Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00396 006531 20287081 na godz. na dobę w sumie
Gdy pracownik długo choruje.Uprawnienia pracownika i pracodawcy - ebook/pdf
Gdy pracownik długo choruje.Uprawnienia pracownika i pracodawcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3290-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Zdarza się, że pracownik w czasie długiej choroby wyczerpie określone w Kodeksie pracy okresy ochronne oraz świadczenia, jakie ma prawo otrzymać od pracodawcy. Czasem wraca do pracy, innym razem musi czekać na decyzję ZUS w sprawie przyznania mu kolejnych świadczeń, a bywa, że znika bez wieści. Co przysługuje długo chorującemu pracownikowi? Czy i w jaki sposób pracodawca może skontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec ZUS z tytułu długiej choroby pracownika? Czy i kiedy pracodawca może go zwolnić? 
Na te i inne pytania Czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszej publikacji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy I G D Y P R A C O W N K D Ł U G O C H O R U J E ISBN 978-83-269-3290-8 Cena 65 zł UOB 40 UOB40 Gdy pracownik choruje.indd 1 2014-07-08 15:28:28 Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Kierownik produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Skład: Raster studio, N. Bogajczyk Druk: Drukarnia Miller ISBN 978-83-269-3290-8 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w książce „Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy” podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszel- kich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych czy opinii prawnej, jako że Wydawca, ani Redakcja nie świad- czy żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy, ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. Spis treści Od redakcji ................................................................................................................................... 6 Rozdział 1. Świadczenia do wypłaty w czasie długiej choroby ............................. 7 Wynagrodzenie chorobowe .................................................................................................... 7 Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe ...................................................... 8 Prawo do wynagrodzenia chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia .......... 9 Prawo do świadczeń chorobowych bez okresu wyczekiwania ................................... 11 Wysokość wynagrodzenia chorobowego ...................................................................... 12 O czym trzeba wiedzieć, wypłacając wynagrodzenie chorobowe .............................. 12 Wypłata wynagrodzenia chorobowego u poprzedniego pracodawcy ....................... 14 Dodatkowe zatrudnienie pracownika w trakcie roku kalendarzowego .................... 15 Zasiłek chorobowy ................................................................................................................ 16 Jak długo można wypłacać zasiłek chorobowy ............................................................. 17 Jak ustalić okres zasiłkowy .............................................................................................. 18 Kiedy liczyć nowy okres zasiłkowy ................................................................................ 19 Co należy wliczać, a czego nie do okresu zasiłkowego ................................................ 20 Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego albo chorobowego .......................................... 21 Wypadek przy pracy ........................................................................................................ 21 Świadczenie wypadkowe ................................................................................................. 24 Okres zasiłkowy ................................................................................................................ 26 Zasiłek z każdego tytułu do ubezpieczeń ...................................................................... 26 Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego czy chorobowego .......................................... 27 Zasiłek po ustaniu ubezpieczenia wypadkowego ......................................................... 28 Pracownik bez zasiłku ...................................................................................................... 28 Wypadek w drodze do pracy lub z pracy ...................................................................... 30 Wypłata zasiłku po ustaniu zatrudnienia ......................................................................... 34 Rozdział 2. Świadczenia dla chorującego pracownika po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ................................................................................................................ 35 Świadczenie rehabilitacyjne ................................................................................................ 35 Przedłużająca się choroba ............................................................................................... 36 Utrudniony kontakt z chorym pracownikiem .............................................................. 37 Wymagane dokumenty .................................................................................................... 37 Termin na złożenie wniosku ........................................................................................... 40 3 Możliwość rozwiązania stosunku pracy ........................................................................ 40 Decyzja ZUS w sprawie przyznania świadczenia ......................................................... 41 Przedawnienie roszczenia o wypłatę świadczenia ....................................................... 42 Brak uprawnień do otrzymania świadczenia ................................................................ 42 Podstawa wymiaru ........................................................................................................... 44 Wysokość świadczenia ..................................................................................................... 45 Choroba po pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego ................................................ 46 Urlop dla poratowania zdrowia .......................................................................................... 48 Długa niezdolność do pracy pracownicy w ciąży ........................................................... 48 Renta rodzinna po śmierci pracownika ........................................................................... 49 Warunki przyznania renty rodzinnej ............................................................................ 50 Rozdział 3. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA – wystawianie i kontrola ...................................................................................................... 51 Problemy z zaświadczeniem lekarskim ............................................................................ 51 Wypis z kopii ..................................................................................................................... 51 Kserokopia ZUS ZLA ....................................................................................................... 52 Ocena stanu zdrowia ubezpieczonego ............................................................................... 52 Zagraniczne zwolnienie lekarskie ...................................................................................... 53 Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim .............................................................. 53 Rodzaje uprawnień ........................................................................................................... 53 Rozdział 4. Okres choroby pracownika w dokumentach składanych do ZUS ................................................................................................................. 67 Świadczenia bez składek na ubezpieczenia społeczne ................................................... 67 Dodatki wypłacane w czasie choroby ............................................................................ 68 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej ............................................................................ 69 Bezpodstawna wypłata zasiłku ........................................................................................... 69 Oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego ................... 72 Informacja o przerwach w opłacaniu składek ................................................................. 73 Rozdział 5. Rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem ................................ 75 Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia ........................................................... 75 Okres ochrony przed rozwiązaniem umowy z chorującym pracownikiem ............. 75 Rozwiązanie umowy a świadczenie rehabilitacyjne ..................................................... 78 Ustne rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia .......................................................... 79 Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w aktach osobowych ....................................... 81 Data sporządzenia oświadczenia .................................................................................... 81 Doręczenie wypowiedzenia ............................................................................................ 81 4 Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy Spis treści Adresat oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy ......................................... 83 Wskazanie przyczyny i podstawy prawnej rozwiązania umowy ................................ 83 Konsultacja związkowa zamiaru rozwiązania umowy ................................................ 84 Szczególna ochrona przed rozwiązaniem umowy .......................................................... 85 Ograniczenia w rozwiązaniu umowy ................................................................................ 85 Pouczenie o odwołaniu do sądu pracy .............................................................................. 86 Brak pouczenia ................................................................................................................. 86 Pouczenie dodane później ............................................................................................... 87 Postępowanie przed komisją pojednawczą ...................................................................... 87 Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy – przy doręczeniu osobistym .......................................................................................................................... 88 Konsekwencje naruszenia przepisów przez pracodawcę .............................................. 88 Przywrócenie do pracy .................................................................................................... 89 Wypłata odszkodowania .................................................................................................. 89 Korekta świadectwa pracy ............................................................................................... 90 Odzyskanie przez chorego pracownika zdolności do pracy ......................................... 90 Chory pracownik wraca do pracy z ZUS ZLA ............................................................. 90 Chory pracownik wraca do pracy bez ZUS ZLA ......................................................... 90 Zdolność pracownika do pracy ...................................................................................... 91 Prawo do ubiegania się o ponowne zatrudnienie ........................................................ 91 Pracodawca musi przyjąć pracownika .......................................................................... 92 5 Od redakcji Zdarza się, że pracownik w czasie długiej choroby wyczerpie określone w Kodeksie pracy okresy ochronne oraz świadczenia, jakie ma prawo otrzymać od pracodaw- cy. Czasem wraca do pracy, innym razem musi czekać na decyzję ZUS w sprawie przyznania mu kolejnych świadczeń, a bywa, że znika bez wieści. Co przysługu- je długo chorującemu pracownikowi? Czy i kiedy pracodawca może go zwolnić? Na te i inne pytania Czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszej publikacji. Życzymy przyjemnej, pożytecznej lektury! 6 Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy Rozdział 1 Świadczenia do wypłaty w czasie długiej choroby Pracownik, który choruje przez długi okres, może otrzymać następujące świadczenia: • wynagrodzenie chorobowe przysługujące zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, a następnie • zasiłek chorobowy i  • świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe Wynagrodzenie chorobowe wypłaca zawsze pracodawca i finansowane jest ono z jego własnych środków. Pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia choro- bowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, wypłacają pracownikom wyłącznie wynagrodzenie chorobowe, natomiast nie wypłacają zasiłku chorobowego i świad- czenia rehabilitacyjnego przysługujących pracownikom w okresie ubezpieczenia. Świadczenia te wypłaca oddział ZUS właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. Stosownie do przepisów z art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby ma prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pra- cy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku pra- cownika, który ukończył 50. rok życia – wynagrodzenie chorobowe przysługuje za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalen- darzowego. Jeżeli niezdolność do pracy trwa po upływie 14 i 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Pamiętajmy, że 14-dniowe wynagrodzenie chorobowe stosuje się do pracownika w wie- ku powyżej 50. roku życia, w sytuacji gdy jego niezdolność do pracy przypada w na- stępnych latach po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50. rok życia. 7 Przykład Pracownica Ewa Z. urodzona 4 czerwca 1964 r. była niezdolna do pracy z powo- du choroby w dniach od 9 czerwca 2014 r. do 4 lipca 2014 r. Ponieważ pani Ewa skończyła 50 lat 4 czerwca 2014 r., w tym roku kalendarzowym zachowuje prawo do pobierania wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni. Dopiero z początkiem kolejnego, 2015 roku pracownica będzie miała prawo do krótszego, 14-dniowego okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby w roku kalendarzowym, a od 15. dnia niezdolności do pracy nabędzie prawo do zasiłku chorobowego. Warto wiedzieć, że wynagrodzenie chorobowe należy się również za okres nie- zdolności do pracy z tytułu poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego (a także zasił- ku chorobowego) jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Świadczenie to wypłaca się niezależnie od tego, czy pracodawca pochodzi z sektora publicznego, czy z prywatnego i ilu zatrudnia pracowników. Finansuje je z własnych środków, a więc nie może, jak to jest w przypadku zasiłku chorobowego, zaliczyć tego wydatku na poczet składek na ubezpieczenia społeczne. Tabela 1. Dłuższy i krótszy okres wyczekiwania Dłuższy okres wyczekiwania 90 dni ubezpieczenia chorobowego Obowiązuje osoby podlegające ubezpie- czeniu chorobowemu dobrowolnie, np.: • zleceniobiorców, • osoby prowadzące pozarolniczą dzia- łalność gospodarczą, które zgłosiły wniosek o objęcie ich dobrowol- nym ubezpieczeniem chorobowym. Krótszy okres wyczekiwania 30 dni ubezpieczenia chorobowego Obowiązuje osoby podlegające ubez- pieczeniu chorobowemu obowiązkowo (pracowników). Okres ten jest wymagany bez względu na rodzaj umowy o pracę, jaka została zawarta z pracownikiem, a więc wtedy, gdy jest to umowa na okres próbny, na czas określo- ny, na czas wykonywania określonej pra- cy czy na czas nieokreślony. 8 Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy Świadczenia do wypłaty w czasie długiej choroby Prawo do wynagrodzenia chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia Jeżeli pracownik zachoruje w pierwszych dniach zatrudnienia w firmie, może nie mieć prawa do płatnych świadczeń. Tak jak wynika z zaprezentowanej wcześniej tabeli, pra- cownik ma prawo do świadczeń chorobowych dopiero po 30-dniowym okresie wy- czekiwania, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159), zwanej ustawą chorobową. Aby pracodawca mógł bez wąt- pliwości i dodatkowych ustaleń stwierdzić, że pracownik ma prawo do świadczeń chorobowych, pracownik powinien być zatrudniony w firmie co najmniej 30 dni. Zatem jeśli nowy pracownik zachoruje przed upływem 30 dni zatrudnienia, może nie otrzymać ani wynagrodzenia chorobowego, ani zasiłku chorobowego. Przykład Pracodawca zatrudnił nowego pracownika Macieja P. od 1 maja 2014 r. Niestety już 12 maja pracownik zachorował i był niezdolny do pracy do połowy czerwca. Prawo do świadczeń chorobowych pan Maciej nabył dopiero od 31 maja, czyli od 31. dnia zatrudnienia (okres od 1 do 31 maja, tj. 31 dni). Okres niezdolności do pracy od 12 do 30 grudnia 2011 r. był dla niego okresem usprawiedliwio- nej nieobecności w pracy. Pracodawca nie płacił za ten okres ani wynagro- dzenia, ani zasiłku chorobowego. Okres choroby przypadający w pierwszym miesiącu zatrudnienia, mimo że za ten okres pracownik nie otrzymuje przychodu, od którego byłaby opłacana składka na ubezpieczenia społeczne, jest wliczany do 30 dni okresu wyczekiwania, po upływie którego pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych. Okresu choroby pracownika przypadającego w okresie wyczekiwania nie wlicza się na- tomiast do okresu 33 (14) dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego, po upływie któ- rych w danym roku kalendarzowym pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Okresu tego nie należy również wliczać do okresu, w którym pracownik ma prawo do świadczeń chorobowych, zwanego potocznie okresem zasiłkowym (art. 9 ust. 3 ustawy chorobowej), wynoszącym 182 dni lub trwającym nie dłużej niż przez 270 dni, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub wystąpiła w trakcie ciąży. 9 Ważne Okres niezdolności do pracy w czasie wyczekiwania nie pomniejsza okresu wypła- ty wynagrodzenia chorobowego w roku kalendarzowym ani okresu zasiłkowego. W pewnych sytuacjach pracownik będzie miał prawo do świadczeń chorobo- wych, mimo że zachoruje przed upływem 30 dni zatrudnienia w firmie. Do okresu ubezpieczenia (30 albo 90 dni), od którego zależy prawo do wynagro- dzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, można doliczyć okresy ubezpie- czenia chorobowego, które ubezpieczony miał przed zatrudnieniem w firmie. Ważne Nie ma przy tym znaczenia, czy poprzedni okres ubezpieczenia chorobowego był okresem ubezpieczenia obowiązkowego (np. pracownik przed zatrudnieniem w fir- mie A wykonywał pracę w firmie B), czy był to okres ubezpieczenia dobrowol- nego (np. pracownik przed zatrudnieniem się w firmie A prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której przystąpił dobrowolnie do ubezpiecze- nia chorobowego). Ważna jest jedynie długość przerwy, która wystąpiła między okresami ubezpieczenia chorobowego. Wcześniejsze okresy ubezpieczenia chorobowego płatnik może doliczyć wte- dy, gdy przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie przekroczyła 30 dni (art. 4 ust. 2 ustawy chorobowej). Przykład Pracodawca zawarł z pracownikiem Jerzym W. umowę o pracę na czas nie- określony od 1 lipca 2014 r. Dnia 14 lipca 2014 r. pracownik zachorował. Przed podjęciem pracy był zatrudniony u innego pracodawcy przez 10 miesięcy, do 15 czerwca 2014 r. W tym przypadku, ponieważ łączny okres ubezpieczenia chorobowego, z prze- rwą nieprzekraczającą 30 dni, wynosi ponad 30 dni, pan Jerzy ma prawo do wynagrodzenia za okres choroby (lub zasiłku chorobowego) już od 14 lipca 2014 r., czyli od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Tylko w niektórych przypadkach, ustalając okres wyczekiwania, można do- liczyć poprzedni okres ubezpieczenia, choć przerwa między nim a obecnym była dłuższa niż 30 dni. 10 Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy Świadczenia do wypłaty w czasie długiej choroby Dotyczy to szczególnych przerw w ubezpieczeniu, tj. spowodowanych: • urlopem wychowawczym, • urlopem bezpłatnym, • odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (art. 4 ust. 2 ustawy chorobowej). Prawo do świadczeń chorobowych bez okresu wyczekiwania W pewnych przypadkach prawo do świadczeń chorobowych przysługuje bez okresu wyczekiwania, a więc od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Dzieje się to wtedy, gdy pracownik: • jest absolwentem szkoły lub szkoły wyższej i pracodawca przyjął go do pracy w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły, za który uważa się dzień podany w świadectwie, lub od dnia złożenia egzaminu dyplomowego w szkole wyższej, • ma wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia • sprawował mandat posła lub senatora i został zatrudniony w ciągu 90 dni od chorobowego, zakończenia kadencji, • stał się niezdolny do pracy z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pra- cy (art. 4 ust. 3 ustawy chorobowej). Należy zaznaczyć, że do 10-letniego okresu ubezpieczenia wlicza się okresy pod- legania obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu niezależnie od długości przerw między poszczególnymi okresami. Do tego okresu wchodzą także okresy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przed 1 stycznia 1999 r. Ubezpiecze- nie to dawało prawo do świadczeń chorobowych i macierzyńskich m.in. z tytu- łu wykonywania umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne Do 10-letniego okresu ubezpieczenia nie wlicza się okresów: • urlopu wychowawczego, • urlopu bezpłatnego, • pobierania zasiłku chorobowego, • pobierania świadczenia rehabilitacyjnego lub • zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po ustaniu tytułu ubezpieczenia, • pozostawania bezrobotnym. 11 Wysokość wynagrodzenia chorobowego Wysokość wynagrodzenia chorobowego jest niezależna od stażu pracy i wynosi co najmniej 80 podstawy wymiaru. Również za czas pobytu pracownika w szpita- lu wynagrodzenie za czas choroby wynosi nie mniej niż 80 podstawy wymiaru. W wysokości 70 wypłaca się wyłącznie zasiłek chorobowy przysługujący za czas pobytu pracownika w szpitalu. Pobyt w szpitalu nie ma natomiast wpływu na wy- sokość wynagrodzenia za czas choroby. Pracodawca ma możliwość przyznania swym pracownikom prawa do wyższe- go niż 80 wynagrodzenia za czas choroby. Może to być nawet wynagrodzenie wynoszące 100 podstawy wymiaru. Ważne Są sytuacje, gdy pracodawca ma obowiązek wypłacać swoim pracownikom wy- nagrodzenie chorobowe w wysokości 100 . Dotyczy to niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy oraz choroby przypa- dającej w czasie ciąży. Podobnie, jeśli nieobecność w pracy została spowodowana poddaniem się pra- cownika niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek, narządów lub zabiegowi pobrania komórek, tkanek, narządów – pracownik również zachowuje prawo do 100 wynagrodzenia. O czym trzeba wiedzieć, wypłacając wynagrodzenie chorobowe Wypłacając wynagrodzenie za okres choroby, trzeba wiedzieć, że: • jeżeli pracownik zmienia pracę w trakcie roku kalendarzowego, to w jego świa- dectwie pracy należy zamieścić informację o liczbie dni, za które w roku kalen- darzowym wypłacone zostało mu wynagrodzenie chorobowe. Informacja ta służy kolejnemu pracodawcy do ustalenia liczby dni, za które pracowniko- wi, w przypadku wystąpienia dalszej niezdolności do pracy, nadal przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a następnie określenia terminu, od którego pra- cownik będzie uprawniony do otrzymania zasiłku chorobowego. 12 Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy Świadczenia do wypłaty w czasie długiej choroby Ważne Pracodawca powinien pamiętać, aby zatrudniając nowego pracownika, żądać od niego świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy w danym roku ka- lendarzowym. Jeżeli praca u pracodawcy jest dla pracownika zatrudnieniem dodatkowym, należy żądać zaświadczenia o liczbie dni, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe z podstawowego miejsca pracy. W ten sposób drugi pracodawca zabezpieczy się przed ryzykiem wypłacenia wynagrodzenia cho- robowego za zbyt długi okres. Do wynagrodzenia przysługującego za okres niezdolności do pracy z powodu choroby na podstawie art. 92 kp stosuje się przepisy dotyczące zasiłku chorobo- wego, ale nie wszystkie. Pracodawca powinien wiedzieć, że do wynagrodzenia tego nie stosuje się przepisów o: • zmniejszaniu do 70 wysokości wynagrodzenia za okres pobytu w szpitalu, • zmniejszaniu o 25 wysokości wynagrodzenia z tytułu opóźnienia w dostar- czeniu pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby należy obli- czać według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasił- ku chorobowego. Powinno być wypłacane za okres orzeczonej niezdolności do pracy, w tym również za niedziele i święta oraz inne dni wolne od pra- cy objęte zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA. Wynagrodzenia chorobowego nie wypłaca się w przypadkach, w których pra- cownik nie miałby prawa do zasiłku chorobowego. Ważne W sytuacji gdy wynagrodzenie za okres choroby nie przysługuje, ponieważ: • pracownik zachorował w okresie wyczekiwania i nie posiada wymaganych 30 dni okresu ubezpieczenia chorobowego, • okres niezdolności do pracy przypada w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wycho- wawczego albo pozostawania w areszcie tymczasowym lub odbywania kary pozba- wienia wolności, okresy niezdolności do pracy nie są wliczane do 33 lub 14 dni, po upływie których pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gdy pracownik długo choruje.Uprawnienia pracownika i pracodawcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: