Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00122 006202 20490410 na godz. na dobę w sumie
Google. Leksykon kieszonkowy - książka
Google. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: , , Liczba stron: 140
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-258-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kiedy wyszukiwarka Google po raz pierwszy pojawiła się w internecie, byliśmy zachwyceni, jak instynktownie potrafi odgadywać, czego dokładnie chcemy. Dzisiaj użytkownicy traktują tę cechę jako coś naturalnego, ponieważ Google po prostu działa. Łatwo jednak zapomnieć, jak ogromną moc kryje ta wyszukiwarka.

Prawdopodobnie korzystałeś już z usług Google do wyszukiwania informacji w sieci WWW. Zapewne wiesz już jak dobrze i dokładnie wypełniła to zadanie. Tematem niniejszej książki są ogromne możliwości drzemiące w Google, które być może są Ci jeszcze mało znane. Autorzy spróbują przekazać wiedzę o sposobie, w jaki najlepiej informować wyszukiwarkę o swoich oczekiwaniach i jak najlepiej dobierać słowa kluczowe. Przedstawią możliwości wykorzystania niektórych nieudokumentowanych specjalnych elementów składni oraz pokażą, jak pomóc wyszukiwarce w znalezieniu tego, czego szukamy.

W książce znajdziesz m.in.:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA Google. Leksykon kieszonkowy Autorzy: Tara Calishain, Dj Adams, Rael Dornfest T³umaczenie: Aleksandra Tomaszewska ISBN: 83-7361-258-0 Tytu³ orygina³u: Google Pocket Guide Format: B5, stron: 136 Kiedy wyszukiwarka Google po raz pierwszy pojawi³a siê w internecie, byliġmy zachwyceni, jak instynktownie potrafi odgadywaæ, czego dok³adnie chcemy. Dzisiaj u¿ytkownicy traktuj¹ tê cechê jako coġ naturalnego, poniewa¿ Google po prostu dzia³a. £atwo jednak zapomnieæ, jak ogromn¹ moc kryje ta wyszukiwarka. Prawdopodobnie korzysta³eġ ju¿ z us³ug Google do wyszukiwania informacji w sieci WWW. Zapewne wiesz ju¿ jak dobrze i dok³adnie wype³ni³a to zadanie. Tematem niniejszej ksi¹¿ki s¹ ogromne mo¿liwoġci drzemi¹ce w Google, które byæ mo¿e s¹ Ci jeszcze ma³o znane. Autorzy spróbuj¹ przekazaæ wiedzê o sposobie, w jaki najlepiej informowaæ wyszukiwarkê o swoich oczekiwaniach i jak najlepiej dobieraæ s³owa kluczowe. Przedstawi¹ mo¿liwoġci wykorzystania niektórych nieudokumentowanych specjalnych elementów sk³adni oraz poka¿¹, jak pomóc wyszukiwarce w znalezieniu tego, czego szukamy. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE W ksi¹¿ce znajdziesz m.in.: • Pe³ny, zwiêz³y opis mo¿liwoġci Google • Praktyczne przyk³ady wyszukiwania zaawansowanego • Specjaln¹ sk³adniê pozwalaj¹c¹ na zadawanie skuteczniejszych zapytañ • Wskazówki umo¿liwiaj¹ce lepsze zrozumienie rezultatów wyszukiwania Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie..........................................................................7 Rozdział 1. Do czego może służyć Google? .....................10 Czym Google nie jest? ...................................................e..........................10 Czym jest Google?...................................................e.................................11 Prosty przykład ...................................................e.....................................13 Jak wpływać na zawartość strony wynikowej ....................................17 Przykład A: Joseph Lomax, student...............................................17 Przykład B: Sabina Reitz, dziennikarka.........................................19 Przykład C: Dr Katie Aston, dentystka .........................................21 Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji ........23 Podstawy Google ...................................................e..................................23 Wyszukiwanie zwrotów ...................................................e...............23 Podstawy logiki boolowskiej...................................................e........24 Negacja ...................................................e............................................25 Celowe dołączanie ...................................................e.........................26 Proste wyszukiwanie i przycisk Szczęśliwy traf............................27 Wielkość liter ...................................................e..................................27 Znaki zastępcze ...................................................e.....................................27 Ograniczenie 10 słów w zapytaniu ...................................................e....29 Wykorzystaj rzadkie słowa ...................................................e..........30 Wykorzystaj znak zastępczy ...................................................e........31 Specjalne elementy składni...................................................e..................31 Łączenie elementów składni ...................................................e...............42 Jak nie należy łączyć elementów składni ......................................43 Reguły prawidłowego łączenia elementów składni....................45 Aspołeczne elementy składni...................................................e.......46 Wszystkie możliwości ...................................................e...................48 Zaawansowane szukanie ...................................................e.....................49 Szukaj...................................................e...............................................50 Język...................................................e.................................................50 Format pliku ...................................................e...................................50 Spis treści 3 Data ...................................................e..................................................50 Sposób szukania...................................................e.............................51 W adresie strony ...................................................e............................51 Safe Search ...................................................e......................................51 Dodatkowe ustawienia Google...................................................e....52 Słowniki specjalistyczne: żargon i terminologia specjalistyczna......52 Żargon...................................................e..............................................53 Terminologia specjalistyczna  żargon przemysłowy...............55 Rozdział 3. Analiza uzyskanych wyników......................58 Konfigurowanie ustawień ...................................................e...................58 Język interfejsu ...................................................e...............................58 Język wyszukiwania...................................................e......................59 Filtrowanie SafeSearch ...................................................e..................59 Pokazywana liczba trafień...................................................e............60 Ustawienia dla badaczy ...................................................e................60 Anatomia wyników wyszukiwania ...................................................e...61 Tajemnice adresów URL wyszukiwarki Google.................................65 Anatomia adresu URL...................................................e...................65 Sprawdzanie pisowni ...................................................e...........................67 Błędy mile widziane ...................................................e......................69 Rozdział 4. Inne funkcje i usługi Google..........................71 Katalog Google ...................................................e......................................71 Przeszukiwanie Katalogu Google ..................................................73 Specjalne elementy składni Katalogu Google...............................74 Grupy dyskusyjne Google...................................................e...................75 Przeglądanie grup...................................................e..........................76 Specjalne elementy składni grup dyskusyjnych Google.............78 Grafika Google ...................................................e......................................81 Specjalne elementy składni indeksu Grafiki Google ...................84 Wiadomości Google...................................................e..............................85 Wersje międzynarodowe ...................................................e..............87 Specjalne elementy składni...................................................e...........87 Dogłębne wykorzystanie wiadomości Google .............................88 Jeśli nie Google, to co?...................................................e...................89 Katalogi Google...................................................e.....................................90 Specjalne elementy składni...................................................e...........93 4 Google. Leksykon kieszonkowy Froogle ...................................................e...................................................e.93 Oglądanie towarów ...................................................e.......................95 Wyszukiwanie towarów ...................................................e...............95 Składnia specjalna Froogle ...................................................e...........96 Dodawanie sprzedawcy...................................................e................97 Narzędzia językowe ...................................................e.............................98 Dostęp do Narzędzi językowych...................................................e.98 Pełne wykorzystanie Narzędzi językowych wyszukiwarki Google...................................................e..............101 Odwołanie do słownika ...................................................e.....................102 Odwołanie do książki telefonicznej ...................................................e.104 Specjalne elementy składni książki telefonicznej.......................104 Śledzenie wyników giełdowych ...................................................e.......109 Uzyskiwanie informacji giełdowych ze źródeł innych niż Google ...................................................e...110 Szczegółowe informacje giełdowe a wyszukiwarka Google....111 Przeszukiwanie archiwów artykułów prasowych............................112 Artykuły z New York Timesa ...................................................e....113 Artykuły prasowe ...................................................e........................114 Wyszukiwanie katalogów informacji..................................................115 Znaczniki TITLE i znaki zastępcze...............................................115 Wyszukiwanie katalogów tematycznych....................................117 Wyszukiwanie technicznych definicji.................................................118 Terminologia techniczna...................................................e.............119 Słownik Google ...................................................e............................119 Wyszukiwanie terminologii z zastosowaniem Google .............120 Jeśli nie Google, to co?...................................................e.................121 Odszukiwanie wpisów w dziennikach...............................................122 Odszukiwanie dzienników sieciowych .......................................122 Korzystanie z tajemnych słów ...................................................e...124 Pasek narzędzi Google ...................................................e.......................125 Wyszukiwanie z zakładkami ...................................................e............128 Dodatek .................................................................................130 Podsumowanie składni...................................................e......................130 Daty w formacie kalendarza juliańskiego..............................................135 Skorowidz .............................................................................137 Spis treści 5 Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji Przeszukiwanie Google nie musi ograniczać się do wprowadza- nia słów kluczowych do pola wyszukiwania i liczenia, że uzyskane wyniki będą właśnie tym, czego oczekujemy. Google proponuje wiele sposobów — poprzez specjalne elementy składni i opcje wyszukiwania — szczegółowego zdefiniowania warunków wy- szukiwania oraz naprowadzenia wyszukiwarki Google na trop interesujący użytkownika. W tym rozdziale postaramy się zgłę- bić specjalne elementy składni oraz opcje wyszukiwania (mające ogromne możliwości, ale słabo udokumentowane) oraz poka- żemy, jak wykorzystać ich pełne możliwości. Opiszemy podstawy wyszukiwania z użyciem Google, wykorzystanie specjalnych zna- ków zastępczych, sposoby radzenia sobie z ograniczeniem liczby słów w zapytaniu, omówimy specjalne elementy składni, łączenie elementów składni oraz zaawansowane techniki wyszukiwania. Czytelnik dowie się również, jak korzystać ze słowników specja- listycznych, w tym leksykony słownictwa żargonowego. Podstawy Google Zawsze kiedy wyszukujesz więcej niż jedno słowo kluczowe, wy- szukiwarka stosuje domyślną strategię obsługi i łączenia ze sobą wyszukiwanych słów kluczowych. Czy podane wyrazy mogą występować samodzielnie w dowolnym miejscu strony, a może muszą znajdować się tuż obok siebie? Czy wyszukiwarka będzie próbowała znaleźć wystąpienia równocześnie obu słów, czy każ- dego z osobna? Wyszukiwanie zwrotów Google domyślnie wyszukuje wystąpienia określonych słów klu- czowych w dowolnym miejscu strony, niezależnie od tego, czy Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 23 są one tuż obok siebie czy rozrzucone po całej stronie. Jeśli zależy Ci, aby poszukiwane słowa występowały obok siebie, poinformuj o tym Google przez umieszczenie danych słów w cudzysłowie, co spowoduje, że kwerenda zostanie zamieniona w wyszukiwa- nie zwrotu. Wprowadzając wyszukiwanie słów kluczowych: D[èCNDQPKGD[è Google będzie wyszukiwało wystąpienia podanych słów w do- wolnym miejscu strony. Jeśli chcesz odszukać wspólne wystą- pienia danych wyrazów w postaci zwrotu, musisz je umieścić w cudzysłowie w następujący sposób: D[èCNDQPKGD[è Google zwróci tylko te wystąpienia słów, w których są one umie- szczone wszystkie razem (należy wspomnieć o celowym dołą- czaniu zwykle pomijanych angielskich słów przestankowych, jak „to” lub „be”; więcej na ten temat znajdziesz w podpunkcie „Celowe dołączanie”). Wyszukiwanie zwrotów jest również wykorzystywane, gdy chcesz odszukać zwrot, ale nie masz całkowitej pewności, jakie do- kładnie słowa zostały w nim użyte. W takiej sytuacji w wyszu- kiwaniu korzystamy ze znaków zastępczych, które omówiono w dalszej części rozdziału w podpunkcie „Znaki zastępcaze”. Podstawy logiki boolowskiej To, czy wyszukiwarka próbuje odnaleźć wszystkie słowa kluczo- we czy niektóre z nich, zależy od domyślnych ustawień logiki boolowskiej; wyszukiwarka może domyślnie korzystać z opera- tora logicznego #0 (wyszukiwane będą wystąpienia wszystkich słów kluczowych) lub operatora logicznego 14 (wyszukiwane będą wystąpienia dowolnego ze słów kluczowych). Oczywiście, 24 Google. Leksykon kieszonkowy nawet jeśli wyszukiwarka domyślnie korzysta z operatora logicz- nego #0 , można skorzystać ze specjalnego polecenia, które bę- dzie powodowało wyszukiwanie wystąpień dowolnego ze słów kluczowych. Ale wyszukiwarka musi wiedzieć, w jaki sposób ma postępować, jeśli nie otrzyma żadnych dodatkowych instraukcji. Domyślną regułą logiczną wyszukiwarki Google jest operacja logiczna #0 ; tzn. jeśli wprowadzisz słowa bez dodatkowych ope- ratorów logicznych, Google będzie poszukiwała wystąpień wszyst- kich słów. Jeśli wpiszesz: RđWIħPKGľP[*QPFC)TGGP$C[ — to Google będzie poszukiwała wystąpień wszystkich podanych słów. Jeśli chcesz określić, że należy szukać dowolnego z poda- nych słów, musisz umieścić operator logiczny 14 pomiędzy poda- nymi wyrazami: RđWI14ħPKGľP[14*QPFC14)TGGP$C[ Jeśli chcesz, aby w wynikach wyszukiwania koniecznie znalazło się jedno słowo, a pozostałe były pogrupowane, możesz umieścić je w nawiasie: RđWI ħPKGľP[14*QPFC14)TGGP$C[ Tak sformułowane warunki spowodują wyszukiwanie słowa „śnieżny” lub „Honda” w połączeniu ze słowem „pług”. Ope- rator logiczny 14 można zastąpić znakiem ^, co jest często spoty- kanym rozwiązaniem w językach programowania, na przaykład: RđWI ħPKGľP[^*QPFC^)TGGP$C[ Negacja Jeśli chcesz wskazać element, który nie powinien wystąpić w wy- nikach wyszukiwania, użyj znaku Ō (minus): RđWIħPKGľP[*QPFC Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 25 Wyszukiwanie zwróci strony ze słowami „pług” jak i „śnieżny”, ale niezawierające słowa „Honda”. Zwróć uwagę, że symbol – musi wystąpić bezpośrednio przed słowem lub zwrotem, które chcesz pominąć. Jeśli pomiędzy zna- kiem a słowem pojawi się przerwa, jak w przedstawionym po- niżej przykładzie, działanie takiego zapytania będzie różne od oczekiwanego: RđWIħPKGľP[)TGGP$C[ Upewnij się jednak, że przed znakiem – znajduje się znaak spacji. Celowe dołączanie Zasadniczo Google będzie wyszukiwać wszystkie słowa kluczo- we i zwroty, które podasz (oczywiście z wyjątkiem tych, które celowo wyłączyłeś za pomocą znaku negacji – ). Istnieją jednak takie, które Google z zasady ignoruje, które są tak popularne w języku angielskim, że ich umieszczenie w ciągu wyszukiwania nie może poprawić jego wyników, np. „I”, „a”, „the” i „of” — są one określane jako słowa przestankowe (z ang. stop words). Możesz jednak wymusić, aby wyszukiwarka Google brała pod uwagę słowa przestankowe, umieszczając znak (plus) przed odpowiednim słowem, jak w następującym przykładzie: VJGMKPI Słowa przestankowe, które znajdują się wewnątrz zwrotu, nie są pomijane, np.: VJGOQXKGINCO — zwróci dokładniejszą listę wyników niż gdybyśmy użyli kombinacji: VJGOQXKGINCO 26 Google. Leksykon kieszonkowy — ponieważ Google weźmie pod uwagę słowo „the” występujące w pierwszym przykładzie, a zignoruje jego wystąpienie w przy- kładzie drugim. Proste wyszukiwanie i przycisk Szczęśliwy traf Przycisk Szczęśliwy traf to zupełnie wyjątkowy element strony. Zamiast wyświetlać listę wyników, z których można wybierać po- żądane witryny, użytkownikowi zostaje pokazana strona, która według wyszukiwarki jest najbliższa postawionym warunkom wyszukiwania, czyli pierwsza pozycja na liście wyników. Wpi- sanie słów ICGVC Y[DQTEC i kliknięcie przycisku Szczęśliwy traf powoduje przejście bezpośrednio na stronę „Gazety Wyborczej” pod adresem http://www2.gazeta.pl. Wpisanie słowa prezydent i kliknięcie przycisku Szczęśliwy traf powoduje przejście na witrynę Prezydent RP pod adresem http://www.prezydent.pl. Wielkość liter Niektóre wyszukiwarki rozróżniają wielkość liter. Oznacza to, że wyszukiwane słowa muszą się zgadzać z podanymi w zapyta- niu co do wielkości liter. Szukanie słów . * 9#Đù5# w takiej wyszukiwarce nie wyświetli w wynikach wyszukiwania stron zawierających słowa „Lech Wałęsa”, „lech wałęsa” ani żadnej innej kombinacji wielkich i małych liter. Wyszukiwarka Google nie rozróżnia wielkości liter. Wyszukiwanie słów 64 ;, 6T[ oraz VT[ da takie same wyniki. Znaki zastępcze Niektóre wyszukiwarki obsługują technikę zwaną z angielskiego stemming. Polega ona na umieszczeniu znaku zastępczego  zwy- kle jest to znak (gwiazdki), ale zdarza się, że jest to znak ! (znak zapytania)  w jednym z fragmentów zapytania, w celu uzyskania Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 27 od wyszukiwarki wariantów tego zapytania, w których znak za- stępczy będzie zastąpiony możliwym wariantem słowa. Na przy- kład słowo MUKúIC mogłoby zastępować słowa: księgarnia, księ- garz, księgarstwo itd. Wyszukiwarka Google nie obsługuje techniki zwanej stemming. W zamian za to pozwala korzystać ze znaku zastępczego umiesz- czanego zamiast całego słowa. Nie możesz umieścić znaku zastę- pującego fragment słowa, ale możesz użyć znaku zastępczego (znakiem zastępczym wyszukiwarki Google jest ) umieszczonego wewnątrz zwrotu, który będzie w tej sytuacji zastępował całe słowo. Wyszukiwanie zwrotu „trzy * myszy” odpowiada zwrotom „trzy ślepe myszy”, „trzy niebieskie myszy”, „trzy zielone my- szy” itd. Do czego może się przydać znak zastępczy? Nie jest on z pew- nością tak wygodny jak stemming, ale jego koncepcja jest łatwiej- sza w zrozumieniu dla typowego użytkownika. Jeden znak od- powiada jednemu słowu; dwa znaki oznaczają, że w tym miejscu powinny wystąpić dwa słowa itd. Znaki zastępcze przydają się w następujących sytuacjach: • Pozwalają uniknąć ograniczenia do 10 słów w zapytaniu (zo- bacz podpunkt „Ograniczenie 10 słów w zapytaniu” w dal- szej części tego rozdziału) wyszukiwarki Google. Najczęściej spotkasz się z tymi przykładami, gdy będziesz próbował odszukać słowa piosenki lub cytat; przy wpisaniu zwrotu „(QWTUEQTGCPFUGXGP[GCTUCIQQWTHCVJGTUDTQWIJVHQTVJQP VJKUEQPVKPGPV” w Google będą brane pod uwagę tylko wy- razy znajdujące się do „QP”, dalsze zostaną pominięte. • Umożliwiają sprawdzenie częstotliwości występowania okre- ślonych zwrotów i ich pochodnych, jak w przypadku KPVK VNGOGVJKPMUVJG FQVJRTQVGUVVQQOWEJ i KPVKVNGVJG QH5GXKNNG. 28 Google. Leksykon kieszonkowy • Pozwalają na uzupełnienie braków pamięci. Być może pa- miętasz jedynie krótki fragment piosenki. Wystarczy, że wy- konasz wyszukiwanie, wstawiając tylko te słowa, które pa- miętasz, a niezmyślone. Na przykład hymn dyskotek „Good Times” wykonywany przez Chic. Załóżmy, że interesuje nas wers „;QWUKNN[HQQN[QWECPŏV EJCPIG[QWTHCVG” Być może słyszałeś już te słowa, ale nie możesz przypomnieć sobie, czy słowo „HQQN” występuje w tym fragmencie, czy jest to jakieś inne słowo. Jeśli się mylisz (jeśli słowa w rzeczywistości brzmią „You silly child, you can’t change your fate”), wyszuki- wanie nie zwróci żadnych wyników i dojdziesz do wniosku, że nikt w sieci WWW nie opublikował słów tej piosenki. Rozwiązaniem byłoby uruchomienie zapytania, w którym słowo, co do którego masz wątpliwości zostałoby zastąpione znakiem w następujący sposób: ;QWUKNN[ [QWECPŏVEJCPIG[QWTHCVG Możesz użyć tej metody w przypadku cytatów, słów piosenek, poezji i innych. Powinieneś jednak pamiętać, że musisz umieścić w zapytaniu większy fragment zwrotu, aby odszukać pożądane wyniki. Wyszukiwanie zwrotu [QW HQQN zwróci bardzo dużo wyników niezwiązanych z poszukiwanym zwrotem. Ograniczenie 10 słów w zapytaniu Jeśli nie jesteś zwolennikiem długich, szczegółowych zapytań, to mogłeś nigdy nie zauważyć, że wyszukiwarka Google narzuca ograniczenie 10 słów w zapytaniu  dotyczy to zarówno słów kluczowych, jak i elementów składni  ignorując wszystkie słowa powyżej tej liczby. Ograniczenie to nie wpływa znacząco na wykorzystanie wyszukiwarki przez większość użytkowników Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 29 jednak znawcy szybko zauważą, że takie ograniczenie znacząco wpływa na możliwość tworzenia zapytań. Co w takim razie można zrobić? Wykorzystaj rzadkie słowa Ograniczając zapytanie do najmniej popularnych słów kluczo- wych lub elementów zwrotów, otrzymasz oczekiwane efekty bez przekroczenia limitu słów w zapytaniu. Załóżmy, że interesuje Cię cytat z Hamleta „6JGNCF[FQVJRTQVGUVVQQOWEJOGVJKPMU”. Odruchowo możesz po prostu wkleić cały zwrot w polu zapy- tania. Ale to już 7 z dopuszczalnych 10 słów, co nie pozostawia wiele miejsca na dodatkowe słowa lub elementy składnia. Po pierwsze, odrzucimy kilka pierwszych słów: „6JGNCF[” to zwrot zbyt popularny i często używany, aby mógł się przydać w zapy- taniu. Poza tym ani „FQVJ”, ani „OGVJKPMU” nie są słowami, które można spotkać w codziennym użyciu, co stanowi dobry odnośnik do dzieł Szekspira. Czyli wystarczyłoby użyć jednego z nich, co daje już tylko cztery słowa w zapytaniu, które można teraz dalej rozbudowywać: RTQVGUVVQQOWEJOGVJKPMU lub FQVJRTQVGUVVQQOWEJ Dowolne z tych zapytań po uruchomieniu zwróci jako pięć pierw- szych wyników wyrażenie lub wskaźnik do informacji na temat wyrażenia, które Cię interesowało. Niestety, ta metoda nie przyda się dla zwrotu „ QCU+UC[PQV CU+FQ”, który nie zawiera tak charakterystycznych słów jak po- przednie wyrażenie. Możesz spróbować ukierunkować kontekst, dodając słowa SWQVGQTKIKP PINKUJWUCIG, ale w ten sposób prze- kroczysz ograniczenie liczb słów w zapytaniu. Jedno z rozwią- zań jest opisane w kolejnym podpunkcie. 30 Google. Leksykon kieszonkowy Wykorzystaj znak zastępczy Pomocnym będzie znak zastępujący całe słowo w zapytaniu wy- szukiwarki Google. Okazuje się, że wyszukiwarka nie wlicza zna- ków zastępczych do limitu słów w zapytaniu. Jeśli musisz użyć więcej niż 10 słów w zapytaniu, to zastąp często używane słowa znakiem zastępczym w następujący sposób: FQCU UC[PQVCU FQSWQVGQTKIKP PINKUJWUCIG No i proszę! Wyszukiwarka bez problemu uruchamia zapytanie i zwraca kilka poszukiwanych wyników. Specjalne elementy składni Oprócz proponowanych przez Google operatorów #0 i 14 oraz wyszukiwania zwrotów dostępne są specjalne elementy składni, które umożliwiają wzbogacenie wyszukiwania. Jako wyszukiwarka pełnotekstowa, Google indeksuje całe strony WWW, a nie tylko tytuły i opisy. Dodatkowe polecenia, zwane specjalnymi elementami składni (z ang. special syntax) lub zaawan- sowanymi operatorami (z ang. advanced operators), pozwalają użyt- kownikom Google przeszukiwać określone elementy stron WWW pod kątem zawartości określonych treści. Takie możliwości przy- dają się, gdy musisz brać pod uwagę przeszukiwanie 3 miliardów stron i chętnie skorzystasz z każdej sposobności ograniczenia za- kresu wyszukiwania. Jednym z doskonałych sposobów znacz- nego zawężenia zakresu wyszukiwania jest określenie, że wy- szukiwane słowa kluczowe mają występować tylko w tytule lub adresie URL zwracanym jako wyniki stron WWW. Nie wymaga to równocześnie nadmiernego rozbudowywania samego zapytania. W dalszej części rozdziału przedstawiono opisy specjalnych ele- mentów składni (uporządkowane w kolejności najczęstszego wy- korzystania oraz zastosowania). Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 31 Uwaga Niektóre z tych elementów składni działają również w po- łączeniu z innymi elementami, podczas gdy inne powinny być wykorzystywane niezależnie. Niektóre w ogóle nie dzia- łają w połączeniu z innymi. Szczegółowe informacje na temat łączenia elementów składni znajdziesz w podpunkcie „Łącze- nie elementów składni”. intitle: KPVKVNG ogranicza przeszukiwanie do tytułów stron WWW. Nieco zmodyfikowany element CNNKPVKVNG odszukuje strony, których tytuł tworzą wszystkie słowa podane w zapytaniu. Należy jed- nak unikać elementu CNNKPVKVNG, ponieważ nie nadaje się on do łączenia z innymi elementami składni. KPVKVNGNGEJYCđúUC CNNKPVKVNGļTÎFđCHKPCPUQYCPKCGMQPQOKC Należy raczej unikać korzystania z elementu CNNKPVKVNG, gdyż nie można go łączyć z innymi elementami składni. intext: KPVGZV powoduje przeszukiwanie tylko treści dokumentu (igno- ruje tekst hiperłączy, adresy URL i tytuły). Istnieje modyfikacja elementu CNNKPVGZV, ale — analogicznie do wcześniej przedsta- wionej modyfikacji — nie nadaje się do łączenia z innymi ele- mentami składni. Możliwości wykorzystania tego elementu są ograniczone, lecz doskonale wyszukuje słowa, które zbyt często występują w adresach URL lub tytułach. KPVGZV[CJQQEQO KPVGZVJVON 32 Google. Leksykon kieszonkowy Istnieje również specjalny element składni CNNKPVGZV, ale nie moż- na go używać w połączeniu z innymi elementami składni. inanchor: KPCPEJQT poszukuje określony tekst w opisach hiperłączy strony. Opis hiperłącza to tekst umieszczony jako element hiperłącza. Na przykład opis hiperłącza we fragmencie kodu HTMLCJTGH JVVRJGNKQPRN  9[FCYPKEVYQ *GNKQPC to „Wydawnictwo Helion”. KPCPEJQTVQOCURKGEJQEKēUMK Podobnie jak w przypadku pozostałych elementów KP , istnieje wersja CNNKPCPEJQT, która działa analogicznie do pozostałych tego typu elementów (na przykład wszystkie podane słowa kluczowe muszą wystąpić w odwołaniu do strony). site: UKVG pozwala ograniczyć obszar wyszukiwania do witryny lub domeny. Na przykład Altavista korzysta w tym celu z dwóch ele- mentów składni (JQUV i FQOCKP), natomiast wyszukiwarka Google wykorzystuje tylko jeden element. UKVGNQEIQX UKVGVJQOCUNQEIQX UKVGGFW UKVGMCVQYKEGRN Pamiętaj jednak, że element składni UKVG nie nadaje się do wy- szukiwania stron znajdujących się poniżej głównej lub domyślnej witryny (na przykład w podkatalogu /~sam/album/). Jeśli na przy- kład szukasz strony znajdującej się poniżej głównej witryny Geo- Cities, nie możesz użyć elementu składni UKVG do odszukania wszystkich stron powiązanych z adresem http://www.geocities.com/ Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 33 Heartland/Meadows/6485/. Google nie zwróci żadnych wyników. Zamiast tego użyj elementu składni KPWTN. inurl: KPWTN ogranicza wyszukiwanie do adresów URL stron WWW. Ten element składni działa dobrze w przypadku wyszukiwania stron pomocy i wyszukiwania, ponieważ ich konstrukcja jest bardzo regularna. Zmodyfikowany element CNNKPWTN odszukuje wszystkie podane słowa w adresie URL, ale nie nadaje się on do łączenia z innymi elementami składni. KPWTNJGNR CNNKPWTNUGCTEJJGNR Zauważ, że korzystanie z elementu KPWTN zamiast elementu UKVG ma dwie zasadnicze zalety: • Możesz użyć elementu KPWTN samodzielnie, bez konieczności podawania innych słów kluczowych (co jest niemożliwe w przypadku elementu UKVG). Możesz korzystać z niego do przeszukiwania podkatalogaów. • Wskazówka O ile prefiks http:// podawany w adresie URL jest pomijany przez wyszukiwarkę Google, jeśli jest podawany w połączeniu z elementem UKVG, o tyle może on wpłynąć na ilość zwraca- nych wyników, jeśli zostanie podany w połączeniu z elemen- tem KPWTN. Upewnij się, że usunąłeś prefiksy z zapytania wykorzystującego element KPWTN, aby uzyskać jak najlep- sze wyniki. Możesz również użyć elementu KPWTN w połączeniu z elementem UKVG, aby uzyskać informacje na temat poddomen, na przykład ile z nich znajduje się w domenie helion.com.pl? Nie możesz 34 Google. Leksykon kieszonkowy uzyskać tej informacji przez użycie zapytania UKVGJGNKQPEQORN ani nie dowiesz się tego, korzystając z samego elementu KPWTN JGNKQPEQORN (ponieważ takie zapytanie odszuka również kopie lustrzane witryny oraz inne strony zawierające łańcuch znaków helion.com.pl, które nie są częścią witryny helion.com.pl). Poprawnie będzie działać zapytanie: UKVGJGNKQPEQORNKPWTN JGNKQPEQORNKPWTNYYYJGNKQP Przedstawione zapytanie będzie w następujący sposób potrakto- wane przez wyszukiwarkę Google „Sprawdź na witrynie helion. com.pl, dla której adres strony zawiera łańcuch znaków JGNKQP , ale zignoruj adresy URL zawierające łańcuch ‘www.helion’” (po- nieważ jest to poddomena). link: NKPM zwraca listę stron, których łącza wskazują określony adres URL. Wprowadź zapytanie NKPMYYYIQQINGRN, a zwrócona zosta- nie lista stron, które zawierają łącza do strony Google. Nie mu- sisz umieszczać informacji o protokole, jak na przykład JVVR. Wyszukiwarka Google pomija tego typu informację, nawet jeśli ją podasz. Element składni NKPM działa równie dobrze dla adre- sów zagłębionych  na przykład http://www.raelity.org/lang/perl/ blossom  jak i dla adresów URL głównej witryny, na przykład raelity.org. cache: ECEJG odszukuje kopię strony skatalogowanej przez Google, nawet jeśli oryginał strony nie jest już dostępny pod zapamiętanym adre- sem URL lub całkowicie zmienił zawartość. Taka możliwość jest przydatna szczególnie stronom, które są często modyfikaowane. ECEJGYYY[CJQQEQO Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 35 Jeśli Google wyświetli wynik, który ma niewiele wspólnego z za- pytaniem, jest duża szansa, że znajdziesz to, czego szukasz w naj- nowszej wersji strony, zapisanej w pamięci wyszukiwarki. Archiwum Google jest szczególnie przydatne w konieczności po- wrotu do wcześniejszych wersji stron, które często ulegają mo- dyfikacjom. daterange: FCVGTCPIG ogranicza wyszukiwanie do określonej daty lub prze- działu czasowego, w którym strona została skatalogowana. Należy zwrócić uwagę, że wyszukiwanie nie ogranicza czasu powstania strony, ale skatalogowania tej strony przez wyszukiwarkę Google. Dlatego strona utworzona 2 lutego, ale nieskatalogowana przez Google 11 kwietnia, może być odszukana przez podanie FCVG TCPIGMYKGVPKC. Pamiętaj również, że wyszukiwarka kataloguje strony wielokrot- nie. Zmiana daty skatalogowania zależy od tego, czy zawartość strony uległa modyfikacji. Na przykład, wyszukiwarka skatalo- gowała stronę 1 czerwca i ponownie 13 sierpnia, ale zawartość strony nie uległa zmianie. Data, która będzie widoczna podczas wyszukiwania za pomocą elementu składni FCVGTCPIG, to nadal 1 czerwca. Element składni FCVGTCPIG działa zgodnie z oczekiwaniami, ale Google nie gwarantuje jakości wyszukiwania z użyciem tego ele- mentu. Dlatego jeśli otrzymane wyniki będą dalekie od Twoich oczekiwań, nie możesz mieć o to żalu do projektantów wyszu- kiwarki. Google zaleca korzystanie z wyszukiwania w zakresie dat znajdującego się na stronie Zaawansowanego szukania (zobacz podpunkt „Zaawansowane szukanie”). Niestety, strona ta po- zwala określić przedział czasu szukania na ostatnie trzy miesiące, sześć miesięcy lub rok. 36 Google. Leksykon kieszonkowy Istnieje kilka powodów, dla których użytkownik może być za- interesowany wyszukiwaniem na podstawie daty skatalogowa- nia strony: • Może ograniczyć zwracane wyniki do najświeższych stron. Zdarza się, że wyszukiwarka znajdzie dziwną stronę, którą skataloguje jednokrotnie i strona ta po dwóch latach nadal będzie widoczna w wynikach wyszukiwania. Ograniczenie zakresu wyszukiwania do stron, które zostały skatalogo- wane w pewnym wskazanym czasie pozwoli uniknąć takich sytuacji. • Pozwala pominąć najbardziej aktualne informacje. Powiedz- my, że Jan Makuta ustanawia światowy rekord w jedzeniu pączków i wkrótce potem ratuje dziecko z płonącego bu- dynku. Po tygodniu wszystkie wyniki wyszukiwania będą pełne informacji na temat Jana Makuty. Jeśli akurat użytkow- nik szuka informacji na temat innego Jana Makuty, dzieci lub płonących budynków, trudno mu będzie znaleźć te in- formacje w lawinie nowych wiadomości. Można jednak uniknąć zdobywania informacji o osiągnię- ciach Jana Makuty, ustawiając zakres daty dla wyszuki- wania na okres poprzedzający konkurs. Takie rozwiązanie działa również, gdy chcesz uniknąć głośnych wiadomości, jak przestępstwo lub pożar lasu, albo wydarzeń odbywa- jących się regularnie o co najmniej krajowym zakresie, jak wybory lub igrzyska olimpijskie. • Można porównywać wyniki uzyskiwane w pewnym czasie, na przykład jeśli chcesz szukać wystąpień nazw „Mac OS X” i „Windows XP” w wyznaczonym przedziale czasu. Oczywiście tego typu przeliczenie nie jest idealne; daty ka- talogowania zmieniają się w miarę upływu czasu. Jest jed- nak wystarczająco dobre, aby wychwycić ogólne trendy. Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 37 Składnia elementu FCVGTCPIG jest bardzo prosta: FCVGTCPIGUVCTVFCVGGPFFCVG Sztuczka polega na tym, że daty muszą być podane zgodnie z ka- lendarzem juliańskim (to ciąg dni liczonych od południa 1 stycz- nia 4713 roku p.n.e.). Na przykład 8 lipca 2002 roku zgodnie z kalendarzem juliańskim to 2452463.5, natomiast 22 maja 1968 roku — 2439998.5. Ponadto wyszukiwarka Google niezbyt przy- chylnie traktuje wartości dziesiętne w zapytaniach zawierających element FCVGTCPIG. Należy korzystać tylko z liczb całkowitych: 2452463 lub 2452464 (w zależności od tego, czy chcesz zaokrą- glić wartość do góry czy w dół). Więcej informacji na temat dat w formacie kalendarza juliańskiego znajdziesz w Dodatkua. Wskazówka Specjalny element składni FCVGTCPIG wymaga, aby zawsze była podana data początkowa i końcowa. Jeśli interesuje Cię jeden, określony dzień, użyj tej samej daty w formacie juliań- skim jako daty początkowej i końcowej. Możesz używać elementu FCVGTCPIG w połączeniu z większością elementów składni wyszukiwarki Google, z wyjątkiem elementu NKPM, którego nie można używać w połączeniu z innymi ele- mentami składni oraz specjalnymi zestawieniami wyszukiwarki Google, na przykład UVQEMU i RJQPGDQQM, opisanymi w rozdziale 4. Element FCVCTCPIG daje doskonałe efekty w ograniczeniu zakresu wyszukiwania. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Geri Halli- well odeszła ze Spice Girls ok. 27 maja 1998 roku. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat tego rozstania, możesz wykonać wyszukiwanie dla 10 dni zawierających wskazaną datę  po- wiedzmy od 25 maja do 4 czerwca. Zapytanie miałoby nastę- pującą postać: )GTK*CNNKYGNN5RKEG)KTNUFCVGTCPIG 38 Google. Leksykon kieszonkowy Zwróconych zostanie około dwóch tuzinów wyników, łącznie z wiadomościami prasowymi na temat rozłamu w zespole. Jeśli interesują Cię mniej oficjalne źródła, zastąp „Geri Halliwell” imie- niem Geri lub Ginger Spice. Oczywiście jest to przykład bardzo prostego zastosowania tego elementu składni, ale dał on pewien obraz możliwości tego ele- mentu. Wydarzenie, które można w prosty sposób podzielić na „przed” i „po”  zdarzenie, śmierć, znacząca zmiana sytuacji  może być ujęte w wyszukiwaniu na podstawie zakresu teraminów. Możesz również użyć daty zdarzenia, aby wpłynąć na zakres wy- ników wykonywanego wyszukiwania. Na przykład były prezes firmy ImClone, Sam Waksal, został aresztowany 12 czerwca 2002 roku. Nie musisz wykonywać wyszukiwania nazwiska Sam Waksal, aby uzyskać bardzo wąski zbiór wyników dla 13 czerw- ca 2002: KOENQPGFCVGTCPIG Analogicznie, jeśli wykonasz wyszukiwanie dla słowa imclone przed datą 2452439, otrzymasz całkowicie inne wyniki. Jako inte- resujące ćwiczenie możesz wykonać wyszukiwanie związane z aresztowaniem, ale datowane na kilka dni przed samym aresz- towaniem: KOENQPGKPXGUVKICVGFFCVGTCPIG Jest to doskonały sposób odszukania informacji oraz analizy zda- rzeń poprzedzających wskazaną datę, co umożliwia przepro- wadzenie analizy sytuacji, która doprowadziła do określonego zdarzenia (jeśli nie korzystasz z tego typu wyszukiwania, takie informacje zostaną przysypane informacjami na temat samego zdarzenia). Co można zrobić w przypadku zawężania zakresu wyszukiwa- nia na podstawie daty stworzenia strony? Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 39 Wyszukiwanie na podstawie daty stworzenia strony Wyszukiwanie informacji na podstawie daty ich stworzenia jest bardzo trudne. Nie istnieje standardowy format daty (nie można za taki uznać format juliański), a większość ludzi nie nadaje swoim stronom dat. Niektóre strony nie zawierają informacji o dacie w nagłówku, a niektóre systemy zarządzania dokumentami ruty- nowo nadają dokumentom aktualną datę, co zwiększa trudaności. Ze swojej strony mogę zaproponować kilka sugestii na temat wy- szukiwania na podstawie daty stworzenia strony. Spróbuj dodać łańcuch typowych formatów daty do swojego zapytania. Załóż- my, że interesuje Cię dokument utworzony w maju 2003 roku, możesz spróbować wstawić następujące daty: /CL ^/CL^^  Zapytanie tego typu wykorzystuje ograniczenie na 10 słów w zapy- taniu, jednak najlepiej jest podejść do problemu w sposób oszczęd- ny  wykonać osobne wyszukiwanie dla każdego z tych for- matów daty. Jeśli przy jednej z wersji otrzymujesz zbyt wiele wy- ników, spróbuj ograniczyć wyszukiwanie do znacznika VKVNG . Jeśli czujesz, że to Twój szczęśliwy dzień, może spróbować wyko- nać wyszukiwanie według pełnej daty, jak na przykład 9 maja 2003. Do Ciebie należy decyzja, jakiego formatu daty chcesz użyć podczas swojego wyszukiwania: 9 maja 2003, 9/5/2003, 9 maja 03 itp. Wyszukiwanie według dokładnej daty może w znacz- nym stopniu ograniczyć liczbę zwracanych wyników i powinno być używane tylko jako ostatnia deska ratunku. Korzystając z wyszukiwania na podstawie zakresu dat, użyt- kownik musi myśleć w sposób elastyczny, musi tworzyć zapy- tanie o bardzo ogólnej formie (gdyż wskazanie zakresu dat może w znacznym stopniu ograniczyć zakres zwracanych wyników) i musi być bardzo cierpliwy, gdyż różne daty i formaty będą zwra- cały różne wyniki. W nagrodę otrzyma mniejszy zbiór wyników, które będą zgodne z interesującym go zdarzeniem lub teamatem. 40 Google. Leksykon kieszonkowy filetype: HKNGV[RG wyszukuje rozszerzenia plików. Są to zwykle różne rodzaje plików. Należy o tym pamiętać, bo wyszukiwanie HKNG V[RGJVO i wyszukiwanie HKNGV[RGJVON mogą zwrócić różne wy- niki, chociaż wiadomo, że są to rozszerzenia tego samego typu plików. Możesz nawet wyszukiwać różnego rodzaju generatory stron, takie jak ASP, PHP, CGI itd.  zakładając, że witryna nie ukrywa ich za przekierowaniami i ścianami ogniowymi proxy. Google indeksuje kilka różnych formatów Microsoftu, jak Po- werPoint (PPT), Excel (XLS) i Word (DOC). PCWMCYFQOWHKNGV[RGRFH YUMCļPKMKTQYQLWGMQPQOKEPGIQHKNGV[RGRRV related: TGNCVGF jak łatwo się domyśleć, wyszukuje strony, które są po- wiązane ze wskazaną. Nie wszystkie strony są powiązane z in- nymi. Jest to dobry sposób wyszukiwania kategorii stron; wy- szukiwanie stron TGNCVGFIQQINGEQO zwróciłoby różnego rodzaju wyszukiwarki, między innymi byłby to HotBot, Yahoo! i Nor- thern Light. TGNCVGFYYY[CJQQEQO TGNCVGFYYYEPPEQO Niezwykle rzadko zdarzają się również strony, które nie są po- wiązane z żadnymi innymi. info: KPHQ zwraca hiperłącza do stron zawierających więcej informacji na temat podanego adresu URL. Informacje obejmują hiperłącze do pamięci adresu URL, listę stron połączonych z tym adresem URL oraz stron zawierających dany adres URL. Podane informacje są zależne od tego, czy Google skatalogowało podany adres URL. Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 41 Jeśli taki nie znajduje się w katalogu Google, to podane infor- macje będą oczywiście bardziej ograniczone. KPHQJGNKQPRN KPHQURQTVKPVGTKCRNVGPKU Zwróć uwagę, że podanie tej informacji zależy od tego, czy Google zaindeksowało określony adres URL. Jeśli tak się nie stało, dostęp- ne informację będą oczywiście znacznie ograniczone. phonebook: RJQPGDQQM jak należałoby się spodziewać, wyszukuje numery telefonów. RJQPGDQQM,CP-QYCNUMK RJQPGDQQM   Specjalny element składni phonebook: jest szczegółowo opisany w rozdziale 4. w podpunkcie „Odwołanie do książki telefonicznej”. Łączenie elementów składni Kiedyś niemożliwe było łączenie specjalnych elementów składni tylko użycie dokładnie jednego elementu w zapytaniu. I kiedy powstały jeszcze bardziej zaawansowane specjalne elementy skład- ni, brak możliwości ich łączenia stanowił poważny problem w two- rzeniu zapytań. Od tego czasu ograniczenia te uległy modyfikacji. Nadal istnieją elementy składni, których nie można ze sobą łączyć, jednak za pomocą pozostałych tworzy się zaawansowane zapytania. Sprytne połączenie elementów składni może w cudowny sposób zawęzić obszar wyszukiwania. 42 Google. Leksykon kieszonkowy Jak nie należy łączyć elementów składni Istnieją pewne proste zasady, których należy przestrzegać pod- czas łączenia elementów składni. Poniżej przedstawione zasady omawiają błędne sposoby ich łączenia: • Nie łącz elementów składni, które się nawzajem znoszą, na przykład: UKVGWENCGFWKPWTNWENC Przedstawione zapytanie informuje, że zwrócone mają być strony z domeny ucla.eu, ale wyniki wyszukiwania nie po- winny zawierać słowa WENC. Jak łatwo się domyśleć, takie zapytanie nie zwróci przydatnych wyników. Nie nadużywaj pojedynczego elementu składni, na przykłaad: • UKVGEQOUKVGGFW Może Ci się wydawać, że chcesz, aby podane zostały wyniki pochodzące z domen .com i .edu, ale prawdziwe znaczenie tego zapytania mówi, że strony wynikowe mają pochodzić równocześnie z obu tych domen. Łatwo się domyśleć, że strona może pochodzić tylko z jednej z tych domen. Weźmy na przykład zapytanie RGTN UKVGGFW UKVGEQO. Nie zwróci ono żadnych wyników. Dlaczego? Ponieważ strona wyniko- wa nie może pochodzić równocześnie z domeny .edu i .com. Jeśli interesują Cię wyniki pochodzące tylko z domen .edu i .com, musisz zmienić swoje zapytanie w następujący sposób:a RGTN UKVGGFW^UKVGEQO Stosując symbol strumienia, określasz, że wyniki mają po- chodzić tylko z domeny .edu lub z domeny .com. • Nie używaj elementów CNNKPWTN lub CNNKPVKVNG, jeśli łączysz elementy składni. Bardzo trudno się nie pomylić, używając tych elementów w połączeniu z innymi. Lepiej pozostać przy Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 43 elementach KPWTN i KPVKVNG. Jeśli nie umieścisz elementu składni CNNKPWTN w odpowiednim miejscu, możesz otrzy- mać zupełnie nieoczekiwane wyniki wyszukiwania. Przyj- rzyj się następującemu przykładowi: CNNKPWTNRGTNKPVKVNGRTQITCOOKPI Z pozoru mogłoby się wydawać, że szukamy łańcucha zna- ków RGTN w adresie URL oraz słowa RTQITCOOKPI w tytule strony. I rzeczywiście przy takiej kolejności elementów składni w zapytaniu, tak będzie to wyglądało. Ale co się stanie, jeśli odwrócisz kolejność elementów składni: KPVKVNGRTQITCOOKPICNNKPWTNRGTN Taka forma zapytania nie zwróci żadnych wyników. Dlatego zalecane jest korzystanie z elementów KPVKVNG i KPWTN, które dopuszczają większą dowolność w kolejności umieszczenia ich w zapytaniu. • Nie używaj zbyt wielu elementów składni w jednym zapy- taniu, które mogłyby nadmiernie zawęzić zakres wyszuki- wania, na przykład: VKVNGCITKEWNVWTGUKVGWENCGFWKPWTNUGCTEJ Może się okazać, że takie zapytanie zbyt mocno zawęża zakres wyszukiwania, aby zwrócić jakiekolwiek przydatne wyniki. Jeśli próbujesz odszukać informację, która jest tak specyficzna, że uważasz, iż musisz ograniczyć zakres wyszu- kiwania, zacznij od tworzenia fragmentu zapytania. Załóżmy, że chcesz odszukać bazy dany roślin uniwersytetu UCLA. Zamiast zaczynać od zapytania: VKVNGRNCPVUUKVGWENCGFWKPWTNFCVCDCUG — postaraj się zastąpić je prostszym przykładem: FCVCVDCUGURNCPVUUKVGWENCGFW 44 Google. Leksykon kieszonkowy Następnie spróbuj dodać elementy składni do słów kluczo- wych, które uzyskałeś w wynikach wyszukiwania: KPVKVNGRNCPVUFCVCDCUGUUKVGWENCGFW lub: KPVKVNGFCVCDCUGRNCPVUUKVGWENCGFW Reguły prawidłowego łączenia elementów składni Jeśli próbujesz zawęzić zakres wyszukiwania, najlepiej wykorzy- stać elementy składni KPVKVNG oraz UKVG. Tytuły i witryny. Załóżmy, że chcesz się zorientować, jakie bazy danych są dostępne w domenie stanu Texas. Możesz wpisać na- stępujące zapytanie: KPVKVNGUGCTEJKPVKVNGTGEQTFUUKVGVZWU Zostaną zwrócone 32 wyniki. Możesz jeszcze bardziej zawęzić za- kres wyszukiwania, dodając słowa kluczowe: DKTVJKPVKVNGUGCTEJKPVKVNGTGEQTFU UKVGVZWU Słowa kluczowe możesz umieszczać na początku lub na końcu zapytania i nie ma to większego wpływu na zwracane wyniki. Osobiście umieszczam je zawsze na początku, gdyż w ten spo- sób od razu można zauważyć, czego dotyczy wyszukiwaanie. Element składni UKVG, w odróżnieniu od tego typu elementów w innych wyszukiwarkach, pozwala tworzyć tak ogólne wyszu- kiwania jak przeszukiwanie całej domeny (UKVGEQO) lub ograniczyć się jedynie do wskazanej części domeny (UKVGVJQOCENQEIQX). Jeśli na przykład szukasz dokumentów z El Paso, to możesz utworzyć następujące zapytanie: KPVKVNGTGEQTFUUKVGGNRCUQVZWU Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 45 Takie wyszukiwanie zwróci siedem stron wynikowych. Tytuł i adres URL. Może się zdarzyć, że będziesz szukać pewne- go typu informacji, ale nie chcesz ograniczać rodzaju wyszukiwa- nia. Możesz ograniczyć tematykę wyszukiwanych informacji  powiedzmy, że interesują Cię pliki pomocy lub wyszukiwarki. Tego typu wyszukiwanie wymaga użycia elementu składnia KPWTN. Element składni KPWTN wyszukuje wskazany ciąg znaków w ad- resie URL, ale musi to być wydzielone słowo. Na przykład, jeśli umieścisz w zapytaniu element KPWTNTGUGCTEJ, w wynikach nie będą uwzględniane strony z domeny researchbuzz.com, ale zo- staną uwzględnione strony należące do witryny www.research- councils.ac.uk. Załóżmy, że chcesz odszukać pliki pomocy z dziedziny biologii. Możesz spróbować wpisać zapytanie: KPVKVNGDKQNQI[KPWTNJGNR Zostanie zwróconych 132 wyniki. Cała sztuczka polega na tym, aby uzyskać takie wyniki, które zawierają strony pożądane przez użytkownika, a jednocześnie ich liczba nie jest przytłaczająca. Jeśli uważasz, że 132 wyniki to za dużo, możesz dodać do swojego zapytania element składni UKVGGFW i ograniczyć się do witryn wyższych uczelni: KPVKVNGDKQNQI[KPWTNJGNRUKVGGFW Uważaj jednak, aby nie przesadzić z nadmierną ilością elemen- tów specjalnych w zapytaniu, gdyż możesz nie uzyskać żadnych wyników. Aspołeczne elementy składni Aspołeczne elementy składni to takie, które nie łączą się z innymi i dla uzyskania najlepszych wyników muszą być wykorzystywane samodzielnie. Jeśli spróbujesz ich użyć w połączeniu z innymi elementami, nie uzyskasz żadnych wyników. 46 Google. Leksykon kieszonkowy Elementy składni, które wymagają podania informacji specjal- nych  UVQEMU, TRJQPGDQQM, DRJQPGDQQM i RJQPGDQQM  są elemen- tami aspołecznymi. Nie możesz ich łączyć z innymi elementami i spodziewać się, że uzyskasz jakiekolwiek rozsądnea wyniki. Kolejnym aspołecznym elementem składni jest NKPM. Element NKPM podaje, które strony zawierają hiperłącze do wskazanego adresu URL. Czyż nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł wskazać, z których domen mają pochodzić strony? Niestety, to niemożliwe. Elementy NKPM i FQOCKP nie mogą być łączone w jednym zapytaniu. Na przykład chcesz zobaczyć, jakie strony zawierają wskazania do witryny Wydawnictwa Helion, ale nie interesują Cię strony z do- meny .edu. Zapytanie NKPMYYYJGNKQPEQORN UKVGGFW nie za- działa, ponieważ element składni NKPM nie może być łączony z innymi elementami składni. To nie do końca prawda. Zapytanie zwróci adresy wynikowe, ale nie będą one odpowiadały treści zapytania. Jeśli chcesz odszukać strony zawierające odwołania do określo- nego adresu i wykluczyć z wyszukiwania domenę .edu, masz do wyboru kilka możliwości. Możesz pobrać listę wyników i posor- tować ją w arkuszu kalkulacyjnym, aby usunąć wyniku pochodzą- ce z domeny .edu. Jeśli jednak chcesz przeprowadzić cały proces z wykorzystaniem wyszukiwarki Google, nie ma sposobu, który zadziała niezawodnie. Możesz jednak spróbować takiej saztuczki: KPCPEJQTJGNKQPKPWTNJGNKQPUKVGGFW To zapytanie wyszukuje słowa JGNKQP w treści hiperłącza. Po- mija strony, które zawierają słowo JGNKQP w wynikach wyszu- kiwania (na przykład helion.com.pl) oraz te, które znajdują się w domenie .edu. Ale takie zapytanie nie zwróci wszystkich interesujących wyni- ków. Odszuka on tylko te hiperłącza, które w swojej treści zawie- rają słowo JGNKQP  jeśli ktoś stworzy hiperłącze o następującej postaci: C JTGHJVVRYGDOCUVGTJGNKQPRN -WTU Lú[MC *6/.C , Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 47 to nie zostanie ono odszukane przez przedstawione powyżej za- pytanie. Ponadto istnieją inne domeny, które w nazwie zawierają słowo JGNKQP oraz domeny, które na nie wskazują, ale nie doty- czą Wydawnictwa Helion. Możesz nieco zmodyfikować formę zapytania, aby pominąć samą domenę JGNKQP: KPCPEJQTJGNKQPUKVGJGNKQPRNUKVGGFW Nadal jednak wiele stron wynikowych będzie zawierało słowo Helion, chociaż nie dotyczą one wydawnictwa. Wszystkie możliwości Mógłbym wymienić kolejno wszystkie elementy składni, omó- wić wszystkie ich kombinacje oraz objaśnić, w jakich sytuacjach mogą być przydatne. Gdybym to jednak zrobił, wówczas nie zostałoby już w tej książce miejsca na nic innego. Eksperymentuj. Eksperymentuj, ile tylko możesz. Pamiętaj, że większość z tych elementów składni nie jest używana samo- dzielnie i uzyska się lepsze efekty, łącząc je. W zależności o tego, jakie wyszukiwanie wykonujesz, z biegiem czasu wypracujesz różne metody tworzenia zapytań. Możesz stwierdzić, że koncentrowanie się tylko na dokumentach PDF (HKNGV[RGRFH) zwraca interesujące Cię wyniki. Możesz również zauważyć, że powinieneś w pewnych domenach w szczególno- ści brać pod uwagę pewne określone typy plików (HKNGV[RGRRV UKVGVQORGVGTUEQO). Możesz łączyć elementy składni w sposób odpowiadający wykonywanemu zapytaniu i sprawdzić, co daje najlepsze wyniki. Podobnie jak w przypadku każdej innej dziedziny życia, im częściej korzystasz ze specjalnych elementów składni, tym łatwiej i bardziej naturalnie będzie Ci to przychodzić. A Google nie- ustannie dodaje nowe elementy składni, z czego cieszą się wiel- biciele wyszukiwarki. 48 Google. Leksykon kieszonkowy Jeśli jednak czujesz potrzebę korzystania z czegoś bardziej zło- żonego niż pojedynczy wiersz zapytania, strona Zaawansowanego szukania Google powinna zadowolić Twoje wymagania. Zaawansowane szukanie Domyślne, proste wyszukiwanie Google pozwala na wykonywa- nie niektórych operacji, ale nie wszystkich. Strona Zaawansowane szukanie (http://www.google.pl/advanced_search?hl=pl) pozwala ko- rzystać z większej liczby takich opcji, jak wyszukiwanie według daty i filtrowanie (rysunek 7). Jest to szczególnie wygodne dla osób, które nie mają ochoty pamiętać specjalnej składni. Rysunek 7. Strona Zaawansowanego szukania Google Większość omówionych dalej opcji mówi sama za siebie, ale warto zwrócić uwagę na sposoby wyszukiwania, których wykonanie jest niemożliwe za pomocą jednowierszowego interfejsu. Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 49 Szukaj Ponieważ wyszukiwarka Google domyślnie wykorzystuje operator logiczny Boolean #0 , czasem trudno w sposób logiczny umie- ścić wszystkie pożądane przez użytkownika szczegóły. Korzy- stając z pól tekstowych znajdujących się w górnej części strony Zaawansowane szukanie, możesz podać słowa, które muszą wy- stąpić w wynikach wyszukiwania, wskazać listę słów, z której co najmniej jedno musi wystąpić w wynikach oraz wskazać słowa, które mają zostać pominięte podczas wyszukiwania. Język Z rozwijanej listy języków możesz wybrać ten, w którym mają być napisane strony zwracane później jako wyniki wyszukiwania. Lista obejmuje bardzo wiele języków, łącznie z tak egzotycznymi jak arabski i turecki. Format pliku Opcja pozwalająca określić format pliku umożliwia wskazanie lub wyłączenie z wyszukiwania kilku różnych formatów plików Microsoft, między innymi Excel i Word. Dostępnych jest rów- nież kilka różnych formatów plików Adobe (najczęściej spoty- kanym jest PDF) oraz format RTF. To dosyć ograniczona opcja, gdyż do wyboru jest tylko około sześciu formatów plików, które można wyszukiwać. Aby wyszukiwać pliki innego rodzaju, sko- rzystaj ze specjalnego elementu składni HKNGV[RG opisanego po- wyżej, w podpunkcie „Specjalne elementy składni”. Data Pole Data pozwala określić przedział czasu, w którym wyszuki- wane strony były zmodyfikowane. Może on być dowolny (usta- wienie domyślne), ostatnie 3 miesiące, ostatnich 6 miesięcy lub 50 Google. Leksykon kieszonkowy ostatni rok. W tym wypadku wybór jest bardziej ograniczony niż z użyciem elementu składni FCVGTCPIG, który potrafi zawęzić za- kres wyszukiwania do jednego dnia. Google gwarantuje jedynie poprawne działanie opcji Data znajdującej się na stronie Zaawan- sowanego szukania, natomiast oficjalnie nie gwarantuje popraw- ności użycia elementu składni FCVGTCPIG. Sposób szukania Korzystając z listy rozwijanej Sposób szukania, możesz określić ele- ment strony, w którym ma wystąpić wyszukiwany termin. Wybra- nie innej opcji niż domyślne ustawienie odpowiada użyciu specjal- nych elementów składni CNNKP  — w tytule strony (CNNKPVKVNG), w treści strony (CNNKPVGZV), w adresie URL strony (CNNKPWTN) oraz w odwołaniu do strony (CNNKPCPEJQT). W adresie strony Opcja W adresie strony wykorzystuje specjalny element składni UKVG. Możesz również w ten sposób wyłączyć pewne adresy, jak objaśniono wcześniej, aby nie były zwracane wyniki z określo- nych witryn lub domen. Safe Search Google Advanced Search pozwala na korzystanie z opcji filtrowania wyników z wykorzystaniem SafeSearch1. SafeSearch filtruje tylko dane w wyraźnie seksualnym kontekście (w przeciwieństwie do niektórych systemów filtrowania, które potrafią filtrować por- nografię, materiały o zabarwieniu rasistowskim, informacje o ha- zardzie itd.). Należy pamiętać, że mechaniczne filtrowanie nie jest w 100 doskonałe. 1 Opcja SafeSearch nie występuje w polskojęzycznej wersjyi wyszukiwarki — przyp. red. Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 51 Dodatkowe ustawienia Google Pozostała część strony zawiera dodatkowe formularze wyszuki- wania dla właściwości wyszukiwarki Google łącznie z możliwo- ścią wyszukiwania wiadomości, wyszukiwania wewnątrz danej strony oraz korzystania z wyszukiwania według tematów. Wyszu- kiwarka wiadomości oraz tematów działa niezależnie od głównego formularza wyszukiwania strony Zaawansowane szukanie. Strona Zaawansowane szukanie jest niezwykle przydatna, jeśli musisz skorzystać z zaawansowanych opcji wyszukiwania lub potrzebu- jesz pomocy przy tworzeniu zaawansowanego zapytania. Interfejs pozwalający wypełniać puste pola jest szczególnie przydatny dla początkujących użytkowników oraz osób, które chcą utworzyć złożone wyszukiwanie. Jednak należy pamiętać, że tego typu inter- fejs ma również swoje wady; trudno korzystać z łączonej składni lub tworzyć zapytania z zastosowaniem operatora logicznego 14. Na przykład, na stronie Zaawansowane szukanie nie ma możliwości wyszukiwania z użyciem zapytania UKVGGFW14UKVGQTI. Oczywiście istnieje inny sposób modyfikowania wyników wy- szukiwania, które są zwracane przez Google i nie obejmuje on mo- dyfikacji formy samego zapytania ani strony zaawansowanego szukania. Mowa o stronie Ustawienia opisanej w podpunkcie „Kon- figurowanie ustawień” w rozdziale 3. Słowniki specjalistyczne: żargon i terminologia specjalistyczna Kiedy nastolatek mówi, że coś jest „cool”, używa w komunikacji żargonu  wyspecjalizowanego języka określonej grupy spo- łecznej. Kiedy informatyk mówi o „strumieniu danych” nie po- sługuje się żargonem, ale terminologią specjalistyczną określo- nej grupy zawodowej  w tym wypadku ludzi zajmujących się komputerami. 52 Google. Leksykon kieszonkowy Każdy z nas ma określony sposób wysławiania się, ukształto- wany przez nasze wykształcenie, rodzinę i środowisko, w którym żyjemy. Ponadto używamy dodatkowego zestawu słów związa- nych z wykonywanym zawodem. Świadomość istnienia specja- listycznych określeń może ułatwić stworzenie jak najlepszego zestawu słów podczas wyszukiwania. Dodanie specjalistycznych określeń do tworzonego zapytania  może to być żargon lub terminologia specjalistyczna  może znacznie zmienić zakres zwracanych wyników. Żargon Użycie określeń żargonowych umożliwia dodatkowe podzielenie wyników wyszukiwania w zależności od regionu geograficznego. Niektóre zwroty żargonowe występują w różnych rejonach geo- graficznych, ale zasadniczo można polegać na tym sposobie. Na przykład wykonanie wyszukiwania słowa KGOPKCMK, a następ- nie słowa MCTVQHNG. Należy zauważyć, że zwrócone wyniki są zupełnie inne. Potem można wyszukiwać słowa R[T[. Zwrócone wyniki wskazują na jeden krąg tematyczny. Nie oznacza to bynajmniej, że wszyscy ludzie mieszkający na Ślą- sku obowiązkowo używają słowa „kartofle”, a mieszkańcy Wiel- kopolski — określenia „pyry”. Jednak dołożenie dobrze dobranych elementów żargonu (co wymaga przeprowadzenia pewnej liczby eksperymentów) spowoduje wskazanie grupy wyników i skieruje Czytelnika w nowym, nieoczekiwanym kierunku. Żargonowe określenia możesz znaleźć w następujących miejscach: The Probert Encyclopedia — Slang Możesz przeglądać witrynę według pierwszych liter słów lub wyszukiwać słowa kluczowe (zwróć uwagę, że wyszu- kiwanie słów kluczowych obejmuje całą encyklopedię — słowa żargonowe są umieszczane w dolnej części wyników). Umieszczone tam słowa kluczowe pochodzą z całego świata. Rozdział 2. Uzyskiwanie wymaganych informacji 53 Często mają również odnośniki do siebie, głównie w żargo- nie narkotykowym. Podobnie jak w przypadku większości słowników zawierających określenia żargonowe, ten też mo- że zawierać wulgaryzmy. http://www.probetencyclopaedia.com/slang.htm A Dictionary of Slang Następująca witryna skupia się na żargonie używanym w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że obejmuje żargon pocho- dzący z różnych części świata. Możesz czytać zawartość, kie- rując się początkowymi literami słów lub korzystając z wy- szukiwania. Opisy słów spoza Wielkiej Brytanii zawierają w nawiasach informację o miejscu pochodzenia. Opisy haseł słownikowych zawierają również informację o zabarwieniu humorystycznym, wulgarnym lub pejoratywnym. http://www.peevish.co.uk/slang/ Surfing for Slang Oczywiście każdy region świata ma własne określenia żar- gonowe. Witryna zawiera bogatą listę angielskich i skan- dynawskich zasobów określeń żargonowych. http://www.linkopp.com/members/vlaiko/slanglinks.htmp Wykonaj wyszukiwanie bez użycia określeń żargonowych. Przej- rzyj wyniki i sprawdź, czy nie są one zbyt ograniczone. A może nie są wystarczająco szczegółowe? Może nie dotyczą intearesującego Cię rejonu geograficznego? A może nie obejmują poszukiwanej przez Ciebie grupy społecznej  na przykład nastolatków? Wprowadzaj po jednym słowie żargonowym. Na przykład przy wyszukiwaniu słowa „football” dodaj słowo „bonce” i sprawdź, jakie otrzymasz wyniki. Jeśli nie zostały wystarczająco zawężone, dodaj słowo „bloke”. Dodawaj po jednym słowie, aż otrzymasz interesujące Cię wyniki. Korzystanie z określeń żargonowych to pewnego rodzaju sztuka, dlatego będziesz musiał przeprowadzić sporo eksperymentów. 54 Google. Leksykon kieszonkowy Wykonując wyszukiwanie z wykorzystaniem określeń żargono- wych, należy jednak uważać na pewne aspekty: Korzystaj z wielu różnych określeń żargonowych. • • Nie używaj słów żargonowych, które są ogólnie uważane za wulgarne, chyba że nie ma innego sposobu. • Bądź ostrożny, korzystając z żargonu nastolatków, gdyż nie- ustannie ulega on zmianom. • Korzystaj ze słów żargonowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Google. Leksykon kieszonkowy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: