie zdjęcia z właściwą ekspozycją nieba (która już na początku wygląda poprawnie). Posługując się ustawieniami automatycznymi utworzyłem nowe zdjęcie, pomimo że sylwetka Dave’a jest na nim niemal zupełnie niewidoczna. Po kliknięciu przyciski Open (open), pierwsza fotografia pojawiła się w środowisku edycji obrazu programu Photoshop Elements. Krok 2. Wydaj polecenie File/Duplicate (plik/powiel) w edytorze programu Elements, aby utworzyć kopię otrzymanego zdjęcia. Kliknij okno z oryginalną fotografią i zamknij je, niczego nie zapisując. Dzięki temu będziesz mógł za chwilę otworzyć nową kopię tego samego zdjęcia, lecz skorygowaną pod kątem poprawnego naświetlenia pierwszego planu fotografii, czyli sylwetki czyli Dave’a. 80 Rozdział 2. Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Krok 3. Teraz należy ponownie otworzyć to samo zdjęcie RAW, co przed chwilą przy użyciu programu Organizer (organizator). Kliknij miniaturę tego zdjęcia, a następnie naciśnij Ctrl+I, aby ponownie otworzyć żądany plik. Gdy tylko zdjęcie zostanie wyświetlone w oknie modułu Camera Raw, przesuń suwak Exposure (ekspozycja) tak daleko w prawą stronę, aż cały Dave (i drugi plan zdjęcia) zostanie poprawnie naświetlony. Oczywiście niebo ulegnie wówczas całkowitemu prześwietleniu, lecz uwierz mi, że można z powodzeniem zignorować ten fakt i zająć się poprawkami w wyglądzie głównego tematu zdjęcia. Gdy uda Ci się uzyskać satysfakcjonujący efekt, kliknij przycisk Open (otwórz), aby otworzyć skorygowaną wersję fotografii w edytorze programu Elements. Krok 4. W programie Elements powinny być teraz otwarte obydwie wersje zdjęcia: jaśniejsza, z poprawnie naświetlonym pierwszym planem wraz z sylwetką Dave’a oraz ciemniejsza, z poprawnie naświetlonym niebem. Ułóż okna z tymi zdjęciami w taki sposób, by były jednocześnie widoczne na ekranie. Naciśnij klawisz V, aby włączyć narzędzie Move (przesunięcie), a następnie przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij ciemniejszą wersję zdjęcia do okna z jaśniejszą fotografią. Dzięki naciśnięciu klawisza Shift skopiowana fotografia będzie idealnie nakładała się na poprzednią (pojawi się ona na oddzielnej warstwie dokumentu w palecie warstw). W efekcie jaśniejszy wariant fotografii znalazł się na warstwie tła, ciemniejszy zaś na oddzielnej warstwie obrazu. Teraz możesz zamknąć okno z ciemniejszą wersją zdjęcia, ponieważ nie będzie ono nam już potrzebne — obydwie wersje fotografii znajdują się na oddzielnych warstwach w drugim oknie. Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Rozdział 2. 81 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 5. Przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij ikonę Create a New Layer (utwórz nową warstwę), znajdującą się w górnej części palety warstw. Powstanie wówczas nowa, pusta warstwa obrazu, znajdująca się bezpośrednio pod warstwą ze zdjęciem z poprawnie naświetlonym niebem. Kliknij teraz tę warstwę (powinna ona znajdować się na samej górze stosu warstw) i naciśnij klawisze Ctrl+G, wskutek czego wybrana warstwa zostanie zgrupowana z pustą warstwą, leżącą poniżej. Jeśli uda Ci się to zrobić, to górna warstwa dokumentu zniknie, odsłaniając zdjęcie z poprawnie naświetlonym Dave’em (znajdujące się na warstwie tła). Krok 6. Nadszedł najwyższy czas, aby „odsłonić” niebo znajdujące się na warstwie z ciemniejszym wariantem zdjęcia. Oto najprostszy sposób: najpierw kliknij miniaturę pustej warstwy w palecie warstw (znajduje się ona pomiędzy warstwami z dwiema fotografiami). Następnie naciśnij klawisz B, aby włączyć narzędzie Brush (pędzel) i kliknij niewielki przycisk ze skierowaną w dół strzałką, znajdujący się obok miniatury tego narzędzia na pasku opcji programu. Z przybornika, który się wówczas otworzy, wybierz średniej wielkości pędzel o miękkich krawędziach. Naciśnij klawisz D, aby zmienić kolor narzędzia na czarny i rozpocznij zamalowywanie tych fragmentów obrazu, które chcesz przyciemnić (czyli w tym przypadku — nieba). W miarę zamalowywania w oknie dokumentu pojawiać się będzie ciemniejsza wersja nieba z warstwy znajdującej się na górze stosu. 82 Rozdział 2. Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Krok 7. Kontynuuj pracę, aż zamalujesz całe niebo. Otrzymasz w ten sposób zdjęcie, jakiego najprawdopodobniej nie dałoby się zrobić, fotografując całą scenę: w przypadku takiego oświetlenia można bowiem poprawnie dobrać ekspozycję nieba albo pierwszego planu, lecz uzyskanie dobrego naświetlenia całej kompozycji byłoby niezwykle trudne. W takiej sytuacji w sukurs przychodzi program Photoshop Elements, dzięki któremu z jednego „negatywu” można uzyskać dwa zupełnie różnie naświetlone zdjęcia i połączyć ich zalety. Ta funkcja naprawdę rządzi… to znaczy, przepraszam, chciałem powiedzieć „ta funkcja jest naprawdę fascynująca”. Uwaga: Jeśli podczas zamalowywania nieba popełnisz błąd, to naciśnij klawisz E, aby włączyć narzędzie Eraser (gumka) i usuń niepotrzebnie zamalowane fragmenty z retuszowanej warstwy. Przed... ... i po retuszu Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Rozdział 2. 83 Zapisywanie fotografii RAW w formacie Digital Negative firmy Adobe Format RAW budzi obecnie wiele kontrowersji związanych z olbrzymią różnorodnością jego odmian. Różnorodność ta wynika z braku jednego, uznanego standardu, który przyjęłaby większość producentów sprzętu fotograficznego. Tymczasem, każdy z nich promuje własną odmianę standardu RAW, co prowadzi do kłopotów z obsługą plików w różnych programach graficznych, lecz nie to jest najgorsze. Wyobraź sobie, co byłoby, gdyby jeden z czołowych producentów przestał rozwijać lub wspierać wypromowany przez siebie format i zająłby się opracowaniem kolejnego? Mogłoby to prowadzić do sytuacji, w której kilka lat po tej decyzji żadna aplikacja nie obsługiwałaby już i nie potrafiła poprawnie zinterpretować i wyświetlić takiego zdjęcia. Firma Adobe dostrzegła ten problem i opracowała uniwersalny format pod nazwą Digital Negative (DNG), który ma stać się przyszłością i jednocześnie sposobem na bezpieczną archiwizację zdjęć typu RAW. Krok 1. W chwili pisania tej książki, jedynie nieliczni spośród liczących się producentów aparatów cyfrowych wyposażyli swoje urządzenia w możliwość zapisywania zdjęć RAW w formacie DNG (choć uważam, że to jedynie kwestia czasu, a takie aparaty z pewnością się pojawią się w ofercie każdego z nich). Jeśli Twój aparat nie obsługuje tej funkcji, to nie szkodzi — moduł importu zdjęć Camera Raw pozwala bowiem skonwertować do tego formatu dowolne zdjęcie zapisane w formacie RAW. Wystarczy wczytać fotografię przeznaczoną do konwersji i kliknąć przycisk Save (zapisz). Pojawi się wówczas okno dialogowe Save Options (opcje zapisu), które umożliwia zapisanie bieżącego pliku RAW w formacie DNG. Krok 2. Do dyspozycji oddano tutaj kilka innych opcji. Możesz zdecydować się na osadzenie oryginalnego pliku RAW w formacie DNG, co sprawia, że wynikowy plik staje się bardzo duży, lecz takie rozwiązanie ma zasadniczą zaletę: umożliwia wyodrębnienie źródłowego pliku RAW z pliku DNG w nienaruszonej postaci. Jeśli dysponujesz pojemnym dyskiem twardym lub będziesz archiwizował dane na płytach CD lub DVD — nie wahaj się i zaznacz opcję Embed Original Raw File (osadź oryginalny plik w formacie RAW). Dostępna jest opcja kompresji pliku (i jest to kompresja „bezstratna”, co oznacza, że nie powoduje ona utraty jakości, tak jak to ma miejsce w przypadku kompresji stosowanej w plikach JPEG). Jeśli chcesz, możesz też dołączyć do pliku DNG podgląd zdjęcia w formacie JPEG. To wszystko — po kliknięciu przycisku Save (zapisz) otrzymujesz gotowy plik DNG, który możesz archiwizować, otwierać w programie Photoshop Elements lub przy użyciu darmowej aplikacji firmy Adobe. 84 Rozdział 2. Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Zdjęcia o podwyższonej głębi barw Wielu zawodowych fotografików twierdzi, że edycja zdjęć o 16-bitowej głębi barw pozwala zachować wyższą jakość obrazu, niż korekcja typowych, 8-bitowych obrazów. Choć program Photoshop Elements oferuje podstawową obsługę 16-bitowych zdjęć w formacie RAW, to niestety liczba opcji i narzędzi dostępnych w tym trybie jest bardzo ograniczona. Dostępne są zaledwie podstawowe narzędzia do korekcji kolorystyki i jasności obrazu, a najważniejsze funkcje, takie jak warstwy, większość filtrów i cały szereg innych przydatnych poleceń i opcji w trybie 16-bitowym są niestety wyłączone. Jeżeli zatem chciałbyś poddać zdjęcie 16-bitowe tradycyjnym zabiegom korekcyjnym w programie Photoshop Elements 4.0, to musisz skonwertować je na zwykły dokument o 8-bitowej głębi barw. Czy edycja obrazu w trybie zwiększonej głębi barw rzeczywiście jest tak dobra, jak o niej mówią? Zdania na ten temat są bardzo podzielone. Krok 1. Pracę należy rozpocząć od otwarcia zdjęcia o „podwyższonej głębi barw” (najczęściej w formacie RAW). Dzięki temu można będzie na jego podstawie uzyskać prawdziwy, 16-bitowy obraz — wczytanie zwykłego zdjęcia i jego konwersja na tryb 16-bitowy nie przyniesie spodziewanej zmiany jakości, gdyż po prostu nie da się sztucznie dołożyć do zdjęcia informacji, które nie były na nim zapisane. Wydaj polecenie File/Open (plik/otwórz) i wskaż wybrany plik RAW. Po wczytaniu zdjęcia możesz zadecydować o tym, w jakiej głębi barw będzie odbywać się retusz, wybierając odpowiednią opcję z rozwijanej listy Depth (głębia), w lewym dolnym rogu okna dialogowego Camera Raw. Krok 2. Po wybraniu opcji umożliwiającej przetwarzanie obrazu w trybie 16-bitowym, kliknij przycisk Open (otwórz) w oknie dialogowym Camera Raw i po wczytaniu zdjęcia do środowiska edycji programu Photoshop Elements, rzuć okiem na polecenia dostępne w menu Filter (filtr). Niestety, zdecydowana większość filtrów jest w tym trybie wyłączona; podobnie zresztą wyglądają wówczas inne menu programu — lwia część poleceń jest wyświetlona w kolorze jasnoszarym (co oznacza, że nie można z nich korzystać). Po przeprowadzeniu niezbędnych poprawek w trybie 16-bitowym można jednak skonwertować zdjęcie z powrotem do trybu 8-bitowego, wydając polecenie Image/Mode/8 Bits/Channel (obrazek/tryb/8 bitów na kanał). Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Rozdział 2. 85
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Photoshop Elements 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: