Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 010554 22974815 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Pierwsza pomoc - książka
Fotografia cyfrowa. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2214-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie wystarcza Ci już zwykłe pstrykanie fotek i mozolne poprawianie licznych błędów, popełnionych już w chwili robienia zdjęcia? Chciałbyś wreszcie dowiedzieć się, jak robią to profesjonaliści i dlaczego ich kompozycje są tak niezwykłe? Jak wybrać aparat i optymalne akcesoria , jak go ustawiać i o jakich zasadach należy pamiętać podczas fotografowania różnego typu obiektów? Od ilości reguł i drobiazgów które bezwzględnie należy wziąć pod uwagę, robiąc zdjęcie może zakręcić się w głowie... Na szczęście nie w Twojej - masz bowiem przed sobą doskonałe antidotum na takie objawy. Znajdziesz tu pierwszą pomoc w wszystkich fotograficznych zadaniach od konfiguracji aparatu, kompozycji, pomiaru światła po zasady retuszu oraz gotowe recepty na tworzenie dobrych technicznie fotografii. Dzięki niemu na pewno rozwiniesz skrzydła i dasz się ponieść swojej nowej, artystycznej pasji. Do dzieła!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fotografia cyfrowa. Pierwsza pomoc Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: 978-83-246-2214-6 Format: A5, stron: 100 Nie wystarcza Ci ju¿ zwyk³e pstrykanie fotek i mozolne poprawianie licznych b³êdów, pope³nionych ju¿ w chwili robienia zdjêcia? Chcia³byœ wreszcie dowiedzieæ siê, jak robi¹ to profesjonaliœci i dlaczego ich kompozycje s¹ tak niezwyk³e? Jak wybraæ aparat i optymalne akcesoria , jak go ustawiaæ i o jakich zasadach nale¿y pamiêtaæ podczas fotografowania ró¿nego typu obiektów? Od iloœci regu³ i drobiazgów które bezwzglêdnie nale¿y wzi¹æ pod uwagê, robi¹c zdjêcie mo¿e zakrêciæ siê w g³owie... Na szczêœcie nie w Twojej – masz bowiem przed sob¹ doskona³e antidotum na takie objawy. Znajdziesz tu pierwsz¹ pomoc w wszystkich fotograficznych zadaniach od konfiguracji aparatu, kompozycji, pomiaru œwiat³a po zasady retuszu oraz gotowe recepty na tworzenie dobrych technicznie fotografii. Dziêki niemu na pewno rozwiniesz skrzyd³a i dasz siê ponieœæ swojej nowej, artystycznej pasji. Do dzie³a! • Niezbêdnik cyfrowego fotografa • Filtry i lampa b³yskowa • Makrofotografia i zdjêcia panoramiczne • Fotografie roœlin i zwierz¹t • Portrety, zdjêcia rodzinne i sportowe • Konfiguracja aparatu • Kompozycja i kadrowanie • Pomiar œwiat³a, czas ekspozycji i funkcja przys³ony • Szum cyfrowy, kontrast i g³êbia ostroœci • Podstawy retuszu zdjêæ • Korekcja kolorów i wyostrzanie • Analiza histogramów • Fotografie przeœwietlone i niedoœwietlone • Zmiana t³a i prostowanie • Porz¹dkowanie zdjêæ i publikowanie ich w sieci Fotografia cyfrowa Spis treści Wstęp / 5 1. Różnica między fotografią cyfrową a analogową / 7 2. Wyposażenie dodatkowe / 9 3. Wyposażenie — co zabrać ze sobą / 11 4. Filtry / 14 5. Lampa błyskowa / 16 6. Makrofotografia / 18 7. Fotografowanie roślin / 20 8. Zdjęcia architektury / 22 9. Krajobrazy / 24 10. Fotografowanie zwierząt / 26 11. Fotografia portretowa / 28 12. Fotografie rodzinne / 30 13. Fotografia sportowa / 32 14. Fotografowanie ruchu / 33 15. Zdjęcia dzieci / 34 16. Fotografia panoramiczna / 36 17. Konfiguracja aparatu — jak uniknąć podstawowych błędów / 38 18. Konfiguracja — więcej błędów, których możesz uniknąć / 39 19. Kompozycja / 41 20. Obramowanie wewnątrz zdjęcia / 43 21. Lepsze kadry / 45 22. Równowaga / 47 23. Efektowne kadrowanie / 48 24. Metody pomiaru światła — właściwe naświetlenie / 50 25. Optymalne ustawienia aparatu — dobór czasu i przysłony / 52 26. Czas ekspozycji / 54 Spis treści  Fotografia cyfrowa 27. Szum cyfrowy — co to jest i jak z nim walczyć / 56 28. Użycie koloru / 58 29. Jeszcze o kolorze / 60 30. Kolorowe filtry — zmiana temperatury barwy zdjęcia / 62 31. Ekspozycja i pomiar światła / 64 32. Asekuracja w naświetlaniu / 65 33. Światło / 66 34. Wpływ oświetlenia na charakter zdjęcia / 68 35. Kontrast / 70 36. Głębia ostrości / 72 37. Kilka słów o powiększeniu / 74 38. Podstawy retuszu zdjęć / 76 39. Wyostrzanie zdjęć / 78 40. Analiza histogramów / 80 41. Korekcja koloru / 82 42. Obróbka zdjęć — kadrowanie / 84 43. Zmiana rozmiaru zdjęcia / 86 44. Krzywy horyzont — korekcja / 88 45. Lekko prześwietlone zdjęcie / 89 46. Niedoświetlone zdjęcie / 91 47. Zmiana tła / 92 48. Symulacja filtrów fotograficznych / 93 49. Porządkowanie zdjęć / 95 50. Prezentacja zdjęć w sieci, fotogaleria internetowa / 96   Spis treści Nie ma jednej reguły, którą można by zawsze stosować pod- czas wykonywania zdjęć architektury. Ponieważ budynki bardzo się różnią, sposób fotografowania obiektu musi być dostosowany do jego charakteru, warunków oświetleniowych oraz efektu, który chce się uzyskać (rysunek 8.1). Można jednak określić podstawowe zasady, którymi należy się kierować podczas fotografowania architektury:  Słońce nie może być wysoko — ostre światło spowoduje, że na zdjęciu powstają duże kontrasty, przez co szczegóły znajdujące się w cieniu są całko- wicie niewidoczne, a gzymsy rzucają długie cienie na elewację budynku. Zachowaj odstęp — fotografując budynek, powi- nieneś znajdować się w odległości równej połowie jego wysokości, co pozwoli Ci uniknąć powstania efektu walących się ścian. Jeśli chcesz wyekspo- nować jedynie fragment budynku, nadal warto, byś znajdował się w większej odległości i zrobił odpowiednio duże zbliżenie. Dzięki temu zmniej- szy się kąt widzenia aparatu, przez co linie budyn- ku nie będą się zbiegały w jego górnych partiach (rysunek 8.2). Zdjęcia od dołu — jeśli chcesz poeksperymento- wać, możesz podejść całkiem blisko do budynku i wykonać fotografi ę od dołu. Dzięki temu nowo- czesna fasada będzie się przedstawiała jeszcze bardziej imponująco (rysunek 8.3). Użyj filtra polaryzacyjnego — jeśli chcesz, by na zdjęciu było widoczne to, co dzieje się za oknami budynku. Udane zdjęcia w wieczornym świetle — wykony- wanie fotografi i wieczorem gwarantuje uzyskanie soczystych kolorów, ale pamiętaj, że wieczorną sesję należy zaczynać późnym popołudniem, kiedy budynki wyraźnie odcinają się od nieba. Najlep- szym światłem jest padające pod kątem prostym na fasadę budynku. Fotografi a cyfrowa 8. Zdjęcia architektury     Rysunek 8.1. Nietypowe ujęcie miasta poprzez sfotografowanie jego odbicia Rysunek 8.2. Aby wykonać zdjęcie wysokiego budynku, musisz znajdować się w odległości umożliwiającej zmiesz- czenie w kadrze całego budynku 22  Fotografi a cyfrowa 8. Zdjęcia architektury 2 Rysunek 8.3. Jeśli nie masz możliwości odsunięcia się od bu- dynku, aby pokazać go w całości, możesz wykonać zdjęcie od dołu, co spowoduje, że fasada będzie się przedstawiała jeszcze bardziej imponująco Fotografi a cyfrowa 25. Optymalne ustawienia aparatu — dobór czasu i przysłony Wycelować obiektyw i nacisnąć spust — to potrafi nawet moje pięcioletnie dziecko. Jednak domyślne ustawienia nie zawsze gwarantują wykonanie udanego zdjęcia. Wybieranie właściwych parametrów aparatu to droga do tworzenia coraz lepszych fotografi i. Właściwy dobór czasu Jeśli zdjęcia często wychodzą rozmazane, najlepiej trzymać się następującej reguły: wybieraj taki czas naświetlania, który jest krótszy niż sekunda podzielona przez ogniskową obiek- tywu (mowa nie o rzeczywistej ogniskowej, będącej odpo- wiednikiem dla aparatu analogowego, który miałby taki sam kąt widzenia). Nie zawsze jednak należy ustawiać najkrótszy możliwy czas. Czas naświetlania nie tylko determinuje jas- ność zdjęcia, ale decyduje o tym, czy ruch zostanie zamrożony, czy podkreślony. Dlatego gdy będziesz fotografować porusza- jący się obiekt, wybierz czas 1∕30 sekundy i śledź obiektywem przemieszczający się obiekt. W efekcie uzyskasz ostro odwzo- rowany obiekt na rozmytym tle. Kiedy będziesz fotografować płynącą wodę, również staraj się używać jak najdłużych czasów naświetlania (rysunek 25.1). Rysunek 25.1. Podczas fotografowania płynącej wody najlepiej jest użyć jak najdłuższego czasu naświetlania 52  Fotografi a cyfrowa Przysłona kształtuje scenę Wartość przysłony określa, jak duża jest średnica otworu, przez który światło pada na matrycę, w stosunku do ogniskowej obiektywu. Przez przysłonę o małej wartości (na przykład f/2.8) wpada więcej światła niż przez przysłonę o wyższej wartości (na przykład f/16). Ale przysłona służy nie tylko do dopasowywania ilości światła do czasu ekspozycji, ale prze- de wszystkim decyduje o głębi ostrości na zdjęciu. Z pewnością przekonałeś się już, że właściwie wykorzystana nieostrość ma swój urok. Zasadniczo dużą głębię ostrości wykorzystuje się do wykonywania zdjęć krajobrazu i architektury, a małą głębię ostrości pozostawia się dla fotografi i portretowych i makrofo- tografi i (rysunek 25.2). Rysunek 25.2. Mała głębia ostrości jest typowa dla makrofotografi i 25. Optymalne ustawienia aparatu — dobór czasu i przysłony 53 Fotografi a cyfrowa 39. Wyostrzanie zdjęć Rysunek 39.1. Zdjęcie jest całko- wicie nieostre, jednak możliwa jest pewna korekta ostrości w programie grafi cznym za po- mocą Maski wyostrzającej Jeśli wykonałeś zdjęcie i nie jesteś zadowolony z efektów, ponieważ detale nie wyglądają tak ostro, jak byś chciał, mam dla Ciebie dobrą wiadomość — istnieje możliwość wyostrzenia detali na fotografi i, a jednocześnie zachowania wysokiej jakości obrazu (rysunek 39.1). Wszystkie zdjęcia cyfrowe wymagają wyostrzenia na pewnym etapie obróbki, co standardowo polega na zwiększeniu kontrastu wokół krawędzi obiektów. Prowadzi to do powstawania przejść tonalnych nawet na bardzo krótkich odcinkach. Powodem powstawania nieostrych zdjęć są najczęściej błędy działania automatycznego ustawiania ostrości i poruszenie aparatem oraz niska jakość optyki urządzenia. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem jest fi ltr Maska wyostrzająca (Unsharp Mask), standardowo dostępny w pro- gramie Photoshop. Korzystanie z dostępnych w tym fi ltrze suwaków może sprawić pewne problemy początkującym użyt- kownikom, zwłaszcza gdy chce się mocno wyostrzyć zdjęcie, a jednocześnie zachować wysoką jakość obrazu. W oknie dialogowym fi ltra masz do dyspozycji trzy suwa- ki (rysunek 39.2). Zacznij od ustawienia Promienia (Radius). Operuj wartościami w zakresie od 1 – 1,5 pikseli. Następnie zwiększaj wartość na suwaku Próg (Th reshold), aby zmniejszyć efekt wzmocnienia szumów. Dla zdjęć o małym poziomie cyfrowego ziarna możesz ustawić wartość 3. W ostatnim kroku ustal siłę efektu za pomocą suwaka Wartość (Amount), równocześnie obserwując uważnie podgląd obrazu. Jeśli zacznie się pojawiać szum, możesz nieznacznie zwiększyć wartość na suwaku Próg (Th reshold). Rysunek 39.2. Okno dialogowe fi ltra Maska wyostrzająca (Unsharp Mask) oferuje dostęp do trzech parame- trów wyostrzania 78  Fotografi a cyfrowa Oto, na co należy zwrócić uwagę:  Efektem ubocznym użycia Maski wyostrzającej mogą być lokalne wzmocnienia kontrastu. Aby naprawić ten defekt, zacznij od ustawienia wartości parametru War- tość na 500 , a następnie zmniejszaj stopniowo wartość na suwaku Promień. Maska wyostrzająca wzmacnia cyfrowe ziarno, co może być szczególne zauważalne w obszarze błękitnego nieba. Aby zapobiec wyostrzaniu sąsiadujących ze sobą pikseli, zwiększaj wartość parametru Próg. Duża wartość parametru Promień może powodować powstawanie przepaleń (najjaśniejsze fragmenty zdję- cia), czemu można zapobiec przez ustawienie mniejszej wartości parametru Promień. Tworzenie się obwódek wokół krawędzi może zostać rozwiązane przez ustawienie mniejszej wartości Pro- mienia i zwiększenie wartości parametru Wartość (rysu- nek 39.3).    Rysunek 39. Zdjęcie zostało nieco wyostrzone za pomocą fi ltra Maska wyostrzająca 39. Wyostrzanie zdjęć 79
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: