Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00170 002816 20670481 na godz. na dobę w sumie
Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe - książka
Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3976-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Do rozważnych zysk należy!

Inwestorze - ucz się sam!

Ostatnie lata na giełdach papierów wartościowych trudno nazwać tłustymi, jednak nawet w kryzysie wielu mądrych inwestorów zdołało uniknąć poważnych strat. Jeśli jesteś osobą stawiającą pierwsze kroki na rynku kapitałowym, chcesz zapewne nauczyć się inwestować swoje pieniądze tak, aby nie ryzykować ponad miarę, osiągając przy tym satysfakcjonującą stopę zwrotu. Pamiętaj, że skuteczne inwestowanie wymaga ciężkiej i skrupulatnej pracy, silnej psychiki oraz sporej wiedzy.

W tej książce znajdziesz komplet informacji na temat tego, jak wybrać biuro maklerskie oraz otworzyć rachunek inwestycyjny. Poznasz mechanizmy rządzące pracą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dowiesz się, jakie możliwości daje handel na parkiecie i gdzie najlepiej ulokować pieniądze. Zgłębisz tajniki strategii inwestycyjnych, czyli zdobędziesz precyzyjne informacje o tym, jak skutecznie pomnażać własne oszczędności, unikając niepotrzebnych strat.

Wydanie drugie zostało dostosowane do aktualnych warunków rynkowych oraz wzbogacone o rozdziały poświęcone produktom strukturyzowanym i analizie portfelowej. Zawiera także nowe dodatki, dotyczące opodatkowania zysków giełdowych oraz literatury niezbędnej w biblioteczce inwestora.Adam Zaremba, FRM, PRM - doradca inwestycyjny (licencja nr 273) i analityk rynków finansowych. Wykształcenie w dziedzinie inwestycji kapitałowych zdobywał między innymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Harvarda (USA), London School of Economics and Political Science (Wielka Brytania) oraz Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia). Wśród jego publikacji wymienić należy książki Giełda. Podstawy inwestowania (Onepress, 2007), Zarabiaj jak najlepsi inwestorzy giełdowi (Gazeta Giełdy 'Parkiet', 2007), Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów (Onepress, 2008), Giełda. Poradnik bez kantów (Septem, 2009), a także liczne artykuły naukowe i prasowe na temat rynku finansowego w Polsce. Jest samodzielnym inwestorem giełdowym z wieloletnim doświadczeniem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?gielwk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3976-2 Copyright © Adam Zaremba 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI Wprowadzenie ..............................................................7 I. ZANIM ZACZNIESZ INWESTOWAm 1. Jak wybraÊ dom maklerski? ..........................................11 Na co zwracaÊ uwagÚ? .........................................................12 II. JAK DZIA’A GIE’DA? 2. System notowañ? A co to takiego? ................................19 3. Wszystko, co warto wiedzieÊ o zleceniach .....................21 Jak wyglÈda arkusz zleceñ? ..................................................21 Zlecenia dostÚpne na GPW .................................................25 4. Systemy notowañ na GPW ...........................................39 Notowania jednolite ............................................................40 Notowania ciÈgïe .................................................................42 5. Rzut okiem na rynek, czyli indeksy gieïdowe ..................45 Co mierzÈ indeksy? .............................................................45 Puls GPW — indeksy gieïdowe ...........................................48 G I E ’ D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A III. DO WYBORU, DO KOLORU, CZYLI INSTRUMENTY RYNKU KAPITA’OWEGO 6. Instrumenty podstawowe .............................................53 Akcje ...................................................................................54 Obligacje .............................................................................60 7. Instrumenty pochodne .................................................69 Kontrakty terminowe ..........................................................70 Opcje ...................................................................................79 Inne instrumenty pochodne ................................................86 IV. JAK INWESTOWAm, ¿EBY ZARABIAm? 8. Metody zarzÈdzania pieniÚdzmi ....................................91 Metody zarzÈdzania portfelem ............................................91 9. Analiza fundamentalna ................................................93 Ile naprawdÚ warta jest firma, czyli idea wartoĂci wewnÚtrznej ...........................................93 Etapy analizy fundamentalnej .............................................95 10. Analiza techniczna ....................................................141 Najwaĝniejszy jest trend ....................................................142 SkÈd analitycy techniczni czerpiÈ informacje? Wykresy gieïdowe ..............................................................145 Formacje liniowe ...............................................................150 Formacje Ăwiecowe ............................................................160 ¥rednie ruchome ...............................................................165 Wskaěniki analizy technicznej ..........................................169 11. Analiza portfelowa .....................................................183 Dywersyfikacja i korelacja, czyli budowa portfela akcji .....185 4 Spis treĂci DODATKI I. Podatek od zysków gieïdowych ...................................193 Co podlega opodatkowaniu? ..............................................193 Co jeszcze moĝna zaliczyÊ do kosztów? .............................195 Jak rozliczaÊ straty? ...........................................................195 Ile wynosi podatek gieïdowy? ............................................195 Czy podatki trzeba obliczaÊ samodzielnie? ........................196 Podsumowanie ..................................................................196 II. ½ródïa informacji gieïdowej .........................................197 5 Wszystko, co warto wiedzieÊ o zleceniach WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEm O ZLECENIACH W tym rozdziale: x Arkusz zleceñ. x Rodzaje zleceñ na GPW. x Rozliczenie transakcji. Jak juĝ wspomniaïem, jeĝeli inwestor decyduje siÚ sprzedaÊ lub kupiÊ jakiĂ instrument finansowy, musi zïoĝyÊ zlecenie, które nastÚpnie trafia do tak zwanego arkusza zleceñ. I wïaĂnie od przyj- rzenia siÚ mu bliĝej rozpoczniemy omawianie tego, co naleĝy wiedzieÊ o zleceniach gieïdowych. Jak wyglÈda arkusz zleceñ? Gdy inwestor posiadajÈcy internetowy rachunek brokerski, a ta- kie obecnie dominujÈ, postanowi sprawdziÊ notowania swoich akcji, wyĂwietli mu siÚ tabela przypominajÈca tÚ zaprezentowa- nÈ poniĝej (tabela 3.1). 21 G I E ’ D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A Tabela 3.1. Przykïadowy arkusz zleceñ IloĂÊ Wolumen Kupno Sprzedaĝ Wolumen IloĂÊ 4 5 2 1700 4280 1354 58,25 58,00 57,65 58,35 58,40 58,45 2300 1873 950 8 3 9 PoczÈtkowo moĝe to wyglÈdaÊ na ciÈg niezrozumiaïych cyfr, ale wbrew pozorom nie jest to nic skomplikowanego. Graficzna pre- zentacja arkusza zleceñ pozwala inwestorowi odczytaÊ, ile i jakie zlecenia znajdujÈ siÚ obecnie w systemie. Spójrzmy wpierw na dwie Ărodkowe kolumny. ZnajdujÈ siÚ w nich ceny, po jakich obecnie inwestorzy chcÈ kupowaÊ i sprze- dawaÊ akcje. Lewa kolumna z nagïówkiem „Kupno” informuje nas, ĝe zostaïy zïoĝone zlecenia kupna po cenach 58,25 zï, 58,00 zï oraz 57,65 zï. Kolumna z nagïówkiem „Sprzedaĝ” mówi nam o ofertach sprzedaĝy — gieïdowi gracze chcÈ sprzedawaÊ papiery po cenach 58,35 zï, 58,40 zï i 58,45 zï. Warto zwróciÊ uwagÚ, w jakiej kolejnoĂci ustawione sÈ oferty. Na najwyĝszej pozycji zawsze znaj- duje siÚ oferta najatrakcyjniejsza dla drugiej strony transakcji, a na najniĝszej najmniej atrakcyjna. I tak zlecenia kupna uporzÈdkowa- ne sÈ od ceny najwyĝszej do najniĝszej, a sprzedaĝy na odwrót. Ile dokïadnie akcji chcÈ nabyÊ lub odsprzedaÊ inwestorzy? O tym informuje nas druga i czwarta kolumna tabelki, które to kolumny odnoszÈ siÚ odpowiednio do zleceñ kupna i sprzedaĝy. Z kolei najbardziej zewnÚtrzne kolumny mówiÈ nam o tym, ilu konkretnie inwestorów zïoĝyïo dane oferty. Tak wiÚc lewÈ poïowÚ pierwszego wiersza moĝemy odczytaÊ w nastÚpujÈcy sposób: 4 gieï- dowych graczy chce kupiÊ ïÈcznie 1700 akcji po 58,25 zï. Analo- gicznie ma siÚ sprawa prawej strony: 8 graczy pragnie sprzedaÊ ïÈcznie 2300 akcji po cenie 58,35 zï. 22 Wszystko, co warto wiedzieÊ o zleceniach Nietrudno zauwaĝyÊ, ĝe w powyĝszym przypadku nie dojdzie do zawarcia ĝadnej transakcji. Róĝnica pomiÚdzy najlepszÈ ofertÈ kupna a sprzedaĝy wynosi 5 groszy, co oznacza, ĝe ani oferty kupna nie wydajÈ siÚ doĂÊ atrakcyjne dla sprzedajÈcych, ani oferty sprze- daĝy dla kupujÈcych. Aby doszïo do transakcji, któraĂ ze stron musi — mówiÈc w przenoĂni — pÚknÈÊ i zdecydowaÊ siÚ do handlu po odrobinie gorszej cenie. W praktyce moĝliwoĂci sÈ dwie: albo ktoĂ postanowi kupiÊ papiery po 58,35 zï, albo ktoĂ siÚ ich pozbÚdzie po 58,25. Wówczas nastÈpi transakcja. Cena, po której zostanie ona zawarta, to bieĝÈcy kurs notowañ. O czym jeszcze informuje arkusz notowañ? W rzeczywistoĂci aplet notowañ, który najprawdopodobniej zoba- czymy na naszym rachunku, bÚdzie zawieraï kilka pozycji wiÚcej. Moĝe on na przykïad przybraÊ nastÚpujÈcy ksztaït (tabela 3.2). Dla uïatwienia opisu wszystkie kolumny zostaïy ponumero- wane. Z pierwszej kolumny moĝemy siÚ dowiedzieÊ, jakiej spóïki dotyczÈ notowania. W tym przypadku jest to ukraiñski produ- cent cukru — Astarta. Druga z rzÚdu informuje nas o kursie odnie- sienia otwarcia, czyli takim, po którym zostaïa zawarta ostatnia transakcja na poprzedniej sesji. Kurs zamkniÚcia wynosiï wów- czas 19,90 zï. Trzecia pozycja to kurs otwarcia, czyli poziom no- towañ, który obowiÈzywaï przy rozpoczÚciu sesji — 19,45 zï. SzeĂÊ nastÚpnych kolumn prezentuje najlepsze oferty kupna i sprzedaĝy, jakie znajdujÈ siÚ obecnie na rynku. WyglÈdajÈ one identycznie, jak to zostaïo przedstawione przy okazji opisywania poprzedniej tabelki, wiÚc „przeskoczymy” teraz od razu do 10. ko- lumny. WidaÊ w niej, jaki byï kurs ostatniej transakcji — 19,21 zï. W jej trakcie wïaĂciciela zmieniïo 50 papierów, o czym informuje nas pozycja 11. Nie jest to zbyt dobra informacja dla posiadaczy akcji, poniewaĝ oznacza, ĝe w stosunku do ceny zamkniÚcia 23 G I E ’ D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A Tabela 3.2. Przykïadowy aplet notowañ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 a i c r a w t o a i n e i s e i n d o s r u K a i c r a w t o s r u K n e m u l o W ] K [ a b z c i L ] K [ n e m u l o W ] S [ a b z c i L ] S [ t i m i L ] K [ t i m i L ] S [ y n z c e t a t s o s r u K ] T [ n e m u l o W ] T [ ) . c o r p ( a n a i m Z 0 9 , 9 1 5 4 , 9 1 0 0 0 2 1 0 2 , 9 1 0 5 , 9 1 5 7 1 1 2 , 9 1 1 0 5 5 , 3 – a w z a N a t r a t s A s a z C ] T [ 0 2 : 0 3 : 0 1 n e m u l o W 5 9 8 2 Ê Ă o t r a W 2 7 , 5 4 8 1 1 1 z dnia poprzedniego kurs spadï o 3,5 proc. Moĝemy to odczytaÊ z nastÚpnej kolumny. Z kolumny 13. dowiadujemy siÚ, ĝe transak- cja zostaï zawarta o godzinie 10:30 i 20 sekund. Ostatnie dwie pozycje obrazujÈ, jaki byï caïkowity obrót na trwajÈcej sesji. Kolumna z nagïówkiem „Wolumen” oznajmia, ile walorów zmieniïo dotychczas wïaĂciciela. Na ostatniej pozycji znajdujemy wiadomoĂÊ, jaka byïa ïÈczna wartoĂÊ tych transakcji. Warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe zazwyczaj mamy tu do czynienia z kwotÈ dwukrotnie zawyĝonÈ. Dlaczego? PrzypuĂÊmy, ĝe dwóch inwestorów dokonaïo transakcji opiewajÈcej na 100 akcji po kursie 1 zï. W praktyce oznacza to, ĝe jeden sprzedaï akcje za 100 zï, drugi kupiï za 100 zï, co daje razem 200 zï. WïaĂnie ta kwota pojawi siÚ w arkuszu notowañ GPW. 24 Wszystko, co warto wiedzieÊ o zleceniach Zlecenia dostÚpne na GPW Na Gieïdzie Papierów WartoĂciowych w Warszawie inwestorom udostÚpniono caïkiem szeroki wachlarz zleceñ. DziÚki temu mogÈ oni stosowaÊ doĂÊ róĝnorodne taktyki przy kupowaniu lub sprzedawaniu papierów. Jeĝeli próbowalibyĂmy w jakiĂ sposób je poklasyfikowaÊ, naleĝaïoby dokonaÊ podziaïu na zlecenia z limi- tem ceny oraz zlecenia bez limitu ceny. W tej drugiej grupie wy- róĝnilibyĂmy dodatkowo 3 podtypy: x po kaĝdej cenie (PKC); x po cenie rynkowej (PCR); x po cenie rynkowej na otwarcie (PCRO). Przyjrzyjmy siÚ im wszystkim po kolei troszkÚ bliĝej. Zlecenie z limitem ceny Zlecenie z limitem ceny naleĝy do najczÚĂciej stosowanych na GPW. Uĝywamy go wówczas, gdy wiemy dokïadnie, ile akcji i po jakiej cenie chcemy kupiÊ lub sprzedaÊ. WykonujÈc zlecenie, inwestor musi podaÊ cenÚ, po jakiej zamierza nabyÊ papiery lub siÚ ich pozbyÊ, oraz wskazaÊ, ile ich jest. Zlecenie to zostanie zreali- zowane jedynie wówczas, gdy napotka ofertÚ przeciwnÈ. Oznacza to, ĝe czasami moĝemy czekaÊ doĂÊ dïugo na jego realizacjÚ. Przykïad Aby ïatwiej byïo zilustrowaÊ kolejne przykïady, caïy czas bÚdÚ siÚ posïugiwaï karnetem zaprezentowanym w tabeli 3.3. PrzypuĂÊmy teraz, ĝe inwestor postanawia kupiÊ 300 akcji spóïki po cenie 58,25. Nowy karnet zleceñ bÚdzie wyglÈdaï na- stÚpujÈco (tabela 3.4). 25 G I E ’ D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A Tabela 3.3 Karnet notowañ IloĂÊ Wolumen Kupno Sprzedaĝ Wolumen IloĂÊ 4 5 2 1700 4280 1354 58,25 58,00 57,65 58,35 58,40 58,45 2300 1873 950 8 3 9 Tabela 3.4. Arkusz notowañ — zakup akcji po cenie 58,25 zï IloĂÊ Wolumen Kupno Sprzedaĝ Wolumen IloĂÊ 5 5 2 2000 4280 1354 58,25 58,00 57,65 58,35 58,40 58,45 2300 1873 950 8 3 9 Co siÚ zmieniïo? W kolumnie pierwszej zwiÚkszyïa siÚ o jeden liczba osób, które zïoĝyïy zlecenie, natomiast w kolumnie dru- giej zmieniï siÚ wolumen ofert kupna o 300 papierów naszego inwestora. Nietrudno zauwaĝyÊ, ĝe w tym przypadku nie doszïoby do re- alizacji zlecenia. Nasz inwestor musiaïby cierpliwie poczekaÊ, aĝ pojawi siÚ ktoĂ, kto zechce sprzedaÊ papiery po oferowanej przez niego cenie. Co wiÚcej, musiaïby czekaÊ naprawdÚ dïugo, po- niewaĝ na gieïdzie prócz tak zwanego priorytetu ceny, który oznacza, ĝe najpierw realizowane sÈ zlecenia z cenÈ korzystniejszÈ dla strony przeciwnej, istnieje równieĝ priorytet czasu. Co kryje siÚ pod tym pojÚciem? Zanim nasz inwestor zïoĝyï swoje zlecenie, w arkuszu znajdowaïa siÚ juĝ oferta kupna 1700 akcji po tej samej cenie. Jeĝeli ktoĂ zdecyduje siÚ sprzedaÊ papiery po kursie 58,25 zï, to najpierw kupiÈ je ci inwestorzy, którzy zïoĝyli wczeĂniej ofertÚ, a dopiero po zaspokojeniu ich popytu na 1700 papierów kolejne trafiÈ w rÚce naszego inwestora. 26 Wszystko, co warto wiedzieÊ o zleceniach Jakie jest remedium na powyĝszy problem? Pewnym Ărodkiem zaradczym jest zïoĝenie zlecenia po cenie minimalnie wyĝszej niĝ najlepsza oferta kupna. PrzypuĂÊmy wiÚc, ĝe wspomniany inwe- stor nie decyduje siÚ kupiÊ akcji po 58,25 zï, ale podbija ofertÚ o 5 groszy i zleca kupno po 58,30 zï. Nowy arkusz zleceñ bÚdzie wyglÈdaï nastÚpujÈco (tabela 3.5): Tabela 3.5. Arkusz notowañ — zakup akcji po 58,30 zï IloĂÊ Wolumen Kupno Sprzedaĝ Wolumen IloĂÊ 1 4 5 2 300 1700 4280 1354 58,30 58,25 58,00 57,65 58,35 58,40 58,45 2300 1873 950 8 3 9 Jak widzimy, obecnie nasza oferta jest najlepsza, bÚdzie wiÚc pierwszÈ, która zostanie zrealizowana. Nadal jednak bÚdziemy zmuszeni czekaÊ, aĝ pojawi siÚ ktoĂ chÚtny do sprzedaĝy po na- szej cenie. Jeĝeli chcemy, aby zlecenie byïo zrealizowane na- tychmiast, musimy zdecydowaÊ siÚ na kupno za przynajmniej 58,35 zï, poniewaĝ to wïaĂnie przy tym kursie w arkuszu widaÊ najkorzystniejszÈ ofertÚ sprzedaĝy. Po wprowadzeniu takiego polecenia do systemu natychmiast dostalibyĂmy upragnione akcje, a karta zleceñ przyjÚïaby nastÚpujÈcy wyglÈd (tabela 3.6): Tabela 3.6. Arkusz notowañ — zakup akcji po 58,35 zï IloĂÊ Wolumen Kupno Sprzedaĝ Wolumen IloĂÊ 4 5 2 1700 4280 1354 58,25 58,00 57,65 58,35 58,40 58,45 2000 1873 950 8 3 9 27 G I E ’ D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A Jak widzimy, jedyna zmiana, jaka nastÈpiïa, to zmniejszenie siÚ wolumenu sprzedaĝy do 2000. Która wersja dziaïañ jest korzystniejsza? Lepiej cierpliwie czekaÊ czy teĝ kupowaÊ natychmiast po wyĝszej cenie? Odpowiedě jest doĂÊ prosta. Jeĝeli spodziewamy siÚ szyb- kiego, naprawdÚ gwaïtownego ruchu w górÚ i boimy siÚ, ĝe nie zdÈĝymy kupiÊ papierów, zanim siÚ on rozpocznie, warto kupiÊ po cenie sprzedaĝy. W praktyce rzadko kiedy moĝemy sobie jednak pozwoliÊ na tak silne przekonanie, a je- ĝeli juĝ je mamy, to zwykle jest ono bïÚdne. Dlatego lepiej jako reguïÚ przyjÈÊ, ĝe zawsze powinniĂmy skïadaÊ zlecenia po obecnej cenie kupna lub troszkÚ wyĝszej i cierpliwie czekaÊ na jego wykonanie. Jaka jest zaleta takiego postÚpo- wania? OszczÚdzamy na tak zwanym spreadzie, czyli róĝ- nicy pomiÚdzy najlepszÈ ofertÈ kupna a sprzedaĝy. Jeĝeli kupujemy po cenie sprzedaĝy, spread staje siÚ dla nas dodat- kowym kosztem. Jeĝeli zdecydujemy siÚ czekaÊ, kupujemy po prostu po lepszej cenie. Cóĝ, nie jest chyba wielkÈ filo- zofiÈ stwierdzenie, ĝe zawsze lepiej jest nabyÊ akcje taniej niĝ droĝej. Zlecenie „po kaĝdej cenie” Ten typ zlecenia stosowany jest przede wszystkim, gdy zaleĝy nam na natychmiastowej realizacji — bez wzglÚdu na cenÚ. W przy- padku PKC nie ustala siÚ w ogóle limitu ceny — nasze polecenie zostaje zrealizowane po takiej cenie, jaka jest dostÚpna. Waĝne bÚ- dzie jedynie, ĝeby zdobyÊ wymaganÈ przez nas iloĂÊ akcji. Moĝliwe jest nawet, ĝe jeĂli po jednym kursie nie bÚdzie wystarczajÈcej iloĂci akcji, zlecenie zostanie wykonane przy kilku róĝnych cenach. Przykïad PosïugujÈc siÚ tym samym arkuszem zleceñ, przyjmijmy, ĝe inwe- stor Kowalski postanawia natychmiast kupiÊ 4000 akcji, bez wzglÚdu na cenÚ, za jakÈ tego dokona. Stosuje wiÚc zlecenie PKC. 28 Wszystko, co warto wiedzieÊ o zleceniach Uĝywany przez nas arkusz z tabeli 3.3 zmieni siÚ wówczas w na- stÚpujÈcy sposób (tabela 3.7): Tabela 3.7. Arkusz notowañ — zlecenie PKC IloĂÊ Wolumen Kupno Sprzedaĝ Wolumen IloĂÊ 4 5 2 1700 4280 1354 58,25 58,00 57,65 58,40 58,45 173 950 1 9 PotrzebowaliĂmy aĝ 4000 akcji. W karnecie po najkorzystniej- szej dla nas cenie dostÚpnych byïo 2300 walorów — ten pakiet kupiliĂmy caïy, a nastÚpnie „zgarnÚliĂmy” 1700 papierów po 58,40 zï. Obecna najkorzystniejsza oferta sprzedaĝy, jaka pozo- staïa w arkuszu, to 173 akcje za cenÚ 58,40 zï. Czy opïaca siÚ kupowaÊ PKC? Tak, ale tylko wówczas, gdy mamy bbardzo silne przekonanie o tym, ĝe ceny gwaïtownie ru- szÈ w górÚ lub ĝe póěniej nie uda nam siÚ zrealizowaÊ transak- cji. W innej sytuacji jest to raczej maïo rozsÈdne. Dlaczego? Poniewaĝ nie doĂÊ, ĝe ponosimy osobiĂcie koszty spreadu, to dodatkowo nierzadko podbijamy jeszcze kurs notowañ, tak jak w tym przypadku, kiedy wzrósï do 58,40. W efekcie nie- rzadko czÚĂÊ zlecenia realizujemy po jeszcze wyĝszej cenie. W praktyce korzystniej jest po prostu poczekaÊ, aĝ ktoĂ odpo- wie na nasze zlecenie wiszÈce sobie w arkuszu i wówczas to on poniesie koszty wynikajÈce z wielkoĂci spreadu. Zlecenie „po cenie rynkowej” Zlecenie PCR jest bardzo podobne w dziaïaniu do zlecenia PKC z jednym wyjÈtkiem — zlecenia sÈ realizowane tylko i wyïÈcznie po najlepszej cenie kupna. Oznacza to, ĝe nasze zamówienie moĝe nie zostaÊ wykonane w caïoĂci, gdy zaĝyczymy sobie nabyÊ wiÚcej akcji, niĝ wynosi wolumen najlepszej oferty w arkuszu. 29 G I E ’ D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A W takiej sytuacji niezrealizowana czÚĂÊ zlecenia zostanie zapi- sana po stronie ofert kupna. Przykïad WykorzystujÈc dobrze juĝ nam znanÈ tabelÚ 3.3, zaïóĝmy, ĝe pan Kowalski decyduje siÚ kupiÊ 1000 akcji PCR. Najkorzyst- niejsza dostÚpna oferta kupna posiada cenÚ 58,35, wiÚc to wïa- Ănie po tym kursie otrzymamy papiery. Po wykonaniu zlecenia nowy arkusz zleceñ bÚdzie wyglÈdaï nastÚpujÈco (tabela 3.8): Tabela 3.8. Arkusz notowañ — zakup 1000 akcji PCR IloĂÊ Wolumen Kupno Sprzedaĝ Wolumen IloĂÊ 4 5 2 1700 4280 1354 58,25 58,00 57,65 58,35 58,40 58,45 1300 1873 950 8 3 9 Z najlepszej oferty sprzedaĝy zniknÚïo 1000 papierów, które Kowal- ski posiada teraz w swoim portfelu. Co jednak wówczas, gdy nasz inwestor zïoĝy zlecenie PCR na 3000 papierów? To wiÚcej, niĝ jest w ofercie po 58,35 zï. RzuÊmy okiem, w jaki sposób w takiej sytuacji zmieniïby siÚ karnet (tabela 3.9): Tabela 3.9. Arkusz notowañ — zakup 3000 akcji PCR IloĂÊ Wolumen Kupno Sprzedaĝ Wolumen IloĂÊ 1 4 5 2 700 1700 4280 1354 58,35 58,25 58,00 57,65 58,40 58,45 1873 950 3 9 Jak widzimy, kupione zostaïo jedynie 2300 papierów, poniewaĝ tyle dostÚpnych byïo po najlepszej cenie sprzedaĝy — 58,35 zï. 30 Wszystko, co warto wiedzieÊ o zleceniach Pozostaïa czÚĂÊ zlecenia zostaïa umieszczona po stronie kupna. StÈd pojawienie siÚ tam oferty po cenach, za które dokonaliĂmy transakcji. Zlecenie „po cenie rynkowej na otwarcie” „Po cenie rynkowej na otwarcie” dziaïa w sposób identyczny jak PCR z jednÈ tylko uwagÈ — kursem transakcji nie jest najlepsza oferta strony przeciwnej. Wbrew pozorom nie jest nim teĝ jedynie kurs otwarcia. W rzeczywistoĂci istniejÈ 3 moĝliwoĂci: x kurs otwarcia, x kurs zamkniÚcia, x kurs ustalony na fixingu notowañ jednolitych. W jaki sposób dokïadnie ustalane sÈ powyĝsze kursy, wytïuma- czone zostanie w czÚĂci poĂwiÚconej systemom notowañ. Na ra- zie musimy przyjÈÊ, ĝe zlecenie zostanie zrealizowane identycznie jak w przypadku PCR, jednak po wspomnianych wyĝej cenach. OczywiĂcie, jeĝeli popyt lub podaĝ z naszej strony nie zostanÈ caï- kowicie zaspokojone, pozostaïa czÚĂÊ oferty trafia na odpowiedniÈ stronÚ arkusza zleceñ — identycznie jak w przypadku PCR. Dodatkowe warunki przy skïadaniu zleceñ Aby umoĝliwiÊ inwestorom jeszcze szersze moĝliwoĂci rozwijania swoich taktyk, gieïda stworzyïa takĝe szereg dodatkowych warun- ków, które mogÈ zostaÊ wykorzystane przy skïadaniu ofert. Obecnie istniejÈ 3 tego typu elementy: x limit aktywacji (LimAkt), x minimalna wielkoĂÊ wolumenu wykonania (Wmin), x ujawniona wielkoĂÊ wolumenu (WUJ). 31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: