Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 004937 22935200 na godz. na dobę w sumie
Google SketchUp. Ćwiczenia praktyczne - książka
Google SketchUp. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2431-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj w praktyce możliwości Google SketchUp!

Google SketchUp jest narzędziem pozwalającym bez trudu tworzyć trójwymiarowe modele, których możesz używać przy wielu różnych projektach: począwszy od wizualizacji projektu Twojego domu, a skończywszy na prowadzeniu atrakcyjnych lekcji geometrii. Tylko od Twoich potrzeb i wyobraźni zależy, w jakich warunkach i do czego wykorzystasz zalety tej aplikacji.

Dzięki książce 'Google SketchUp. Ćwiczenia praktyczne ' poznasz możliwości tego narzędzia oraz zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci w swobodny sposób używać ich w codziennej pracy. Sprawdzona forma ćwiczeń sprawi, że nauka będzie miała charakter przede wszystkim praktyczny, a nie tylko teoretyczny. W trakcie lektury dowiesz się, jak dostosować program do Twoich potrzeb, wykorzystywać podstawowe narzędzia oraz tworzyć złożone obiekty geometryczne.

Twórz trójwymiarowe modele - łatwo, szybko i przyjemnie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Google SketchUp. Æwiczenia praktyczne Autor: Aleksandra Tomaszewska ISBN: 978-83-246-2431-7 Format: A5, stron: 112 Wykorzystaj w praktyce mo¿liwoœci Google SketchUp! (cid:129) Jak rozpocz¹æ pracê z Google SketchUp? (cid:129) Jak zbudowaæ Twój pierwszy model? (cid:129) Jak wykorzystaæ narzêdzia konstrukcyjne? Google SketchUp jest narzêdziem pozwalaj¹cym bez trudu tworzyæ trójwymiarowe modele, których mo¿esz u¿ywaæ przy wielu ró¿nych projektach: pocz¹wszy od wizualizacji projektu Twojego domu, a skoñczywszy na prowadzeniu atrakcyjnych lekcji geometrii. Tylko od Twoich potrzeb i wyobraŸni zale¿y, w jakich warunkach i do czego wykorzystasz zalety tej aplikacji. Dziêki ksi¹¿ce „Google SketchUp. Æwiczenia praktyczne” poznasz mo¿liwoœci tego narzêdzia oraz zdobêdziesz wiedzê, która pozwoli Ci w swobodny sposób u¿ywaæ ich w codziennej pracy. Sprawdzona forma æwiczeñ sprawi, ¿e nauka bêdzie mia³a charakter przede wszystkim praktyczny, a nie tylko teoretyczny. W trakcie lektury dowiesz siê, jak dostosowaæ program do Twoich potrzeb, wykorzystywaæ podstawowe narzêdzia oraz tworzyæ z³o¿one obiekty geometryczne. (cid:129) Instalacja i uruchomienie programu (cid:129) Dostosowanie Google SketchUp do Twoich potrzeb (cid:129) Wykorzystanie biblioteki komponentów dynamicznych (cid:129) Praca z podstawowymi narzêdziami Google SketchUp (cid:129) Edycja obiektów (cid:129) Tworzenie z³o¿onych obiektów geometrycznych (cid:129) Sposoby u¿ycia narzêdzi konstrukcyjnych Twórz trójwymiarowe modele – ³atwo, szybko i przyjemnie! Spis treĂci Dla kogo nie jest ta ksiÈĝka Rozdziaï 1. Od czego zaczÈÊ? Uruchamianie programu Praca w przestrzeni trójwymiarowej OglÈdanie modelu w przestrzeni trójwymiarowej Zmiana geometrii z wykorzystaniem narzÚdzia Pull/Push Rysowanie prostych obiektów Tworzenie pierwszego modelu Rozdziaï 2. Rozdziaï 3. Wprowadzenie do biblioteki komponentów dynamicznych Rozdziaï 4. Dostosowywanie programu Rozdziaï 5. NarzÚdzia podstawowe Zaznaczanie Usuwanie Definiowanie materiaïu i nakïadanie koloru NarzÚdzia do rysowania NarzÚdzie Line NarzÚdzie Arc NarzÚdzie Rectangle NarzÚdzie Circle NarzÚdzie Polygon 5 7 8 12 12 17 22 25 37 47 55 55 61 62 65 65 69 71 73 75 4 Google SketchUp • mwiczenia praktyczne Rozdziaï 6. NarzÚdzia edycji obiektów Rozdziaï 7. Rozdziaï 8. NarzÚdzia konstrukcyjne Zïoĝone obiekty geometryczne 77 91 101 2 Tworzenie pierwszego modelu Znasz juĝ podstawowe narzÚdzia dostÚpne w programie Google SketchUp i wiesz, jak radziÊ sobie z nawigacjÈ wewnÈtrz pro- gramu. Nadszedï czas, abyĂ spróbowaï narysowaÊ swój pierw- szy model. Niecierpliwisz siÚ? Ja teĝ. Nie mogÚ siÚ doczekaÊ, kiedy przejdziemy przez podstawy obsïugi programu i przejdziemy do two- rzenia samodzielnych projektów. W takim razie zacznijmy jak poczÈt- kujÈcy rzeěbiarz — bÚdziemy z jednej bryïy wycinaÊ po kawaïku zbÚdne fragmenty, aĝ uda nam siÚ utworzyÊ model krzesïa. Natomiast w drugim Êwiczeniu postaramy siÚ zrobiÊ dokïadnie to samo, czyli narysowaÊ model krzesïa, ale zastosujemy odwrotnÈ me- todÚ — bÚdziemy doklejaÊ maïe obiekty do siebie, aĝ powstanie duĝy obiekt, czyli krzesïo. Dwie techniki, ale ten sam efekt. W takim razie zaczynajmy! m W I C Z E N I E 2.1 Tworzenie modelu przez wycinanie obszarów Jak wspomniaïam wczeĂniej, w tym Êwiczeniu bÚdziemy tworzyÊ krze- sïo przez usuwanie fragmentów trójwymiarowej bryïy. Zaczniemy od utworzenia szeĂcianu, z którego nastÚpnie bÚdziemy wycinaÊ frag- menty za pomocÈ funkcji Push/Pull, co doprowadzi nas do otrzymania poĝÈdanego obiektu. Aby utworzyÊ model, korzystajÈc z tej metody: Google SketchUp • mwiczenia praktyczne 26 1. Na pasku narzÚdzi kliknij ikonÚ narzÚdzia Rectangle i kliknij w miejscu, które bÚdzie stanowiïo lewy dolny róg prostokÈta. 2. Przesuñ wskaěnik myszy po ukosie, aby rozpoczÈÊ rysowanie prostokÈta. 3. W obszarze Measurements wpisz 20,20 i naciĂnij klawisz Enter, aby zatwierdziÊ wprowadzone rozmiary. Automatycznie narysowany zostanie prostokÈt o rozmiarach 20×20 cm (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Wprowadzenie wartoĂci w obszarze Measurements spowodowaïo, ĝe rysowany prostokÈt przybraï formÚ kwadratu o podanych wymiarach 4. Uĝyj narzÚdzi Orbit i Zoom, aby obejrzeÊ narysowany prostokÈt i upewniÊ siÚ, ĝe otrzymana z niego bryïa bÚdzie wystarczajÈco duĝa dla naszych potrzeb. Dokïadny opis sposobów korzystania z tych narzÚdzi znajdziesz w poprzednim rozdziale. 5. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Push/Pull i kliknij na utworzonym w poprzednim kroku prostokÈcie. 6. Przesuñ wskaěnik myszy do góry, aby rozpoczÈÊ tworzenie bryïy. 7. W obszarze Measurements wpisz wartoĂÊ 8 i naciĂnij klawisz Enter. Kwadrat zostanie zamieniony na bryïÚ o wymiarach 20×20×80 cm (rysunek 2.2). Rysunek 2.2. Po rozciÈgniÚciu kwadratu w trzecim wymiarze otrzymaliĂmy bryïÚ o wymiarach 20×20×80 Rozdziaï 2. • Tworzenie pierwszego modelu 27 8. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Line, co spowoduje, ĝe wskaěnik myszy przybierze postaÊ oïówka (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Ikona narzÚdzia Line 9. KorzystajÈc z narzÚdzia Line, narysuj liniÚ prowadzÈcÈ pionowo od górnego wierzchoïka szeĂcianu do poïowy jego wysokoĂci (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Narysowana w ten sposób linia wskazuje, jak szerokie bÚdzie i gdzie bÚdzie siÚ koñczyïo oparcie krzesïa 10. NastÚpnie kliknij w miejscu, w którym koñczy siÚ narysowana linia, i narysuj prostopadïÈ do niej liniÚ prowadzÈcÈ do przeciwlegïej krawÚdzi boku szeĂcianu (rysunek 2.5). 11. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Rectangle i narysuj prostokÈt, który bÚdzie odpowiadaï wolnej przestrzeni pomiÚdzy nogami rysowanego krzesïa (rysunek 2.6). 12. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Pull/Push i kliknij na prostokÈcie narysowanym w kroku 11. RozciÈgnij prostokÈt do tyïu w taki sposób, aby siÚgaï on aĝ do tylnej Ăciany szeĂcianu (rysunek 2.7). Na pasku statusu programu pojawi siÚ wskazówka „on face”, gdy prostokÈt zostanie rozciÈgniÚty do tylnej Ăciany szeĂcianu. Kliknij, aby usunÈÊ fragment szeĂcianu, który zostaï wyciÚty przez rozciÈgniÚcie prostokÈta. 28 Google SketchUp • mwiczenia praktyczne Rysunek 2.5. Linia tworzy krawÚdě siedziska rysowanego krzesïa Rysunek 2.6. ProstokÈt posïuĝy do wyciÚcia pustej przestrzeni pomiÚdzy nogami krzesïa 13. KorzystajÈc z narzÚdzia Pull/Push, usuñ zbÚdny fragment szeĂcianu pomiÚdzy oparciem a siedziskiem rysowanego krzesïa (rysunek 2.8). Nasz szeĂcian juĝ coraz bardziej przypomina swoim wyglÈdem model krzesïa, ale musimy teraz zadbaÊ o to, ĝeby staïo ono na czterech nogach, a nie na dwóch deskach. 14. KorzystajÈc z narzÚdzi Orbit i Zoom, zmieñ widok obiektu w taki sposób, abyĂ widziaï krzesïo od przodu (rysunek 2.9). Rozdziaï 2. • Tworzenie pierwszego modelu 29 Rysunek 2.7. ProstokÈt zostaï zamieniony w szeĂcian za pomocÈ funkcji Pull/Push Rysunek 2.8. UsuniÚty zostaï fragment modelu znajdujÈcy siÚ pomiÚdzy oparciem a siedziskiem rysowanego krzesïa 15. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Rectangle i narysuj prostokÈt w taki sposób, aby wyznaczaï on przestrzeñ pomiÚdzy przednimi nogami, i za pomocÈ narzÚdzia Push/Pull zamieñ go na szeĂcian. 16. ObróÊ widok sceny, aby widzieÊ model od tyïu, a nastÚpnie uĝyj narzÚdzi Rectangle i Push/Pull, tak jak opisano w kroku 12., aby usunÈÊ zbÚdny fragment modelu pomiÚdzy tylnymi nogami krzesïa (rysunek 2.10). 30 Google SketchUp • mwiczenia praktyczne Rysunek 2.9. Za pomocÈ narzÚdzi Orbit i Zoom widok sceny zmieniony zostaï w taki sposób, ĝe teraz model krzesïa jest widoczny od przodu Rysunek 2.10. UsuniÚcie fragmentów bryïy znajdujÈcych siÚ z przodu i z tyïu poniĝej siedziska daïo w efekcie cztery równe nogi, na których opiera siÚ model krzesïa 17. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Arc i narysuj ïuk rozpoczynajÈcy siÚ w jednej trzeciej wysokoĂci lewej krawÚdzi oparcia krzesïa i siÚgajÈcy do szczytu oparcia (rysunek 2.11). 18. Wybierz narzÚdzie Pull/Push i usuñ fragment oparcia znajdujÈcy siÚ powyĝej narysowanego ïuku (rysunek 2.12). Model krzesïa jest gotowy. Moĝesz go oglÈdaÊ ze wszystkich stron, korzystajÈc z narzÚdzi Orbit, Zoom i Pan. Rozdziaï 2. • Tworzenie pierwszego modelu 31 Rysunek 2.11. Narysowany ïuk posïuĝy do usuniÚcia nadmiaru materiaïu tworzÈcego oparcie, dziÚki czemu model krzesïa bÚdzie miaï oparcie zaokrÈglone w górnej czÚĂci Rysunek 2.12. DziÚki usuniÚciu nadmiaru materiaïu otrzymaliĂmy ïadnie zaokrÈglone oparcie m W I C Z E N I E 2.2 Tworzenie modelu przez dodawanie elementów W tym Êwiczeniu spróbujemy utworzyÊ taki sam model krzesïa, ale tym razem rysujÈc osobno kaĝdy z elementów. Zaczniemy od narysowa- nia kwadratu tworzÈcego siedzisko, a nastÚpnie utworzymy oparcie, aby w koñcu przejĂÊ do narysowania czterech nóg. 1. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Rectangle i kliknij w miejscu, w którym ma znajdowaÊ siÚ lewy dolny wierzchoïek rysowanego prostokÈta, czyli w naszym wypadku siedziska modelu krzesïa. Google SketchUp • mwiczenia praktyczne 32 2. PrzeciÈgnij wskaěnik myszy ukoĂnie, aby rozpoczÈÊ rysowanie prostokÈta, a nastÚpnie wpisz w obszarze Measurements 20,20, co spowoduje, ĝe rysowany prostokÈt zostanie zamieniony na kwadrat o wymiarach 20×20 (rysunek 2.13). Rysunek 2.13. Rysowanie modelu krzesïa rozpoczynamy tym razem od narysowania kwadratu, z którego zostanie utworzone siedzisko krzesïa 3. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Push/Pull i kliknij na utworzonym w kroku 2. kwadracie, a nastÚpnie przeciÈgnij wskaěnik myszy go góry, aby zamieniÊ kwadrat w szeĂcian, który bÚdzie stanowiï siedzisko modelu krzesïa. 4. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Line i narysuj liniÚ biegnÈcÈ równolegle do boku kwadratu w odlegïoĂci 3 cm od jednego z boków. BÚdzie ona wyznaczaïa krawÚdě ïÈczenia siedziska krzesïa z jego oparciem (rysunek 2.14). Rysunek 2.14. KorzystajÈc z narzÚdzia Line, naleĝy narysowaÊ liniÚ równolegïÈ do jednego z boków kwadratu, która bÚdzie stanowiïa krawÚdě ïÈczÈcÈ siedzisko z oparciem krzesïa 5. Wybierz narzÚdzie Push/Pull i kliknij w obszarze pomiÚdzy narysowanÈ liniÈ a znajdujÈcym siÚ bliĝej bokiem kwadratu. PrzeciÈgnij wskaěnik myszy do góry, aby utworzyÊ oparcie krzesïa (rysunek 2.15). 6. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Arc i narysuj ïuk rozpoczynajÈcy siÚ w jednej trzeciej wysokoĂci lewej krawÚdzi oparcia krzesïa i siÚgajÈcy do szczytu oparcia (rysunek 2.16). 7. Wybierz narzÚdzie Push/Pull i usuñ fragment oparcia znajdujÈcy siÚ powyĝej narysowanego ïuku (rysunek 2.17). 8. KorzystajÈc z funkcji Orbit i Pan, obróÊ widok obszaru roboczego w taki sposób, abyĂ widziaï siedzisko krzesïa od spodu (rysunek 2.18). Rozdziaï 2. • Tworzenie pierwszego modelu 33 Rysunek 2.15. Za pomocÈ narzÚdzia Push/Pull utworzyliĂmy oparcie krzesïa Rysunek 2.16. Narysowany na oparciu ïuk wskazuje, od którego miejsca naleĝy usunÈÊ nadmiar materiaïu tworzÈcego oparcie, aby byïo ono zaokrÈglone Rysunek 2.17. Za pomocÈ narzÚdzia Push/Pull pozbyliĂmy siÚ górnego fragmentu oparcia Rysunek 2.18. Widok na scenÚ zostaï zmieniony w taki sposób, aby siedzisko krzesïa byïo widoczne od spodu Google SketchUp • mwiczenia praktyczne 34 9. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Tape Measure, co spowoduje, ĝe wskaěnik myszy przybierze postaÊ miarki, i kliknij na jednej z krawÚdzi siedziska krzesïa. 10. Kliknij na krawÚdzi kwadratu i przeciÈgnij wskaěnik myszy w taki sposób, aby powstaïa linia równolegïa do jednego z boków kwadratu. Utworzona w ten sposób prowadnica pozwoli Ci rysowaÊ w dokïadnie okreĂlonej odlegïoĂci od boku kwadratu (rysunek 2.19). Rysunek 2.19. NarzÚdzie Tape Measure pozwala tworzyÊ prowadnice, które uïatwiajÈ dokïadne skalowanie rysowanych obiektów 11. W obszarze Measurement wpisz wartoĂÊ 2 i naciĂnij klawisz Enter. Prowadnica zostanie umieszczona dokïadne w odlegïoĂci 2 cm od krawÚdzi kwadratu. 12. Powtórz kroki 10. i 11. jeszcze trzy razy, aby narysowaÊ prowadnice w odlegïoĂci 2 cm od kaĝdego z boków kwadratu (rysunek 2.20). Rysunek 2.20. Cztery prowadnice utworzyïy w wierzchoïkach kwadratu cztery mniejsze kwadraty Rozdziaï 2. • Tworzenie pierwszego modelu 35 13. Z paska narzÚdzi wybierz narzÚdzie Rectangle, które posïuĝy nam do narysowania mniejszych kwadratów w kaĝdym z wierzchoïków kwadratu. Narysuj 4 kwadraty w miejscach wyznaczonych przez narysowane wczeĂniej prowadnice (rysunek 2.21). Rysunek 2.21. DziÚki uĝyciu prowadnic cztery kwadraty sÈ dokïadnie tej samej wielkoĂci 14. Wybierz narzÚdzie Push/Pull i rozciÈgnij kaĝdy z kwadratów w taki sposób, aby powstaïy cztery równe nogi rysowanego krzesïa (rysunek 2.22). Rysunek 2.22. Przez uĝycie narzÚdzia Push/Pull uzyskaliĂmy z kwadratów cztery nogi krzesïa 15. Wybierz narzÚdzie Eraser i klikajÈc, usuñ prowadnice narysowane w krokach od 10. do 12. 36 Google SketchUp • mwiczenia praktyczne Model krzesïa jest gotowy. Jak widzisz, kaĝdy problem moĝna rozwiÈ- zaÊ na co najmniej dwa sposoby. W przyszïoĂci staraj siÚ myĂleÊ nie- szablonowo, wycinajÈc i doklejajÈc róĝne elementy rysowanych mo- deli, poniewaĝ najlepsze efekty daje poïÈczenie tych dwóch technik.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Google SketchUp. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: