Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 003539 24078629 na godz. na dobę w sumie
Gramatyka hiszpańska z ćwiczeniami - ebook/pdf
Gramatyka hiszpańska z ćwiczeniami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-360-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> hiszpański
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Książka ma charakter praktyczny i znajdziesz w niej: gramatykę hiszpańską, którą powinieneś opanować na poziomie podstawowym (A1), poszczególne zagadnienia gramatyczne wyjaśnione w przejrzysty sposób i zilustrowane przykładami, ponad 150 różnorodnych ćwiczeń i klucz odpowiedzi. Z książki korzystać mogą zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowane, traktując ją jako repetytorium gramatyczne. Jest ona cenną pomocą dla studentów uczęszczających na lektorat języka hiszpańskiego, maturzystów, słuchaczy szkół językowych i samouków. Polecamy również „Język hiszpański – samouczek”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SER 1 1. CZASOWNIK BYĆ SER Czasownik ser – być odmienia się następująco: yo tú él/ella/usted nosotros/as vosotros/as ellos/ellas/ustedes soy eres es somos sois son Zaimki osobowe yo – ja tú – ty él – on ella – ona usted – pan/pani nosotros/nosotras – my vosotros/vosotras – wy ellos – oni ellas – one ustedes – państwo Zaimki my i wy występują w dwóch rodzajach, męskim (nosotros, vosotros) i żeń- skim (nosotras, vosotras): Nosotros vivimos en Polonia. – My (mężczyźni lub towarzystwo mieszane) mieszkamy w Polsce. Vosotras vivís en España. – Wy (kobiety) mieszkacie w Hiszpanii. Ponieważ język hiszpański jest językiem fleksyjnym, w zdaniu zaimki osobowe można pominąć (podobnie jak w języku polskim): Yo soy Carlos. = Soy Carlos. Zaimki usted (pan/pani) i ustedes (państwo) są formami grzecznościowymi i łączą się zawsze z czasownikami w trzeciej osobie. Przeczenie no stawiamy bezpośrednio przed czasownikiem: No soy arquitecto. – Nie jestem architektem. Czasownika ser używamy, kiedy mówimy o cechach stałych, zjawiskach niezmien- nych, np.:  kiedy identyfikujemy osobę/rzecz: ¿Que es esto? – Co to jest? Es un libro. – To książka.  kiedy podajemy zawód: Antonio es médico. – Antonio jest lekarzem. R E S Ć Y B K I N W O S A Z C 5 1 SER  kiedy podajemy narodowość/pochodzenie: Luigi es italiano. – Luigi jest Włochem. Es de Roma. – Jest z Rzymu.  kiedy opisujemy (cechy stałe): Ana es morena. – Ana jest brunetką. I Uzupełnij tabelkę formami czasownika ser i zaimkami osobowymi. EJERCICIOS yo nosotros/as ellos/ellas/ustedes eres es sois II Wstaw właściwą formę czasownika ser.  Carmen ................. española.  Nosotros no ................ de Madrid.  ¿Cómo .................. tus hijos?  Yo ................. camarero.  ¿De dónde ................... (tú)?  Usted no ................. brasileña, ¿verdad?  ¿De dónde ................ vosotros?  ¿Ustedes ................. franceses? R E S Ć Y B K I N W O S A Z C III Odpowiedz twierdząco i przecząco według wzoru. ¿Eres Juan? Sí, soy Juan. No, no soy Juan.  ¿Es una mesa?  ¿Carlos es rubio?  ¿Eres de España?  ¿Sois españoles?  ¿Eres Ana?  ¿Es usted mexicano?  ¿Son ustedes de aquí?  ¿Eres polaca? ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. IV Popraw ewentualne błędy.  Miguel y yo soy argentinos.  Mercedes es no española. 6 SUSTANTIVO  Lisboa es la capital de Portugal.  Las verduras es muy buenas para la salud.  Nosotros sois compañeros de trabajo. 2. RZECZOWNIK SUSTANTIVO Rodzaj rzeczownika Rzeczowniki hiszpańskie są rodzaju męskiego bądź żeńskiego. Oto niektóre częste końcówki dla obu rodzajów: rodzaj męski -o chico – chłopiec -spółgłoska director – dyrektor español – Hiszpan -ista pianista – pianista -nte estudiante – student dependiente – sprzedawca rodzaj żeński -a chica – dziewczyna -a directora – dyrektorka española – Hiszpanka -ista pianista – pianistka -nte lub -nta estudiante – studentka dependienta – sprzedawczyni Rodzaju żeńskiego są ponadto rzeczowniki zakończone na: -d, -z, -ción, -sión, -zón. Wyjątki:  niektóre rzeczowniki pochodzenia greckiego zakończone na -ma są rodzaju męskiego: sistema – system, problema – problem, clima – klimat itp.  rzeczowniki zakończone na -a rodzaju męskiego: mapa, día, sofá  rzeczowniki na -o rodzaju żeńskiego: mano, foto, moto  niektóre rzeczowniki określają płeć za pomocą innych słów: hombre – męż- czyzna, mujer – kobieta, gallo – kogut, gallina – kura, marido – mąż, mujer – żona, padre – ojciec, madre – matka, rey – król, reina – królowa, macho – sa- miec, hembra – samica. Tworzenie liczby mnogiej  rzeczowniki zakończone na samogłoskę – dodajemy -s: zapato – but, zapatos – buty rzeczowniki zakończone na spółgłoskę – dodajemy -es: dolor – ból, dolores – bóle  2 O V I T N A T S U S K I N W O Z C E Z R 7 SUSTANTIVO  rzeczowniki zakończone na -í lub -ú – dodajemy -es lub -s: esquí – narta, esquíes/esquís – narty Wyjątki:   rzeczowniki zakończone na -z mają końcówkę liczby mnogiej -ces: albornoz – szlafrok, albornoces – szlafroki rzeczowniki zakończone na -s z nieakcentowaną ostatnią sylabą mają tak samo brzmiącą liczbę mnogą: el lunes – poniedziałek, los lunes – poniedziałki ale: francés – Francuz, franceses – Francuzi. I Jakiego rodzaju są te rzeczowniki? Wpisz je do tabelki. EJERCICIOS chico rotulador mesa lápiz tijeras coche libro llave agua universidad hombre dependienta conversación mano hotel padre torre té casa estudiante cocinero gente ciudad pastel lección problema masculino – rodzaj męski femenino – rodzaj żeński II Utwórz rodzaj żeński.  muchacho  cocinero  profesor  padre  hermano  español  rey  locutor .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. 2 O V I T N A T S U S K I N W O Z C E Z R 8 SUSTANTIVO  turista  jubilado .................................. .................................. III Utwórz rodzaj męski.  gallina  hija  futbolista  polaca  dependienta  alcaldesa  estudiante  doctora  mujer  traductora .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. IV Napisz liczbę mnogą.  pintora  ciudad  color  sombrero  albornoz  lunes  domingo  llave  hipótesis  lápiz .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. V Napisz liczbę pojedynczą.  canciones  lombrices  relojes  lámparas  paraguas  peces  cadáveres  miércoles  tenedores  habitaciones ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. 2 O V I T N A T S U S K I N W O Z C E Z R 9 3 S O L U C Í T R A I K I N J A Z D O R ARTÍCULOS 3. RODZAJNIKI ARTÍCULOS rodzajnik nieokreślony r. męski un unos r. żeński una unas rodzajnik określony r. męski el los r. żeński la las lp. lm. Rodzajników określonych używamy:  gdy mówimy o czymś znanym, wcześniej wspomnianym: El baño está al fondo del pasillo. – Łazienka jest w głębi korytarza. z rzeczownikami abstrakcyjnymi: la amistad – przyjaźń la felicidad – szczęście z czasownikiem gustar: Me gustan los idiomas. – Lubię języki. przy dniach tygodnia: El martes tengo tres clases. – We wtorek mam trzy lekcje. gdy mówimy o rzeczach jedynych w swoim rodzaju: El Rey está de visita en Marruecos. – Król jest z wizytą w Maroku. kiedy mówimy o wszystkich rzeczach/osobach z danej grupy: Los españoles cenan tarde. – Hiszpanie jadają kolację późno. Rodzajników nieokreślonych używamy:  kiedy mówimy o czymś po raz pierwszy: Tengo un gato. – Mam kota. przy czasowniku haber: ¿Hay un banco en este barrio? – Czy jest tu jakiś bank w tej dzielnicy? w liczbie mnogiej w znaczeniu „jacyś, kilku”: Tengo unos amigos portugueses. – Mam paru znajomych Portugalczyków.        Opuszczamy rodzajnik:  kiedy mówimy o zawodach: Soy médico. – Jestem lekarzem ale: Soy un médico muy famoso. – Jestem bardzo znanym lekarzem. często przy czasowniku tener: No tengo coche. – Nie mam samochodu. ¿Tienes coche? – Masz samochód? kiedy mówimy o nieokreślonej ilości: Vamos a comprar vino. – Kupimy wino.   10 ARTÍCULOS EJERCICIOS I Podaj rodzajnik nieokreślony i utwórz liczbę mnogą. ........................  ..... lección  ..... chico ........................  ..... hombre  ..... pastel ........................  ..... mapa  ..... gallina  ..... radio ........................  ..... reloj  ..... universidad ........................  ..... sofá II Podaj rodzajnik określony i utwórz liczbę mnogą. .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................  ..... canción  ..... vaso  ..... baile  ..... ventana  ..... comienzo ........................  ..... mujer ........................  ..... mano ........................  ..... rotulador ........................  ..... verdad ........................  ..... nariz .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... III Uzupełnij definicje według wzoru. Użyj wyrazów z ramki. prenda de vestir flor cereal árbol mamífero pez fruta seta pájaro insecto El español es una lengua románica.  El gorrión es  El plátano es  El trigo es  El gato es  La camisa es .......................... ........................  La merluza es .......................... ........................  La rosa es .......................... ........................  La mosca es ........................  El champiñón es .......................... ........................  El roble es .......................... IV Utwórz zdania według wzoru. Es una mesa. La mesa es cuadrada.  coche/rojo ................................................................................  diccionario/grande ................................................................................  llave/de metal ................................................................................  cuaderno/pequeño ................................................................................  casa/mía ................................................................................  iglesia/del siglo XX ................................................................................  película/aburrida ................................................................................  bolígrafo/suyo ................................................................................  canción/conocida ................................................................................  hotel/caro ................................................................................ 3 S O L U C Í T R A I K I N J A Z D O R 11 ADJETIVO V Wstaw rodzajniki określony lub nieokreślony tam, gdzie jest to konieczne.  ....... España es ....... país europeo.  ....... vegetarianos no comen ........ carne.  ....... este diccionario es muy útil.  En ...... cine hay ......... gente.  ........ español es bastante fácil.  ........ Ana trabaja de ....... programadora informática.  Me gustan mucho ........ plátanos.  ....... coche de ...... Juan es moderno.  Tengo ....... perro.  Eres ......... médico muy bueno. 4. PRZYMIOTNIK ADJETIVO Oto ważniejsze końcówki przymiotników: liczba pojedyncza liczba mnoga r. męski -o pequeño – mały r. żeński r. męski przymiotniki zakończone na -o -a pequeña -os pequeños r. żeński -as pequeñas przymiotniki zakończone na spółgłoskę -n lub -r hablador – rozmowny habladora habladores habladoras grande – duży grande gris – szary azul – niebieski gris azul rosa – różowy violeta – fioletowy rosa violeta zakończone na -e grandes różne końcówki grises azules nieodmienne rosa violeta grandes grises azules rosa violeta Przymiotnik dostosowuje się rodzajem i liczbą do rzeczownika: un homre alto – wysoki mężczyzna una mujer alta – wysoka kobieta hombres altos – wysocy mężczyźni mujeres altas – wysokie kobiety 4 O V I T E J D A K I N T O I M Y Z R P 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gramatyka hiszpańska z ćwiczeniami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: