Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00227 003045 21325786 na godz. na dobę w sumie
GaduGadu, Tlen, ICQ i inne komunikatory internetowe. Ćwiczenia praktyczne - książka
GaduGadu, Tlen, ICQ i inne komunikatory internetowe. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-934-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komunikatory internetowe przebojem weszły do powszechnego użytku. Dziś trudno sobie wyobrazić Internet bez ICQ, Gadu-Gadu czy Tlenu. Te proste programy nie tylko pozwalają na prowadzenie rozmów z innymi użytkownikami sieci w czasie rzeczywistym -- ich możliwości są coraz bogatsze i obejmują także wysyłanie wiadomości SMS, wspólne surfowanie po stronach WWW a nawet komunikację głosową, mogącą w wielu przypadkach zastąpić rozmowy telefoniczne. Komunikatory służą nie tylko rozrywce, stanowią także doskonałe wsparcie pracy grupowej wykorzystywane w wielu firmach.

Książka nauczy Cię korzystania z najpopularniejszych komunikatorów: Gadu-Gadu, Tlenu i ICQ. Niezależnie, który z tych programów wybierzesz, dowiesz się jak wykorzystać maksimum oferowanych możliwości. Nie zabrakło także informacji poświęconych IRC-owi i czatom.

Dowiesz się, jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl GaduGadu, Tlen, ICQ i inne komunikatory internetowe. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7197-934-7 Format: B5, stron: 94 Komunikatory internetowe przebojem wesz³y do powszechnego u¿ytku. Dziġ trudno sobie wyobraziæ Internet bez ICQ, Gadu-Gadu czy Tlenu. Te proste programy nie tylko pozwalaj¹ na prowadzenie rozmów z innymi u¿ytkownikami sieci w czasie rzeczywistym -- ich mo¿liwoġci s¹ coraz bogatsze i obejmuj¹ tak¿e wysy³anie wiadomoġci SMS, wspólne surfowanie po stronach WWW a nawet komunikacjê g³osow¹, mog¹c¹ w wielu przypadkach zast¹piæ rozmowy telefoniczne. Komunikatory s³u¿¹ nie tylko rozrywce, stanowi¹ tak¿e doskona³e wsparcie pracy grupowej wykorzystywane w wielu firmach. Ksi¹¿ka nauczy Ciê korzystania z najpopularniejszych komunikatorów: Gadu-Gadu, Tlenu i ICQ. Niezale¿nie, który z tych programów wybierzesz, dowiesz siê jak wykorzystaæ maksimum oferowanych mo¿liwoġci. Nie zabrak³o tak¿e informacji poġwiêconych IRC-owi i czatom. Dowiesz siê, jak: • Instalowaæ komunikatory i programy do IRC • Prowadziæ rozmowy w czasie rzeczywistym za pomoc¹ Gadu-Gadu, Tlenu, ICQ i IRC-a • Konfigurowaæ po³¹czenia g³osowe i optymalnie dobieraæ ich parametry • U¿ywaæ emotikonów, by urozmaiciæ swoje wypowiedzi • Przestrzegaæ zasad etykiety sieciowej i chroniæ swoj¹ prywatnoġæ • U¿ywaæ dodatkowego oprogramowania zwiêkszaj¹cego funkcjonalnoġæ komunikatorów. Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Rozdział 1. Komunikatory internetowe — co to takiego? ...................................................z........................7 Rozdział 2. Gadu-Gadu — pierwszy polski komunikator ...................................................z..........................9 Instalacja...................................................9...................................................9.................................9 Konfiguracja...................................................9...................................................9.........................11 Zmiana wyglądu — skóry ...................................................9...................................................9....16 Nawiązujemy pierwsze znajomości ...................................................9........................................17 Odbieranie rozmowy przychodzącej ...................................................9.......................................20 Dodatkowe możliwości okna rozmowy ...................................................9..................................21 Lista kontaktów ...................................................9...................................................9....................21 Status ...................................................9...................................................9................... .................23 Konferencje ...................................................9...................................................9..........................24 Wysyłanie i odbieranie plików...................................................9................................................26 Gadu-Gadu a SMS-y ...................................................9...................................................9............27 Rozmowy głosowe ...................................................9...................................................9...............28 Emotikony ...................................................9...................................................9................ ............30 Dodatki dla webmasterów ...................................................9...................................................9....31 Rozdział 3. Tlen — główny konkurent Gadu-Gadu ...................................................z.................................... 33 Szukamy klienta Tlen...................................................9...................................................9...........33 Instalacja...................................................9...................................................9...............................34 Rejestracja ...................................................9...................................................9............................34 Dostrajanie komunikatora ...................................................9...................................................9....37 Zmiana statusu...................................................9...................................................9......................43 Wyszukiwanie rozmówcy ...................................................9...................................................9....43 Pierwsze rozmowy ...................................................9...................................................9...............45 Rozmowy konferencyjne...................................................9...................................................9......45 Obsługa Gadu-Gadu ...................................................9...................................................9.............47 Zarządzanie listą kontaktów...................................................9....................................................49 Wysyłanie SMS-ów...................................................9...................................................9..............51 Emotikony ...................................................9...................................................9................ ............53 Obsługa konta e-mail na serwerze Tlen ...................................................9..................................54 Wysyłanie i odbieranie plików...................................................9................................................54 Rozmowy głosowe ...................................................9...................................................9...............56 Dodatkowe narzędzia dla webmasterów ...................................................9.................................58 4 Gadu-Gadu, Tlen, ICQ i inne komunikatory internetowe. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 4. ICQ — pierwowzór wszystkich komunikatorów...................................................z................. 59 Szukamy klienta ICQ ...................................................9...................................................9...........59 Instalacja i rejestracja ...................................................9...................................................9...........60 Wyszukiwanie rozmówcy ...................................................9...................................................9....63 Dodawanie osoby z listy wyszukiwania do listy kontaktów ...............................................64 Wysyłanie wiadomości do wyszukanej osoby...................................................9..................65 Więcej informacji o znalezionym użytkowniku ...................................................9...............67 Lista kontaktów ...................................................9...................................................9....................67 Wysyłanie wiadomości do ludzi z listy kontaktów ...................................................9.................68 ............69 Emotikony ...................................................9...................................................9................ Narzędzia webmasterskie ...................................................9...................................................9.....71 ...........71 Status...................................................9...................................................9................... Okno wysyłania wiadomości ...................................................9............................................72 Pozostałe webmasterskie wodotryski ...................................................9...............................73 Rozdział 5. Internetowe czaty ...................................................z............................................................................... 75 Logowanie ...................................................9...................................................9............................75 Pierwsze publiczne rozmowy...................................................9..................................................77 Prywatne rozmowy...................................................9...................................................9...............77 Ignorowanie natrętów...................................................9...................................................9...........78 Zmiana pokoi...................................................9...................................................9........................79 Emotikony ...................................................9...................................................9................ ............80 Rozdział 6. IRC — pierwowzór komunikacji sieciowej...................................................z............................ 81 Szukamy klienta IRC ...................................................9...................................................9...........81 Instalacja...................................................9...................................................9...............................82 Konfiguracja...................................................9...................................................9.........................82 Pierwsze połączenie ...................................................9...................................................9.............84 Rozmowy na kanale publicznym ...................................................9............................................86 Rozmowy prywatne.....................................9...................................................9............................87 Zakończenie połączenia ...................................................9...................................................9.......88 Dodatek............................................z...................................................z......................... ............................... 89 Alternatywne oprogramowanie ...................................................9...............................................89 Gadu-Gadu ...................................................9...................................................9.....................89 Tlen ...................................................9...................................................9..................... ...........90 ICQ...................................................9...................................................9.................................90 IRC ...................................................9...................................................9...................... ...........90 Emotikony ...................................................9...................................................9................ ............91 Etykieta sieciowych rozmów ...................................................9..................................................91 Podsumowanie...................................................z...................................................z............. .................... 93 Rozdział 6. IRC — pierwowzór komunikacji sieciowej IRC — Internet Relay Chat, jest usługą sieciową pozwalającą na prowadzenie rozmów w sieci w czasie rzeczywistym. Opóźnienia pomiędzy przesyłanymi wiadomościami oscylują w granicach kilku sekund, w związku z czym nie przeszkgadza to w prowadzeniu rozmów. Do posługiwania się IRC-em potrzeba specjalnego programu — klienta, który umożliwia nawiązanie połączenia i prowadzenie rozmów. W przeciwieństwie do opisanych w tej książce programów, klientów IRC-a jest bardzo dużo i nie stanowi problemu znalezienie odpowiedniej wersji dla posiadanej platformy sprzętgowej. Ze względy na znacznie większy stopień komplikacji oprogramowania, z IRC-a korzystają raczej użytkownicy bardziej doświadczeni, dzięki czemu dużo trudniej spotkać tutaj za- chowania typowe dla czatów czy też źle skonfigurowanygch komunikatorów. Ciekawostką IRC-a jest możliwość prowadzenia wojen o kanały zarządzania inteligentnymi programami — botami. Na następnych stronach postaram się wprowadzić cię w świat IRC-a, jednak z góry uprzedzam, że to jedynie mały wstęp dog tego ogromnego zagadnienia. Szukamy klienta IRC Sieć jest pełna oprogramowania do komunikacji z IRCnetem i trudno komuś narzucić program, z którego ma korzystać. Doskonale pamiętam, jak kilka lat temu szukałem od- powiedniego programu dla siebie. Przyznam się, że na IRC-u spędziłem ładnych kilka lat swojego życia, poznałem tam wielu ciekawych ludzi i zaliczyłem wiele fajnych zlotów i imprez. Przez cały ten czas używałem różnych programów zarówno dla MS Windows, jak i Linuksa. Były to programy tekstowe oraz rozbudowane graficzne narzędzia dla X- Window i MS Windows. 82 Gadu-Gadu, Tlen, ICQ i inne komunikatory internetowe. Ćwiczenia praktyczne W związku z tym miałem problem, który z nich opisać, ale postanowiłem przedstawić w tej książce MIRC-a, który jest jednym z najpopularniejszych programów tego typu. Można zaryzykować twierdzenie, że to właśnie na MIRC-u wzorowanych jest wiele in- nych programów. MIRC-a można pobrać ze strony http://www.mirc.co.uk/get.html. Program instalacyjny zajmuje ok. 1,2 MB. W chwili pisania książki najnowsza wegrsja nosiła numer 6.03. Ćwiczenie 6.1. Pobierz z sieci klienta IRC o nazwie MIRC. Program ten jest konieczny do wykonania dalszych ćwiczeń. Instalacja Po pobraniu pliku instalatora z sieci możemy przystąpić do instalacji programu. Wystarczy, że uruchomisz pobrany plik i będziesz postępował zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie monitora. Rysunek 6.1. Instalacja MIRC-a Ćwiczenie 6.2. Zainstaluj pobrany plik. Postępuj zgodnie z komunikatami widocznymi na ekranie monitora. Pamiętaj, że nie musisz nic zmieniać podczas instalacgji. Konfiguracja Podobnie jak wszystkie opisane dotychczas programy, MIRC wymaga konfiguracji zanim będziemy mogli nawiązać pierwsze IRC-owe znajomości. Zanim się tym jednak zajmiemy, musisz poznać kilka ważnych informacji. Rozdział 6. (cid:1) IRC — pierwowzór komunikacji sieciowej 83 IRC opiera się o sieć serwerów — IRCnet — połączonych ze sobą. Każdy z nich ma swój unikalny adres i pracuje na specjalnym porcie. Na każdym z nich są dostępne kanały i do każdego z nich są podłączeni użytkownicy. W związku z tym, że serwery są połączone ze sobą, to na każdym z nich dostępne są te same kanały i podłączeni są ci sami użytkow- nicy. Oczywiście od czasu do czasu któryś z serwerów IRCnetu się odłączy, jednak na zwyczajny użytkownik nie spotyka się z tym zbyt częstog. Skoro już wiesz, że są jakieś serwery i porty to pora poznać kilka adresów, z których bę- dziemy korzystać. Poniżej wypisałem serwery wraz z portami, na których pracują. Oczy- wiście są to tylko polskie serwery, ale to w zupełności wystarczy. (cid:1) poznan.irc.pl 6667 (cid:1) warszawa.irc.pl 6667 (cid:1) krakow.irc.pl 6667 (cid:1) wroclaw.irc.pl 6667 (cid:1) lublin.irc.pl 6667 Tuż po uruchomieniu MIRC-a na ekranie pojawi się okno konfigguracji. Rysunek 6.2. Konfiguracja — etap pierwszy W celu dodania nowego serwera musisz kliknąć przycisk gAdd. W nowym oknie wpisz adres i port serwera. Rysunek 6.3. Konfiguracja — etap drugi W polu Description wpisz opis dodawanego serwera. Natomiast poniżej w polu IRC Server jeden z adresów podanych wyżej np. poznan.irc.pl. W polu Port(s) musisz wpisać odpowied- ni port dla wybranego serwera. Dane serwera zostaną dodane po kliknięciu przycisku OK. 84 Gadu-Gadu, Tlen, ICQ i inne komunikatory internetowe. Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 6.3. Dodaj wybrany serwer do listy. Posłuż się odpowiednim opisem z niniejszego rozdziału. Teraz musisz wypełnić resztę pól z rysunku 6.2. Poniżej zamieściłem wykaz pól oraz tego, co powinieneś w nie wpisać. (cid:1) Full Name — wpisz swoje imię, (cid:1) E-mail Address — swój adres e-mail, (cid:1) NickName — wpisz pseudonim, pod którym chcesz być znany na IRC-ug, (cid:1) Alternative — wpisz alternatywny/zapasowy pseudonim. Ćwiczenie 6.4. Wypełnij pozostałe pola z okna widocznego na rysunku 6.2. W razie problemów posłuż się opisem zamieszczonym w niniejszym podrozdziale.g Przejdź teraz do opcji o nazwie Options znajdującej się w kolumnie po lewej stronie. Rysunek 6.4. Konfiguracja — etap trzeci Ćwiczenie 6.5. Skonfiguruj zawartość okna Options tak, by ustawienia zgadzały się z zawartością ry- sunku 6.4. Pierwsze połączenie Po skonfigurowaniu podstawowych opcji opisanych w poprzednim podrozdziale możemy nawiązać pierwsze połączenie z IRC-em. W tym celu musisz przejść do okna widocznego na rysunku 6.2 i kliknąć przycisk Connect to IRC Server. Po chwili na ekranie pojawi się szereg napisów, które nic ci nie mówią (rysunek 6.g5). Rozdział 6. (cid:1) IRC — pierwowzór komunikacji sieciowej 85 Rysunek 6.5. Log połączenia Jeżeli na ekranie zobaczysz tabelkę z powitaniem, oznacza to, że nawiązałeś połączenie z IRC-em. W przypadku gdy wspomniana tabela nie zostanie wyświetlona w oknie ko- munikatów, musisz spróbować połączyć się z innym serwegrem. Ćwiczenie 6.6. W oparciu o opis zawarty w niniejszym podrozdziale nawiąż połączenie z IRC-em. W razie problemów spróbuj się połączyć z innym serwerem IRCnetug. Po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawi się dodatkowe okno odpowiedzialne za dalszą część połączenia. Wystarczy, że w polu Enter name of chanel to join wpiszesz nazwę kanału poprzedzoną znakiem # i naciśniesz przycisk Join. Rysunek 6.6. Połączenie z kanałem Z pewnością zastanawiasz się, skąd się biorą kanały i jakie są ich nazwy. Na początek możesz spróbować łączyć się z kanałami o nazwach dużych miast np. #katowice, #krakow czy #warszawa. 86 Gadu-Gadu, Tlen, ICQ i inne komunikatory internetowe. Ćwiczenia praktyczne Jeżeli dany kanał jest przez ciebie często odwiedzany, to po wpisaniu jego nazwy w pole Enter name of chanel to join możesz użyć przycisku Add i dodać go do listy ulubionych kanałów. Dzięki temu w przyszłości unikniesz wpisywaniga nazw kanałów. Ćwiczenie 6.7. Dodaj do ulubionych wybrany kanał, a następnie się z ngim połącz. Rozmowy na kanale publicznym Po nawiązaniu połączenia z wybranym kanałem okno twojego MIRC-a ulegnie drobnej zmianie. Zwróć uwagę na rysunek 6.7, na którym dorysowałem trzy strzałki. Pierwsza z nich po- kazuje miejsce, gdzie znajduje się lista użytkowników podłączonych do kanału. Druga strzałka to okno rozmowy. Natomiast trzecia pokazuje aktualnie otwarte kanały lub pro- wadzone rozmowy. Rysunek 6.7. Rozmowa publiczna na kanale #katowice2 Bezpośrednio pod oknem oznaczonym strzałką numer dwa znajduje się wąskie pole, w którym wprowadzasz tekst. Po naciśnięciu klawisza Enter jest on wysyłany na kanał. Zasada prowadzenia rozmów na IRC-u jest bardzo prosta. Najpierw wpisujesz pseudonim osoby, do której kierujesz wiadomość na kanale głównym. Następnie wstawisz dwukropek i dopiero po nim wpisujesz wiadomość. Przykład znajdugje się poniżej. GHGNEGUELCMNGEK Zwróć uwagę, że w przykładzie nie ma polskich literę. To celowe działanie, ponieważ nie na każdym systemie operacyjnym polskie znaki diakrytyczne wpięsane na komputerze z MS Windows są poprawnie wyświetlane. Chodzi tutaj o problem ze stroęną kodową. Rozdział 6. (cid:1) IRC — pierwowzór komunikacji sieciowej 87 Ćwiczenie 6.8. Spróbuj przyłączyć się do rozmowy prowadzonej na wybranym przez ciebie kanale. Pamiętaj o tym, by zachowywać się kulturalnie, gdyż użytkownicy IRC-a są bardzo wyczuleni na tym punkcie. Rozmowy prywatne IRC pozwala na prowadzenie rozmów prywatnych z innymi osobami podłączonymi do serwerów. Poniżej rozpatrzyłem dwa przypadku nawiązywgania takiej rozmowy. Pierwszy sposób nawiązywania rozmowy prywatnej dotyczy sytuacji, gdy wybrany przez ciebie rozmówca jest obecny na kanale, na którym ty sam przebywasz. W takim przypadku wystarczy, że dwa razy klikniesz nazwę użytkownika na liście w prawej części okna. Zosta- nie otwarte nowe okno rozmowy, w którym będziesz mógł rozmawiać tylko z tą jedną wy- braną osobą, a nic z tego okna nie wycieknie na głównyg kanał. Pamiętaj, by w czasie rozmów prywatnych nie pomylić ęokienek. Bardzo często prowadzi to do śmiesznych, a czasem nawet przykrych incydentęów. Ćwiczenie 6.9. Nawiąż rozmowę prywatną; w tym celu kliknij dwa razy pgseudonim użytkownika. Drugim sposobem nawiązania rozmowy prywatnej jest wpisanie w oknie, w którym wpi- sujesz tekst następującego polecenia: OUIRUGWFQPKOVTGħèYKCFQOQħEK Początek OUI jest obowiązkowy, a tuż po nim dokładny RUGWFQPKO użytkownika i VTGħè YKCFQOQħEK. Po wpisaniu takiego tekstu prywatna wiadomość zostanie wysłana do użyt- kownika i jeżeli on odpisze, to u ciebie otworzy się ngowe okno. Ćwiczenie 6.10. Rozpocznij prywatną rozmowę za pomocą drugiej metodgy. Przyjrzyjmy się teraz paskowi w górnej części okna. Na rysunku 6.7 był on oznaczony za pomocą strzałki numer trzy. Na rysunku 6.8 widać trzy przyciski Status, Zefel oraz #katowice2. Pierwszy odpowiada za okno, które widziałeś podczas połączenia się z IRC-em. Natomiast następne dwa oznaczają rozmowę prywatną oraz otwarty kanał #katowice2. Rysunek 6.8. Lista otwartych kanałów 88 Gadu-Gadu, Tlen, ICQ i inne komunikatory internetowe. Ćwiczenia praktyczne Jeżeli w opisie przycisku będzie występował znak #, jest to kanał, natomiast brak tego symbolu oznacza rozmowę prywatną. Warto to zapamiętagć. Jeżeli chcesz zakończyć rozmowę prywatną, wystarczy użyć kombinacji klawiszy Ctrl+F4. Pamiętaj tylko o tym, że kombinacja ta zamyka tylko aktywgne okno. Ćwiczenie 6.11. Zamknij za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+F4 jedno z okien rozmowy, jakie masz otwarte na swoim monitorze. Zakończenie połączenia Jeżeli chcesz zakończyć rozmowę na IRC-u, możesz po prostu zamknąć MIRC-a lub skorzystać z bardziej wyrafinowanego sposobu. Otóż możesz użyć poniższego polecenia: SWKVVTGħèRQľGIPCPKC Pierwsza część SWKV to polecenie rozłączenia się z IRCnetem, natomiast reszta to komu- nikat, jaki pojawi się na ekranie monitorów innych użytkowników IRC-a będących na tym samym kanale, co ty. Ćwiczenie 6.12. Rozłącz się z IRCem przy wykorzystaniu jednego z opisanych w tym podrozdziale sposo- bów. Następnie połącz się ponownie. W razie problemów wróć do początku tego rozdziału.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

GaduGadu, Tlen, ICQ i inne komunikatory internetowe. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: