Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00072 002195 20662580 na godz. na dobę w sumie
Groch z kapustą - ebook/pdf
Groch z kapustą - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 127
Wydawca: Wydawnictwo Psychoskok Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3790-0202-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poezja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tomik „Groch z kapustą” Małgorzaty Chaładus kryje w sobie między innymi wiersze nagrodzone w konkursach literackich i rozproszone w almanachach. „Przycupnięta we mnie samochwała wylazła z kąta, żeby trochę o nich opowiedzieć” - mówi autorka. Wiersz „Na strychu” zajął pierwsze miejsce w sekcji polskiej międzynarodowego konkursu poetyckiego Feile Filiochta w Irlandii w 2008 roku.

Tak tomik „Groch z kapustą” prezentuje autorka: „Bywało, że w świecie fantazji czułam się bardziej swojsko niż w tym realnym. Książki od zawsze zapraszały mnie w krainy, które chłonęłam jak ciekawy nowego podróżnik. Pomimo miłości do literatury zwijałam się na lekcjach polskiego na pytanie „a co poeta chciał w tym wierszu powiedzieć”. Najlepiej byłoby go zapytać, ale cóż, najczęściej już nie żył. Z czasem doszłam do wniosku, że poeta też wcale do końca nie wiedział, co chciał powiedzieć i komu. Są wiersze niby oczywiste jak opis krajobrazu czy zdarzenia, ale najczęściej jest w nich jakiś podtekst, który niektórzy chcą koniecznie wytłumaczyć. Sama jestem czytelnikiem, który nie zadaje sobie zbędnego, według mnie, trudu analizowania tekstu. Po prostu jeden do mnie przemawia a drugi nie. Ktoś uczony powiedział, że poezja jest dialogiem dwóch podświadomości, poety i czytelnika. Dodam od siebie, że jak one się nie dogadają, nie pomoże na to żadna poważna rozmowa. I że mam nadzieję, że z mojej podświadomości wypłynęły teksty zachęcające choćby do flirtu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Małgorzata Chaładus GGGrrroooccchhh zzz kkkaaapppuuussstttąąą Wydawnictwo Psychoskok Konin 2014 Małgorzata Chaładus Groch z kapustą Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok, 2014 Copyright © by Małgorzata Chaładus, 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, powielana i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. Skład: Wydawnictwo Psychoskok Projekt okładki: Jarosław Kowalski Zdjęcie okładki © Paylessimages - Fotolia.com ISBN: 978-83-7900-202-3 Wydawnictwo Psychoskok ul. Chopina 9, pok. 23, 62-507 Konin tel. (63) 242 02 02, kom. 665-955-131 http://wydawnictwo.psychoskok.pl e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl D i a l o g P o k a ż d y m t w o i m s ł o w i e m o ż n a p o s t a w i ć k r o p k ę . S ą u p r z e j m e , o c z y w i s t e , g ł a d k i e . K a ż d a p r ó b a o d p o w i e d z i Z e ś l i z g u j e s i ę z n i c h J a k z l o d o w c a . N i e p r z e n i k a j ą d o M o j e g o w n ę t r z a . U n i e r u c h a m i a j ą m n i e t y l k o W l e p k i m s y r o p i e . W s ł o d k i e j , b ł y s z c z ą c e j g l a z u r z e O d b i j a s i ę t w o j a d o s k o n a ł o ś ć . 3 F a s c y n a c j e Z ł o n i e b u d z i N i e u f n o ś c i C o n a j w y ż e j S t r a c h A l b o f a s c y n a c j ę N i s z c z y c i e l s k i m R o z m a c h e m . N i e u m o t y w o w a n e D o b r o w y d a j e s i ę P o d e j r z a n e . S z u k a m y w y t r w a l e P o d w ó j n e g o d n a . N i e n a w i ś ć S a m o n a p ę d n a j a k P e r p e t u u m m o b i l e . M i ł o ś ć S t a w i a w y m a g a n i a . S z a r z e j e w z e t k n i ę c i u Z c o d z i e n n o ś c i ą . 4 H e r e z j e G d y b y ś m y p o s i e d l i C a ł ą m ą d r o ś ć w s z e c h ś w i a t a C z e g o m i e l i b y ś m y S z u k a ć w g w i a z d a c h ? G d y b y ś m y n i e z n a l e ź l i W s o b i e o k r u s z y n y z ł a W j a k i s p o s ó b R o z p o z n a l i b y ś m y d o b r o ? G d y b y n a s z e o c z y N i e o d w r a c a ł y s i ę o d s z p e t o t y C z y p o t r a f i ł y b y c i e s z y ć s i ę P i ę k n e m ? G d y b y ś m y n i e z n a l i s m u t k u P ł a w i ą c s i ę w h a r m o n i i C z y b y ł b y n a m p o t r z e b n y D r u g i c z ł o w i e k , Ż e b y n a s p o c i e s z y ć ? G d y b y ś m y p r o m i e n i o w a l i D o b r o c i ą a n i o ł ó w O c o m i e l i b y ś m y S i ę m o d l i ć ? 5 S ł o w n i k N i e l u b i ę s ł ó w , k t ó r e s i ę s k o m p r o m i t o w a ł y S w o j ą k r z y k l i w ą j e d n o z n a c z n o ś c i ą . N a z y w a m b r z y d o t ę p i ę k n e m , K t ó r e t r u d n o o d k r y ć , G ł u p o t ę b r a k i e m i n t u i c j i , B e z c z e l n o ś ć b e z p o ś r e d n i o ś c i ą , N i e c z u ł o ś ć p a n o w a n i e m n a d e m o c j a m i A t c h ó r z o s t w o o s t r o ż n ą r o z w a g ą . L u d z i e t e g o n i e d o c e n i a j ą . U c i e k a j ą w b o k s p o j r z e n i e m , m i l c z ą . N i e l i c z n i m ó w i ą m i z a l e d w i e , Ż e n i e s ą m o i m i n i e p r z y j a c i ó ł m i . 6 S e n Ś n i ł o m i s i ę , ż e D r z w i d o m o j e g o d o m u S o l i d n e , o k u t e m e t a l e m , Z a o p a t r z o n e w s k o m p l i k o w a n e Z a m k i , p ę k ł y w p o p r z e k I k r z y w o u ś m i e c h n i ę t y m i U s t a m i w y g a d a ł y P r z e c i ą g o m c i e p ł o , s p o k ó j I p o c z u c i e b e z p i e c z e ń s t w a . 7 Z p i l o t e m n a k a n a p i e K u l t u r a w y r o s ł a z d z i e c i ń s t w a . P r z e s t a ł a s i ę c h o w a ć P o d ł ó ż k i e m c z y w W C , Ż e b y s i ę p o b a w i ć g e n i t a l i a m i A l b o o d k r y w a ć A n a t o m i c z n e o s o b l i w o ś c i P ł c i p r z e c i w n e j . K u l t u r a w y s z ł a z u k r y c i a I o d w a ż n i e s p u ś c i ł a m a j t y . N a k a ż d y m r o g u P r z e d k a ż d ą b r a m ą P o d k a ż d ą l a t a r n i ą B i j ą s i ę O n a j b a r d z i e j o d s ł o n i ę t e M i e j s c a e k s h i b i c j o n i ś c i P r z e k o n a n i , ż e o t w a r t o ś ć J e s t j e d n o z n a c z n a Z n i e z a p i ę t y m r o z p o r k i e m . G a p i e d o ł ą c z a j ą o c h o c z o D o g l o b a l n e j e k s p o z y c j i . N i e d ł u g o z a b r a k n i e P o d g l ą d a c z y . 8 M g ł a P y t a m w a s K i m j e s t e m . O d p o w i a d a c i e U n o s z ą c z e z d z i w i e n i e m b r w i . J e s t e ś ? R o z p ł y w a m s i ę W n i e p r z e j r z y s t ą G ę s t ą s z a r o ś ć . Z a w a d z a m ł o k c i e m . O k o g o ś ? 9 W z w y ż B u d u j ę z t e g o C o m i w p a d ł o w r ę c e . K a m i e n i e , k t ó r e R o b i ą s i ę ł a d n e D o p i e r o p o d e s z c z u . K i l k a n i e ź l e Z a c h o w a n y c h k a f e l k ó w Z r z y m s k i c h ł a ź n i . J a k i e ś p o t ł u c z o n e T a b l i c e p a m i ą t k o w e . K a w a ł e k w a z y Z m u s k u l a r n y m r a m i e n i e m H e l l e ń s k i e g o b i e g a c z a . T r z y c z w a r t e Z m y s ł o w e g o o k a R o d e m z K a m a s u t r y . W y s ł u ż o n e t a r c z e Z e g a r o w e Z o b w i s ł y m i w ą s a m i . T r o c h ę c e g i e ł I d a c h ó w e k z r o z b i ó r k i . 10 S k o r u p y z p o t ł u c z o n y c h D w o j a k ó w z j e d n y m Ś w i e t n i e z a c h o w a n y m u c h e m . P l a s t i k o w e p r o s t o k ą c i k i Z k o p i a m i E g i p s k i c h h i e r o g l i f ó w . M o j a w i e ż a B a b e l B ł y s z c z y w S ł o ń c u J a k k o l o r o w a m o z a i k a . N i e p a m i ę t a j u ż W ł a s n e g o n a r z e c z a . 11 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Groch z kapustą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: