Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00175 007070 21293256 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Świat w obiektywie. Wydanie II - książka
Fotografia cyfrowa. Świat w obiektywie. Wydanie II - książka
Autor: , , Liczba stron: 608
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-483-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Techniki korekcji i obróbki zdjęć stosowane przez zawodowców

Popularność fotografii cyfrowej stale rośnie. Korzystanie z aparatu cyfrowego jest zdecydowanie wygodniejsze niż korzystanie z klasycznego aparatu, ale wymaga również opanowania zagadnień, z którymi 'klasyczny' fotograf może się nigdy nie spotkać. Wybór odpowiedniego aparatu i akcesoriów, fotografowanie i cyfrowa obróbka wykonanych zdjęć to procesy, w których niezbędna jest pewna dawka wiedzy. Najlepiej oczywiście uczyć się wszystkiego od zawodowych fotografów, którzy poza koniecznymi informacjami podzielą się także sztuczkami, które wypracowali podczas pracy. Wszystko to znajdziesz w książce 'Fotografia cyfrowa. Świat w obiektywie. Wydanie II'.

O autorach:
Katrin Eismann jest postacią dobrze znaną w świecie wszystkich tych, którzy zajmują się przetwarzaniem cyfrowych obrazów. [więcej...\

Seán Duggan w swojej pracy łączy doświadczenia zdobyte zarówno na polu fotografii tradycyjnej, jak i nowoczesnych technik cyfrowych. [więcej...\

Tim Grey zajmował się komputerami od zawsze, a fotografia fascynuje go już od lat szkolnych [więcej...\Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Fotografia cyfrowa. Ďwiat w obiektywie. Wydanie II Autorzy: Katrin Eismann, Sean Duggan, Tim Grey T³umaczenie: Ewa S³awiñska (wstêp, rozdz. 1 – 4, 7 – 9, 11 – 14), Marcin Samodulski (rozdz. 5, 6), Piotr Cieġlak (rozdz. 10) ISBN: 83-7361-483-4 Tytu³ orygina³u: Real World Digital Photography 2nd Edition Format: B5, stron: 608 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Techniki korekcji i obróbki zdjêæ stosowane przez zawodowców CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • Zasady dzia³ania cyfrowego aparatu fotograficznego • Wskazówki przydatne przy zakupie aparatu i osprzêtu • Komponowanie ujêcia i wykorzystywanie warunków oġwietleniowych • Tworzenie w³asnej „cyfrowej ciemni fotograficznej” • Techniki komputerowej korekcji i obróbki zdjêæ cyfrowych • Zarz¹dzanie kolekcj¹ zdjêæ Popularnoġæ fotografii cyfrowej stale roġnie. Korzystanie z aparatu cyfrowego jest zdecydowanie wygodniejsze ni¿ korzystanie z klasycznego aparatu, ale wymaga równie¿ opanowania zagadnieñ, z którymi „klasyczny” fotograf mo¿e siê nigdy nie spotkaæ. Wybór odpowiedniego aparatu i akcesoriów, fotografowanie i cyfrowa obróbka wykonanych zdjêæ to procesy, w których niezbêdna jest pewna dawka wiedzy. Najlepiej oczywiġcie uczyæ siê wszystkiego od zawodowych fotografów, którzy poza koniecznymi informacjami podziel¹ siê tak¿e sztuczkami, które wypracowali podczas pracy. Wszystko to znajdziesz w ksi¹¿ce „Fotografia cyfrowa. Ďwiat w obiektywie. Wydanie II”. • Podstawowe i niezbêdne wiadomoġci o grafice komputerowej i zasadzie dzia³ania cyfrowego aparatu fotograficznego • Informacje pomocne przy wyborze aparatu cyfrowego i akcesoriów do niego • Kompresja plików, programy tematyczne i ustawienia ekspozycji, czyli wszystko, co mo¿e mieæ wp³yw na jakoġæ zdjêcia • Techniki fotografowania, komponowania ujêcia i pracy w ró¿nych warunkach oġwietleniowych • Kompletowanie wyposa¿enia cyfrowej ciemni fotograficznej • Podstawowe i zaawansowane techniki obróbki i korekcji cyfrowych zdjêæ za pomoc¹ programu Photoshop CS • Drukowanie zdjêæ i publikowanie ich w sieci Spis treści CCZZĘĘŚŚĆĆ PPIIEERRWWSSZZAA FFoottooggrraaffiiaa ccyyffrroowwaa –– wwiiaaddoommoośśccii ppooddssttaawwoowwee RROOZZDDZZIIAAŁŁ 11.. Dlaczego fotografia cyfrowa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Cudowny świat fotografii cyfrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Trochę historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Jakość obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Wydajność i wygoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Elastyczność i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Zabawa! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Nie wszystko złoto… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Początkowe koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Obowiązki fotografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Nasza własna miłość do fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 22.. Przetwarzanie obrazów cyfrowych w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Rozdzielczość = dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Rozdzielczość a marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Głębia bitowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Pliki graficzne 8– i 16–bitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Praca z obrazami 8- i 16-bitowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Tryby kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Skala szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Tryb RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Tryb CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Tryb Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Formaty plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Formaty plików – cyfrowy aparat fotograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Formaty plików – komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Formaty plików – drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Formaty plików – wiadomości e-mail i internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Dobry fundament na przyszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 5 SPIS TREŚCI RROOZZDDZZIIAAŁŁ 33.. Jak działa cyfrowy aparat fotograficzny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Od obiektywu, przez czujnik obrazu, do karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Obiektyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Długość ogniskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Obiektywy wbudowane na stałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Obiektywy zmiennoogniskowe (zoom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Obiektywy wymienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Jasność obiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Jakość obiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Celownik optyczny i ekran LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Zalety i wady ekranów LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Ekran LCD a celownik optyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Migawka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Gdy naciskamy spust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Czujnik obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Rodzaje czujników obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Jak działa czujnik obrazu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Konwersja sygnałów analogowych na cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Czułość – ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Fizyczne rozmiary czujnika obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Fizyczne rozmiary pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Głębia bitowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Fotografowanie w kolorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Zakres dynamiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Zapisywanie i przechowywanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Formaty plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Lampa błyskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Lampa wbudowana w korpus aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Zewnętrzne lampy błyskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Fotograf dobrze poinformowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 44.. Kupujemy cyfrowy aparat fotograficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Rodzaje cyfrowych aparatów fotograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Aparaty klasy podstawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Aparaty automatyczne lepszej klasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Aparaty cyfrowe wyższej klasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Profesjonalne cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Cyfrowe ścianki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Pozostałe urządzenia do rejestrowania cyfrowych obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Gotowi do zakupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Jak zdecydować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Przewodnik dla kupujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Co najczęściej fotografuję? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 6 SPIS TREŚCI Co zamierzam robić ze swoimi zdjęciami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Jakie są moje aktualne wymagania w zakresie możliwości sprzętu? . . . . . . . . . . . . . .99 Jak duże jest moje doświadczenie w obcowaniu z komputerami i fotografią? . . . . . .100 Jak wiele jestem w stanie w to zainwestować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Wymagania minimalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Cechy aparatu, na które należy zwrócić uwagę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Jak kupować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Na co Cię stać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Poszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Wypróbuj, zanim kupisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Ocena aparatu – na co zwracać uwagę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Szacowanie jakości zdjęć cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Gdzie kupować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Podejmowanie ostatecznej decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 55.. Niezbędne akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Torba fotograficzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Jeszcze więcej baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Akumulatorki przeznaczone do wielokrotnego ładowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Uchwyty zasilające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Baterie – w sytuacji awaryjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Baterie o wysokiej pojemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Ładowanie baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Jeszcze więcej pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Nośniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Portfele cyfrowe i dyski kieszonkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Przenośne nagrywarki CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Znaczenie statywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Wybór statywu odpowiedniego do posiadanego aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Więcej światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Rodzaje zewnętrznych lamp błyskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Obiektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Wydłużenie ogniskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Dedykowane obiektywy do lustrzanek cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Porównanie obiektywów zmiennoogniskowych i stałoogniskowych . . . . . . . . . . . . .160 Przysłona w obiektywach zmiennoogniskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 Dodatkowe konwertery optyczne przeznaczone do aparatów z obiektywem wbudowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Niezbędne filtry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Co z filtrami kolorowymi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Pierścienie redukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Czyszczenie aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 7 SPIS TREŚCI Pozostałe akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Przyrządy do ustawiania parametrów ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 Ogólne zasady postępowania z aparatem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 „Pomoce” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Wyposażenie studia fotograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Inne akcesoria niezbędne w studiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Nieskrępowana twórczość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 CCZZĘĘŚŚĆĆ DDRRUUGGAA FFoottooggrraaffiiaa ccyyffrroowwaa –– tteecchhnniikkii RROOZZDDZZIIAAŁŁ 66.. Podstawy fotografii cyfrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 Konfiguracja aparatu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 Rozmiar i kompresja obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Wybór formatu pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Balans bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Wyostrzanie, zmiana nasycenia i inne funkcje wzbogacania zdjęć . . . . . . . . . . . . . .201 Ustawiania przestrzeni kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Dodatkowe ustawienia aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 Formatowanie karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Tryby ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Czym jest ekspozycja czyli naświetlanie zdjęcia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Tryb pełnej automatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Tryb Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Tryb priorytetu przysłony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Tryb priorytetu migawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Tryb ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Programy tematyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Metadane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 Format EXIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 Wykonanie zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 Kadrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 Jak ważne jest kadrowanie w fazie fotografowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 Zależności pomiędzy poszczególnymi elementami obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Różnice pomiędzy fotografią cyfrową a fotografią tradycyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Długość ogniskowej obiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Głębia ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Fotografia czarno-biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Zmiana ustawień aparatu po każdym zdjęciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Wykorzystanie ekranu LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Fotografia cyfrowa to też fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 8 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 77.. Światło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 SPIS TREŚCI Pomiar światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Jak światłomierz „postrzega” światło? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Tryby pomiaru światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Światłomierz wbudowany w aparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Kiedy korygować wskazania światłomierza? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 Kompensacja ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Kiedy i jak posługiwać się funkcją kompensacji ekspozycji? . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Określanie prawidłowej ekspozycji na podstawie histogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Balans bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Tworzenie własnych ustawień balansu bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 Autobracketing balansu bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 Łamanie reguł – balans bieli jako narzędzie kreatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 Ocena jakości obrazu przy użyciu ekranu LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Konfigurowanie ustawień ekranu LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Ocena ostrości i wyostrzenia obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 Edycja w aparacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Znaczenie światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 CCZZĘĘŚŚĆĆ TTRRZZEECCIIAA CCyyffrroowwaa cciieemmnniiaa ffoottooggrraaffiicczznnaa RROOZZDDZZIIAAŁŁ 88.. Wyposażenie cyfrowej ciemni fotograficznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 Ciemnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 Oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 Komputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 Najważniejsze zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 Pozostałe zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 Sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Archiwizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Drukarki atramentowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Drukarki termosublimacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 Trwałość wydruków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 Format wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Materiały do drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Niezbędne akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Czytnik kart pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Mysz optyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 Tablet graficzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 9 SPIS TREŚCI Oprogramowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Programy do podstawowej edycji zdjęć cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Programy do zaawansowanej edycji zdjęć cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 Pluginy Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 Oprogramowanie do zarządzania zbiorami cyfrowych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . .316 Gotowi do edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 99.. Transfer, edycja i konwersja fotografii cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Z aparatu do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318 Czytniki kart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Przenoszenie zdjęć na dysk komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Oprogramowanie dostarczane z aparatem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 Oprogramowanie producentów niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 Wybór właściwego narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Edycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Cyfrowa tablica świetlna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 Edycja w programie Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Konwersja plików RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 Konwersja w programie BreezeBrowser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 Konwersja w programie Capture One DSLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Konwersja za pomocą pluginu Adobe Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 Konwersja w programie Sigma Photo Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 Kolejny krok – optymalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 1100.. Korekcja obrazów – podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 Preferencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 Preferencje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 Obsługa plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 Wyświetlanie i kursory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 Przezroczystość i przestrzeń kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 Jednostki i miarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 Plug-ins i dyski magazynujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 Pamięć i cache obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Przeglądarka plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 Ustawienia kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362 W jaki sposób Photoshop interpretuje barwy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362 Konfiguracja ustawień kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 Przestrzenie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 Zasady zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371 Tryb zaawansowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 Zapisywanie ustawień kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 10 SPIS TREŚCI Opracowanie strategii edycji obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376 Oszacowanie wyglądu fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376 Tworzenie planu edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379 Korekcja charakterystyki tonalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Działanie warstw dopasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Charakterystyka tonalna – trochę szczegółów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386 Poprawianie zakresu tonalnego za pomocą polecenia Levels (poziomy) . . . . . . . . . .391 Zwiększanie kontrastu za pomocą polecenia Curves (krzywe) . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Podstawowe informacje dotyczące korekcji koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Teoria barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Korekcja kolorów za pomocą polecenia Variations (wariacje) . . . . . . . . . . . . . . . . .414 Polecenie Color Balance (balans kolorów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 Korekta barw za pomocą polecenia Levels (poziomy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 Korekcja koloru za pomocą polecenia Curves (krzywe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427 Podstawowe informacje o czyszczeniu zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 Klonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 Pędzel korygujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434 Narzędzie Patch (łatka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437 Drobne korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 Nasze rekomendacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442 Kadrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442 Elastyczność cyfrowej ciemni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 1111.. Cyfrowa ciemnia fotograficzna – techniki zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . .447 Wyostrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 Wyostrzanie jako element procesu edycji obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448 Parametry filtru Unsharp Mask (wzmocnienie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 Jak daleko się posunąć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451 Pozostałe filtry wyostrzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453 Efekty rozmycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453 Korekcja naświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459 Znaczenie jasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459 Wysłanianie i doświetlanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461 Maski warstw i selekcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469 Konwertowanie kolorowych zdjęć do skali szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484 Polecenie Channel Mixer (mieszanie kanałów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485 Polecenie Gradient Map (mapa gradientu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .488 Tonowanie i kolorowanie zdjęć czarno-białych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .490 Tonowanie zdjęcia za pomocą warstwy dopasowania Hue/Saturation (barwa/nasycenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .490 Tonowanie zdjęcia za pomocą poleceń Levels (poziomy) oraz Curves (krzywe) . . . .491 Łączenie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495 Rozszerzanie zakresu dynamicznego obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496 Łączenie ujęć panoramicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 11 SPIS TREŚCI Poprawianie struktury obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .508 Ograniczanie poziomu szumów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .508 Korygowanie aberracji chromatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 Edycja obrazów 16-bitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 Tworzyć lepsze obrazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514 CCZZĘĘŚŚĆĆ CCZZWWAARRTTAA DDrruukkoowwaanniiee,, zzaarrzząąddzzaanniiee ii pprreezzeennttoowwaanniiee ffoottooggrraaffiiii ccyyffrroowwyycchh RROOZZDDZZIIAAŁŁ 1122.. Od aparatu przez monitor do drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Rola systemu zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Świadomość ograniczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518 Profile kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 Lokalizacja profilów kolorów w systemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 Współużytkowanie profilów kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 Profile kolorów aparatów cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520 Tworzenie profilu kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 Dołączanie profilów kolorów do plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 Profile kolorów monitorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522 Program Adobe Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522 Kalibracja sprzętowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522 Profile kolorów drukarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 Domyślne profile papierów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 Zakup profilów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 Tworzenie własnych profilów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527 Ocena jakości wydruków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 Drukowanie – czynności przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 Rodzaje drukarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 Zmiana wymiarów obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533 Interpolacja – sposób na wykorzystanie wszystkich możliwości aparatu . . . . . . . . . .536 Drukowanie w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .538 Próba kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .538 Drukowanie z podglądem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541 Ustawienia drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .543 Druk na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .546 Cyfrowe laboratoria fotograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .546 „Drukarnie” internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .546 Drukarnie offsetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .547 Wydruk doskonały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 12 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 1133.. Cyfrowe portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549 SPIS TREŚCI Ochrona zdjęć publikowanych w Sieci Prezentowanie zdjęć w Sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549 Przygotowywanie zdjęć do prezentacji w Sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550 Rozsyłanie zdjęć pocztą elektroniczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552 Internetowe galerie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553 Oprogramowanie do tworzenia galerii zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .557 Publikowanie zdjęć o niewielkich rozmiarach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .558 Znak wodny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .558 Niewidzialny znak wodny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 Korzystanie z tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .561 Zabezpieczanie zdjęć podczas programowania strony WWW . . . . . . . . . . . . . . . . .561 Poziom zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562 Cyfrowe pokazy slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563 Przygotowywanie zdjęć do projekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563 Oprogramowanie do tworzenia pokazów slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564 Pakiety zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566 Tworzenie stykówki w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567 Tworzenie pakietu zdjęć w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568 Qimage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570 Zalety udostępniania zdjęć innym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 1144.. Katalogowanie i archiwizowanie fotografii cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573 Obrazy wzorcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .574 Metadane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .574 Zarządzanie zbiorami cyfrowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575 Przygotowywanie własnego systemu zarządzania zbiorami cyfrowymi . . . . . . . . . . .575 Oprogramowanie do zarządzania zbiorami cyfrowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .576 Opracowywanie własnego systemu słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .583 Ochrona zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585 Prawo autorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 Symbol ochrony praw autorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 Rejestrowanie praw autorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .587 Tworzenie kopii zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .588 Kopiowanie na płyty CD lub DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .588 Zewnętrzne dyski twarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .589 Taśma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .590 Przechowywanie z dala od miejsca pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591 Oprogramowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591 Długoterminowe przechowywanie kopii bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591 Powrót do świata fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593 13 RROOZZDDZZIIAAŁŁ DDRRUUGGII PPrrzzeettwwaarrzzaanniiee oobbrraazzóóww ccyyffrroowwyycchh ww pprraakkttyyccee Zanim po raz pierwszy pobiegniemy w plener z aparatem pod pachą, by robić zdjęcia (choć najprawdopodob- niej należałoby powiedzieć: „zanim pobiegniemy robić kolejnezdjęcia”, bo niechybnie mamy ich już tak dużo, że nie wiadomo, co z nimi robić), powinniśmy zaznajomić się z teorią przetwarzania obrazów cyfrowych. Im głę- biej wnikniemy w te zagadnienia, tym lepsze będą efekty naszej pracy. Kluczowe pojęcia, których znaczenie trze- ba sobie przyswoić, to rozdzielczość, głębia bitowa, tryb koloru oraz format pliku. W tym rozdziale omówimy je w stopniu podstawowym, przedstawiając bardziej złożone zagadnienia w kolejnych rozdziałach. RROOZZDDZZIIEELLCCZZOOŚŚĆĆ == DDAANNEE Rozdzielczość to jedno z najważniejszych pojęć w teorii przetwarzania obrazów, szczególnie w odniesieniu do fo- tografii cyfrowej. Terminu rozdzielczośćużywa się w znaczeniu zarówno liczby pikseli, jak i ich gęstości w ob- razku, przy czym często pojęcia te stosowane są zamiennie. Prowadzi to do licznych nieporozumień. Rozdzielczość aparatu cyfrowego mierzy się w megapikselach (czyli milionach pikseli). Z kolei rozdzielczość pliku graficznego, a także rozdzielczość monitora określa się poprzez podawanie liczby pikseli wyświetlanych na odcinku jednego cala (w skrócie ppi, czyli pikseli nacal– ang. pixels per inch), bądź też wymiarów w pikse- lach (na przykład „400×600 pikseli”). Jest jeszcze rozdzielczość drukarki, którą opisujemy liczbą punktów dru- kowanych na odcinku jednego cala (w skrócie dpi, czyli punktów nacal– ang. dots per inch) – rysunek 2.1. W opisie parametrów obrazu pojawiają się więc liczby, których charakter zmienia się zależnie od kontekstu, co utrudnia „przeliczanie” jednej miary na drugą. Z tego samego względu o wiele trudniej jest także zrozumieć, jak te wszystkie liczby przekładają się na to, co interesuje nas najbardziej – poziom szczegółów widocznych na ob- razku, jego jakość, a także fizyczna wielkość, jaką uzyska po wydrukowaniu na papierze. Jeśli chodzi o tę wielkość, to w jej kontekście rozdzielczość przekłada się na ilość danych. Innymi słowy, im wyż- sza rozdzielczość, z tym większą ilością danych mamy do czynienia. Gdy więc mówimy o rozdzielczości w zna- czeniu ogólnej liczby pikseli, na przykład całkowitej liczby megapikseli, którą jest w stanie zarejestrować dany aparat, to mamy na myśli całkowitą ilość danych zapisywanych przez urządzenie. Z kolei mówienie o gęstości RROOZZDDZZIIAAŁŁ 22.. PRZETWARZANIE OBRAZÓW CYFROWYCH W PRAKTYCE RRyyssuunneekk 22..11.. Znaczenie pojęcia rozdzielczości zmienia się w zależności od urządzenia, którego parametry chcemy za jego pomocą opisać. Wielu fotografów często popełnia błędy w prawidłowej interpretacji tego terminu, dlatego kluczem do pełnego wykorzystania możliwości danego urządzenia do przetwarzania obrazu jest zrozumienie, co kryje się pod pojęciem rozdzielczość właśnie w kontekście tego urządzenia ppi i dpi – jaka to różnica? Puryści wskazują na konieczność rozróżnienia znaczenia skrótów ppi oraz dpi. Gdy mówimy o pikselach, to powinniśmy mieć na myśli „kropki” wyświetlane na ekranie monitora. Punkty, to z kolei „kropki”, któ- re na papierze drukuje drukarka. Technicznie rzecz biorąc, różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami „kropek” są niewielkie, lecz obstajemy za tym, by posługiwać się w każdej sytuacji poprawną termino- logią. Z tego względu, od tej pory już zawsze termin ppi będziemy odnosić do rozdzielczości aparatu lub monitora, a termin dpi – do rozdzielczości wydruku. Może się zdarzyć, że spotkasz kogoś, kto posługuje się terminem dpi w znaczeniu ogólnej miary jakiejkolwiek rozdzielczości. Wtedy uważaj – w pewnych sytuacjach ktoś taki może mówić „dpi”, a mieć na myśli „ppi” (warto mu wówczas polecić lekturę niniejszej książki). pikseli (w podobnym kontekście jak w przypadku drukarek, kiedy to mówi się o liczbie punktów drukowanych na odcinku jednego cala) należy rozumieć jako podawanie informacji o liczbie pikseli rozmieszczonych wpew- nym obszarze. Z im większej liczby pikseli składa się obraz, w tym większym formacie można go wydrukować. Z kolei większa gęstość pikseli przekłada się na lepszą jakość obrazu i większą ilość dostrzegalnych szczegółów (rysunek 2.2). Najważniejsze pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć w związku z rozdzielczością, brzmi: „Ile mi jej tak naprawdę potrzeba?”. Wyższa rozdzielczość to zwykle większy zysk, lecz nie zawsze potrzebujemy jej tyle, jak mogłoby się nam wydawać. Wybierając aparat pod kątem rozdzielczości, zastanawiajmy się nad tym, jakiemu celowi będzie on głównie służyć. Jeśli na przykład ktoś zajmuje się pośrednictwem w handlu nieruchomościami i aparat fotograficzny jest mu potrzebny tylko do zamieszczania zdjęć domów na stronie WWW i drukowania ich w małym formacie wewnątrz prospektów reklamowych, to urządzenie o rozdzielczości 3 megapikseli okaże się wystarczająco dobre. 30 ROZDZIELCZOŚĆ = DANE RRyyssuunneekk 22..22.. Rozdzielczość cyfrowego aparatu fotograficznego determinuje ilość danych, którą urządzenie jest w stanie zarejestrować. Zdjęcie z lewej zostało wykonane aparatem o rozdzielczości 1 megapiksela i, jak widać, cechuje się dość niskim poziomem szczegółów oraz niezbyt wyraźnymi krawędziami. Zdjęcie z prawej wykonano aparatem o wyższej, 6-megapikselowej rozdzielczości, co zaowocowało wyższym poziomem szczegółów w obrazie i wyraźniejszymi krawędziami Całkowita liczba pikseli a efektywna liczba pikseli Poszczególne aparaty cyfrowe identyfikuje się przede wszystkim na podstawie ich rozdzielczości, którą mierzy się w megapikselach. Termin „megapiksel” wskazuje na to, na ilu milionach pikseli element świa- tłoczuły aparatu jest w stanie zarejestrować pojedynczy obrazek. Im więcej megapikseli, tym więcej da- nych o zawartości obrazka. To z kolei oznacza większy maksymalny format, jaki zdjęcie może uzyskać na wydruku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie piksele wchodzące w skład elementu światłoczułe- go w aparacie są wykorzystywane do rejestrowania obrazu. Z reguły część z nich jest maskowana i zwy- kle są to piksele rozmieszczone wzdłuż krawędzi (rysunek 2.3). Maskowanie służy różnym celom – czasem chodzi o ustalenie odpowiednich pro- porcji obrazka, innym znów razem o możliwość zmierzenia punktu czerni (czyli oszacowanie war- tości kolorystycznych nienaświetlonego piksela) w celu właściwego przetworzenia obrazu przez układy wewnętrzne aparatu. Z racji tego, że nie wszystkie piksele wcho- dzące w skład elementu światłoczułego wykorzy- stuje się podczas rejestrowania obrazu, w opisie aparatu zwykle uwzględnia się również tzw. efek- tywną liczbę pikseli. Ta wartość odnosi się już do rzeczywistej ilości pikseli, z których będzie się składać wykonane aparatem zdjęcie, a nie do cał- kowitej liczby pikseli w elemencie światłoczułym. RRyyssuunneekk 22..33.. Nie wszystkie piksele wchodzące w skład elementu światłoczułego w aparacie są wykorzystywane do rejestrowania obrazu. Część z nich jest maskowana i nieużywana, inne zaś mogą służyć do mierzenia wartości punktu czerni 31 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 22.. PRZETWARZANIE OBRAZÓW CYFROWYCH W PRAKTYCE W kolejnych rozdziałach będziemy jeszcze nieraz powracać do tematu rozdzielczości i jej doboru pod kątem na- rzędzi używanych do rejestrowania, edycji i drukowania obrazków. KKiieeddyy rroozzddzziieellcczzoośśćć jjeesstt nnaapprraawwddęę wwaażżnnaa?? Tak naprawdę rozdzielczość jest ważna na każdym etapie procesu przetwarzania obrazu. Wszystkie urządzenia, którymi posługujemy się podczas edycji zdjęć – aparat, monitor i drukarka – mają swoje rozdzielczości, które określają ich możliwości w zakresie rejestrowania, wyświetlania lub drukowania obrazu. Jeśli więc mamy zamiar zrobić najlepszy możliwy użytek z tych urządzeń, to musimy wiedzieć, pod jakimi względami parametr zwany rozdzielczością jest ważny dla każdego z nich. RRoozzddzziieellcczzoośśćć ccyyffrroowweeggoo aappaarraattuu ffoottooggrraaffiicczznneeggoo Rozdzielczość w przypadku aparatu cyfrowego odnosi się do ilości pojedynczych pikseli, które zostaną użyte do zarejestrowania obrazu „widzianego” przez obiektyw. Określa się ją w jednostkach zwanych megapikselami, a megapiksel to jeden milion pikseli. Im więcej megapikseli, z tym większej ilości danych będzie składać się każ- dy obraz. Wielu fotografom wydaje się, że rozdzielczość aparatu jest miarą poziomu szczegółów zapisywanych w pojedyn- czym obrazku. I do pewnego stopnia mają rację, choć bardziej adekwatne jest stwierdzenie, że rozdzielczość od- nosi się przede wszystkim do wielkości, jaką zdjęcie może uzyskać na wydruku. W tabeli 2.1 przedstawiono za- leżności, jakie zachodzą pomiędzy rozdzielczością aparatu, a formatem wydruku zdjęcia i wielkością pliku na dysku. TTaabbeellaa 22..11.. Klucz do rozszyfrowania znaczenia rozdzielczości aparatu cyfrowego LLiicczzbbaa mmeeggaappiikksseellii FFoorrmmaatt wwyyddrruukkuu ((bbeezz iinntteerrppoollaaccjjii)) PPrrzzyybblliiżżoonnaa wwiieellkkoośśćć nniieesskkoommpprreessoowwaanneeggoo pplliikkuu 1 2 3 6 8 11 14 4 ×3 lub 10×8 cm 5 ×3,5 lub 13×9 cm 6 ×4 lub 15×10 cm 10 ×6 lub 25×15 cm 12 ×8 lub 30×20 cm 14 ×9 lub 35×23 cm 16 ×11 lub 40×28 cm 3 MB 6 MB 9 MB 18 MB 24 MB 33 MB 42 MB W rozdziale 3., Jak działa cyfrowy aparat fotograficzny?”, omówimy bardziej szczegółowo zasadę działania apa- ratu cyfrowego, a w rozdziale 4., „Kupujemy cyfrowy aparat fotograficzny”, wyjaśnimy, jak dobrać aparat od- powiedni do naszych potrzeb. 32 ROZDZIELCZOŚĆ = DANE RRoozzddzziieellcczzoośśćć mmoonniittoorraa Podstawowym czynnikiem określającym rozdzielczość monitora jest faktyczna liczba pikseli, którą urządzenie jest w stanie wyświetlić. W przypadku klasycznych monitorów CRT mamy zwykle do wyboru pewien zakres rozdzielczości, przy czym w każdej z nich obraz cechuje się dobrą jakością. Rozdzielczości monitora opisuje się przez podanie nazwy (skrótu) oraz wymiarów obrazu w pikselach. Na przykład w rozdzielczości XGA (skrót od ang. Extended Graphics Array) mamy do czynienia z obrazem mającym 1024 piksele w poziomie i 768 pik- seli w pionie. Z kolei pod nazwą SXGA(skrót od ang. Super Extended Graphics Array) kryje się obraz mają- cy odpowiednio 1280 pikseli w poziomie i 1024 piksele w pionie. Istnieją jeszcze inne standardowe rozdzielczo- ści monitora. Generalnie najlepiej jest pracować przy najwyższej rozdzielczości dostępnej dla danego monitora, bo dzięki te- mu możemy wyświetlić na ekranie większą powierzchnię obrazka. Nie należy jednak zapominać, że zwiększanie rozdzielczości pociąga za sobą zmniejszanie wielkości elementów interfejsu programu (rysunek 2.4). RRyyssuunneekk 22..44.. Rozdzielczość monitora determinuje ilość informacji, jaka jednocześnie może zostać wyświetlona na ekranie. Przy rozdzielczości rzędu 1280×1024 (z lewej) ilość ta jest większa niż przy rozdzielczości 800×600 (z prawej). Jednak zwiększanie pola widzenia odbywa się kosztem zmniejszania wielkości elementów interfejsu użytkownika Coraz więcej osób zajmujących się fotografią wybiera monitory LCD. Od klasycznych monitorów CRT różnią się one między innymi tym, że tylko jedna z oferowanych przez nie rozdzielczości jest optymalna dla fizycznych możliwości urządzenia. Aby więc uzyskać obraz o najwyższej jakości, należy pracować z tą właśnie, fabrycznie dobraną rozdzielczością. Więcej informacji na temat wyboru i konfiguracji monitora podamy w rozdziale 8., „Wyposażenie cyfrowej ciemni fotograficznej”. Czy tylko 72 ppi? Bardzo często słyszy się opinie, że monitory pracują z rozdzielczością (Chodzi o rozdzielczość będącą miarą licz- by pikseli wyświetlanych w danym obszarze – w tym wypadku na odcinku 1 cala – przyp. tłum.) obrazu wyno- szącą 72 ppi. Jest to nieporozumienie. W dawnych czasach firma Apple miała w swojej ofercie monitor 13-ca- lowy, który istotnie wyświetlał obraz o rozdzielczości 72 ppi. Obecnie jednak większość monitorów pracuje w roz- dzielczości rzędu 85 – 125 ppi, przy czym ostateczna osiągana wartość zależy od rozdzielczości obrazu (W zna- czeniu wielkości obrazu w poziomie i w pionie, na przykład 1024×768 – przyp. tłum.) oraz fizycznej wielkości monitora. Pamiętajmy, że mówimy tu o gęstości pikseli, co oznacza, że ta rozdzielczość ma wpływ na ogólną jakość obrazu wyświetlanego na ekranie monitora. Im wyższa wartość rozdzielczości ppi, tym ostrzejszy obraz i tym mniejsze powiększenie fragmentu obrazu niezbędne do zobaczenia wszystkich jego szczegółów. 33 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 22.. PRZETWARZANIE OBRAZÓW CYFROWYCH W PRAKTYCE RRoozzddzziieellcczzoośśćć ddrruukkaarrkkii Dla fotografa chwilą, w której naprawdę może on ocenić jakość zdjęcia, jest ta, kiedy arkusz papieru zo- staje pokryty atramentem (rysunek 2.5). Wydruk fo- tografii jest kulminacją całej pracy włożonej w proces planowania, rejestrowania i edycji obrazu. Jego ja- kość częściowo zależy od możliwości technicznych drukarki. Raz jeszcze pojawia się problem dwóch rodzajów roz- dzielczości: drukowania i drukarki. Bardzo często jest on źródłem frustracji wśród użytkowników drukarek, a producenci tych urządzeń dodatkowo zwiększają za- mieszanie, stosując różne chwyty marketingowe w celu przyciągnięcia klientów (patrz punkt „Roz- dzielczość a marketing”). RRyyssuunneekk 22..55.. Chwila prawdy – fotografia przeniesiona na papier opuszcza drukarkę Rozdzielczość wydruku pliku z obrazem odnosi się do sposobu rozmieszczenia pikseli na obrazie, co wpływa na format oraz – do pewnego stopnia – jakość wydrukowanego zdjęcia. Rozdzielczość drukarkipozwala z kolei określić, jak blisko siebie będą nadrukowywane kolejne punkty tworzą- ce obraz. Parametr ten pozwala więc ocenić ogólną jakość drukarki i poziom szczegółów obrazu, które jest w sta- nie przenieść na papier. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że rozdzielczość drukarki mierzy się tak naprawdę w liczbie kropli atramentu natryskiwanych w danym obszarze papieru, a nie w ilości pikseli, z których składa się obraz. Z tego wniosek, że nie ma bezpośredniego związku pomiędzy rozdzielczością wydruku, a rozdzielczo- ścią drukarki. Każdy rodzaj, a nawet model drukarki, cechuje się inną rozdzielczością. Więcej informacji na temat rozdzielczo- ści różnych typów drukarek oraz sposobu przygotowania obrazków do druku na każdym z nich podamy w roz- dziale 12., „Od aparatu przez monitor do drukarki”. RRoozzddzziieellcczzoośśćć aa mmaarrkkeettiinngg Niedobrze, że wokół kwestii rozdzielczości powstało tyle zamieszania. Wydaje się jednak, że producenci urzą- dzeń do cyfrowej obróbki obrazów dążą do tego, by skomplikować wszystko jeszcze bardziej. Nikomu nie poma- ga fakt, że istnieje tyle różnych definicji nie tylko rozdzielczości, ale i innych pojęć opisujących te urządzenia. Na przykład wspomniana na wstępie rozdzielczośćczęsto przyjmuje rolę parametru charakteryzującego jakość drukarki. Jednak same liczby nie wystarczą, bo jakość wydruku zależy dodatkowo od wielu innych czynników. Z tego względu liczbami winno się posługiwać wyłącznie w kontekście porównywania ze sobą drukarek podob- nej klasy. Producenci tych urządzeń starają się za wszelką cenę przekonać potencjalnego klienta, że ich urządze- nie jest najlepsze, ale w równocześnie prawda o rzeczywistej wartości sprzętu zatraca się w szumie medialnym towarzyszącym jego rynkowej premierze. Podobnie sprawa wygląda w przypadku aparatów cyfrowych; ich producenci zachwalają przede wszystkim licz- bę megapikseli w elemencie światłoczułym. Jest to oczywiście parametr istotny, ale nie jedyny, któremu nale- żałoby się przyjrzeć oceniając aparat. W rozdziale 4. przedstawimy jeszcze inne czynniki mające wpływ na ja- 34 GŁĘBIA BITOWA kość obrazu rejestrowanego przez cyfrowy aparat fotograficzny. Tymczasem warto sobie uświadomić, że naj- wyższa dostępna liczba megapikseli niekoniecznie musi być czymś, czego potrzebujemy do codziennej pracy. Format wydruku zdjęcia można powiększyć nie tylko za sprawą rozdzielczości aparatu, ale także innymi meto- dami (patrz informacje w następnym podrozdziale). Równie ważne co megapiksele są takie czynniki jak jakość obiektywu i elementu światłoczułego oraz dodatkowe funkcje, w które może być wyposażony interesujący nas model aparatu. Większość szumu medialnego towarzyszy kwestii możliwości współczesnych drukarek atramentowych. Sprze- dawcy i producenci nieustannie zachwalają, ile to punktów na cal jest w stanie rozmieścić na papierze dana dru- karka. Jednak kompetentne testy wykazały, że rozdzielczość drukarki ma wpływ na jakość wydruku tylko do wartości 1440 dpi; powyżej tej wartości wszelkie różnice – jeśli w ogóle występują – nie wnoszą już niczego lepszego do wyglądu fotografii przenoszonej na papier. Starajmy się zrozumieć, co tak naprawdę kryje się za różnymi parametrami, za pomocą których opisuje się moż- liwości sprzętu, a wówczas nie damy się zwieść marketingowym chwytom i kupimy urządzenie najlepiej odpo- wiadające naszym potrzebom. GGŁŁĘĘBBIIAA BBIITTOOWWAA Głębia bitowa jest parametrem opisującym liczbę bitów używanych do przechowywania wartości danego kolo- ru, przy czym większa głębia bitowa przekłada się na większy zakres kolorów, które można dzięki niej uzyskać (tabela 2.2). Pojedynczy bit przechowuje dane o maksymalnie dwóch wartościach (kolory czarny i biały), ale już za pomocą dwóch bitów możemy zapisać dane o czterech różnych kolorach (czarny, biały i dwa różne od- cienie szarości) – rysunek 2.6. Pliki graficzne zapisuje się z 8- lub 16-bitową głębią dla każdego z trzech kana- łów koloru. Na podstawie tych danych definiowane są wartości kolorystyczne poszczególnych pikseli tworzą- cych obraz (patrz podrozdział „Tryby kolorów”). TTaabbeellaa 22..22.. Głębia bitowa LLiicczzbbaa bbiittóóww ddaannyycchh LLiicczzbbaa mmoożżlliiwwyycchh ddoo uuzzyysskkaanniiaa wwaarrttoośśccii kkoolloorruu 2 4 6 8 10 12 14 16 4 16 64 256 1024 4096 16384 65536 RRyyssuunneekk 22..66.. W miarę wzrostu głębi bitowej zwiększa się również możliwy do uzyskania zakres wartości tonalnych 35 RROOZZDDZZIIAAŁŁ 22.. PRZETWARZANIE OBRAZÓW CYFROWYCH W PRAKTYCE PPlliikkii ggrraaffiicczznnee 88–– ii 1166––bbiittoowwee Różnica pomiędzy plikami graficznymi 8- i 16-bitowymi sprowadza się do liczby możliwych do zapisania warto- ści tonalnych (obrazy o głębi bitowej większej niż 8 nazywa się czasem obrazami o wielobitowej głębi, ang. high bit). Jeśli, na przykład, rejestrujemy obraz z głębią 8-bitową, to na każdy kanał koloru przypadnie do 256 war- tości tonalnych. W przypadku głębi 16-bitowej mamy już 65 536 wartości na każdy z trzech kanałów. Więk- szość aparatów cyfrowych zapisuje obrazy z głębią 12-bitową, co oznacza, że na każdy kanał koloru przypa- da 4096 wartości tonalnych. Dysponując na wejściu obrazem o większej głębi bitowej, mamy do dyspozycji więcej danych, z których może- my potem zrobić użytek podczas edycji. Jest to zaleta, bowiem nawet jeśli w wyniku korekcji obrazu utracimy część danych o niektórych wartościach tonalnych, to i tak w sumie zostanie nam ich dużo więcej, niż w przy- padku obrazów rejestrowanych z głębią 8-bitową. Innymi słowy, nawet w przypadku bardzo intensywnej obrób- ki, początkowa płynność przejść tonalnych pozostanie praktycznie nienaruszona, gdy zdecydujemy się wydru- kować zdjęcie (choć wtedy będzie to już obraz 8-bitowy, jako że współczesne drukarki nie są przystosowane do drukowania w technologii wielobitowej). Decyzja o tym, czy pracować z obrazami 8-, czy 16-bitowymi zależy od tego, w jaki sposób będziemy się nimi po- sługiwać, a także od tematyki, która przeważa w naszych fotografiach. Zalety obrazów 16-bitowych uwidacznia- ją się wtedy, gdy zależy nam na wydrukach najlepszej jakości oraz gdy często pracujemy ze zdjęciami wykona- nymi w trudnych warunkach oświetleniowych. W innym wypadku lepiej będzie pozostać przy obrazach 8-bito- wych, jako że ich edycja jest prostsza, a poza tym pliki osiągają znacznie mniejsze rozmiary. PPrraaccaa zz oobbrraazzaammii 88-- ii 1166--bbiittoowwyymmii W kolejnych rozdziałach podamy bardziej szczegółowe informacje na temat edycji obrazów o różnej głębi bito- wej. Na razie zastanówmy się nad tym, jak przedst
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Świat w obiektywie. Wydanie II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: