Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 005275 22581500 na godz. na dobę w sumie
Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - ebook/pdf
Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 95
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3657-8920-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
PORADNIK zawiera komentarz eksperta do wszystkich paragrafów i ustępów rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Wersja dłuższa: Wbrew pozorom rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych nie omawia wszystkich procesów związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. W głównej mierze odnosi się do planowania finansowego oraz procesu pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych oraz sposobu ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych, ale już zupełnie pomija kwestię pobierania dochodów i dokonywania wydatków samorządowych jednostek budżetowych. Kłopotliwe są też zwroty wydatków w samorządowych jednostkach budżetowych, ponieważ regulacje w tym zakresie zawarte w komentowanym rozporządzeniu dotyczą jedynie państwowych jednostek budżetowych. Aby ułatwić zrozumienie zarówno podstawowych pojęć, jak i procesów wynikających z gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz ułatwić zastosowanie suchych przepisów w praktyce poradnik zawiera komentarz eksperta do wszystkich paragrafów i ustępów rozporządzenia. Ponadto można skorzystać z zamieszczonych wzorów: zarządzenia w sprawie sporządzenia i zatwierdzenia projektu planu finansowego, zarządzenia w sprawie sporządzenia planu finansowego poprzez dostosowanie projektu planu finansowego i jego zatwierdzenia, zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o zmianie planu dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu, zarządzenia kierownika zakładu w sprawie dostosowania projektu rocznego planu finansowego i jego zatwierdzenia, uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu JST. W Poradniku zwrócono uwagę na kwestię rozliczeń VAT, które od 1 stycznia 2017 r. nabierają innych wymiarów, a i skutki są różne dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów... Tabela. Zapisy na koncie pozabilansowym 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” Strona Wn Strona Ma 1. Planowane wydatki budżetowe w wysokości określonej w planie finansowym państwowej jednostki budżetowej. 2. Zmiany planu finansowego zwiększające planowane wydatki państwowej jednostki budżetowej. 3. Zmiany planu finansowego zmniejszające planowane wydatki państwowej jednostki budżetowej (zapis ujem- ny). 1. Równowartość zrealizowanych wydatków objętych pla- nem finansowym państwowej jednostki budżetowej. 2. Wartość planu finansowego niewygasających wydat- ków do realizacji przez daną państwową jednostkę bud- żetową w następnym roku budżetowym. 3. Wartość planowanych wydatków budżetowych pań- stwowej jednostki budżetowej niezrealizowanych w da- nym roku budżetowym. Co do zasady podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, natomiast komentowany przepis wprowadza możliwość jej prowadzenia na podstawie zatwier- dzonego projektu planu finansowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających odpowiednio z ustawy budżetowej albo uchwały budżetowej. Zgodnie z art. 240 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą go- spodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (radzie gminy, radzie powiatu, sejmikowi województwa). Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu, zarządu województwa) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialne- go nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwięk- szenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej do 31 stycznia, regionalna izba obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań włas- nych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej. Wzór. Zarządzenie w sprawie sporządzenia i zatwierdzenia projektu planu finansowego ZARZĄDZENIE.NR............. DYREKTORA...................... z.dnia............. w.sprawie.sporządzenia.i.zatwierdzenia.projektu.planu.finansowego.na.20....rok Na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), a w jednostkach oświatowych dodatkowo: oraz art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) ustalam: (projekty planów finansowych mają być opracowywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania infor­ macji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 22 grudnia) 26 luty 2017 r. Rozdział 2. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych... §.1..1. Z uwzględnieniem informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w pro- jekcie uchwały budżetowej na rok ...... gminy ...... zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finan- sów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542) projekt planu finansowego jednostki budżetowej – .................................. na 201... rok, przyjmuje brzmienie określone w załączni- ku nr 1 do zarządzenia. 2. Rada szkoły wyraziła opinię o projekcie planu finansowego w Uchwale nr ........ z dnia ........ (ust. 2 wystąpi jedynie w jednostkach oświatowych – w przypadku braku rady szkoły jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna) §.2..1. Zarządzając ryzykiem związanym z uchwałą budżetową na 201... rok w przypadku działania na podstawie projektu planu finansowego, o którym mowa w § 1, przyjmuje się, że w zakresie realizacji: 1) planu wydatków wykonanie zarządzenia powierzam następującym pracownikom: a) pracownikowi ds. ......................., b) pracownikowi ds. ....................... upoważnionym do wstępnej oceny zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; 2) planu dochodów wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom: a) pracownikowi ds. ......................., b) pracownikowi ds. ....................... upoważnionym do wystawiania faktur, decyzji, upomnień i wezwań do zapłaty zaległych należności. 2. W zakresie kontroli prawidłowości zaciąganych zobowiązań i dokonywanych wydatków oraz usta- lania i pobierania dochodów zgodnie z planem finansowym wykonanie zarządzenia powierzam głów- nemu księgowemu. §.3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. §.8.[Przekazywanie.informacji.o.kwotach.dochodów.i.wydatków.budżetowych] 1.. Dysponenci. części. budżetowych. przekazują. kierownikom. podległych. państwowych. jednostek. budżetowych,. zgodnie. ze. strukturą. dysponenta. części. budżetowej,. w. terminie. określonym.w.art..146.ust..1.ustawy,.informacje.o.kwotach.dochodów.i.wydatków.budżeto­ wych,.w.tym.wynagrodzeń,.wynikających.z.ustawy.budżetowej.w.szczegółowości.określo.nej. w.§.4.ust..1. KOMENTARZ Z przepisu wynika, że dysponenci części budżetowych są zobowiązani do przekazania kierow- nikom podległych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta czę- ści budżetowej, w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, wynikających z ustawy budżetowej w szczegółowości: 1) dochody – dział; 2) wydatki – dział, rozdział oraz grupy wydatków: ●● dotacje i subwencje, ●● świadczenia na rzecz osób fizycznych, luty 2017 r. 27 Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów... ●● wydatki bieżące jednostek budżetowych, ●● wydatki majątkowe, ●● wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, ●● wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzie- lanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym wydatki budżetu środków europejskich (grupa obejmuje wydatki klasy- fikowane w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą, stosowaną dla środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. odpowiednio: „1”, „2”, „5”, „6”, „7” «w zakresie budżetu środków europejskich», „8”, „9”); ●● środki własne Unii Europejskiej. 2..Na.podstawie.otrzymanych.informacji.kierownicy.państwowych.jednostek.budżeto­ wych,.w.terminie.nie.dłuższym.niż.14.dni.od.dnia.otrzymania.informacji,.o.których.mowa. w.ust..1,.sporządzają.plany.finansowe.państwowych.jednostek.budżetowych,.zgodnie.ze. strukturą.dysponenta.części.budżetowej,.przez.dostosowanie.projektów.planów.finanso­ wych,.o.których.mowa.w.§.7,.celem.zapewnienia.ich.zgodności.z.ustawą.budżetową. KOMENTARZ Sporządzenie planu finansowego państwowej jednostki budżetowej polega na dostosowa- niu projektu planu finansowego. Kierownicy jednostek mają 14 dni od otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na sporządzenie planu fi- nansowego w postaci zarządzenia – plan finansowy jest procedurą wewnętrzną jednostki budże- towej, która kierowana jest jednoosobowo, co zgodnie z regułami zasad techniki prawodawczej skutkuje koniecznością wydania odpowiedniego zarządzenia. 3..Plany.finansowe.państwowych.jednostek.budżetowych.są.sporządzane.w.szczegó­ łowości.określonej.w.§.4.ust..2,.a.w.zakresie.wydatków.z.budżetu.środków.europejskich. zawartych.w.odrębnych.planach.finansowych.państwowych.jednostek.budżetowych.dla. budżetu.środków.europejskich.–.w.szczegółowości.określonej.w.§.4.ust..6. KOMENTARZ Szczegółowość planów finansowych państwowych jednostek budżetowych dla realizacji bud żetu państwa obejmuje: ●● część, ●● dział, ●● rozdział, ●● paragraf. 28 luty 2017 r. Rozdział 2. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych... Natomiast w zakresie wydatków z budżetu środków europejskich zawartych w odrębnych planach finansowych państwowych jednostek budżetowych dla budżetu środków europejskich plan finansowy powinien być przygotowany w szczegółowości: ●● część, ●● program finansowany z udziałem środków europejskich, ●● dział, ●● rozdział, ●● paragraf. 4..Plany.finansowe.państwowych.jednostek.budżetowych,.o.których.mowa.w.§.4.ust..4,. mogą.być.sporządzone.w.szczegółowości.większej.niż.określona.w.§.4.ust..2.i.5. KOMENTARZ Plany finansowe państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Obrony Na- rodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz jednostek organizacyjnych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być sporządzone w szczegółowości większej niż część, dział, rozdział i paragraf oraz program finansowany z udziałem środków europej- skich, dział. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagra- nicznych w § 4 określa, że dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego ustalono klasyfikację wydatków o większej szczegółowości, tj. zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do tego rozporządzenia. Istotne przy tym jest, że taka klasyfikacja może być stosowana wyłącz- nie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych: 1) Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponen- tów części budżetowych w zakresie działu 752 – Obrona narodowa, zgodnie z załączni- kiem nr 7, 2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie realizowanych działów oraz innych dyspo- nentów części budżetowych w zakresie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8. 5.. Kierownicy. samorządowych. jednostek. budżetowych. w. terminie. nie. dłuższym. niż. 14. dni. od. dnia. otrzymania. informacji. o. kwotach. dochodów. i. wydatków. budżetowych,. przyjętych.w.uchwale.budżetowej,.sporządzają.plany.finansowe.swoich.jednostek.przez. dostosowanie. projektów. planów. finansowych. samorządowych. jednostek. budżetowych,. o.których.mowa.w.§.7. luty 2017 r. 29
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: