Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 007528 20252016 na godz. na dobę w sumie
Geologia regionalna Polski - ebook/pdf
Geologia regionalna Polski - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2251-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> geologia i geografia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czwarte, zasadniczo zmienione i zaktualizowane wydanie popularnego podręcznika akademickiego, omawiającego jednostki geologiczne Polski pod kątem stratygrafii, sedymentologii, petrografii oraz tektoniki.

Jednostki geologiczne prezentowane są w nim w kolejności od najstarszych (platforma wschodnioeuropejska) do najmłodszych (Karpaty, baseny paleo- i neogeńskie środkowej Polski). Każdy z rozdziałów książki składa się z dwóch części. W pierwszej podany jest rys historyczny badań danej jednostki oraz zmian poglądów na jej budowę, związanych z rozwojem nauk geologicznych i towarzyszącym mu postępem technicznym, dającym nowe możliwości badawcze. Druga część każdego rozdziału jest prezentacją aktualnego stanu wiedzy na temat omawianej jednostki, zgodnej z najnowszymi ustaleniami i powołaniami na bieżącą literaturę. Na końcu książki zamieszczono obszerną bibliografię.

Cennym uzupełnieniem tego podręcznika są liczne ilustracje (mapy, przekroje, wykresy), stanowiące integralną część poszczególnych rozdziałów, a także dodane do książki dwie składane mapy geologiczne Polski oraz tabela stratygraficzna umożliwiająca łatwe umiejscowienie w czasie formacji skalnych, z których są utworzone opisywane jednostki geologiczne.

Podręcznik adresowany jest do studentów wszystkich szkół wyższych, na których wykładana jest geologia i nauki pokrewne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Pierwsze opracowanie dotyczące geologii Polski pod tytułem „Zarys geologii Polski” zostało opublikowane w 1952 r. przez M. Książkiewicza i J. Samsonowi- cza oraz powtórnie wydane w nieco zmienionej i rozszerzonej formie w 1965 r. Podręcznik akademicki „Geologia regionalna Polski” autorstwa E. Stupnic- kiej ukazał się w 1976 r. i był wznawiany i uzupełniany w latach 1989, 1997, 2007. Duże znaczenie dla wcześniejszych wersji podręcznika miały kolejne tomy „Budowy geologicznej Polski”, opracowane w Instytucie Geologicz- nym i wydawane przez Wydawnictwa Geologiczne oraz liczne prace powstałe w ośrodkach akademickich i Polskiej Akademii Nauk. Stosowany pierwot- nie podział na regiony geografi czne został zastąpiony podziałem na regiony geologiczne. W latach 2009–2014 wyszło kilka wydań podręcznika „Geologia Polski” autorstwa W. Mizerskiego. Niniejszy podręcznik akademicki „Geologia regionalna Polski” przygoto- wano do druku w latach 2013–2015. Jego bazę stanowią poprzednie wydania „Geologii regionalnej Polski” E. Stupnickiej, które zostały uzupełnione najnow- szą literaturą geologiczną. Podręcznik zawiera 12 rozdziałów obejmujących opis jednostek geologicz- nych Polski pod kątem stratygrafi i, sedymentologii, petrografi i oraz tektoniki. Jednostki geologiczne zostały omówione w kolejności, zaczynając od tych, które powstały wcześniej – platforma wschodnioeuropejska, a kończąc na jednostkach najmłodszych – Karpaty. Każdy z rozdziałów podręcznika jest skonstruowany w ten sposób, że jego część pierwsza zawiera rys historyczny badań danej jed- nostki oraz zmian poglądów na jej budowę wraz z rozwojem nauk geologicz- nych i możliwości technicznych. Część druga rozdziałów prezentuje aktualny stan wiedzy z powołaniem na najnowszą literaturę. Do podręcznika dołączono aktualną bibliografi ę. Aby przekazać Czytelnikowi jak najwięcej danych przy ograniczonej obję- tości tekstu, część materiału ujęto w tabele i przedstawiono na ilustracjach. 8 Wstęp Niezbędnymi załącznikami do niniejszej książki są także dwie mapy geolo- giczne Polski w skali 1:1 333 000 i tabela stratygrafi czna umożliwiająca łatwe umiejscowienie w czasie formacji skalnych, z których są utworzone opisywane jednostki geologiczne. Na jednej z nich przedstawiono struktury przedpermskie, na drugiej – mezozoiczne, a w Karpatach – kenozoiczne. Jako podstawę podziału na jednostki geologiczne przyjęto piętra strukturalne. Pierwszych 9 rozdziałów podręcznika poświęcono jednostkom starszym, należą- cym do dolnego piętra strukturalnego (tzw. plan prekambryjski i paleozoiczny). W pozostałych rozdziałach przedstawiono jednostki górnego piętra strukturalnego (tzw. plan mezozoiczny i kenozoiczny). W podręczniku pominięto opis osadów czwartorzędowych, którym poświęcone jest wiele innych prac. W trakcie opracowywania podręcznika obejmującego obszar całej Polski, gdzie występują jednostki różnej genezy i wieku, nasuwały się trudności w stwo- rzeniu kompleksowego obrazu. Dotychczasowe próby przedstawienia ogólnej koncepcji budowy geologicznej Polski, prezentowane przeważnie w pracach tektonicznych, niektóre problemy pozostawiają otwarte. Duży postęp w regionalizacji naszego kraju wniosły publikowane w latach 2001–2014 opracowania tektoniczne, dzięki którym wprowadzono między innymi nowe nazewnictwo niektórych jednostek. Mimo to pozostało jeszcze wiele zagadnień niewyjaśnionych. Należą do nich m.in.: relacje między struk- turami paleozoicznymi zachodniej i środkowej Polski, relacje struktur polskich ze strukturami poza granicami kraju, budowa głębokiego podłoża i jego wpływ na rozwój i budowę pokrywy permsko-mezozoicznej, wgłębna budowa Karpat i wiele innych. Do trudniejszych należy zaliczyć zagadnienia dotyczące budowy głębokich stref skorupy, badanej metodami geofi zycznymi, oraz jej związków z nadległymi strukturami geologicznymi. Przy opracowaniu podręcznika trudności stwarzało również nieujednolicone nazewnictwo jednostek geologicznych Polski, nieustalona hierarchia ich ważności i kryteria podziału stosowane różnie przez różnych autorów. W związku z tym ogólna koncepcja budowy Polski oraz geneza niektórych jednostek przedstawiona w podręczniku jest wynikiem przemyśleń własnych autorek. Autorki dziękują Osobom, które wyraziły swoje uwagi w czasie pisania „Geolo- gii regionalnej Polski”, w szczególności: dr M. Bac-Moszaszwili, prof. dr. W. Bed- narczykowi, prof. dr. K. Dziedzicowi, prof. dr. A. Guterchowi, prof. dr K. Korejwo, prof. dr. J. Lefeldowi, dr. H. Łobanowskiemu, prof. H. Matyji, dr hab. T. Pod- halańskiej, prof. dr. A. Radomskiemu, prof. dr. W. Ryce, prof. dr. A. Żelaź- niewiczowi oraz współpracownikom na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza prof. dr. I. Walaszczykowi.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Geologia regionalna Polski
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: