Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00277 004335 21757728 na godz. na dobę w sumie
Gramatyka historyczna języka polskiego - ebook/pdf
Gramatyka historyczna języka polskiego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2602-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowe, III już wydanie podręcznika akademickiego, uzupełnione o ostatnią część – Składnię, zawiera pełny materiał, stanowiący kurs podstawowy (dodatkowo wzbogacony o cenny indeks polskich form wyrazowych), najczęściej realizowany na uniwersyteckich studiach polonistycznych:

- Pochodzenie języka polskiego,
- Fonetyka i fonologia języka polskiego – rozwój historyczny,
- Fleksja imienna,
- Fleksja werbalna,
- Słowotwórstwo.

Nowością są dwa ostatnie rozdziały:
- Składnia w epoce przedpolskiej i polszczyzny przedpiśmiennej,
- Składniowo-stylistyczny rozwój literackiej polszczyzny ogólnej (XVI-XX wieku)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

# # 7 # 5 2 # a S U Z P U k 1 B V C 1 W a X J 0 d W F s b w = = KRYSTYNA DLUGOSZ(cid:150)KURCZABOWA STANISLAW DUBISZ GRAMATYKA HISTORYCZNA JEZYKA POLSKIEGO , KRYSTYNA DLUGOSZ–KURCZABOWA STANISLAW DUBISZ GRAMATYKA HISTORYCZNA JEZYKA POLSKIEGO , ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4A?AAJ?= ?E 4A?AAJ?= ?E 9=@OI=MKFEIAMIE 9=@OI=MKFEIAMIE 4A?AAJH@E=M1`8 4A?AAJH@E=M1` 9?EA?D4AF= 9?EA?D4AF= 4A?AAJH@E=M81`811 4A?AAJH@E=M 1` 11 @EI=M=H (cid:8)OI= @EI=M=H (cid:8)OI= 2HAJ=@E 2HAJ=@E =K 4=KI=5KI?AMIE =K 4=KI=5KI?AMIE 4A@=JHFHM=@ ?O 4A@=JHFHM=@ ?O =HE=5AM?O =HE=5AM?O 4A@=JH Redakcja 4A@=JH Maria Szewczyk =J=HO=5 AMI= Katarzyna Sobolewska =J=HO=5 AMI= 4A@=JHJA?DE?O -(cid:8) EAJ=+=MI= 4A@=JHJA?DE?O -(cid:8) EAJ=+=MI= HAJ= HAJ= 7HIK=,K EI *(cid:8)A=/HAMI= 7HIK=,K EI -(cid:8) EAJ=E?DEAME? *(cid:8)A=/HAMI= -M=FAHI= -(cid:8) EAJ=E?DEAME? -M=FAHI= 5 =@E==EA ,=HEKI/HIE 5=@E==EA ,=HEKI/HIE +FOHECDJ O9O@=ME?JM=7EMAHIOJAJK9=HI=MIEAC $ +FOHECDJ O9O@=ME?JM=7EMAHIOJAJK9=HI=MIEAC $ +FOHECDJ O5J=EI=M,K EIEHOIJO=,KCIKH?= M= $ +FOHECDJ O5J=EI=M,K EIEHOIJO=,KCIKH?= M= $ 15* ! !#  15* ! !#  ISBN 978-83-235-2602-5 9O@=ME?JM=7EMAHIOJAJK9=HI=MIEAC 9O@=ME?JM=7EMAHIOJAJK9=HI=MIEAC Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego DJJFMKMKMA@KFA=EMKM(KMA@KF DJJFMKMKMA@KFA=EMKM(KMA@KF Księgarnia internetowa: www.wuw.pl/ksiegarnia  9=HI=M=KMOME=J  9=HI=M=KMOME=J 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 ,E=0=@MOJA  ##!!!! www.wuw.pl; e-mail: wuw@uw.edu.pl ,E=0=@MOJA  ##!!!! 9O@=EA111FIAHAEEAEA)HMO@!  )H@HK !$ # =FEAH 9O@=EA111FIAHAEEAEA)HMO@!  )H@HK !$ # =FEAH Wydanie III 111 111 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== SPIS TRE(cid:140)CI Od autor(cid:243)w ............................................................................................................................ 15 I. Pochodzenie jŒzyka polskiego .......................................................................................... 17 1. JŒzyki indoeuropejskie ....................................................................................................... 19 1.1. Wsp(cid:243)lnota praindoeuropejska .................................................................................... 19 1.2. Rodziny jŒzyk(cid:243)w indoeuropejskich ............................................................................ 21 1.2.1. JŒzyki tocharskie .............................................................................................. 21 1.2.2. JŒzyki indyjskie ................................................................................................ 21 1.2.3. JŒzyki iraæskie .................................................................................................. 22 1.2.4. JŒzyki anatolijskie (hetyckie) ........................................................................... 23 1.2.5. JŒzyki tracko-ormiaæskie ................................................................................. 24 1.2.6. JŒzyki greckie ................................................................................................... 24 1.2.7. JŒzyki albaæskie ............................................................................................... 25 1.2.8. JŒzyki italskie (romaæskie) ............................................................................... 25 1.2.9. JŒzyki celtyckie ................................................................................................ 26 1.2.10. JŒzyki germaæskie .......................................................................................... 26 1.2.11. JŒzyki ba‡tyckie .............................................................................................. 27 1.2.12. JŒzyki s‡owiaæskie .......................................................................................... 28 1.3. WyodrŒbnianie siŒ rodzin jŒzyk(cid:243)w indoeuropejskich ................................................ 28 1.3.1. Etapy migracji lud(cid:243)w indoeuropejskich ........................................................... 28 1.3.2. JŒzyki peryferyczne i centralne ........................................................................ 30 1.4. Problem rekonstrukcji jŒzyka praindoeuropejskiego .................................................. 30 1.4.1. Podstawy rekonstrukcji jŒzyka praindoeuropejskiego ...................................... 30 1.4.2. System fonetyczny jŒzyka praindoeuropejskiego ............................................. 31 1.4.3. Zas(cid:243)b leksykalny jŒzyka praindoeuropejskiego (cid:150) przyk‡ady rekonstrukcji ................................................................................ 31 1.4.4. System gramatyczny jŒzyka praindoeuropejskiego (cid:150) przyk‡ady rekonstrukcji ................................................................................ 35 2. Rodzina jŒzyk(cid:243)w s‡owiaæskich .......................................................................................... 37 2.1. Wsp(cid:243)lnota pras‡owiaæska ........................................................................................... 37 2.2. Repertuar fonetyczny jŒzyka pras‡owiaæskiego i jego geneza (cid:150) zestawienie ............................................................................................................. 39 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2.3. Grupy dialekt(cid:243)w s‡owiaæskich .................................................................................... 45 2.3.1. Podzia‡y terytorialne S‡owiaæszczyzny ............................................................ 45 2.3.2. JŒzykowe wyznaczniki podzia‡(cid:243)w S‡owiaæszczyzny ....................................... 46 2.4. Grupa zachodnios‡owiaæska ....................................................................................... 47 2.4.1. Podzia‡y terytorialno-jŒzykowe ........................................................................ 47 2.5. Zr(cid:243)¿nicowanie jŒzyk(cid:243)w (dialekt(cid:243)w) s‡owiaæskich (cid:150) wykresy i mapy ....................... 49 3. JŒzyk polski ....................................................................................................................... 54 3.1. Geneza jŒzyka polskiego ............................................................................................ 54 3.2. Periodyzacja dziej(cid:243)w jŒzyka polskiego ...................................................................... 56 3.3. Najdawniejsze zabytki jŒzyka polskiego .................................................................... 58 3.3.1. Dane z epoki przedpi(cid:156)miennej ......................................................................... 58 3.3.1.1. Geograf Bawarski............................................................................... 58 3.3.1.2. Dagome iudex ..................................................................................... 59 3.3.1.3. Kronika Thietmara .............................................................................. 59 3.3.2. Zabytki epoki pi(cid:156)miennej ................................................................................. 59 3.3.2.1. Bulla gnie(cid:159)nieæska .............................................................................. 60 3.3.2.2. KsiŒga henrykowska ........................................................................... 60 3.3.2.3. Bogurodzica ........................................................................................ 61 3.3.2.4. Kazania (cid:156)wiŒtokrzyskie ....................................................................... 61 3.3.2.5. Psa‡terz floriaæski .............................................................................. 62 3.3.2.6. Roty s„dowe ....................................................................................... 62 3.3.2.7. Kazania gnie(cid:159)nieæskie ........................................................................ 62 3.3.2.8. Wiersz S‡oty O zachowaniu siŒ przy stole .......................................... 63 3.3.2.9. List mi‡osny z 1429 ............................................................................ 63 3.3.2.10. Traktat o ortografii Jakuba Parkoszowica ........................................ 63 3.3.2.11. Kodeks (cid:140)wiŒtos‡aw(cid:243)w ....................................................................... 63 3.3.2.12. flywot (cid:156)wiŒtego B‡a¿eja .................................................................... 64 3.3.2.13. Biblia kr(cid:243)lowej Zofii ......................................................................... 64 3.3.2.14. Legenda o (cid:156)wiŒtym Aleksym ............................................................. 64 3.3.2.15. flale Matki Boskiej pod krzy¿em ....................................................... 65 3.3.2.16. Wiersz o zabiciu Andrzeja TŒczyæskiego .......................................... 65 3.3.2.17. Rozmowa mistrza Polikarpa ze (cid:140)mierci„.......................................... 65 3.3.2.18. Rozmy(cid:156)lanie przemyskie ................................................................... 65 3.3.2.19. Psa‡terz pu‡awski .............................................................................. 65 3.4. Grafia tekst(cid:243)w staropolskich ...................................................................................... 66 3.4.1. Trudno(cid:156)ci z adaptacj„ alfabetu ‡aciæskiego ...................................................... 66 3.4.2. Podstawowe typy grafii staropolskiej............................................................... 67 4. Problemy metodologii badaæ jŒzykoznawstwa diachronicznego ....................................... 70 4.1. Przedmiot i typy badaæ, dyscypliny badawcze ........................................................... 70 4.2. Teorie zmian jŒzykowych ........................................................................................... 72 4.2.1. Teoria drzewa genealogicznego ....................................................................... 72 4.2.2. Teoria falowa .................................................................................................... 73 4.2.3. Teoria prawa g‡osowego .................................................................................. 74 4.3. Podstawowe metody badawcze .................................................................................. 74 4.3.1. Metoda filologiczna ......................................................................................... 74 4.3.2. Metoda rekonstrukcji wewnŒtrznej .................................................................. 75 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4.3.3. Metoda historycznopor(cid:243)wnawcza .................................................................... 76 4.3.4. Metoda strukturalna ......................................................................................... 76 4.4. Chronologizacja zmian jŒzykowych ........................................................................... 78 II. Fonetyka i fonologia jŒzyka polskiego (cid:150) rozw(cid:243)j historyczny....................................... 79 1. Przedpolski system wokaliczny ......................................................................................... 81 2. Przeg‡os lechicki a przeg‡os pras‡owiaæski i apofonia praindoeuropejska ........................ 83 2.1. Przeg‡os lechicki ......................................................................................................... 83 2.1.1. Istota procesu ................................................................................................... 83 2.1.2. Zjawiska anomalii i wyr(cid:243)wnaæ analogicznych ................................................ 86 2.1.2.1. Brak przeg‡osu .................................................................................... 86 2.1.2.2. Pozorny brak przeg‡osu ...................................................................... 86 2.1.2.3. Zanik form z przeg‡osem .................................................................... 86 2.1.2.4. Formy oboczne ................................................................................... 87 2.1.2.5. Wyr(cid:243)wnania do form z przeg‡osem w odmianie rzeczownik(cid:243)w ........ 87 2.1.2.6. Wyr(cid:243)wnania do form bez przeg‡osu w odmianie czasownik(cid:243)w ......... 87 2.1.2.7. Wyr(cid:243)wnania do form bez przeg‡osu w proklitykach .......................... 88 2.1.2.8. Nieregularny przeg‡os ........................................................................ 88 2.1.2.9. Fa‡szywy przeg‡os .............................................................................. 88 2.1.3. Chronologia przeg‡osu ..................................................................................... 89 2.1.3.1. Chronologia bezwzglŒdna .................................................................. 89 2.1.3.2. Chronologia wzglŒdna ........................................................................ 89 2.1.4. Konsekwencje przeg‡osu .................................................................................. 90 2.1.4.1. Zniesienie ps‡. korelacji miŒkko(cid:156)ci .................................................... 90 2.1.4.2. Fonologizacja miŒkko(cid:156)ci .................................................................... 90 2.1.4.3. Defonologizacja i (cid:150) y .......................................................................... 91 2.1.4.4. Alternacje samog‡oskowe ................................................................... 91 2.2. Przeg‡os pras‡owiaæski ............................................................................................... 91 2.3. Apofonia praindoeuropejska ....................................................................................... 92 2.3.1. Funkcja werbalno-nominalna ........................................................................... 92 2.3.2. Funkcja duratywno-iteratywna ......................................................................... 93 2.3.3. Funkcja receptywno-kauzatywna ..................................................................... 93 2.3.4. Apofonia jako(cid:156)ciowa i ilo(cid:156)ciowa ..................................................................... 94 2.3.5. Przeg‡os lechicki a apofonia pie. ...................................................................... 94 3. Ewolucja jer(cid:243)w .................................................................................................................. 96 3.1. Geneza jer(cid:243)w .............................................................................................................. 96 3.2. Jery s‡abe i mocne ....................................................................................................... 96 3.3. Zanik jer(cid:243)w ................................................................................................................. 97 3.4. Wokalizacja jer(cid:243)w ...................................................................................................... 97 3.4.1. Wokalizacja jer(cid:243)w w s„siedztwie j ................................................................... 98 3.4.2. Wyr(cid:243)wnania analogiczne ................................................................................. 99 3.4.2.1. Wyr(cid:243)wnania analogiczne w odmianie rzeczownik(cid:243)w ........................ 99 3.4.2.2. Analogiczne -e- ruchome ................................................................. 100 3.4.2.3. Wyr(cid:243)wnania analogiczne w przyimkach .......................................... 101 3.5. Wzd‡u¿enie zastŒpcze ............................................................................................... 101 3.5.1. Wzd‡u¿enie zastŒpcze przed sp(cid:243)‡g‡oskami nosowymi ................................... 103 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3.6. Chronologia zaniku jer(cid:243)w ......................................................................................... 104 3.6.1. Chronologia bezwzglŒdna .............................................................................. 104 3.6.2. Chronologia wzglŒdna ................................................................................... 104 3.7. Konsekwencje zaniku jer(cid:243)w ..................................................................................... 105 3.7.1. Zniesienie ps‡. korelacji miŒkko(cid:156)ci ................................................................ 105 3.7.2. Nowe alternacje samog‡oskowe ..................................................................... 105 3.7.3. Nowe samog‡oski d‡ugie ................................................................................ 105 3.7.4. Uchylenie ps‡. prawa sylaby otwartej ............................................................ 105 3.7.5. Nowe sp(cid:243)‡g‡oski i grupy sp(cid:243)‡g‡oskowe .......................................................... 106 3.7.6. Uproszczenie systemu wokalicznego ............................................................. 106 4. Rozw(cid:243)j sonant(cid:243)w ............................................................................................................. 107 4.1. Geneza i ewolucja sonant(cid:243)w w okresie przedpolskim .............................................. 107 4.2. Rozw(cid:243)j sonant(cid:243)w w jŒzyku polskim ........................................................................ 108 4.2.1. Rozw(cid:243)j †......................................................................................................... 109 4.2.2. Rozw(cid:243)j ‰......................................................................................................... 109 4.2.3. Zjawiska anomalii i wyr(cid:243)wnaæ analogicznych w rozwoju „, ƒ ...................... 110 4.2.4. Rozw(cid:243)j — ......................................................................................................... 111 4.2.5. Rozw(cid:243)j —(cid:146) ........................................................................................................ 112 4.2.6. Zjawiska anomalii i wyr(cid:243)wnaæ analogicznych w rozwoju ’, ’(cid:146) ...................... 112 4.3. Chronologia wokalizacji sonant(cid:243)w ........................................................................... 113 4.3.1. Chronologia bezwzglŒdna .............................................................................. 113 4.3.2. Chronologia wzglŒdna ................................................................................... 113 4.4. Ewolucja sonant(cid:243)w (pie.-pol.) .................................................................................. 115 5. Samog‡oski nosowe ......................................................................................................... 116 5.1. Geneza nos(cid:243)wek ....................................................................................................... 116 5.2. Rozw(cid:243)j samog‡osek nosowych w okresie staropolskim ........................................... 117 5.2.1. Dokumentacja filologiczna zmian samog‡osek nosowych w okresie staropolskim .................................................................................................. 119 5.3. Rozw(cid:243)j samog‡osek nosowych w okresie (cid:156)redniopolskim ....................................... 119 5.4. Ewolucja samog‡osek nosowych .............................................................................. 120 5.5. Zjawiska anomalii w rozwoju samog‡osek nosowych .............................................. 122 5.5.1. Nazalizacja, czyli wt(cid:243)rna nosowo(cid:156)(cid:230)............................................................... 122 5.5.2. Denazalizacja, czyli odnosowienie ................................................................ 122 5.5.3. Alternacje (cid:150) samog‡oska nosowa : samog‡oska ustna .................................... 122 5.5.4. Zr(cid:243)¿nicowanie form zaimk(cid:243)w ....................................................................... 123 5.5.5. Archaizmy ortograficzne ................................................................................ 123 6. Iloczas. Ewolucja samog‡osek (cid:156)cie(cid:156)nionych. Akcent ...................................................... 124 6.1. (cid:143)r(cid:243)d‡a samog‡osek d‡ugich w jŒzyku staropolskim .................................................. 124 6.1.1. Dziedzictwo jŒzyka pras‡owiaæskiego ........................................................... 124 6.1.2. Kontrakcje ...................................................................................................... 125 6.1.3. Wzd‡u¿enie zastŒpcze .................................................................................... 126 6.1.4. Wp‡yw sp(cid:243)‡g‡osek p(cid:243)‡otwartych .................................................................... 126 6.2. Zanik iloczasu i jego konsekwencje ......................................................................... 126 6.2.1. Funkcjonowanie iloczasu w staropolszczy(cid:159)nie .............................................. 126 6.2.2. Przyczyny zaniku iloczasu ............................................................................. 127 6.2.3. Konsekwencje zaniku iloczasu (cid:150) samog‡oski (cid:156)cie(cid:156)nione ............................... 128 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6.3. Losy samog‡osek (cid:156)cie(cid:156)nionych ................................................................................. 129 6.3.1. Samog‡oska å ................................................................................................. 130 6.3.2. Samog‡oska ¦ ................................................................................................. 130 6.3.3. Samog‡oska Á ................................................................................................. 131 6.4. Przyczyny zaniku samog‡osek (cid:156)cie(cid:156)nionych w jŒzyku polskim ............................... 131 6.5. Chronologia proces(cid:243)w .............................................................................................. 132 6.6. Akcent ....................................................................................................................... 133 7. Najwa¿niejsze tendencje w rozwoju systemu wokalicznego jŒzyka polskiego. Stadia ewolucji ............................................................................................... 135 8. Przedpolski system konsonantyczny ................................................................................ 138 9. Palatalizacje ..................................................................................................................... 139 9.1. Istota procesu ............................................................................................................ 139 9.2. Palatalizacja indoeuropejska ..................................................................................... 140 9.3. Palatalizacje pras‡owiaæskie ..................................................................................... 141 9.3.1. Palatalizacje przez ps‡. j ................................................................................. 141 9.3.2. Palatalizacje przez ps‡. samog‡oski przednie i miŒkkie sonanty .................... 142 9.3.2.1. Pierwsza palatalizacja ...................................................................... 142 9.3.2.2. Druga palatalizacja ........................................................................... 142 9.3.2.3. Trzecia palatalizacja ......................................................................... 143 9.4. Palatalizacje polskie ................................................................................................. 144 9.4.1. Modyfikacje sp(cid:243)‡g‡osek palatalnych odziedziczonych z jŒzyka pras‡owiaæskiego ............................................................................................ 144 9.4.1.1. Fonologizacja miŒkko(cid:156)ci .................................................................. 144 9.4.1.2. Rozw(cid:243)j nowych miŒkkich fonem(cid:243)w sp(cid:243)‡g‡oskowych ..................... 145 9.4.2. Polskie procesy palatalizacyjne ...................................................................... 146 10. Dyspalatalizacje ............................................................................................................. 149 10.1. Istota procesu ........................................................................................................ 149 10.2. Fazy dyspalatalizacji ............................................................................................ 149 11. Nowe polskie fonemy sp(cid:243)‡g‡oskowe. Ewolucja systemu konsonantycznego ......................................................................................................... 152 11.1. Okres staropolski .................................................................................................. 152 11.2. Okres (cid:156)redniopolski .............................................................................................. 154 11.3. Okres nowopolski ................................................................................................. 156 12. Sp(cid:243)‡g‡oski protetyczne i zmiany grup sp(cid:243)‡g‡oskowych ................................................. 157 12.1. Sp(cid:243)‡g‡oski protetyczne (cid:150) przyczyny i fazy wystŒpowania ................................... 157 12.2. Pras‡owiaæskie sp(cid:243)‡g‡oski protetyczne ................................................................. 157 12.3. Staropolskie sp(cid:243)‡g‡oski protetyczne ....................................................................... 158 12.4. Zmiany grup sp(cid:243)‡g‡oskowych ................................................................................. 159 12.4.1. Redukcja grup sp(cid:243)‡g‡oskowych .................................................................. 160 12.4.2. Wzmacnianie grup sp(cid:243)‡g‡oskowych ........................................................... 160 12.4.3. Asymilacje w obrŒbie grup sp(cid:243)‡g‡oskowych .............................................. 161 12.4.3.1. Regresywne asymilacje pod wzglŒdem d(cid:159)wiŒczno(cid:156)ci .................. 161 12.4.3.2. Regresywne asymilacje pod wzglŒdem miŒkko(cid:156)ci ....................... 161 12.4.4. Inne typy zmian grup sp(cid:243)‡g‡oskowych ....................................................... 162 12.4.4.1. Zmiany w grupach sp(cid:243)‡g‡oskowych z geminatami ....................... 162 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12.4.4.2. Zmiany w grupach ze sp(cid:243)‡g‡oskami (cid:156)rodkowojŒzykowymi i przedniojŒzykowymi ................................................................. 162 k(cid:156) ....................................................... 163 12.4.4.3. Zmiana stpol. grupy kæ fi 13. Najwa¿niejsze tendencje w rozwoju systemu konsonantycznego jŒzyka polskiego ........................................................................................................................ 164 14. Rozw(cid:243)j polskiego systemu fonologicznego ................................................................... 165 14.1. Podstawa materia‡owa i za‡o¿enia teoretyczne .................................................... 165 14.2. Superstruktura dziej(cid:243)w polskiego systemu fonologicznego ................................. 167 14.3. Tendencje rozwojowe polskiego systemu fonologicznego ................................... 169 14.4. Zmiany jŒzykowe i hierarchia tendencji rozwojowych ........................................ 172 14.5. Dynamika zmian fonologicznych i aktywno(cid:156)(cid:230) tendencji rozwojowych a zagadnienie periodyzacji historii polskiego systemu fonologicznego ............... 174 III. Fleksja imienna ........................................................................................................... 177 1. Struktura morfologiczna wyrazu a tendencje rozwojowe fleksji praindoeuropejskiej ......................................................................................................... 179 2. Paradygmaty imienne: pie. (cid:150) ps‡. (cid:150) pol. ........................................................................... 180 2.1. Tematy zakoæczone na -a- ........................................................................................ 180 2.2. Tematy zakoæczone na -ja- ....................................................................................... 181 2.3. Tematy zakoæczone na -o- ........................................................................................ 182 2.4. Tematy zakoæczone na -jo- ....................................................................................... 183 2.5. Tematy zakoæczone na -i- ......................................................................................... 184 2.6. Tematy zakoæczone na -Ù- ........................................................................................ 186 2.7. Tematy zakoæczone na -Ú- ........................................................................................ 187 2.8. Tematy zakoæczone na -r- ........................................................................................ 188 2.9. Tematy zakoæczone na -n- ........................................................................................ 189 2.10. Tematy zakoæczone na -t- ....................................................................................... 190 2.11. Tematy zakoæczone na -s- ....................................................................................... 191 3. Tendencje rozwojowe pras‡owiaæskiej fleksji imiennej .................................................. 192 3.1. Zmiana struktury morfologicznej wyrazu ................................................................. 192 3.2. Wzrost funkcji rodzaju gramatycznego .................................................................... 193 4. Ewolucja podstawowych kategorii fleksyjnych: ps‡. (cid:150) pol. ............................................. 195 4.1. Kategoria rodzaju gramatycznego ............................................................................ 195 4.2. Kategoria liczby ........................................................................................................ 198 4.3. Kategoria przypadka ................................................................................................. 199 5. Odmiana rzeczownik(cid:243)w .................................................................................................. 201 5.1. Deklinacja mŒska ...................................................................................................... 201 5.2. Deklinacja ¿eæska ..................................................................................................... 210 5.3. Deklinacja nijaka ...................................................................................................... 215 5.4. Deklinacja mieszana ................................................................................................. 220 5.5. Liczba podw(cid:243)jna ....................................................................................................... 222 5.6. Wnioski ..................................................................................................................... 222 5.6.1. Tendencja do uproszczeæ odmiany ................................................................ 222 5.6.2. Tendencja do komplikacji odmiany ............................................................... 224 6. Odmiana zaimk(cid:243)w ........................................................................................................... 227 6.1. Zaimki osobowe ....................................................................................................... 227 6.2. Zaimki wskazuj„ce ................................................................................................... 232 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6.3. Zaimki dzier¿awcze .................................................................................................. 234 6.4. Zaimki pytajne .......................................................................................................... 236 6.5. Uwagi koæcowe ........................................................................................................ 237 7. Odmiana przymiotnik(cid:243)w ................................................................................................. 239 7.1. Przymiotniki w jŒzyku pie. ....................................................................................... 239 7.2. Przymiotniki w jŒzyku ps‡. ....................................................................................... 239 7.3. Pierwotne (rzeczownikowe) formy przymiotnika w jŒzyku polskim ....................... 241 7.4. Z‡o¿ona (zaimkowa) odmiana przymiotnik(cid:243)w: ps‡. (cid:150) pol. ....................................... 242 7.5. Podsumowanie .......................................................................................................... 247 8. Odmiana liczebnik(cid:243)w ...................................................................................................... 249 8.1. Liczebniki w jŒzyku pie. ........................................................................................... 249 8.2. Liczebniki w jŒzyku ps‡. ........................................................................................... 250 8.3. Deklinacja liczebnik(cid:243)w w jŒzyku pol. ...................................................................... 251 8.3.1. Liczebnik dwa ................................................................................................ 251 8.3.2. Liczebniki trzy, cztery .................................................................................... 252 8.3.3. Liczebniki od piŒciu do dziesiŒciu ................................................................. 252 8.3.4. Neutralizacja kategorii liczby ........................................................................ 253 8.3.5. Liczebniki z‡o¿one ......................................................................................... 254 8.3.6. Liczebniki zbiorowe ....................................................................................... 256 8.4. Podsumowanie .................................................................................................. 257 9. Tendencje rozwojowe polskiej fleksji imiennej ............................................................... 259 9.1. Zmiany w strukturze wyrazu .................................................................................... 259 9.2. PrzesuniŒcia w obrŒbie typ(cid:243)w deklinacyjnych ......................................................... 260 9.3. Dziedzictwo pras‡owiaæskie a polskie innowacje ..................................................... 260 9.4. Chronologia proces(cid:243)w .............................................................................................. 261 IV. Fleksja werbalna .......................................................................................................... 263 1. Struktura morfologiczna wyrazu a koniugacja w jŒzyku ps‡. i pol. ................................. 265 1.1. Geneza koæc(cid:243)wek fleksyjnych w koniugacji (pie. (cid:150) ps‡. (cid:150) pol.) ............................... 266 2. Dwa tematy czasownik(cid:243)w w jŒzyku ps‡. i ich funkcje .................................................... 268 2.1. Proste formy fleksyjne czasownik(cid:243)w w jŒzyku ps‡. ................................................. 269 2.2. Z‡o¿one formy fleksyjne czasownik(cid:243)w w jŒzyku ps‡. .............................................. 270 2.3. Koniugacje w jŒzyku ps‡. .......................................................................................... 272 3. Kategorie fleksyjne osobowych form czasownika w jŒzyku ps‡. ..................................... 274 3.1. Kategoria osoby i liczby ........................................................................................... 274 3.2. Kategoria czasu ......................................................................................................... 275 3.2.1. Czas tera(cid:159)niejszy ............................................................................................ 275 3.2.2. Czasy przesz‡e ................................................................................................ 276 3.2.3. Czas przysz‡y ................................................................................................. 279 3.3. Kategoria trybu ......................................................................................................... 279 3.4. Kategoria strony ....................................................................................................... 281 4. Kategoria aspektu w jŒzyku ps‡. ...................................................................................... 283 4.1. Aspekt w jŒzyku pie. ................................................................................................ 283 4.2. Aspekt w jŒzyku ps‡. ................................................................................................. 284 5. Tendencje rozwojowe pras‡owiaæskiej fleksji werbalnej ................................................. 286 5.1. Kontynuacja stanu pie. ............................................................................................. 286 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 5.2. Modyfikacje dziedzictwa pie. ................................................................................... 287 5.3. Innowacje ps‡. ........................................................................................................... 288 6. System koniugacyjny w jŒzyku polskim .......................................................................... 289 6.1. Struktura morfologiczna wyrazu .............................................................................. 289 6.2. Tematy i koniugacje .................................................................................................. 290 6.2.1. Znaczenie kryterium tematycznego ............................................................... 290 6.2.2. Dziedzictwo koniugacyjne jŒz. ps‡. w okresie stpol. ...................................... 291 6.2.3. Przedpolska innowacja koniugacyjna ............................................................ 293 6.2.4. Innowacje koniugacji w okresie stpol. ........................................................... 294 6.3. Konsekwencje przekszta‡ceæ klas koniugacyjnych .................................................. 298 6.3.1. Zmiany przynale¿no(cid:156)ci czasownik(cid:243)w do klas koniugacyjnych ..................... 298 6.3.2. Zmiany postaci temat(cid:243)w czasownik(cid:243)w .......................................................... 299 6.4. Uwagi koæcowe ........................................................................................................ 300 7. Ewolucja osobowych form czasownika w jŒzyku polskim .............................................. 301 7.1. Kategoria osoby i liczby ........................................................................................... 301 7.2. Kategoria czasu ......................................................................................................... 302 7.2.1. Czas tera(cid:159)niejszy ............................................................................................ 302 7.2.2. Czasy przesz‡e ................................................................................................ 303 7.2.2.1. Aoryst i imperfectum ......................................................................... 303 7.2.2.2. Czas przesz‡y z‡o¿ony ....................................................................... 305 7.2.2.3. Czas zaprzesz‡y z‡o¿ony .................................................................... 309 7.2.2.4. Czas przysz‡y ..................................................................................... 310 7.3. Kategoria trybu ......................................................................................................... 310 7.3.1. Tryb orzekaj„cy .............................................................................................. 310 7.3.2. Tryb rozkazuj„cy ............................................................................................ 310 7.3.3. Tryb warunkowy ............................................................................................ 315 7.4. Kategoria strony ....................................................................................................... 316 8. Ewolucja imies‡ow(cid:243)w w jŒzyku polskim ......................................................................... 318 8.1. Imies‡owy czasu przesz‡ego ..................................................................................... 318 8.1.1. Imies‡(cid:243)w czasu przesz‡ego czynny I .............................................................. 318 8.1.2. Imies‡(cid:243)w czasu przesz‡ego czynny II ............................................................. 319 8.1.3. Imies‡(cid:243)w czasu przesz‡ego bierny .................................................................. 320 8.2. Imies‡owy czasu tera(cid:159)niejszego ................................................................................ 321 8.2.1. Imies‡(cid:243)w czasu tera(cid:159)niejszego czynny ........................................................... 321 8.2.2. Imies‡(cid:243)w czasu tera(cid:159)niejszego bierny ............................................................ 323 8.3. Uwagi koæcowe ........................................................................................................ 323 9. Bezokolicznik ................................................................................................................. 325 10. Tendencje rozwojowe polskiej fleksji werbalnej ........................................................... 327 10.1. Kontynuacja stanu ps‡. ......................................................................................... 327 10.2. Modyfikacje dziedzictwa ps‡. ............................................................................... 327 10.3. Innowacje polskie ................................................................................................. 328 V. S‡owotw(cid:243)rstwo ............................................................................................................. 331 1. Zagadnienia wstŒpne ..................................................................................................... 333 1.1. S‡owotw(cid:243)rstwo diachroniczne ............................................................................... 333 1.1.1. Za‡o¿enia og(cid:243)lne badaæ diachronicznych w zakresie s‡owotw(cid:243)rstwa ...... 334 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1.1.2. Ograniczenia we wsp(cid:243)‡czesnych badaniach z zakresu s‡owotw(cid:243)rstwa diachronicznego ................................................................ 335 1.2. Podstawowe opozycje s‡owotw(cid:243)rcze .................................................................. 336 1.2.1. Opozycja semiotyczna forma (cid:150) znaczenie ................................................ 336 1.2.2. Opozycja genetyczna wyrazy pierwotne (cid:150) wyrazy pochodne ................... 336 1.2.3. Opozycja strukturalna wyrazy proste (cid:150) wyrazy podzielne s‡owotw(cid:243)rczo ............................................................................................. 337 1.2.4. Opozycja strukturalna derywacja (cid:150) kompozycja ...................................... 337 1.2.5. Opozycja semantyczna znaczenie strukturalne (cid:150) znaczenie realne .......... 338 1.2.6. Opozycja metodologiczna analiza morfemowa (cid:150) analiza s‡owotw(cid:243)rcza ............................................................................................. 338 1.2.7. Opozycja metodologiczna analiza s‡owotw(cid:243)rcza synchroniczna (cid:150) analiza s‡owotw(cid:243)rcza diachroniczna ................................................... 339 1.2.8. Opozycja funkcjonalna ekonomiczno(cid:156)(cid:230) (cid:150) wyrazisto(cid:156)(cid:230) struktur s‡owotw(cid:243)rczych ......................................................................................... 339 2. Derywacja .................................................................................................................... 341 2.1. Zmiany z zakresie technik derywacyjnych ......................................................... 341 2.1.1. Derywacja afiksalna ................................................................................. 343 2.1.1.1. Sufiksacja ................................................................................... 343 2.1.1.2. Prefiksacja ................................................................................. 344 2.1.1.3. Postfiksacja ................................................................................ 345 2.1.1.4. Infiksacja ................................................................................... 346 2.1.1.5. Interfiksacja ............................................................................... 346 2.1.1.6. Konfiksacja ................................................................................ 346 2.1.2. Derywacja bezafiksalna ............................................................................ 346 2.1.2.1. Derywacja syntaktyczna ............................................................ 347 2.1.2.2. Derywacja semantyczna ............................................................ 347 2.1.2.3. Reduplikacja .............................................................................. 347 2.1.2.4. Wnioski ...................................................................................... 348 2.2. Zmiany znaczeæ strukturalnych .......................................................................... 348 2.2.1. Leksykalizacja, czyli utrata znaczenia strukturalnego ............................. 348 2.2.2. Nabywanie znaczenia strukturalnego ....................................................... 349 2.2.3. Modyfikacje znaczenia strukturalnego ..................................................... 350 2.3. Zmiany w zasobie typ(cid:243)w s‡owotw(cid:243)rczych ......................................................... 351 2.3.1. Charakterystyka formant(cid:243)w pie. .............................................................. 351 2.3.2. Charakterystyka formant(cid:243)w ps‡. ............................................................... 352 2.4. Zmiany w zasobie typ(cid:243)w s‡owotw(cid:243)rczych w polszczy(cid:159)nie ............................... 356 2.4.1. Formanty odziedziczone z jŒzyka ps‡. ..................................................... 357 2.4.2. Formanty wytworzone w polszczy(cid:159)nie .................................................... 358 2.4.2.1. Powstawanie nowych formant(cid:243)w na skutek perintegracji i absorpcji morfologicznej ......................................................... 358 2.4.2.2. Powstawanie nowych formant(cid:243)w z koæc(cid:243)wek fleksyjnych ....... 361 2.4.2.3. Powstawanie nowych formant(cid:243)w w wyniku kontaminacji ....... 363 2.4.2.4. Powstawanie nowych formant(cid:243)w z samodzielnych wyraz(cid:243)w ..................................................................................... 364 2.4.3. Formanty obcego pochodzenia ................................................................. 366 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2.4.3.1. Zapo¿yczanie formant(cid:243)w ........................................................... 366 2.4.3.2. Symbioza s‡owotw(cid:243)rcza ............................................................ 367 2.4.3.3. Zapo¿yczone formanty sufiksalne ............................................. 368 2.4.3.4. Zapo¿yczone formanty prefiksalne ............................................ 369 2.4.3.5. Chronologia zapo¿yczania formant(cid:243)w ...................................... 369 2.4.3.6. Kalki s‡owotw(cid:243)rcze ................................................................... 370 2.4.3.7. Formanty regionalno-gwarowe .................................................. 371 2.4.4. Nowe funkcje formant(cid:243)w ........................................................................ 371 2.4.4.1. Wielofunkcyjno(cid:156)(cid:230) formant(cid:243)w odziedziczonych ........................ 371 2.4.4.2. Reinterpretacja formacji ............................................................ 372 2.4.4.3. Irradiacja morfologiczna ............................................................ 373 2.4.4.4. Konwersja .................................................................................. 373 2.5. Zmiany w zakresie aktywno(cid:156)ci formant(cid:243)w ........................................................ 374 3. Kompozycja ..................................................................................................................... 378 3.1. Terminy i definicje .............................................................................................. 378 3.2. Geneza i funkcje kompozycji ............................................................................. 380 3.3. Zestawienia ......................................................................................................... 382 3.3.1. Dziedzictwo ps‡. ........................................................................................ 382 3.3.2. Rozw(cid:243)j w jŒzyku polskim ......................................................................... 383 3.4. Zrosty .................................................................................................................. 386 3.4.1. Geneza i rozw(cid:243)j w polszczy(cid:159)nie ............................................................... 386 3.5. Z‡o¿enia ............................................................................................................... 388 3.5.1. Typy strukturalne z‡o¿eæ o genezie ps‡. .................................................. 388 3.5.2. Fazy rozwojowe w jŒzyku polskim ......................................................... 389 3.5.2.1. Okres staropolski ....................................................................... 389 3.5.2.2. Okres (cid:156)redniopolski ................................................................... 392 3.5.2.3. Okres nowopolski ...................................................................... 393 Skr(cid:243)ty i skr(cid:243)towce ...................................................................................................... 394 4.1. Terminy i definicje ............................................................................................. 394 4.2. Skr(cid:243)ty w historii jŒzyka polskiego ..................................................................... 395 4.3. Rozw(cid:243)j skr(cid:243)towc(cid:243)w w polszczy(cid:159)nie XX wieku ............................................... 397 Tendencje rozwojowe polskiego s‡owotw(cid:243)rstwa ....................................................... 401 5.1. Okres staropolski (T1(cid:150)T2) ................................................................................. 402 5.1.1. A. Kompletacja ......................................................................................... 402 5.1.2. C. Ekonomizacja ....................................................................................... 402 5.1.3. D. Nobilitacja ........................................................................................... 403 5.2. Okres (cid:156)redniopolski (T2(cid:150)T3) ............................................................................. 403 5.2.1. A. Kompletacja ......................................................................................... 403 5.2.2. B. Repartycja ............................................................................................ 404 5.3. Okres nowopolski i najnowsze dzieje polszczyzny (T3(cid:150)T4) ............................ 404 5.3.1. A. Kompletacja ......................................................................................... 404 5.3.2. B. Repartycja ............................................................................................ 404 5.3.3. C. Ekonomizacja ....................................................................................... 404 5.3.4. D. Nobilitacja ........................................................................................... 405 5.4. Hierarchia tendencji rozwoju polskiego systemu s‡owotw(cid:243)rczego ................... 405 4. 5. 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2. VI. Sk‡adnia w epoce przedpolskiej i polszczyzny przedpi(cid:156)miennej ........................... 407 Zagadnienia wstŒpne .................................................................................................. 409 1. 1.1. Miejsce sk‡adni w opisie diachronicznym jŒzyka polskiego .............................. 409 1.2. Stan badaæ nad sk‡adni„ historyczn„ jŒzyka polskiego ...................................... 409 1.3. Sk‡adnia w podrŒcznikach akademickich ........................................................... 411 1.4. Charakter ewolucji systemu sk‡adniowego ......................................................... 413 1.5. Za‡o¿enia, metoda i cel opisu sk‡adni polskiej ................................................... 414 Epoka praindoeuropejska ........................................................................................... 416 2.1. Podstawy sk‡adni pie. .......................................................................................... 416 2.2. Budowa wyrazu ................................................................................................... 416 2.3. Kategorie gramatyczne (semantyczno-morfologiczne i syntaktyczne) ............... 416 2.4. Szyk wyraz(cid:243)w ..................................................................................................... 418 2.5. Klasyfikacja zdaæ jŒzyka pie. ............................................................................. 419 2.6. Sk‡adnia zdania pojedynczego ............................................................................ 419 2.7. Sk‡adnia zdaæ z‡o¿onych ..................................................................................... 420 2.8. Podsumowanie..................................................................................................... 421 Epoka pras‡owiaæska .................................................................................................. 423 3.1. Czas trwania wsp(cid:243)lnoty pras‡owiaæskiej ............................................................ 423 3.2. Dziedzictwo pie. .................................................................................................. 425 3.3. Kategorie gramatyczne ........................................................................................ 426 3.3.1. Kategoria rodzaju ..................................................................................... 426 3.3.2. Kategoria ¿ywotno(cid:156)ci ............................................................................... 427 3.3.3. Kategoria liczby ........................................................................................ 427 3.3.4. Kategoria przypadka ................................................................................. 428 3.3.5. Przyimki .................................................................................................... 430 3.3.6. Kategoria trybu ......................................................................................... 431 3.3.7. Kategoria czasu ........................................................................................ 431 3.3.8. Kategoria osoby i liczby ........................................................................... 432 3.3.9. Kategoria strony ....................................................................................... 432 3.4. Sk‡adnia zdania prostego..................................................................................... 432 3.4.1. Zwi„zek podmiotu z orzeczeniem ............................................................ 432 3.4.2. Sk‡adnia zgody wed‡ug znaczenia (constructio ad sensum) 3. w zakresie kategorii liczby ....................................................................... 434 3.4.3. Zdania z orzeczeniem s‡owno-imiennym i imiennym .............................. 435 3.4.4. Zdania bezpodmiotowe ............................................................................. 435 3.4.5. Modalno(cid:156)(cid:230) zdaniowa ................................................................................ 436 3.5. Sk‡adnia zdania z‡o¿onego .................................................................................. 437 3.5.1. Zdania z‡o¿one wsp(cid:243)‡rzŒdnie ................................................................... 437 3.5.2. Zdania z‡o¿one podrzŒdnie ....................................................................... 438 3.6. Literackie konstrukcje syntaktyczne ................................................................... 439 3.6.1. Dativus absolutus ...................................................................................... 439 3.6.2. Dativus cum infinitivo .............................................................................. 439 3.6.3. Nominativus cum infinitivo i accusativus cum infinitivo ........................ 439 Epoka przedpi(cid:156)mienna jŒzyka polskiego ................................................................... 441 4.1. Wyznaczanie granic czasowych epoki ................................................................ 441 4. 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4.2. Sk‡adnia polszczyzny epoki przedpi(cid:156)miennej ..................................................... 441 4.3. Kszta‡towanie siŒ polskiej pisowni i interpunkcji a sk‡adnia ............................. 443 VII. Sk‡adniowo-stylistyczny rozw(cid:243)j literackiej polszczyzny og(cid:243)lnej (XVI(cid:150)XX w.) ............................................................................................................. 447 1. Czynniki sprawcze i uwarunkowania ewolucji .......................................................... 449 2. G‡(cid:243)wne kierunki rozwoju i cezury periodyzacyjne ................................................... 453 3. Dwa nurty stylistyczno-sk‡adniowe ........................................................................... 458 4. Ewolucja systemu sk‡adniowego literackiej polszczyzny og(cid:243)lnej. Procesy i tendencje rozwojowe .................................................................................. 466 4.1. Okres 1. (XVI w. (cid:150) 1. po‡owa XVII w.) ............................................................ 467 4.1.1. G‡(cid:243)wne procesy ewolucyjne i zmiany szczeg(cid:243)‡owe ............................... 467 4.1.2. Zmiany i tendencje rozwojowe (cid:150) podsumowanie ................................... 477 4.2. Okres 2. (2. po‡owa XVII w. (cid:150) XVIII w.).......................................................... 479 4.2.1. G‡(cid:243)wne procesy ewolucyjne i zmiany szczeg(cid:243)‡owe ............................... 479 4.2.2. Zmiany i tendencje rozwojowe (cid:150) podsumowanie ................................... 485 4.3. Okres 3. (XIX w.) .............................................................................................. 487 4.3.1. G‡(cid:243)wne procesy ewolucyjne i zmiany szczeg(cid:243)‡owe ............................... 487 4.3.2. Zmiany i tendencje rozwojowe (cid:150) podsumowanie ................................... 492 4.4. Okres 4. (XX w.) ................................................................................................ 495 4.4.1. G‡(cid:243)wne procesy ewolucyjne i zmiany szczeg(cid:243)‡owe ............................... 495 4.4.2. Zmiany i tendencje rozwojowe (cid:150) podsumowanie ................................... 499 4.5. Zestawienia zbiorcze .......................................................................................... 501 Periodyzacja rozwoju systemu sk‡adniowego literackiej polszczyzny og(cid:243)lnej ......... 506 5.1. Cezura 1.: stpol. (cid:150) (cid:156)rpol. 1. (prze‡om XV i XVI w.) ......................................... 506 5.1.1. Procesy, zmiany i tendencje wyznaczaj„ce periodyzacjŒ ........................ 506 5.1.2. Zmiany i tendencje rozwojowe (cid:150) podsumowanie ................................... 509 5.2. Cezura 2.: (cid:156)rpol. 1. (cid:150) (cid:156)rpol. 2. (XVI w. (cid:150) 1. po‡owa XVII w./2. po‡owa XVII w. (cid:150) XVIII w.) .......................................................................................... 510 5.2.1. Procesy, zmiany i tendencje wyznaczaj„ce periodyzacjŒ ........................ 510 5.2.2. Zmiany i tendencje rozwojowe (cid:150) podsumowanie ................................... 512 5.3. Cezura 3.: (cid:156)rpol. 2. (cid:150) npol. 1. (prze‡om XVIII i XIX w.) .................................. 513 5.3.1. Procesy, zmiany i tendencje wyznaczaj„ce periodyzacjŒ ........................ 513 5.3.2. Zmiany i tendencje rozwojowe (cid:150) podsumowanie ................................... 516 5.4. Cezura 4.: npol. 1. (cid:150) npol. 2. (prze‡om XIX i XX w.) ....................................... 517 5.4.1. Procesy, zmiany i tendencje wyznaczaj„ce periodyzacjŒ ........................ 517 5.4.2. Zmiany i tendencje rozwojowe (cid:150) podsumowanie ................................... 519 5.5. Zestawienia zbiorcze .......................................................................................... 521 Zakoæczenie ............................................................................................................... 524 5. 6. Bibliografia ......................................................................................................................... 526 Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w i oznaczeæ ................................................................................................. 537 Indeks polskich form wyrazowych (opracowa‡a Ewa Dulna-Rak) ..................................... 540 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== OD AUTOR(cid:211)W Niniejszy podrŒcznik obejmuje pe‡ny zakres wiedzy z gramatyki historycznej jŒzyka polskiego. Oczywi(cid:156)cie, zawiera on te wyselekcjonowane wiadomo(cid:156)ci, kt(cid:243)re stanowi„ kurs najczŒ(cid:156)ciej realizowany na uniwersyteckich studiach polonistycznych. CzŒ(cid:156)ci tematyczne podrŒcznika s„ nastŒpuj„ce: I. Pochodzenie jŒzyka polskiego; II. Fo- netyka i fonologia jŒzyka polskiego (cid:150) rozw(cid:243)j historyczny; III. Fleksja imienna; IV. Flek- sja werbalna; V. S‡owotw(cid:243)rstwo; VI. Sk‡adnia w epoce przedpolskiej i polszczyzny przedpi(cid:156)miennej; VII. Sk‡adniowo-stylistyczny rozw(cid:243)j literackiej polszczyzny og(cid:243)lnej (XVI(cid:150)XX w.). W por(cid:243)wnaniu z wydaniem 2. (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001), niniejsza edycja jest poszerzona o dzia‡ sk‡adni w ujŒciu diachro- nicznym, wprowadzono tak¿e niezbŒdne modernizacje i korekty tekstu oraz uzupe‡- nienia w indeksie bibliograficznym. Przydatno(cid:156)(cid:230) tych uzupe‡nieæ widzimy zar(cid:243)wno ze wzglŒdu na kompletno(cid:156)(cid:230) obrazu rozwoju systemu gramatycznego polszczyzny, jak i ze wzglŒdu na analizy tekst(cid:243)w (cid:150) zabytk(cid:243)w jŒzyka polskiego z okresu staropolskie- go, (cid:156)redniopolskiego i nowopolskiego, kt(cid:243)re stanowi„ wa¿ny sk‡adnik zajŒ(cid:230) z grama- tyki historycznej jŒzyka polskiego i historii polszczyzny. Przedmiotem opisu jest ewolucja systemu gramatycznego jŒzyka polskiego, jed- nak¿e (cid:150) w
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gramatyka historyczna języka polskiego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: