Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00089 002411 20661356 na godz. na dobę w sumie
Google Picasa. Ćwiczenia praktyczne - książka
Google Picasa. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1947-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Google Picasa -- połącz pasję fotografowania ze sprawnym zarządzaniem zasobami zdjęć

Google Picasa to zaawansowana przeglądarka lokalnych plików graficznych, służąca do szybkiego przeglądania, wyszukiwania, udostępniania i edycji zdjęć w Internecie. Aplikacja pozwala także na obróbkę fotografii z możliwością dodawania efektów specjalnych oraz umożliwia przygotowanie cyfrowych albumów na płytach. Co więcej, dzięki programowi można zlecić wykonanie tradycyjnych odbitek ze zdjęć cyfrowych bezpośrednio przez Internet. Kolejne zalety to łatwość użytkowania i -- co bardzo istotne -- darmowy dostęp do tej przeglądarki!

Książka 'Google Picasa. Ćwiczenia praktyczne' od postaw ukazuje możliwości tej aplikacji. Z podręcznika dowiesz się, jak pobrać i zainstalować program na swoim komputerze, a wykonując kolejne ćwiczenia, szybko nauczysz się bardziej zaawansowanych czynności i realizacji trudniejszych zadań. Będziesz potrafił zmieniać właściwości zdjęć, dodawać efekty specjalne i animacje, tworzyć kolaże oraz udostępniać zdjęcia w Internecie. Uda Ci się wreszcie zapanować nad chaosem wśród Twoich zdjęć -- usystematyzujesz je i porządnie skatalogujesz. Będziesz mógł także efektownie zaprezentować swoje prace, tworząc oryginalne albumy cyfrowe.

Okiełznaj swoje fotografie i zaprezentuj je wreszcie światu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Google Picasa. ˘wiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 978-83-246-1947-4 Format: A5, stron: 192 Przyk‡ady na ftp: 14337 kB Google Picasa (cid:151) po‡„cz pasjŒ fotografowania ze sprawnym zarz„dzaniem zasobami zdjŒ(cid:230) (cid:149) Jak publikowa(cid:230) zdjŒcia na blogu? (cid:149) Jak zarz„dza(cid:230) du¿ymi kolekcjami fotografii? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) niepowtarzalne albumy cyfrowe? Google Picasa to zaawansowana przegl„darka lokalnych plik(cid:243)w graficznych, s‡u¿„ca do szybkiego przegl„dania, wyszukiwania, udostŒpniania i edycji zdjŒ(cid:230) w Internecie. Aplikacja pozwala tak¿e na obr(cid:243)bkŒ fotografii z mo¿liwo(cid:156)ci„ dodawania efekt(cid:243)w specjalnych oraz umo¿liwia przygotowanie cyfrowych album(cid:243)w na p‡ytach. Co wiŒcej, dziŒki programowi mo¿na zleci(cid:230) wykonanie tradycyjnych odbitek ze zdjŒ(cid:230) cyfrowych bezpo(cid:156)rednio przez Internet. Kolejne zalety to ‡atwo(cid:156)(cid:230) u¿ytkowania i (cid:151) co bardzo istotne (cid:151) darmowy dostŒp do tej przegl„darki! Ksi„¿ka (cid:132)Google Picasa. ˘wiczenia praktyczne(cid:148) od postaw ukazuje mo¿liwo(cid:156)ci tej aplikacji. Z podrŒcznika dowiesz siŒ, jak pobra(cid:230) i zainstalowa(cid:230) program na swoim komputerze, a wykonuj„c kolejne (cid:230)wiczenia, szybko nauczysz siŒ bardziej zaawansowanych czynno(cid:156)ci i realizacji trudniejszych zadaæ. BŒdziesz potrafi‡ zmienia(cid:230) w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci zdjŒ(cid:230), dodawa(cid:230) efekty specjalne i animacje, tworzy(cid:230) kola¿e oraz udostŒpnia(cid:230) zdjŒcia w Internecie. Uda Ci siŒ wreszcie zapanowa(cid:230) nad chaosem w(cid:156)r(cid:243)d Twoich zdjŒ(cid:230) (cid:151) usystematyzujesz je i porz„dnie skatalogujesz. BŒdziesz m(cid:243)g‡ tak¿e efektownie zaprezentowa(cid:230) swoje prace, tworz„c oryginalne albumy cyfrowe. (cid:149) Pobieranie, instalacja i konfiguracja (cid:149) Pokaz slajd(cid:243)w (cid:149) Edycja i zmiana w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci zdjŒ(cid:230) (cid:149) Dostrajanie i efekty (cid:149) Edycja i udostŒpnianie zdjŒ(cid:230) w Internecie (cid:149) Podstawy obs‡ugi galerii Picasa Web Albums (cid:149) Kola¿e i animacje (cid:149) Nagrywanie p‡yt CD/DVD (cid:149) Kopie bezpieczeæstwa Okie‡znaj swoje fotografie i zaprezentuj je wreszcie (cid:156)wiatu! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĂci WstÚp Rozdziaï 1. Pobieranie, instalacja i konfiguracja Wymagania sprzÚtowe Pobieranie i instalacja Pierwsze uruchomienie i konfiguracja Rozdziaï 2. Praca z programem — podstawy Importowanie zdjÚÊ z aparatu cyfrowego PrzeglÈdanie i segregacja zdjÚÊ Foldery a albumy Usuwanie i ukrywanie zdjÚÊ, folderów oraz albumów Wyszukiwanie zdjÚÊ Pokaz slajdów Edycja i zmiana wïaĂciwoĂci zdjÚÊ Korekcje podstawowe Dostrajanie Efekty Rozdziaï 3. Rozdziaï 4. Publikacja i udostÚpnianie zdjÚÊ w internecie Przesyïanie zdjÚÊ za pomocÈ poczty elektronicznej Publikacja zdjÚÊ na wïasnej stronie Publikacja zdjÚÊ na blogu 5 7 7 8 12 25 25 32 41 44 51 61 65 66 79 87 105 106 112 119 4 Google Picasa • mwiczenia praktyczne Publikacja zdjÚÊ w galerii Picasa Web Albums Zakïadanie konta na stronie Picasa Web Albums Publikacja na stronie Podstawy obsïugi galerii Picasa Web Albums Rozdziaï 5. Dodatkowe funkcje Google Picasa Kolaĝe Animacje Wygaszacze ekranu Drukowanie Plakaty Tapety pulpitu Nagrywanie pïyt CD lub DVD Informacje o zdjÚciu Odnajdywanie zdjÚcia na dysku Kopie bezpieczeñstwa Eksportowanie zdjÚÊ Tagi geograficzne Zamawianie odbitek Podsumowanie 123 123 127 132 147 148 151 153 155 160 162 162 167 168 168 172 174 177 187 5 Dodatkowe funkcje Google Picasa We wszystkich poprzednich podrozdziaïach dotyczÈcych pro- gramu Picasa opisywaïem, w jaki sposób segregowaÊ i porzÈd- kowaÊ zdjÚcia, jak szukaÊ potrzebnych fotografii w swojej kolekcji oraz jak przesyïaÊ zdjÚcia za pomocÈ poczty elektronicznej, korzystaÊ z galerii Picasa Web Albums i z genialnego rozwiÈzania, jakim sÈ albumy. Teraz przyszïa pora na to, aby poznaÊ inne funkcje programu, który pozwala m.in.: T drukowaÊ zdjÚcia, T tworzyÊ kolaĝe i animacje, T tworzyÊ prezentacje na pïytach CD lub DVD, T tworzyÊ wïasne wygaszacze ekranu, T archiwizowaÊ zdjÚcia, T przypisywaÊ informacje o miejscu wykonania danego zdjÚcia. 148 Google Picasa • mwiczenia praktyczne Kolaĝe Picasa pozwala nam poïÈczyÊ kilka wybranych zdjÚÊ w jedno i uïoĝyÊ je w mniej lub bardziej wyszukany sposób. Utworzona w ten sposób nowa grafika nosi nazwÚ kolaĝu, a jej przygotowanie w programie Picasa jest dziecinnie proste i zostaïo opisane w Êwiczeniu 5.1. PamiÚtaj, ĝe kolaĝ moĝe siÚ przydaÊ, na przykïad gdy moĝesz opu- blikowaÊ tylko jedno zdjÚcie, a chcesz umieĂciÊ kilka elementów. Sy- tuacje takie czÚsto wystÚpujÈ na przykïad podczas korzystania z Allegro. m W I C Z E N I E 5.1 Przygotowanie kolaĝu Skorzystaj z moĝliwoĂci oferowanych przez Google Picasa i przygotuj kolaĝ z kilku wybranych zdjÚÊ. PostÚpuj zgodnie z poleceniami zawar- tymi w dalszej czÚĂci Êwiczenia. 1. Odszukaj i zaznacz kilka zdjÚÊ. Jeĝeli zdjÚcia znajdujÈ siÚ w kilku folderach, skorzystaj z albumu lub schowka i przycisku Zatrzymaj. NastÚpnie kliknij przycisk Kolaĝ, widoczny na rysunku 5.1. 2. W nowym oknie, widocznym na rysunku 5.2, moĝesz wprowadziÊ zmiany, które bÚdÈ mieÊ wpïyw na wyglÈd gotowego kolaĝu. T W polu Typ moĝesz wybraÊ z listy sposób rozmieszczenia zdjÚÊ na kolaĝu. Do wyboru masz cztery moĝliwoĂci. Opcja Stos zdjÚÊ spowoduje uïoĝenie zdjÚÊ w stos. Opcja o nazwie Siatka zdjÚÊ wymusi rozmieszczenie zdjÚÊ obok siebie. Wybór ustawienia o nazwie Stykówka spowoduje wygenerowanie obrazka, na którym zdjÚcia bÚdÈ uïoĝone obok siebie jak w Siatce zdjÚÊ, a nad nimi pojawi siÚ tytuï albumu lub folderu, z którego pochodzÈ. Ostatnia z opcji, o nazwie Wielokrotna ekspozycja, pozwoli naïoĝyÊ zdjÚcia na siebie i ustawiÊ ich czÚĂciowÈ przezroczystoĂÊ. Na jednym zdjÚciu bÚdziemy mieÊ kilka obiektów naïoĝonych na siebie. T Pole Opcje jest aktywne wyïÈcznie w przypadku wybrania w polu Typ opcji Stos zdjÚÊ. Lista rozwijana przypisana do pola Opcje pozwala na okreĂlenie koloru tïa tworzonego kolaĝu. Moĝesz skorzystaÊ z tïa w kolorze biaïym, czarnym lub szarym. Poza tym moĝesz ustawiÊ zdjÚcie jako tïo. Rozdziaï 5. • Dodatkowe funkcje Google Picasa 149 Rysunek 5.1. Przygotowanie kolaĝu — etap pierwszy Pole Lokalizacja pozwala wskazaÊ miejsce, w którym utworzony kolaĝ zostanie zapisany. KlikajÈc przycisk Wybierz, moĝesz na przykïad wskazaÊ Pulpit jako lokalizacjÚ dla tworzonej grafiki. T KlikniÚcie obrazków widocznych na podglÈdzie umoĝliwia zmianÚ ich kolejnoĂci. 3. Po okreĂleniu wïaĂciwoĂci kolaĝu kliknij przycisk Utwórz i zaczekaj, aĝ kolaĝ pojawi siÚ we wskazanej lokalizacji. Rysunek 5.3 przedstawia efekt mojej pracy. 4. Jeĝeli zdjÚcia majÈ podpisy, to bÚdÈ one widoczne na kolaĝu w dolnej czÚĂci ramki obrazka. 150 Google Picasa • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.2. Przygotowanie kolaĝu — etap drugi Rysunek 5.3. Przykïad kolaĝu Rozdziaï 5. • Dodatkowe funkcje Google Picasa 151 Animacje JednÈ z najciekawszych funkcji oferowanych przez program Picasa jest moĝliwoĂÊ przygotowania filmu na podstawie wybranych zdjÚÊ. Taki film moĝe zostaÊ udostÚpniony na stronie WWW. Efekt, który moĝna uzyskaÊ, jest bardzo interesujÈcy i róĝni siÚ od tego, co ma do zaoferowania konkurencyjne oprogramowanie. m W I C Z E N I E 5.2 Tworzenie animacji KorzystajÈc z mechanizmów dostÚpnych w Google Picasa, przygotuj animacjÚ wykorzystujÈcÈ Twoje zdjÚcia. PostÚpuj zgodnie z instruk- cjami zawartymi w dalszej czÚĂci Êwiczenia. 1. Uruchom program Picasa i wyszukaj kilka zdjÚÊ, które majÈ zostaÊ przetworzone na animacjÚ. Jeĝeli zdjÚcia znajdujÈ siÚ w kilku róĝnych folderach, skorzystaj ze schowka. Wystarczy, ĝe po wskazaniu zdjÚcia klikniesz przycisk Zatrzymaj, który znajduje siÚ w lewym dolnym rogu gïównego okna programu. Te same czynnoĂci potwórz dla kolejnych zdjÚÊ. Po zakoñczeniu selekcji zdjÚÊ wybierz z menu Utwórz opcjÚ Film (rysunek 5.4). 2. W oknie widocznym na rysunku 5.5 wprowadě kilka ustawieñ okreĂlajÈcych parametry filmu. T W polu Opóěnienie miÚdzy zdjÚciami okreĂl czas, jaki musi upïynÈÊ pomiÚdzy zmianÈ zdjÚÊ. T W sekcji Rozmiar filmu wybierz rozdzielczoĂÊ dla tworzonego filmu. Ustawienie zaleĝy od tego, w jakim celu przygotowujesz animacjÚ. Jeĝeli jest to film przeznaczony do publikacji w sieci, wybierz niskÈ rozdzielczoĂÊ. JeĂli chcesz wykorzystaÊ animacjÚ w montowanym filmie, skorzystaj z moĝliwie najwiÚkszej rozdzielczoĂci. T Kliknij przycisk OK, aby kontynuowaÊ tworzenie filmu. 3. Kolejny etap (rysunek 5.6) wymaga od Ciebie wybrania kodeka, który zostanie wykorzystany przez program do zapisania filmu. Niestety, ze wzglÚdu na ogromnÈ liczbÚ dostÚpnych kodeków nie mogïem opisaÊ konkretnego rozwiÈzania i pozostawiam 152 Google Picasa • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.4. Tworzenie filmu — etap pierwszy Rysunek 5.5. Tworzenie filmu — etap drugi Rysunek 5.6. Tworzenie filmu — etap trzeci Rozdziaï 5. • Dodatkowe funkcje Google Picasa 153 to w Twojej gestii. Po wybraniu kodeka i ustawieniu jego parametrów (przycisk Konfiguruj) naciĂnij klawisz OK, aby rozpoczÈÊ zapisywanie filmu na dysku. 4. Czas, jaki jest potrzebny na wykonanie filmu, zaleĝy od bardzo wielu czynników, a najwaĝniejsze to liczba zdjÚÊ, wybrany kodek oraz moc Twojego komputera. Po zakoñczeniu tworzenia filmu automatycznie zostanie otwarte nowe okno z zawartoĂciÈ folderu UsersBartekPictures (rysunek 5.7). WewnÈtrz folderu znajdziesz film. Wystarczy, ĝe klikniesz dwa razy lewym przyciskiem myszy, aby go odtworzyÊ. Rysunek 5.7. Tworzenie filmu — etap czwarty Wygaszacze ekranu KolejnÈ ciekawÈ funkcjÈ oferowanÈ przez program Picasa jest moĝli- woĂÊ utworzenia wygaszacza ekranu z Twoimi zdjÚciami. MyĂlÚ, ĝe nie trzeba wymieniaÊ zalet tej funkcji. Przejděmy zatem do szczegóïów. 154 m W I C Z E N I E Google Picasa • mwiczenia praktyczne 5.3 Wïasny wygaszacz ekranu KorzystajÈc z programu Picasa, utwórz wygaszacz ekranu. PostÚpuj zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w dalszej czÚĂci Êwiczenia. 1. Uruchom program i wyszukaj kilka zdjÚÊ, które majÈ pojawiaÊ siÚ jako wygaszacz ekranu. Po skompletowaniu zdjÚÊ kliknij jedno z nich prawym przyciskiem myszy i z menu podrÚcznego wybierz opcjÚ Dodaj do albumu, a nastÚpnie Wygaszacz ekranu (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Wygaszacz ekranu — etap pierwszy 2. Po zakoñczeniu czynnoĂci opisanej w poprzednim podpunkcie na ekranie monitora pojawi siÚ okno ustawieñ wïaĂciwoĂci wygaszaczy systemowych (rysunek 5.9). T W sekcji wygaszacz ekranu wybierz z listy Wygaszacz ekranu Picasa2. Rozdziaï 5. • Dodatkowe funkcje Google Picasa 155 Rysunek 5.9. Wygaszacz ekranu — etap drugi T Kliknij przycisk Ustawienia i okreĂl czÚstotliwoĂÊ zmiany zdjÚÊ. T W polu Czekaj ustaw, po jakim okresie bezczynnoĂci ma zostaÊ wïÈczony wygaszacz ekranu. T Kliknij przycisk PodglÈd, aby sprawdziÊ dziaïanie wygaszacza. 3. Jeĝeli wszystko dziaïa tak, jak to zaplanowaïeĂ, kliknij przycisk OK. 4. W przyszïoĂci moĝesz dodawaÊ nowe zdjÚcia do wygaszacza ekranu. Wystarczy powtórzyÊ czynnoĂci opisane w punkcie 1. tego Êwiczenia. Drukowanie Od czasu do czasu stajesz przed koniecznoĂciÈ wydrukowania zdjÚcia cyfrowego lub kilku zdjÚÊ. Wbrew pozorom operacja ta nie jest prosta i wymaga pewnej wiedzy oraz doĂwiadczenia, zwïaszcza gdy zaleĝy Ci na tym, aby na jednym arkuszu umieĂciÊ kilka obrazków. Na szczÚ- Ăcie, dziÚki programowi Picasa drukowanie przestaje byÊ skompliko- wane i zaledwie po kilku klikniÚciach myszy masz gotowy wydruk, który jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami. 156 m W I C Z E N I E Google Picasa • mwiczenia praktyczne 5.4 Drukowanie pojedynczych zdjÚÊ KorzystajÈc z moĝliwoĂci oferowanych przez program Picasa, spróbuj wydrukowaÊ pojedyncze zdjÚcie lub kilka zdjÚÊ. PostÚpuj zgodnie z po- leceniami zamieszczonymi w dalszej czÚĂci Êwiczenia. 1. Uruchom program, a nastÚpnie wybierz zdjÚcie lub kilka zdjÚÊ, które chcesz wydrukowaÊ. Jeĝeli fotografie znajdujÈ siÚ w róĝnych folderach, skorzystaj ze schowka bÈdě albumu, aby skompletowaÊ zawartoĂÊ wydruku (rysunek 5.10). Rysunek 5.10. Drukowanie zdjÚÊ — etap pierwszy 2. Po skompletowaniu wszystkich zdjÚÊ kliknij przycisk Drukuj i zaczekaj chwilÚ, aĝ na ekranie monitora pojawi siÚ nowe okno, w którym okreĂla siÚ wïaĂciwoĂci wydruku (rysunek 5.11). T W sekcji Ukïad odbitki wybierz format drukowanych zdjÚÊ. Wystarczy, ĝe klikniesz jeden z przycisków 5u8 cm, 9u13 cm, 10u15 cm, 13u18 cm, 20u25 cm lub Caïa strona. Picasa Rozdziaï 5. • Dodatkowe funkcje Google Picasa 157 Rysunek 5.11. Drukowanie zdjÚÊ — etap drugi automatycznie ustawi wszystkie zdjÚcia w odpowiedniej orientacji, tak by wykorzystaÊ caïÈ dostÚpnÈ powierzchniÚ druku. Aby uzyskaÊ optymalny efekt, moĝesz dodatkowo skorzystaÊ z opcji Dopasuj zmniejszajÈc lub Przytnij do rozmiaru. DziÚki temu zdjÚcia bÚdÈ jeszcze lepiej wyglÈdaïy na wydruku. T Naleĝy równieĝ wprowadziÊ odpowiednie ustawienia w sekcji Ustawienia drukarki. Kliknij przycisk Drukarka i wybierz z listy urzÈdzenie, z którego chcesz skorzystaÊ. Za pomocÈ opcji dostÚpnych po klikniÚciu przycisku Ustawienia drukarki moĝesz zmieniÊ parametry sterownika urzÈdzenia. Opcja Liczba kopii pozwala na okreĂlenie liczby drukowanych kopii. T Jeĝeli Twój wydruk nie mieĂci siÚ na jednej stronie, to pod podglÈdem umieszczonym w prawej czÚĂci okna znajdziesz przyciski, za pomocÈ których moĝesz przeskoczyÊ do nastÚpnej lub poprzedniej strony. DziÚki temu moĝesz sprawdziÊ, jak bÚdÈ wyglÈdaïy Twoje wydruki. 158 Google Picasa • mwiczenia praktyczne 3. Po wprowadzeniu i sprawdzeniu wszystkich ustawieñ kliknij przycisk Drukuj. Zaczekaj, aĝ z drukarki wysunie siÚ gotowy wydruk. Poza drukowaniem klasycznych odbitek za pomocÈ programu Picasa moĝna sporzÈdziÊ tzw. stykówkÚ. Dokïadniej mówiÈc, chodzi o wy- drukowanie miniatur wszystkich zdjÚÊ zamieszczonych w wybranym folderze. Takie rozwiÈzanie sprawdza siÚ na przykïad w sytuacji, gdy chcesz zrobiÊ znajomym klasyczne odbitki ze swojej kolekcji. Dru- kujesz najpierw stykówkÚ, póěniej znajomi wybierajÈ i zaznaczajÈ na wydruku zdjÚcia, a Ty przygotowujesz na tej podstawie wïaĂciwe wy- druki lub pïytÚ z fotografiami do wywoïania w fotolabie. m W I C Z E N I E 5.5 Drukowanie stykówki Przygotuj wydruk, na którym znajdzie siÚ podglÈd miniatur wszyst- kich zdjÚÊ zamieszczonych we wskazanym folderze. Aby wykonaÊ to Êwiczenie, postÚpuj zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w jego dalszej czÚĂci. 1. Uruchom program Picasa i zaznacz folder, którego zawartoĂÊ ma zostaÊ wydrukowana. Z menu Folder wybierz opcjÚ Drukuj stykówkÚ (rysunek 5.12). 2. W oknie widocznym na rysunku 5.13, w sekcji Ustawienia drukarki wybierz drukarkÚ, z której chcesz skorzystaÊ, a nastÚpnie wprowadě zmiany w jej ustawieniach i okreĂl, ile kopii chcesz wydrukowaÊ. Za pomocÈ przycisków nawigacyjnych, umieszczonych pod podglÈdem, moĝesz sprawdziÊ poszczególne strony wydruku. Pozostaïe opcje i ustawienia pozostaw bez zmian. 3. Drukowanie stykówki rozpocznie siÚ po klikniÚciu przycisku Drukuj. Czas trwania tej operacji zaleĝy od liczby drukowanych stron oraz posiadanej przez Ciebie drukarki. Rozdziaï 5. • Dodatkowe funkcje Google Picasa 159 Rysunek 5.12. Drukowanie stykówki — etap pierwszy Rysunek 5.13. Drukowanie stykówki — etap drugi 160 Google Picasa • mwiczenia praktyczne Plakaty Picasa oferuje moĝliwoĂÊ automatycznego podziaïu zdjÚcia na mniej- sze elementy. DziÚki temu moĝemy zleciÊ wykonanie odbitek poszcze- gólnych fragmentów, a nastÚpnie poïÈczyÊ je w jeden duĝy plakat. RozwiÈzanie to moĝe byÊ tañsze niĝ zlecenie wykonania jednej duĝej odbitki, ale myĂlÚ, ĝe lepiej poszukaÊ drukarni, która zrobi nam od- powiednio duĝy wydruk. m W I C Z E N I E 5.6 Przygotowanie plakatu KorzystajÈc z funkcji dostÚpnych w programie Google Picasa, przy- gotuj plakat na podstawie wybranego zdjÚcia. PostÚpuj zgodnie z pole- ceniami zamieszczonymi w dalszej czÚĂci Êwiczenia. 1. Uruchom program, a nastÚpnie wybierz zdjÚcie, które chcesz przeksztaïciÊ w plakat. NastÚpnie kliknij menu Utwórz i wybierz opcjÚ Utwórz plakat (rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Przygotowywanie plakatu — etap pierwszy Rozdziaï 5. • Dodatkowe funkcje Google Picasa 161 2. W nowym oknie (rysunek 5.15), w polu Rozmiar plakatu okreĂl, jak duĝy ma byÊ Twój plakat. Procentowy wzrost jest liczony wzglÚdem rozmiaru zdjÚcia. W polu Rozmiar papieru wybierz rozmiar papieru, na którym wydrukowany bÚdzie jeden fragment plakatu. Dodatkowo, aby uïatwiÊ sklejanie caïoĂci, moĝesz wïÈczyÊ opcjÚ Z nakïadaniem fragmentów. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK i zaczekaj, aĝ Picasa skoñczy pracÚ. Rysunek 5.15. Przygotowywanie plakatu — etap drugi 3. Rysunek 5.16 przedstawia okno programu Picasa, w którym zaznaczyïem poszczególne fragmenty caïego plakatu. W tej chwili pozostaje juĝ tylko wydrukowaÊ obrazki lub zleciÊ wykonanie odbitek, a nastÚpnie poskïadaÊ je. Rysunek 5.16. Przygotowywanie plakatu — etap trzeci
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Google Picasa. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: