Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00140 008819 23017300 na godz. na dobę w sumie
Hiroszima 1945. Bosonogi Gen tom 3 - ebook/pdf
Hiroszima 1945. Bosonogi Gen tom 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 268
Wydawca: Waneko Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61023-38-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> literatura piękna >> komiks i humor
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

— Pamiętaj —
manga jest zapisana od prawej do lewej strony i w taki sposób należy ją odczytywaćOpowieść o życiu w Japonii tuż po wybuchu bomby atomowej. Tytułowy bohater, mały chłopiec traci część rodziny i musi bić się o przetrwanie w dramatycznej powojennej rzeczywistości. Stara się nie tylko przeżyć, ale zapewnić życie rodzinie i pomagać przyjaciołom. Komiks oparty na autentycznych przeżyciach autora.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Uuch! . . . Nie uda- ∏o ci si´ znaleêç pracy? Ach, zm´czona jestem. Nogi mam jak k∏ody. Mamu- siu, co ci si´ sta∏o? Che, che, cheee! Niez∏a z paniusi babeczka! A mo˝e si´, kocha- niutka, poprzytulamy za pieniàdze... B∏a- gam pana. Chyba pani sobie ˝artuje! Ja sam szukam pracy! Bardzo pana prosz´. Zgodz´ si´ na ka˝dà prac´. . . . . . . 18 CHRR... CHRR... Gen marzy∏ o tym, ˝eby ten czas trwa∏ wiecznie. Koƒczy∏ si´ spokojnie 11 sierpnia 1945 r. Tomoko, przy- gotowa∏em ci „˝are∏ko”, no ju˝, nie p∏acz! Da∏bym ci ch´tnie prawdziwego mleka. Wytrzymaj jeszcze troch´, a na pewno kupi´ ci prawdziwe mleczko! Eeej, no pij szyb- ko! 17 . . . Gen, nic ci nie b´dzie! Siusiu dzi- dziusia jest czyste! Masz racj´. Trzeba szybko zmyç ca∏y ten brud. Mamusiu, wejdê szybko do wody, to ci wyszoruj´ plecy. PFUUJJJ!!! Za dobrze jej by∏o i dlatego si´ na mnie zsiusia∏a! Mamusia, moja mamusia wreszcie si´ rozeÊmia∏a! Tak si´ ciesz´, bo dawno nie widzia∏em mamy takiej radosnej! Mama strasz- nie schud∏a. Sama skóra i koÊci... Gen, nie szoruj tak mocno, bo a˝ boli! O tak! O tak! Mamo, tylko mi tu nie choruj. Teraz musisz byç zdrowa, a ja ci´ potem troch´ odcià˝´. 16 Ârodek czerwca, tak, zgadliÊcie. Wszystko wokó∏ ju˝ rozkwita. Ciep∏y wietrzyk tràca liÊcie, dziadek babce wiersze czyta. Mamusiu, ale nam tu dobrze! I Tomoko taka zadowolona! Agugu... guuu... Jak˝e ch∏odno w gàszczu drzeeew. Z dala p∏ynie ptaków Êpieeew... Agu... guguu... Tobie te˝ jest dobrze, co, Tomoko? Bardzo si´ ciesz´, Gen! Aj! 15 Obym jak najszybciej znalaz∏a jakàÊ prac´ i mog∏a zarabiaç pieniàdz´. Gen, b´d´ p∏aciç czynsz, wi´c ju˝ nie musisz si´ kr´powaç. No, nareszcie zrobi∏o si´ czysto! Wiesz, tak jest lepiej. Nie b´dziemy sobie wzajemnie przeszka- dzaç. Chi, chi, chi! Jak cudownie, ˝e od dzisiaj to b´dzie nasz dom! Kimie, wybacz, ˝e mieszkacie w takiej szopie. Kiyo... dzi... dzi´kuj´! Nic nie mów mojej teÊciowej, bo zaraz zacznie zrz´dziç. Ojej! Tak du˝o? A to z okazji waszej prze- prowadzki. Tak, musz´ byç silna! Kimie, jesteÊ taka wytrwa∏a. Na pewno kiedyÊ skoƒczà si´ twoje udr´ki. 14 Heej, hop! Hej, hop! Postanowi∏am, ˝e mi b´dà p∏aciç czynsz, ale jedzenia nie dostanà! Niech ju˝ b´dzie. I tak mieszkajà w szopie. Chocia˝ ju˝ ich stàd wykurzy∏am, Kiyo upar∏a si´ im sprzyjaç. Popatrz, babciu, Gen z rodzinà znowu tu wrócili. A jeÊli znowu zacznà sprawiaç k∏opoty, to wyrzuc´ ich z domu! Ju- hu! HURRA! Takeko, ale fajnie! Nie ub´dzie nam naszego jedzenia! A gdzie˝by tam! Babciu, na pewno ich nie b´dziesz karmiç? 13 Bardzo ci´ prosz´, wróç do naszego domu. Teraz moja kolej, ˝eby ci pomóc. JesteÊ mojà przyjació∏kà, która zawsze mnie broni∏a. Nie, nie, wr´cz przeciwnie. Teraz b´d´ was przede wszystkim chroniç. Dotàd kierowa∏am si´ tylko w∏asnà wygodà. I ju˝ prawie straci∏am swojà najlepszà przyjació∏k´. Ki... Kiyo! A co? Chi, chi, chi! Odwa˝ny jesteÊ w s∏owach! A pewnie. Ju˝ myÊla- ∏em, ˝e panià zabij´! Gen, mia∏eÊ do mnie ˝al, prawda? Przepraszam. Niepokoi∏am si´ o ciebie i dlatego posz∏am za wami. Znowu chce si´ pani z nami dra˝niç?! Kimie, bàdêmy na zawsze przyjació∏kami, dobrze? 12 Mamusiu, nie jesteÊ ranna? Gen! Mama chce umrzeç! Ju˝ tak d∏u˝ej nie mog´! . . . Co ty tam robisz? Wstawaj szybko! Na pewno znaj- dziemy dom. Poszukamy czegoÊ. Bàdê silna! Wstaƒ, prosz´... Co ty opowia- dasz?! Przestaƒ! Nie p´kaj! B U U ... I ja te˝ ci´ lubi´, Kiyo. Zawsze b´dzie- my sobie pomagaç w potrzebie, dobrze? Zawsze si´ za mnà wstawiasz, Kimie. Strasznie ci´ lubi´! Ki... Kimie, przepraszam, ˝e wyrzuci∏am ci´ z domu... . . . U U U ... Ki... Kiyo? 11 Och, ty psie cholerny! To ju˝ nawet takie Êmierdzàce psy si´ na nas rzucajà! Ty ∏obu- zie! Ty dra- niu! Uf, uf...! Uf , uf, uf! Kurde! GEN! Zdychaj, Êmierdzielu! A ja ci´ potem zjem! Ty kund- lu! 10 . . . Gen, spójrz, tu ju˝ nie ma dla nas miejsca. . . . OJEJ! Aj, aj! Ci z Eby sà strasznie ozi´bli. Sami w potrzebie, ale innym nie pomogà! Potrzebuj´ pieni´dzy, choçby najdrobniejszych. Co tu robiç? Musimy znaleêç jakiÊ spokojny kàt. Wsz´dzie wszyscy sà tacy sami. Potrafià myÊleç tylko o sobie. Gdy tylko zobaczà kogoÊ s∏abszego, zaraz si´ nad nim zn´cajà. Zrozumia∏am wreszcie, jak niegodziwi bywajà Japoƒczycy! Och! 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hiroszima 1945. Bosonogi Gen tom 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: