Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 003382 22432551 na godz. na dobę w sumie
Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność - ebook/pdf
Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-3615-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Fundusze inwestycyjne, zwane również funduszami wspólnego inwestowania, są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego. Ich liczne zalety, przede wszystkim różnorodność i dostępność, sprawiają, że zajmują one ważne miejsce wśród innych form lokowania oszczędności i wolnych środków pieniężnych.

Z książki czytelnik dowie się:

W drugim wydaniu autorka przedstawia liczne przeobrażenia na światowym i polskim rynku funduszy wspólnego inwestowania, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat. Ponadto szczegółowo omawia czynniki wpływające na rozwój rynku instytucji wspólnego inwestowania. Informacje te stanowią cenne wskazówki pomocne przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu kapitału w funduszach inwestycyjnych.

Adresaci:
Książka będzie przydatnym źródłem wiedzy dla prywatnych inwestorów, pracowników instytucji finansowych, przede wszystkim funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, banków oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także dla wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Fundusze inwestycyjne, nazywane również funduszami wspólnego inwestowania lub funduszami zbiorowego inwestowania, to instytucje finansowe, których dzia- łalność polega na gromadzeniu rozproszonych kapitałów różnych inwestorów (uczestników funduszy) w celu ich dalszej alokacji, pozwalającej właścicielom tych środków osiągać korzyści finansowe. We współczesnych międzynarodowych gospodarkach fundusze inwestycyjne są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego. W Polsce fundusze inwestycyjne występują na rynku finansowym od dwu- dziestu lat. W tym czasie wpływ na efektywność ich działalności miała nie tyl- ko sytuacja gospodarcza, ale także zmiany legislacyjne i podatkowe dotyczące funduszy i ich uczestników. Do rozwoju tego rynku w znacznej mierze przy- czyniły się również działania podejmowane przez same fundusze inwestycyjne. W kolejnych latach, odpowiadając na potrzeby podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych, towarzystwa zarządzające funduszami budowały w ich ra- mach portfele inwestycyjne o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. Głównym celem tych działań było osiągnięcie dla danego rodzaju funduszu jak najwyższej stopy zwrotu, która odzwierciedlałaby oczekiwania jego uczestników, a także przyciągała potencjalnych posiadaczy jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych. Zagadnienia związane z rynkiem funduszy inwestycyjnych są tematem sze- rokich dyskusji w literaturze światowej, szczególnie amerykańskiej, gdyż właśnie w Stanach Zjednoczonych rynek funduszy inwestycyjnych osiągnął najwyższy stopień rozwoju w skali gospodarki światowej. W Polsce instytucjom tym po- święca się coraz więcej uwagi, skupiając się głównie na okresowych badaniach empirycznych dotyczących ich dochodowości i efektywności, które są warto- ściowym źródłem informacji dla podmiotów zainteresowanych ulokowaniem swoich oszczędności na tym rynku, przede wszystkim dlatego, że pozwalają ocenić jakość zarządzania funduszami i porównać ich konkurencyjność z in- nymi formami lokaty kapitałów pieniężnych. W zależności od wyników tego 12 Wstęp porównania podmioty indywidualne i instytucjonalne mogą decydować o zain- westowaniu posiadanego kapitału w fundusze inwestycyjne. Wyrazem wzrostu zainteresowania funduszami ze strony oszczędzających jest zwiększająca się wartość zgromadzonego przez nie kapitału, mająca podstawowe znaczenie dla rozwoju tego segmentu rynku finansowego. Głównym celem książki jest przystępne wyjaśnienie idei wspólnego inwe- stowania oraz zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w krajach roz- winiętych i w Polsce w świetle czynników determinujących rozwój tych rynków. W drugim wydaniu książki zachowano jej strukturę, uzupełniono jednak treści kolejnych rozdziałów, tak aby uwzględniały liczne przeobrażenia na światowym i polskim rynku funduszy wspólnego inwestowania, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat. W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólną charakterystykę funduszy inwestycyjnych: omówiono ideę zbiorowego inwestowania, zalety i wady inwe- stowania w fundusze inwestycyjne oraz ich rodzaje wyróżnione według rozma- itych kryteriów. Wśród kryteriów prawnych dużo uwagi poświęcono konstrukcji funduszy otwartych, zamkniętych i mieszanych. Wśród kryteriów ekonomicznych szczególnie podkreślono fundusze o charakterze tradycyjnym i alternatywnym, które różnią się od siebie polityką inwestycyjną, metodami alokacji aktywów i stopniem ryzyka inwestycyjnego. Na końcu rozdziału przedstawiono rolę, jaką fundusze inwestycyjne odgrywają na rynku finansowym i w gospodarce. W rozdziale drugim przedstawiono rynki o najwyższym poziomie rozwoju funduszy inwestycyjnych: Stany Zjednoczone oraz kraje Unii Europejskiej. Au- torka skupiła się w pierwszej kolejności na podstawach organizacyjno-prawnych obu rynków. W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, co pociąga za sobą obowiązek adaptacji przepisów polskich do ustawodawstwa unijnego, w części dotyczącej Unii Europejskiej przedstawiono w sposób szczegółowy dyrektywę UCITS. Z jednej strony pozwoliło to na przyjrzenie się zasadom, zgodnie z którymi funkcjonują fundusze inwestycyjne w Unii Europejskiej, z drugiej zaś na wskazanie potencjału, który wykorzystać mogą polskie instytucje wspólnego inwestowania w celu zwiększenia swojej konkurencyjności wzglę- dem funduszy europejskich. Następnie zaprezentowano strukturę obu rynków. W obu przypadkach początek horyzontu czasowego – w Stanach Zjednoczonych 1990 rok, w Unii Europejskiej 1998 rok – został obrany celowo. W wypadku Sta- nów Zjednoczonych wynikało to z rozpoczęcia się wówczas okresu najbardziej dynamicznego rozwoju tego rynku, a w wypadku Unii Europejskiej – z chęci wskazania tendencji rysujących się na rynku funduszy europejskich tuż przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu na tym obszarze wspólnej waluty euro. Koniec horyzontu czasowego (grudzień 2010 roku lub czerwiec 2011 roku) został z kolei zdeterminowany dostępnością danych. Wstęp 13 Rozdział trzeci przedstawia rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Rozpo- czyna go prezentacja i porównanie ustaw dotyczących działalności tych instytucji: począwszy od pierwszej ustawy z 22 marca 1991 roku o publicznym obrocie pa- pierami wartościowymi i funduszach powierniczych, przez ustawę z 29 sierpnia 1997 roku o funduszach inwestycyjnych i jej nowelizację z 16 listopada 2000 roku, aż do obowiązującej obecnie – i znowelizowanej 4 września 2008 roku – ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Następnie omówiono podmioty współpracujące z funduszami inwestycyjnymi, których istnienie jest niezbędne z punktu widzenia prawidłowego działania tych instytucji w Polsce. Rozdział kończy szczegółowa analiza struktury rynku funduszy inwestycyjnych od początku jego istnienia do końca czerwca 2011 roku (tam, gdzie nie było to możliwe, zaprezentowano dane na koniec 2010 roku), z uwzględnieniem klasyfikacji tych instytucji według kryterium prawnego i ryzyka inwestycyjnego oraz wydarzeń istotnych dla tego rynku. Celem ostatniego rozdziału było zaprezentowanie czynników determinu- jących rozwój rynku funduszy inwestycyjnych. Na wstępie przeprowadzono autorską klasyfikację tych czynników. Następnie dokonano przeglądu litera- tury światowej i krajowej traktującej o najlepiej rozpoznanych determinantach rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych, zarówno ekonomicznych, jak i prawno- -podatkowych. W stosunku do pierwszego wydania rozszerzono część dotyczą- cą persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych. Problematyka ta stała się bowiem w ostatnich latach bardzo ważnym przedmiotem badań naukowych, tak w literaturze światowej, jak i polskiej. Niniejsza książka powstała na podstawie szerokich studiów literaturowych nad rynkiem funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonych zarówno w Polsce, jak i podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych na stypendium Polsko-Ame- rykańskiej Komisji Fulbrighta. Autorka pragnie wyrazić ogromną wdzięczność i podziękowania Pani prof. zw. dr hab. Wiesławie Przybylskiej-Kapuścińskiej, kierownikowi Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, któ- rej osobowość i energia, a także mądrość, wsparcie i nieprzeciętna cierpliwość sprawiły, że książka ta ujrzała światło dzienne. Autorka chciałaby również podziękować dotychczasowym i przyszłym czy- telnikom za sięgnięcie do książki i mobilizację do przygotowania jej drugiego wydania. Przy tej okazji, życzy im interesującej i pożytecznej lektury, która – ma nadzieję – przerodzi się w efektywne lokaty ich środków w funduszach inwestycyjnych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: