Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00067 007520 22961031 na godz. na dobę w sumie
Funkcjonowanie e-biznesu - ebook/pdf
Funkcjonowanie e-biznesu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 246
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-099-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Publikacja jest poświęcona tematyce e-biznesu, jego podstawowym problemom, modelom i strategiom wykorzystywanym przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą przez Internet. Zawiera omówienia segmentów e-biznesu, ich zalet, wad oraz kluczowych determinantów funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi gospodarki. Dotyczy zagadnień związanych z infrastrukturą technologiczną i sprzętową, a także architekturą e-biznesu. Przedstawiono w niej wskazówki pozwalające na harmonizację procesów biznesowych. Szczególną uwagę poświęcono zarządzaniu relacjami z klientem i partnerami biznesowymi, planowaniu zasobów przedsiębiorstwa, zarządzaniu łańcuchem dostaw, wiedzą i przepływami pracy, przetwarzaniu analitycznemu oraz systemom handlu elektronicznego. Zaprezentowano też nowe rozwiązania informatyczne wspierające rozwój e-biznesu. Na uwagę zasługują studia przypadków powszechnie znanych firm działających w środowisku wirtualnym. Każdy rozdział został zakończony pytaniami problemowymi I testem prawda/fałsz.

Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, a także wszystkich zainteresowanych tematyką e-biznesu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Misztal – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Zakład Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 RECENZENT Janusz Wielki REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Danuta Bąk SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/kantver © Copyright by Anna Misztal, Łódź 2018 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08269.17.0.M Ark. wyd. 11,0; ark. druk. 15,375 ISBN 978-83-8142-098-3 e-ISBN 978-83-8142-099-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 E-biznes – podstawowe problemy 1.1. Nowa gospodarka 1.2. E-biznes – konceptualizacja terminu 1.3. Narodziny i rozwój e-biznesu 1.4. Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu 1.5. Cele wdrożeń rozwiązań e-biznesowych w sferze procesów podstawowych 1.6. Zalety i wady e-biznesu 1.7. Studia przypadków 1.7.1. CCC – wykorzystanie tradycyjnych i internetowych ka- nałów sprzedaży 1.7.2. Kazus Allegro – funkcjonowanie serwisu aukcyjnego 1.8. Pytania problemowe 1.9. Test Prawda/Fałsz Rozdział 2 Modele działalności e-biznesowej 2.1. Relacje pomiędzy podmiotami e-biznesu 2.2. Model biznesu i jego znaczenie w e-gospodarce 2.3. Klasyfikacje modeli e-biznesu 2.3.1. Podstawowe modele biznesu elektronicznego 2.3.2. Autorskie modele biznesu elektronicznego 2.4. Studia przypadków 2.4.1. Allegro – model aukcji elektronicznej 2.4.2. Netflix – model abonencki 2.4.3. Czytam.pl – model e-sklepu 2.4.4. LinkedIn – model pośrednika 2.5. Pytania problemowe 2.6. Test Prawda/Fałsz 9 13 13 20 25 26 28 33 36 37 43 45 45 49 49 53 58 59 61 66 66 67 70 72 74 74 5 Spis treści Rozdział 3 Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu 3.1. Teoretyczne podstawy budowania strategii biznesowych 3.2. Strategia e-biznesu – elementy składowe 3.3. Czynniki sukcesu strategii e-biznesowej 3.4. Strategia tworzenia modeli e-biznesowych 3.5. Studia przypadków 3.5.1. Morele.net – lider polskiego rynku e-commerce w seg- mencie dystrybucji IT/consumer electronics 3.5.2. YouTube 3.6. Pytania problemowe 3.7. Test Prawda/Fałsz Rozdział 4 Segmenty e-biznesu 4.1. Podstawowe klasyfikacje e-biznesu 4.2. E-usługi 4.3. E-marketing 4.4. E-commerce (handel elektroniczny, handel online, electro- 77 77 82 88 90 93 93 97 100 100 103 103 105 109 nic commerce) 4.5. Obsługa e-biznesu 4.6. Studia przypadków 4.6.1. Strategie marketingowe 4.6.2. E-usługi 122 127 130 130 4.6.1.1. Samsung i selfie gwiazd z rozdania Oscarów 2014 130 131 4.6.1.2. “Like my addiction” Fundacji Addict Aide 4.6.1.3. „Czego szukasz w święta” Allegro 132 132 4.6.1.4. Deadpool – kampania promocyjna filmu 134 4.6.1.5. Dziki Sad/Grupa Żywiec 135 135 135 136 137 138 139 139 139 140 141 4.6.2.1. Historia pojazdu 4.6.2.2. Pracuj.pl 4.6.2.3. Bankier.pl 4.6.2.4. Naszemiasto.pl 4.6.2.5. Filmweb.pl 4.6.3. E-handel 4.6.3.1. Ceneo.pl 4.6.3.2. Mall.pl 4.7. Pytania problemowe 4.8. Test Prawda/Fałsz 6 Spis treści Rozdział 5 Systemy informatyczne e-biznesu 5.1. Infrastruktura technologiczna i sprzętowa biznesu elektro- nicznego 5.2. Systemy informatyczne zarządzania w e-biznesie 5.2.1. Zarządzanie relacjami z klientem – CRM (Customer Relationship Management) 5.2.2. Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi – PRM (Partner Relationship Management) 5.2.3. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – ERP (Enter- prise Resource Planning) 5.2.4. Zarządzanie łańcuchem dostaw – SCM (Supply Chain Management) 5.2.5. Zarządzanie wiedzą – KM (Knowledge Management) 5.2.6. Zarządzanie przepływem pracy – WM (Workflow Ma- nagement) 5.2.7. Przetwarzanie analityczne – BI (Business Intelligence) 5.2.8. Systemy handlu elektronicznego – e-commerce 5.3. Wybrane nowe rozwiązania informatyczne dla e-biznesu 5.3.1. Big Data 5.3.2. Przetwarzanie w chmurze (cloud computing) 5.3.3. Internet rzeczy 5.3.4. Automatyzacja procesów biznesowych 5.3.5. Technologie i narzędzia mobilne 5.4. Studia przypadków 5.4.1. Empik.com – zarządzanie relacjami z klientem 5.4.2. Frisco.pl – dostawy na kliknięcie 5.4.3. eSKY.pl na skrzydłach systemu ERP Microsoft 5.4.4. Wdrożenie systemu Asseco Softlab ERP w Agito S.A. 5.4.5. Comarch Business Intelligence w DNB Nord Polska S.A. 5.4.6. Integracja systemu e-commerce z Comarch ERP XL w Monnari Trade S.A. 5.4.7. System zarządzania zasobami ludzkimi Macrologic w Douglas Polska Sp. z o.o. 5.5. Pytania problemowe 5.6. Test Prawda/Fałsz 145 145 149 152 159 162 166 169 172 175 177 178 179 180 182 183 184 185 185 186 187 188 190 192 194 195 195 7 Spis treści Rozdział 6 Praktyczny wymiar e-biznesu 6.1. Rozwój e-biznesu w Polsce 6.2. Zakładanie i prowadzenie e-biznesu – aspekt organizacyjno- -podatkowy 6.3. Finansowanie e-biznesu 6.4. Studia przypadków 6.4.1. Nk.pl (wcześniej nasza-klasa.pl) vs Facebook 6.4.2. Allegro vs eBay Polska 6.5. Pytania problemowe 6.6. Test Prawda/Fałsz Zakończenie Bibliografia Odpowiedzi do Testu Prawda/Fałsz 199 199 209 216 219 219 222 223 223 227 231 245 Wprowadzenie Od momentu pojawienia się Internetu, medium to ustawicznie wkracza coraz głębiej nie tylko w  sferę życia codziennego większości ludzi, ale również staje się wyznacznikiem nowych trendów w prowadzeniu dzia- łalności gospodarczej. Postęp w  obszarze technologii informatycznych stworzył nowe warunki dla kształtowania się wymiany rynkowej. Infor- macja stała się podstawowym nośnikiem wartości na rynku elektronicz- nym, na którym dzięki wykorzystaniu sieci komputerowych możliwe jest przesyłanie wiadomości o produktach i usługach oraz zawieranie trans- akcji kupna i sprzedaży. Rozwój systemów oraz technologii informatycznych i komunikacyj- nych powoduje, że biznes zmienia swoją tradycyjną formę i przenosi się do sieci. Działalność gospodarcza prowadzona za pośrednictwem Inter- netu określana jest mianem biznesu elektronicznego lub e-biznesu. Sta- nowi ona dowolną formę wymiany informacji, produktów, usług lub to- warów między uczestnikami przedsięwzięcia, dokonywanej przy użyciu łączy elektronicznych. E-biznes jest zatem sposobem prowadzenia firmy, który polega na wykorzystaniu potencjału nowoczesnych technologii in- formacyjnych i informatycznych w celu dostarczenia klientom produk- tów i usług o najwyższej jakości. Gwałtowny rozwój e-biznesu w ostatnich latach wynika z szeregu jego zalet, do których można zaliczyć: podniesienie poziomu konkurencyj- ności organizacji wykorzystującej umiejętnie Internet, globalny zasięg, oszczędność czasu, niższe koszty w porównaniu z działalnością tradycyj- ną oraz bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przed- siębiorstwa. Biznes internetowy utożsamiany jest najczęściej z handlem elektronicznym, który stanowi jego zasadniczą i najobszerniejszą gałąź. Ponadto obejmuje on również między innymi bankowość, szkolenia i edukację, kulturę, pracę oraz system internetowych płatności. Biznes elektroniczny wprowadza nowe koncepcje zarządzania orga- nizacją, prowadzi do większej jej otwartości na świat zewnętrzny, przy- czynia się do poprawy relacji oraz ułatwia komunikację z  partnerami, kontrahentami i odbiorcami dóbr. E-biznes niesie ze sobą konieczność 9 Wprowadzenie stworzenia modeli i strategii biznesowych, które oparte są na efektyw- nym wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnych oraz komputerowych. Wpływają one na kształt i styl kierowania organizacją, umożliwiają ela- styczne i oparte na tanich metodach prowadzenie biznesu. W literaturze przedmiotu występuje wielość definicji, poglądów i sta- nowisk dotyczących istoty i klasyfikacji biznesu elektronicznego. Należy jednak zauważyć, że u podstaw jego rozwoju leży nieograniczona komu- nikacja, wymiana informacji i  danych oraz zastosowanie nowych roz- wiązań technologicznych. Zmienność otoczenia rynkowego oraz ciągły postęp w rozwoju nowych technologii powodują, że biznes elektroniczny zmienia się nieustannie i nie da się go opisać za pomocą jednej definicji. Prezentowane opracowanie poświęcone jest w  szczególności istocie e-biznesu, modelom i  strategiom wykorzystywanym przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą przez Internet, systemom infor- matycznym oraz rozwojowi biznesu elektronicznego w Polsce. Wpisuje się ono w nurt analiz dotyczących zarządzania współczesną, otwartą or- ganizacją, dla której sieć jest podstawowym elementem rozwoju. Praca składa się z sześciu rozdziałów o charakterze merytoryczno-metodycz- nym, w których główny nacisk położono na kwestie teoretyczne związa- ne z funkcjonowaniem biznesu elektronicznego. Rozważania teoretyczne podparto studiami przypadków, ponadto każdy rozdział zakończono py- taniami problemowymi oraz testem Prawda/Fałsz. Rozdział 1, zatytułowany E-biznes – podstawowe problemy, poświę- cony został kluczowym zagadnieniom związanym z  istotą i  funkcjo- nowaniem biznesu elektronicznego. Punktem wyjścia dla właściwych rozważań jest zarysowanie problematyki nowej ekonomii. Dalszą część rozdziału dedykowano omówieniu zagadnień teoretycznych związanych z e-biznesem, jego genezą, celami, wadami i zaletami. Rozdział 2, Modele działalności e-biznesowej, opisuje zagadnienia do- tyczące modeli biznesu elektronicznego. Wstępne rozważania poświęco- no omówieniu relacji pomiędzy podmiotami e-biznesu. W dalszej części rozdziału podjęto problematykę związaną ze znaczeniem modeli w roz- woju nowej gospodarki. Przedstawiono podstawowe klasyfikacje modeli działalności gospodarczej w Internecie. W rozdziale 3, Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu, zilu- strowano teoretyczne podstawy budowania strategii biznesowych, wska- zano na różnice pomiędzy tradycyjną strategią a strategią e-biznesową. 10 Wprowadzenie Opisano poglądy dotyczące relacji pomiędzy modelami i  strategiami działalności gospodarczej. Wskazano podstawowe czynniki sukcesu oraz elementy składowe strategii w biznesie elektronicznym. Rozdział 4, Segmenty e-biznesu, zawiera omówienie segmentów bizne- su elektronicznego. Szczególną uwagę zwrócono na bardziej szczegółowe przedstawienie e-usług, e-marketingu, e-handlu oraz obsługi e-biznesu. Zaprezentowano zalety, wady oraz kluczowe determinanty ich funkcjo- nowania i rozwoju. Rozdział 5, Systemy informatyczne e-biznesu, przedstawia zagadnienia związane z infrastrukturą technologiczną i sprzętową oraz architekturą e-biznesu. Omówiono rozwiązania pozwalające na harmonizację proce- sów biznesowych. Szczególną uwagę poświęcono zarządzaniu relacjami z klientem, partnerami biznesowymi, planowaniu zasobów przedsiębior- stwa, zarządzaniu łańcuchem dostaw, wiedzą oraz przepływami pracy, przetwarzaniu analitycznemu oraz systemom handlu elektronicznego. Zaprezentowano nowe rozwiązania informatyczne wspierające rozwój e-biznesu. W rozdziale 6, Praktyczny wymiar e-biznesu, zaprezentowano rozwój e-biznesu w Polsce. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z za- kładaniem i prowadzeniem biznesu elektronicznego w aspekcie organi- zacyjno-podatkowym, wskazano również podstawowe sposoby finanso- wania działalności gospodarczej w Internecie. Prezentowana praca jest wycinkiem szerokiej, złożonej oraz podlega- jącej ciągłej ewolucji problematyki prowadzenia działalności gospodar- czej w Internecie. Zaprezentowane metody, techniki oraz narzędzia mają charakter wybranych zagadnień opisujących jakże szeroki zakres podję- tej problematyki. Autorka podjęła próbę omówienia materii szczególnie istotnej z punktu widzenia ekonomii i zarządzania. Opracowanie może stanowić kompendium wiedzy dotyczącej funkcjonowania biznesu elek- tronicznego. W tym znaczeniu ma charakter podręcznika akademickiego. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, w  tym przede wszystkim do młodzieży akademickiej kierunków ekonomicz- nych i zarządzania, a także wszystkich zainteresowanych omawianą pro- blematyką, którzy chcą zdobyć i wykorzystać wiedzę na temat e-biznesu. 11 Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1 E-biznes – podstawowe problemy 1.1. Nowa gospodarka Nowa gospodarka (ang. new economy) odzwierciedla zmiany zachodzą- ce we współczesnych systemach gospodarczych, będące wynikiem glo- balizacji, wzrostu konkurencyjności oraz oddziaływania nowych tech- nologii informatycznych (Skrzypek, 2013: 126). Podstawową kategorią w nowej gospodarce jest informacja, zaś wiedza traktowana jest jako stra- tegiczny zasób organizacji, decydujący o jej rozwoju i konkurencyjności (Wyrozębski, Juchnowicz, Metelski, 2012: 23–26). Pojęcia „nowa gospodarka” po raz pierwszy użyto w odniesieniu do gospodarki USA drugiej połowy lat 90. XX w., która charakteryzowała się gwałtownym wzrostem koniunktury gospodarczej. Miała wówczas miej- sce transformacja systemu ekonomicznego Stanów Zjednoczonych z go- spodarki opartej na przemyśle do gospodarki opartej na rozwoju nowych technologii. Niewątpliwą rolę odegrało tu upowszechnienie wykorzysta- nia komputerów i rozwój sieci teleinformatycznych. Badacze przedmiotu zainteresowali się zachodzącymi zmianami i  zaczęli poszukiwać wyja- śnień nowych zjawisk. W literaturze przedmiotu brak jednej, powszechnie akceptowanej de- finicji terminu nowa gospodarka, co więcej, istnieje wiele określeń tego pojęcia: gospodarka sieciowa, gospodarka postindustrialna, gospodarka napędzana wiedzą, gospodarka oparta na wiedzy, trzecia fala, gospodar- ka usługowa, digitalna, wirtualna, informatyczna, czy cywilizacja tercjal- na (Fazlagić, 2000: 292; Kukliński, 2003: 123). Mnogość pojęć, zdaniem L. Zachera, jest odzwierciedleniem wielopłaszczyznowości zjawiska oraz 1.1. Nowa gospodarka 13 stosowania odmiennych podejść analitycznych, odnoszących się do usie- ciowienia, roli informacji, cywilizacyjnej odrębności gospodarki, czy cy- fryzacji (Zacher, 2001: 56). Zgodnie z  propozycją ekspertów Organizacji Współpracy Gospo- darczej i Rozwoju gospodarka oparta na wiedzy „bezpośrednio bazuje na produkcji, dystrybucji i  stosowaniu wiedzy i  informacji” (OECD/ GD(96)102). GUS podkreśla, że jest to „nowoczesny model gospodarki rozwijającej się w wirtualnej przestrzeni, w której prowadzona jest dzia- łalność ekonomiczna, transakcje finansowe, gdzie dochodzi do tworze- nia i wymiany kontaktów między uczestnikami biznesu ” (GUS, 2014). Podstawą funkcjonowania nowego porządku są technologie informa- cyjne i  komunikacyjne (ICT – ang. Information and Communication Technologies), określane również mianem technik informacyjnych lub technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (Woroniecki, 2001: 226–229). Wiedza traktowana jest tu jako podstawowa determinanta wzrostu gospodarczego (Ministerstwo Gospodarki, 2001: 5). Podobne podejście prezentuje R. Żelazny, który uważa, że nowa gospodarka jest „oparta na coraz większym udziale wiedzy i informacji w osiąganiu celu gospodarczego, co znajduje odzwierciedlenie w  rozwoju opartych na wiedzy technologii (w szczególności ICT) oraz ich ekspansji we wszyst- kie dziedziny gospodarowania, przyczyniając się na zasadzie sprzężenia zwrotnego z postępującą globalizacją do modyfikacji dotychczas obowią- zujących prawidłowości ekonomicznych” (Żelazny, 2003: 88). P. F. Druc- ker akcentuje, że nowa gospodarka to porządek ekonomiczno-społeczny, w  którym wiedza i  umiejętności są kluczowym zasobem. Podstawowe wyzwanie stanowią nierówności społeczne, które powstają na skutek róż- nego poziomu wiedzy (Skrzypek, 2011: 270). Autor podkreśla, że „wiedza nie będzie co prawda jedynym źródłem przewagi konkurencyjnej – lecz za to najważniejszym” (Drucker, 1999: 7–8). S. Wrycza utożsamia nową gospodarkę z „wirtualną areną, na której prowadzona jest działalność, zawierane są transakcje, dochodzi do tworzenia oraz wymiany warto- ści i gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty między jej uczestnikami” (Wrycza, 2010: 490). Treściowe podejście prezentuje I. Miciuła, który stwierdza, że stanowi ona „wykorzystywanie technologii informacyjnej w procesach gospodarczych (produkcja, sprzedaż, dystrybucja produk- tów lub usług) poprzez sieci teleinformatyczne” (Miciuła, 2015: 54). J. Ki- sielnicki zaznacza, że gospodarka elektroniczna to „wymiana: towarów, 14 1. E-biznes – podstawowe problemy usług i własności intelektualnej wszelakiego rodzaju przez media elektro- niczne. Jest to też sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez uniwersalne i powszechne sieci komputerowe. Gospodarka elektroniczna jest konsekwencją rozwoju technologicznego i konwergencji, czyli połą- czenia się i przenikania: technik przetwarzania danych, telekomunikacji i wiedzy” (Kisielnicki, 2008: 338). Zgodnie z podejściem R. Borowieckie- go i M. Kwiecińskiego, jest to „zarządzanie zasobami w procesie wymiany handlowej (usług) wykorzystującej systemy i sieci teleinformacyjne” (Bo- rowiecki, Kwieciński, 2003: 36). W. Chmielarz kładzie nacisk na istnie- nie wirtualnych, sztucznych organizacji społeczno-ekonomicznych, któ- rych „architektura ze względu na swą dynamiczną złożoność i specyfikę używanej infrastruktury nie może być zastosowana w sposób statyczny w świecie realnym, chociaż towary i płatności występujące w tej sferze należą właśnie do tego świata” (Chmielarz, 2007: 27). Nowa gospodarka jest następstwem zmian zachodzących w  społe- czeństwie, ekonomii, technologii i komunikacji. Ze względu na wysoki poziom ryzyka, związany bezpośrednio ze zmiennością otoczenia, cha- rakteryzuje się wysoką niestabilnością (Bryl, 2013: 36). Rozwój przed- siębiorstw uwarunkowany jest przez globalny charakter działań, zasoby kapitału intelektualnego, procesowe podejście do zarządzania, innowa- cyjność i otwartość na badania (Michalski, 2011: 125–134). W zarządza- niu organizacjami w  warunkach nowej ekonomii wykorzystywany jest styl partycypacyjny nastawiony na kooperację i strategiczne podejście do zasobów ludzkich (zob. tab. 1.1). Tabela 1.1. Gospodarka tradycyjna a nowa gospodarka – wybrane różnice Wyszczególnienie Podstawowy zasób Wpływ otoczenia Rozwój Planowanie Ryzyko Wartość rynkowa Tradycyjna gospodarka Nowa gospodarka kapitał materialny kapitał intelektualny (wiedza) względna równowaga zmienność stabilny długookresowe niechęć do niepowodzenia wysoki poziom zależności od aktywów materialnych trudny do przewidzenia oparte na bieżących decyzjach prognoza i planowanie ryzyka wyznaczona w oparciu o wartość kapitału intelektualnego Charakter działalności produkcyjna usługowa Badania powtarzalność zachęca do eksperymentowania i innowacyjności 1.1. Nowa gospodarka 15 Tabela 1.1. cd. Wyszczególnienie Charakter powiązań Tradycyjna gospodarka formalne Nowa gospodarka nieformalne Wyniki słabe powiązanie pomiędzy rezultatami a korzyściami Styl zarządzania nakazy i kontrola bezpośrednie powiązanie pomiędzy rezultatami a korzyściami partycypacyjny Strategia Przyszłość ukierunkowana na sprostanie konkurencji przewidywanie przyszłości nastawiona na współpracę kształtowanie lub adaptacja do przyszłości Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kuna-Marszałek, 2016: 95–96; Skrzypek, 2013: 130. Podstawowymi wyróżnikami nowej gospodarki są: traktowanie kapitału intelektualnego jako podstawowego zasobu organizacji, duża zmienność otoczenia, elastyczne podejście do podejmowania decyzji, partycypacyjny styl zarządzania, wzrost znaczenia działalności usługo- wej, zwiększenie roli współpracy, bezpośrednie powiązanie pomiędzy re- zultatami a korzyściami. Ważną rolę odgrywa innowacyjność oraz zdol- ność adaptacji do zewnętrznych uwarunkowań. Źródła wzrostu w  nowej gospodarce związane są z  pojawieniem się efektów sieciowych oraz wzrostem przychodów. Zatem jak pisze A. Wojty- na, „źródłem wartości będzie powszechność, a nie rzadkość, gdyż wartość dobra będzie wzrastać proporcjonalnie do liczby użytkowników” (Wojty- na, 2001: 6). Istotność wiedzy akcentuje również A. K. Koźmiński, który uważa, że „gospodarka oparta na wiedzy to jest taka gospodarka, w któ- rej działa wiele przedsiębiorstw, które na wiedzy opierają swoją przewagę konkurencyjną […] przez budowanie gospodarki opartej na wiedzy będę tu rozumiał stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i sukcesowi przedsiębiorstw [...]. Tymi podmiotami mogą być m.in. państwo, władze lokalne, przedsiębiorstwa (zwłaszcza sektora finansowego), środowiska in- telektualne i akademickie” (Koźmiński, 2001: 87–88). Jak podkreśla D. Bell, „wiedza i informacja stały się źródłem strategii i przemian społeczeństwa, czyli tym samym, co kapitał i  praca w  społeczeństwie przemysłowym” (Bell, 1983: 228–229). A. Toffler utożsamia nową gospodarkę z trzecią falą, która reprezentuje gospodarkę poprzemysłową, o której kształcie decydują informacja oraz intelekt. Przeobrażenia zachodzące w światowej gospodar- ce są efektem rewolucji technologicznej, globalizacji oraz postępu nauki. 16 1. E-biznes – podstawowe problemy Współczesne przemiany systemów społeczno-gospodarczych rozpa- truje się według trzech podejść: Ȥ gospodarki postindustrialnej, związanej ze zmniejszaniem się udzia- łu w PKB produkcji przemysłowej i wzrostem znaczenia usług, de- industrializacją, paradygmatem rozwoju opartym na współczesnych technologiach, powstaniem nowych form działalności gospodarczej (Bryl, 2013: 15); Ȥ społeczeństwa informacyjnego, które charakteryzuje się upowszech- nieniem technologii informacyjnych, wzrostem liczby pracowników umysłowych, wykluczeniem cyfrowym jednostek nieposiadających dostępu do sektora ICT; Ȥ gospodarki opartej na wiedzy, stanowiącej rezultat globalizacji, dematerializacji i decentralizacji, wzrostu znaczenia aktywów nie- materialnych, w  tym kapitału intelektualnego, innowacyjności, elastyczności i  usieciowienia przedsiębiorstw (Matusiak, 2010: 13–18). Nowa gospodarka zawiera w  sobie teorię oraz wizję podejścia do problematyki mikro- i  makroekonomicznej, uwzględniającą oddzia- ływanie gospodarki cyfrowej na organizację (Kisielnicki, 2002: 154). Wynika ona z  ekonomii sieci i  jest rezultatem zastosowania nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych w zarządzaniu infor- macjami (Skrzypek, 2013: 127). Zdaniem Powella i  Snellmana nową gospodarkę wyznaczają produkcja i  usługi oparte na wiedzy, które „przyczyniają się do przyspieszenia tempa postępu technologiczne- go i  naukowego, jak i  powodują jego szybkie starzenie się” (Powell, Snellman, 2004: 199). Kluczowym elementem nowych form prowa- dzenia działalności gospodarczej są technologie informatyczne, które warunkują zmiany procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw, pomiędzy nimi, w relacjach z i między klientami. Procesy obejmujące obsługę zamówień, płatności, promocję i dostawę są tu realizowane na drodze elektronicznej. Nową gospodarkę tworzą cztery filary: system innowacyjności, sys- tem edukacyjno-szkoleniowy, system informacyjno-komunikacyjny oraz zarządzanie wiedzą na poziomie innowacji. Podstawę dla jej rozwoju sta- nowią sieci i usługi telekomunikacyjne oraz wiedza, która jest podsta- wową determinantą funkcjonowania i wyznacznikiem konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa (zob. schemat 1.1). 1.1. Nowa gospodarka 17 System innowacyjności System edukacyjno-szkoleniowy System informacyjno-komunikacyjny Zarządzanie wiedzą na poziomie innowacji Y R A L I F Nowa gospodarka Sieci i usługi telekomunikacyjne jako szkielet Wiedza jako podstawa Schemat 1.1. Elementy tworzące nową gospodarkę Źródło: opracowanie własne na podstawie: Grudzewski, Hejduk, 2007: 10; Skrzypek, 2011: 270–271. Wysoce konkurencyjne otoczenie powoduje, że przedsiębiorstwa mu- szą natychmiast reagować na szanse i zagrożenia płynące z zewnątrz. Od- powiedzią mogą tu być następujące działania: tworzenie strategicznych systemów zarządzania i rozwoju, wdrażanie zaawansowanych rozwiązań dla biznesu, ukierunkowanie na realizację indywidualnych zamówień, preorientacja metody polegającej na gruntownym przekształceniu pro- cesów organizacji (ang. Business Process Reengineering), wprowadze- nie systemu zarządzania jakością, zarządzanie relacjami z  klientami CRM (Customer Relationship Management) (Turban, Leidner, McLean, Wetherbe, 2006: 10–14). Rozwój współczesnego biznesu uwarunkowany jest przez globali- zację, transformację ekonomiki przemysłu, przeobrażenia procesów biznesowych oraz powstanie elektronicznej gospodarki. Wzrost współ- zależności, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, decentralizacja, wy- korzystanie nowych technologii, spłaszczenie struktury zarządzania oraz zdolność podmiotów gospodarczych do adaptacji do zmieniające- go się otoczenia mają decydujące znaczenie dla funkcjonowania współ- czesnych organizacji. Wiedza w nowej gospodarce jest produktem, a za- razem czynnikiem decydującym o  poziomie wzrostu gospodarczego (Wronowska, 2004: 426). Zdaniem P. F. Druckera „nowe społeczeństwo będzie społeczeństwem wiedzy. Wiedza stanie się zasadniczym zaso- bem, a pracownicy wiedzy będą dominującą grupą wśród zasobów pra- 18 1. E-biznes – podstawowe problemy cy” (Drucker, 2001:  4). Znaczenie wiedzy eksponuje A. Toffler, który uważa, że wiedza „jest najbogatszym źródłem władzy i kluczem do jej zdobywania [...] wiedza przestała być dopełnieniem władzy wspartej na pieniądzu i przemocy, a stała się jej rdzeniem” (Toffler, za: Nonaka, Takeuchi, 2000: 23). Determinanty zmiany warunków funkcjonowania współczesnego biznesu Globalizacja Ȥ Współzależ- ność Ȥ Integracja Ȥ Wzrost konku- rencyjności Transformacja ekonomiki przemysłu Transformacja procesów biznesowych Powstanie elektronicznej gospodarki Ȥ Decentrali- zacja Ȥ Elastyczność Ȥ Telepraca Ȥ Koordynacja Ȥ Spłaszczenie struktury zarządzania Ȥ Sieć jako miej- sce rozwoju biznesu Ȥ Elektroniczne zarządzanie Ȥ Szybkie reagowanie na zmiany Ȥ Gospodarka oparta na wiedzy Ȥ Produktyw- ność Ȥ Zmienność otoczenia Ȥ Nowe wyroby Ȥ Czas jako element kon- kurencyjności Schemat 1.2. Czynniki warunkujące zmianę funkcjonowania biznesu Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pi.zarz.agh.edu.pl/tematy/wprowSI/wprowSI_w1.pdf [do- stęp 01.05.2017]. Nową ekonomię tworzą: rząd i  jego agendy, władze samorządowe, instytuty, szkoły wyższe i  przedsiębiorstwa. Zdaniem B. Wawrzyniaka i M. W. Staniewskiego „za głównego aktora budowania GOW uznajemy przedsiębiorców w pełnej gamie form własności przedsiębiorstwa i nad- zoru korporacyjnego” (Wawrzyniak, Staniewski, 2001: 8). Nowa gospodarka w dużej mierze związana jest z teoriami wzrostu endogenicznego, które zakładają, że określone czynniki produkcji po- wstają na skutek akumulacji kapitału wiedzy, a postęp techniczno-orga- nizacyjny uzależniony jest od polityki społeczno-gospodarczej oraz roz- woju społeczeństwa (Zienkowski, 2003: 16). 1.1. Nowa gospodarka 19 1.2. E-biznes – konceptualizacja terminu Funkcjonowanie i zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem uzależ- nione jest od szeregu czynników, w tym od możliwości informacyjnych i komunikacyjnych. Rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycz- nych, a  w  szczególności Internetu, doprowadził do powstania nowego rynku wymiany informacji oraz ewolucji w myśleniu o handlu towarami i usługami (Żurak-Owczarek, 2008: 177). Stał się impulsem dla nowego wymiaru prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. „e-biznesu”. W literaturze przedmiotu terminy „e-biznes” i „e-gospodarka” uży- wane są bardzo często zamiennie, choć należy zauważyć, iż zakres „e-go- spodarki” jest szerszy. Elektroniczna gospodarka to taki „rodzaj gospo- darki, w której produkty i usługi cyfrowe są środkiem realizacji procesów biznesowych” (Cellary, 2012: 149). Definiowana jest ona również jako „wirtualna arena, na której prowadzona jest działalność, przeprowadza- ne są transakcje, dochodzi do tworzenia i wymiany wartości i gdzie doj- rzewają bezpośrednie kontakty pomiędzy jej uczestnikami” (Hartman, Sifonis, Kador, 2001: 18). E-gospodarka utożsamiana jest z gospodarką opartą na wiedzy, gdyż traktuje o zdolności wykorzystania nauki, kwali- fikacji i kompetencji do tworzenia wartości, przychodów i zysków (Tap- scott, 1998). Jest ona „nowoczesnym modelem gospodarki rozwijającej się w przestrzeni wirtualnej, w której prowadzona jest działalność eko- nomiczna, transakcje finansowe, gdzie dochodzi do tworzenia i wymiany kontaktów między uczestnikami biznesu” (Miciuła, 2014: 84). Określana jest jako zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i sie- ci teleinformacyjnych w procesach gospodarczych, w tym w produkcji, sprzedaży i dystrybucji wyrobów. Wyróżnikiem gospodarki elektronicz- nej jest koncentracja działań podmiotów gospodarczych na niematerial- nych zasobach, w tym przede wszystkim na kapitale intelektualnym (Du- dek, 2011: 2). E-gospodarka to obszar funkcjonowania przedsiębiorstw, które zajmują się e-biznesem (Glinkowska, 2011: 31). Elektroniczny biznes jest częścią gospodarki elektronicznej, nato- miast e-handel można traktować jako podzbiór e-biznesu. Handel elek- troniczny składa się z e-tailingu (handlu detalicznego), e-merchandisingu (zakupów zaopatrzeniowych), e-bankingu (elektronicznej bankowości) oraz e-learningu (nauczania za pomocą elektronicznych środków komu- nikacji) (Glinkowska, 2011: 32). Należy zauważyć, że bankowość elek- 20 1. E-biznes – podstawowe problemy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Funkcjonowanie e-biznesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: