Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01855 012471 23559340 na godz. na dobę w sumie
Gra na gitarze. Patrz i ucz się! - ebook/pdf
Gra na gitarze. Patrz i ucz się! - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9371-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zabawa z gitarą -- nuta po nucie, zdjęcie po zdjęciu

Instrument dźwięczny, wdzięczny i mobilny

Gitara to instrument uniwersalny i niewrażliwy na podziały klasowe. Słychać go w salach koncertowych, przy ognisku, na rockowych festiwalach. Nieważne, że znasz zaledwie kilka chwytów -- to wystarczy, by założyć własną kapelę. Przy odrobinie cierpliwości jesteś w stanie osiągnąć mistrzostwo. Proponujemy Ci wyjątkowy kurs dla wzrokowców. Jeśli chcesz mieć pewność, że wykonujesz wszystkie polecenia jak należy, a także, że poprawnie układasz palce, szczególnie docenisz wartość tego wizualnego szkolenia. Z pewnością nauczysz się wszystkiego znacznie szybciej, patrząc na zdjęcia, niż tylko czytając opisy, a poza tym tak zdobyta wiedza lepiej zapadnie Ci w pamięć.

Zacznij naukę od najprostszych akordów i technik gry. Powoli Twoje ambicje będą rosły i rozwiniesz swoje umiejętności, poznając akordy zawieszone, pochody basowe, technikę hammer-on oraz akordy barowe. Już wkrótce z łatwością będziesz w stanie zagrać dowolny utwór muzyczny. Zamieszczone na końcu diagramy akordów i skale będą służyć jako szybka ściąga, przydatna jeszcze długo po tym, jak opanujesz podstawy.

Naukę czas zacząć

Dodatki: Akordy, skale, galeria gitar

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gra na gitarze. Patrz i ucz się! Autor: Charles Kim T³umaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-246-2048-7 Tytu³ orygina³u: Teach Yourself VISUALLY Guitar Format: 180x235, stron: 304 Zabawa z gitar¹ — nuta po nucie, zdjêcie po zdjêciu • Naucz siê podstawowych chwytów i mistrzowskich trików • Poznaj ca³¹ prawdê o gitarze akustycznej i elektrycznej • Rozwijaj swoj¹ pasjê i dopieszczaj talent Instrument dŸwiêczny, wdziêczny i mobilny Gitara to instrument uniwersalny i niewra¿liwy na podzia³y klasowe. S³ychaæ go w salach koncertowych, przy ognisku, na rockowych festiwalach. Niewa¿ne, ¿e znasz zaledwie kilka chwytów — to wystarczy, by za³o¿yæ w³asn¹ kapelê. Przy odrobinie cierpliwoœci jesteœ w stanie osi¹gn¹æ mistrzostwo. Proponujemy Ci wyj¹tkowy kurs dla wzrokowców. Jeœli chcesz mieæ pewnoœæ, ¿e wykonujesz wszystkie polecenia ak nale¿y, a tak¿e, ¿e poprawnie uk³adasz palce, szczególnie docenisz wartoœæ tego wizualnego szkolenia. Z pewnoœci¹ nauczysz siê wszystkiego znacznie szybciej, patrz¹c na zdjêcia, ni¿ tylko czytaj¹c opisy, a poza tym tak zdobyta wiedza lepiej zapadnie Ci w pamiêæ. Zacznij naukê od najprostszych akordów i technik gry. Powoli Twoje ambicje bêd¹ ros³y i rozwiniesz swoje umiejêtnoœci, poznaj¹c akordy zawieszone, pochody basowe, technikê hammer-on oraz akordy barowe. Ju¿ wkrótce z ³atwoœci¹ bêdziesz w stanie zagraæ dowolny utwór muzyczny. Zamieszczone na koñcu diagramy akordów i skale bêd¹ s³u¿yæ jako szybka œci¹ga, przydatna jeszcze d³ugo po tym, jak opanujesz podstawy. Naukê czas zacz¹æ • Strojenie gitary, w³aœciwa pozycja cia³a, rêki oraz palców. • Granie palcami lub piórkiem oraz techniki zaawansowane. • Czytanie nazw akordów, tabulatur i opracowañ piosenek. • Kupowanie gitary akustycznej, elektrycznej oraz strun. • Wprowadzenie do solówek oraz improwizacji. Dodatki: Akordy, skale, galeria gitar Spis treści rozdział1 Wprowadzenie do nauki gry na gitarze 16 Uniwersalność gitary 18 Raz, dwa, wszystko gra 19 Wyznacz sobie cele 20 rozdział2 Z czego składa się gitara 22 Budowa gitary akustycznej 24 Budowa gitary elektrycznej 25 Główka i klucze 26 Gryf 27 Korpus 29 Mostek 31 Rodzaje strun 33 Elementy typowe dla gitary elektrycznej 34 rozdział3 Strojenie gitary 38 Standardowy strój gitary 40 Strojenie za pomocą stroika elektronicznego 41 Strojenie względne 46 rozdział4 Przyjmij właściwą pozycję 50 Pozycja siedząca 52 Pozycja stojąca 58 Pozycja ręki naciskającej progi 63 Jak uniknąć problemów z naciskaniem progów 65 Pozycja ręki uderzającej struny 66 rozdział5 Pierwsze akordy 68 Jak odczytywać diagramy akordów 70 Akord D 72 Akord A7 74 Akord G 75 rozdział6 Jak zmieniać akordy 76 Ekonomia ruchu 78 Zmiana akordów, które mają wspólne palcowanie 80 Zmiana akordów, w których palce pozostają na tym samym progu 81 Zmiana akordów, w których palce pozostają na tej samej strunie 82 Zmiana akordów, które nie mają wspólnego palcowania 84 rozdział7 Techniki grania palcami lub piórkiem 86 Zacznijmy od kciuka 88 Gra piórkiem 90 Gra palcami 92 rozdział8 Gitara rytmiczna 94 Podstawy tempa 96 Podstawy tempa 4/4 97 Schematy bicia w tempie 4/4 98 Schematy bicia w tempie 3/4 101 rozdział9 Pozostałe otwarte akordy 102 Akordy A 104 Akord H7 109 Akordy C 110 Akordy D 113 Akordy E 114 Akordy F 120 Akordy G 122 (cid:57) (cid:36) (cid:48) (cid:48) (cid:18) (cid:19) (cid:20) rozdział10 Jak czytać nazwy akordów, tabulatury i opracowania piosenek 124 Pięć popularnych rodzajów akordów i sposób ich oznaczania 126 Jak odczytywać tabulaturę 130 Jak zagrać piosenkę na podstawie opracowania 132 Jeszcze o grze palcami 138 Schematy gry palcami, których możesz się nauczyć 139 Pierwsza struna E Druga struna H Trzecia struna G Czwarta struna D Piąta struna A Szósta struna E 2 3 2 0 rozdział11 Akordy zawieszone i pochody basowe 144 Akordy zawieszone 146 Palcowanie zawieszonych akordów 149 Pochody basowe 164 Inne pochody basowe w gamie G-dur 166 rozdział12 Kapodaster i akordy barowe 168 Jak używać kapodastra 170 Technika gry akordami barowymi 175 Twój pierwszy akord barowy: F 177 Akordy barowe oparte na F: F7, f i f7 180 Przemieszczanie się w górę i w dół gryfu 182 rozdział13 Progresja akordów 188 Jak rozszyfrować tonację utworu 190 Rzymskie cyfry jako oznaczenie tonacji durowych lub molowych 192 Popularne progresje akordów 196 rozdział14 Wprowadzenie do solówek i improwizacji 198 Skala pentatoniczna 200 Komponowanie prostych melodii 205 8. próg C F H Es G C Fis/Ges G C F Es Fis/Ges H Es Skala bluesowa w C-moll rozdział15 Techniki zaawansowane 208 Slide 210 Pull-off i hammer-on 213 Wibrato i podciąganie strun 222 rozdział16 Kupujemy i dbamy o gitarę 226 Kupujemy pierwszą gitarę akustyczną 228 Kupujemy pierwszą gitarę elektryczną 232 Kupujemy pierwszy wzmacniacz 234 Jak dbać o struny: czynności konserwacyjne 236 Jak wymienić struny w gitarze 238 Pręt napinający 242 Możliwości ustawienia brzmienia w gitarze elektrycznej 243 Jak dbać o właściwą wilgotność 244 Inne czynności konserwacyjne 245 rozdział17 Możliwości brzmieniowe gitary elektrycznej 246 Potencjometry i przełączniki na korpusie gitary 248 Potencjometry i przełączniki na wzmacniaczu 250 Kostki efektowe 252 rozdział18 Co dalej? 254 Prywatne lekcje 256 Dlaczego warto uczyć się teorii muzyki 257 Ucz się od innych gitarzystów 258 Kilka porad na zakończenie 259 Dodatek A Dodatek B Dodatek C Skorowidz 260 266 284 295 rozdział 5 Pierwsze akordy Kiedy nauczysz się odczytywać diagramy akordów, będziesz mógł zagrać każdy akord, jaki będzie Ci potrzebny. Na początek pokażę Ci akordy zbudowane na I, IV i V stopniu gamy D-dur, czyli D, G i A7 . Akordy zbudowane na I, IV i V stopniu gamy są najłatwiejsze do zagrania w każdej tonacji. Więcej na ten temat znajdziesz w późniejszych rozdziałach. Teraz natomiast zobaczysz, jak odczytywać diagramy akordów, oraz dowiesz się, którymi palcami powinieneś naciskać poszczególne progi w trzech pokazanych przeze mnie akordach. Jak odczytywać diagramy akordów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Akord D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Akord A7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Akord G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Jak odczytywać diagramy akordów Diagram akordu przedstawia gryf gitary. Pokazuje, których palców powinieneś użyć, gdzie je umieścić oraz które struny uderzyć. Wystarczy, że opanujesz podstawy, a będziesz mógł się nauczyć dowolnego akordu. Ta drobna umiejętność sprawi, że za pomoca diagramu będziesz w stanie rozszyfrować każdy akord. 4. struna (D) 3. struna (G) 5. struna (A) 2. struna (H) 6. struna (niskie E) X X X X O O 1. struna (wysokie E) Siodełko 1. próg 2. próg 3. próg 4. próg 1 2 3 O = otwarta struna X = ta struna nie gra Trzeci palec Pierwszy palec Drugi palec STRUNA WySOKIeGO e Prawa linia diagramu odnosi się do struny wysokiego E, nazy- wanej także pierwszą struną To ta, która jest najcieńsza STRUNA NISKIeGO e Lewa linia odnosi się do struny niskiego E (lub szóstej) To ta, która jest najgrubsza WSZySTKIe STRUNy Pionowe linie oznaczają ko- lejno (od lewej do prawej) struny niskiego E, A, D, G, H i wysokiego E lINIe POZIOMe Najwyższa pozioma linia oznacza siodełko gitary Linia znajdująca się dokładnie pod nią odnosi się do pierw- szego progu Kolejne linie oznaczają dalsze progi (drugi, trzeci i czwarty) To jest pod- stawowa struktura gryfu, wy- korzystywana we wszystkich diagramach akordów 70 Pierwsze akordy Pierwsze akordy rozdział5 rozdział5 X I O Jeśli powyżej danej struny zobaczysz znaczek „X”, nie uderzaj jej Natomiast „O”oznacza otwartą strunę, czyli taką, którą uderzasz, ale nie naciskasz jej żadnym palcem KROPKI I CyfRy Każda kropka na gryfie oznacza, że powinieneś przycisnąć daną strunę na wskazanym progu Cyfra znajdująca się w środku podpowie Ci, którego palca użyć — 1 (wskazującego), 2 (środkowego), 3 (serdecznego) lub 4 (małego) WSKAZÓWKA Poniżej znajdziesz dwie metody, które pomogą Ci nauczyć się grać po- szczególne akordy (dokładniej pokażę to na następnych stronach): 1. Pierwsza metoda — najpierw umieść palec wskazujący, a potem następne 2. Druga metoda — najpierw umieść palec, który ma przebyć najdłuższą drogę, a potem resztę W zależności od akordu czasem szybsza będzie pierwsza metoda, a czasem druga 71 Akord D Oto diagram akordu D. Przede wszystkim zwróć uwagę na „X” znajdujący się nad niskim E (szóstą struną) oraz A (piątą struną). To oznacza, że żadnej z tych strun nie będziesz uderzał. Następnie zwróć uwagę na „O” nad struną D (czwartą). To oznacza, że tę strunę będziesz uderzał, ale nie musisz jej w żadnym miejscu przyciskać. D X X O 1 2 3 Którymi palcami chwycić akord D Teraz musisz umieścić trzy palce na gryfie, analogicznie do trzech kropek na diagramie Na strunie G kropka znajduje się na drugim progu Ponieważ znajduje się w niej cyfra „1”, umieść w tym miejscu koniec palca wskazującego, dokładnie za drugim progiem Na strunie wysokiego E kropka także znajduje się na drugim progu Ponieważ widnieje w niej cyfra „2”, umieść w tym miejscu palec środkowy, dokładnie za drugim progiem 72 Pierwsze akordy rozdział5 Na strunie H kropka znajduje się na trzecim progu Ponieważ widnieje w niej cyfra „3”, umieść w tym miejscu palec ser- deczny, dokładnie za trzecim progiem Właśnie chwyciłeś akord D! Teraz po prostu uderz cztery dolne struny Pamiętaj, że nie grasz niskiego E oraz A WSKAZÓWKA Pamiętaj, żeby naciskać struny dokładnie za odpowiednim progiem Na początku może Ci to sprawiać pewne trudności, ale układaj palce najlepiej, jak potrafisz 73 Akord A7 Teraz to samo zrobimy z akordem A7. Aby go zagrać, potrzebujesz tylko dwóch palców. Nie uderzasz niskiego E (zwróć uwagę na „X” nad pierwszą struną z lewej) i nie musisz naciskać strun A, G i wysokiego E (nad piątą, trzecią i pierwszą struną znajdują się znaczki „O”). X O A7 O O 1 2 Którymi palcami chwycić akord A7 Na strunie D (czwartej) kropka znajduje się na drugim progu Ponieważ widnieje w niej cyfra „1”, umieść w tym miejscu palec wskazujący, dokładnie za drugim progiem Na strunie H (drugiej) kropka także znajduje się na drugim progu Ponieważ widnieje w niej cyfra „2”, umieść w tym miejscu palec środkowy, dokładnie za drugim progiem Właśnie chwyciłeś akord A7! Teraz po prostu uderz pięć dolnych strun Pamiętaj, że nie grasz struny niskiego E (szóstej) 74 Akord G Teraz zagrajmy akord G. Przyjrzyj się zamieszczonemu obok diagramowi i spróbuj go rozszyfrować, a następnie sprawdź poniżej, czy zrobiłeś to poprawnie. Pierwsze akordy rozdział5 G O O O 1 2 3 Którymi palcami chwycić akord G Akord G gramy na wszystkich sześciu strunach, ponieważ na jego diagramie nie ma żadnego „X” Nie naciskasz strun D, G i H, ponieważ znajdują się nad nimi znaczki „O” Najpierw umieść palec wskazujący na drugim progu piątej struny a b Następnie przyciśnij szóstą strunę (niskie E) na trzecim progu palcem środkowym (a) Na koniec przyciśnij pierwszą strunę na trzecim progu palcem serdecznym (b) 75
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gra na gitarze. Patrz i ucz się!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: