Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 003142 22417597 na godz. na dobę w sumie
Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy - ebook/pdf
Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0226-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Operacja „praca” — od planu do realizacji

Kilka lat temu wielu aktywnych zawodowo ludzi wyjechało z kraju, tymczasem wskaźniki gospodarcze szły ostro w górę, firmy się rozwijały i pilnie potrzebowały nowych kadr. Dzięki temu szukający pracy trafiał na „rynek pracownika”. O pracę na miarę naszych oczekiwań było stosunkowo łatwo — wystarczyło wykazać trochę chęci, czasem także umiejętności i już: etat w kieszeni. Potem szkolenie, wdrożenie do wykonywania powierzonych zadań i nawet osoba z niewielkim doświadczeniem jakoś sobie radziła. Bez wielkiej filozofii, planowania, wyznaczania celów i konsekwentnego do nich dochodzenia.

Dziś jest inaczej — recesja, przystosowanie firm do niedoboru wykwalifikowanych kadr, powstanie nowych zawodów. Żeby dziś znaleźć dobrą pracę, trzeba się nieźle natrudzić, mieć skuteczną strategię i konsekwentnie realizować jej założenia. Płaca minimalna? Wysokie C? Pierwsze wrażenie? Każda praca? Wąska specjalizacja? Znajomości? Bycie zawsze krok przed innymi? A może obrałeś strategię jajka sadzonego, czyli gruntowną znajomość własnego zawodu? Niezależnie od drogi, którą wybierzesz, musisz dobrze ją zaplanować, by przyniosła pożądany efekt — Twoją nową pracę!


Wacław Kisiel-Dorohinicki — — psycholog, absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany trener kadr, licencjonowany doradca zawodowy. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, współpracownik wielu firm szkoleniowo-doradczych. Specjalizuje się w tematyce rynku pracy, rozwoju kompetencji interpersonalnych oraz wsparcia sprzedaży i zarządzania. Autor książek: Successful interview. Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci OD AUTORA ROZDZIA(cid:224) 1. WYBÓR STRATEGII BUDOWANIA PRZEWAGI NA RYNKU PRACY ROZDZIA(cid:224) 2. STRATEGICZNE KROKI: OD INTUICJI PO RZETELNE PRZYGOTOWANIE ROZDZIA(cid:224) 3. POZNANIE SIEBIE TO PUNKT WYJ(cid:285)CIA ROZDZIA(cid:224) 4. CZAS ZMIAN ROZDZIA(cid:224) 5. RYNEK PRACY ROZDZIA(cid:224) 6. ZNAJOMO(cid:285)(cid:251) ZAWODU, W KTÓRYM POSZUKUJESZ ZATRUDNIENIA ROZDZIA(cid:224) 7. KONKURENCJA NA RYNKU PRACY ROZDZIA(cid:224) 8. METODY POSZUKIWANIA PRACY — PRZEDE WSZYSTKIM EFEKTYWNO(cid:285)(cid:251) ROZDZIA(cid:224) 9. PODSUMOWANIE: UTRZYMANIE SI(cid:265) NA RYNKU PRACY I CZERPANIE ZADOWOLENIA Z REALIZOWANYCH ZADA(cid:275) LITERATURA 7 11 35 41 93 105 121 147 155 165 174 Poleć książkęKup książkę 6 | F U N D A M E N T Y K A R I E R Y Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 6. Znajomo(cid:258)(cid:202) zawodu, w którym poszukujesz zatrudnienia Z ogóln(cid:261) charakterystyk(cid:261) i opisem zawodów ka(cid:298)dy z nas spotka(cid:225) si(cid:266) ju(cid:298) w dzieci(cid:276)stwie. Poprzez bajki i historie poznawali(cid:286)my zawody transparentne, takie jak lekarz, policjant, stra(cid:298)ak, (cid:298)o(cid:225)nierz czy bu- dowlaniec. Ta wiedza pozwala(cid:225)a nam porz(cid:261)dkowa(cid:252) (cid:286)wiat i powoli do- strzega(cid:252) ró(cid:298)nice pomi(cid:266)dzy tym, co wykonuj(cid:261) ludzie wokó(cid:225) nas. Równocze(cid:286)nie nasze najbli(cid:298)sze otoczenie — rodzice, dalsza rodzina i znajomi, nauczyciele czy s(cid:261)siedzi — dawa(cid:225)o nam swoim przyk(cid:225)adem opis profesji, którymi si(cid:266) zajmowali. W efekcie nasze wyobra(cid:298)enia o wielu zawodach s(cid:261) stosunkowo sta(cid:225)e i stereotypowe. Jednocze(cid:286)nie cz(cid:266)sto s(cid:261) równie(cid:298) obarczone wieloma mitami dotycz(cid:261)cymi pracy. (cid:285)wiat zawodów nie jest (cid:286)rodowiskiem sta(cid:225)ym, wi(cid:266)c raz zdobyta wiedza musi by(cid:252) aktualizowana. Zjawisko zanikania zawodów i po- jawiania si(cid:266) nowych specjalizacji mogli(cid:286)my obserwowa(cid:252) zawsze, jednak na przestrzeni ostatnich lat sta(cid:225)o si(cid:266) ono jeszcze wyra(cid:296)niejsze. Najwa(cid:298)niejszym czynnikiem maj(cid:261)cym na to wp(cid:225)yw jest technolo- gia i jej ci(cid:261)g(cid:225)y rozwój oraz zwi(cid:261)zane z tym potrzeby. Wzrost stan- dardu (cid:298)ycia powoduje równolegle rozwój nowych potrzeb, dla któ- rych zaspokojenia wymagane s(cid:261) nowe specjalizacje. Cz(cid:266)sto nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak intensywny jest to proces. Przyk(cid:225)ady Poleć książkęKup książkę 1 2 2 | F U N D A M E N T Y K A R I E R Y tych zmian mo(cid:298)emy dostrzec wokó(cid:225) nas. Czy s(cid:225)ysz(cid:261)c nazwiska, ta- kie jak Bednarz, Rymarz, Sitarz czy Stelmach, wiedzia(cid:225)e(cid:286), (cid:298)e po- chodz(cid:261) one od zawodów dawno ju(cid:298) niewykonywanych lub b(cid:266)d(cid:261)cych w zaniku? To kolejny przyk(cid:225)ad zachodz(cid:261)cych wokó(cid:225) nas zmian. Przyk(cid:225)ad, który jednocze(cid:286)nie pokazuje nam, jak wa(cid:298)nym elementem budowania w(cid:225)asnej to(cid:298)samo(cid:286)ci zawodowej jest poczucie „bycia w da- nym zawodzie” — bycia specjalist(cid:261). Ju(cid:298) wieki temu nazwiska wielu ludzi pochodzi(cid:225)y w linii prostej od pracy, jak(cid:261) wykonywali. Z analiz(cid:261) zawodu mo(cid:298)emy si(cid:266) spotka(cid:252) w przypadku stosowania w swoim (cid:298)yciu strategii bycia krok przed. Przy podejmowaniu decyzji za- wodowej przydaje si(cid:266) wiedza dotycz(cid:261)ca zawodów — tych zanikaj(cid:261)- cych i tych, które dopiero, coraz (cid:286)mielej, pojawiaj(cid:261) si(cid:266) na rynku. Te zmiany charakteru i tre(cid:286)ci (cid:286)wiadczonej pracy s(cid:261) efektem tego, co mo(cid:298)emy obserwowa(cid:252) na rynku pracy. Wspó(cid:225)czesny rynek pracy w coraz wi(cid:266)kszym stopniu opiera si(cid:266) na wiedzy i relacjach z inny- mi lud(cid:296)mi (równie(cid:298) w wymiarze mi(cid:266)dzykulturowym). Specjali(cid:286)ci rynku pracy zwracaj(cid:261) uwag(cid:266), (cid:298)e w najbli(cid:298)szej przysz(cid:225)o(cid:286)ci b(cid:266)dziemy pracowa(cid:252) w zawodach, które jeszcze nie powsta(cid:225)y. (cid:109)wiczenie Poni(cid:298)ej znajduje si(cid:266) krótka lista wybranych zanikaj(cid:261)cych i roz- wijaj(cid:261)cych si(cid:266) zawodów. Zastanów si(cid:266), czym zajmuje si(cid:266) osoba wykonuj(cid:261)ca dany zawód. Spróbuj okre(cid:286)li(cid:252), czy jest to praca, na któr(cid:261) jest zapotrzebowanie, czy raczej dany zawód mo(cid:298)na zali- czy(cid:252) do grupy zawodów wymieraj(cid:261)cych (zanikaj(cid:261)cych). Czym zajmuje si(cid:266) osoba na tym stanowisku? Co stanowi tre(cid:286)(cid:252) pracy? Zawód zanikaj(cid:261)cy Zawód w rozwoju Zawód Barista Bednarz Poleć książkęKup książkę Z N A J O M O(cid:165) (cid:109) Z A W O D U | 1 2 3 Czym zajmuje si(cid:266) osoba na tym stanowisku? Co stanowi tre(cid:286)(cid:252) pracy? Zawód zanikaj(cid:261)cy Zawód w rozwoju Zawód Broker informacji Ceklarz Coach Etyczny haker Groomer Fizjoterapeuta Flisak Introligator Kapelusznik Mechatronik Tajemniczy klient Teletutor Tester gier Poleć książkęKup książkę 1 2 4 | F U N D A M E N T Y K A R I E R Y Czym zajmuje si(cid:266) osoba na tym stanowisku? Co stanowi tre(cid:286)(cid:252) pracy? Zawód zanikaj(cid:261)cy Zawód w rozwoju Zawód Zecer Szewc Zdun Zastanów si(cid:266), czy który(cid:286) z powy(cid:298)szych zawodów by(cid:225)by dla Cie- bie atrakcyjny. ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ Czy w którym(cid:286) z wymienionych zawodów móg(cid:225)by(cid:286) pracowa(cid:252)? Je(cid:286)li tak, to jakie wymagania musisz spe(cid:225)ni(cid:252)? Je(cid:286)li nie, to dlacze- go nie podj(cid:261)(cid:225)by(cid:286) wyzwania? ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ Przeci(cid:266)tny cz(cid:225)owiek nie posiada wszystkich informacji o zawo- dach, bowiem w (cid:298)yciu s(cid:261) mu one po prostu niepotrzebne. Mamy przecie(cid:298) wiele innych spraw, które nas zajmuj(cid:261) i które w hierarchii wa(cid:298)no(cid:286)ci s(cid:261) zdecydowanie wy(cid:298)ej ni(cid:298) wiedza o zawodach. Poznanie w(cid:225)asnego zawodu (zawodów), w którym chcemy podj(cid:261)(cid:252) zatrud- nienie, jest czynno(cid:286)ci(cid:261) cz(cid:266)sto pomijan(cid:261) i nieuwzgl(cid:266)dnian(cid:261) w po- szukiwaniach pracy. Cz(cid:266)sto rezygnuj(cid:261) z niej równie(cid:298) specjali(cid:286)ci, którzy nie dostrzegaj(cid:261) korzy(cid:286)ci wynikaj(cid:261)cych z tego — wydaje si(cid:266) Poleć książkęKup książkę Z N A J O M O(cid:165) (cid:109) Z A W O D U | 1 2 5 — elementarnego procesu1. Dopiero w sytuacjach, gdy stajemy przed wyborem zawodu lub konieczno(cid:286)ci(cid:261) jego zmiany, takie in- formacje nabieraj(cid:261) szczególnego znaczenia2. Dostrzegamy wów- czas, (cid:298)e wiedza o w(cid:225)asnym zawodzie pozwala nam spojrze(cid:252) na niego zdecydowanie szerzej. Umo(cid:298)liwia odniesienie si(cid:266) do w(cid:225)asnych do- (cid:286)wiadcze(cid:276), które do tej pory nie zawsze by(cid:225)y kojarzone z zadania- mi wykonywanymi w danym zawodzie. Dla specjalistów, np. do- radców zawodowych czy rekruterów, aktualna wiedza o zawodach równie(cid:298) jest bardzo po(cid:298)yteczna. Doradcy zawodowi, pracuj(cid:261)c ze swoim klientem nad wyborem (cid:286)cie(cid:298)ki zawodowej lub zmian(cid:261) zawo- du, maj(cid:261) mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) przyj(cid:266)cia innej perspektywy. Wiedza o zawodzie pozwala im tak(cid:298)e unikn(cid:261)(cid:252) wpadni(cid:266)cia w pu(cid:225)apk(cid:266) my(cid:286)lenia o za- wodzie przez pryzmat do(cid:286)wiadcze(cid:276) swojego klienta. Z kolei praco- dawca lub wyst(cid:266)puj(cid:261)cy w jego imieniu rekruter, maj(cid:261)c tak(cid:261) wiedz(cid:266), mog(cid:261) (cid:225)atwiej dostrzec potencja(cid:225) pracownika, który wykracza poza ramy opisu stanowiska. Z punktu widzenia wyboru pracy czy jej zmiany rzetelne po- znanie w(cid:225)asnego zawodu powinno by(cid:252) procesem elementarnym. Kszta(cid:225)cimy si(cid:266) bowiem w danym zawodzie, co nie pozostaje bez wp(cid:225)ywu na nasze postrzeganie siebie. Przecie(cid:298) to w(cid:225)a(cid:286)nie zawód buduje nasz(cid:261) to(cid:298)samo(cid:286)(cid:252) zawodow(cid:261). Mówimy o sobie: „jestem psy- chologiem”, „jestem lekarzem”, „jestem adwokatem” czy „jestem in(cid:298)ynierem”. Za ka(cid:298)dym razem, chc(cid:261)c przedstawi(cid:252) si(cid:266) zawodowo, odnosimy si(cid:266) do zawodu, który wykonujemy lub w którym zdoby- li(cid:286)my wykszta(cid:225)cenie. Sytuacja pracy w innym zawodzie ni(cid:298) ten, do 1 Cz(cid:266)stym powodem braku analizy zawodu jest presja czasu, jaka towa- rzyszy specjali(cid:286)cie, zwi(cid:261)zana ze stawianymi wobec niego wymaganiami znalezienia pracy na ju(cid:298). W takich sytuacjach pomini(cid:266)cie pracy nad zna- jomo(cid:286)ci(cid:261) w(cid:225)asnego zawodu daje wra(cid:298)enie du(cid:298)ego przyspieszenia pracy. 2 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo(cid:225)ecznej, Przewodnik po zawodach, Warszawa 2003, s. 13. Poleć książkęKup książkę 1 2 6 | F U N D A M E N T Y K A R I E R Y którego si(cid:266) kszta(cid:225)cili(cid:286)my, jest zreszt(cid:261) zjawiskiem do(cid:286)(cid:252) powszechnym na rynku. Z jednej strony wynika ona z ogranicze(cid:276) rynku pracy — nie ka(cid:298)dy absolwent danego kierunku podejmie bowiem prac(cid:266) w danym zawodzie, gdy(cid:298) nie zawsze jest takie zapotrzebowanie. Z drugiej stro- ny jest to efekt (cid:286)wiadomej zmiany, dokonanej na skutek nietrafnego wyboru szko(cid:225)y i trwania przy tym wyborze. W efekcie cz(cid:225)owiek po- mimo uzyskania konkretnego zawodu nie chce podj(cid:261)(cid:252) w nim pracy. Zdarzaj(cid:261) si(cid:266) równie(cid:298) przypadki losowe, które uniemo(cid:298)liwiaj(cid:261) podj(cid:266)- cie lub kontynuowanie pracy w danym zawodzie. To utrata zdrowia, uprawnie(cid:276) potrzebnych do wykonywania danej pracy czy chocia(cid:298)by zmiana sytuacji spo(cid:225)ecznej, np. zmiana miejsca zamieszkania. Rysunek 6.1. Zawód wyuczony i zawód wykonywany Z tej perspektywy podj(cid:266)cie pracy zgodnej z zawodem wyuczonym wydaje si(cid:266) optymaln(cid:261) sytuacj(cid:261). Gwarantuje ona pracownikowi zdecydowanie szersz(cid:261) perspektyw(cid:266) zawodow(cid:261), ni(cid:298) ma cz(cid:225)owiek, który przypadkowo rozpoczyna prac(cid:266) na danym stanowisku. Dla tego pierwszego zakres obowi(cid:261)zków na danym stanowisku b(cid:266)dzie przewidywalny, przewidywalne równie(cid:298) b(cid:266)d(cid:261) kierunki rozwoju oraz mo(cid:298)liwo(cid:286)ci zmiany. Ten drugi musi si(cid:266) wszystkiego nauczy(cid:252) i, przy- najmniej w pocz(cid:261)tkowym okresie poznawania zawodu, jego mo(cid:298)liwo- (cid:286)ci przewidywania rozwoju zawodowego (teoretycznie) b(cid:266)d(cid:261) mniejsze. Takie postawienie sprawy stanowi jednak pewne uproszczenie. Otó(cid:298) nie zawsze podj(cid:266)cie innego zawodu ni(cid:298) ten, którego si(cid:266) nauczyli(cid:286)my, Poleć książkęKup książkę Z N A J O M O(cid:165) (cid:109) Z A W O D U | 1 2 7 jest niekorzystne, gdy(cid:298) mo(cid:298)e si(cid:266) wi(cid:261)za(cid:252) z transferem kompetencji i wykorzystaniem ich w innym celu i w inny ni(cid:298) planowany spo- sób. Przyk(cid:225)adowo osoba, która przez okres swojej nauki my(cid:286)la(cid:225)a, (cid:298)e b(cid:266)dzie nauczycielem, mo(cid:298)e w olbrzymim stopniu wykorzysta(cid:252) swoje kompetencje w zupe(cid:225)nie innym zawodzie i innym kontek- (cid:286)cie. Mo(cid:298)e to by(cid:252) praca w zawodzie pokrewnym, gdy wykorzystuje si(cid:266) wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) swoich kompetencji, a zmienia si(cid:266) jedynie tre(cid:286)(cid:252) pracy. Mo(cid:298)e to te(cid:298) by(cid:252) praca w innym zawodzie, który co prawda trudno zakwalifikowa(cid:252) do zawodów pokrewnych, ale w wielu zawodach w wi(cid:266)kszym b(cid:261)d(cid:296) mniejszym stopniu wykorzystuje si(cid:266) i twórczo rozwija posiadane ju(cid:298) kompetencje. W tym miejscu podkre(cid:286)lmy wspomnian(cid:261) wcze(cid:286)niej to(cid:298)samo(cid:286)(cid:252) zawodow(cid:261) w kontek(cid:286)cie posiadanych kompetencji. O ile bowiem zawód pozwala nam budowa(cid:252) poczucie to(cid:298)samo(cid:286)ci i wzbogaca od- powied(cid:296) na pytanie „Kim jestem”, o tyle posiadanie kompetencji na okre(cid:286)lonym poziomie pozwala nam odczu(cid:252), (cid:298)e jeste(cid:286)my dobrymi specjalistami (fachowcami) w swoim zawodzie. Kompetencje, któ- rych poziom weryfikujemy w praktyce, wzmacniaj(cid:261) nasz(cid:261) samo- ocen(cid:266) w kontaktach z innymi przedstawicielami naszego zawodu, a tak(cid:298)e w pozosta(cid:225)ych relacjach zawodowych, ocenie klientów i prze- (cid:225)o(cid:298)onych (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. Wzajemna zale(cid:298)no(cid:286)(cid:252) to(cid:298)samo(cid:286)ci zawodowej i (cid:286)wiadomo(cid:286)ci posiadanych kompetencji Znajomo(cid:286)(cid:252) zawodu pozwala okre(cid:286)li(cid:252) charakter zada(cid:276), pozna(cid:252) (cid:286)rodowisko pracy, mo(cid:298)liwo(cid:286)ci awansu czy chocia(cid:298)by miejsce w struk- turze organizacyjnej. Jest to d(cid:225)ugotrwa(cid:225)y proces. Zawód zdobywamy w toku nauki lub poprzez praktyk(cid:266). Kompetencje pe(cid:225)ni(cid:261) natomiast Poleć książkęKup książkę 1 2 8 | F U N D A M E N T Y K A R I E R Y wa(cid:298)n(cid:261) rol(cid:266) w ocenie i samoocenie pracownika. Dla pracodawcy s(cid:261) one niezb(cid:266)dne przy okre(cid:286)laniu potencja(cid:225)u, jakim dysponuje pra- cownik. Ju(cid:298) podczas rozmowy kwalifikacyjnej wprowadza si(cid:266) sze- reg rozwi(cid:261)za(cid:276), które maj(cid:261) pomóc dookre(cid:286)li(cid:252) deklarowany przez kandydatów poziom wymaganych na dane stanowisko kompeten- cji. Z punktu widzenia pracownika wa(cid:298)na jest (cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252), jakie kompetencje chce si(cid:266) rozwija(cid:252) i czemu ma to s(cid:225)u(cid:298)y(cid:252). Jednocze(cid:286)nie kompetencje maj(cid:261) wp(cid:225)yw na poczucie zadowolenia i spe(cid:225)nienia. Rzetelne podej(cid:286)cie do scharakteryzowania swojego zawodu wcale nie jest rzecz(cid:261) prost(cid:261). Co prawda wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) specjalistów bez (cid:298)adnego problemu dokona takiej charakterystyki. Któ(cid:298) bowiem — je(cid:286)li nie my sami, pracuj(cid:261)c i osi(cid:261)gaj(cid:261)c sukcesy w danym zawodzie — mo(cid:298)e najle- piej go opisa(cid:252)? S(cid:266)k jednak w tym, (cid:298)e taka analiza nie zawsze b(cid:266)dzie dla nas wystarczaj(cid:261)ca. W wi(cid:266)kszo(cid:286)ci przypadków dostaniemy opis zawodu oparty wy(cid:225)(cid:261)cznie na zakresie zada(cid:276) i obowi(cid:261)zków typowych dla zajmowanego przez dan(cid:261) osob(cid:266) stanowiska. B(cid:266)dzie to zatem rze- telny opis stanowiska zajmowanego przez danego cz(cid:225)owieka, a nie jego zawodu. Opieranie si(cid:266) tylko na w(cid:225)asnym do(cid:286)wiadczeniu jest do(cid:286)(cid:252) typow(cid:261) tendencj(cid:261) w opisywaniu otaczaj(cid:261)cego nas (cid:286)wiata. Wi(cid:266)kszo(cid:286)ci z nas wystarcza wiedza o swoim zawodzie i niewielkim kr(cid:266)gu spraw z nim zwi(cid:261)zanych3. W dyskusji o zawodach stawiamy nasze do(cid:286)wiad- czenia na pierwszym miejscu. Doskonale obrazuje to sytuacja przed- stawiania si(cid:266), podczas której wielu specjalistów mówi o sobie „prak- tyk”, kiedy chc(cid:261) oni podkre(cid:286)li(cid:252) fakt, (cid:298)e z danym zjawiskiem, problemem lub sytuacj(cid:261) ju(cid:298) si(cid:266) spotkali. Samo s(cid:225)owo „praktyk” u(cid:298)y- wane w takim kontek(cid:286)cie wi(cid:261)(cid:298)e si(cid:266) z pewn(cid:261) pu(cid:225)apk(cid:261). Chodzi tu o zbytnie koncentrowanie si(cid:266) na w(cid:225)asnych do(cid:286)wiadczeniach z pomi- ni(cid:266)ciem wiedzy specjalistycznej z danego zakresu. Id(cid:261)c tym tropem, ka(cid:298)dy z nas na pewnym etapie (cid:298)ycia staje si(cid:266) „praktykiem” w zakresie poszukiwania pracy. D(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252) tej praktyki wcale jednak nie oznacza, (cid:298)e jeste(cid:286)my lepszymi specjalistami! Mo(cid:298)e by(cid:252) wr(cid:266)cz przeciwnie. 3 Ibidem. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: