Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00224 004123 21517453 na godz. na dobę w sumie
HIPOALERGICZNI. Luty Nr 17 (20) 2019 - ebook/pdf
HIPOALERGICZNI. Luty Nr 17 (20) 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: GELTZ MEDIA Język publikacji: polski
ISBN: ISSN 2391-8357 INDEKS 404292 E Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kiedy zaczynamy starannie konstruować swoją odporność i siłę, odzyskujemy bezbłędny kontakt ze swoim ciałem. Pragniemy oczyścić emocje poprzez płacz i konfrontację, a szaleńczy apetyt na najzdrowsze warzywa czy ziarna wysuwają się na pierwszy plan, by oczyścić ciało. Nasz mózg zaczyna pracować, jak centrum analiz w ośrodku naukowym, by nie popełnić błędu logicznego. Stajemy się uważni, nadzwyczajnie spokojni i cierpliwi. Dlaczego? Bo nie chcemy cofnąć się o krok, ani skręcić w błędną stronę. Działamy bardziej efektywnie, odłączamy się od tego, co nam nie służy - co nam podcina skrzydła. Okazanie sobie miłości własnej jest jakby kluczem do skarbca, który mamy w sobie, a w nim wskazówka, która podpowiada, co możemy zrobić, by zmienić nasz świat na ciut lepszy. 
Zapraszamy do rozmowy z Zosią Zborowską, która zachęca do oczyszczania ciała, talerza i relacji z ludźmi. Wydanie lutowe magazynu Hipoalergiczni przybliża szczegóły funkcjonalnego żywienia, eliminacji plastiku z życia, metali ciężkich z talerza i pestycydów z płodów rolnych. Przyszłe mamy mogą liczyć na garść porad dotyczących tzw. 'Złotej Godziny' tuż po porodzie i jak nie dać się zmanipulować korporacjom produkującym sztuczne mieszanki, i karmić mimo wszystko piersią. Unikatowy wywiad na temat oczyszczania organizmu (detoksu), zachęci niejedną osobę do podjęcia radykalnych kroków w życiu. www.hipoalergiczni.pl 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ŚWIAT ALERGIKAMETALE CIĘŻKIE W ŻYWNOŚCI I KOSMETYKACHCzym kierować się podczas zakupów, żeby nie zafundować sobie degeneracji mózgu lub raka? Mówią, żeby unikać zanieczyszczonej metalami żywności, ale skąd wiedzieć, czego dokładnie się wystrzegać? Straszą, że metale ciężkie są nawet w powietrzu czy w żywności dla niemowląt, czy to prawda? O odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy eks-perta w zakresie zagrożeń środowiskowych względem zdrowia człowieka dr Grzegorza Dziubanka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.TEKST: dr n. biol. Grzegorz Dziubanek ROZMAWIAŁA: Żaneta GeltzHipoalergiczni | luty 201932www.hipoalergiczni.pl n Żaneta Geltz: Jakie są źródła zanie- czyszczeń metalami ciężkimi? n dr n. biol. Grzegorz Dziubanek: Naj- ważniejszym źródłem metali ciężkich w środowisku są procesy wydobycia i przetwórstwa metali nieżelaznych, cho- dzi przede wszystkim o działalność kopalń rud cynkowo-ołowiowych oraz zakładów metalurgicznych zajmujących się przetwór- stwem rud metali nieżelaznych. W nieod- ległej przeszłości bardzo ważnym źródłem emisji ołowiu do środowiska były spaliny samochodowe, jednak wycofanie z rynku benzyny zawierającej związki tego metalu doprowadziło do istotnego zredukowa- nia jego emisji wraz ze spalinami. Metale trafiają również do środowiska w związku z działalnością rolniczą. Źródłem zanie- czyszczenia gleb uprawnych metalami mogą być nawozy sztuczne, w najwięk- szym stopniu nawozy fosforanowe, jak również środki ochrony roślin. Poza tym metale ciężkie znajdują się w niezliczonej ilości przedmiotów codziennego użytku, w tym m.in. w sprzęcie elektronicznym, akumulatorach, bateriach itp., które jako odpady mogą stanowić źródło zanieczysz- czenia środowiska. Metale ciężkie trafia- ją do środowiska również ze źródeł natu- ralnych takich jak np. erupcje wulkanów czy pożary lasów, aczkolwiek ich znacze- nie w porównaniu do źródeł antropoge- nicznych jest niewielkie. n Ż.G.: Jakie dokładnie metale są kla- syfikowane jako ciężkie? n dr G.D.: Biorąc pod uwagę kryterium chemiczne, za metale ciężkie uznaje się metale, których gęstość jest więk- sza niż 4,5 g/cm3 i zalicza się do nich m.in.: cynk, kadm, chrom, miedź, ni- kiel, ołów, rtęć oraz żelazo. Wydaje się, że szczęśliwszym określeniem dla meta- li wykazujących szkodliwy wpływ na or- ganizm człowieka jest „metale toksycz- ne”. Najbardziej rozpowszechnionymi w środowisku życia człowieka metalami ciężkimi i jednocześnie stanowiącymi naj- większe zagrożenie zdrowia są: kadm, ołów oraz rtęć. Wykazują one wysoką toksycz- ność, a w przypadku kadmu udowodnio- no też właściwości rakotwórcze. n Ż.G.: W dawnych czasach do rozcień- czania stężenia metali ciężkich stoso- wano masy organiczne, a co stosuje METALE CIĘŻKIE W ŻYWNOŚCI I KOSMETYKACH Najbardziej rozpowszechnionymi w środowisku życia człowieka metalami ciężkimi i jednocześnie stanowiącymi największe zagrożenie zdrowia są: kadm, ołów oraz rtęć. Wykazują one wysoką toksyczność, a w przypadku kadmu udowodniono też właściwości rakotwórcze. się dzisiaj, by zmniejszyć obciążenie płodów rolnych skaże- niem metalami?  n dr G.D.: Na biodostępność metali ciężkich ze skażonych gleb do ro- ślin wpływa wiele czynników, jednak do najważniejszych zalicza się odczyn gleb oraz zawartość materii organicznej. W przypadku naj- bardziej rozpowszechnionych metali, jakimi są kadm i ołów, ich sto- pień kumulacji w roślinach wzrasta, gdy uprawy są prowadzone na glebach kwaśnych. Obecny w glebach materiał organiczny częściowo wiąże metale, osłabiając ich migrację do tkanek roślin. Warto podkre- ślić, że stosowanie takich zabiegów agrotechnicznych, jak wapnowa- nie gleb w celu ich odkwaszenia oraz wykorzystywanie nawozów na- turalnych np. kompostu może zmniejszyć kumulację metali ciężkich w roślinach. Należy jednak pamiętać, że gdy mamy do czynienia z sil- nie zanieczyszczonymi glebami uprawnymi, to stosowanie powyż- szych praktyk agrotechnicznych może okazać się niewystarczające z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kon- sumentów. Dlatego prowadzenie w takich miejscach upraw roślin ja- dalnych nie jest zalecane. n Ż.G.: Metale ciężkie zalegają w przyrodzie w postaci warstw w osadach rzek, podobnie dzieje się w organizmach żywych, w których następuje tzw. biokumulacja. Jak wobec tego oczyścić organizm z metali ciężkich, podczas gdy nieustannie następuje ich przyswajanie wraz z pożywieniem? n dr G.D.: W związku z silnym rozpowszechnieniem metali ciężkich w środowisku każdy człowiek jest narażony na te zanieczyszczenia. Metale ciężkie wykazują zdolność kumulacji w organizmie człowieka i stopniowo odkładane są w tzw. narządach docelowego oddziaływa- nia np. ołów ulega kumulacji w tkance kostnej. Najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania narażeniu na metale ciężkie jest profilak- tyka polegająca na minimalizowaniu dawki metali przedostających się do organizmu. Skuteczna ochrona jest jednak niemożliwa bez świa- domości w zakresie źródeł oraz dróg narażenia człowieka na metale ciężkie. Z punktu widzenia ograniczania ryzyka zdrowotnego najistot- niejsze jest unikanie narażenia, a nie oczyszczanie organizmu z meta- li ciężkich. Praktyki oczyszczania organizmu nie stanowią standardo- wego postępowania w przypadku każdej osoby, która ma styczność www.hipoalergiczni.pl Hipoalergiczni | luty 2019 33 ŚWIAT ALERGIKA Na biodostępność metali ciężkich ze skażonych gleb do roślin wpływa wiele czynników, jednak do najważniejszych zalicza się odczyn gleb oraz zawartość materii organicznej. W przypadku najbardziej rozpowszechnionych metali, jakimi są kadm i ołów, ich stopień kumulacji w roślinach wzrasta, gdy uprawy są prowadzone na glebach kwaśnych. Obecny w glebach materiał organiczny częściowo wiąże metale, osłabiając ich migrację do tkanek roślin. z metalami ciężkimi. Procedury takie są realizowane w sytuacji wystąpienia silnego zatrucia ostrego, do którego najczęściej może dojść u osób dorosłych w warunkach ekspozycji zawo- dowej. Natomiast w przypad- ku dzieci terapia oczyszczają- ca organizm z metali ciężkich może być podejmowana, gdy wykazane zostanie ich bardzo wysokie stężenie we krwi – i dotyczy to najczęściej oło- wiu. Jak wskazuje praca Hon i wsp. (2017)1 graniczne stęże- nie stanowiące podstawę do wykonania terapii oczyszcza- nia organizmu dziecka z ołowiu wynosi co najmniej 45 mg/dL. Gdy stężenie ołowiu we krwi mieści się w przedziale od 20 do 45 μg /dL stosowane jest leczenie, jeśli u dziecka wykazano objawy zatrucia np. kolkę ołowiczą, anemię czy zaburzenia Ośrodkowego Układu Nerwo- wego. Terapia oczyszczania organizmu z metali ciężkich polega na ich chelatowaniu czyli wiązaniu z czynnikiem, który ułatwia usunięcie toksycznego metalu z organizmu. Do najczęściej wykorzystywanych środków chelatujących należy wersenian disodowo-wapniowy, który podawany jest dożylnie w warunkach szpitalnych czy też kwas dimer- kaptobursztynowy. Należy jednak mieć świadomość, że samodzielne stosowanie środków chelatujących bez wiedzy lekarza oraz bez wcze- śniej przeprowadzonych badań diagnostycznych może być bardzo niebezpieczne. Jest to istotne, ponieważ obecnie istnieje możliwość nabycia tego typu środków z niepewnych źródeł np. przez Internet. n Ż.G.: Ale metale ciężkie dostają się do organizmu nie tylko po- przez skażoną na poziomie produkcji żywność (w tym ryby i zwie- rzęta), ale również na etapie przetwarzania (blachy aluminiowe w piekarnictwie) i przechowywania (puszki aluminiowe, z cyny). Kto wydaje nadal zgody na wprowadzanie na rynek tego typu produktów, skoro wiadomo już, że biokumulacja metali toksycz- nych szkodzi zdrowiu? n dr G.D.: W myśl obowiązujących przepisów prawnych na rynek wprowadzane są tylko takie materiały i wyroby, które są wystarczają- co obojętne, aby nie powodowały przenikania do żywności substan- cji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia człowieka oraz aby nie powodowały niemożliwych do zaakceptowania zmian w składzie takiej żywności lub nie doprowadzały do pogorszenia jej cech organoleptycznych. W Unii Europejskiej decyzje o dopusz- czeniu do obrotu materiału lub wyrobu mającego kontakt z żywno- ścią podejmowane są na podstawie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Na terytorium Polski organem od- powiedzialnym za zgłaszanie i rejestrowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na stosowanie nowej substancji jest Główny Inspektor Sa- nitarny (GIS), który następnie kieruje wniosek do EFSA. W ocenie po- szczególnych związków chemicznych uwzględnia się ich właściwości 1 Hon K. L., Fung C. K., Leung A. K., Childhood lead poisoning: an overview. Hong Kong Med. J. 2017 December 23 (6) : 616-21. doi: 10.12809/hkmj 176214. Epub 2017 October 13. toksykologiczne oraz wielkość ich migracji do płynów modelowych imitujących działanie środków spożywczych np. wysokotłuszczowych, uwodnionych, zawierających alkohol czy kwaśnych. W celu zapew- nienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsument podczas dokony- wania zakupu określonego produktu mającego kontakt z żywnością powinien zwracać uwagę na obecność symbolu „CE” czyli deklaracji zgodności stwierdzającej, że produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa warto kupować wyroby, które uzyskały tzw. atest PZH, który jest świa- dectwem jakości zdrowotnej wystawianym przez PZH (Narodo- wy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny). Atest zaświadcza o bezpieczeństwie produktu dla zdrowia ludzi i/lub środowiska pod warunkiem, że jest on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem jak np. służy wyłącznie przechowy- waniu żywności w niskiej temperaturze, czy też wyrób nie może mieć kontaktu z żywnością kwaśną, itp. n Ż.G.: Metale ciężkie mają silne właściwości uczulające, czy nie powinno być więcej informacji na ten temat, zwłaszcza zaadre- sowanych do alergików, iż grozi im reakcja ze strony organizmu na żywność czy środki pielęgnacyjne zawierające choćby niskie stężenia metali ciężkich, jak np. nikiel? n dr G.D.: Wiedza na temat właściwości uczulających takich metali ciężkich, jak np. nikiel wydaje się być powszechna. Problemem jest natomiast fakt, że konsumenci przed dokonaniem zakupu stosunko- wo rzadko sprawdzają jaki jest skład chemiczny kosmetyków i innych 34 Hipoalergiczni | luty 2019 www.hipoalergiczni.pl produktów. Zdarzają się też przypadki, że lista składników chemicz-nych wymienionych na etykietach produktów jest niezrozumiała dla potencjalnych nabywców. Działania profilaktyczne osób uczulonych na określone metale lub inne związki chemiczne, powinny polegać na zapoznaniu się ze składem chemicznym kupowanych artykułów, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości wobec danego pro-duktu powinno się wybierać inny, co do którego konsumenci są prze-konani, że jest dla nich bezpieczny. Pomocne w tym przypadku mogą być bazy danych np. „Deep Skin Cosmetics Database” prowadzona przez Environmental Working Group (EWG’s) www.ewg.org/skindeep, w której umieszczane są informacje na temat składu chemicznego oraz potencjalnych zagrożeń zdrowia, w tym informacje na temat właści-wości alergizujących, związanych z użytkowaniem różnego rodzaju kosmetyków i środków pielęgnujących. n Ż.G.: Wszechobecne aluminium (folie i opakowania aluminiowe, produkty powszechnego użytku, jak sztućce) nie sprawia wraże-nia groźnego dla nas metalu, gdyż jest jednym z najlżejszych me-tali. Dlaczego jest nadal tak szeroko stosowany? Dane dostępne w bazie PubMed mówią wyraźnie o aluminium, jako przyczynie choroby Alzheimera i innych schorzeń neurodegeneracyjnych.n dr G.D.: Glin, czyli aluminium, jest metalem powszechnie stosowa-nym ze względu na swoje cechy użytkowe, ponieważ jest materiałem lekkim, miękkim, plastycznym, a także wykazuje dobre przewodnic-two ciepła. Udowodniono, że aluminium może przenikać do żyw-ności z opakowań, garnków czy patelni wykonanych z tego metalu. fot. pexels.com by Kaboompicsfot. pexels.com by Kristina Paukshtitefot. pexels.com by NastyaSensei Senswww.hipoalergiczni.pl35Hipoalergiczni | luty 2019METALE CIĘŻKIE W ŻYWNOŚCI I KOSMETYKACH Powinniśmy zrezygnować z przechowywania, gotowania, grillowania oraz pieczenia kwaśnych produktów spożywczych zawiniętych w folię aluminiową. ŚWIAT ALERGIKA Wielkość migracji zależy od rodzaju żywności, od pH spożywane- go pokarmu, a także od czasu kontaktu produktów spożywczych z naczyniem lub opakowaniem. Przenikanie aluminium do żyw- ności jest najwyższe w przypadku produktów kwaśnych np. kapu- sty kiszonej, marynowanego mięsa lub ryb w zalewie o kwaśnym odczynie (np. na bazie octu lub kwasu cytrynowego). Aby zmniej- szyć narażenie na glin konsumenci nie powinni użytkować alu- miniowych naczyń kuchennych. Powinniśmy także zrezygnować z przechowywania, gotowania, grillowania oraz pieczenia kwa- śnych produktów spożywczych zawiniętych w folię aluminiową. f o t . p e x e l s . c o m b y D a i s y L a p a r r a W wielu źródłach literaturowych, jak również na licznych stronach Internetowych prezentowane są informacje na temat potencjalne- go wpływu glinu na rozwój choroby Alzheimera. Jednak jak wska- zuje przeprowadzony przez Willhite i wsp. (2016)2 szeroko zakrojony przegląd badań naukowych poświęconych tematyce zagrożeń zdro- wia powodowanych przez związki glinu nadal brakuje jednoznacz- nych dowodów potwierdzających związek pomiędzy narażeniem na glin zawarty w spożywanej żywności i wodzie a podwyższonym ry- zykiem zachorowania na chorobę Alzheimera. Istnieją natomiast dowody wskazujące na możliwość wywoływania przez glin tzw. encefalopatii podializacyjnej, czyli zaburzeń układu nerwowego, która może wystąpić u osób przewlekle dializowanych z powodu niewydolności nerek. Skutkiem stosowania dializ mogą być również inne zaburzenia takie jak np.: osteomalacja, czyli zmiękczenie kości, a także niedokrwistość. Nadmierne narażenie na glin jest w tej sytuacji wynikiem obecności aluminium w środkach wiążących fos- forany, które obecne są w płynach dializacyjnych. Należy jednak mieć świadomość, że narażenie osób dializowanych na glin jest znacznie większe w porównaniu z narażeniem jakiego doświadczają przecięt- ne osoby w środowisku swojego bytowania. n Ż.G.: Ołów, który w dużej mierze przedostaje się na pola upraw- ne i do mieszkań za pomocą wnoszonego z piaskiem kurzu – po- woduje pogorszenie pracy naszego mózgu… n dr G.D.: Ołów jest metalem ciężkim szczególnie niebezpiecznym dla dzieci, u których każda, nawet najmniejsza zawartość tego metalu we krwi może powodować obniżenie ilorazu inteligencji (IQ). Szkodli- wy wpływ ołowiu na Ośrodkowy Układ Nerwowy dzieci jest proporcjo- nalny do wielkości narażenia. Efektem narażenia dzieci mogą być m.in. problemy z pamięcią i przyswajaniem wiedzy, zaburzenia koncentra- cji, a także zaburzenia mowy, słuchu, koordynacji ruchowej, występo- wanie zaburzeń zachowania np. nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), drażliwości, agresji jak również apatii, występowanie uczucia ciągłego zmęczenia. W warunkach bardzo silnego narażenia dzieci od- notowano występowanie przypadków encefalopatii3. Ołów jest również 3 2 Willhite C.C., Karyakina N. A., Yokel R. A., Yenugadhati N., Wisniewski T.M., Arnold I. M. F, Momoli F., Krewski D. Systematic review of potential health risks posed by pharmaceutical, occupational and consumer exposures to metallic and nanoscale aluminum, aluminum oxides, aluminum hydroxide and its soluble salts. Crit Rev Toxicol. 2014 October 44 (Suppl. 4): 1–80. [przyp. red.] Encefalopatia – ogólne określenie uszkodzenia mózgowia przez czynniki różnego pochodzenia. Uszkodzenia mózgowia człowieka prowadzą do różnego rodzaju zaburzeń zachowania. Przyczynami encefalopatii mogą być toksyny obecne w organizmie przy niewydol- ności wątroby lub nerek, trucizny, takie jak metale ciężkie (ołów, rtęć), alkohol etylowy i wiele innych. Opisywane są też encefalopatie zakaźne – wywoływane przez priony. Ołów jest metalem ciężkim szczególnie niebezpiecznym dla dzieci, u których każda, nawet najmniejsza zawartość tegometalu we krwi może powodować obniżenie ilorazu inteligencji (IQ). Efektem narażenia dzieci mogą być m.in. problemy z pamięcią i przyswajaniem wiedzy, zaburzenia koncentracji, a także zaburzenia mowy, słuchu, koordynacji ruchowej, występowanie zaburzeń zachowania. 36 Hipoalergiczni | luty 2019 www.hipoalergiczni.pl METALE CIĘŻKIE W ŻYWNOŚCI I KOSMETYKACH Narażenie osób dorosłych na ołów może zwiększać ryzyko występowania nadciśnienia tętniczego, anemii, zaburzeń płodności mężczyzn, jak również występowania takich objawów, jak: senność, zmęczenie, wahania nastroju, a także może wywoływać ograniczenia zdolności umysłowych. odpowiedzialny za występowanie zaburzeń wzrostu, w tym za rozwój krzywicy, anemii oraz tzw. kolki ołowiczej (ostry skurcz mięśni gładkich jelit). Natomiast narażenie osób dorosłych na ołów może zwiększać ry- zyko występowania nadciśnienia tętniczego, anemii, zaburzeń płodno- ści mężczyzn, jak również występowania takich objawów, jak: senność, zmęczenie, wahania nastroju, a także może wywoływać ograniczenia zdolności umysłowych. Narażenie kobiety ciężarnej na ołów stwarza zagrożenie dla rozwijającego się płodu, które może wiązać się zmniej- szeniem masy urodzeniowej noworodków oraz skróceniem czasu trwa- nia ciąży. Ołów wykazuje zdolność przenikania przez barierę łożyskową, w związku z czym bardzo niebezpieczne jest prenatalne narażenie na ten metal, które w skrajnych przypadkach może skutkować występo- waniem encefalopatii u niemowląt. n Ż.G.: Akcja European Cooperation in Science and Technology4 od lat ma na celu ograniczenie niepożądanych pierwiastków śla- dowych. Odnotowywano niepokojące zawartości ołowiu w żyw- ności, zwłaszcza w warzywach pochodzących z upraw pod presją przemysłową. Co powinien zrobić przeciętny konsument, by się przed nimi chronić? Czy żywność ekologiczna zwiększa szansę na redukcję ryzyka przyswajania metali ciężkich?  n dr G.D.: Profilaktyka zdrowotna w przypadku metali toksycznych takich, jak kadm czy ołów powinna w pierwszej kolejności polegać na minimalizowaniu wielkości narażenia z najistotniejszego źródła jakim są spożywane warzywa. Każdy konsument powinien zwra- cać szczególną uwagę na źródło pochodzenia kupowanych roślin jadalnych, tzn. należy unikać produktów uprawianych w regio- nach charakteryzujących się silnym skażeniem środowiska tymi zanieczyszczeniami. Zmniejszenie ryzyka zdrowotnego może być osiągnięte m.in. w wyniku spożywania roślin jadalnych pochodzących z upraw ekologicznych, aczkolwiek zdarzają się przypadki, że uprawy pochodzące z gospodarstw ekologicznych również zawierają meta- le ciężkie w stężeniach przekraczających maksymalne dopuszczalne zawartości. Wiąże się to chociażby z faktem stosowania w przeszłości na takich gruntach ornych nawozów mineralnych, które były skażo- ne metalami. W związku z powyższym, najbardziej rozsądnym wyda- je się dokonywanie częstych zmian źródła zaopatrywania się konsu- mentów w rośliny jadalne (kupowanie warzyw w różnych sklepach, na różnych stoiskach na targowisku itp.). W ten sposób można unik- nąć długotrwałego spożywania silnie zanieczyszczonych warzyw, co może wystąpić w sytuacji zaopatrywania się w rośliny jadalne pocho- dzące tylko z jednego źródła. 4 www.umb.no/costaction – Akcja European Cooperation in Science and Technology f o t . p e x e l s . c o m b y T r a v i s S e e r a n Ż.G.: Wiele osób jest narażonych bezpośrednio na zatrucie ołowiem, ponieważ mieszkają nieopodal hut i innych zakładów przemysłowych. Jak te osoby chronić przed ołowicą czy innymi chorobami wynikającymi z narażenia na skażenie metalami cięż- kimi, takimi jak ołów? n dr G.D.: Narażenie na ołów i inne metale ciężkie dotyczy prak - tycznie każdego człowieka, aczkolwiek wielkość ekspozycji może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania, rodzaju wykonywanej pracy, stylu życia, a także od umiejętności zarządzania własnym ryzy- kiem zdrowotnym. www.hipoalergiczni.pl Hipoalergiczni | luty 2019 37 ŚWIAT ALERGIKA f o t . p e x e l s . c o m b y S u z y H a z e l w o o d Jak wskazują badania naukowe zawartość metali ciężkich w kosmetykach kolorowych zależy zarówno od ich barwy, jak i marki producenta. Wykazano, że stężenie niklu w kosmetykach na poziomie 5 mg/kg jest bezpieczne dla osób zdrowych, podczas gdy dla osób uczulonych bezpieczna zawartość niklu w kosmetykach wynosi 1 mg/kg. http://allergycertified.com/business/how-to-certify/criteria Większość kosmetyków ze względu na obecność niektórych składników jest atrakcyjna dla konsumentów, jednak w niektórych przypadkach deklarowanie przez producentów ich hipoalergiczności może być nadużywane. Alergicy powinni więc podczas zakupu kierować się obecnością stosownych certyfikatów świadczących o bezpieczeństwie produktów. 38 Hipoalergiczni | luty 2019 www.hipoalergiczni.pl Najważniejszym źródłem narażenia na ołów są rośliny jadalne, które nie powinny być uprawiane na terenach uznawanych za zanieczysz- czone metalami ciężkimi np. położonych w sąsiedztwie hut metali nieżelaznych, hałd poprzemysłowych czy też składowisk odpadów. Zlokalizowane na takich terenach pola uprawne można wykorzystać do produkcji roślin przemysłowych. W przypadku prowadzenia upraw roślin jadalnych na własne potrzeby wskazanym jest skontrolowanie zanieczyszczenia gleby oraz nie należy stosować do nawożenia mate- riałów niewiadomego pochodzenia. Niejednokrotnie przy tworzeniu ogródków działkowych oraz ogrodów przydomowych zdarzało się, że użytkownicy wykorzystywali materiał, silnie zanieczyszczony metala- mi ciężkimi, pochodzący np. z hałd pohutniczych. W przypadku małych dzieci do najsilniejszego narażenia na ołów i inne metale ciężkie dochodzi tzw. pozażywieniową drogą narażenia, która wiąże się z połykaniem zanieczyszczonych cząsteczek gleby lub kurzu podczas aktywności na boiskach czy placach zabaw. Narażenie to wiąże się także z połykaniem zaabsorbowanych cząsteczek kurzu na powierzch- ni dłoni, zabawek i innych przedmiotów wkładanych przez małe dzie- ci do ust. W tym przypadku istotnym jest odpowiednie zabezpieczenie nawierzchni placów zabaw i boisk w taki sposób, aby uniemożliwić kon- takt dziecka ze skażonym podłożem. Należy także zwrócić uwagę na potrzebę regularnego czyszczenia zabawek i innych przedmiotów codziennego użytku, z którymi dziecko ma styczność. n Ż.G.: Osłabienie, bezsenność, zaburzenia widzenia, zaburzenia płodności, zmiany zwyrodnieniowe komórek nerwowych, wpływ na geny, rak – czy to nie są wystarczająco niepokojące sympto- my, by zainteresować się oznaczeniem poziomu metali ciężkich w naszym ciele? Jak możemy to zbadać? n dr G.D.: W uzasadnionych przypadkach takich, jak np. podejrze- nie narażenia na metale ciężkie w warunkach zawodowych czy też METALE CIĘŻKIE W ŻYWNOŚCI I KOSMETYKACH w miejscu zamieszkania, jak również zdiagnozowanie objawów mo- gących świadczyć o nadmiernej ekspozycji na metale ciężkie można wykonywać badania stężenia metali ciężkich w organizmie. Najlep- szym biomarkerem aktualnego narażenia na kadm, ołów czy rtęć są badania ich zawartości we krwi. Aby poznać wielkość narażenia jakie miało miejsce w przeszłości wykonywane są również badania zawar- tości kadmu i ołowiu w moczu, czy też ołowiu w tkance kostnej – co jednak jest już badaniem inwazyjnym i może być wykonywane wy- łącznie na zlecenie lekarza. W literaturze można również znaleźć informacje na temat badań stę- żenia metali ciężkich we włosach, jednak wyniki tych pomiarów są obciążone dużą niepewnością i dlatego nie są zalecane jako dobry wskaźnik narażenia. Podejmując decyzję o poddaniu się badaniom zawartości metali cięż- kich w organizmie, należy pamiętać o tym, aby skonsultować się z le- karzem toksykologiem, który może stwierdzić czy przeprowadzenie tego typu badań jest uzasadnione, jak również pomoże właściwie zin- terpretować uzyskane wyniki.   Grzegorz Dziubanek Doktor nauk biologicznych, kierownik Za- kładu Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia Katedry Zdrowia Środowiskowe- go na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Od lat prowadzi badania nad wpływem zanieczyszczeń na zdro- wie człowieka oraz nad zarządzaniem ry- zykiem zdrowotnym. REDAKCJA ZALECA ZAKUPY PRODUKTÓW Z CERTYFIKATAMI Kobiety ze szczególną ostrożnością powinny dobierać kosmetyki, jeśli cier- pią z powodu alergii na nikiel. Produkty, które wolne od niklu są odpowied- nio oznakowane certyfikatem „NICKEL TESTED”. PUROBIO SUBLIME DROP Podkład w płynie na bazie hydrolatu z oczaru wirginijskiego oraz szałwio- wego z formułą ANTI POLLUTION chroniącą cerę także przed zanieczysz cze- niami powietrza. Certyfikacja: Organic Cosmetic, Vegan OK, Nickel Tested purobio.com.pl Cena: 69,90 zł 19g, purobio.com.pl www.hipoalergiczni.pl Hipoalergiczni | luty 2019 39
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HIPOALERGICZNI. Luty Nr 17 (20) 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: