Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 005589 22986617 na godz. na dobę w sumie
Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym - ebook/pdf
Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3618-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> religioznawstwo i teologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Współczesnym kontekstem głoszenia słowa Bożego jest zjawisko sekularyzacji, która przyczynia się do odchodzenia wielu ludzi od Boga i religii. Również w Polsce coraz częściej adresatami głoszonego słowa Bożego są słuchacze obojętni, a nawet niewierzący. Dlatego kaznodziejstwo powinno w coraz szerszym zakresie uwzględniać potrzebę przepowia¬dania, które ma na celu wzbudzenie i rozwój wiary u odbiorcy słowa Bożego, a w konsekwencji doprowadzenie go do spotkania z Chrystusem.
W Polsce dostrzega się brak całościowych badań podejmujących zagadnienie głoszenia słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym. Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest określenie obecnego stanu kaznodziejstwa i stopnia jego dostosowania do zachodzących procesów sekularyzacyjnych.
W opracowaniu dokonano analizy wpływu procesów sekularyzacyjnych na osłabienie religijności, zwłaszcza religijności kościelnej i wskazano na posłannictwo kaznodziei w środowisku zsekularyzowanym. W dalszej części monografii przeprowadzono badania głównych kierunków zmian treści przepowiadania słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym. W ostatniej części monografii przeprowadzono badania formalnej strony wypowiedzi kaznodziejskich skierowanych do środowiska zsekularyzowanego.
Coraz bardziej zauważalne procesy sekularyzacyjne mają znaczny wpływ na teologię homiletyczną. Jej zadaniem jest wypracowanie – w świetle analizy aktualnej sytuacji – zasad i dyrektyw, dzięki którym kościelna posługa słowa może skutecznie wypełniać swoją misję.
Monografia adresowana jest do teologów, obecnych i przyszłych duszpasterzy, katechetów oraz zainteresowanym zagadnieniami przekazu kaznodziejskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów 17 Wstęp 21 R o z d z i a ł I Sekularyzacja jako współczesny kontekst przepowiadania słowa Bożego 33 1. Współczesny kontekst przepowiadania słowa Bożego 33 1 1 Postmodernizm 34 1.2. Globalizacja 36 1.3. Nihilizm 38 1.4. Nowe prądy filozoficzne i fenomeny kulturowe 39 2. Zagadnienie sekularyzacji 43 2.1. Pojęcie sekularyzacji w naukach społecznych 44 2.2. Typy i rodzaje sekularyzacji 50 51 2.3. Spory wokół teorii sekularyzacji 2.4. Sekularyzacja w nauczaniu Kościoła powszechnego i teologii 56 3. Przyczyny sekularyzacji 64 3.1. Przyczyny sekularyzacji według nauk społecznych 64 3.2. Refleksja teologiczna o przyczynach sekularyzacji 65 4. Pozytywne aspekty sekularyzacji 68 5. Sekularyzacja jako zagrożenie 70 5.1. Sekularyzm jako wynik sekularyzacji 71 5.2. Sekularyzacja a ateizm 75 6. Sekularyzacja jako wyzwanie 77 R o z d z i a ł II Środowisko zsekularyzowane jako adresat przepowiadania słowa Bożego 83 1. Cechy środowiska zsekularyzowanego 85 1.1. Obojętność religijna 86 1.2. Relatywizm moralny 88 2. Polska jako kraj zsekularyzowany? 89 2.1. Polska na sekularyzacyjnej ścieżce 89 6 Spis treści 2.2. Kierunki rozwoju religijności w Polsce 91 3. Człowiek zsekularyzowany 93 94 3.1. Ogólna charakterystyka człowieka zsekularyzowanego 3.2. Przejawy sekularyzacji w życiu człowieka 97 3.2.1. Autodeklaracja 98 3.2.2. Ortodoksja 99 3.2.3. Praktyki religijne 101 3.2.4. Wpływ deklarowanych poglądów na wybory moralne 103 3.2.5. Brak identyfikacji z religią i Kościołem 105 4 Nowa ewangelizacja jako odpowiedź Kościoła na sekularyzację 106 4.1. Definicja nowej ewangelizacji 107 4 2 Adresaci nowej ewangelizacji 108 4 3 Struktura i metoda nowej ewangelizacji 109 4.4. Zasadnicze treści nowej ewangelizacji 111 5. Bezpośrednie oddziaływanie i zwrot do osób zsekularyzowanych 113 6. Wnioski dla przepowiadania słowa Bożego 120 R o z d z i a ł III Głosiciel słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym 125 1. Postrzeganie kapłana, głosiciela słowa Bożego przez środowisko zsekularyzo- wane 127 1.1. Obraz kapłana 128 1.2. Obraz kaznodziei 130 1.3. Oczekiwania wobec kapłana – głosiciela słowa Bożego 131 2. Kapłan w środowisku zsekularyzowanym 133 2.1. Potrzeba kapłanów 133 2.2. Tożsamość kapłana 135 2.3. Duchowość kapłana 137 2.3.1. Powołany do świętości przyjaciel Chrystusa 138 2.3.2. Człowiek modlitwy 140 2.3.3. Sługa słowa 142 3. Kaznodzieja w środowisku zsekularyzowanym 144 3.1. Duchowość kaznodziei 144 3.2. Wiara głosiciela słowa Bożego 146 3.3. Świadectwo głosiciela słowa Bożego 148 3.4. Przewodnik ludu Bożego i przyjaciel człowieka 150 4. Zadania głosiciela słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym 154 4.1. Budzić pragnienie Chrystusa w sercach słuchaczy 156 4.2. Głosić z posłania i w imieniu Kościoła 158 159 4.3. Głosić odważnie na rozstajach dróg 4.4. Głosić mimo niesprzyjających okoliczności i zagrożeń 161 5. Wpływ sekularyzacji na formację głosiciela słowa Bożego 165 5.1. Formacja seminaryjna 166 5.2. Formacja poseminaryjna 168 Spis treści 7 R o z d z i a ł IV Treść przepowiadania kaznodziejskiego w środowisku zsekularyzowanym 171 1. Tradycyjne treści przepowiadania kaznodziejskiego 174 1.1. Kaznodziejska wierność Bogu i człowiekowi 174 1.2. Właściwe proporcje w głoszeniu prawd wiary i zasad życia chrześcijań- skiego 182 1.3. Hierarchia prawd wiary w przepowiadaniu słowa Bożego 186 2. Szczególne akcenty w treści przepowiadania w środowisku zsekularyzowa- nym 188 2.1. Od dogmatu do kerygmatu 188 2.2. Prowadzenie do wiary jako osobowego spotkania z Chrystusem 196 2.3. Głoszenie Boga prawdziwego 201 2.4. Jezus Chrystus – jedyny Zbawiciel człowieka 205 2.5. Odpowiedź na ludzkie pragnienia i pytania 208 2.6. Od ewangelizacji do mistagogii 215 3. Okoliczności wpływające na treść głoszenia 218 3.1. Liturgiczny kontekst przepowiadania 219 3.2. Misterium paschalne Jezusa Chrystusa 221 3.3. Pozostałe wydarzenia roku liturgicznego 223 3.4. Inne okoliczności 227 R o z d z i a ł V Elementy formalne przepowiadania kaznodziejskiego w środowisku zse- kularyzowanym 233 1. Przekaz wierny Biblii 235 1.1. Wierność językowi Biblii 236 239 1.2. Prostota przekazu 1.3. Entuzjazm głoszenia 243 2. Język przepowiadania słowa Bożego 245 2.1. Język egzystencjalny 250 2.2. Obrazowość przepowiadania 253 2.3. Język propozycji 257 3. Język dialogu i empatii 259 3.1. Od monologu do dialogu 259 3.2. Empatia 263 4. Właściwa argumentacja 265 5. Konieczność zachowania sacrum 270 Zakończenie 277 Bibliografia 283 Summary 319 Zusammenfassung 323
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: