Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 003255 24074378 na godz. na dobę w sumie
Gospodarowanie odpadami i opakowaniami. Komentarz - ebook/pdf
Gospodarowanie odpadami i opakowaniami. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 434
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-682-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz zawiera omówienie dwóch podstawowych aktów prawnych z dziedziny gospodarowania odpadami i opakowaniami:

- Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

- Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

a także omówienie odpowiedniego prawodastwa unijnego z tego zakresu (przede wszystkim tzw. dyrektywy opakowaniowej).

Wykorzystano przy tym interpretacje rozwiązań dokonane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 1.4.2005 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Gospodarowanie odpadami i opakowaniami – op³aty Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 6 Du¿e Komentarze Becka Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 8 Podrêczniki Prawnicze KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 14 Twoje Prawo KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 15 Wprowadzenie prof. Janusza Borkowskiego Teksty Ustaw Becka KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, POSTÊPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI, PRAWO O POSTÊPOWANIU PRZED S¥DAMI ADMINISTRACYJNYMI, AKTY WYKONAWCZE Edycja S¹dowa PRAWO ADMINISTRACYJNE, Tom I–II Zbiór Przepisów Pod red. Adama £azowskiego PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 2 Repetytoria Becka PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 2 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Pamiêci mojego Ojca Gospodarowanie odpadami i opakowaniami – op³aty Komentarz Bartosz Draniewicz Gospodarowanie odpadami i opakowaniami – op³aty Stan prawny: 1 kwiecieñ 2005 r. Redakcja: Joanna Cybulska © Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 00-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 83–7387–682–0 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI XV Literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ustawa z 11.5.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm.) . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Zakres zastosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Pojêcie opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Wp³yw na inne przepisy. . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Obowi¹zki producenta, importera, dokonu- j¹cego wewn¹trzwspólnotowego nabycia, eksportera i dokonuj¹cego wewn¹trzwspólnotowej dostawy opakowañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Negatywny wp³yw na œrodowisko . . . . . . . . . . Art. 6. Oznakowanie produktów. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Sk³adanie sprawozdañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Obowi¹zki producenta, importera, dokonu- j¹cego wewn¹trzwspólnotowego nabycia, eksportera i dokonuj¹cego wewn¹trzwspólnotowej dostawy pro- duktów w opakowaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Wymogi dotycz¹ce opakowañ . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Obowi¹zki przedsiêbiorców. . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Wysokoœæ kaucji na œrodki niebezpieczne. . . . . Art. 11. Zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci. . . . . . Rozdzia³ 4. Obowi¹zki sprzedawcy i u¿ytkownika pro- duktów w opakowaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Informacje dla u¿ytkownika. . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Opakowania jednorazowe i wielokrotnego u¿ytku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Zwrot opakowañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14a. Zwrot opakowañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Selektywna zbiórka odpadów . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 5 5 8 9 29 33 33 41 57 64 64 65 68 73 74 74 76 78 79 79 VII Spis treœci Art. 16. Kaucja na opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Obowi¹zek zwrotu opakowañ niebezpiecznych . Art. 18. Nadzór Inspekcji Handlowej . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Obowi¹zki organów administracji publicznej. Art. 19. Raport wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Baza danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Przekroczenie dopuszczalnych norm . . . . . . . . Art. 21a. Nieodpowiednie oznakowanie . . . . . . . . . . . . Art. 22. Niedope³nienie obowi¹zku sprawozdania . . . . . Art. 23. Nieustalenie kaucji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Nieprawid³owa sprzeda¿ œrodków niebezpiecznych Art. 25. Niedope³nienie obowi¹zku zwrotu opakowania . Art. 26. Brak informacji w miejscu sprzeda¿y . . . . . . . Art. 27. Nieprzyjmowanie opakowañ wielokrotnego u¿ytku Art. 27a. Niewywi¹zywanie siê z obowi¹zku producenta Art. 28. Nieprowadzenie selektywnej zbiórki . . . . . . . . Art. 29. Wykroczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Przepisy koñcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. Zmiany w innych aktach. . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ustawa z 11.5.2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w za- kresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.) Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Objaœnienia pojêæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Obowi¹zki przedsiêbiorców . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Odzysk, recykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3a. Produkt w opakowaniu wielomateria³owym. . . . Art. 4. Sposoby realizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Organizacja odzysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Kapita³ zak³adowy organizacji . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Statut, rejestr s¹dowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Zachowanie tajemnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Zawiadomienie o rozpoczêciu dzia³alnoœci . . . . . Art. 10. Sprawozdanie roczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Dodatkowa ewidencja. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11a. Rozliczenie w nastêpnych latach . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Op³ata produktowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Op³ata produktowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 80 88 89 90 90 91 92 93 93 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 99 101 101 126 126 144 168 168 179 179 192 193 201 203 205 209 217 227 230 230 Spis treœci Art. 13. Podstawa obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Maksymalna stawka op³aty . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Roczne sprawozdanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Odrêbny rachunek bankowy. . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Zaleg³oœci w op³atach. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Egzekucja op³at. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji Podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Op³ata depozytowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Stawka op³aty depozytowej . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Obowi¹zki sprzedawcy detalicznego . . . . . . . . Art. 22. Sposób magazynowania . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Informacje o zwrocie zu¿ytego akumulatora . . . Rozdzia³ 5. Obowi¹zki organów administracji publicznej. Art. 24. Sprawozdania marsza³ka województwa . . . . . . Art. 25. Doprecyzowanie nomenklatury . . . . . . . . . . . . Art. 26. Nadzór Inspekcji Handlowej . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Zasady gospodarowaania œrodkami pocho- dz¹cymi z op³aty produktowej. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. Wp³ywy z op³at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. Fundusze gromadz¹ce wp³ywy . . . . . . . . . . . . Art. 30. Przeznaczenie œrodków . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Edukacja ekologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Zbieranie i regeneracja odpadów . . . . . . . . . . Art. 34. Odpady z lamp wy³adowczych . . . . . . . . . . . . Art. 34a. Odpady z materia³ów reklamowych . . . . . . . . Art. 35. Sprawozdania wójtów, burmistrzów. . . . . . . . . Art. 36. Upowa¿nienie ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37. Brak sprawozdañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37a. Brak dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Zaniedbania zwi¹zane z akumulatorami . . . . . . Art. 39. Zaniedbania zwi¹zane z akumulatorami . . . . . . Art. 40. Przepisy o wykroczeniach . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 8. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, prze- pisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Zmiany w innych aktach. . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42. Zmiany w innych aktach. . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. Kapita³ zak³adowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Obowi¹zek zg³aszania produktów . . . . . . . . . . 249 250 257 258 260 263 266 268 268 272 278 279 282 282 283 283 286 286 289 289 290 291 291 291 291 292 293 294 295 297 302 303 304 304 310 310 311 311 312 IX Spis treœci Art. 45. Wy³¹czenie stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 313 III. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z 20.12.1994 r. w sprawie opakowañ i odpadów opakowaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Dyrektywa 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.2.2004 r. zmieniaj¹ca dyrektywê 94/62/WE w sprawie opakowañ i odpadów opakowaniowych . . . . . . . . . . . . . . . V. Propozycje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹cej Dyrektywê 94/62/WE o opakowaniach i odpa- dach opakowaniowych 2004/0045 (COD) . . . . . . . . . . . . . . Za³¹cznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór umowy o przejêcie obowi¹zku odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych i pou¿ytkowych . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 347 381 391 393 403 X Przedmowa Przedmowa Jednym z najpowa¿niejszych zagro¿eñ dla œrodowiska naturalnego jest Przedmowa wzrastaj¹ca iloœæ opakowañ i, co nieuniknione, odpadów opakowaniowych. Badania przeprowadzone przez Europejsk¹ Agencjê Œrodowiska wska- zuj¹, i¿ wzrost ten w okresie od roku 1997 do 2001, dotyczy³ 10 pañstw spoœród 15 ówczesnych cz³onków Unii Europejskiej. Ogólny poziom wzro- stu strumienia odpadów opakowaniowych w tym okresie wyniós³ 7 . Sy- mulacje przeprowadzone w odniesieniu do Unii Europejskiej sk³adaj¹cej siê jeszcze z 15 cz³onków wykaza³y, i¿ wzrost ten mo¿e wynosiæ nawet 18 w okresie od roku 2000 (rok bazowy) do roku 2008, tj. z poziomu 65 milionów ton w roku bazowym – do 77 milionów ton w roku 2008. Przy- czyny takiego stanu rzeczy wi¹zane s¹ z modelem konsumpcji dzisiejszego spo³eczeñstwa, które coraz czêœciej siêga po produkty importowane, jak i ju¿ uprzednio przygotowane. Jednoczeœnie gospodarstwa domowe rozra- staj¹ siê, co implikuje, i¿ generuj¹ one wiêksz¹ iloœæ odpadów. Zjawisko to ma miejsce pomimo, i¿ kraje „starej Unii” osi¹gaj¹ poziomy docelowe od- zysku, a w szczególnoœci recyklingu odpadów opakowaniowych wyzna- czone przez Dyrektywê Parlamentu Europejskiego (dalej w skrócie Parla- ment) i Rady dotycz¹cej opakowañ i odpadów opakowaniowych 94/62/WE (dalej w skrócie Dyrektywa opakowaniowa)1. Oznacza to, i¿ nie s¹ realizo- wane inne cele wyznaczone przez Dyrektywê opakowaniow¹. Jest to pod- stawowy, choæ nie jedyny akt prawa wspólnotowego poœwiêcony gospoda- rowaniu odpadami opakowaniowymi. Przepisy prawa unijnego w intere- suj¹cym nas zakresie zostan¹ przedstawione w dalszej czêœci komentarza. Postanowienia dyrektywy opakowaniowej zosta³y transponowane do polskiego porz¹dku prawnego za poœrednictwem dwóch ustaw: – ustawy z 11.5.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (dalej w skrócie OpakU)2, – ustawy z 11.5.2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie go- spodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej3 (dalej w skrócie ObPrzedU). 1 European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste zosta³a opublikowana w OJ L. 1994.365.10 propozycje nowelizacji zaœ jako Com (2001) 729 final – Official Journal C 103, 30.4.2002. 2 Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm. 3 Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm. XI Przedmowa Ustawy wesz³y w ¿ycie z dniem 1.1.2002 r. Celem ustaw jest przede wszystkim dostosowanie polskich rozwi¹zañ prawnych do tych obowi¹zu- j¹cych w Unii Europejskiej. Cele (zapobieganie wytwarzaniu zanieczysz- czeñ, odzysk i recykling) jakie leg³y o podstaw wprowadzenia tych ustaw, s¹ realizowane za pomoc¹ specyficznych instrumentów prawa ochrony œrodowiska. Chodzi tutaj w szczególnoœci o op³atê produktow¹ i op³atê de- pozytow¹, których wprowadzenie nie jest obligatoryjne na gruncie dyrek- tywy opakowaniowej. Dyrektywa bowiem, zgodnie ze swoj¹ natur¹, wi¹¿e co do celów jej adresatów, pozostawiaj¹c wybór œrodków ich realizacji adresatom. Dzia³ania polskiego ustawodawcy nale¿y jednak postrzegaæ zgodnie z intencj¹ wyra¿on¹ tak¿e w uzasadnieniu do rz¹dowego projektu ObPrzedU jako zapowiedŸ pod¹¿ania drog¹ „zielonej reformy podatko- wej”. Jest ona oparta na instrumentach ekonomicznych ochrony œrodowi- ska. Ich szczególne znaczenie zosta³o potwierdzone Decyzj¹ 2179/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.9.1998 r. w sprawie przegl¹du stanu Pi¹tego programu dzia³ania1,2. Priorytety zawarte w pi¹tym programie zo- sta³y podtrzymane równie¿ w Szóstym programie dzia³ania Wspólnoty w dziedzinie ochrony œrodowiska, obejmuj¹cym lata 2001–2010. Nosi on nazwê „Nasza Przysz³oœæ, Nasz Wybór”3. Istot¹ „zielonej reformy podat- kowej” jest wprowadzanie podatków i op³at ekologicznych, które stopnio- wo maj¹ zastêpowaæ opodatkowanie tej czêœci ludzkiej aktywnoœci, która tworzy wartoœæ dodan¹, a wiêc przede wszystkim pracy, ale i oszczêdza- nia, inwestowania co per saldo ma sprawiæ, i¿ przychody z tego pierwsze- go Ÿród³a zrównowa¿¹ te z drugiego. Jako kluczowy argument wskazuje siê osi¹gniêcie efektu podwójnej dywidendy, tj. osi¹gniêcie efektu ekolo- gicznego (poprzez zmniejszenia uci¹¿liwoœci dla œrodowiska), przy jedno- czesnym uzyskaniu skutku spo³ecznego, np. polegaj¹cego na zwiêkszeniu zatrudnienia, a to dziêki zmniejszeniu opodatkowania pracy lub zmniejsze- 1 Decision No 2179/98/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 1998 on the review of the European Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development, Towards sustainability opublikowany w OJ L 275, 10.10.1998, p. 1. 2 Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators containing certain dangerous substances, OJ L 78, 26.3.1991, p. 38. Directive as amended by Commission Directive 98/101/EC (OJ L 1, 5.1.1999, p. 1). 3 Zobacz: Communication from the Commission to the Council, The European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the sixth environmen- tal action programmee of European Community Environment 2010: Our future, our choice COM (2001) 31 final, 2001/0029 (COD). Opis programu wraz z literatur¹ Ÿród³ow¹ znajduje siê miê- dzy innymi w opracowaniach: „Nowe regulacje ochrony œrodowiska w Polsce – dostosowanie do wymagañ Unii Europejskiej” red. J. Jendroœka, Wroc³aw 2001, str. 30–34; Ochrona œrodowiska w dzia³alnoœci gospodarczej, J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2003, str. 49–52. XII Przedmowa niu socjalnych kosztów pracy po stronie pracodawcy1. Niestety op³ata de- pozytowa w swym obecnym kszta³cie, jakkolwiek maj¹ca walor bodŸcowy, zachêcaj¹cy do zachowañ proekologicznych, nie mo¿e stanowiæ elementu tej¿e reformy. Aby siê w ni¹ wkomponowaæ prócz poprawienia ewident- nych b³êdów konstrukcyjnych, powinna dodatkowo zostaæ przekszta³cona w op³atê ³¹cz¹c¹ cechy op³aty produktowej i depozytowej, co zostanie wy- jaœnione w uwagach zawartych w Komentarzu. Komentarz zosta³ podzielony na piêæ czêœci. Dwie pierwsze zawieraj¹ komentarze do dwóch wspomnianych przeze mnie ustaw, trzecia, czwarta i pi¹ta, z racji tego, i¿ Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej – krótkie omówienie prawodawstwa unijnego. Obowi¹zywanie komentowanych ustaw wzbudza³o wiele kontrowersji wœród praktyków, w szczególnoœci co do prawnopodatkowej oceny op³aty produktowej (czy stanowi ona koszt uzyskania przychodu), która nale¿y do szerokiej kategorii danin publicznoprawnych. Przeciêcie dyskusji nast¹pi³o dopiero wraz z nowelizacj¹ ustaw podatkowych, choæ w „krêgach ustawo- dawczych” pojawiaj¹ siê pogl¹dy o koniecznoœci uznawania tego rodzaju daniny publicznoprawnej jako sankcji za nieprzestrzeganie wymagañ w za- kresie ochrony œrodowiska, co by uniemo¿liwia³o uznawanie op³aty produk- towej jako kosztu uzyskania przychodu, dlatego kilka uwag w komentarzu zosta³o poczynionych na temat charakteru prawnego op³aty produktowej. Nie s¹ to jedyne w¹tpliwoœci dotycz¹ce aspektów podatkowych funkcjo- nowania ustaw bêd¹cych przedmiotem niniejszego komentarza, dlatego poœwiêcono im szczególn¹ uwagê w opracowaniu. W komentarzu zosta³y przywo³ane interpretacje poszczególnych roz- wi¹zañ zawartych w komentowanych ustawach, dokonane przez Minister- stwo Ochrony Œrodowiska, które wywo³uj¹ szczególne problemy wœród adresatów zawartych w nich norm prawnych. Ponadto w opracowaniu wykorzystane zosta³o orzecznictwo Europej- skiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci dotycz¹ce dyrektywy opakowaniowej, jako maj¹ce znaczenie równie¿ przy wyk³adni ustawodawstwa polskiego, skoro zarówno OpakU i ObPrzedU zawieraj¹ niemal literalne powielenia postanowieñ dyrektywy opakowaniowej, szczególnie dotycz¹ce podstawo- wych definicji. W ten sposób zosta³y wyjaœnione zakresy znaczeniowe nazw „opakowañ” i „recyklingu”, a wiêc pojêæ, które stanowi¹ osnowê rzeczonych regulacji. Warszawa, styczeñ 2005 r. Bartosz Draniewicz 1 W. Sadulski, Ekologiczna Reforma Podatkowa jako narzêdzie wdra¿ania ekorozwoju w Eu- ropie i Polsce, Ekoprofit Nr 1(65) z 2003 r., str. 48–49. XIII Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Akty prawne Dyrektywa odpadowa . . . . . . . . . Dyrektywa Rady 75/442/EWG z 15.7.1975 r. w spra- wie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa – Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste) znowelizowana dyrektywami Rady: 91/156/EWG i 91/692/EWG oraz decyzj¹ Komisji 96/350/WE (tekst pierwotny: Dz.U. WE L 194 25.07.1975 p. 39 – Coun- cil Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste) Dyrektywa opakowaniowa . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (dalej w skró- cie Parlament) i Rady dotycz¹ca opakowañ i odpa- dów opakowaniowych 94/62/WE European Parlia- ment and Council Directive 94/62/WE of 20 Decem- ber 1994 on packaging and packaging waste zosta³a opublikowana w Dz.U. WE L. 1994.365.10 – nowe- lizacje omówiono w Komentarzu KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPSW. . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postêpowania w spra- wach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) nowelizacja ObPrzedU. . . . . . . . . rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obo- wi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowa- nia niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (druk sejmowy z 20.8.2004 r., Nr 3211) ObPrzedU nowelizacja. . . . . . . . ustawa z 21.1.2005 r. o zmianie ustawy o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektó- rymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (Dz.U. Nr 33, poz. 291) XV Wykaz skrótów ObPrzedU. . . . . . . . . ustawa z 11.5.2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbior- ców w zakresie gospodarowania niektórymi odpada- mi oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.) OpakU . . . . . . . . . . . ustawa z 11.5.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Prawo celne . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) PrOchrŒrodU . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Ustawa czyszcz¹ca . . ustawa z 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78). Ustawa czyszcz¹ca wesz³a w ¿ycie 7.2.2003 r. Ustawa wprowadzaj¹ca. . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Pra- wo ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) Wspólnotowy Kodeks Celny . . . . . . rozp. Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. usta- nawiaj¹ce Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r.) 2. Organy orzekaj¹ce NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN(7) . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów 3. Czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw M.P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski Dz.U. WE . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich (Dz.U.) Sk³ada siê z dwóch powi¹zanych tematycznie serii (L, czyli legislacja, oraz C – informacje i og³oszenia), a tak¿e Dodatek (S – przetargi publiczne) Dz.U. EU . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej (zast¹pi³ Dz.U.WE) 4. Inne art. lit. . . . . . . . . . . . . . . artyku³ . . . . . . . . . . . . . . litera XVI m.in. . . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi nast. . . . . . . . . . . . . . nastêpne Nb. . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy np. . . . . . . . . . . . . . . na przyk³ad orz. . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. publ. . . . . . . . . . . . . . publikacja r. . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . redakcja rozp. . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie str. tekst jedn. tj. tzn. . . . . . . . . . . . . . . to znaczy ust. . . . . . . . . . . . . . . ustêp wyd. . . . . . . . . . . . . . wydanie wprow. . . . . . . . . . . . wprowadzenie ze zm. . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . . . to jest . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . . tekst jednolity Wykaz skrótów XVII Literatura Analiza i ocena funkcjonowania systemu op³at produktowych i depozyto- Literatura Literatura wych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji w tym zakresie, weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz sta- wek op³at produktowych. Kierownik tematu J. Famielec, Kraków 2003. M. Bar, M. Bojarski, M. Duczmal, M. Górski, J. Jerzmañski, Ustawa z 21.4.2001 r. o odpadach. Komentarz, Wroc³aw 2002. M. Bernat, P. Wnorowski, Podatkowe aspekty procesów odzysku i recy- klingu, Monitor Podatkowy z 2002 r., Nr 5. Z. Brodecki, M. Dereziñska, Prawo integracji europejskiej. Zarys wyk³adu z wyborem Ÿróde³, Sopot 1999. B. Brzeziñski, W. Morawski, Op³aty za gospodarcze korzystanie ze œrodo- wiska a przepisy ordynacji podatkowej, Kwartalnik Prawa Podatkowe- go, Nr 3–4/1999. J. Ciechanowicz-MacLean, Finansowanie i obci¹¿anie dzia³alnoœci gospo- darczej zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska, [w:] Ksiêga Pami¹tkowa Pro- fesora Ryszarda Paczuskiego, Bydgoszcz–Toruñ 2004. J. Ciechanowicz-MacLean, Ochrona œrodowiska w dzia³alnoœci gospodar- czej, Warszawa 2003. B. Clementz, Praktyka prawa ochrony œrodowiska w Polsce w kontekœcie przyst¹pienia do Unii Europejskiej, Radca Prawny 5/2004. J. Dobosz, [w:] Zapis stenograficzny (980) z 76 posiedzenia Komisji Ochrony Œrodowiska z 4.6.2004 r. B. Draniewicz, Opakowania – nowe definicje – Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowañ i odpadów opakowaniowych i jej transpozycja do ustawodawstwa polskiego, [w:] Odpady i Œrodowisko Nr 2(26)2004, str. 38–50. B. Draniewicz, Op³ata produktowa – uwagi na tle unormowañ europej- skich, Odpady i Œrodowisko Nr 6(26)2003. B. Draniewicz, Dyrektywa 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹ca Dyrektywê 94/62/WE w sprawie opakowañ i odpadów opa- kowaniowych, Ochrona Œrodowiska. Prawo i Polityka, Nr 1(35)2004. B. Draniewicz, Umowa o przejêcie obowi¹zku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou¿ytkowych, [w:] Monitor Prawniczy, Nr 13/2004, str. 622–628. B. Draniewicz, Przywilej przy rocznym rozliczeniu. Gazeta Prawna z 26.3.2004 r. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gospodarowanie odpadami i opakowaniami. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: