Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01629 018440 23471531 na godz. na dobę w sumie
Francusko-polski słownik budowlany - ebook/pdf
Francusko-polski słownik budowlany - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-01-18604-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik zawiera ok. 10 000 francuskich terminów z dziedziny budownictwa i architektury, a także z dziedzin
z nimi powiązanych, takich jak hydraulika, spawalnictwo, inżynieria, budowa maszyn, oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim. Przyda się wszystkim, którzy mają do czynienia z terminologią francuską podczas korzystania z podręczników, czasopism, norm, katalogów itp., a także z terminologią używaną w języku mówionym. To doskonałe wparcie dla uczniów,nauczycieli, techników, inżynierów oraz tłumaczy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

f r a n c u s k o - p o l s k i s ł o w n i k b u d o w l a n y francusko- -polski słownik budowlany Wydawnictwo WNT I S Ł O W N K P O D R Ę C Z N Y z dziedziny budownictwa i architektury, a także z dziedzin z nimi powiązanych, takich jak hydraulika, spawalnictwo, inżynieria, budowa maszyn, oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim. Przyda się wszystkim, którzy mają do czynienia z terminologią francuską podczas korzystania z podręczników, czasopism, norm, katalogów itp., a także z terminologią używaną w języku mówionym. To doskonałe wparcie dla uczniów, nauczycieli, techników, inżynierów oraz tłumaczy. Słownik zawiera ok. 10 000 francuskich terminów Y N Z C Ę R D O P K N W O Ł S I ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Francusko-polski budowlany grzb 17.indd All Pages 3/24/16 11:49 AM francusko- -polski słownik budowlany ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 1 1_4 Francusko-polski budowlany.indd 1 2016-04-11 09:23:42 3/24/16 11:49 AM ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 2 2016-04-11 09:23:42 1_4 Francusko-polski budowlany.indd 3 francusko- -polski- słownik budowlany Wydawnictwo WNT ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 3 1_4 Francusko-polski budowlany.indd 3 2016-04-11 09:23:42 3/24/16 11:49 AM Opracowały i zredagowały: Anna Komorek, Maria Konieczna Projekt okładki i stron tytułowych: Przemysław Spiechowski Wydawca: Karol Zawadzki Skład i łamanie: Grażyna Miazek Współpraca reklamowa: reklama@pwn.pl Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki Copyright © by Wydawnictwo WNT Warszawa 2009 Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2016 ISBN 978-83-01-18604-3 Wydanie I – 1 dodruk (PWN) Warszawa 2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 tel. 22 69 54 321, faks 22 69 54 288 infolinia 801 33 33 88 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 4 1_4 Francusko-polski budowlany.indd 4 2016-04-11 09:23:42 3/24/16 11:49 AM Od redakcji Słownik zawiera ok. 10 000 francuskich terminów z dziedzi- ny budownictwa i architektury, a także z dziedzin z nimi po- wiązanych, takich jak hydraulika, spawalnictwo, inżynieria, budowa maszyn, oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języ- ku polskim. Został opracowany jako pomoc dla wszystkich, którzy mają do czynienia z terminologią francuską z wyżej wymienionych dziedzin (spotykaną w podręcznikach, czasopi- smach, normach, katalogach itp., a także używaną w języku mówionym) – dla uczniów, nauczycieli, techników, inży- nierów, tłumaczy – i ten wzgląd praktyczny zadecydował o doborze haseł. Niektóre terminy wielowyrazowe podano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń; umieszczono również wiele zwrotów i wyrażeń przydatnych zwłaszcza dla tłumaczy i osób wyjeżdżających do pracy do krajów francuskojęzycznych. Wyjściowe terminy francuskie zamieszczono w układzie al- fabetycznym, nie biorąc pod uwagę rodzajników. W przypad- kach, gdy istnieją dwie jednoznaczne formy terminu, pełna i skrócona, człony terminu złożonego, które mogą być pominię- te, podano w nawiasach okrągłych. Objaśnienia lub dopowiedzenia po stronie polskiej wyróż- niono kursywą. Odpowiedniki będące synonimami są oddzie- lone przecinkiem, odpowiedniki bliskoznaczne – średnikiem. Odesłanie zob. zastosowano tylko do synonimu występującego bezpośrednio obok. Jeśli odpowiedniki dotyczą różnych zna- czeń terminu francuskiego, to są oznaczone cyframi arabskimi. 3/24/16 11:49 AM ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 5 5 2016-04-11 09:23:42 Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 6 2016-04-11 09:23:42 Skróty używane w słowniku – przymiotnik (adjectif) – przysłówek (adverbe) – architektura – budownictwo, maszyny budowlane – rodzaj żeński (féminin) – nieodmienny (invariable) – inżynieria lądowa i wodna adj adv arch. bud. drewn. – drewno, obróbka drewna drog. – drogownictwo f inv. inż. klim. – klimatyzacja kotł. – kotły parowe – rodzaj męski (masculin) m min. – mineralogia – liczba mnoga (pluriel) pl – rysunek techniczny rys. san. – inżynieria sanitarna spaw. – spawalnictwo v zob. zob.też – zobacz też (conférez) ♦ │ – czasownik (verbe) – zobacz (voir) – wyrażenie, zwrot (expression, locution) – lub (ou) 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 7 2016-04-11 09:23:42 Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 8 2016-04-11 09:23:42 A A = ampère amper, A (jednostka natężenia prądu) abaissement m 1. obniżanie; opuszczanie 2. spadek; obniżenie ~ d’un mur osiadanie ściany, osiadanie muru ~ du niveau spadek poziomu, obniżanie poziomu abaque m arch. abakus abat-jour m arch. (ukośny otwór w murze do przepuszczania światła) abat-vent m 1. nasada kominowa 2. okap na oknem, daszek nad oknem abattage m en déchets odbijanie łupniakiem (krawędzi kamienia) ~ descendant odbijanie płaszczyznowe (krawędzi kamienia) abattant m 1. nadślemię, naświetle 2. klapa, wieko odchylane ~ de cuvette deska siedzeniowa w.c. abattis m blok kamienny; cios abattre v burzyć ~ par éclats odbijać łupniakiem (krawędzie kamienia) abouchement m de tuyaux łączenie rur na styk about m 1. skraj, krawędź 2. koniec, zakończenie (np. rury, pręta); czoło (belki); styk (prosty) aboutement m 1. łączenie na styk 2. złącze stykowe (np. rur, belek, wałów) abrasif m materiał ścierny, ścierniwo abrasion f ścieranie (się) abri m osłona, ochrona; wiata; schron ~ de chantier barak budowlany abri-parapluie m wiata peronowa, daszek nad peronem abside f arch. apsyda, absyda absorber v absorbować, pochłaniać absorption f absorpcja, pochłanianie; wchłanianie ~ du son pochłanianie dźwięku 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 9 2016-04-11 09:23:42 absorptivité absorptivité f zdolność absorpcji, absorpcyjność acajou m drewno mahoniowe, mahoń acanthe f arch. akant accélérateur m środek przyspieszający (reakcję), katalizator; przy- spieszacz wulkanizacji ~ de prise du ciment środek przyspieszający wiązanie cementu accès m dostęp; dojazd (np. dla środków transportu) accessibilité f dostępność accessoires mpl wyposażenie dodatkowe, akcesoria; osprzęt ~ sur une conduite armatura rurociągowa ~ sur une conduite d’eau armatura sieci wodociągowej accident m wypadek; awaria ~ d’entreposage uszkodzenie w czasie składowania ~ du travail wypadek przy pracy accolade f arch. „ośli grzbiet” (łuk gotycki) accord m préalable (wstępne zezwolenie władz na postawienie bu- dynku) accotement m drog. pobocze ~ dérasé pobocze ścięte ~ stabilisé pobocze utwardzone ~ surélevé pobocze podniesione accouplé adj 1. sprzężony 2. arch. zespolony accrochage m 1. przyczepienie 2. zawieszenie; podwieszenie accumulateur m akumulator acier m stal ~ d’armature stal zbrojeniowa ~ en barres stal prętowa, pręty stalowe ~ en barres de forme kształtowniki stalowe, stal kształtowa ~ à béton stal zbrojeniowa (do betonu) ~ boursoufflé stal cementowa ~ au carbone stal węglowa, stal zwykła ~ de cémentation stal do nawęglania ~ cémenté stal nawęglana ~ au chrome stal chromowa ~ de construction stal konstrukcyjna; stal konstrukcyjna budowlana ~ corroyé stal zgrzewna ~ crénelé pręt zbrojeniowy żebrowany ~ au cuivre stal miedziowa ~ demi-doux stal półmiękka ~ demi-dur stal półtwarda 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 10 2016-04-11 09:23:43 acier ~ doux stal miękka ~ dur stal twarda ~ économique stal oszczędnościowa, stal zastępcza ~ extra-doux stal bardzo miękka ~ extra-dur stal diamentowa ~ fin stal wysokiej jakości ~ à haute résistance stal o dużej wytrzymałości ~ à haute ténacité à froid stal mrozoodporna, stal kriotech- niczna ~ inattaquable zob. acier inoxydable ~ inoxydable stal nierdzewna ~ au manganèse stal manganowa ~ métallisé stal powlekana metalem, stal metalizowana ~ au nickel stal niklowa ~ non allié stal węglowa, stal zwykła ~ ordinaire stal węglowa, stal zwykła ~ poule stal cementowa ~ pour chaudières stal kotłowa ~ pour soupapes stal zaworowa ~ de précontrainte stal do konstrukcji sprężonych ~ profilé stal kształtowa, kształtowniki stalowe ~ puddlé stal pudlarska, stal zgrzewna ~ de qualité stal wyższej jakości, stal jakościowa ~ de remplacement stal zastępcza, stal oszczędnościowa ~ de répartition zbrojenie rozdzielcze ~ résistant aux basses températures stal kriotechniczna, stal mrozoodporna ~ ~ à la corrosion stal odporna na korozję ~ ~ à l’usure stal odporna na ścieranie ~ ~ au vieillissement stal odporna na starzenie ~ à rivets stal na nity acier ~ semi-inoxydable stal półnierdzewna ~ soudable stal zgrzewalna; stal spawalna ~ à soufflures stal cementowa ~ spécial stal specjalna; stal stopowa ~ succédané stal zastępcza, stal oszczędnościowa ~ supérieur stal wysokiej jakości ~ tenace à froid stal mrozoodporna, stal kriotechniczna ~ tendu zbrojenie rozciągane ~ trempé stal (za)hartowana ~ à très haute résistance stal o wysokiej wytrzymałości 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 11 2016-04-11 09:23:43 acoustique acoustique f architecturale akustyka budowlana, akustyka ar- chitektoniczna ~ interne akustyka wnętrz ~ des salles zob. acoustique interne acrotère m 1. arch. akroterium, naszczytnik 2. arch. mur atty- kowy, ściana attykowa action f corrosive działanie korodujące ~ des intempéries działanie warunków atmosferycznych adaptation f przystosowanie, adaptacja ~ acoustique adaptacja akustyczna (np. sali) adapter v przystosować, adaptować additif m środek pomocniczy, środek współdziałający ~ anti-corrosion dodatek antykorozyjny ~ plastifiant materiał uplastyczniający, dodatek uplastyczniający additif adj przyłączeniowy, addytywny addition f d’eau au béton dodawanie wody do betonu adduction f d’eau doprowadzenie wody (ze źródła do zbiornika) adent m zamek (złącze drewniane) adhérence f przyczepność ~ de l’armature au béton przyczepność zbrojenia do betonu adhérent adj przylegający, przyczepny adhérer v przylegać, trzymać się, przyklejać się adhésif m klej; lepiszcze, spoiwo; substancja wiążąca ~ durcissable à chaud klej wiążący na gorąco ~ ~ à froid klej wiążący na zimno ~ en feuille błona klejowa ~ fusible klej topliwy ~ pour bord-joints klej do łączenia na styk ~ thermodurcissable klej termoutwardzalny ~ thermoplastique klej termoplastyczny adhésion f adhezja, przyleganie; przyczepność adhésivité f 1. przyleganie 2. lepkość, kleistość; spoistość adjacent adj sąsiedni adjuvant m środek pomocniczy, środek współdziałający ~ pour béton domieszka uszlachetniająca do betonu adoucir v 1. zmiękczać 2. wygładzić; doszlifowywać adoucissage m polerowanie (np. kamienia) adoucissant m środek zmiękczający adoucissement m 1. zmiękczanie 2. wygładzanie; doszlifowanie 3. złagodzenie (przejście od elementu wysuniętego do cofniętego) ~ de l’eau uzdatnianie wody 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 12 2016-04-11 09:23:43 agent adoucisseur m zmiękczacz (wody) adsorption f adsorpcja, sorpcja powierzchniowa aérage m wentylacja, przewietrzanie ~ naturel wentylacja naturalna aérateur m 1. aerator 2. wywietrznik; wentylator aération f wentylacja, przewietrzanie; napowietrzanie, aeracja ~ contrôlée napowietrzanie sterowane ~ naturelle wentylacja naturalna aérochauffeur m zespół grzejny powietrzny aéroconditionnement m kondycjonowanie powietrza, klimaty- zacja aéroconvecteur m grzejnik wodno-powietrzny aérotherme m zespół grzejny powietrzny affaiblir v osłabiać; tłumić affaissement m osiadanie (np. budowli) ~ du tas de béton wysokość opadu stożka masy betonowej ~ de terrain osiadanie terenu affaisser, s’ v osiadać affamer v uwysmuklić (osłabić przekrój przez ścięcie wypukłych okrojów) affleurement m wyrównywanie poziomów (przystających części, powierzchni) affleurer v wyrównywać poziomy (przystających części, powie- rzchni) affranchi m nadmiar (w wymiarze np. bloku kamiennego) agencement m układ (przestrzenny), ułożenie; rozwiązanie (prze- strzenne) ~ de coffrage ułożenie deskowania agent m czynnik; środek ~ antimoussant środek przeciwpianowy ~ antipeaux środek zapobiegający kożuszeniu ~ antirides (środek zapobiegajqcy marszczeniu się powłoki przy wysychaniu) ~ chimique czynnik chemiczny ~ de collage klej, środek klejący ~ corrosif czynnik korozyjny, czynnik agresywny ~ de corrosion zob. agent corrosif agent ~ dessiccateur środek suszący, środek osuszający ~ de durcissement utwardzacz, środek utwardzający ~ entraîneur d’air czynnik napowietrzający (np. do betonu) ~ épaississant zagęstnik, środek zagęszczający 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 13 2016-04-11 09:23:43 agent ~ expansif środek spulchniający (np. do gazobetonu) ~ fongicide środek grzybobójczy, fungicyd ~ de gonflement środek spulchniający (np. do gazobetonu) ~ d’imprégnation środek impregnujący ~ matant zob. agent de matité ~ de matité środek matujący agent ~ d’occlusion d’air czynnik napowietrzający (np. do betonu) ~ protecteur środek ochraniający, środek ochronny ~ siccatif środek suszący, środek osuszający agglogranit m prefabrykat na bazie kruszywa granitowego agglomérant m spoiwo, lepiszcze ~ résinoïde spoiwo żywiczne ~ au shellac spoiwo szelakowe ~ silicaté spoiwo krzemianowe ~ vitrifié spoiwo ceramiczne agglomérat m aglomerat (skała piroklastyczna) agglomération f 1. skupianie; brykietowanie; zbrylanie 2. aglo- meracja (np. miejska) 3. drog. teren zabudowany aggloméré m 1. aglomerat, skupienie 2. blok (np. betonowy) ~ évidé pustak (betonowy) ~ ~ à trous borgnes pustak (betonowy) o pustkach ślepych agglutination f aglutynacja, zlepianie się, zbrylanie się agitateur m 1. mieszadło 2. mieszalnik ~ rotatif mieszadło obrotowe aglite m gliniec (kruszywo) agrafe f klamra; klamerka; spinacz (pasa) ~ de vitrier spinka szklarska agrégat m 1. kruszywo 2. skupienie (np. minerałów) ~ artificiel kruszywo sztuczne ~ à béton kruszywo do betonu ~ classé kruszywo sortowane ~ concassé kruszywo łamane ~ enrobé kruszywo otoczone ~ à granulométrie continue kruszywo o uziarnieniu ciągłym ~ à granulométrie discontinue kruszywo o uziarnieniu niecią- głym ~ à granulométrie ouverte kruszywo o uziarnieniu naturalnym ~, gros kruszywo gruboziarniste ~ léger kruszywo lekkie ~ lourd kruszywo ciężkie ~ menu kruszywo drobnoziarniste 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 14 2016-04-11 09:23:43 air ~ naturel kruszywo naturalne ~ préenrobé kruszywo wstępnie otaczane ~ roulé kruszywo otoczakowe ~ tout-venant kruszywo niesortowane aigre adj kruchy (o metalu) aiguille f 1. igła, iglica 2. wskazówka (np. wagi) 3. grot, szpicak, dłuto kamieniarskie punktowe (narzędzie) 4. arch. iglica ~ de Le Châtelier igła Le Châteliera (do pomiaru zmian objętości cementu) ~ de marteau-piqueur grot młotka mechanicznego ~ réglable pręt kierunkowy, pręt nastawczy ~ suceuse buława, iglica ssąca ~ vibrante wibrator bagnetowy ~ de Vicat igła Vicata (do badania konsystencji, zaczynu i czasu wiązania cementu) aile f 1. skrzydło budynku; oficyna 2. ramię kątownika 3. półka (dźwigara) aileron m spływ wolutowy air m powietrze ~ ambiant powietrze otaczające, powietrze otoczenia ~ amené powietrze doprowadzone ~ de brassage powietrze obiegowe, powietrze cyrkulujące w pomieszczeniu ~ comprimé powietrze sprężone ~ conditionné klim. powietrze uzdatnione, powietrze klimaty- zowane ~ contaminé san. powietrze zanieczyszczone ~ d’entrée powietrze wlotowe ~ évacué powietrze wyciągowe; powietrze odprowadzane ~ extérieur powietrze zewnętrzne ~ extrait powietrze wyciągowe ~ frais powietrze świeże, powietrze nawiewane ~ humide powietrze wilgotne ~ intérieur powietrze wewnętrzne ~ pollué san. powietrze zanieczyszczone ~ de recirculation powietrze obiegowe, powietrze recyrkula- cyjne ~ recirculé zob. air de recirculation ~ recyclé zob. air de recirculation ~ de refroidissement klim. powietrze ochładzające, powietrze chłodzące air 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 15 2016-04-11 09:23:44 air ~ de renouvellement powietrze świeże, powietrze nawiewane ~ de reprise powietrze obiegowe, powietrze recyrkulacyjne ~ sec powietrze suche air ~ souillé san. powietrze zanieczyszczone ~ de ventilation zob. air vicié 2. ~ vicié 1. san. powietrze zanieczyszczone 2. klim. powietrze zu- żyte, powietrze wywiewane aire f 1. strefa, zasięg, zakres, rejon 2. plac budowlany ~ d’absorption équivalente d’une salle chłonność akustyczna pomieszczenia (w m2) ~ de jeux plac zabaw ~ de la section powierzchnia przekroju ais m (ostra krawędź obucha młotka kamieniarskiego) aissante f dranica aisseau m zob. aissante aisselier m rozpora; rozpórka; miecz aisselle f pacha (sklepienia) aissis m dranica aissy m zob. aissis ajour m ażur, prześwit ajourage m wycinanie otworu ajourer v 1. ażurować, robić otwory (np. w murze) 2. perforo- wać (np. rurę) ajustage m à la nuance niuansowanie, nadawanie dokładnego tonu i koloru (farbie) ajuster v ustawiać (narzędzie) ajusteur m ślusarz ajutage-guide m rurka doprowadzająca; rurka strumieniowa, strumienica alabastrite f min. alabastryt, alabaster gipsowy alaise f ramiak alarme f alarm; sygnał alarmowy albâtre m min. alabaster ~ calcaire min. (marmur biały o strukturze włóknistej) ~, faux min. alabastryt, alabaster gipsowy alcôve f alkowa alèse f ramiak aléser v wytaczać; rozwiercać; rozszerzać otwór alésoir m rozwiertak ~ ajustable rozwiertak nastawny ~ creux rozwiertak nasadzany 16 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 16 2016-04-11 09:23:44 alvéole ~ démontable rozwiertak składany; rozwiertak rozbieralny ~ à denture fixe rozwiertak stały ~ ébaucheur rozwiertak zdzierak, rozwiertak zgrubny ~ expansible rozwiertak rozprężny ~ finisseur rozwiertak wykańczak ~ flottant rozwiertak samonastawny ~ à lames rapportées rozwiertak z ostrzami wymiennymi ~ (à) machine rozwiertak maszynowy ~ à main rozwiertak ręczny ~ de robinetier rozwiertak stożkowy (do zaworów) alèze f ramiak alignement m 1. tyczenie, wyrównanie 2. linia kierunkowa ~ des bâtiments linia zabudowy ~ droit tyczenie prosto ~ intérieur tylna linia zabudowy aligner v wytyczać, wyrównywać ~ au cordeau wytyczać pod sznur alimentateur m urządzenie zasilające alimentation f zasilanie; zasilacz ~ en eau zaopatrzenie w wodę; zasilanie wodą ~ en eau chaude 1. zasilanie ciepłą wodą 2. przewody dopro- wadzające ciepłą wodę ~ en eau froide 1. zasilanie zimną wodą 2. przewody dopro- wadzające zimną wodę ~ en énergie électrique zasilanie energią elektryczną alimenter v zasilać, doprowadzać, dostarczać alimenteur m urządzenie zasilające allée f aleja allège f ścianka podokienna, ścianka parapetowa alliage m stop allongement m wydłużenie ~ à la rupture wydłużenie (materiału po rozerwaniu) ~ après rupture zob. allongement à la rupture ~ de rupture zob. allongement à la rupture allonger v wydłużać; przedłużać alternateur m prądnica prądu przemiennego, generator prądu przemiennego aluminiage m aluminiowanie, glinowanie aluminisation f zob. aluminiage aluminium m 1. glin, Al (pierwiastek) 2. aluminium (tworzywo) alvéole f wnęka; wgłebienie; jamka; nisza alvéole 17 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 17 2016-04-11 09:23:44 amaigrir amaigrir v zmniejszać grubość; ociosywać (np. kłodę, kamień) amaigrissement m ociosywanie (kłody, kamienia) amaigrir amalgame m amalgamat ambiance f otoczenie, środowisko ambon m ambona, kazalnica âme f 1. ośrodek, rdzeń (kabla lub linki) 2. żyła nieizolowana (przewodu, kabla) 3. środnik (np. dwuteownika) 4. warstwa środkowa (w sklejce) ~ de câble rdzeń kabla; ośrodek kabla ~ isolante przekładka izolacyjna ~ pleine środnik pełny (bez otworów) ~ de la poutre środnik belki ~ tubulaire żyła kanałowa, żyła rurowa amélioration f ulepszanie aménagement m zagospodarowywanie (terenu); wyposażenie; urządzenie (placu budowy) ~ groupé zabudowa zwarta ~ du territoire zagospodarowywanie przestrzenne, planowanie przestrzenne amenée f dopływ; doprowadzenie (np. energii elektrycznej, wody) ~ d’air dopływ powietrza; doprowadzenie powietrza ~ de courant przewody doprowadzające prąd amenuiser v zmniejszać objętość; zheblować amiante m min. azbest hornblendowy ~ aluminié tkanina azbestowa metalizowana (lub powlekana folią aluminiową) ~ amphibole azbest amfibolowy ~ armé de fil de métal ferrodoazbest ~ en bourre wata azbestowa ~ chrysotile azbest chryzotylowy ~ en feutre filc azbestowy ~ de serpentine azbest chryzotylowy amiante-ciment m azbestocement amiantine f azbest wulkanizowany aminoplastes mpl aminoplasty, tworzywa aminowe amont m (część konstrukcji umieszczona powyżej części, o której jest mowa) ♦ en ~ de (po)wyżej (danego punktu lub urządzenia) amorce f 1. początek (np. budowy muru) 2. oznaczenie punkta- kiem amorcer v rozpoczynać, zapoczątkowywać 18 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 18 2016-04-11 09:23:44 angle ~ au pointeau oznaczyć (punktować) punktakiem amorceur m 1. zapłonnik, starter 2. otwór zalewowy pompy amorçoir m punktak amortissement m 1. sterczyna, pinakiel 2. zanikanie, wygasa- nie; tłumienie amovible adj wymienny; zdejmowalny ampère m amper, A (jednostka natężenia prądu) ~ par mètre amper na metr (jednostka pola magnetycznego) ampère-heure m amperogodzina, 1 A · h ampère-mètre m carré amper na metr kwadratowy (jednostka gęstości prądu elektrycznego) ampèreheuremètre m licznik amperogodzinowy ampèremètre m amperomierz ~ thermique amperomierz termoelektryczny amphiboles fpl min. amfibole (nazwa grupy minerałów) amphithéâtre m amfiteatr anaglyphe m arch. anaglif (płaskorzeźba) anaglypte m zob. anaglyphe ancrage m zakotwienie, zamocowanie ancre f kotew ancrer v mocować śrubą fundamentową andésite f andezyt (skała wulkaniczna) angle m d’affûtage kąt zaostrzenia (narzędzia) ~ aigu kąt ostry ~ des axes kąt rozwarcia osi, kąt osi ~ cassé załamanie krawędzi (np. blachy) ~ au centre kąt środkowy (w kole) ~ de coupe kąt ostrza, kąt klina; kąt skrawania; kąt cięcia ~ de déclivité drog. kąt pochylenia ~ de défilement kąt ochronny ~ de dépouille kąt przyłożenia (ostrza narzędzia) ~ de déviation kąt odchylenia ~ droit kąt prosty ~ extérieur kąt zewnętrzny wielokąta ~ de gorge kąt rozwarcia rowka ~ d’incidence kąt padania (promieni) ~ d’inclinaison kąt nachylenia ~ inscrit kąt wpisany ~ obtus kąt rozwarty ~ d’ouverture spaw. kąt rowka ~ de pente kąt nachylenia, kąt spadku angle 19 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 19 2016-04-11 09:23:45 angle ~ plat kąt półpełny angle ~ plein kąt pełny ~ rentrant kąt wklęsły ~ saillant kąt wypukły ~ stadimétrique kąt dalmierczy ~ de talus naturel kąt stoku naturalnego ~ de tranchant kąt ostrza (noża) ~ vif kąt ostry krawędzi (np. blachy) ~ de vue kąt (pola) widzenia angledozer m spycharka skośna angles mpl adjacents kąty przyległe ~ alternes kąty naprzemianległe ~ alternes-externes kąty naprzemianległe zewnętrzne ~ alternes-internes kąty naprzemianległe wewnętrzne ~ complémentaires kąty dopełniające ~ opposés kąty wierzchołkowe ~ supplémentaires kąty przyległe anglet m żłobek prostokątny (w kamieniu) angulaire adj 1. kątowy 2. ostrokrawędziowy (np. ścierniwo) anhydrite f min. anhydryt anneau m pierścień ~ circulaire pierścień okrągły ~ d’isolement przekładka izolacyjna ~ de siège pierścień uszczelniający (gniazdka zaworu) ~ en tôle pierścień gładki (do złącza drewnianego) ~ à vis śruba z uchem annexe f przybudówka, dobudówka, aneks annulaire adj pierścieniowy anode f anoda, elektroda dodatnia anodique adj anodowy anse f uchwyt ~ de panier linia kabłąkowa, linia koszowa ante f arch. anta (pilaster narożny) antéfixe f arch. antefiksa antichambre f przedpokój; sień anticorrosif m środek przeciwkorozyjny anticorrosif adj antykorozyjny, przeciwkorozyjny anticryptogamique m fungicyd, środek grzybobójczy anticryptogamique adj grzybobójczy antidéflagrant adj przeciwwybuchowy antidérapant adj przeciwpoślizgowy 20 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 20 2016-04-11 09:23:45 appareil antiexplosif adj przeciwwybuchowy antifongique adj grzybobójczy antifungique adj zob. antifongique antigel m substancja zapobiegająca zamarzaniu antigel adj trudno zamarzający antimousse m środek przeciwpianowy antioxydant m zob. antioxygène antioxygène m antyutleniacz, antyoksydant, przeciwutleniacz antipoussière adj przeciwpyłowy antirouille m środek rdzochronny, środek przeciwrdzewny antirouille adj przeciwrdzewny, rdzochronny, zapobiegający rdzewieniu, antykorozyjny antivibratile adj przeciwwstrząsowy (materiał) antivibratoire adj zob. antivibratile aplanir v wyrównać (powierzchnię) aplanissage m polerowanie wstępne aplanissement m wyrównywanie aplanisseuse f drog. równacz drogowy appareil m 1. aparat, przyrząd, urządzenie 2. wiązanie muru (z cegły lub kamienia) appareil ~ anglais wiązanie muru angielskie ~ d’appui inż. łożysko, poduszka (belki) ~ d’appui à balancier łożysko przegubowe (belki) ~ d’appui avec genouillère łożysko czopowe (belki) ~ d’arrêt de débit zamknięcie awaryjne rurociągu ~ de chargement urządzenie załadowcze ~ de chauffage grzejnik ~ de contrôle przyrząd kontrolny ~ de coupure urządzenie wyłączające, wyłącznik ~ à crochet inż. orczyk młota kafara ~ de déchargement urządzenie przeładunkowe ~ à donner de la voie rozwierak (do pił) ~ de dureté twardościomierz ~ évaporatoire urządzenie kotłowe ~ humidificateur klim. urządzenie nawilżające ~ de levage dźwignica, urządzenie dźwigowe ~ des murs wiązanie muru (z cegły lub kamienia) ~ de préhension urządzenie chwytne ~ à projection torkretnica ~ de soudage multiple spawarka wielostanowiskowa ~ de soudage rotatif spawarka wirująca 21 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 21 2016-04-11 09:23:45 appareil ~ à vapeur urządzenie kotłowe appareil appareillage m sprzęt; aparatura, zestaw przyrządów ~ des câbles osprzęt kablowy appareilleur m monter instalacji (np. gazowej, elektrycznej) appareils mpl accessoires de chaudière urządzenia dodatkowe kotła, powierzchnie końcowe kotła ~ sanitaires armatura sanitarna appartement m lokal mieszkalny; apartament appel m d’offres przetarg; ogłoszenie przetargu; oferta prze- targowa appentis m 1. dach jednospadowy, dach pulpitowy 2. dobu- dówka (z dachem pulpitowym) application f nakładanie (np. farby) applique f nakładka appointage m zaostrzenie (np. drutu); zatemperowanie appointer v zaostrzyć appointeuse f zaostrzarka (narzędzi) appointir v zaostrzyć appointissage m zaostrzenie (np. drutu); zatemperowanie appontement m pomost; nabrzeże pomostowe apport m dopływ; dodanie; zaopatrzenie, dostarczenie; nano- szenie, nagromadzenie (osadu, rumowiska) ~ de chaleur dopływ ciepła, dostarczenie ciepła apprêt m 1. szpachlówka 2. (przygotowanie podłoża pod malowa- nie) 3. (powłoka z tworzywa sztucznego nałożona w celu polep- szenia stanu powierzchni) approfondissement m pogłębienie appui m 1. oparcie; podpora 2. deska parapetowa, parapet okienny ~ articulé podpora przegubowa (belki) ~ à bascule zob. appui articulé ~ du deuxième genre zob. appui double ~ double podpora stała, podpora nieruchoma (belki) ~ élastique podpora sprężysta ~ encastré utwierdzenie doskonałe (belki) ~ à encastrement zob. appui encastré ~ fixe podpora stała, podpora nieruchoma (belki) ~ glissant podpora przesuwna (belki) ~ libre podpora ruchoma (belki) ~ mobile zob. appui libre ~ du premier genre zob. appui libre 22 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 22 2016-04-11 09:23:45 arc ~ rigide utwierdzenie doskonałe (belki) ~ de rive podpora skrajna (belki) ~ à rotule podpora o przegubie walcowym ~ à rouleaux podpora wałkowa, podpora rolkowa (belki) ~ triple zob. appui du troisième genre ~ du troisième genre utwierdzenie doskonałe (belki) apside f arch. apsyda, absyda aquarelle f farba akwarelowa, akwarela aqueduc m 1. rurociąg wodny 2. akwedukt aqueduct-siphon m inż. syfon aqueux adj wodny, zawierający wodę aquifère adj wodonośny arabesque f arch. arabeska aragonite f min. aragonit arasage m usuwanie zadziorów arase f warstwa wyrównawcza arasement m inż. niwelacja, wyrównywanie (terenu) araser v wyrównywać arbalétrier m krokiew ~, faux wiązar krokwiowy arc m arch. łuk; gurt, łęk ~ en accolade arch. łuk „ośli grzbiet” ~ aigu arch. łuk gotycki podwyższony, łuk lancetowy ~ en anse de panier arch. łuk kabłąkowy, łuk koszowy ~ baladeur spaw. łuk błądzący ~ bombé arch. łuk odcinkowy ~ brisé arch. łuk dwuspadowy, łuk załamany ~ à contrecourbure arch. łuk kotarowy ~ à crossettes arch. łuk z klińców pięciobocznych ~ de │ en décharge łuk odciążający ~ en doucine arch. łuk wklęsło-wypukły ~ à effet de champ łuk autoelektronowy ~ électrique łuk elektryczny, wyładowanie łukowe ~ ellipsoïdal arch. łuk eliptyczny ~ elliptique zob. arc ellipsoïdal ~ erratique spaw. łuk błądzący ~ en fer à cheval arch. łuk mauretański, łuk podkowiasty ~ formeret 1. arch. łuk tworzący sklepienia 2. arch. łuk żebrowy ~ de garniture rozwartość kąta okładziny, kąt okładziny ~ giratoire spaw. łuk wirujący ~ haussé arch. łuk podwyższony arc 23 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 23 2016-04-11 09:23:46 arc ~ infléchi arch. łuk kotarowy arc ~ instable spaw. łuk niestateczny ~ en lamelles łuk deskowy ~ lancéolé arch. łuk w formie ostrza włóczni ~ en lancette arch. łuk gotycki podwyższony, łuk lancetowy ~ en ogive arch. łuk ostry ~ en ogive équilatèrale arch. łuk ostry równoboczny ~ en ogive en lancette arch. łuk ostry lancetowaty ~ en ogive pointue zob. arc en ogive en lancette ~ outrepassé arch. łuk mauretański, łuk podkowiasty ~ parabolique łuk paraboliczny ~ en plein cintre arch. łuk pełny, łuk półkolisty ~ polylobé arch. łuk wielolistny ~ protégé spaw. łuk osłonięty ~ rampant arch. łuk wspięty, łuk „łabędzia szyja” ~ roman arch. łuk pełny, łuk półkolisty ~ en segment de cercle arch. łuk odcinkowy ~ segmentaire zob. arc en segment de cercle ~ silencieux spaw. łuk spokojny ~ à souder łuk spawalniczy ~ stable spaw. łuk stateczny ~ surbaissé arch. łuk obniżony ~ surhaussé arch. łuk podwyższony ~ surmonté zob. arc surhaussé ~ en talon arch. łuk „ośli grzbiet” ~ thermoélectronique łuk termoelektryczny ~ en tiers-point arch. łuk ostry ~ à tirant łuk ze ściągiem podwieszonym ~ tréflé zob. arc trilobé ~ trilobé arch. łuk trójlistny ~ triomphal arch. łuk triumfalny ~ Tudor arch. łuk Tudorów ~ voltaïque łuk elektryczny, wyładowanie łukowe arc-boutant m łuk przyporowy arc-doubleau m arch. łuk jarzmowy arcade f arch. arkada arcature f arch. arkatura ~ aveugle arch. arkatura ślepa arceau m arch. mały łuk (sklepienia, otworu) arche f drog. przęsło łukowe mostu architecte m architekt 24 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 24 2016-04-11 09:23:46 argile ~ décorateur dekorator wnętrz ~ éclairagiste architekt oświetlenia ~ d’intérieur dekorator wnętrz ~ paysagiste architekt krajobrazu architectural adj architektoniczny architecture f architektura ~ de l’éclairage architektura oświetlenia ~ de montagne budownictwo górskie ~ religieuse architektura sakralna ~ rurale architektura wiejska ~ textile architektura obiektów z materiałów tekstylnych (np. dachów) ~ urbaine urbanistyka architrave f arch. architraw archivolte f arch. archiwolta ardoise f łupek szyfrowy (skała osadowa) ~ d’amiante-ciment zob. ardoise artificielle ~ artificielle płytka dachowa azbestowo-cementowa prasowa- na ~ couverture łupek dachówkowy ~ de plomb płytka dachowa ołowiana ardoisière f kopalnia łupku arénacé adj piaskowy; piaszczysty arène f 1. arena 2. piasek (miałki); drobny gruz (wietrzeniowy) arête f 1. krawędź 2. arch. żebro ~ chanfreinée krawędź załamana ~ coupante krawędź tnąca ~ de coupe spaw. krawędź brzegu ciętego, krawędź cięcia ~ tranchante krawędź skrawająca; krawędź tnąca ~ vive krawędź ostra arêtier m 1. naroże dachu 2. płatew kalenicowa arêtière f gąsior argile f glina; ił ~ blanche kaolin, glinka kaolinowa ~ expansée gliniec, keramzyt ~ à faïence fine kaolin, glinka kaolinowa ~ feuilletée glina łupkowa ~ grasse glina tłusta ~ kaolinique kaolin, glinka kaolinowa ~ maigre glina chuda ~ plastique glina plastyczna argile 25 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 25 2016-04-11 09:23:46 argile ~ réfractaire glina ogniotrwała argile ~ schisteuse glina łupkowa ~ soufflée gliniec, keramzyt argilite f argilit (skała ilasta) armature f 1. armatura; osprzęt 2. zbrojenie ~ en attente zbrojenie łącznikowe ~ du béton zbrojenie betonu ~ de câble osprzęt kablowy ~ circulaire zbrojenie okrągłe, zbrojenie kołowe ~ de compression zob. armature comprimée ~ comprimée zbrojenie ściskane, zbrojenie pracujące na ściska- nie ~ doubles torses zbrojenie podwójnie skręcane ~ à étriers zbrojenie strzemionami ~ frettée en spirale zbrojenie uzwojone spiralnie ~ gigogne zbrojenie wieloczłonowe ~ ordinaire zbrojenie zwykłe (niesprężone) ~ de précontrainte zbrojenie sprężające ~ principale zbrojenie główne, zbrojenie nośne ~ de protection jarzmo (zabezpieczające) ~ de répartition zbrojenie rozdzielcze ~ rotative jarzmo obrotowe ~ secondaire osprzęt pomocniczy (np. obudowy okiennej) ~ souple prétendue zbrojenie sprężające podatne (elastyczne, sprężyste) ~ au stratifié verre-résine zbrojenie włóknem szklanym ~ surabondante przezbrojenie ~ tendue zbrojenie rozciągane, zbrojenie na rozciąganie ~ tournante jarzmo obrotowe armement m 1. rozmieszczenie przewodów (na słupie) 2. osprzęt (kablowy) 3. oszalowanie armer v 1. uzbroić, zbroić 2. okuć, obić armoire f szafa, szafka ~ climatique szafa klimatyzacyjna, komora klimatyzacyjna ~ de connexion szafa kablowa, szafa połączeń, szafa złączowa ~ de distribution szafa rozdzielcza, rozdzielnica szafowa ~ électrique szafa z aparaturą elektryczną ~ de répartition szafa rozdzielcza, rozdzielnica szafowa armure f d’un câble pancerz kabla arqué adj łukowaty; łukowy arrachage m des pieux wyciąganie pali 26 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 26 2016-04-11 09:23:46 aspiration ~ des pieux par vis wyciąganie pali przez wykręcanie ~ des pieux vérins wyciąganie pali za pomocą lewarowania arrache-clou(s) m łapa do wyciągania gwoździ arrachement m strzępie zazębione ~ sur rivets ścięcie przy nitach arracheur m wyciągarka (np. pali) arrêt m de châssis spinacz okienny ~ de crochet wąs haka rynnowego arrêt-barrage m à l’eau zapora wodna arrêtoir m przytrzymywacz (np. okienny) arrière-corps m inv. tylna część budynku arrière-cour f (małe podwórko ewakuacyjne) arrière-radier m inż. poszur; podjazie; ubezpieczenie dolne (jazu) arrivée f d’air doprowadzenie powietrza arrondi m zaokrąglenie arrondir v zaokrąglać artère f 1. arteria komunikacyjna, główna droga 2. przewód zasilający ~ d’alimentation zob. artère 2. articuler v łączyć przegubowo; zawieszać na zawiasach asbeste f min. azbest hornblendowy asbestose f azbestoza ascenseur m 1. dźwig osobowy; winda 2. inż. podnośnia ascension f capillaire hydr. wzniesienie włoskowate, wzniesie- nie kapilarne aspérité f chropowatość, szorstkość asperseur m wodna gaśnica automatyczna asphaltage m asfaltowanie asphalte m asfalt ~ armé asfalt zbrojny ~ coulé asfalt lany ~ naturel asfalt naturalny ~ sablé zaprawa asfaltowo-piaskowa asphalteux adj asfaltowy; bitumiczny asphaltique zob. asphalteux asphaltite m drog. asfaltyt asphyxiant adj duszący aspirateur m 1. wywietrznik, ekshaustor 2. hydr. rura ssąca (turbiny wodnej) ~ de poussière wyciąg do pyłu; odkurzacz aspiration f zasysanie, ssanie aspiration 27 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 27 2016-04-11 09:23:47 assainissement assainissement m 1. asenizacja 2. sieć kanalizacyjna asseau m młotek dekarski assainissement asséchement m osuszanie, odwadnianie; drenowanie assemblage m 1. połączenie, złącze; drewn. wczep 2. montaż, składanie ~ d’angle połączenie kątowe, złącze kątowe ~ d’angle à mi-bois połączenie kątowe na nakładkę, złącze na- rożne na zamek węgłowy ~ angulaire à mi-bois zob. assemblage d’angle à mi-bois ~ automatique montaż automatyczny ~ avec ajustement serré połączenie wciskowe, złącze wciskowe ~ à baïonnette połączenie bagnetowe, złącze bagnetowe ~ biais połączenie skośne; zwidłowanie skośne ~ à blanc połączenie próbne ~ bois sur bois połączenie proste ~ boulonné połączenie śrubowe, złącze śrubowe, złącze na śruby; złącze na bolce ~ bout à bout połączenie na styk, złącze doczołowe ~ de charpente połączenie ciesielskie, złącze ciesielskie ~ à clin połączenie na nakładkę prostą, złącze nakładkowe ~ clos połączenie dwustronne, złącze dwustronne, połączenie zamknięte, złącze zamknięte ~ cloué połączenie na gwoździe ~ de coinçage połączenie zaciskowe rowkowe ~ complet à rainure połączenie na pióro i wpust ~ des conducteurs côte à côte ułożenie równoległe żył (kabla) ~ à cotes en excès połączenie wciskowe, złącze wciskowe ~ coulissant połączenie przesuwne, złącze przesuwne ~ couvre-joint połączenie nakładkowe, złącze nakładkowe ~ à couvre-joint double połączenie z dwiema nakładkami pro- stymi ~ à couvre-joint simple połączenie na nakładkę prostą ~ à crémaillère połączenie zazębione ~ en croix połączenie krzyżowe ~ cruciforme zob. assemblage en croix ~ démontable à l’arrêt połączenie rozłączne w spoczynku, złą- cze rozłączne w spoczynku ~ à démontage en marche połączenie rozłączne w ruchu, złącze rozłączne w ruchu ~ à démontage rapide połączenie szybko rozłączne, złącze szyb- ko rozłączne 28 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 28 2016-04-11 09:23:47 assemblage ~ à dents de scie połączenie zazębione ~ à deux rangées de rivets połączenie nitowe dwurzędowe ~ direct połączenie bezpośrednie, złącze bezpośrednie ~ élastique złącze elastyczne ~ à embrèvement połączenie na wrąb czołowy, złącze na wpust ~ à encastrement połączenie czopowe ~ à enfourchement połączenie na zwidłowanie ~ à entailles połączenie na zamek; zwidłowanie ~ étanche et résistant par rivetage połączenie nitowe mocno- -szczelne ~ à fermeture par force połączenie siłowe, złącze siłowe ~ flexible złącze elastyczne (np. rur) ~ fretté połączenie skurczowe, złącze skurczowe ~ à goujon drewn. połączenie na kołki, połączenie na dyble ~ à gradins połączenie na styk stopniowy, połączenie na styk schodkowy ~ indirect połączenie pośrednie, złącze pośrednie ~ invariable połączenie nierozłączne ~ à joint saillant zwidłowanie ~ à languette połączenie na pióro i wpust ~ de menuiserie połączenie stolarskie ~ mobile połączenie rozłączne ~ à onglet drewn. połączenie narożnikowe, połączenie na ucios ~ ouvert połączenie otwarte, złącze otwarte ~ par bordage połączenie zawalcowane, złącze zawalcowane ~ par boulons połączenie śrubowe, złącze śrubowe, złącze na śruby; złącze na bolce ~ par brides połączenie kołnierzowe, złącze kołnierzowe ~ par collage 1. łączenie klejowe 2. połączenie klejone ~ par collerette połączenie kołnierzowe ~ par cône połączenie stożkowe, złącze stożkowe ~ par conformation połączenie kształtowe przez odkształcenie, złącze kształtowe przez odkształcenie ~ par déformation połączenie odkształceniowe, złącze odkształ- ceniowe assemblage ~ par écrasement połączenie rozwalcowane, połączenie roztła- czane, złącze rozwalcowane, złącze roztłaczane ~ par emboîtement połączenie kielichowe, złącze kielichowe ~ par emboutissage połączenie zagniatane, złącze zagniatane ~ par enfoncement połączenie wtłaczane, złącze wtłaczane 29 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 29 2016-04-11 09:23:47 assemblage ~ par façonnage połączenie odkształceniowe, połączenie przez odkształcenie plastyczne assemblage ~ par fichage połączenie łapkowe, złącze łapkowe ~ par filetage połączenie gwintowe ~ par force połączenie siłowe, złącze siłowe ~ par forme połączenie kształtowe, złącze kształtowe ~ par frettes połączenie skurczowe, złącze skurczowe ~ par frottement połączenie cierne, złącze cierne ~ par manchon intérieur połączenie wsuwkowe ~ par matage połączenie przez wbicie i odkształcenie ~ par matière d’enveloppement połączenie przez opasanie ~ par pliage połączenie zaginane, złącze zaginane ~ par pression połączenie siłowe ściskane, złącze siłowe ściskane ~ par refoulement połączenie przez wbicie i odkształcenie ~ par ressort połączenie sprężyste, złącze sprężynowe ~ par rivetage połączenie nitowe, złącze nitowe ~ par sertissage połączenie zawijane, złącze zawijane ~ par soudage połączenie spawane, złącze spawane; połączenie zgrzewane, złącze zgrzewane ~ par soudure zob. assemblage par soudage ~ permanent połączenie nierozłączne ~ à plat joint połączenie na nakładkę prostą ~ polygonal połączenie wielołukowe ~ en prolongement połączenie długościowe ~ à queue d’aronde złącze na jaskółczy ogon, złącze płetwowe ~ à rainure et fausse languette drewn. połączenie na obce pióro i wpust ~ à rainure et languette drewn. połączenie na pióro i wpust ~ à une rangée de rivets połączenie nitowe jednorzędowe ~ rapide połączenie szybkozłączne ~ à recouvrement połączenie na nakładkę prostą, złącze na- kładkowe ~ résistant połączenie nitowe mocne ~ rigide połączenie sztywne ~ rivé połączenie nitowe, złącze nitowe ~ à rivets zob. assemblage rivé ~ à │ de serrage połączenie zaciskowe, złącze zaciskowe ~ soudé połączenie spawane, złącze spawane; połączenie zgrze- wane, złącze zgrzewane ~ sur le chantier montaż na budowie ~ en T połączenie teowe 30 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_franc.indd 30 2016-04-11 09:23:48
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Francusko-polski słownik budowlany
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: