Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 002832 23545467 na godz. na dobę w sumie
Geodezja i Kartografia - ebook/pdf
Geodezja i Kartografia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 132
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965982 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zabiera kompletny zbiór przepisów przydatny geodetom i kartografom, a także inwestorom zamierzającym zbudować budynek lub inny obiekt inżynieryjny. Jako, że każda budowa rozpoczyna się od wytyczenia obiektu w terenie, dlatego też przepisy te są podstawą każdej inwestycji. Książka przedstawia i porządkuje przepisy związane z wytyczaniem obiektów liniowych i przestrzennych w terenie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ARKADIUSZ KAMPCZYK GEODEZJA KARTOGRAFIA i Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem Przepisy geodezyjne odgrywają zasadniczą rolę w każdym procesie inwestycyjnym. W niniejszej publikacji zebrano aktualne przepisy obo- wiązujące w geodezji i kartografii wraz z praktycznym komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje prawne istotne dla geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geode- zyjnych”. Uwzględniono również regulacje prawne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego obejmują między in- nymi: prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o dro- gach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a także wiele innych aktów prawnych. Publikacja zbiera i porządkuje wszystkie akty prawne dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji. G E O D E Z J A I K A R T O G R A F A I l i Z b ó r a k t u a n y c h p r z e p i s ó w z p r a k t y c z n y m k o m e n t a r z e m 5 0 L O U Cena brutto 69,00 zł UOL05 okladka.indd 1 7/12/2017 1:59:58 PM Arkadiusz Kampczyk Geodezja i kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem UOL05 srodki.indd 1 7/12/2017 1:53:46 PM Autor: Arkadiusz Kampczyk AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Al. A. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Wydawca: Edyta Samsel Redaktor: Mariusz Jendra Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: 6AN Studio Drukarnia: MDruk ISBN: 978-83-269-6598-2 Nakład: 400 sztuk Cena brutto: 69,00 zł Informacje i zamówienia: e-mail: cok@wip.pl Infolinia: 22 518 29 29 Faks: 22 617 60 10 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 UOL05 srodki.indd 2 7/12/2017 1:53:46 PM Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Rozdział 1 . Wprowadzenie do systemu prawnego obowiązującego w geodezji i kartografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym . . . . . . . . . . . . . 10 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu . . . . . . . . . . . . . . . 12 Instytucje dyscyplinarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zadania starostów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych . . . . . . . . . . . . . 20 Organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej . . . . . . . . . . . . . 40 Podstawowe zasady wykonywania kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Regulacje prawne stanowiące podstawę organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rozdział 2 . Postępowanie w sprawie warunków zabudowy a jego zawieszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Rozdział 3 . Odległości usytuowania budynków i budowli od granic nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych . . . . 61 Usytuowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych . . . . . . . 62 Rozdział 4 . Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych . . . . 70 Rozdział 5 . Budowy niewymagające pozwolenia . . . . . . . . . . . . . . . 73 Rozdział 6 . System Elektronicznej Skrzynki Podawczej . . . . . . . . . 77 Rozdział 7 . Wybrane Polskie Normy w geodezji i kartografii . . . . 81 Rozdział 8 . Drogownictwo kołowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Rozdział 9 . Drogownictwo kolejowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Tabela 1. Wykaz podstawowych regulacji prawnych . . . . . . . . . . . 100 Wykaz użytych skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 UOL05 srodki.indd 3 7/12/2017 1:53:46 PM 3 Geodezja i kartoGrafia Wstęp Prace geodezyjne i kartograficzne wykonuje się łącznie z określonymi czynnościami prawnymi. W ostatnim okresie praktyka zawodowa zbiegła się z dużymi przemianami prawnymi w naszym kraju. Na gruntowną zmia- nę regulacji prawnych, w istotny sposób wpłynął swobodny dostęp do światowych rozwiązań, następnie nieograniczony dostęp do wiedzy tech- niczno-inżynierskiej, a przede wszystkim dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (UE) wymaga stałego sprawdzania zgodności przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej i dostosowywania go do wymogów europejskich. Prawo geodezyjne i kartograficzne odgrywa zasadniczą rolę w procesie inwesty- cyjnym. Geodezyjna obsługa inwestycji to wykonywanie opracowań geo- dezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych w takich procesach, jak: planowanie, projektowanie, budowa, utrzymanie, eksploatacja, roz- biórka obiektów budowlanych oraz czynności osób pełniących nadzór in- westorski w tych procesach. Regulacje prawne wchodzące w skład geode- zyjnej obsługi inwestycji oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego obejmują między innymi: prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zago- spodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunika- cyjne, prawo wodne, a także „specustawy” – drogową, kolejową, lotnisko- wą, ustawę o autostradach płatnych i inne. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje prawne istot- ne dla geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Ze- brano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wraz z ich komentarzem. Uwzględniono również regulacje prawne skupiające się wo- kół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się od- mienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Na potrzeby ni- niejszej publikacji opracowano wykaz podstawowych regulacji prawnych (tabela 1), których stosowanie i znajomość w pracach geodezyjnych i kar- tograficznych jest wskazana i wymagana. 4 UOL05 srodki.indd 4 7/12/2017 1:53:46 PM Wstęp W pracy uwzględniono wiele haseł i terminów, z takich branż jak: bu- downictwo, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i inne, z którymi geodeci stale współpracują. Pojęcia oraz ich określenia w dużej części zostały zaczerpnięte z obowiązujących regulacji prawnych, kierując się zasadą, iż podane w treści nazwy aktów prawnych pozwolą na poszerzenie wiedzy oraz dodatkowych określeń każ- dej zainteresowanej osobie indywidualnie, gdy zajdzie taka potrzeba. Nale- ży zaznaczyć, że ciągłe zmiany towarzyszące takiej dziedzinie jak geodezja i kartografia, czy branż „wokół geodezyjnych”, następnie powstawanie no- wych pojęć i określeń powodują, że takie opracowanie będzie musiało być ciągle uzupełniane. W pracy przedstawiono autorskie spostrzeżenia, wnio- ski i uwagi. Praca niniejsza została wykonana w ramach badań statutowych AGH nr 11.11.150.005. UOL05 srodki.indd 5 7/12/2017 1:53:46 PM 5 Geodezja i kartoGrafia Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu prawnego obowiązującego w geodezji i kartografii Podstawowym i najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej został uchwalony 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Stanowi ona naj- ważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, zatwier- dzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 4831. Konstytucja RP weszła w ży- cie 17 października 1997 r. (tabela 1). Artykuł 87 Konstytucji RP stanowi, że: 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miej- scowego. Akt prawa miejscowego, posiada wszystkie cechy aktów powszechnie obowiązujących, ale obowiązuje tylko na obszarze działania organu, który go wydał. Według Konstytucji RP akty prawa miejscowego muszą być zgodne ze wszystkimi aktami powszechnie obowiązującymi. Wydawane są w formie uchwał przez organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego: radę gminy, radę powiatu, sejmik województwa. Przykłady uchwał: 1. Uchwała nr 501/LI/2014 Rady Gminy Koszęcin z 19 sierpnia 2014  r. w sprawie zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Buko- wiec, Łazy, Prądy, Strzebin”. 1 Akty zmieniające do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. – Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 26 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. 2001 nr 28 poz. – Ustawa z 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2006 nr 200 poz. 483) to: 319). 1471). – Ustawa z 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946). 6 UOL05 srodki.indd 6 7/12/2017 1:53:46 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Geodezja i Kartografia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: