Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 031828 24168387 na godz. na dobę w sumie
Genialne NLP. Myśl i działaj jak człowiek sukcesu - książka
Genialne NLP. Myśl i działaj jak człowiek sukcesu - książka
Autor: , Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1735-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zrealizuj własny przepis na sukces

Geniusz tkwi w NLP

Wielkich rzeczy dokonują ludzie tacy jak Ty. Potrafią łatwo zażegnać zarówno kryzys w życiu zawodowym, jak i pomyślnie rozwiązać konflikt w życiu prywatnym. Wprowadzają zmiany, które na zawsze na lepsze odmieniają ich kariery i związki. Mają odwagę forsować swoje zdanie i wiedzą, jak to robić. Szybko przekonują innych do swoich racji i realizują wszystkie plany. Jak? Nauczyli się stosować genialne zasady programowania neurolingwistycznego.

Widzisz się w tym elitarnym kręgu? To doskonale, oto pierwszy krok do błyskotliwej zmiany w Twoim życiu. Proponujemy Ci zestaw narzędzi i technik, które pomogą zmienić niekorzystne wzorce myślenia oraz zachowania - z których możesz nie zdawać sobie sprawy - i wprowadzić nowe, pozytywne i konstruktywne sposoby, by ulepszyć dowolny aspekt Twojego życia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Genialne NLP. Myśl i działaj jak człowiek sukcesu Autor: David Molden, Pat Hutchinson T³umaczenie: Anna M. Krawczyk ISBN: 978-83-246-1735-7 Tytu³ orygina³u: Brilliant NLP: What the Most Successful People Know, Say and Do Format: A5, stron: 184 Zrealizuj w³asny przepis na sukces • Przyci¹gaj pozytywnie myœl¹cych ludzi i korzystne wydarzenia • Œwiadomie wp³ywaj na Twoje otoczenie • Naucz siê stosowaæ najskuteczniejsze techniki NLP Geniusz tkwi w NLP Wielkich rzeczy dokonuj¹ ludzie tacy jak Ty. Potrafi¹ ³atwo za¿egnaæ zarówno kryzys w ¿yciu zawodowym, jak i pomyœlnie rozwi¹zaæ konflikt w ¿yciu prywatnym. Wprowadzaj¹ zmiany, które na zawsze na lepsze odmieniaj¹ ich kariery i zwi¹zki. Maj¹ odwagê forsowaæ swoje zdanie i wiedz¹, jak to robiæ. Szybko przekonuj¹ innych do swoich racji i realizuj¹ wszystkie plany. Jak? Nauczyli siê stosowaæ genialne zasady programowania neurolingwistycznego. Widzisz siê w tym elitarnym krêgu? To doskonale, oto pierwszy krok do b³yskotliwej zmiany w Twoim ¿yciu. Proponujemy Ci zestaw narzêdzi i technik, które pomog¹ zmieniæ niekorzystne wzorce myœlenia oraz zachowania – z których mo¿esz nie zdawaæ sobie sprawy - i wprowadziæ nowe, pozytywne i konstruktywne sposoby, by ulepszyæ dowolny aspekt Twojego ¿ycia. • Co kryje Twój nieœwiadomy umys³ i jaki masz z tego po¿ytek? • Jak kontrolowaæ sposób myœlenia, by osi¹gn¹æ sukces? • W jaki sposób u¿ywaæ sprzyjaj¹cych Ci sposobów komunikacji? • Czy jêzyk cia³a mo¿e staæ siê Twoim sprzymierzeñcem? • Na czym polega elegancka perswazja i jak j¹ stosowaæ? Spis treści O autorach Podziękowania Wstęp 1. Wymyśl swój sposób na sukces 2. Nie wierz we wszystko, co słyszysz 3. Znajdź swój sposób, by czuć się wspaniale 4. Zorganizuj swój sposób myślenia, by osiągnąć sukces 5. Jak budować dobre relacje, wykorzystując dobry kontakt 6. Siła słów 7. Usuń programy, których nie chcesz 8. Fantastyczne wyniki 9. Przyswajanie przekonań, na których opiera się NLP 10. Zestaw dodatkowych technik NLP Podsumowanie 5 7 9 15 39 49 75 93 117 131 139 151 165 179 ROZDZIA’ 1. WymyĂl swój sposób na sukces WymyĂl swój sposób na sukces 17 W yobraě sobie, ĝe Twój umysï to kalejdoskop, w którym przez lata samoistnie tworzÈ siÚ wzory ze znajdujÈcych siÚ w nim szkieïek. Jedno poruszenie kalejdoskopem i powstaje jakiĂ wzór, kolejny ruch — i poprzedni wzór zamienia siÚ w zupeïnie inny. Gdy wydaje siÚ, ĝe wzór ze szkieïek pozostanie niezmieniony, ktoĂ znów poruszy kalejdoskopem, tworzÈc na jakiĂ czas kolejny, nowy wzór. Takie samoistne tworzenie wzorów moĝe trwaÊ latami, aĝ w koñcu Ty zdecydujesz siÚ, by wziÈÊ kalejdoskop w swoje rÚce i kreowaÊ wïasne wzory. ZadziwiajÈce, ĝe wystarczy jeden ruch, by kolorowe szkieïka uïoĝyïy za kaĝdym razem inny, ciekawy wzór. TrudnoĂÊ w zabawie z kalejdoskopem polega na tym, by wybraÊ wzór, który jest najpiÚkniejszy, a odnoszÈc owe wzory do sposobów myĂlenia, wybraÊ ten, który jest najbardziej skuteczny i przydatny. Co takiego znajduje siÚ wewnÈtrz kalejdoskopu, ĝe umoĝliwia powsta- wanie tak wielu róĝnych wzorów? Co kryje Twój nieĂwiadomy umysï i jaki masz z tego poĝytek? Wzory, które ukïadajÈ siÚ w Twoim kalejdoskopie, obrazujÈ to, co my- Ălisz o sobie i o tym, co spotyka CiÚ w ĝyciu. Do wzorów zaliczamy: 18 Genialne NLP z wartoĂci:  co dla Ciebie jest waĝne,  jak waĝni sÈ dla Ciebie inni ludzie, rzeczy, miejsca, informacje i dziaïania, których siÚ podejmujesz,  wartoĂci wewnÚtrzne (zwane takĝe metaprogramami); z poglÈdy:  co sÈdzisz o sobie i innych,  Twoje sÈdy, oceny oraz analiza sytuacji. Co jest dla Ciebie waĝne? Co, tak naprawdÚ, liczy siÚ dla Ciebie w ĝyciu? Moĝe praca? Co w pracy daje Ci satysfakcjÚ? Co jest dla Ciebie waĝne w relacjach z partnerem lub partnerkÈ, bliĝszÈ i dalszÈ rodzinÈ, przyjacióïmi i znajomymi? SkÈd pïynÈ odpowiedzi na te pytania? Czy pochodzÈ z umysïu, czy z serca? Odpowiedzi te to wïaĂnie Twoje wartoĂci. SÈ dla Ciebie na tyle waĝne, ĝe jesteĂ w stanie walczyÊ, by je zachowaÊ. WracajÈc do poprzedniej kwestii: czy jesteĂ caïkowicie pewien, co jest dla Ciebie waĝne? Czy ton gïosu, którym zadajesz sobie powyĝsze pytania, pasuje do okreĂleñ, które uwaĝasz za waĝne? Czy moĝe sugeruje on, ĝe to, co Ty uwaĝasz za waĝne, jest Ci przez kogoĂ lub coĂ narzucone? PomiÚdzy wartoĂciÈ narzuconÈ a takÈ, która powstaje na skutek samodzielnego wyboru, jest wielka róĝnica. Moĝe rzadko zadajesz sobie pytanie o ěródïo Twoich wartoĂci, ale odpowiedě, któ- rej udzielasz, moĝe byÊ przyczynÈ Twoich ĝyciowych niepowodzeñ. Zapewne sÈdzisz, ĝe aby odnieĂÊ sukcesy w ĝyciu prywatnym i zawo- dowym, wystarczy wyznaczyÊ sobie cele, obmyĂliÊ plan ich realiza- cji, a potem je realizowaÊ. Ale gdyby to byïo tak dziecinnie proste, czy nie robiliby tak wszyscy? Czasami nie jesteĂ Ăwiadom wielu rzeczy, które sÈ dla Ciebie waĝne. Nie sÈ to rzeczy materialne, które ïatwo zdefiniowaÊ. W pogoni za WymyĂl swój sposób na sukces 19 karierÈ, pieniÚdzmi, poszukiwaniem partnera, szczÚĂciem czy uznaniem ze strony innych ïatwo moĝesz stra- ciÊ z oczu to, co jest dla Ciebie na- prawdÚ waĝne. Kiedy jesteĂ zajÚty swoimi sprawami, moĝesz straciÊ z oczu waĝne rzeczy i ludzi To, co dla Ciebie waĝne, ma ogromny wpïyw na to, jak siÚ zachowujesz. JeĂli jakaĂ sytuacja zmusza CiÚ do postÚpowania wbrew wartoĂciom, które wyznajesz, czujesz w ciele swego rodzaju „szarpniÚcie” oznaczajÈce, ĝe coĂ dzieje siÚ nie tak. Zdarza siÚ, ĝe nie wiesz, co jest ěródïem tego „szarpniÚcia” i skÈd ono pochodzi. „SzarpniÚcie” moĝe byÊ manifestowane w róĝny sposób; czasami moĝe to byÊ uczucie dyskomfortu lub przelotna myĂl, ĝe ěle postÚpujesz, innym razem niemiïe wspomnienie lub dreszcz, który przebiegnie Ci po plecach. Zazwyczaj ignorujesz takie sygnaïy, nie zwracajÈc na nie uwagi, a to wïaĂnie Twoja podĂwiadomoĂÊ ostrzega CiÚ, ĝe powinieneĂ siÚ zastanowiÊ nad swoim zachowaniem. OczywiĂcie, moĝesz lekcewaĝyÊ owo „szarpniÚ- cie”, ale jeĂli bÚdzie to trwaïo zbyt dïugo, Twoja energia wewnÚtrzna i prawdziwe „ja” zostanÈ zagïuszone. Gdy energia zostaje zablokowana, moĝe to w konsekwencji doprowadziÊ do schorzeñ lub chorób; dla- tego rozsÈdnie jest zwracaÊ uwagÚ na „szarpniÚcia” powstajÈce w Twoim ciele. Zwracaj uwagÚ na „szarpniÚcia” powstajÈce w Twoim ciele SkÈd pochodzÈ wartoĂci? WartoĂci „gromadzisz” przez caïe ĝycie, od momentu przyjĂcia na Ăwiat. Niektóre z wartoĂci, które przyswoiïeĂ sobie w dzieciñstwie, przenosisz w ĝycie dorosïe. Czym one sÈ? Jak powstajÈ? Jaki majÈ na Ciebie wpïyw? 20 Genialne NLP z WartoĂci wrodzone sÈ najpowszechniejszym rodzajem wartoĂci. Jako dziecko znajdowaïeĂ siÚ pod wpïywem wartoĂci wyznawanych przez Twoich rodziców, rodzeñstwo, krewnych, nauczycieli lub liderów grup, do których naleĝaïeĂ. W póěniejszym ĝyciu, kiedy byïeĂ bardziej krytyczny, samodzielnie wybieraïeĂ wartoĂci, które wyznawali Twoi idole ze Ăwiata sportu, mody, filmu, muzyki czy polityki i dostosowywaïeĂ je do siebie. Kiedy staïeĂ siÚ dorosïÈ osobÈ, Twoje wartoĂci zdÈĝyïy siÚ juĝ uformowaÊ w programy wartoĂci, na których oparïeĂ swoje dojrzaïe ĝycie. PrzypuĂÊmy, ĝe rodzice zawsze mówili Ci, iĝ musisz zjadaÊ wszystko z talerza podczas posiïku. Moĝe to objawiaÊ siÚ w dorosïym ĝyciu tym, ĝe zjadasz wiÚcej, niĝ potrzebujesz. JeĂli Twoi rodzice byli dobrze wyksztaïceni, byÊ moĝe Ty sam jako dorosïy czïowiek przywiÈzujesz wielkÈ wagÚ do dobrego wyksztaïcenia. z WartoĂci kompensacyjne tworzÈ siÚ wtedy, gdy popadasz ze skrajnoĂci w skrajnoĂÊ, by zrekompensowaÊ sobie jakieĂ niepowodzenia. Na przykïad, swoje nieszczÚĂliwe dzieciñstwo chcesz zrekompensowaÊ sobie w taki sposób, ĝe nadmiernie rozpieszczasz wïasne dzieci. z Twoje poglÈdy na pewne sprawy oraz opinie na temat wïasnych doĂwiadczeñ wpïywajÈ na to, czy coĂ jest dla Ciebie waĝne, czy nie. JeĂli, na przykïad, zostaïeĂ napadniÚty, prawdopodobnie bÚdziesz ostroĝniejszy w przyszïoĂci, przywiÈzujÈc ogromnÈ wagÚ do bezpieczeñstwa. Zachowanie bezpieczeñstwa jest oczywiĂcie waĝne, ale w pewnych okolicznoĂciach przewraĝliwienie na jego punkcie moĝe dziaïaÊ na TwojÈ niekorzyĂÊ. Na pierwszy rzut oka wymienione wartoĂci wydajÈ siÚ maïo istotne. Wystarczy jednak przyjrzeÊ siÚ im bliĝej, by stwierdziÊ, jak wielkÈ rolÚ odgrywajÈ w Twoim ĝyciu. Na przykïad, negatywny sygnaï wysyïany przez Twoje ciaïo moĝe byÊ znakiem, ĝe dziaïanie, które WymyĂl swój sposób na sukces 21 wïaĂnie podejmujesz, narusza Twój system wartoĂci. Niĝej opisane techniki mogÈ Ci pomóc odkryÊ Twoje prawdziwe wartoĂci i nauczyÊ siÚ, jak dokonywaÊ lepszych wyborów. Odkryj swoje prawdziwe wartoĂci Krok 1. WróÊ pamiÚciÈ do momentu, kiedy po raz ostatni poczuïeĂ „szarpniÚcie” odczuwalne w Twoim ciele. Czy miaïo ono zwiÈzek z TwojÈ pracÈ, rodzinÈ, sytuacjÈ finansowÈ, relacjami z parterem lub partnerkÈ, a moĝe z sytuacjÈ, w której musiaïeĂ wykazaÊ siÚ pewnoĂciÈ siebie? NastÚpnie odpowiedz na poniĝsze pytania. z Co liczy siÚ dla mnie w ...............................? (Uzupeïnij sferÈ ĝycia, której wedïug Ciebie dotyczyï wysïany sygnaï). z Co jeszcze liczy siÚ dla mnie w ...............................? Na przykïad, moĝesz napisaÊ: „Co liczy siÚ dla mnie w mojej pracy?”, a dokoñczyÊ zdaniem: „Co jeszcze liczy siÚ dla mnie w mojej pracy?”. Zadawaj sobie drugie pytanie tak dïugo, aĝ stworzysz listÚ zawierajÈcÈ wszystkie moĝliwe odpowiedzi. NastÚpnie wyciÈgnij wnioski z zapisanych odpowiedzi i zadaj sobie to samo pytanie jeszcze raz. Moĝe siÚ okazaÊ, ĝe wartoĂci dla Ciebie najwaĝniejsze sÈ tak gïÚboko ukryte, iĝ nie zdawaïeĂ sobie sprawy z ich istnienia. Moĝe byÊ ich nawet osiem lub wiÚcej. Lista wartoĂci, jakie mógïbyĂ napisaÊ, to: „W pracy liczy siÚ dla mnie to, ĝe jestem doceniany”, „Liczy siÚ dla mnie to, ĝe dobrze zarabiam” oraz „Liczy siÚ dla mnie to, ĝe moja praca ma sens, bo dziÚki niej Ăwiat staje siÚ lepszy”. Krok 2. NastÚpnie, aby dowiedzieÊ siÚ, które z wartoĂci sÈ dla Ciebie najwaĝniejsze, wybierz wartoĂÊ, która znajduje siÚ na pierwszym miejscu Twojej listy, i porównaj jÈ z kolejnÈ znajdujÈcÈ siÚ na liĂcie, pytajÈc: „Która z nich jest dla mnie waĝniejsza?”. BÈdě szczery i zdecydowany przy udzielaniu odpowiedzi. PostÚpuj tak z kaĝdÈ wartoĂciÈ na liĂcie. Po porównaniu wszystkich wartoĂci ze sobÈ otrzymasz ich listÚ w kolejnoĂci od najwaĝniejszej do najmniej waĝnej, w wybranej przez Ciebie sferze ĝycia. 22 Genialne NLP Krok 3. NastÚpnie skoncentruj siÚ na trzech najwaĝniejszych wartoĂciach. Zastanów siÚ przy kaĝdej z nich, czy to, co robisz w ĝyciu, pozostaje z danÈ wartoĂciÈ w zgodzie. PrzypuĂÊmy, ĝe waĝnÈ dla Ciebie wartoĂciÈ jest zaufanie do dzieci. Jednak kiedy zbyt dïugo nie wracajÈ do domu albo wychodzÈ bez sïowa, Ty za wszelkÈ cenÚ chcesz kontrolowaÊ, co siÚ z nimi dzieje. Takie zachowanie jest sprzeczne z cenionÈ przez Ciebie wartoĂciÈ zaufania. Masz w takiej sytuacji dwa wyjĂcia: pozostaniesz wierny swojej wartoĂci i zmienisz swoje zachowanie lub postÈpisz zupeïnie odwrotnie. OczywiĂcie pozostaïe wartoĂci takĝe bÚdÈ miaïy wpïyw na Twoje zachowanie, dlatego waĝne jest, byĂ pamiÚtaï, ĝe celem tego Êwiczenia jest uĂwiadomienie Ci, jakie sÈ Twoje prawdziwe wartoĂci i jak mogÈ wpïywaÊ na Twoje zachowanie. ¥wiadomoĂÊ ta pomoĝe Ci podejmowaÊ lepsze decyzje w przyszïoĂci. Co wiÚcej, celem tego Êwiczenia nie jest to, aby jednoznacznie zdefiniowaÊ wartoĂÊ, która jest dla Ciebie najwaĝniejsza, a jedynie wskazaÊ, co siÚ dla Ciebie liczy. Co robisz, gdy Twoje wartoĂci sÈ naruszane? Co robisz, gdy Twoje wartoĂci sÈ naruszane? Czy jesteĂ w stanie zmieniÊ swoje zachowanie tak, aby pozostawaïo ono w zgodzie z Twoimi wartoĂciami? Moĝe jedna (lub wiÚcej) Twoich wartoĂci nie jest juĝ dla Ciebie waĝna, a Ty przestrze- gasz jej tylko z przyzwyczajenia? Czy istnieje taka wartoĂÊ, która pomaga Ci w pewnych okolicznoĂciach, a w innych juĝ nie? Czy moĝesz jÈ zmieniÊ? Czy znasz kogoĂ, kto ma odmienny od Twojego system war- toĂci dotyczÈcy wybranej sfery ĝycia? Co by siÚ staïo, gdybyĂ zmie- niï tÚ wartoĂÊ? Czy zmieniïoby to coĂ w Twoim ĝyciu? Stawianie sobie takich pytañ jest pierwszym krokiem na drodze do zmiany. WymyĂl swój sposób na sukces 23 WartoĂci wewnÚtrzne Dotychczas zajmowaliĂmy siÚ wartoĂciami, które powstajÈ w wy- niku gromadzonych przez Ciebie doĂwiadczeñ ĝyciowych. Jednak, oprócz wartoĂci tego rodzaju, istniejÈ takĝe wartoĂci bardziej funda- mentalne, które decydujÈ o tym, jaki masz stosunek do ĝycia. War- toĂci te zwane sÈ metaprogramami. SÈ one ěródïem Twojej moty- wacji i wzorców zachowañ. WartoĂci wewnÚtrzne sÈ ïatwo rozpoznawalne, gdyĝ ujawniajÈ siÚ poprzez to, co mówisz, jak mówisz i co robisz. KluczowÈ kwestiÈ dla tych wartoĂci nie jest to, aby dane zachowanie okreĂliÊ jako zïe czy dobre, ale czy speïnia ono swojÈ funkcjÚ w zaistniaïych okoliczno- Ăciach, czy nie. Wyobraě sobie te programy jako liniÚ prostÈ (kontinuum), w Ărodku linii znajduje siÚ 0, a na krañcach 10. Zapewne w pracy zachowu- jesz siÚ inaczej niĝ w domu, dlatego w zaleĝnoĂci od okolicznoĂci, w jakich siÚ znajdujesz, przydatnoĂÊ Twojego wzorca zachowañ moĝe byÊ inna (opisana za pomocÈ innej wartoĂci na kontinuum). Nie ma gorszych i lepszych punktów na tej linii. Liczy siÚ tylko to, czy dany wzorzec sprawdza siÚ w zaistniaïych okolicznoĂciach. Poniĝej opi- sujemy skrajne wzorce zachowañ, abyĂ mógï okreĂliÊ, który do Cie- bie pasuje. 24 Genialne NLP Programy „do” i „od” Jeĝeli masz program „do”, to najwaĝniejsze dla Ciebie jest dziaïanie. ’atwo wyznaczasz sobie cele. Czasami lekcewaĝysz ryzyko wiÈĝÈce siÚ z ich zrealizowaniem, co w skrajnych przypadkach moĝe dopro- wadziÊ do tego, ĝe zanim skoñczysz jedno przedsiÚwziÚcie, juĝ wy- znaczasz sobie nastÚpne. z Zalety — myĂlisz przyszïoĂciowo, jesteĂ zorientowany na cel, tryskasz pozytywnÈ energiÈ i masz zapaï do dziaïania. z Wady — moĝesz pogubiÊ siÚ w iloĂci jednoczeĂnie podejmowanych przedsiÚwziÚÊ, masz tendencjÚ do niekoñczenia rozpoczÚtych prac, inni mówiÈ o Tobie, ĝe jesteĂ „w gorÈcej wodzie kÈpany”. Jeĝeli masz program „od”, oznacza to, ĝe skupiasz siÚ na tym, by nie podejmowaÊ zbÚdnego ryzyka. Zanim podejmiesz jakiekolwiek dzia- ïanie, sprawdzasz, czy jest to na pewno bezpieczne. DziÚki takiemu podejĂciu sporo tracisz, nie podejmujÈc ryzyka, zarówno w ĝyciu osobistym, jak i zawodowym. Twoje typowe podejĂcie do ĝycia to nadmierna ostroĝnoĂÊ i nieumiejÚtnoĂÊ zdefiniowania celów, które chcesz w swoim ĝyciu osiÈgnÈÊ. Trzymasz siÚ z daleka od nowych sytuacji wymagajÈcych zaangaĝowania z Twojej strony tak dïugo, aĝ wszelkie wÈtpliwoĂci z nimi zwiÈzane zostajÈ rozwiane, a sytuacja staje siÚ dla Ciebie bezpieczna. PrzywiÈzujesz ogromnÈ wagÚ do bez- pieczeñstwa. z Zalety — bardzo dobrze oceniasz ryzyko, potrafisz unikaÊ angaĝowania siÚ w sytuacje niepewne. z Wady — jesteĂ zbyt ostroĝny, masz tendencjÚ do dostrzegania tylko zïych stron danej sytuacji, dokonujesz wyborów, stosujÈc system unikania pewnych sytuacji, a nie stawiania im czoïa. WymyĂl swój sposób na sukces 25 Programy „opcje” i „procedury” JeĂli masz program „opcje”, oznacza to, ĝe przy podejmowaniu decy- zji lubisz mieÊ duĝo moĝliwoĂci, z których moĝesz wybieraÊ. Na przykïad, kupujÈc samochód, bierzesz pod uwagÚ wiele modeli i kolo- rów, kupujÈc dom, zastanawiasz siÚ nad róĝnymi lokalizacjami, a wy- chodzÈc na kolacjÚ do restauracji, lubisz wybieraÊ spoĂród wielu dostÚpnych dañ. W skrajnych sytuacjach Twoje zachowanie moĝe byÊ odbierane jak granie na zwïokÚ, zwïaszcza przez osoby, które majÈ program „procedury”. Masz tendencjÚ do podejmowania decy- zji po bardzo dïugim namyĂle, wierzÈc, ĝe analizowanie kaĝdego z wyborów uchroni CiÚ przed podjÚciem zïej decyzji, której moĝesz ĝaïowaÊ. z Zalety — analizujesz wiele opcji, dajesz innym wiele moĝliwoĂci wyboru, z przyjemnoĂciÈ ïamiesz i testujesz narzucone zasady. z Wady — zbyt dïugo zwlekasz z podjÚciem decyzji, do momentu, gdy okolicznoĂci zmuszÈ CiÚ do jej podjÚcia; przy analizie kaĝdej z moĝliwoĂci wyboru reagujesz tak, jakbyĂ za kaĝdym razem odkrywaï zupeïnie nowe rozwiÈzanie. Program procedury charakteryzuje siÚ tym, ĝe przestrzegasz utartych wzorców zachowañ w dÈĝeniu do celu i jego realizacji. Zbyt duĝy wachlarz moĝliwoĂci do wyboru wprowadza stres i zamÚt w Twoje ĝycie. Aby dziaïaÊ efektywnie, tworzysz listy z zadaniami do wyko- nania, które wykreĂlasz po zrealizowaniu. Kïopotem moĝe byÊ dla 26 Genialne NLP Ciebie zaakceptowanie nowej procedury, którÈ z duĝym prawdopo- dobieñstwem mogïa stworzyÊ osoba majÈca program „opcje”. Zaan- gaĝowanie z Twojej strony w proces kreatywnego myĂlenia wymaga procedury ĂciĂle okreĂlajÈcej, jak to zrobiÊ. Przy realizacji poszczególnych zadañ dziaïasz w oparciu o plan okre- ĂlajÈcy, jak je wykonaÊ. z Zalety — jesteĂ bardzo efektywny w dziaïaniu, sprawdzasz siÚ w wykonywaniu zadañ wymagajÈcych przestrzegania zasad, które sÈ dla Ciebie ĂwiÚtoĂciÈ. z Wady — w pewnym momencie moĝe okazaÊ siÚ, ĝe sama procedura jest dla Ciebie waĝniejsza niĝ zadanie, które masz wykonaÊ; w skrajnych przypadkach program „procedury” moĝe doprowadziÊ do nadmiaru zbÚdnej biurokracji, co sparaliĝuje proces wykonania zadania. Programy „dÈĝenie” i „unikanie” JeĂli w ĝyciu stosujesz program „dÈĝenie”, oznacza to, ĝe ĝyjesz chwilÈ. Nie przejmujesz siÚ tym, co bÚdzie: czy spóěnisz siÚ na umó- wione spotkanie lub organizowane przyjÚcie, czy nie, skoro liczy siÚ tylko to, ĝe i tak tam dotrzesz. PoĂwiÚcasz maksimum uwagi innym, poniewaĝ sÈ czÚĂciÈ Twojego „tu i teraz”. Cenisz kaĝdÈ chwilÚ i w peïni angaĝujesz siÚ w kaĝde przedsiÚwziÚcie. z Zalety — potrafisz skoncentrowaÊ siÚ na wykonywanym zadaniu; caïkowicie angaĝujesz siÚ emocjonalne i umysïowo w kaĝde przedsiÚwziÚcie. z Wady — czÚsto siÚ spóěniasz, co moĝe ĂwiadczyÊ o tym, ĝe nie dbasz o punktualnoĂÊ; angaĝujesz siÚ w zbyt duĝÈ iloĂÊ zadañ naraz z powodu zobowiÈzañ w stosunku do innych. JeĂli tracisz czas na planowanie i upewnianie siÚ, czy na pewno siÚ nie spóěnisz na organizowane przyjÚcie lub spotkanie, oznacza to, ĝe masz program „unikanie”. Charakteryzuje go takĝe zbyt dïugie WymyĂl swój sposób na sukces 27 rozmyĂlanie nad kolejnym posuniÚciem lub zastanawianie siÚ nad tym, co juĝ zostaïo zrobione. Takie zachowanie moĝe spowodowaÊ, ĝe istota problemu zostanie odsuniÚta na dalszy plan. CiÈgïe analizo- wanie sytuacji, z odniesieniem do przeszïoĂci, teraěniejszoĂci i przy- szïoĂci, moĝe stwarzaÊ wraĝenie braku zainteresowania danÈ kwe- stiÈ z Twojej strony. z Zalety — dobrze organizujesz pracÚ, potrafisz planowaÊ i przestrzegaÊ terminów. z Wady — sprawiasz wraĝenie braku zaangaĝowania w wykonywane zadanie; zdarza siÚ, ĝe przestrzeganie planu i terminowoĂci sÈ dla Ciebie waĝniejsze niĝ samo zadanie. Programy „autorytet wewnÚtrzny” i „autorytet zewnÚtrzny” Najprostszym sposobem na zrozumienie kolejnego wzorca zachowañ jest analiza tego, jak postrzegasz siebie i sytuacje, w których siÚ znaj- dujesz. JeĂli posïugujesz siÚ wzorcem zachowañ autorytet wewnÚtrzny, oznacza to, ĝe w sposób instynktowny wiesz, kiedy coĂ Ci siÚ udaïo, i masz „wewnÚtrznÈ” siïÚ, by samodzielnie rozwiÈzywaÊ napotkane problemy. Rzadko pytasz innych o radÚ. Podejmujesz decyzje w opar- ciu o wïasne poglÈdy, uczucia i opinie. Nie potrzebujesz otuchy ze strony innych. WrÚcz przeciwnie, jeĂli ktoĂ CiÚ pochwali lub wyrazi podziÚkowanie, traktujesz takie zachowanie z podejrzliwoĂciÈ. JeĂli coĂ Ci siÚ nie uda, wtedy, odnoszÈc siÚ do wïasnych (wewnÚtrznych) kryteriów, a nie osób z zewnÈtrz, dokonujesz analizy i oceny sytuacji. 28 Genialne NLP Ludzie, którzy majÈ program wzorców zachowañ „autorytet zew- nÚtrzny” mogÈ CiÚ postrzegaÊ jako powĂciÈgliwego i zbyt pewnego siebie indywidualistÚ. z Zalety — jesteĂ zmotywowany, nawet w przypadku braku pochwaï lub oceny Twojego dziaïania. z Wady — Twój wewnÚtrzny system wartoĂci moĝe sprawiÊ, ĝe nie dostrzegasz lub nie przyjmujesz do wiadomoĂci informacji pïynÈcych z zewnÈtrz; lekcewaĝysz dobre rady innych. Jeĝeli masz program autorytet zewnÚtrzny, to znaczy, ĝe oceniasz sie- bie na podstawie tego, co mówiÈ o Tobie inni. Opinie innych sÈ dla Ciebie najwaĝniejszym ěródïem informacji i zrobisz wszystko, aby sïyszeÊ ich jak najwiÚcej. Ludzie, którzy majÈ program „autorytet wewnÚtrzny”, mogÈ postrzegaÊ CiÚ jako czïowieka niedowartoĂcio- wanego i w dziaïaniu pozbawionego pewnoĂci siebie. Kiedy musisz podjÈÊ jakieĂ wyzwanie, szukasz wsparcia, porady, opinii ze strony innych ludzi lub poszukujesz alternatywnych ěródeï informacji. z Zalety — podejmujesz decyzje w oparciu o konkretne fakty lub poczucie, ĝe coĂ jest sïuszne lub nie, tak dïugo, jak utrzymujÈ CiÚ w tym przekonaniu osoby z zewnÈtrz; sprawdzasz siÚ w zawodach zwiÈzanych z dobrÈ obsïugÈ klienta i udzielaniem pomocy innym. WymyĂl swój sposób na sukces 29 z Wady — stresujesz siÚ w sytuacjach, gdy przestajÈ docieraÊ do Ciebie opinie z zewnÈtrz dotyczÈce Twojego dziaïania; w przypadkach braku informacji zwrotnej przestajesz dziaïaÊ. Programy „ja” i „inni” Kto jest najwaĝniejszy? Ty czy grupa, rodzina, a moĝe druĝyna, do której naleĝysz? Jeĝeli masz program ja, oznacza to, ĝe wszelkie sytu- acje ĝyciowe starasz siÚ dopasowaÊ do siebie. JesteĂ przekonany, ĝe ludzie mogÈ samodzielnie zatroszczyÊ siÚ o wïasne interesy. CzÚstu- jesz siÚ kawÈ, jeĂli masz na niÈ ochotÚ, przepychasz w korku ulicz- nym, bez skrupuïów zjadasz ostatniÈ czekoladkÚ i podejmujesz decy- zje pod kÈtem wïasnych potrzeb i poglÈdów. z Zalety — potrafisz siÚ o siebie zatroszczyÊ, jesteĂ samowystarczalny; unikasz uwikïania w problemy innych. z Wady — nie potrafisz dziaïaÊ zespoïowo, czasami inni mogÈ uwaĝaÊ CiÚ za aroganta i (lub) egoistÚ. Realizowanie wzorca zachowañ inni oznacza, ĝe duĝo czasu poĂwiÚ- casz upewnianiu siÚ, czy ludzie wokóï Ciebie sÈ zadowoleni i szczÚ- Ăliwi. Niestety, w ten sposób zaniedbujesz swoje potrzeby i pragnie- nia. Podajesz innym kawÚ, stoisz grzecznie w korku, czekajÈc na swojÈ kolej. JesteĂ wyrozumiaïym kierowcÈ, który wspaniaïomyĂlnie przepuszcza innych uĝytkowników drogi, rozumiejÈc ich poĂpiech. Najbardziej banalne codzienne decyzje podejmujesz, majÈc na uwa- dze innych — tych, którym nie chciaïbyĂ wyrzÈdziÊ krzywdy. 30 Genialne NLP z Zalety — potrafisz dziaïaÊ w zespole, dbajÈc o potrzeby wszystkich jego czïonków; sprawdzasz siÚ w zawodach wymagajÈcych troski o innych. z Wady — przewaĝnie masz zïe samopoczucie, poniewaĝ inni sÈ dla Ciebie waĝniejsi niĝ Ty sam; moĝesz byÊ postrzegany jako osoba nieprzewidywalna, poniewaĝ wiele decyzji podejmujesz w oparciu o to, co myĂlÈ inni i jak mogliby zareagowaÊ na TwojÈ decyzjÚ; dobro zespoïu przedkïadasz nad wykonywane zadania. Programy „szczegóï” i „ogóï” Osoba realizujÈca program szczegóï przywiÈzuje wagÚ do najmniej- szych elementów zaistniaïych w danej sytuacji. DyskutujÈc o proble- mie, zwracasz uwagÚ na jego zïoĝonoĂÊ, omawiasz wszystkie moĝ- liwe aspekty. Czasami poprzez skupianie siÚ na szczegóïach tracisz z oczu gïówny cel dziaïania. z Zalety — sprawdzasz siÚ w zadaniach, w których trzeba analizowaÊ szczegóïy, potrafisz wyïapywaÊ najmniejsze bïÚdy; Ăwietnie radzisz sobie z obszernymi dokumentami oraz tymi pisanymi drobnym drukiem. z Wady — moĝesz ugrzÚznÈÊ w masie szczegóïów, nie zauwaĝajÈc, ĝe zmieniï siÚ cel Twojego dziaïania; inni mogÈ uwaĝaÊ CiÚ za pedanta. JeĂli masz program ogóï, oznacza to, ĝe analizujesz sytuacje z szerszej perspektywy. W rozmowie nie koncentrujesz siÚ na szczegóïach, WymyĂl swój sposób na sukces 31 zamiast tego wolisz rozmawiaÊ na róĝne tematy. Zdarza siÚ, ĝe na niektóre z nich nie masz zbyt wiele do powiedzenia, wtedy trzeba Ci zwróciÊ uwagÚ, abyĂ trzymaï siÚ rozpoczÚtego tematu dyskusji. z Zalety — potrafisz tworzyÊ strategie dziaïania; wpadasz na dobre pomysïy. z Wady — sprawiasz wraĝenie bujajÈcego w obïokach; czujesz siÚ niezrÚcznie, gdy rozmowa dotyczy kwestii szczegóïowych; natïok szczegóïów powoduje, ĝe mimo ogromnej iloĂci pomysïów nie jesteĂ w stanie ich realizowaÊ. Genialny przykïad Kasia ma programy opcje i ogóï. Gdy jej partner, reprezentujÈcy programy szczegóï i procedury, potrafiï w najmniejszych szczegóïach zorganizowaÊ wakacje dla caïej rodziny, Kasia czuïa siÚ jak niezdara. On, przeglÈdajÈc katalogi, potrafiï drogÈ eliminacji wybraÊ najlepszÈ ofertÚ, nie odczuwajÈc przy tym ĝadnego stresu. Kiedy Kasia próbowaïa zrobiÊ to samo, nie mogïa podjÈÊ ĝadnej decyzji, poniewaĝ miaïa zbyt duĝy wybór ofert. Powodem frustracji byïo dziaïanie zgodne ze wzorcem zachowañ ogóï oraz to, ĝe Kasia braïa pod uwagÚ zbyt wiele opcji przy podejmowaniu decyzji. Kiedy zdaïa sobie z tego sprawÚ, mogïa siÚ w koñcu odprÚĝyÊ, poĂmiaÊ z siebie i pozwoliÊ partnerowi, aby robiï to, co mu naprawdÚ dobrze wychodzi. Programy „myĂlenie” i „uczucie” KierujÈc siÚ wzorcem zachowañ uczucie, w kaĝdej sytuacji dziaïasz pod wpïywem emocji. Przy podejmowaniu decyzji polegasz na intu- icji. W kaĝde przedsiÚwziÚcie mocno siÚ angaĝujesz emocjonalnie. z Zalety — przy podejmowaniu decyzji bierzesz pod uwagÚ uczucia innych. z Wady — jako osoba nadmiernie okazujÈca emocje moĝesz odstraszaÊ tych, którzy tego nie lubiÈ. 32 Genialne NLP JeĂli posiadasz wzorzec zachowañ myĂlenie, oznacza to, ĝe pewne sytuacje traktujesz „chïodno”, nie angaĝujÈc siÚ emocjonalnie. z Zalety — podejmujesz decyzje w oparciu o fakty i ich logicznÈ analizÚ. z Wady — inni mogÈ CiÚ uwaĝaÊ za osobÚ pozbawionÈ uczuÊ; w rozmowach i dziaïaniu nie zawsze bierzesz pod uwagÚ uczucia innych. Programy „podobieñstwa” i „róĝnice” JeĂli jesteĂ osobÈ posiadajÈcÈ wzorzec zachowañ podobieñstwa, to zapewne co roku jeědzisz na wakacje w to samo miejsce, codziennie chodzisz do pracy tÈ samÈ drogÈ, siadasz na ulubionym miejscu w ulubionej restauracji, jedzÈc to samo za kaĝdym razem. Kiedy dostajesz nowe zadanie, jesteĂ w stanie je wykonaÊ, porównujÈc z poprzednim. Wykonywanie tych samych czynnoĂci nie nudzi CiÚ, a wrÚcz przeciwnie, sprawia, ĝe czujesz siÚ swobodnie i pewnie. JesteĂ osobÈ, która moĝe nie zmieniaÊ pracy przez kilka kolejnych lat. z Zalety — moĝna na Tobie polegaÊ przy zadaniach wymagajÈcych dziaïañ rutynowych. z Wady — moĝesz byÊ uwaĝany za nudziarza lub osobÚ, która niechÚtnie podejmuje nowe wyzwania, nawet gdy mogÈ Ci przynieĂÊ wymierne korzyĂci. RealizujÈc wzorzec zachowañ róĝnice, ciÈgle szukasz nowych wy- zwañ lub nowych sposobów na osiÈgniÚcie celu. Rzadko wracasz WymyĂl swój sposób na sukces 33 do miejsc, w których juĝ raz byïeĂ. W restauracji wybierasz za kaĝdym razem inne danie, a na wakacje jeědzisz w róĝne miejsca. W Twoim ĝyciu caïy czas musi siÚ coĂ dziaÊ, dlatego szybko siÚ nudzisz; czÚsto zmieniasz pracÚ. z Zalety — z radoĂciÈ angaĝujesz siÚ w nowe wyzwania; masz duĝe doĂwiadczenie ĝyciowe. z Wady — czasami wprowadzasz zmiany tylko po to, ĝeby coĂ siÚ dziaïo; wykazujesz brak stabilnoĂci w dziaïaniu; nie uznajesz zasady: „Dobrej rzeczy nie naprawiaj”. Genialny przykïad Marek zdaï sobie sprawÚ, ĝe ma wzorzec zachowañ róĝnice, kiedy z powodu nudy zmieniaï pracÚ co kilka miesiÚcy. Jednak sama ĂwiadomoĂÊ przyczyny takiego zachowania nie wystarczyïa, by Marek podjÈï decyzjÚ, aby zmieniÊ coĂ w swoim ĝyciu. Dlatego zdecydowaï siÚ na wprowadzenie zmian do swojego wzorca „róĝnice” po to, by odnosiÊ sukcesy zarówno w ĝyciu towarzyskim, jak i zawodowym. Kiedy odczuwaï w swoim ciele „szarpniÚcie” oznaczajÈce, ĝe prawdopodobnie zaczyna popadaÊ w rutynÚ, natychmiast reagowaï, unikajÈc znudzenia. 34 Genialne NLP Jak moĝesz wykorzystaÊ wiedzÚ o swoich programach Mamy nadziejÚ, ĝe masz juĝ pojÚcie o tym, czym sÈ Twoje wartoĂci wewnÚtrzne. Niektóre z nich przyswoiïeĂ sobie na tyle dobrze, ĝe potrafisz siÚ nimi swobodnie posïugiwaÊ, w zaleĝnoĂci od zaistnia- ïych okolicznoĂci. Oznacza to, ĝe jeĂli w danej sytuacji postÚpujesz zgodnie z danym programem, moĝesz liczyÊ na to, iĝ odniesiesz sukces w dziaïaniu. Moĝe siÚ jednak zdarzyÊ, ĝe zastosowanie tego samego wzorca zachowañ, który siÚ poprzednio sprawdziï, w odmiennej sytuacji nie przyniesie ĝadnych korzyĂci. Naszym zdaniem sukces odniesiesz wtedy, gdy nauczysz siÚ swobodnie korzystaÊ z Twoich programów. To, który z nich wybierzesz i wykorzystasz, pomoĝe Ci zmaksymalizowaÊ korzyĂci i zminimalizowaÊ niepowodzenia. Niedopasowanie wartoĂci wewnÚtrznych jest czÚstym powodem nieporozumieñ, konfliktów i stresu Niedopasowanie wartoĂci wewnÚtrz- nych jest czÚstym powodem niepo- rozumieñ, konfliktów i stresu. Kiedy ludzie mówiÈ o niezgodnoĂci charak- terów, bez wÈtpienia majÈ na myĂli niedopasowanie lub niezrozumienie wartoĂci wewnÚtrznych. Obserwujemy to w zwiÈzkach, które rozpadajÈ siÚ, poniewaĝ partne- rzy nie dopasowali siÚ pod wzglÚdem programów dÈĝenie i unika- nie. Podczas gdy jeden z partnerów czeka na drugiego, gotowy do wyjĂcia na kolacjÚ ze znajomymi, drugi w najlepsze rozmawia przez telefon, nic nie robiÈc sobie z wyznaczonej godziny wyjĂcia. Osoba posiadajÈca program „unikanie” czuje siÚ maïo waĝna i sfrustro- wana, podczas gdy osoba z programem „dÈĝenie” zastanawia siÚ, o co to caïe zamieszanie. ZwiÈzek rozpada siÚ na skutek wielu sytuacji, w których oba programy wchodzÈ ze sobÈ w konflikt. Co wiÚcej, moĝesz zanudziÊ na ĂmierÊ osobÚ z programem ogóï, jeĝeli zbyt szczegóïowo bÚdziesz opowiadaï o swojej drodze do pracy, sta- nie zdrowia czy tym, co maïa Zuzia robiïa wczoraj, podczas wieczor- WymyĂl swój sposób na sukces 35 nej kÈpieli. KtoĂ, kto przywiÈzuje duĝÈ wagÚ do moĝliwoĂci podej- mowania decyzji, majÈc kilka opcji do wyboru, bÚdzie sfrustrowany, jeĂli bÚdzie musiaï wywiÈzaÊ siÚ z zadania, korzystajÈc z narzuco- nego planu piÚciu kroków. KtoĂ, kto wiecznie siÚ spóěnia i jest nie- przygotowany, na pewno bÚdzie irytowaÊ osobÚ, która ceni sobie dobrÈ organizacjÚ pracy. Mieszanie ze sobÈ programów moĝe dopro- wadziÊ do powstawania róĝnych wzorców zachowañ u róĝnych ludzi. Natomiast niedopasowanie programów osób, które, na przykïad, ze sobÈ wspóïpracujÈ, jest czÚstÈ przyczynÈ stresu. Programy, którymi dysponujesz, powstajÈ w sposób podĂwiadomy. Dlatego gdy postÚpujesz wbrew swoim wzorcom zachowañ, odczu- wasz w swoim ciele „szarpniÚcie”. Wtedy w Twojej gïowie mogÈ poja- wiÊ siÚ pytania i stwierdzenia typu: z „Dlaczego wiecznie spóěniam siÚ na spotkania?”. z „Dlaczego dzieje siÚ tak, ĝe Sylwia i Paweï zawsze rezerwujÈ wakacje z odpowiednim wyprzedzeniem, podczas gdy ja grzÚznÚ w ulotkach turystycznych, nie mogÈc siÚ na nic zdecydowaÊ?”. z „NienawidzÚ swojej pracy, ale jej nie zmieniÚ, poniewaĝ nie jestem pewien, czy nowa da mi satysfakcjÚ”. z „Dlaczego nie koñczÚ jednej rzeczy, zanim zacznÚ robiÊ nastÚpnÈ?”. z „Nie potrafiÚ siÚ na nic zdecydowaÊ”. z „Niezaleĝnie od tego, jak bardzo siÚ staram, mój szef nigdy mnie nie docenia”. Czy Twoje wartoĂci wewnÚtrzne hamujÈ Twoje dziaïania? Podane powyĝej przykïady ilustrujÈ dobre i zïe strony konfliktów powstaïych na skutek niedopasowania wartoĂci wewnÚtrznych. Dzieje siÚ tak, poniewaĝ nie posiadasz elastycznoĂci w zastosowaniu róĝnych 36 Genialne NLP programów i swobody w korzystaniu z róĝnych wzorców zachowañ. Poniĝej opisujemy Êwiczenie, które pomoĝe Ci odkryÊ, jak pewne wzorce zachowañ doprowadzajÈ do konfliktów w Twoim ĝyciu. Rozpoznawanie konfliktu powstaïego w oparciu o wartoĂci wewnÚtrzne Krok 1. SpoĂród podanych opisów programów wybierz te wzorce zachowañ, które sÈ u Ciebie dominujÈce. Zapisz nazwy programów poniĝej. Program: Program: Program: Krok 2. Opisz sytuacjÚ, w której doszïo do konfliktu z innÈ osobÈ, lub gdy poczuïeĂ stres podczas wykonywania jakiegoĂ zadania. Sytuacja: Krok 3. Przeanalizuj rolÚ, jakÈ odgrywaïeĂ w opisanej powyĝej sytuacji, i zadaj sobie pytanie, który z programów wypisanych przez Ciebie w kroku 1. jest odpowiedzialny za konflikt. Wyobraě sobie, jak ta sytuacja mogïaby siÚ potoczyÊ, gdybyĂ zachowaï siÚ zupeïnie inaczej. Zastanów siÚ nad tym. Dziaïanie w sposób przeciwny niĝ ten, do którego przywykïeĂ, moĝe wydawaÊ Ci siÚ dziwne, ale jest to znak, ĝe nabierasz elastycznoĂci w stosowaniu róĝnych programów. Sposób reagowania na okreĂlone sytuacje uzaleĝniony jest od ěródïa i przyczyn wyznawania takich, a nie innych wartoĂci. Jeĝeli zdarzyïo Ci siÚ w ĝyciu, ĝe zawiodïa CiÚ osoba, którÈ darzyïeĂ ogromnym za- ufaniem, moĝesz zareagowaÊ na kilka sposobów. Moĝesz poprzysiÈc, ĝe juĝ nigdy nikomu nie zaufasz lub zdecydowaÊ, ĝe na przyszïoĂÊ WymyĂl swój sposób na sukces 37 bÚdziesz bardziej ostroĝny w obdarowywaniu ludzi zaufaniem. Albo jeszcze inaczej, moĝesz nadal ufaÊ ludziom, majÈc nadziejÚ, ĝe pew- nego dnia to doceniÈ. U podïoĝa kaĝdej z wymienionej reakcji leĝy inna wartoĂÊ, która powstaïa wraz ze zdobywanym przez Ciebie doĂwiadczeniem ĝyciowym. Manipulacja wartoĂciami wewnÚtrznymi w celu zwiÚkszenia moĝliwoĂci wyboru CzÚsto ĂwiadomoĂÊ istnienia i charakteru wïasnych wartoĂci we- wnÚtrznych moĝe byÊ ěródïem zmiany Twojego zachowania. Cza- sami jednak sama ĂwiadomoĂÊ to za maïo, by zdecydowaÊ siÚ na wprowadzanie zmian. W podjÚciu takiej decyzji mogÈ Ci pomóc okolicznoĂci wskazujÈce, ĝe zmiana zachowania byïaby bardzo ko- rzystna. Poniewaĝ wiÚkszoĂÊ zachowañ wynika z Twoich przyzwy- czajeñ, trudnoĂÊ polega na tym, aby umieÊ przeïamaÊ stare nawyki i stworzyÊ nowe. Genialny przykïad Jerzy miaï programy od i autorytet zewnÚtrzny. W zwiÈzku z tym przez wiele lat podejmowaï decyzje w oparciu o to, czego chciaï tak naprawdÚ unikaÊ (motywacja ostroĝnych). Program „od” w poïÈczeniu ze wzorcem zachowañ „autorytet zewnÚtrzny” spowodowaï, ĝe czuï siÚ niepewnie w sytuacji dokonywania wyborów. ObecnÈ pracÚ podjÈï 15 lat temu nie dlatego, ĝe chciaï, ale dlatego, ĝe baï siÚ byÊ bezrobotnym. Jedna decyzja sprawiïa, ĝe przez 15 lat wykonywaï pracÚ, której nie cierpiaï. Udaïo mu siÚ jÈ utrzymaÊ tylko dziÚki unikaniu sytuacji problemowych — posunÈï siÚ nawet do tego, ĝe nie chciaï spotykaÊ siÚ z pozostaïymi kierownikami. ½ródïem stresu dla Jerzego byïo obsesyjne unikanie trudnych sytuacji oraz nieumiejÚtnoĂÊ podejmowania decyzji. Przy niewielkiej pomocy udaïo mu siÚ zmieniÊ przyzwyczajenia. Jest teraz bardziej pewny siebie, czuje siÚ mïodszy i zdrowszy. 38 Genialne NLP Jeĝeli wyksztaïciïeĂ w sobie silne przyzwyczajenie do pewnych zacho- wañ, na poczÈtku moĝesz czuÊ siÚ nieswojo, dziaïajÈc wbrew niemu. Na przykïad, nagïe wprowadzanie zmian moĝe byÊ trudne dla osoby, która zawsze unikaïa nowych sytuacji. PoczÈtkowo nowe zachowanie moĝe wydawaÊ Ci siÚ nienaturalne. Wtedy moĝesz odczuÊ swego rodzaju „szarpniÚcie” w swoim ciele oznaczajÈce, ĝe robisz coĂ wbrew sobie i powinieneĂ wróciÊ do dawnych przyzwyczajeñ. JeĂli dojdzie do takiej sytuacji, przypomnij sobie, dlaczego chcesz zmieniÊ okre- Ălone zachowanie. Poczucie dyskomfortu powinno zniknÈÊ wraz z systematycznym wprowadzaniem nowego wzorca zachowañ. MyĂl o „szarpniÚciu”, które powstaje w Twoim ciele, jak o boděcu do zmian dawnych przyzwyczajeñ na nowe, które pomogÈ Ci staÊ siÚ bardziej elastycznym w stosowaniu róĝnych wzorców zachowañ. Genialna rada Wsïuchuj siÚ w swoje wypowiedzi, zwïaszcza te zawierajÈce sïowa: muszÚ, powinienem i potrzebujÚ. Czy te sïowa ograniczajÈ CiÚ w jakikolwiek sposób? Czy rzeczy, które uwaĝasz za waĝne, sÈ takie naprawdÚ? A moĝe byĂ przewartoĂciowaï zdania zawierajÈce sïowa: muszÚ, powinienem i potrzebujÚ? Czy zyskasz coĂ, jeĂli przestaniesz siÚ upieraÊ, ĝeby pewne rzeczy robiÊ tylko w taki, a nie inny sposób? Wprowadzaj nowe wzorce zachowañ poprzez ich systematyczne powtarzanie. Im czÚĂciej bÚdziesz wprowadzaï w ĝycie nowy wzorzec zachowañ, tym szybciej zacznie on dziaïaÊ. Obserwuj ludzi, których podziwiasz, pod kÈtem tego, jak siÚ zachowujÈ. NaĂladuj ich zachowanie. PrzyglÈdaj siÚ temu, co robiÈ, i wsïuchuj w to, co mówiÈ. PostÚpujÈc w taki sposób, sprawisz, ĝe wysiïek zwiÈzany ze zmianÈ zachowania nie bÚdzie spoczywaï tylko na Twoich barkach.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Genialne NLP. Myśl i działaj jak człowiek sukcesu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: