Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 005335 20484208 na godz. na dobę w sumie
Gramatyka angielska dla bystrzaków - ebook/pdf
Gramatyka angielska dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 312
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7630-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Demaskujemy gramatykę -- czysta wiedza, bez tajemnic

Przyjemne z pożytecznym
Nie taka gramatyka straszna, jak ją malują. Co więcej, jej nauka może być całkiem przyjemna, jeśli tylko trafimy na świetnego wykładowcę albo doskonale opracowany podręcznik, który w sposób przystępny wyjaśni nam jej zasady. Jeśli szukasz takiej właśnie książki, Gramatyka angielska dla bystrzaków na pewno nie sprawi Ci zawodu.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podręcznik napisany przez wybitnych lingwistów, przeznaczony dla osób, które chcą doskonalić swój angielski. Stanie się on znakomitym uzupełnieniem każdego kursu językowego. Docenisz go również, jeśli uczysz się języka samodzielnie lub przygotowujesz do egzaminów. Zamiast suchych regułek proponujemy Ci praktyczną wiedzę ready to use! Zdradzimy ci także sztuczki i strategie, które pomogą w podjęciu odpowiednich decyzji, gdy będziesz musiał stawić czoła trudnym gramatycznym dylematom.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 sposobów na poprawienie umiejętności korekty własnych tekstów oraz 10 sposobów na poprawę gramatyki

ŚCIĄGA:
Wskazówki dotyczące zaimków
Podpowiedzi odnośnie czasów
Porady w kwestii znaków interpunkcyjnych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gramatyka angielska dla bystrzaków Autor: Lesley J. Ward, Geraldine Woods T³umaczenie: Marcin Kowalczyk ISBN: 978-83-246-1983-2 Tytu³ orygina³u: English Grammar for Dummies Format: 180x235, stron: 312 Demaskujemy gramatykê — czysta wiedza, bez tajemnic Przyjemne z po¿ytecznym Nie taka gramatyka straszna, jak j¹ maluj¹. Co wiêcej, jej nauka mo¿e byæ ca³kiem przyjemna, jeœli tylko trafimy na œwietnego wyk³adowcê albo doskonale opracowany podrêcznik, który w sposób przystêpny wyjaœni nam jej zasady. Jeœli szukasz takiej w³aœnie ksi¹¿ki, Gramatyka angielska dla bystrzaków na pewno nie sprawi Ci zawodu. Przygotowaliœmy dla Ciebie podrêcznik napisany przez wybitnych lingwistów, przeznaczony dla osób, które chc¹ doskonaliæ swój angielski. Stanie siê on znakomitym uzupe³nieniem ka¿dego kursu jêzykowego. Docenisz go równie¿, jeœli uczysz siê jêzyka samodzielnie lub przygotowujesz do egzaminów. Zamiast suchych regu³ek proponujemy Ci praktyczn¹ wiedzê ready to use! Zdradzimy ci tak¿e sztuczki i strategie, które pomog¹ w podjêciu odpowiednich decyzji, gdy bêdziesz musia³ stawiæ czo³a trudnym gramatycznym dylematom. • Czêœci mowy i zdania oraz jêzyk formalny, nieformalny, slangowy. • Unikanie typowych b³êdów, m.in. w zakresie spójników, przedimków, przys³ówków i przyimków. • W³aœciwe u¿ywanie czasów, mowy zale¿nej, strony biernej oraz zaimki od kuchni. • Gramatyka w akcji, czyli jak wykorzystaæ w praktyce zdobyt¹ wiedzê — æwiczenia. • Zaawansowane zagadnienia gramatyczne — zasady, których nie znaj¹ nawet niektórzy nauczyciele. Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 sposobów na poprawienie umiejêtnoœci korekty w³asnych tekstów oraz 10 sposobów na poprawê gramatyki ŒCI¥GA: Wskazówki dotycz¹ce zaimków Podpowiedzi odnoœnie czasów Porady w kwestii znaków interpunkcyjnych Spis treści O autorach .............................................................................................................................. 13 Podziękowania od autorów ..................................................................................................... 15 Wprowadzenie ......................................................................................................................... 17 O książce .....................................................................................................................................................17 Jak korzystać z książki ....................................................................................................................................17 Czego nie czytać ...........................................................................................................................................18 Naiwne założenia ..........................................................................................................................................18 Jak podzielona jest książka .............................................................................................................................19 Część I: Części mowy i części zdania ..........................................................................................................19 Część II: Jak unikać typowych błędów ........................................................................................................19 Część III: Mnóstwo mechaniki ...................................................................................................................19 Część IV: Polerowanie bez wosku — pozostałe zagadnienia gramatyczne ....................................................19 Część V: Zaawansowane zagadnienia gramatyczne — zasady, których nie znają nawet wszyscy nauczyciele ....20 Część VI: Dekalogi ..................................................................................................................................20 Ikony użyte w książce ....................................................................................................................................20 Co dalej .......................................................................................................................................................21 Część I: Części mowy i części zdania .................................23 Rozdział 1: Mówię po angielsku. Po co więc miałbym się uczyć gramatyki? ......................... 25 Łatwiejsze życie dzięki dobrej gramatyce .........................................................................................................26 Ale której gramatyki masz się uczyć? ..............................................................................................................26 Trzy warianty języka angielskiego ...................................................................................................................27 Wanna get something to eat? Rozmowa z przyjaciółmi ................................................................................27 Do you feel like getting a sandwich? Angielski konwersacyjny ......................................................................28 Will you accompany me to the dining room? Formalny angielski ..................................................................29 Właściwy język we właściwym czasie ..............................................................................................................29 Rozdział 2: Czasowniki: zasadnicza część zdania ................................................................... 31 Czasowniki łączące: wielki znak równości ........................................................................................................31 Inne czasowniki łączące .............................................................................................................................33 Czasowniki opisujące doznania zmysłowe ...................................................................................................33 Prawidłowe dopełnianie zdań z czasownikami łączącymi ..................................................................................35 Właściwy zaimek we właściwym miejscu .........................................................................................................36 Światła! Kamera! I akcja! ..............................................................................................................................38 6 Gramatyka angielska dla bystrzaków Jak odróżniać czasowniki ...............................................................................................................................38 Zadaj pytanie: jak znaleźć czasownik .............................................................................................................39 To be or not to be: bezokoliczniki ...................................................................................................................40 Rozdział 3: Rozluźnij się! Czas czasownika ............................................................................. 43 Upraszczamy sprawy: czasy proste .................................................................................................................44 Czas teraźniejszy (present) ........................................................................................................................44 Czas przeszły (past) ..................................................................................................................................44 Czas przyszły ...........................................................................................................................................46 Prawidłowe stosowanie czasów ......................................................................................................................46 Present i present progressive ......................................................................................................................47 Past i past progressive ...............................................................................................................................47 Future i future progressive .........................................................................................................................48 Perfekcyjna gramatyka: czasy perfect ..............................................................................................................48 Present perfect i present perfect progressive ................................................................................................49 Past perfect i past perfect progressive .........................................................................................................49 Future perfect i future perfect progressive ...................................................................................................50 Poprawne stosowanie czasu present perfect .....................................................................................................50 Imiesłowy .....................................................................................................................................................51 To wszystko jest bardzo nieregularne ..............................................................................................................52 To be ......................................................................................................................................................52 Nieregularne czasowniki przeszłe i imiesłowy bierne ........................................................................................53 Rozdział 4: Kto co robi? Znajdowanie podmiotu ...................................................................... 57 Kto prowadzi, czyli dlaczego podmiot jest taki istotny ......................................................................................57 Łączymy w pary: podmiot – orzeczenie ......................................................................................................57 Dwa w cenie jednego ................................................................................................................................58 Zadaj pytanie: znajdowanie pary podmiot – orzeczenie ...................................................................................59 Co taki sympatyczny podmiot robi w takim miejscu? Nietypowy szyk zdań ........................................................59 Znajdź ten podmiot! Podmiot ukryty .............................................................................................................60 Na własną rękę: czasowniki w formie nieosobowej ...........................................................................................61 Here i there: słówka podszywające się pod podmiot .........................................................................................62 Podmioty nie występują tylko w liczbie pojedynczej: tworzenie liczby mnogiej rzeczowników ..............................63 Regularna liczba mnoga rzeczowników .......................................................................................................63 Rzeczowniki kończące się na y ...................................................................................................................64 Nieregularna liczba mnoga rzeczowników ...................................................................................................64 Rzeczowniki z łącznikami ..........................................................................................................................65 Gdy podmiot jest liczebnikiem .......................................................................................................................65 Rozdział 5: Wszystko razem: kompletne zdanie ...................................................................... 67 Kompletne zdania: liczą się podmioty i orzeczenia ...........................................................................................67 Pełne myśli, kompletne zdania .......................................................................................................................69 Zdania niekompletne — fragmenty zdań ........................................................................................................70 Czy to naprawdę już koniec? .........................................................................................................................72 Rozdział 6: Dopełnienia ........................................................................................................... 75 Dopełnienie bliższe (direct object) ..................................................................................................................76 O krok dalej: dopełnienie dalsze (indirect object) ..........................................................................................77 Objective complement (uzupełnienie dopełnienia) ...........................................................................................78 Spis treści 7 Linking-verb complements (dopełnienia orzeczeń od czasowników łączących) ...................................................79 Zadaj pytanie: szukamy dopełnienia ...............................................................................................................79 Zadaj pytanie: jak znaleźć dopełnienie dalsze .....................................................................................................80 Zaimki jako dopełnienia ................................................................................................................................81 Część II: Jak unikać typowych błędów ..............................83 Rozdział 7: Pora na ślub: łączymy zdania ................................................................................ 85 Dobieranie w pary: łączenie zdań ...................................................................................................................85 Łączenie zdań za pomocą spójników ..........................................................................................................85 Czas na przecinek .....................................................................................................................................86 Łączenie myśli: średnik .............................................................................................................................88 Szef i podwładny: łączenie pomysłów nierównoważnych ..................................................................................89 Dobór spójników ......................................................................................................................................90 Unikajmy niepełnych zdań ........................................................................................................................92 Używanie zaimków do łączenia zdań ..............................................................................................................92 Rozdział 8: Czujesz się „bad” czy „badly”? Przymiotnik czy przysłówek? .............................. 97 Przymiotnik ..................................................................................................................................................98 Przymiotniki opisujące rzeczowniki ............................................................................................................98 Przymiotniki opisujące zaimki ....................................................................................................................99 Dodawanie przymiotników do czasowników łączących .................................................................................99 Zadaj pytanie: jak znaleźć przymiotnik .....................................................................................................100 Przysłówek .................................................................................................................................................101 Zadaj pytanie: jak znaleźć przysłówek ......................................................................................................101 Przysłówki opisujące przymiotniki i inne przysłówki .......................................................................................102 Odróżnianie przymiotników i przysłówków ...................................................................................................103 Przymiotnik czy przysłówek: test -ly .........................................................................................................103 Rozróżnianie par przymiotnik – przysłówek ..............................................................................................104 Unikanie podstawowych błędów użycia przymiotników i przysłówków ............................................................107 Gdzie umieścić słowo even ......................................................................................................................107 Gdzie umieścić słowo almost ...................................................................................................................108 Gdzie umieścić słowo only .......................................................................................................................109 Rozdział 9: Przyimki, wykrzyknienia i przedimki .................................................................... 111 Proponowanie relacji: przyimki ....................................................................................................................111 Wyrażenia przyimkowe i występujące w nich dopełnienia ..........................................................................112 Are you talking to I? Przyimki i zaimki ....................................................................................................114 Czy to dobry sposób zakończenia zdania? ................................................................................................115 Wykrzyknienia są proste! .............................................................................................................................116 Przedimki: małe ważne słówka .....................................................................................................................116 Rozdział 10: Zaimki ............................................................................................................... 119 Pary: zaimek – rzeczownik ...........................................................................................................................119 Zaimki w liczbie pojedynczej i mnogiej .........................................................................................................120 Zaimki dzierżawcze ....................................................................................................................................122 Miejsce par zaimek – poprzednik .................................................................................................................123 8 Gramatyka angielska dla bystrzaków Inne problemy z zaimkami ...........................................................................................................................124 Właściwe użycie zaimków w liczbie pojedynczej ........................................................................................125 Seksistowski język ...................................................................................................................................126 Rozdział 11: Przytaknij: o zgodzie .......................................................................................... 129 Orzeczenia w liczbie pojedynczej i mnogiej .......................................................................................................129 Bez zmiany formy ...................................................................................................................................129 Ze zmianą formy ....................................................................................................................................130 To łatwiejsze niż doradztwo małżeńskie: zgoda podmiotu i orzeczenia ............................................................132 Dobór formy orzeczeń dla dwóch podmiotów ................................................................................................133 Najważniejsze pytanie .................................................................................................................................134 Pytania w czasie present ..........................................................................................................................134 Pytania w czasie przeszłym ......................................................................................................................135 Pytania w czasie przyszłym ......................................................................................................................136 Zgoda podmiotu z orzeczeniem w zdaniach przeczących ................................................................................136 Przeszkadzacze: wyrażenia przyimkowe i inne nieistotne słowa .......................................................................137 Czy to nie może być prostsze? Kilka trudnych podmiotów ..............................................................................138 Pięć kłopotliwych zaimków w charakterze podmiotów ................................................................................138 Inne problemy ........................................................................................................................................139 Złożenia z one, thing i body ....................................................................................................................139 Each i every ...........................................................................................................................................140 Pragnienie samotności: either i neither bez partnerów ................................................................................140 Politics, statistics i inne rzeczowniki z -s na końcu .....................................................................................141 Część III: Mnóstwo mechaniki ........................................ 143 Rozdział 12: Apostrofy ........................................................................................................... 145 The pen of my aunt czy my aunt’s pen? ........................................................................................................145 Własność w przypadku singli ...................................................................................................................146 Bill Gates nie ma jeszcze wszystkiego: apostrofy i liczba mnoga ..................................................................147 Nazwy firm i formy dzierżawcze ...................................................................................................................149 Formy dzierżawcze w przypadku słów z dywizami .........................................................................................150 Forma dzierżawcza rzeczowników, które kończą się na -s ...............................................................................151 Typowe błędy związane z użyciem apostrofów i zaimków ...............................................................................152 Krótkie słówka dla zapracowanych: skróty ....................................................................................................153 Typowe błędy z formami skróconymi ....................................................................................................... 153 Skróty używane tylko w poezji i literaturze ................................................................................................156 Używanie apostrofów w symbolach, skrótach i liczbach ..................................................................................156 Rozdział 13: Cytaty: mnóstwo zasad ..................................................................................... 159 Cudzysłów pojedynczy ................................................................................................................................159 Nawiasy .....................................................................................................................................................160 Cytaty ........................................................................................................................................................162 Cytaty duże i małe ..................................................................................................................................162 Znaki interpunkcyjne w cytatach ..............................................................................................................163 Mowa ........................................................................................................................................................165 Mowa zależna (indirect speech) ...............................................................................................................165 Mowa niezależna (direct speech) .............................................................................................................166 Kto co powiedział? Zmiany autorów wypowiedzi ......................................................................................172 Tytuły: kiedy używamy cudzysłowu ..............................................................................................................174 Spis treści 9 Rozdział 14: Odświeżająca pauza: przecinki ......................................................................... 177 Rozróżnianie poszczególnych elementów: przecinki w wyliczeniach .................................................................177 Rozdzielanie przymiotników ........................................................................................................................179 You Talkin’ to Me? Zwracanie się do odbiorcy ................................................................................................181 Przecinki w adresach i datach ......................................................................................................................181 Adresy ...................................................................................................................................................182 Znaki interpunkcyjne w datach ................................................................................................................183 Solo: słówka wprowadzające ........................................................................................................................184 Rozdział 15: Średniki, myślniki i dwukropki .......................................................................... 185 Łączenie pełnych myśli: średniki ..................................................................................................................185 Średniki z fałszywymi słówkami łączącymi ................................................................................................186 Oddzielanie średnikami elementów listy ...................................................................................................187 Punkt zatrzymania: dwukropek ....................................................................................................................189 Wprowadzanie wyliczeń ..........................................................................................................................189 Wprowadzanie wyjaśnień ........................................................................................................................190 Dodatkowe informacje — myślniki ...............................................................................................................191 Rozdział 16: WIELKIE LITERY .................................................................................................. 195 Wielkie (lub małe) litery w odniesieniu do ludzi ............................................................................................195 Jak zwracać się do naczelnego rakarza i innych osób na stanowisku .............................................................196 Relacje w rodzinie ..................................................................................................................................196 Imiona bóstw ..........................................................................................................................................197 Wielka litera w nazwach geograficznych: kierunki, miejsca i języki ..................................................................198 Kierunki i regiony ...................................................................................................................................198 Nazwy geograficzne ................................................................................................................................198 Nazwy ras i grup etnicznych ....................................................................................................................199 Pory roku i inne określenia związane z czasem ..........................................................................................200 Szkoła: kursy, lata i tematy ..........................................................................................................................200 Wielkie litery w tytułach ..............................................................................................................................201 Wydarzenia i epoki historyczne ....................................................................................................................202 Skróty, czyli “If U Cn Rd Ths, U Cn Abbreviate” ....................................................................................203 Ostatnie słowo skierowane do poety .............................................................................................................205 Część IV: Polerowanie bez wosku — pozostałe zagadnienia gramatyczne ...........................207 Rozdział 17: Zaimki i ich przypadki ........................................................................................ 209 Me like Tarzan: zaimki w formie podmiotu ...................................................................................................209 Pary podmiotów .....................................................................................................................................210 Przydawka rzeczownikowa ......................................................................................................................211 Wybór zaimków do porównań .................................................................................................................212 Łączenie zaimków z czasownikami łączącymi ............................................................................................213 Zaimki w formie dopełnienia .......................................................................................................................214 Wybór dopełnień dla zaimków .................................................................................................................215 Problemy z kilkoma zaimkami w jednym zdaniu ........................................................................................215 Zaimki dzierżawcze: nie potrzeba egzorcystów ............................................................................................216 Zaimki i rzeczowniki z końcówką -ing ...........................................................................................................217 10 Gramatyka angielska dla bystrzaków Rozdział 18: Jeszcze słowo o czasownikach ........................................................................ 219 Strona czasowników ....................................................................................................................................219 Co będzie lepsze: strona czynna czy bierna? ..................................................................................................220 Następstwo czasów .....................................................................................................................................222 Przypadek 1 — wydarzenia jednoczesne: główne czasowniki .....................................................................222 Przypadek 2 — wydarzenia jednoczesne: imiesłowy -ing ...........................................................................223 Przypadek 3 — wydarzenia w dwóch różnych momentach w przeszłości ....................................................223 Przypadek 4 — więcej niż dwa wydarzenia przeszłe dziejące się w różnych momentach ..............................225 Przypadek 5 — dwa zdarzenia w przyszłości ............................................................................................226 Przypadek 6 — różne chwile, różne formy czasownika ..............................................................................226 Mieszamy czasy: łączenie przeszłości i teraźniejszości ....................................................................................227 Zwyczaje i nawyki: czas teraźniejszy ........................................................................................................229 Prawdy ogólne: stwierdzenia, które zawsze są w czasie teraźniejszym ..........................................................229 Wieści z frontu .......................................................................................................................................230 Rozdział 19: Powiedz to, co chcesz powiedzieć: słowa i zwroty określające ....................... 231 Zła pozycja wyrazu w zdaniu może całkowicie zniweczyć sens ........................................................................231 Zdania niedokończone: luźne fragmenty .......................................................................................................232 Unikanie pomyłek .......................................................................................................................................234 Rozdział 20: Good, better, best: stopniowanie ..................................................................... 237 Końcówka -er czy słówko more .....................................................................................................................237 Łamiemy reguły: stopniowanie nieregularne .................................................................................................. 240 Nigdy nie mów more perfect: słówka, których nie da się stopniować ................................................................242 Pozostawiamy odbiorców w zawieszeniu: niepełne porównania .......................................................................243 Spock was Better than any First Officer in Star Fleet: nielogiczne porównania ................................................245 Dwa w cenie jednego: podwójne porównania ................................................................................................246 Rozdział 21: Utrzymać równowagę ........................................................................................ 247 Budujemy zrównoważone zdania ..................................................................................................................247 Unikanie mętnych zdań ...............................................................................................................................249 Nie dopuszczamy do problemów z czasami ...............................................................................................250 Wybór odpowiedniej osoby .....................................................................................................................250 Podwójne widzenie: pary spójników .............................................................................................................252 Część V: Zaawansowane zagadnienia gramatyczne — zasady, których nie znają nawet wszyscy nauczyciele ... 255 Rozdział 22: Ostatnie uwagi na temat czasowników ............................................................ 257 Tryb oznajmujący .......................................................................................................................................257 Tryb rozkazujący ........................................................................................................................................258 Odkrywamy różne możliwości: tryb łączący ...................................................................................................258 Użycie trybu łączącego z „were” ..............................................................................................................259 Tryb łączący z „had” ..............................................................................................................................260 Tryb łączący w rozkazach, życzeniach i prośbach ......................................................................................260 I can’t help but think… — podwójne przeczenia ...........................................................................................263 Can’t hardly understand — kolejna zasada dotycząca podwójnych przeczeń ...................................................264 Spis treści 11 Rozdział 23: Ostatnie uwagi na temat zaimków ................................................................... 267 Różnica między who / whoever i whom / whomever .......................................................................................267 Trik nr 1: Koń i wóz… ..........................................................................................................................268 Trik nr 2: Rytm .....................................................................................................................................269 Niewłaściwe wyrazy poprzedzające (antecedens) ...........................................................................................270 Dobieranie czasowników do zaimków w skomplikowanych zdaniach ...............................................................271 This, that i the other: niejasne zaimki ...........................................................................................................271 Its czy their? Zaimki zastępujące rzeczowniki zbiorowe ..................................................................................273 Pronouns, Inc.: stosowanie zaimków z nazwami firm .....................................................................................275 Rozdział 24: Ostatnie uwagi na temat struktury zdania ........................................................ 277 Zdania pojedyncze i złożone ........................................................................................................................277 Zdania nadrzędne i podrzędne ................................................................................................................279 Trzy zadania zdań podrzędnych ..............................................................................................................280 Rozplątywanie zdań nadrzędnych i podrzędnych ......................................................................................281 Kiedy rozplątywać zdania złożone ............................................................................................................282 Umieszczanie zdań podrzędnych we właściwych miejscach ........................................................................283 Wybór zawartości zdań podrzędnych .......................................................................................................284 Idziemy na wagary ......................................................................................................................................284 Doceńmy rzeczowniki odczasownikowe (gerunds) .....................................................................................284 Bezokoliczniki ........................................................................................................................................285 Imiesłowy ...............................................................................................................................................286 Podnoszenie atrakcyjności zdań ...................................................................................................................287 Rozdział 25: Ostatnie uwagi na temat interpunkcji .............................................................. 289 Przecinki ułatwiają zrozumienie tekstu ..........................................................................................................289 Ważny fragment czy dodatkowy? Podpowiedzą to przecinki ......................................................................290 Czy przecinki mają coś wspólnego z apozycją? ..........................................................................................292 Jeszcze o przecinkach ..............................................................................................................................293 Oszczędzamy czas z elipsą ...........................................................................................................................294 Oznaczanie pominiętych słów w cytatach ..................................................................................................294 Jak pokazać wahanie ...............................................................................................................................295 Ł-ą-c-z-n-i-k-i są proste ................................................................................................................................296 Wielki łącznik .........................................................................................................................................296 Łączniki w słowach złożonych .................................................................................................................297 Łączniki w liczbach ................................................................................................................................297 Dobrze umieszczony łącznik ....................................................................................................................297 Dzielenie zdań ukośnikami ...........................................................................................................................298 Część VI: Dekalogi .........................................................301 Rozdział 26: Dziesięć sposobów na poprawienie umiejętności korekty własnych tekstów ........303 Czytaj jak zawodowy korektor .......................................................................................................................303 Czytanie wstecz ...........................................................................................................................................304 Chwila przerwy ...........................................................................................................................................304 Czytanie na głos ..........................................................................................................................................304 Usunięcie połowy przecinków ......................................................................................................................305 12 Gramatyka angielska dla bystrzaków Poproś kogoś o pomoc .................................................................................................................................305 Pomoc komputera .......................................................................................................................................305 Kontrola długości zdań ................................................................................................................................305 Podejrzane typy ..........................................................................................................................................306 Lista kontrolna ...........................................................................................................................................306 Rozdział 27: Dziesięć sposobów na poprawę umiejętności gramatycznych ......................... 307 Czytaj dobre książki ....................................................................................................................................307 Oglądaj dobre programy telewizyjne .............................................................................................................308 Czytaj gazety ..............................................................................................................................................308 Przeglądaj magazyny ...................................................................................................................................308 Odwiedzaj bastiony dziwaków .....................................................................................................................308 Strunk i White ............................................................................................................................................309 Słuchaj autorytetów .....................................................................................................................................309 Przeglądaj podręczniki stylu ........................................................................................................................309 Internet ......................................................................................................................................................309 Zgromadź własną biblioteczkę .....................................................................................................................310 Rozdział 2 Czasowniki: zasadnicza część zdania W tym rozdziale: ► Czym się różnią czasowniki-łączniki (linking verbs) od czasowników działania (action verbs) ► Jak znaleźć czasownik ► Prawidłowe stosowanie czasowników posiłkowych i bezokoliczników P omyśl o zdaniu w następujący sposób: zdanie jest samochodem. Do bagażnika wrzucasz wszystkie pomysły i samochód nabiera znaczenia dla Twoich odbiorców (czytelników lub słuchaczy). Czasownik to komplet opon. Bez czasownika może i uda Ci się dotrzeć do celu, ale przejażdżka będzie bardzo wyboista. Innymi słowy, czasownik jest niezbędny w każdym zdaniu. To na nim opiera się zdanie i to on nadaje zdaniu sens. Czasownik jest główną częścią zdania, ponieważ to od niego zaczynasz, jeśli chcesz cokolwiek zrobić ze zdaniem — włącznie z poprawieniem go. Czasowniki są przeróżne: łączące (tzw. czasowniki-łączniki) (linking verbs) i opisujące czynność (action verbs); posiłkowe (auxiliary verbs) i główne (main verbs); regularne i nieregularne; występują w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz w formie teraźniejszej, przeszłej i przyszłej. W tym rozdziale zajmiemy się dwoma pierwszymi kategoriami — czasownikami łączącymi i opisującymi czynność oraz czasownikami posiłkowymi i głównymi. Zobaczymy, w jaki sposób wybrać właściwy czasownik dla poszczególnych zdań. Czasowniki łączące: wielki znak równości Czasowniki łączące (linking verbs) są także nazywane czasownikami stanu, ponieważ wyrażają stan — to, co jest, co będzie lub było. Czasownikiem często używanym w tym celu jest czasownik to be. To była prosta zagadka i za jej rozwiązanie nie przewiduję żadnej nagrody. Używa się także określeń copula (łącznik) lub czasownik kopulatywny (określenia pochodzące od łacińskiego słowa oznaczającego łączyć). Jednak podobne słowa, zresztą również pochodzące od tego samego łacińskiego wyrazu, używane są w kontekście seksu. Nie chcę, abyś aż tak się rozpraszał, więc nie będziemy ich używać. Jeśli możesz wrócić myślami do gramatyki, proszę, zrób to teraz. 32 Część I: Części mowy i części zdania To przykład związku matematyki z angielskim. Możesz potraktować czasowniki łączące jako wielkie znaki równości znajdujące się w środku zdania. Na przykład zdanie: Yasmin is a beautiful young woman with an interest in physics. możesz potraktować jako: Yasmin = a beautiful young woman with an interest in physics. lub w formie skróconej: Yasmin = a beautiful young woman. Podobnie jak w równaniu matematycznym, wyraz is łączy dwie myśli i dowodzi, że oznaczają to samo. Stąd właśnie pochodzi nazwa tego czasownika — czasownik łączący. Oto kilka podobnych przykładów: Bibi will be angry if you take away her teddy bear. Bibi = angry (will be jest czasownikiem łączącym) Sandy was the last surfer to leave the water. Sandy = last surfer (was jest czasownikiem łączącym) Lucinda’s red hair and green eyes were stunning. hair and eyes = stunning (were jest czasownikiem łączącym) Bill has been depressed ever since United lost last week. Bill = depressed (has been jest czasownikiem łączącym) Fleas are a constant problem for Fido. fleas = problem (are jest czasownikiem łączącym) Możesz się zastanawiać, jeśli naprawdę się nudzisz, czy czasownik become jest czasownikiem łączącym. Gramatycy często się o to spierają (być może właśnie dlatego, że wiodą nudny żywot i nie mają niczego innego do roboty). Problem polega na tym, że czasownik become po części opisuje stan (state verb), a po części czynność (action verb). Na przykład: Damian’s birthmark becomes obvious only when he pushes his hair away from his face. Z jednej strony możesz powiedzieć, że: birthmark = obvious ale możesz także twierdzić, że to zdanie opisuje pewną czynność. Znamię Damiana jest ukryte, a następnie zostaje ukazane. Jakim czasownikiem jest więc become — opisuje czynność czy stan? Jest po części i taki, i taki. W rzeczywistości odpowiedź na to pytanie nie ma znaczenia, chyba że uzupełniasz zdanie zaimkiem (zob. podrozdział „Właściwy zaimek we właściwym miejscu” w dalszej części tego rozdziału). Szczerze mówiąc, nie przychodzi mi do głowy żadne zdanie ze słowem become jako czasownikiem, które kończyłoby się zaimkiem. No może z jednym wyjątkiem: ‘Moonlight becomes you’, declared Edgar as he strummed a guitar under Yasmin’s window. Jednak w tym zdaniu czasownik ten znaczy: pasować komuś, dobrze w czymś wyglądać. Dlatego w tym przykładzie jest to zdecydowanie czasownik opisujący czynność. Rozdział 2: Czasowniki: zasadnicza część zdania 33 Inne czasowniki łączące Wszystkie zdania przykładowe przedstawione powyżej zawierały w gruncie rzeczy jeden czasownik łączący: były to różne formy czasownika to be. Ale nie jest to jedyny czasownik łączący. Zastanów się nad następującymi przykładami: With his twinkling eyes and shy smile, Damian seems harmless. Damian = harmless (seems jest czasownikiem łączącym) A jail sentence for the unauthorised use of a comma appears harsh. jail sentence = harsh (appears jest czasownikiem łączącym w tym zdaniu) Lucinda’s parents remain confident that she will pass her exams. parents = confident (remain jest czasownikiem łączącym w tym zdaniu) Edgar stays silent whenever sports are mentioned. Edgar = silent (stays jest czasownikiem łączącym w tym zdaniu) Czasowniki seems, appears, remain i stays wyrażają stany, dlatego też one również są czasownikami łączącymi. Po prostu wzbogacają podstawową ideę o różne odcienie znaczeniowe. Mógłbyś na przykład powiedzieć: With his twinkling eyes and shy smile, Damian is harmless. Teraz stwierdzenie to jest jednak bardzo jednoznaczne. Wybór słowa seems pozostawia pewien margines wątpliwości. Podobnie słowo remain (w trzecim zdaniu) wzbogaca podstawą koncepcję „bycia” o aspekt czasu. Rodzice Lucindy byli i nadal są pewni jej umiejętności. Nie wiedzą, że w tym roku nie uczyła się. Bez względu na nazwę, każdy czasownik, który spełnia w zdaniu funkcję znaku równości, jest czasownikiem łączącym. Czasowniki opisujące doznania zmysłowe Czasowniki opisujące doznania zmysłowe (sensory verbs) pozwalają wyrazić informacje docierające za pomocą zmysłu wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Również one mogą być czasownikami łączącymi: Even after a bath to remove all the jam, Bibi still feels sticky. Bibi = sticky (feels jest czasownikiem łączącym) Edgar’s tuba solo sounds horrible, like an animal in pain. tuba solo = horrible (sounds jest czasownikiem łączącym) Lucinda looks wonderful in her new green dress, which matches her eyes. Lucinda = wonderful (looks jest czasownikiem łączącym) The lasagna that Sandy made tasted revolting. lasagna = revolting (tasted jest czasownikiem łączącym) The ten-week-old soup in Sandy’s refrigerator smells disgusting. soup = disgusting (smells jest czasownikiem łączącym) 34 Część I: Części mowy i części zdania Niektóre czasowniki, szczególnie te, które dotyczą pięciu zmysłów, mogą być czasownikami łączącymi, ale tylko wtedy, gdy działają jak znak równości. Jeśli nie zrównują dwóch idei, to nie są czasownikami łączącymi. W zdaniu o Bibi i dżemie czasownik feels jest czasownikiem łączącym. Ale oto przykład innego zdania z użyciem tego samego czasownika: With her delicate fingers, Yasmin feels the silk of Lucinda’s new dress. W tym zdaniu feels nie jest czasownikiem łączącym, gdyż nie chcemy przecież powiedzieć, że Yasmin = silk Mówimy tylko, że Yasmin podziwia suknię Lucindy i nie może się powstrzymać, by nie dotknąć jej materiału. W którym zdaniu występuje czasownik łączący? A. That annoying new clock sounds the hour with a recorded cannon shot. B. That annoying new clock sounds extremely loud at four o’clock in the morning. Odpowiedź: Czasownik łączący znajduje się w zdaniu B. W tym zdaniu clock = extremely loud. W zdaniu A zegar coś robi — wybija godzinę, a to nie jest czasownik opisujący stan. Przy okazji budzi sąsiadów, ale akurat ta informacja nie znajduje się bezpośrednio w zdaniu. Spróbuj jeszcze raz. W którym zdaniu występuje czasownik łączący? A. Damian stays married only for very short periods of time. B. Mortimer stays only at the most expensive hotels. Odpowiedź: Czasownik łączący znajduje się w zdaniu A. W zdaniu tym Damian = żonaty (przynajmniej na razie). Zdanie B mówi nam, co robi Mortimer — zatrzymuje się tylko w najdroższych hotelach (działanie). Czasowniki łączące łączą podmiot i dopełnienie podmiotu. Więcej informacji na temat dopełnień znajduje się w rozdziale 6. Oto lista najczęściej używanych czasowników łączących: (cid:57) Formy czasownika to be: am, are, is, was, were, will be, shall be, has been, have been, had been, could be, should be, would be, might have been, could have been, should have been, shall have been, will have been, must have been, must be. (cid:57) Czasowniki opisujące wrażenia zmysłowe: look, sound, taste, smell, feel. (cid:57) Słowa wyrażające odcienie znaczeniowe powiązane ze stanem: appear, seem, grow, remain, stay. Rozdział 2: Czasowniki: zasadnicza część zdania 35 Wskutek błędu gramatycznego The picnic has been cancelled due to? because of? the unexpected blizzard. Które wyrażenie jest prawidłowe — due to czy because of? To wysoce kontrowersyjna kwestia i coraz więcej osób uważa, że oba zwroty są prawidłowe. Jeśli więc chcesz, możesz pominąć całą tę ramkę. Ale purytanie językowi uważają, że w tym kontekście należałoby powiedzieć because of. Ich twierdzenie oparte jest na fakcie, że due to jest przymiotnikiem (słowem opisują- cym). Można więc używać go: (cid:57) W celu opisywania rzeczowników lub zaimków. Oto kilka przykładów: You will receive your due reward in heaven. Be sure to return your library book by the due date. (cid:57) Po czasowniku łączącym, jeśli zawiera informacje o podmiocie (który zawsze jest rzeczownikiem lub zaimkiem). Oto kilka przykładów: Payment is due next Thursday. (due next Thurs- day opisuje płatność) The closure was due to flood damage. (due to flood damage opisuje zamknięcie) Lucinda’s mania for fashion is due to her de- prived upbringing in an allpolyester household. (due to her deprived upbringing in an allpolyes- ter household opisuje manię) Because of opisuje działanie (zob. „Światła! Kamera! I akcja!” w dalszej części tego rozdziału). Zazwyczaj odpowiada na pytanie dlaczego. Due to nie powinno być używane w takich kontekstach. Przyjrzyjmy się kole- jnym przykładom: The bubblegum gun is no longer being manufac- tured because of protests from dentists. Dlaczego guma nie jest już produkowana? Z powodu protestów dentystów. The shop was closed because of fire damage. Dlaczego sklep został zamknięty? Z powodu zniszczeń spowodowanych pożarem. W rzeczywistości (tzn. w angielskim konwersacyjnym) oba zwroty stosowane są wymiennie. Należy uważać tylko wtedy, gdy sytuacja wymaga możliwie jak naj- bardziej formalnego, poprawnego języka. Jedynym łatwym rozwiązaniem (łatwiejszym niż zapamiętanie, który zwrot czemu służy) jest całkowite unikanie w pi- śmie zwrotu due to i używanie wyłącznie because of. Jeśli jednak chcesz wykazać się świetną znajomością gramatyki, możesz zastosować prosty test: użyj zwro- tu caused by zamiast due to i zobacz, jak to brzmi. Oba zwroty działają w podobny sposób, ale due to brzmi dobrze nawet wtedy, gdy jest zastosowane błędnie, a caused by już nie. The bubblegum gun is no longer being manufac- tured caused by protests from dentists. Widzisz? Nigdy byś tak nie powiedział, prawda? Brzmi to jakoś dziwnie (a więc due to również byłoby w tym kontekście nieprawidłowe). A teraz zastanów się nad tym przykładem: Lucinda’s mania for fashion is caused by her de- prived upbringing in an allpolyester household. Brzmi dobrze, prawda? A więc due to również byłoby prawidłowe. Prawidłowe dopełnianie zdań z czasownikami łączącymi Czasownik łączący zaczyna nową myśl, ale wymaga innego słowa, które by ją uzupełniło. Jeśli Twoi znajomi nie potrafią czytać w myślach, nie możesz mówić takich rzeczy, jak: President Edwards is lub The best day for the party will be 36 Część I: Części mowy i części zdania i oczekiwać, że będą wiedzieli, o co Ci chodzi. Zdanie zaczynające się czasownikiem łączącym można dokończyć na trzy sposoby. Pierwszym jest określenie (przymiotnik): After working seven hours in high heels, Susie’s feet are tired. feet = tired (tired — przymiotnik) Susie’s high heels are painful, especially when they land on your foot. high heels = painful (painful — przymiotnik) Drugi sposób polega na wskazaniu osoby, miejsca lub rzeczy (rzeczownik). Oto kilka przykładów: Edgar is president of the Chess Club. Edgar = president (president to osoba, a więc rzeczownik) The best place for the club to meet would be the park. best place = park (park to miejsce — rzeczownik) The most important part of a balanced diet is pizza. part of a balanced diet = pizza (pizza to rzecz — rzeczownik) Trzecim sposobem zakończenia zdania z czasownikiem łączącym jest wprowadzenie zaimka rzeczownego, który zastępuje nazwę osoby, miejsca lub rzeczy. Przykładowo: The winner of the County Tiddlywinks Championship is you! winner = you (you zastępuje nazwisko zwycięzcy, a więc jest zaimkiem) Whoever put the frog in my bed is someone with a very bad sense of humour. Whoever put the frog in my bed = someone (someone zastępuje nazwę nieznanego dowcipnisia, a więc jest zaimkiem) Nie można za wiele zepsuć, jeśli uzupełniasz zdania z czasownikiem łączącym przymiotnikami lub rzeczownikami. Gorzej jest z zaimkami. W następnym podrozdziale pokażę, jak unikać typowych błędów w związkach czasowników łączących z zaimkami. Właściwy zaimek we właściwym miejscu W jaki sposób wybrać prawidłowy zaimek dla zdania z czasownikiem łączącym? Trzeba zmienić szyk. Mówiąc wprost: zaimek wstawiony po czasowniku łączącym powinien być tego samego rodzaju, co zaimek stojący przed czasownikiem łączącym. Najpierw przyjrzymy się kilku przykładom z rzeczownikami, gdzie nie da się popełnić błędu. Przeczytaj następujące pary zdań: Rashid was a resident of Nottingham. A resident of Nottingham was Rashid. Bill has always been a keen supporter of his local football team. A keen supporter of his local football team has always been Bill. Rozdział 2: Czasowniki: zasadnicza część zdania 37 Oba zdania z każdej pary znaczą to samo i oba są poprawne. A teraz przyjrzyjmy się zdaniom z zaimkami: The winner of the election is him! Him is the winner of the election! Oj, coś tu nie tak. Nie można powiedzieć him is; mówimy he is. Ponieważ mamy tu czasownik łączący is, należy po nim wstawić to samo słowo, które wstawilibyśmy przed nim. Spróbujmy raz jeszcze: The winner of the election is he! He is the winner of the election! Teraz mamy już prawidłowe zakończenie zdania. Jeśli będziesz zwracał uwagę na czasowniki łączące, bez trudu dobierzesz właściwy zaimek. Zaimki osobowe to: I, you, he, she, it, we, they, who and whoever. Zaimki, które nie mogą spełniać funkcji podmiotu, to między innymi: me, him, her, us and them. Poprzednie przykłady dotyczą języka formalnego, a nie konwersacyjnego. W konwersacyjnym angielskim następujący dialog byłby do zaakceptowania: Who’s there? It’s me. W angielskim formalnym brzmiałby następująco: Who is there? It is I. Ponieważ mamy tu czasownik łączący is, musimy wstawić zaimek tego samego typu przed czasownikiem łączącym i po nim. Nie możemy zacząć zdania od me (chyba że oglądamy film o Tarzanie). Możemy zacząć zdanie od I. Prawdopodobnie swoim sokolim wzrokiem dostrzegłeś, że coś tu jest nie tak. W tym ostatnim zdaniu nie możesz zmienić szyku i powiedzieć: I is it. I łączy się z inną formą czasownika — am. Zarówno is, jak i am to formy czasownika to be (jednego z najdziwniejszych w języku). A więc tak — czasem przy przekształcaniu zdania trzeba dostosować formę czasownika to be. Ale nadal chodzi o to samo: I może być podmiotem, me nie. Niestety, zdanie The winner of the election is he! nie brzmi najlepiej, mimo iż forma zaimka jest prawidłowa. Wynika to z faktu, że bardzo niewiele osób prawidłowo używa zaimków w mowie. A ponadto w tym zdaniu i tak nie użylibyśmy zaimka. Dlatego też, gdy nauczysz się zauważać problem, właściwym rozwiązaniem często nie jest użycie zaimka, ale wstawienie rzeczownika
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gramatyka angielska dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: