Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00699 020338 21099833 na godz. na dobę w sumie
Gimnastyka podstawowa w edukacji wczesnoszkolnej - ebook/pdf
Gimnastyka podstawowa w edukacji wczesnoszkolnej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Fosze Język publikacji: polski
ISBN: 9788375861143 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Autorzy niniejszego opracowania podjęli się próby przygotowania podręcznika w formie atlasu wybranych ćwiczeń gimnastycznych dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy w ramach obligatoryjnych zajęć wychowania fizycznego prowadzą lekcje gimnastyki podstawowej. Wszystkie zaproponowane ćwiczenia gimnastyczne są zgodne ze szczegółowymi wymogami podstawy programowej wychowania fizycznego z 2009 roku i wynikają również z ponaddwudziestoletniego doświadczenia w nauczaniu gimnastyki podstawowej przez autorów. Dla podkreślenia wartości poznawczej opracowania przygotowano bogatą ilustrację fotograficzną wszystkich ćwiczeń. Książka składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym przedstawiono charakterystykę podstawowych pojęć gimnastycznych i omówiono główne toki lekcji gimnastyki. Rozdział drugi obejmuje nauczanie gimnastyki podstawowej w edukacji wczesnoszkolnej wraz z prezentacją sprawności Gimnastyk w ramach ogólnopolskiego programu „Mały Mistrz”. W rozdziale trzecim zaprezentowano treści gimnastyki podstawowej w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Uzupełnieniem tej części opracowania jest przedstawienie założeń i treści programu rywalizacji sportowej w gimnastyce podstawowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Czwarty rozdział to gimnastyka podstawowa na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Ta część książki zawiera też program rywalizacji sportowej w gimnastyce podstawowej na poziomie gimnazjady.

Autorzy mają nadzieję, że opracowanie przywróci gimnastyce podstawowej należne miejsce w szkolnym wychowaniu fizycznym na wszystkich etapach edukacji, a odbiorcy książki znajdą ważne źródło poszerzenia swojej wiedzy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej dotyczącej prowadzenia lekcji i nauczania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krzysztof Warchoł Katarzyna Warchoł Gimnastyka podstawowa w edukacji wczesnoszkolnej Atlas wybranych ćwiczeń gimnastycznych Recenzja: dr hab. Władysław Pańczyk, prof. UR Korekta językowa: Joanna Lubiniecka Skład komputerowy: Magdalena Rzerzicha Projekt okładki: Magdalena Rzerzicha © Copyright by Wydawnictwo Oświatowe FOSZE Rzeszów 2015 ISBN 978-83-7586-114-3 Wydawnictwo Oświatowe FOSZE 35-021 Rzeszów, ul. Wincentego Pola 6 tel. (17) 863 34 35 e-mail: fosze@fosze.com.pl www.fosze.com.pl Kamilce – Rodzice Spis treści Wstęp 7 1. Charakterystyka podstawowych pojęć gimnastycznych i toków lekcji gimnastyki 10 2. Gimnastyka podstawowa w edukacji wczesnoszkolnej 20 3. Przykłady gimnastycznych zabaw ruchowych 22 4. Przykłady podstawowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń gimnastycznych 36 5. Ćwiczenia w podporach na ścieżce gimnastycznej 56 6. Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne – metodyka nauczania przewrotu w przód 61 7. Ćwiczenia w zwisach 64 8. Ćwiczenia równoważne 71 9. Przeskoki i skoki gimnastyczne 80 10. Ćwiczenia na niskim drążku 82 11. Gimnastyka w programie „Mały Mistrz” 86 12. Pomoc i ochrona w gimnastyce 99 Piśmiennictwo 101 5 WstępWychowanie fizyczne w szkołach wyrosło z tradycji głównych systemów gim- nastycznych oraz ukształtowało się na bazie typowych metod gimnastycznych. Ćwiczenia gimnastyczne stanowiły podstawę programów wychowania fizycznego w XIX i pierwszej połowie XX wieku [Pańczyk, Warchoł 2008]. Gimnastyka nazy- wana jest też często matką różnorodnych dyscyplin sportowych. Ćwiczenia gimna- styczne były już znane ludom starożytnym (Persom, Egipcjanom, Grekom, Hindu- som) [Bielec 2012]. Z kolei Zbigniew Szot wyznaje tezę, że gimnastyka jest uniwer- sytetem ruchu ze względu na bogactwo ćwiczeń ruchowych i możliwości zastoso- wania w wielu formach aktywności fizycznej zarówno w wymiarze rekreacyjnym, jak i sportowym [Szot 1998]. W roku 1952 na Ogólnopolskiej Konferencji Gimna- stycznej w Krakowie dokonano podziału gimnastyki na główne kierunki: gimna- stykę podstawową, sport gimnastyczny, gimnastykę pomocniczo-specjalną i gim- nastykę leczniczą [Polak 2002]. Gimnastyka podstawowa jest zasobem treści pro- gramu nauczania szkolnego wychowania fizycznego z powszechnie stosowanymi ćwiczeniami, których głównym celem jest wszechstronny rozwój organizmu. Sport gimnastyczny obejmuje gimnastykę sportową w wymiarze konkurencji indywidu- alnych na poszczególnych przyrządach, wielobój gimnastyczny oraz współzawod- nictwo drużynowe. Gimnastyka pomocnicza zawiera zestaw ćwiczeń stosowanych w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych oraz placówkach wy- poczynku feryjnego lub wakacyjnego. Gimnastyka lecznicza (kinezyterapia) to spe- cjalne ćwiczenia, które służą rehabilitacji po uszkodzeniach narządu ruchu lub ko- rygowaniu postawy [Barański 1998]. Ćwiczenia gimnastyczne pełnią ważną rolę w rozwoju psychofizycznym oraz motorycznym dzieci i młodzieży. U dzieci w wieku przedszkolnym poprzez odpo- wiedni dobór ćwiczeń gimnastycznych kształtujemy prawidłową postawę ciała i ogólnie wzmacniamy organizm. Dominują tu naturalne i proste ruchy, takie jak: bieg, rzut, pełzanie oraz proste ćwiczenia równoważne. Gimnastyka podstawowa dla dzieci w młodszym wieku szkolnym kształtuje układ krążeniowo-oddechowy oraz prawidłową postawę somatyczną. Na tym poziomie ćwiczący poznają główne zasady ruchu. Wykonywane ćwiczenia gimnastyczne poprawiają koordynację ru- chową, orientację przestrzenną oraz doskonalą szybkość, dokładność i czas reakcji. Stosowane są więc ćwiczenia oparte na naturalnych formach ruchu, takich jak bieg, skok, chód, rzut, podnoszenie, przenoszenie, pełzanie wspinanie czy czworakowa- nie. Możemy tu wprowadzać zabawy ruchowe i ćwiczenia zadaniowe o większym stopniu trudności. Gimnastyka dla młodzieży gimnazjalnej lub ponadgimnazjal- nej wspomaga procesy dojrzewania oraz kształtuje nawyki ruchowe o charakte- rze użytkowo-sportowym. Z kolei w wieku dorosłym systematyczne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych pozwala na wzmocnienie i utrzymanie sprawności fizycz- nej w stosunkowo długim czasie. Natomiast gimnastyka podstawowa w wieku star- szym jest w pewnym sensie kontynuacją aktywności fizycznej i ruchowej wieku dorosłego, która służy profilaktyce i opóźnianiu procesów starzenia [Polak 2002]. 7 • • • • • • Można zatem określić zadania gimnastyki podstawowej dzieci i młodzieży. Naszym zdaniem są to: kształtowanie afirmatywnej postawy wobec aktywności fizycznej podej- mowanej w szkole i poza nią, rozwijanie świadomości tego, co uczeń ćwiczy, w jakim celu wykonuje określone zadania ruchowe, jakie będą tego efekty, kształtowanie nawyku bezpiecznej aktywności ruchowej oraz odpowie- dzialności za zdrowie własne i innych osób, zrównoważony rozwój morfofunkcjonalny organizmu, kształtowanie zdolności motorycznych, w tym siły, koordynacji rucho- wej i gibkości, nauczanie i doskonalenie umiejętności ruchowych z gimnastyki, przekazywanie wychowankom wszechstronnej wiedzy na temat ćwi- czeń podstawowych, przygotowawczych i pomocniczych – niezbędnych do opanowania ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych, skoków gimna- stycznych, zwisów i podporów (m.in. ćwiczeń na przyrządach) oraz ćwi- czeń równoważnych, zapoznanie z podstawową terminologią ćwiczeń gimnastycznych, kształtowanie zdrowego stylu życia. Wymienione powyżej główne zadania gimnastyki podstawowej dzieci i mło- dzieży powinny być realizowane na wszystkich etapach edukacji fizycznej w szko- le – oczywiście z uwzględnieniem właściwych celów etapowych kształcenia i wy- chowania fizycznego. W podejściu do nauczania ćwiczeń gimnastycznych obserwuje się ciągłe zmiany. Zadania ruchowe z gimnastyki charakteryzują się dużą dynamiką, swo- bodą, płynnością i miękkością ruchu. Ćwiczenia kształtujące należy prowadzić z pominięciem mało interesujących i zbyt wyszukanych zadań, które są wykony- wane na komendę z przesadnym egzekwowaniem precyzji ruchu. Obok koniecz- nych ćwiczeń porządkowych należy stosować różne formy dowolnego ustawie- nia. Prowadzący zajęcia powinien wydawać takie polecenia, które będą wprowa- dzały serdeczną atmosferę, ponieważ ta jest niezbędnym warunkiem do wystą- pienia u dzieci naturalnej ekspresji ruchowej. Poprzez ćwiczenia gimnastyczne dziecko uczy się pokonywania trudności, radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem. Na wielu zajęciach, lekcjach gimnastyki sukcesy ucznia przeplatają się z jego po- rażkami, wtedy gdy nie potrafi wykonać ćwiczenia zadanego przez nauczyciela. Taka sytuacja stwarza sposobność do obserwacji wychowawczej dziecka pod ką- tem kontroli swoich emocji. Lekcja gimnastyki podstawowej daje też wiele oka- zji do kształtowania właściwych relacji społecznych zachodzących w grupie ćwi- czebnej. Ćwiczący często pomagają sobie, np. w zastępie lub grupie ćwiczebnej, muszą także przestrzegać zasad obowiązujących w grupie społecznej. Bardzo często aktywność wychowawcza i społeczna podejmowana początkowo przez • • • 8 naśladownictwo, a później działania na polecenie, zmienia się w aktywność po- dejmowaną z własnej inicjatywy. Reasumując, należy zauważyć, że obecny kieru- nek rozwoju gimnastyki podstawowej to znaczna swoboda w wykonywaniu za- dania ruchowego, jak również doborze rozwiązań organizacyjno-metodycznych [Petrowicz 2000]. Autorzy niniejszego opracowania podjęli się próby przygotowania podręcz- nika w formie atlasu wybranych ćwiczeń gimnastycznych przeznaczonego dla na- uczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy w ramach obligatoryjnych zajęć wychowania fizycznego prowadzą lekcje gimnastyki pod- stawowej. Wszystkie zaproponowane ćwiczenia gimnastyczne są zgodne ze szcze- gółowymi wymogami podstawy programowej wychowania fizycznego z 2009 r. i wynikają również z ponaddwudziestoletniego doświadczenia w nauczaniu gim- nastyki podstawowej przez autorów. Dla podkreślenia wartości poznawczej opra- cowania przygotowano bogatą ilustrację fotograficzną wszystkich ćwiczeń. Książ- ka składa się z czterech rozdziałów i aneksu. W pierwszym przedstawiono charakterystykę podstawowych pojęć gimna- stycznych i omówiono główne toki lekcji gimnastyki. Rozdział drugi obejmuje nauczanie gimnastyki podstawowej w edukacji wczesnoszkolnej wraz z prezen- tacją sprawności Gimnastyk w ramach ogólnopolskiego programu „Mały Mistrz”. W rozdziale trzecim zaprezentowano treści gimnastyki podstawowej w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Uzupełnieniem tej części opracowania jest przedsta- wienie założeń i treści programu rywalizacji sportowej w gimnastyce podstawo- wej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Czwarty rozdział to gimnastyka pod- stawowa na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Ta część książki zawiera też program rywalizacji sportowej w gimnastyce podstawowej na pozio- mie gimnazjady. Autorzy mają nadzieję, że opracowanie przywróci gimnastyce podstawowej należne miejsce w szkolnym wychowaniu fizycznym na wszystkich etapach edu- kacji, a odbiorcy książki znajdą ważne źródło poszerzenia swojej wiedzy meryto- rycznej, metodycznej i organizacyjnej dotyczącej prowadzenia lekcji i nauczania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gimnastyka podstawowa w edukacji wczesnoszkolnej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: