Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00249 005047 20484668 na godz. na dobę w sumie
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych - ebook/pdf
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0796-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Czy wiesz, jak myślą Twoi klienci?

Ostatnie lata wiele zmieniły w sposobie, w jaki korzystamy z internetu. Dawniej, by dotrzeć do informacji online, musieliśmy przyjść do domu, uruchomić komputer, odpalić modem i poczekać, aż się połączy. Dziś wystarczy sięgnąć do kieszeni i odblokować smartfon... Mobilna rewolucja każdego z nas czyni ekspertem w wybranym temacie — właściwie od ręki. Zanim dokonamy jakiegokolwiek zakupu, zasięgamy opinii na forum poświęconym produktowi, oglądamy prezentacje na YouTube, prosimy o rekomendację znajomych na Facebooku. Na koniec oczywiście porównujemy ceny i kupujemy produkt w sklepie, w którym jest najtaniej. Sprzedawcom nie jest łatwo w świecie Web 2.0, 3.0, a nawet 4.0!

W badaniach Google i Shopper Sciences z 2012 roku, przeprowadzonych na grupie trzech tysięcy osób, zidentyfikowano... trzy tysiące różnych ścieżek poszukiwania informacji! Oznacza to, że KAŻDY użytkownik internetu korzysta z niego na swój sposób. Czy to zła wiadomość dla dostawców produktów i usług? I tak, i nie. Na szczęście istnieją narzędzia, które potrafią odtworzyć i zanalizować ścieżki zakupowe klientów. Ich znajomość pozwala usystematyzować i wykorzystać tę wiedzę po to, by skuteczniej dotrzeć do osób naprawdę zainteresowanych naszymi produktami i usługami. Jednym z takich narzędzi jest Google Analytics. Dzięki tej książce będziesz w stanie wyciągnąć 120% z jego możliwości i zbudować przewagę nad konkurencją.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/goabiz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9500-3 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorce 1. Wprowadzenie, czyli jak analizowa(cid:202) w (cid:258)wiecie wielokana(cid:239)owo(cid:258)ci 2. Universal Analytics — nowy standard analityki od Google 3. Google Tag Manager — uniezale(cid:285)nij si(cid:218) od pomocy IT! 4. Pomiar aplikacji mobilnych 5. Jak Google Analytics mo(cid:285)e pomóc rozwin(cid:200)(cid:202) biznes? 6. Podsumowanie 5 7 11 41 101 113 215 Kup książkęPoleć książkę 4 Google Analytics w biznesie Kup książkęPoleć książkę 4 Pomiar aplikacji mobilnych Od d(cid:239)u(cid:285)szego czasu z zadziwieniem obserwuj(cid:218), jak bran(cid:285)owe media z ut(cid:218)sknieniem wyczekuj(cid:200) nadej(cid:258)cia „roku mobile”. Z zadziwie- niem, bo przecie(cid:285) mobilna rewolucja trwa w Polsce w najlepsze! Wed(cid:239)ug bada(cid:241) TNS Polska na pocz(cid:200)tku 2014 r. ju(cid:285) 44 Polaków mia(cid:239)o w swoich kieszeniach smartfony. Je(cid:258)li tempo przyrostu „smart- fonizacji” zostanie utrzymane, w 2015 r. wska(cid:283)nik powinien prze- kroczy(cid:202) 60 (wi(cid:218)cej informacji na ten temat znale(cid:283)(cid:202) mo(cid:285)na na blogu Moniki Mikowskiej: http://goo.gl/67m3Y8)! Powiedzmy sobie szczerze — nie mo(cid:285)emy ju(cid:285) d(cid:239)u(cid:285)ej zwleka(cid:202) z pomiarem tego, jak u(cid:285)ytkownicy mobilni korzystaj(cid:200) z naszych: (cid:132) klasycznych witryn, (cid:132) witryn w wersji „lekkiej” (które lubi(cid:218) nazywa(cid:202) „m-kami” (cid:45)), (cid:132) aplikacji. O ile przypadku dwóch pierwszych punktów sprawa jest do(cid:258)(cid:202) prosta, o tyle wci(cid:200)(cid:285) niewiele pisze si(cid:218) o mierzeniu skuteczno(cid:258)ci apli- kacji mobilnych. Spróbujmy wi(cid:218)c „wzi(cid:200)(cid:202) byka za rogi” i spraw- dzi(cid:202), jak zaimplementowa(cid:202) Google Analytics do aplikacji i czego mo(cid:285)emy si(cid:218) z niego dowiedzie(cid:202). Kup książkęPoleć książkę 102 Google Analytics w biznesie Dlaczego warto? Dzi(cid:218)ki Google Analytics mo(cid:285)emy zdoby(cid:202) wszystkie najwa(cid:285)niejsze dane, które pomog(cid:200) nam tworzy(cid:202) lepsze, skuteczniejsze i bardziej u(cid:285)yteczne aplikacje na iOS i Androida, m.in.: (cid:132) raporty o lojalno(cid:258)ci u(cid:285)ytkowników, (cid:132) zestawienia (cid:283)róde(cid:239) pozyskania, (cid:132) statystyki poszczególnych ekranów aplikacji, (cid:132) dane o realizacji celów i e-commerce. Podobnie jak w przypadku witryn internetowych, Google Ana- lytics dla aplikacji pozwala na obserwowanie statystyk w czasie rze- czywistym (raporty real-time) i korzystanie z segmentów i ponad 200 wymiarów. Brzmi dobrze? W takim razie pora zabra(cid:202) si(cid:218) za instalacj(cid:218)! Implementacja Google Analytics w aplikacjach mobilnych Dobry pocz(cid:200)tek Na pocz(cid:200)tek dobra wiadomo(cid:258)(cid:202): (cid:285)eby za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) us(cid:239)ug(cid:218) Google Analy- tics dla aplikacji i pobra(cid:202) pakiet SDK (czyli zestaw narz(cid:218)dzi dla programistów) do ich (cid:258)ledzenia, wystarczy tylko kilka klikni(cid:218)(cid:202) (cid:45). Do dzie(cid:239)a! Zaczynamy od za(cid:239)o(cid:285)enia nowej us(cid:239)ugi — w ten sam sposób jak w przypadku witryny internetowej. Udajemy si(cid:218) wi(cid:218)c do zak(cid:239)adki Administrator i z rozwijanego menu wybieramy Us(cid:239)uga/Utwórz now(cid:200) us(cid:239)ug(cid:218). W sekcji Co chcesz (cid:258)ledzi(cid:202)? zaznaczamy Aplikacja mobilna i wpisujemy nazw(cid:218) naszej appki (rysunek 4.1). Kup książkęPoleć książkę Pomiar aplikacji mobilnych 103 Rysunek 4.1. Tworzenie us(cid:239)ugi Google Analytics dla aplikacji mobilnej Wybieramy bran(cid:285)(cid:218) i stref(cid:218) czasow(cid:200) i klikamy niebieski przycisk Pobierz identyfikator (cid:258)ledzenia. Mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) jeden identyfikator w kliku wersjach i wyda- niach aplikacji, a nawet na ró(cid:285)nych platformach. Wystarczy zajrze(cid:202) do Pomocy Google, aby sprawdzi(cid:202), kiedy warto stosowa(cid:202) jeden, a kiedy wiele identyfikatorów: http://goo.gl/T9G0p7. W nast(cid:218)pnym kroku Google Analytics poda nam trzy rzeczy: identyfikator (cid:258)ledzenia aplikacji oraz linki do pobrania pakietów SDK dla iOS i Androida. Wszystko to powinni(cid:258)my przekaza(cid:202) naszym deweloperom, najlepiej razem ze wskazówkami dotycz(cid:200)cymi inte- gracji SDK z aplikacj(cid:200): (cid:132) na iOS: http://goo.gl/j3t2KE, (cid:132) na Androida: http://goo.gl/MWoaxO. Kup książkęPoleć książkę 104 Google Analytics w biznesie Zdarzenia Podobnie jak w witrynach internetowych, równie(cid:285) w aplikacjach mobilnych mo(cid:285)emy z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200) rejestrowa(cid:202) zdarzenia (np. klik- ni(cid:218)cia przycisku). Mamy do dyspozycji cztery dobrze nam znane zmienne: (cid:132) kategori(cid:218) (wymagana), (cid:132) akcj(cid:218) (wymagana), (cid:132) etykiet(cid:218) (opcjonalna), (cid:132) warto(cid:258)(cid:202) (opcjonalna). Wszystkie niezb(cid:218)dne informacje o wdra(cid:285)aniu (cid:258)ledzeniu zda- rze(cid:241) wraz z przyk(cid:239)adami mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) w Pomocy Google: (cid:132) na iOS na stronie: http://goo.gl/zqkFK0, (cid:132) na Androida na na stronie: http://goo.gl/QG9B8W. (cid:165)ledzenie kampanii W Google Analytics dla aplikacji mobilnych mamy do dyspozycji dwie opcje (cid:258)ledzenia kampanii: (cid:132) Ogólna atrybucja kampanii i (cid:283)róde(cid:239) odwiedzin — pozwala sprawdzi(cid:202), które kampanie i odno(cid:258)niki powodowa(cid:239)y uru- chomienie wcze(cid:258)niej zainstalowanej aplikacji (dost(cid:218)pne zarówno dla aplikacji na Androida, jak i na iOS). (cid:132) Atrybucja kampanii Google Play — pozwala sprawdzi(cid:202), które kampanie, witryny i inne aplikacje kieruj(cid:200) u(cid:285)ytkow- ników do Sklepu Google Play w celu pobrania Twojej appki (ze zrozumia(cid:239)ych wzgl(cid:218)dów dost(cid:218)pne tylko dla aplikacji na Androida). Kup książkęPoleć książkę Pomiar aplikacji mobilnych 105 W przeciwie(cid:241)stwie do witryn internetowych (cid:258)ledzenie kampanii w aplikacjach wymaga dodatkowej implementacji. Wszystkie nie- zb(cid:218)dne informacje na ten temat mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) w Pomocy Google: (cid:132) dla iOS na stronie: http://goo.gl/FiO4GF, (cid:132) dla Androida na stronie: http://goo.gl/aV1Qch. W przypadku kampanii Google Play nale(cid:285)y zadba(cid:202) równie(cid:285) o odpo- wiedni sposób tagowania — pomo(cid:285)e w tym narz(cid:218)dzie do budowa- nia URL Google Play: http://goo.gl/IHxaFj. Nieotagowane kampanie b(cid:218)d(cid:200) wliczone w raportach (cid:189)ród(cid:239)a Google Play do ruchu bezpo(cid:258)red- niego ((direct)/(none)). (cid:146)(cid:200)czenie kont Google Analytics i Konsoli programisty Google Play Dane o tym, jak u(cid:285)ytkownicy znajduj(cid:200) nasze aplikacje w Google Play, b(cid:218)d(cid:200) widoczne dopiero po po(cid:239)(cid:200)czeniu Google Analytics i Kon- soli programisty Google Play. W tym celu musimy uda(cid:202) si(cid:218) do zak(cid:239)adki Administrator/Us(cid:239)uga/ Ustawienia us(cid:239)ugi, w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) opcj(cid:218) Po(cid:239)(cid:200)cz aplikacje z Google Play i wy- bra(cid:202) przynajmniej jedn(cid:200) aplikacj(cid:218), dla której chcemy wy(cid:258)wietla(cid:202) dane w tej us(cid:239)udze. Oczywi(cid:258)cie takie po(cid:239)(cid:200)czenie mo(cid:285)e wykona(cid:202) tylko osoba, która: (cid:132) ma uprawnieninia do edycji na koncie Google Analytics; (cid:132) u(cid:285)ywa tego samego adresu e-mail w Konsoli programisty Google Play i na koncie Analytics. (cid:165)ledzenie e-commerce Bez problemu mo(cid:285)emy równie(cid:285) zbiera(cid:202) informacje o transakcjach, które zawdzi(cid:218)czamy aplikacjom na iOS i Androida. Wszystkie nie- zb(cid:218)dne informacje na ten temat mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) w Pomocy Google: Kup książkęPoleć książkę 106 Google Analytics w biznesie (cid:132) dla iOS: http://goo.gl/upyp6W, (cid:132) dla Androida: http://goo.gl/jTp33r (ulepszone (cid:258)ledzenie e-commerce). Co znajdziemy w raportach? Ufff, troch(cid:218) pracy za nami (i za naszymi programistami). Czas zaj- rze(cid:202) do raportów i nacieszy(cid:202) si(cid:218) danymi. Odbiorcy Zacznijmy od zak(cid:239)adki Odbiorcy. W raporcie Ogó(cid:239)em znajdziemy podstawowe informacje o liczbie u(cid:285)ytkowników i sesji, wy(cid:258)wietle- niach ekranu czy (cid:258)rednim czasie trwania sesji. Mo(cid:285)emy te(cid:285) porów- na(cid:202), jak te warto(cid:258)ci wygl(cid:200)daj(cid:200) dla poszczególnych wersji. Dzi(cid:218)ki temu bez trudu sprawdzimy, czy wprowadzane zmiany wysz(cid:239)y naszej aplikacji na dobre (cid:45). Pami(cid:218)tajmy jednak, (cid:285)e dane w raporcie Wersje aplikacji b(cid:218)d(cid:200) widoczne tylko, je(cid:258)li u(cid:285)yjemy tego samego identyfi- katora (cid:258)ledzenia w ka(cid:285)dej zaktualizowanej wersji aplikacji. Tak samo, jak w przypadku witryn internetowych, po w(cid:239)(cid:200)cze- niu funkcji danych demograficznych b(cid:218)dziemy mogli przyjrze(cid:202) si(cid:218) strukturze wieku, p(cid:239)ci i zainteresowa(cid:241) u(cid:285)ytkowników naszej apli- kacji. Dok(cid:239)adne instrukcje dotycz(cid:200)ce wdro(cid:285)enia tej funkcji mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202): (cid:132) dla iOS na stronie: http://goo.gl/gCYOkH, (cid:132) dla Androida na stronie: http://goo.gl/Ueu022. Ka(cid:285)demu twórcy aplikacji zale(cid:285)y nie tylko na popularno(cid:258)ci (mierzonej liczb(cid:200) instalacji), ale na równie(cid:285) na przywi(cid:200)zaniu u(cid:285)yt- kowników. Dlatego z pewno(cid:258)ci(cid:200) bardzo ciekawe b(cid:218)d(cid:200) dla nas rów- nie(cid:285) informacje z sekcji Odbiorcy/Zachowanie, w których mo(cid:285)emy Kup książkęPoleć książkę Pomiar aplikacji mobilnych 107 sprawdzi(cid:202) m.in.: liczb(cid:218) nowych i powracaj(cid:200)cych u(cid:285)ytkowników, ich lojalno(cid:258)(cid:202) i czas, który up(cid:239)yn(cid:200)(cid:239) od poprzedniej sesji. Na koniec prawdziwa wisienka na torcie, czyli raporty o Urz(cid:200)- dzeniach i sieciach (rysunek 4.2), dzi(cid:218)ki którym dowiemy si(cid:218) o tym, jak ch(cid:218)tnie (i w jaki sposób) nasz(cid:200) appk(cid:218) wykorzystuj(cid:200) posiadacze ró(cid:285)nych modeli smartfonów i tabletów oraz abonenci konkretnych sieci. By(cid:202) mo(cid:285)e odkryjemy, (cid:285)e na którym(cid:258) z popularnych urz(cid:200)dze(cid:241) aplikacja mog(cid:239)aby dzia(cid:239)a(cid:202) lepiej? A mo(cid:285)e warto popracowa(cid:202) nad jej wygl(cid:200)dem dla okre(cid:258)lonych rozdzielczo(cid:258)ci ekranu? Rysunek 4.2. Podstawowy raport o urz(cid:200)dzeniach i sieciach Pozyskiwanie O tym, w jaki sposób udaje nam si(cid:218) pozyska(cid:202) u(cid:285)ytkowników naszej aplikacji, mo(cid:285)emy si(cid:218) przekona(cid:202) dzi(cid:218)ki zestawieniom z zak(cid:239)adki Pozyskiwanie. Zagl(cid:200)daj(cid:200)c do raportu Nowi u(cid:285)ytkownicy, dowiemy si(cid:218), ilu nowych u(cid:285)ytkowników po raz pierwszy uruchomi(cid:239)o appk(cid:218) w okre(cid:258)lonym czasie i jakie jej wersje cieszy(cid:239)y si(cid:218) w(cid:258)ród nich naj- wi(cid:218)ksz(cid:200) popularno(cid:258)ci(cid:200). Kup książkęPoleć książkę 108 Google Analytics w biznesie Je(cid:258)li chcemy sprawdzi(cid:202), z jakich portali/sklepów u(cid:285)ytkownicy pobieraj(cid:200) nasz(cid:200) aplikacj(cid:218), powinni(cid:258)my uda(cid:202) si(cid:218) do raportu Portal sprzedawcy aplikacji. Znajdziemy w nim zarówno „macierzyste” platformy danego systemu operacyjnego (np. w przypadku Androida b(cid:218)dzie to Google Play), jak i platformy zewn(cid:218)trznych firm. Niestety, nie wszystkie portale sprzedawców obs(cid:239)uguj(cid:200) tzw. Identyfikator instalatora aplikacji, czyli dane wymagane przez Google Analytics do rozpoznania portalu sprzedawcy. Takie dane s(cid:200) podawane w rapor- cie w wierszu oznaczonym jako (not set). Informacje o skuteczno(cid:258)ci (cid:283)róde(cid:239) (w tym kampanii) kieruj(cid:200)cych do Sklepu Google Play znajdziemy w raporcie Google Play/(cid:189)ród(cid:239)a. Dzi(cid:218)ki niemu dowiemy si(cid:218), jakie dzia(cid:239)ania generuj(cid:200) ruch na naszej stronie w portalu sprzedawcy i przyczyniaj(cid:200) si(cid:218) do pobra(cid:241) i instalacji naszej appki. Podobnie jak w przypadku identyfikatorów instalatora niektóre portale nie przesy(cid:239)aj(cid:200) danych kampanii do Google Analytics. W takich przypadkach w wymiarze (cid:189)ród(cid:239)o/medium nie wy(cid:258)wietl(cid:200) si(cid:218) (cid:285)adne dane (cid:47). Z kolei raport Google Play/Przep(cid:239)yw u(cid:285)ytkowników w Google Play w przejrzysty sposób poka(cid:285)e nam, jak potencjalni u(cid:285)ytkownicy aplikacji przechodz(cid:200) przez kolejne etapy od jej zna- lezienia do pobrania i uruchomienia. Pami(cid:218)tajmy, (cid:285)e dane o tym, jak u(cid:285)ytkownicy znajduj(cid:200) nasze aplikacje w Google Play, b(cid:218)d(cid:200) widoczne dopiero po po(cid:239)(cid:200)czeniu Google Analytics i Konsoli programisty Google Play. Ca(cid:239)(cid:200) dedykowan(cid:200) (i rozbudowan(cid:200)) sesj(cid:218) maj(cid:200) te(cid:285) oczywi(cid:258)cie kampanie Google AdWords (cid:45). Znajdziemy w nich informacje o zachowaniu u(cid:285)ytkowników, którzy klikn(cid:218)li nasze reklamy AdWords, a nast(cid:218)pnie zainstalowali i zacz(cid:218)li u(cid:285)ywa(cid:202) naszej appki. Je(cid:258)li chcemy skorzysta(cid:202) z tych raportów, powinni(cid:258)my najpierw po(cid:239)(cid:200)- czy(cid:202) nasze konta AdWords i Analytics oraz w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) autotagowanie w AdWords. Kup książkęPoleć książkę Pomiar aplikacji mobilnych 109 Zachowanie Szczegó(cid:239)y interakcji naszych u(cid:285)ytkowników z aplikacj(cid:200) znajdziemy w zak(cid:239)adce Zachowanie. Dzi(cid:218)ki nim dowiemy si(cid:218) m.in., jakie ekrany appki cieszy(cid:239)y si(cid:218) najwi(cid:218)kszym zainteresowaniem (raport Ekrany) i w jakiej kolejno(cid:258)ci je ogl(cid:200)dano (raport Przep(cid:239)yw zachowa(cid:241)). Je(cid:258)li skonfigurujemy (cid:258)ledzenie zdarze(cid:241), w sekcji Zdarzenia znajdziemy raporty zbli(cid:285)one do tych, które znamy z Google Ana- lytics dla witryn internetowych. B(cid:218)dziemy wi(cid:218)c mogli zerkn(cid:200)(cid:202) na kategorie, akcje i etykiety najpopularniejszych zdarze(cid:241) i sprawdzi(cid:202), na których ekranach najcz(cid:218)(cid:258)ciej do nich dochodzi(cid:239)o. Zdarzenia mo(cid:285)emy równie(cid:285) wykorzysta(cid:202) we wspomnianym kilka linijek wy(cid:285)ej Przep(cid:239)ywie zachowa(cid:241). Bardzo fajna sprawa (cid:45)! Je(cid:258)li poprosimy naszych programistów o zdefiniowanie tzw. wyj(cid:200)tków (b(cid:239)(cid:218)dów technicznych), Google Analytics mo(cid:285)e nam rów- nie(cid:285) zaraportowa(cid:202), jak cz(cid:218)sto si(cid:218) zdarza(cid:239)y (wraz ich krótkimi opi- sami). Wszystkie informacje, które s(cid:200) potrzebne programistom do konfiguracji, mo(cid:285)emy znale(cid:283)(cid:202) tutaj: (cid:132) dla iOS: http://goo.gl/ODYY0a, (cid:132) dla Androida: http://goo.gl/u1GAAh. Warto te(cid:285) poprosi(cid:202) deweloperów o skonfigurowanie pomiaru czasów u(cid:285)ytkownika, dzi(cid:218)ki czemu zyskamy dost(cid:218)p do dodatkowych raportów o szybko(cid:258)ci aplikacji. Wskazówki implementacyjne znaj- duj(cid:200) si(cid:218) w Pomocy Google: (cid:132) dla iOS: http://goo.gl/awYrFd, (cid:132) dla Androida: http://goo.gl/g8AWHB. Kup książkęPoleć książkę 110 Google Analytics w biznesie Konwersje W ostatniej zak(cid:239)adce znajdziemy raporty o naszych wynikach biz- nesowych, czyli realizacji celów i transakcjach e-commerce. Dost(cid:218)pne rodzaje celów nie ró(cid:285)ni(cid:200) si(cid:218) od tych dost(cid:218)pnych dla witryn interne- towych — mo(cid:285)emy wi(cid:218)c wykorzysta(cid:202) jako cel: (cid:132) miejsce docelowe, (cid:132) czas trwania sesji, (cid:132) ekrany na sesj(cid:218), (cid:132) zdarzenie. Konfiguracja wygl(cid:200)da analogicznie, wi(cid:218)c w tym miejscu nic nas nie zaskoczy (cid:45). Po ustawieniu celów mamy do dyspozycji dobrze znane nam raporty o: liczbie zrealizowanych celów (raport Ogó(cid:239)em), miejscu, w którym dosz(cid:239)o do ich realizacji (Ekrany celów), a tak(cid:285)e (cid:258)cie(cid:285)kach i przep(cid:239)ywie celów. Bez problemu poradzimy sobie równie(cid:285) z raportami e-com- merce, które tak(cid:285)e s(cid:200) odwzorowaniem tego, co znamy z Google Analytics dla witryn internetowych. Mo(cid:285)emy wi(cid:218)c sprawdzi(cid:202) ogólne wyniki sprzeda(cid:285)y (raport Ogó(cid:239)em), skuteczno(cid:258)(cid:202) produktów oraz daty i przychody ze wszystkich transakcji (Skuteczno(cid:258)(cid:202) sprzeda(cid:285)y), a tak(cid:285)e przyjrze(cid:202) si(cid:218) szczegó(cid:239)om transakcji (Transakcje) i ich czasowi realizacji (Czas do zakupu). Google Tag Manager dla aplikacji Nie b(cid:218)dzie w tym ani krzty przesady, je(cid:258)li napisz(cid:218), (cid:285)e Google Tag Manager dla aplikacji mobilnych jest narz(cid:218)dziem prawdziwie rewo- lucyjnym. Dlaczego porywam si(cid:218) na tak wielkie s(cid:239)owa? Poniewa(cid:285) GTM pomaga zarz(cid:200)dza(cid:202) nie tylko tagami i kodami (cid:258)ledz(cid:200)cymi. Kup książkęPoleć książkę Pomiar aplikacji mobilnych 111 On pomaga zarz(cid:200)dza(cid:202) sam(cid:200) aplikacj(cid:200) i wprowadza(cid:202) w niej zmiany! Jak to dok(cid:239)adnie dzia(cid:239)a? Jak s(cid:239)usznie podkre(cid:258)la Przemys(cid:239)aw Modrzewski we wspomi- nanym przeze mnie Przewodniku dla nieprogramistów, w momencie (cid:258)ci(cid:200)gni(cid:218)cia przez u(cid:285)ytkownika naszej aplikacji w pewien sposób tracimy nad ni(cid:200) kontrol(cid:218). Oczywi(cid:258)cie mo(cid:285)emy wprowadzi(cid:202) do niej nowe funkcje i usprawnienia, ale po wszystkim musimy opubliko- wa(cid:202) t(cid:218) now(cid:200), lepsz(cid:200) wersj(cid:218), przej(cid:258)(cid:202) proces weryfikacji w sklepie i — co najwa(cid:285)niejsze — zach(cid:218)ci(cid:202) u(cid:285)ytkownika do jej pobrania. A on niekoniecznie musi da(cid:202) si(cid:218) na to namówi(cid:202), prawda? Tymczasem dzi(cid:218)ki Google Tag Managerowi mo(cid:285)emy wpro- wadza(cid:202) wiele zmian w aplikacji nawet po jej pobraniu, bez prosze- nia o (cid:258)ci(cid:200)gni(cid:218)cie zaktualizowanej, nowszej wersji. Ca(cid:239)a tajemnica polega na tym, (cid:285)e zamiast definiowa(cid:202) okre(cid:258)lone warto(cid:258)ci w aplikacji na sta(cid:239)e, nadajemy im charakter dynamiczny, a za pomoc(cid:200) GTM zarz(cid:200)dzamy regu(cid:239)ami, od których zale(cid:285)(cid:200) zmiany tych warto(cid:258)ci. Mog(cid:200) to by(cid:202) np.: (cid:132) wymiary i lokalizacje reklam wy(cid:258)wietlanych w aplikacji, np. w celu zmiany wysoko(cid:258)ci banera reklamowego zale(cid:285)nie od rozmiarów ekranu; (cid:132) ustawienia gier, np.: nagrody, liczba „(cid:285)y(cid:202)”, poziomy trud- no(cid:258)ci; (cid:132) ustawienia interfejsu u(cid:285)ytkownika, np. w zale(cid:285)no(cid:258)ci od platformy; (cid:132) zmiany wizualne, np.: kolory, nazwy, layouty (przyda si(cid:218) cho(cid:202)by do wdro(cid:285)enia „gwiazdkowego” layoutu, czy zmiany loga na okoliczno(cid:258)(cid:202) zwyci(cid:218)stwa polskich siatkarzy w kolej- nych mistrzostwach (cid:45)); (cid:132) zlokalizowane ci(cid:200)gi zale(cid:285)ne od j(cid:218)zyka wybranego w urz(cid:200)- dzeniu. Kup książkęPoleć książkę 112 Google Analytics w biznesie W trakcie tworzenia naszej appki mo(cid:285)emy powi(cid:200)za(cid:202) z ni(cid:200) kontener za pomoc(cid:200) pakietu SDK Google Tag Manager. Przy okazji wybieramy domy(cid:258)lny kontener do wdro(cid:285)enia w aplikacji, w którym ustawiamy domy(cid:258)lne warto(cid:258)ci konfiguracyjne. B(cid:218)d(cid:200) one obowi(cid:200)zy- wa(cid:239)y do czasu, a(cid:285) appka po(cid:239)(cid:200)czy si(cid:218) z Internetem i pobierze kolejn(cid:200), uaktualnion(cid:200) wersj(cid:200) kontenera. Dzi(cid:218)ki temu nie musimy si(cid:218) obawia(cid:202), (cid:285)e nie zadzia(cid:239)a bez dost(cid:218)pu do sieci. Jak cz(cid:218)sto aplikacja b(cid:218)dzie sprawdza(cid:239)a dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202) nowszej wersji kontenera? Zwykle co dwa- na(cid:258)cie godzin, wi(cid:218)c nasze zmiany maj(cid:200) szans(cid:218) ca(cid:239)kiem szybko trafi(cid:202) do u(cid:285)ytkowników (cid:45). Szczegó(cid:239)owe instrukcje implementacyjne znajdziesz w Pomocy Google pod adresem: http://goo.gl/oxrJno, a fajne przyk(cid:239)ady zastosowania w przewodniku Przemys(cid:239)awa Modrzewskiego: http://goo.gl/pXwJFQ. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: