Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01025 026529 21123163 na godz. na dobę w sumie
Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326956454 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie podpowiadamy, jakim wymaganiom musi sprostać przedsiębiorca, do jakich przepisów się dostosować i na jakie zmiany w prawie przygotować.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA w przedsiębiorstwie Prawidłowa gospodarka wodnościekowa w przedsiębiorstwie, a więc dostosowanie się do szeregu restrykcyjnych wymagań i przepisów w tym zakresie jest jednym z elementów dbałości o ochronę środowiska. Korzystanie z wód niezależnie od celu i zakresu, nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych, ani wyrządzać szkód w środowisku. Złamanie obowiązujących zasad może być surowo karane. W książce „Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie” podpowiadamy jakim wymaganiom musi sprostać przedsiębiorca, do jakich przepisów się dostoswoać i na jakie zmiany w prawie przygotować. Z publikacji dowiesz się m.in.: • Jakie są rodzaje ścieków i jakie obowiązki ma ich wytwórca, • Kiedy jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne, • Jak skonstruować wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, • Kiedy firmy mogą korzystać ze wspólnego pozwolenia wodnoprawnego, • Czy przedsiębiorstwo wodociągowe może ustalać dodatkowe opłaty za przekroczone stężenie zanieczyszczeń w ściekach, • Kiedy trzeba uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska. ISBN 978-83-269-5645-4 2 2 U O U Cena brutto 79 zł G O S P O D A R K A W O D N O - Ś C I E K O W A w p r z e d s i ę b o r s t w i e i Gospodarka Gospodarka wodno-ściekowa wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie w przedsiębiorstwie Autorzy: Dorota Rosłoń, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, Jolanta Pacek, Bartłomiej Matysiak, Danuta Kwaśniewska-Barczak, Izabela Kotowska, Karolina Szewczyk-Cieślik, Tomasz Kaler Redakcja: Anna Kolasa Menedżer produktu: Mariusz Miętusiewicz Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński – studio IGAWA Druk: MDRUK ISBN: 978–83–269–5645–4 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03–918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie Publikacja „Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowa- nie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowie- dzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przy- kładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Wstęp ..................................................................................................................7 Ważne definicje ...................................................................................................9 Rozdział 1. Rodzaje ścieków i obowiązki ich wytwórcy .......................................14 1.1. Rodzaje ścieków ...........................................................................................14 Oczyszczanie ścieków ....................................................................................16 1.2. Obowiązki odprowadzającego ścieki ............................................................17 Kanalizacja miejska i zakładowa ...................................................................17 Obowiązki administratora kanalizacji ...........................................................18 Wody powierzchniowe, płynące ....................................................................20 Grunt i ziemia oraz urządzenia wodne ..........................................................21 Kiedy nie wolno odprowadzać ścieków do ziemi ..........................................21 Szamba szczelne, bezodpływowe .................................................................23 Rozdział 2. Pozwolenie wodnoprawne ...............................................................25 2.1. Kiedy jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne ..........................................25 2.2. Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych ..............................................................28 Pozwolenia na inne korzystanie z wód ..........................................................33 2.3. Zapisy i wymogi w pozwoleniu ......................................................................35 2.4. Kiedy pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane ..................................37 2.5. Procedura ubiegania się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ...............39 Na jaki czas może być wydane pozwolenie wodnoprawne ...........................40 Ile to kosztuje ................................................................................................42 Pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego ...........................42 Kiedy organ odmówi wydania pozwolenia ...................................................43 2.6. Jak skonstruować wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ............44 3 Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie 2.7. Co powinien zawierać operat wodnoprawny ................................................45 Operat wodnoprawny – pobór wód ..............................................................49 Operat wodnoprawny – wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych ...............................................................50 Operat wodnoprawny – rolnicze wykorzystanie ścieków ..............................51 2.7. Wygaśnięcie i cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego ..................................52 2.8. Zmiana i przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego ..................................54 Przeniesienie pozwolenia ..............................................................................57 Dwa tryby przeniesienia ................................................................................60 2.9. Kiedy firmy mogą korzystać ze wspólnego pozwolenia wodnoprawnego .....62 Rozdz. 3. Wielkości stężeń zanieczyszczeń i metody podczyszczania ścieków .....66 3.1. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach .......................................66 3.2. Metody podczyszczania ścieków ...................................................................68 Metody mechaniczne podczyszczania ścieków ............................................68 Metody biologiczne podczyszczania ścieków ...............................................69 Metody chemiczne podczyszczania ścieków ................................................69 Odwrócona osmoza i ultrafiltracja ................................................................70 3.3. Dobór metody oczyszczania do rodzaju ścieków ..........................................70 3.4. Monitoring i pomiary ...................................................................................73 Monitoring ścieków bytowych .....................................................................74 Monitoring ścieków przemysłowych ............................................................75 Monitoring wód opadowych lub roztopowych .............................................78 Metody wykonywania badań ........................................................................79 Laboratorium akredytowane .........................................................................80 Rozdział 4. Umowa z odbiorcą ścieków ...............................................................81 4.1. Warunki umowy ...........................................................................................81 Najpierw wniosek, potem umowa ...............................................................82 Ilość i jakość oraz warunki świadczonych usług ............................................82 Sposób i terminy wzajemnych rozliczeń ........................................................83 Procedury i warunki kontroli ........................................................................85 Ustalenia zawarte w zezwoleniu na odbiór ścieków .....................................85 Na jaki okres zawieramy umowę ..................................................................85 Zmiana warunków ........................................................................................86 Zerwanie umowy ..........................................................................................86 Odcięcie odbiornika ścieków ........................................................................86 4 Spis treści Czego nie można wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych .......................87 4.2. Czy przedsiębiorstwo wodociągowe może ustalać dodatkowe opłaty za przekroczone stężenie zanieczyszczeń w ściekach ........................................88 4.3. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – opłaty .............................................89 Kto ponosi koszty przyłączenia ......................................................................90 Dodatkowy odcinek sieci ...............................................................................91 Zła interpretacja gmin ...................................................................................91 Niewłaściwie wykonane urządzenie kanalizacyjne .......................................92 Opłaty adiacenckie ........................................................................................93 Rozdział 5. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji ...................95 Obowiązki wprowadzającego ścieki do urządzeń kanalizacyjnych ...............98 Warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych .........................................................................99 Pozwolenie wodnoprawne ..........................................................................112 ROZDZIAŁ 6. ODPADY PŁYNNE CZY ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE – JAK TO ROZRÓŻNIĆ .............................................................................................114 Klasyfikacja i zagospodarowanie odpadów płynnych ..................................114 ROZDZIAŁ 7. JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE .......117 Do czego można stosować komunalne osady ściekowe ..............................117 Czy potrzebne jest zezwolenie ....................................................................118 W jakiej formie stosuje się komunalne osady ściekowe ..............................119 Zasada bliskości ...........................................................................................119 Gdzie nie można stosować komunalnych osadów ściekowych ...................120 Jakie warunki musimy spełnić, aby stosować komunalne osady ściekowe............................................................................................121 Obowiązki wytwórcy komunalnych osadów ściekowych ............................125 Obowiązki władającego powierzchnią ziemi ...............................................126 Badania komunalnych osadów ściekowych .................................................126 Badania gleby ..............................................................................................128 Dopuszczalne dawki komunalnych osadów ściekowych..............................130 Ewidencja komunalnych osadów ściekowych .............................................132 Odzysk osadów ściekowych w procesie R10 ...............................................132 ROZDZIAŁ 8. KIEDY TRZEBA UIŚCIĆ OPŁATĘ ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ..............................................................................................136 5 Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie Termin uiszczania podwyższonych opłat za zrzuty ścieków został odroczony do 2018 roku ..............................................................................139 ROZDZIAŁ 9. DO PRZEWOŻENIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH NIE ZAWSZE JEST POTRZEBNE ZEZWOLENIE .....................................................140 ROZDZIAŁ 10. KONSEKWENCJE ŁAMANIA PRZEPISÓW .....................................142 Sankcje za brak pozwolenia lub przekroczenie uprawnień ..........................143 Uwaga na błędy ...........................................................................................145 ROZDZIAŁ 12. PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE WODNYM .............................146 Kto wyda zgodę wodnoprawną ...................................................................146 Nowa definicja .............................................................................................147 Szerszy katalog zgłoszeń wodnoprawnych ..................................................148 Ocena wodnoprawna jako novum...............................................................148 Wyższe opłaty za usługi wodne ...................................................................149 ROZDZIAŁ 13. NA DESZCZÓWCE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ ...................................153 Jak wygląda system odzysku wody deszczowej ...........................................154 Zbiornik .......................................................................................................154 Filtry ............................................................................................................155 Pompy .........................................................................................................155 Koszty systemu do odzysku .........................................................................155 Oszczędności ...............................................................................................156 WZORY DOKUMENTÓW ...................................................................................157 Wzór 1. Przykład wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ...........157 Wzór 2. Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych ........................160 PODSTAWA PRAWNA .......................................................................................163 6 WSTĘP Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa trzeba przestrzegać wielu przepi- sów, w tym również przepisów dotyczących ochrony środowiska. Nie ma przedsiębiorstwa, w którym nie byłaby używana woda, oczywiście nie za- wsze wiąże się to stricte z produkcją, ponieważ wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności, ale bez wody nie da się żyć i funkcjonować, więc oprócz przeznaczenia przemysłowego jest ona używana właściwie wszędzie do celów bytowych. Używanie wody z kolei prowadzi do powstawania ście- ków, które muszą być zagospodarowane w sposób zgodny z przepisami. Rodzi to więc wiele obowiązków dla przedsiębiorcy. Obowiązki związane z gospodarką wodno-ściekową mogą być różne w zależności od rodzaju i wielkości zakładu. Ich dokładne określenie nie jest prostą sprawą, bo zarówno ogromna liczba przepisów, które nie zawsze są precyzyjne, a do tego pisane trudnym prawniczym językiem, jak i częste ich zmiany powodują, że przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją ustaw czy rozporządzeń. Dla wszystkich, którzy mają wiele wątpliwości z tym związanych, przygotowaliśmy publikację, która kompleksowo omawia zagadnienie gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie. Z publikacji Czytelnik dowie się m.in., jakie w ogóle ścieki mogą powstawać w przedsiębiorstwach i jak z nimi postępować, kiedy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne, a także jak przygotować wniosek o jego wydanie. Podpowiemy także, jak można zmniejszyć koszty gospodarowania wodą w czasach ciągłych podwyżek. 7 W publikacji znajdują się również informacje na temat planowanych zmian w ustawie Prawo wodne, nad którą wciąż trwają prace. Podpowie- my, co się zmieni i na co powinien się przygotować każdy przedsiębiorca. WAŻNE DEFINICJE Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorca w rozu- mieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanali- zacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – do granicy nieruchomości gruntowej. Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodocią- gową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbro- jeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub który- mi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Substancje priorytetowe – substancje stanowiące zanieczyszczenie chemiczne wód powierzchniowych oraz zagrożenie, które może spowo- dować w szczególności ostrą i chroniczną toksyczność dla organizmów 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: