Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00221 005074 20268355 na godz. na dobę w sumie
Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy - ebook/pdf
Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 258
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9706-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie projektami
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
 Trwająca 25 lat transformacja polskiej gospodarki z powodzeniem zbudowała podstawy systemu opartego na liberalizacji, stabilizacji makroekonomicznej i ładzie instytucjonalnym obejmującym reguły gry ekonomicznej, prawa i obyczaje wymuszające przestrzeganie owych reguł. Pozytywna ocena dokonań polskiej transformacji nie powinna przesłaniać pewnych wad i błędów, którymi obarczony był ten proces. Jego fundamentalną wadą jest patologiczny charakter prywatyzacji majątku narodowego, w efekcie którego doszło do likwidacji wielu przedsiębiorstw, które można było uratować. W rezultacie nastąpił faktyczny upadek wielu branż przemysłu lub stały się one peryferyjnymi elementami zagranicznych koncernów. Bezrobocie nadal jest bardzo wysokie i wiele wskazuje na to, że będzie dość trwałe. Relacje społeczne cechuje konfliktowość, a poziom kapitału społecznego pozostaje na niskim poziomie. Poszukiwać należy zatem nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach stanowi gwarancję trwałego wzrostu dobrobytu ekonomicznego. Sukcesy odnoszą te gospodarki, które potrafią wyzwolić z przedsiębiorstw, elit społecznych zdolność do generowania i upowszechniania innowacji.
W książce zwrócono uwagę zarówno na aspekty pozytywne, jak i negatywne transformacji, głównie w kontekście gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, zatrudnienia i bezrobocia. Przeznaczona jest ona przede wszystkim dla pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy Edyta Dworak, Tomasz Grabia, Witold Kasperkiewicz, Walentyna Kwiatkowska Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy Edyta Dworak, Tomasz Grabia, Witold Kasperkiewicz, Walentyna Kwiatkowska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Ekonomii, Katedra Mikroekonomii, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 RECENZENT Sławomir I. Bukowski REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Danuta Bąk SKŁAD I ŁAMANIE Oficyna Wydawnicza Edytor.org Lidia Ciecierska PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie na okładce: © Shutterstock.com © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06604.14.0.K ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-415-0 ISBN (ebook) 978-83-7969-706-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz. pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I Mierzenie gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej − Edyta Dworak Rozdział II Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce – próba nakreślenia strategii − Edyta Dworak Rozdział III Innowacyjność polskiej gospodarki: ocena poziomu, uwarunkowania i perspektywy rozwoju − Witold Kasperkiewicz 7 11 35 75 Rozdział IV Uwarunkowania i perspektywy rozwoju innowacyjności gospodarek Unii Europej- skiej w świetle Strategii Europa 2020 − Witold Kasperkiewicz Rozdział V Aktywność zawodowa ludności w Polsce. Determinanty, tendencje i struktura − Walen- tyna Kwiatkowska 95 111 Rozdział VI Czynniki kształtujące zatrudnienie w gospodarce polskiej w latach 2000−2011 − Tomasz Grabia 139 Rozdział VII Zmiany poziomu i struktury zatrudnienia w Polsce w latach 2000−2011 na tle innych krajów Unii Europejskiej − Tomasz Grabia 175 Rozdział VIII Bezrobocie w polskiej gospodarce. Metody jego zwalczania i ocena ich efektywności – Walentyna Kwiatkowska 209 WSTĘP Transformacja systemowa gospodarki polskiej jest procesem wielowymia- rowym i złożonym. Istotą tego historycznego procesu jest przechodzenie od go- spodarki centralnie planowanej, opartej na dominacji własności państwowej i biurokratycznych mechanizmach zarządzania, do otwartej gospodarki rynkowej, zbudowanej na fundamencie własności prywatnej. Transformację należy postrze- gać jako narzędzie długookresowej polityki rozwoju gospodarczego, a nie cel sam w sobie. Głębokie zmiany mają sens wyłącznie wtedy, gdy rośnie efektywność i konkurencyjność gospodarki, tworząc także przesłanki dla wzrostu poziomu ży- cia – konsumpcji, jakości zasobów ludzkich i środowiska naturalnego1. Trwająca ćwierć wieku transformacja polskiej gospodarki z powodzeniem zbudowała podstawy systemu opartego na liberalizacji, stabilizacji makroekono- micznej i ładzie instytucjonalnym obejmującym reguły gry ekonomicznej, prawa i obyczaje wymuszające przestrzeganie owych reguł. Pozytywna w ujęciu ogól- nym ocena dokonań polskiej transformacji nie powinna przesłaniać pewnych wad i błędów, którymi obarczony jest ten proces. Fundamentalną wadą transformacji jest patologiczny charakter prywatyzacji majątku narodowego, w efekcie którego doszło do likwidacji wielu przedsiębiorstw, które można było uratować. W re- zultacie nastąpił faktyczny upadek wielu branż przemysłu lub stały się one pery- feryjnymi elementami zagranicznych koncernów2. Bezrobocie nadal jest bardzo wysokie i wiele wskazuje na to, że będzie dość trwałe. Relacje społeczne cechuje konfliktowość, a poziom kapitału społecznego pozostaje na niskim poziomie. Na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki wyczerpują się już do- tychczasowe jego źródła, takie jak niska cena czynnika pracy, dostępność tanich surowców, efekt unijny, sprzyjająca koniunktura światowa itp. Dynamicznie roz- wijające się gospodarki Chin i Indii są w stanie wyprodukować większość dóbr wytwarzanych w Polsce i to po niższych cenach. Poszukiwać należy zatem no- wych źródeł przewagi konkurencyjnej. Współczesne trendy rozwojowe w go- spodarkach zaawansowanych technologicznie pokazują, że osiągnięcie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach stanowi gwarancję trwałego wzrostu dobrobytu ekonomicznego. Sukcesy odnoszą te gospodarki, które potra- fią wyzwolić z przedsiębiorstw i elit społecznych zdolność do generowania i upo- wszechniania innowacji. 1 G. W. Kołodko, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Warszawa 1999, s. 24. 2 W. Kieżun, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2012. 8 Głównymi celami tej książki są: • prezentacja i ocena stopnia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a także próba nakreślenia strategii budowy tej gospodarki w Polsce; • dokonanie oceny poziomu innowacyjności polskiej gospodarki i określenie perspektyw jej rozwoju w kontekście Strategii Europa 2020; • charakterystyka aktywności zawodowej ludności w Polsce, ze szczegól- nym uwzględnieniem jej determinantów; • identyfikacja czynników kształtujących zatrudnienie w gospodarce pol- skiej w latach 2000−2011, a także dokonanie analizy zmiany poziomu i wskaźni- ków zatrudnienia; • przedstawienie tendencji zmian bezrobocia w Polsce w latach 2000−2011 i na tej podstawie rozpoznanie charakterystycznych cech polskiego bezrobocia oraz ocena efektywności jego zwalczania. Realizacji owych celów podporządkowany jest układ książki, która składa się ze wstępu i ośmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Mierzenie gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej” podjęto próbę przedstawienia stanu za- awansowania gospodarek opartych na wiedzy w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Polski. Podstawę analizy statystycznej zastosowanej w tym rozdziale stanowi miernik syntetyczny, zbudowany z wy- korzystaniem analizy czynnikowej. Na bazie wartości otrzymanego miernika opracowano ranking krajów UE, pozwalający określić poziom rozwoju gospodar- ki opartej na wiedzy w każdym z nich. Z kolei rozdział drugi pt. „Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce – próba nakreślenia strategii” poświęcony jest głównie kwestii wyboru strategii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Rozdział trzeci pt. „Innowacyjność polskiej gospodarki: ocena poziomu, uwarunkowania i perspektywy rozwoju” zawiera rozważania, których celem jest dokonanie oceny poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na tle innych kra- jów Unii Europejskiej, wyjaśnienie słabych wyników Polski w dziedzinie innowa- cji, a także odpowiedź na pytanie dotyczące perspektyw rozwoju innowacyjności w kontekście wyboru strategii ukierunkowanej na wzmocnienie siły innowacyjnej gospodarki. Rozdział czwarty zatytułowany „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej w świetle Strategii Europa 2020” traktuje o możliwościach poprawy poziomu innowacyjności gospodarek unij- nych, jakie tworzy nowy projekt modernizacyjny określony mianem „Strategia Europa 2020”. Rozdział piąty pt. „Aktywność zawodowa ludności w Polsce. Determinan- ty, tendencje i struktura” skoncentrowany jest na charakterystyce aktywności za- wodowej ludności w Polsce w latach 2000−2011, ze szczególnym zwróceniem Wstęp 9 uwagi na jej determinanty, tendencje zmian liczby osób aktywnych zawodowo i przeobrażeń zachodzących w jej strukturze według kryteriów: płci, wieku i po- ziomu wykształcenia. Dla zobrazowania owych zmian wykorzystywano analizę współczynników aktywności zawodowej ludności. Rozdział szósty pt. „Czynniki kształtujące zatrudnienie w gospodarce pol- skiej w latach 2000−2011” poświęcony jest analizie najważniejszych czynników, od których uzależniona jest wielkość i struktura zatrudnienia w Polsce. Do czyn- ników tych zalicza się następujące: PKB i wartość dodaną brutto, składniki popy- tu globalnego (wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne oraz eksport netto), koszty produkcji, rozwój przedsiębiorczości i napływ funduszy strukturalnych. W rozdziale siódmym pt. „Zmiany poziomu i struktury zatrudnienia w Pol- sce w latach 2000−2011 na tle innych krajów Unii Europejskiej” przedstawiono zmiany rozmiarów i wskaźników zatrudnienia, zmiany struktury pracujących we- dług sektorów własności i sektorów gospodarki, a także zróżnicowanie zatrudnie- nia w podziale na sekcje PKD i według grup zawodów. Rozdział ósmy zatytułowany „Bezrobocie w polskiej gospodarce. Metody jego zwalczania i ocena ich efektywności” poświęcony jest rozważaniom skon- centrowanym na analizie zjawiska bezrobocia w Polsce w okresie 2000−2011. W rozdziale tym przedmiotem analizy są następujące zagadnienia: tendencje zmian wielkości i stopy bezrobocia oraz jego struktury rozpatrywane według róż- nych kryteriów społeczno-ekonomicznych i demograficznych, jak również poli- tyka rynku pracy i ocena jej efektywności. Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych i studentów wyż- szych szkół ekonomicznych i kierunków ekonomicznych uniwersytetów. Intencje autorów książki będą spełnione, jeśli zawarte w niej rozważania zachęcą Czy- telników do głębszego zainteresowania się zagadnieniami gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności i rynku pracy w Polsce. Wstęp Edyta Dworak ROZDZIAŁ I MIERZENIE GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Pomiar gospodarki opartej na wiedzy stanowi poważne wyzwanie dla eko- nomistów1. Zależy on w dużym stopniu od przyjętej definicji tej gospodarki i do- stępności danych. Za początek mierzenia gospodarki opartej na wiedzy można uznać pracę F. Machlupa2, który przegrupował gałęzie gospodarki i stworzył zupełnie nowy jej sektor – informacyjny3. W 1998 r. Bank Światowy opraco- wał Metodologię Szacowania Wiedzy (Knowledge Assessment Methodology4); w tym samym roku Progressive Policy Institute przedstawił Indeks Nowej Go- spodarki. Rok później Komitet Ekonomiczny Układu o Współpracy Gospodar- czej Azji i rejonu Pacyfiku (APEC) zainicjował projekt zatytułowany Towards Knowledge-Based Economies in APEC; projekt ten był następnie prowadzony przez, utworzony w lutym 2000 r., Knowledge Based Economy Force. Na początku 1 L. Zienkowski, Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu in- nowacyjności gospodarki?, [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 54−62. 2 F. Machlup, The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton, New York 1962. Podobne wyniki badań zaprezentował M. U. Porat, który także wyodrębnił nowy sektor gospodarki – sektor informacyjny. Por. M. U. Porat, The In- formation Economy, US Department of Commerce – Office of Telecommunications, Washington D. C. 1977. 3 K. Piech, Rozwój gospodarek wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście Stra- tegii Lizbońskiej, [w:] Unia Europejska w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społe- czeństwa wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, War- szawa 2006, s. 231. 4 Metodologia była modyfikowana w 2002 i 2004 r., obecnie jest aktualizowana na bieżąco. Ibidem, s. 231. 12 2000 r. australijski Urząd Statystyczny rozpoczął prace badawcze nad gospodar- ką i społeczeństwem opartym na wiedzy5. W tym samym roku Centrum Rozwoju Międzynarodowego przy Uniwersytecie Harvarda opublikowało raport zatytuło- wany Readiness for the Networked World, w którym przedstawiono rankingi kra- jów sporządzone na podstawie kryterium gotowości do funkcjonowania w ramach gospodarki opartej na wiedzy6, a Komisja Europejska przedstawiła po raz pierw- szy Europejską Tablicę Wyników w zakresie Innowacji7, której celem jest ocena osiągnięć poszczególnych gospodarek w dziedzinie innowacyjności. W 2002 r. Komisja Ekonomiczna Narodów Zjednoczonych dla Europy (UNECE) opubliko- wała własny model gospodarki opartej na wiedzy8. W 2006 r. natomiast ukazała się Globalna Tablica Wyników w Zakresie Innowacji stanowiąca próbę porów- nania efektów działalności innowacyjnej gospodarek Unii Europejskiej z krajami, które ponoszą znaczące nakłady na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, m.in. z Chinami, Japonią, Koreą Południową i USA. Warto zauważyć, że w publikacjach poświęconych sposobom pomiaru go- spodarki opartej na wiedzy wyodrębnia się dwa podejścia metodologiczne do tego problemu9: • pierwsze polega na przedstawieniu wielu wskaźników i próbie zbudowania jednego syntetycznego wskaźnika opisującego gospodarkę opartą na wiedzy, • drugie natomiast sprowadza się do ukazania udziału sektorów gospodarki opartej na wiedzy i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej w PKB. Jak wynika z analizy metod pomiaru gospodarki opartej na wiedzy, w więk- szości przypadków próby opisu tej gospodarki polegają na stosowaniu wielu wskaźników lub konstruowaniu miernika syntetycznego. Celem niniejszego rozdziału jest próba przedstawienia stanu zaawansowa- nia gospodarek opartych na wiedzy w krajach Unii Europejskiej, ze szczegól- nym uwzględnieniem pozycji Polski, dokonana na podstawie badań własnych. Badanie to polega na ocenie stanu zaawansowania gospodarek opartych na wiedzy w krajach Unii Europejskiej w oparciu o miernik (indeks) syntetycz- ny, zbudowany z wykorzystaniem analizy czynnikowej. Na podstawie wartości otrzymanego miernika opracowano ranking krajów Unii Europejskiej, pozwala- jący określić poziom rozwoju GOW w każdym z nich. 5 Measuring a Knowledge-Based Economy and Society – An Australian Framework, Discus- sion Paper, Australian Bureau of Statistics, August 2002. 6 Readiness for the Networked World, Harvard University 2002. 7 W 2000 r. została opublikowana wersja pilotażowa Europejskiej Tablicy Wyników w zakresie Innowacji, od 2001 r. ukazują się pełne wersje Tablicy. 8 Regional Assessment Report. Towards a Knowledge-Based Economy, United Nations, Uni- ted Nations Economic Commission for Europe, New York, Geneva 2002. 9 K. Piech, Rozwój gospodarek wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej, op. cit., s. 232. Edyta Dworak 13 2. Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy Kierunki przemian w gospodarce światowej, zachodzących w ostatnich latach, wskazują na przechodzenie od gospodarki ery industrialnej, opartej na ekonomii skali, do gospodarki wiedzochłonnej, opartej na potencjale technologicznym i wy- sokim poziomie kapitału ludzkiego. Proces przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy przejawia się we wzroście przewagi konkurencyjnej państw, regionów i przedsiębiorstw wykorzystujących efektywne zdobycze nauki i zaawansowane technologie. Wiedza i innowacje są zatem uznawane za jeden z najważniejszych czynników decydujących o tempie i jakości wzrostu gospodarczego10. W konse- kwencji głównym przedmiotem badań, prowadzonych w krajach wysoko rozwi- niętych, jest poszukiwanie źródeł nowej wiedzy i metod budowania potencjału innowacyjnego, które stają się podstawą kreowania gospodarki opartej na wiedzy. Pojęcie „gospodarka oparta na wiedzy” (GOW) weszło na stałe do kanonu słownictwa ekonomicznego w latach 90. XX w. za sprawą takich naukowców, jak: K. Smith, P. F. Drucker, L. Thurow, A. Kukliński, B. A. Lundvall i B. Johnson11. Pionierski wkład w powstanie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy wniósł P. F. Drucker, który już w 1960 r. posługiwał się pojęciami „praca oparta na wiedzy”, a w opublikowanej w 1993 r. książce terminami „społeczeństwo wiedzy” i „gospo- darka wiedzy”12. Określenie „gospodarka oparta na wiedzy” stosowane jest zamien- nie z takimi terminami, jak gospodarka wiedzy, gospodarka informacyjna, cyfrowa, sieciowa, nasycona czy napędzana wiedzą i wreszcie nowa gospodarka13. Jest ono wieloznaczne i niejednolicie interpretowane. Wynika to głównie z faktu, że termin ten został wyprowadzony z praktyki i jest uogólnieniem doświadczeń gospodarek 10 J. Witkowska, Z. Wysokińska, Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 23−24. 11 K. Smith, What is the knowledge economy? Knowledge intensity and distributed knowledge bases, Discussion Paper Series, The United Nations University, Institute for New Technologies, June 2002, s. 6; P. F. Drucker, Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993; L. Thurow, Building Wealth: The New Rules for Individuals, Companies and Nations in a Knowledge-Based Economy, Harper Business, New York 2000; Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w., red. A. Kukliński, Wyd. Rewasz, Warszawa 2001; B. Lundvall, B. Johnson, The Learning Economy, „Journal of Industry Studies”, vol. 1, no. 2, December 1994. 12 P. F. Drucker, Post-Capitalist Society, op. cit., s. 6, 20. 13 J. Woroniecki, Nowa gospodarka: Miraż czy rzeczywistość? Doktryna – praktyka − optyka OECD, [w:] Społeczeństwo oparte na wiedzy, red. W. Welfe, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsię- biorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001, s. 9; L. J. Jasiński, Sektor wiedzy w rozwoju gospo- darki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009, s. 16−20. „Nowa ekonomia” może być jednak trak- towana jako pojęcie węższe od „gospodarki opartej na wiedzy”. M. J. Rodrigues twierdzi, że „nowa ekonomia” obejmuje jedynie wybrane sektory gospodarki, tj. przemysł komputerowy, multimedia i usługi finansowe. Por. The New Knowledge Economy in Europe, ed. M. J. Rodrigues, Cheltenham UK· Northampton, Massachusetts, USA 2002, s. 4. Mierzenie gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej 14 krajów wysoko rozwiniętych, w tym zwłaszcza gospodarki amerykańskiej i ja- pońskiej. W rozumieniu potocznym gospodarka oparta na wiedzy utożsamiana jest ze zjawiskiem upowszechniania nowoczesnych technologii komunikacyj- no-informacyjnych w gospodarce, które kojarzone jest z rewolucją internetową. W literaturze przedmiotu nie istnieje jedna, powszechnie akceptowana definicja pojęcia „gospodarka oparta na wiedzy”. W poszczególnych interpretacjach akcen- tuje się odmienne i zarazem współzależne aspekty rozpatrywanego zagadnienia, ponadto większość definicji ma charakter głównie opisowy. Jedna z prób zdefiniowania gospodarki w oparciu o cechy mierzalne znajdu- je się w raporcie ekspertów OECD, którzy stwierdzili, że w latach 90. ubiegłego stulecia w amerykańskich przedsiębiorstwach środki trwałe to tylko 20 warto- ści księgowej firm, resztę natomiast stanowiły kapitał ludzki i niematerialne ak- tywa (patenty, know-how, specjalistyczny software, bazy danych, logo)14. Można dyskutować, czy wskaźnik granicznego udziału kapitału ludzkiego i niematerial- nych aktywów w przypadku gospodarki opartej na wiedzy powinien wynieść 80 czy 50 , ale ta propozycja definicji odwołuje się do konkretów. Z kolei japoński ekonomista F. Kodama pokazuje, że od połowy lat 80. XX w. inwe- stycje w działalność badawczo-rozwojową (B+R) przewyższały w japońskiej gospodarce inwestycje w środki trwałe15. Przytoczone dane świadczą, zdaniem tego ekonomisty, o potrzebie fundamentalnej zmiany definicji przedsiębiorstwa produkcyjnego. W przypadku, kiedy inwestycje w B+R są większe od inwestycji w kapitał trwały, można stwierdzić, że przedsiębiorstwo przestaje być głównie podmiotem (miejscem) oferującym produkty, a staje się podmiotem wytwarzają- cym wiedzę przekształconą następnie w innowacje. Większość prób zdefiniowania gospodarki wiedzy jest jednak oparta na ce- chach niemierzalnych i zawiera zbiór cech, którymi ta gospodarka się charakte- ryzuje. A zatem B. A. Lundvall i D. Foray definiują gospodarkę opartą na wiedzy jako taką, w której wiedza jest najważniejszym zasobem, a uczenie się najważniej- szym procesem16. Podobny pogląd wyraża L. Zienkowski, który twierdzi, że jest to gospodarka, w której wiedza jako taka (nakłady i stan wiedzy) staje się waż- niejszym czynnikiem determinującym tempo rozwoju gospodarczego od nakła- dów i stanu środków trwałych17. P. Drucker traktuje tę gospodarkę „jako porządek ekonomiczny, w którym wiedza, a nie praca, surowce lub kapitał, jest kluczowym 14 The creative society 21st century. OECD Forum for Future, Paris 2000, s. 47−49. 15 F. Kodama, Emerging Patterns of Innovation: Sources of Japanʼs Technological Edge, Bo- ston 1995, s. 5. 16 B. A. Lundvall, National Systems of Innovation, Towards a Theory of Innovation and Inter- active Learning, Printer Publisher, London 1992; B. A. Lundvall, D. Foray, The Knowledge-based Economy: From the Economics of Knowledge to the Learning Economy, Contribution a la conferen- ce international „La connaissance dans la dynamique des organizations productives”, Aix-en-Pro- vence, 14−15 Septembre 1995. 17 L. Zienkowski, Gospodarka „oparta na wiedzy” – mit czy rzeczywistość?, [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2003, s. 15. Edyta Dworak
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: