Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00096 003053 21326632 na godz. na dobę w sumie
HistoRisus. Historie śmiechu / śmiech [w\ historii - ebook/pdf
HistoRisus. Historie śmiechu / śmiech [w\ historii - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 188
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2776-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> historia, militaria, wojskowość >> historia powszechna
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Tom HistoRisus. Historie śmiechu / śmiech [w\ historii jest zbiorem tekstów wynikających z fascynacji mnogością i wagą ról śmiechu w kulturze. W artykułach zawartych w niniejszym zbiorze spotykają się różne jego tropy i różne jego literackie i kulturowe odwzorowania, od antyku do współczesności. Wspólnym celem książki jest porównawcze przyjrzenie się rolom i znaczeniom śmiechu w historii, kulturze i literaturze europejskiej - ze szczególnym uwzględnieniem śmieszności w historii, śmiechu jako narzędzia manipulacji, miejsca i wieloznaczności śmiechu w tekstach historycznych i literackich,  karnawałowości w historii i historii karnawałowości, elementu zabawy w historii i literaturze, historii jako zbiorowej histerii, elementu szaleństwa, paranoiczności i maniakalności w tekstach historycznych i literackich - oraz szeroko rozumianym teoretycznym, filozoficznym i psychologicznym aspektom śmiechu.  Wszystkie teksty tworzące HistoRisus przypominają jednocześnie, że historia śmiechu w kulturze zachodniej to również historia prób jego tłumienia i zamykania w ramach, które dobrze określają bachtinowskie kategorie karnawałowości. Od Etyki nikomachejskiej Arystotelesa i Państwa Bożego św. Augustyna po współczesne karykatury polityczne, śmiech budził i budzi zgrozę i oburzenie tych, którzy widzą w nim zagrożenie dla ustalonego porządku. Niniejszy zbiór esejów jest zatem również wielogłosem, w którym analizowane są relacje między śmiechem i śmiesznością a hierarchiami władzy.

Pośród autorów zawartych w tomie tekstów są literaturoznawcy, historycy i socjologowie, piszący o śmiechu w antyku, w literaturze i historii XIX wieku, w twórczości futurystów, przedwojennych kabareciarzy i dwudziestowiecznych bardów, w filmach propagandowych i fabularnych oraz w powieściach graficznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HistoRisus HistoRisus HistoRisus i i r o t s i h ] w [ h c e i m ś / u h c e i m ś e i r o t s i H H i s t o R i s u s . H i s t o r i e ś m i e c h u / ś m i e c h [ w ] h i s t o r i i Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-776-0 KATOWICE 2016 HistoRisus Historie śmiechu / śmiech [w] historii NR 3449 HistoRisus Historie śmiechu / śmiech [w] historii Rafała Borysławskiego, Justyny Jajszczok, Jakuba Wolffa, Alicji Bemben pod redakcją Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Historia Literatur Obcych Magdalena Wandzioch Recenzent Andrzej Wicher Spis treści Wstęp / 7 Edyta Gryksa Etiamsi cupimus risum tenere non possumus. Śmiech w kulturze starożytnego Rzymu / 11 Agata Sowińska Chichot (z) antyku: komizm zwrotów rubasznych a komizm sytuacyjny / 21 Justyna Jajszczok Zwierzęce metafory jako źródło humoru w Samotni Karola Dickensa / 31 Andrzej Tichomirow Pomiędzy horrorem a  śmiesznością: „zachodnioruskie” utwory inspirowane Powstaniem Styczniowym / 41 Jacek Mydla Horror czy kpina? Groza, humor i  demony przeszłości w  opowieściach niesamowitych M.R. Jamesa / 57 Paweł Graf Futuryści się śmieją / 69 Agnieszka Kania Marian Hemar – mistrz kabaretu. Działalność satyryczna artysty w  II Rzeczypospoli- tej / 85 Wojciech Cedro Karykaturalny obraz kapitalisty (imperialisty), popa, kułaka i… Polaka w radzieckich ani- mowanych filmach propagandowych / 99 Maciej Białous Był sobie Polak, Żyd i  Niemiec… Wizerunek Polaków i  stosunków polsko-żydowskich w amerykańskich komediach wojennych / 111 Marta Kaprzyk Ten śmieszny gwałt. O komediowości kina Pedra Almodóvara / 125 6 Spis treści Olga Lewandowska Groteskowa wizja rzeczywistości w pieśniach Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmar- skiego / 137 Ewa Róża Janion Armia Czerwona jako dobrotliwi kanibale. O funkcjach komizmu w Rozejmie Primo Le- viego / 151 Małgorzata Skowrońska O żartach z poważnych spraw. Narracja w powieściach graficznych: The Essential. Dykes to Watch Out For, Fun Home oraz Jesteś moją matką? autorstwa Alison Bechdel / 165 Alicja Bemben Kapciuszek, czyli dlaczego historię piszą cwaniaki / 173 Noty o autorach / 183 Wstęp Tragiczne paryskie wydarzenia związane z zamachem na redakcję satyrycznego pisma „Charlie Hebdo” w styczniu 2015 roku brutalnie przypomniały nam wszyst- kim, że to, co wiąże się ze śmiechem, może być dramatycznie poważne. Tak jak śmiech potrafi łączyć, potrafi też dzielić, tak jak potrafi wyzwalać, potrafi niszczyć. Rzadko która z  ludzkich reakcji zawiera tyle przeciwieństw i  niesie ze sobą tyle ambiwalentnych znaczeń tak silnie nacechowanych obyczajowo. To, w jaki sposób, kiedy i z czego się śmiejemy, określa nas niezwykle mocno i w sposób szczególny buduje nie tylko relacje międzyludzkie, ale i  tworzy hierarchie władzy i  zależno- ści. Choć śmiech przynosi uwolnienie emocji, odnowę i radość, może być również tryumfujący, sardoniczny i drwiący, pogardliwy i transgresyjny, histeryczny i sza- lony, groźny i  stłumiony. Jak niewiele zjawisk społecznych potrafi być wiążący i kulturowo określający – nie zawsze możemy się śmiać, gdy mamy na to ochotę, co więcej, bywa, że śmiejemy się z rzeczy, które dla przedstawicieli innych kultur wcale nie byłyby śmieszne, a nasz śmiech z tych zjawisk uznany by został za śmier- telnie obraźliwy. Śmiech jako dyskurs kulturowy może zatem być zabawny sam w  sobie, ale też bardzo poważny. W tym miejscu warto przypomnieć stwierdze- nie Johana Huizingi z  jego kanonicznego opracowania dotyczącego zabawy jako źródła kultury: „przeciwstawność zabawa–powaga jest stale chwiejna. […] Zabawa przekształca się w powagę, powaga zaś w zabawę”1. Podobnie rzecz się ma ze śmie- chem, w  którego różnorakiej naturze powaga i  śmieszność są ze sobą splecione. Parafrazując tytuł Huizingi, można uznać – nie bez podstaw – że również śmiech jest źródłem kultury, a homo ludens Huizingi nie byłby sobą, gdyby jednocześnie nie był arystotelesowskim homo ridens. Już dla Arystotelesa śmiech jest cechą im- manentnie ludzką, co więcej, jest on dla niego cechą odróżniającą ludzi od innych zwierząt, ponieważ człowiek jest „zwierzęciem racjonalnym, śmiertelnym, żyjącym 1 J. Huizinga: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza. Warszawa 2007, s. 22. 8 Wstęp na lądzie, dwunożnym, zdolnym do śmiechu: żadne bowiem zwierzę prócz czło- wieka nie śmieje się”2. Tom HistoRisus. Historie śmiechu / śmiech [w] historii jest zbiorem tekstów powstałych z  fascynacji mnogością i  wagą ról śmiechu w  kulturze. Spotykają się w nich różne tropy śmiechu i różne jego literackie i kulturowe odwzorowania, od antyku do współczesności. Wspólnym celem książki jest porównawcze przyjrzenie się rolom oraz znaczeniom śmiechu i śmieszności w historii, kulturze i literaturze europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem: śmieszności w historii, śmiechu jako narzędzia manipulacji, miejsca i wieloznaczności śmiechu w tekstach historycznych i literackich, karnawałowości w historii i historii karnawałowości, elementu zaba- wy w  historii i  literaturze, historii jako zbiorowej histerii, elementu szaleństwa, paranoiczności i  maniakalności w  tekstach historycznych i  literackich, komedii, farsy, groteski i ironii w historii i literaturze oraz szeroko rozumianych teoretycz- nych, filozoficznych i  psychologicznych aspektów śmiechu. Artykuły w  tomie są rozmieszczone chronologicznie. Książkę niniejszą otwierają dwa teksty traktujące o śmiechu w łacińskiej kultu- rze antycznej. Edyta Gryksa dokonuje przeglądu terminów opisujących różne ro- dzaje śmiechu i kontekstów, w jakich używają ich Owidiusz, Cyceron, Terencjusz i Horacy. Agata Sowińska natomiast analizuje najnowszy polski przekład jednego z najbardziej obrazoburczych poetów rzymskiego antyku, Katullusa, słynącego z ru- baszności i humoru rynsztokowego. Oba teksty zaskakują aktualnością antycznych znaczeń śmiechu w świecie współczesnej polityki i swoiście pojmowanego humoru. Kolejne teksty tomu skupiają się już na kulturze nowoczesnej i  ponowoczes- nej. Justyna Jajszczok zabiera nas na wędrówkę śladami humoru opartego na me- taforach odwołujących się do zwierząt w  Samotni Charlesa Dickensa. Powieść ta skrzy się rodzajem humoru, którego odległymi źródłami są m.in. starożytne Bajki Ezopa. Tekst Andrzeja Tichomirowa pozostaje w wieku XIX, ale przenosi nas do Europy Wschodniej po Powstaniu Styczniowym. Bazując na aparacie historyczno- -socjologicznym, autor bada mniej znane, a  szczególnie ciekawe dla studiów nad Polską okresu rozbiorów publikacje satyryczne wykorzystujące antypolskie, an- tykatolickie i  antysemickie stereotypy do konstruowania obrazu Rosji i  kultury rosyjskiej jako kultury odrębnej i  osaczonej przez wrogie elementy. Jacek Mydla powraca swoim tekstem do literatury angielskiej epoki późno- i postwiktoriańskiej, łącząc grozę i  niesamowitość, cechujące opowiadania o  duchach autorstwa M.R. Jamesa, z humorem, i zastanawiając się, do jakiego stopnia u Jamesa można mówić o zasadzie niesamowitości opartej na elementach satyrycznych i ironicznych. Paweł Graf przenosi dyskusję o śmiechu w okres nowoczesności i futuryzmu, podejmując kwestię absurdalnego humoru w tekstach rosyjskich i polskich futurystów. Śmiech jawi się tam jako emblemat nowoczesnego zerwania ze skostniałą tradycją i  jako prześmiewczy bunt, w  zamyśle swym przynoszący wyzwolenie. To, co zapocząt- 2 Arystoteles: O częściach zwierząt. Tłum. P. Siwek. Warszawa 1977, s. 112. Wstęp 9 kowali futuryści, kontynuowane było przez polski kabaret okresu międzywojnia, którego najwybitniejszym przedstawicielem był Marian Hemar. O nim i o kabare- cie z czasów II Rzeczpospolitej traktuje artykuł Agnieszki Kani, lokujący Hemara w  szerszym kontekście przedwojennej polskiej satyry. Niejako odwróceniem tego tematu jest tekst Wojciecha Cedry, w  którym autor analizuje satyryczne wyob- rażenia wrogów ludu, m.in. kapitalisty i  Polaka, w  radzieckich propagandowych filmach animowanych. Humor i groteska w służbie ideologii przybierają tu jedne z  bardziej wyrazistych form. Kolejny artykuł również traktuje o  humorze w  wy- daniu filmowym. Maciej Białous pisze w nim o wizerunku Polaków i stosunkach polsko-żydowskich w amerykańskich komediach wojennych. Tematykę śmieszności w kinie podejmuje też Marta Kaprzyk, omawiając komediowe aspekty oraz funk- cje śmieszności i  groteski w  filmach Pedra Almodóvara. Groteskowością systemu komunistycznego i karykaturalnymi aspektami socjalistycznej rzeczywistości zajęła się Olga Lewandowska w tekście porównującym groteskę w pieśniach Włodzimie- rza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego. Śmiech przemieszany jest w nich z grozą, a  niosąc wolność, łączy się ze zniewoleniem, które wyśmiewa. Ewa Róża Janion zwraca uwagę na podobne ujęcie realiów panujących w sowieckiej Rosji w powieści Rozejm Primo Leviego. Karnawałowy obraz przerażających absurdów tego kraju staje się przeciwwagą dla cierpień doznanych przez autora. O „żartach ze spraw poważnych” traktuje z  kolei artykuł Małgorzaty Skowrońskej. Autorka odczytuje w nim role śmieszności w częściowo autobiograficznych powieściach rysunkowych Alison Bechdel, opowiadających m.in. o  kwestiach tożsamości płciowej i  homo- seksualnego samookreślenia. Tom zamyka ironizująca analiza Kapciuszka, prze- śmiewczej antybaśni Marcina Wolskiego, w której Alicja Bemben widzi metaforę tworzenia historii. Wszystkie teksty tworzące HistoRisus przypominają jednocześnie, że historia śmiechu w kulturze zachodniej to również historia prób jego tłumienia i zamykania w ramach, które tak dobrze określają bachtinowskie kategorie karnawałowości. Od Etyki nikomachejskiej Arystotelesa i Państwa Bożego św. Augustyna po współczesne karykatury polityczne, śmiech budził i  budzi grozę i  oburzenie osób widzących w  nim zagrożenie dla ustalonego porządku. Śmiech zatem niósł i  niesie ze sobą wartość prometejską, przed czym w Imieniu róży Umberto Eco przewrotnie ostrze- ga niewidomy mnich Jorge z Burgos, bibliotekarz strzegący jedynego egzemplarza zaginionej drugiej księgi Poetyki Arystotelesa, rzekomo omawiającej naturę komedii: z tej księgi mogłaby wystrzelić lucyferska iskra, która roznieciłaby cały świat nowym pożarem; i  śmiech wskazywano by jako sztukę nową, nie znaną nawet Prometeuszowi, jako sztukę, która unicestwia strach. […] Roztropność naszych Ojców dokonała wyboru; jeśli śmiech jest rozkoszą plebsu, niechaj swawola owe- go plebsu zazna wędzidła, niechaj będzie upokorzona i  niechaj spotka się z  su- rową groźbą3. 3 U. Eco: Imię róży. Tłum. A. Szymanowski. Warszawa 1991, s. 548–549. 10 Wstęp Jako redaktorzy niniejszego tomu mamy nadzieję, że w czasach, kiedy wydaje się, iż coraz mniej jest powodów do śmiechu, przedstawiony przez nas zbiór okaże się interesującym uzupełnieniem istniejących rozważań o śmiechu w historii i kul- turze, o  jego zawieszeniu pomiędzy humorem a  powagą, o  historii jego znaczeń i o historii ograniczeń nań nakładanych. Rafał Borysławski, Justyna Jajszczok, Jakub Wolff, Alicja Bemben Noty o autorach Alicja Bemben – pracuje w Katedrze Anglistyki ATH oraz Instytucie Kultur i Li- teratur Anglojęzycznych UŚ. Jej zainteresowania badawcze dotyczą związków hi- storii i  literatury, filozofii historii oraz twórczości Roberta Gravesa. Jest autorką serii publikacji, współredaktorką trzech monografii oraz organizatorką konferencji związanych z jej zainteresowaniami. Maciej Białous – pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, asystent w Zakładzie Historii Społecznej Instytutu Socjologii. W pracy badawczej zajmuje się m.in. te- matyką pamięci zbiorowej oraz jej stykiem z polityką oraz kulturą popularną, głów- nie filmem. Współpracownik Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych Soclab. Edukator kulturalny, przede wszystkim w dziedzinie kinematografii. Aktu- alnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniom pamięci zbioro- wej oraz polityki pamięci w kinematografii polskiej. Wojciech Cedro – doktorant w  Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kocha- nowskiego w  Kielcach. W latach 2013–2014 koordynator studenckiej współpra- cy ze Szwedzkim Komitetem Przeciwko Antysemityzmowi i  Islamofobii w  pro- gramie What does mean human being? Swoje zainteresowania badawcze koncen- truje m.in. wokół stosunków polsko-rosyjskich w  XIX i  pierwszej połowie XX wieku. Paweł Graf – adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XX wieku, Teorii Literatury i  Sztuki Przekładu UAM. Jest autorem książki Świat utkany z  prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza (2005); obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną o polskich futurystach oraz książką o narracji. Edyta Gryksa – obecnie słuchaczka III roku studiów doktoranckich na Uniwer- sytecie Śląskim w Katowicach. Tytuł magistra uzyskała w 2011 roku na podstawie pracy Gladius i ensis w cywilizacji rzymskiej napisanej pod kierunkiem dr Patrycji Matusiak. Od 2013 roku członkini Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Na co dzień związana z Katedrą Filologii Klasycznej, gdzie przygotowuje rozprawę dok- torską pt. Obraz Rzymu u Florusa. 184 Noty o autorach Justyna Jajszczok – absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Filologiczne- go Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską zatytułowa- ną Pasożyt i pasożytnictwo w wiktoriańskiej nauce i literaturze. Jest współredaktor- ką tomów Kryptohistorie (Katowice, 2014) oraz Cryptohistories (Newcastle Upon Tyne, 2015). Jej ostatnie publikacje skupiają się na śledzeniu medycznych motywów w opowieściach o Sherlocku Holmesie: Fifty Shades of Red: Blood in Arthur Conan Doyle’s “A Study in Scarlet” (Warszawa, 2014), The Sign of Fall. Sherlock Holmes and Epidemiological Threats (Timişoara, 2015). Ewa Róża Janion – hellenistka i  italianistka. Absolwentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Jej rozprawa doktorska dotyczy interakcji między ideami filhelleńskimi i greckim dyskursem tożsamościowym w XIX wieku. Agnieszka Kania – doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kocha- nowskiego w Kielcach. W latach 2013–2014 koordynatorka studenckiej współpracy ze Szwedzkim Komitetem Przeciwko Antysemityzmowi i Islamofobii w programie What does mean human being? Autorka artykułów dotyczących osobowości XIX/ XX wieku oraz czasu międzywojnia. Do jej zainteresowań badawczych należą za- gadnienia związane z historią II Rzeczypospolitej, w szczególności życie kulturalne i naukowe tego okresu. Marta Kaprzyk – doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocław- skiego. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Filologii Hi- szpańskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Zajmuje się kinem współczesnym, a w szczególności znaczeniem filmowych przestrzeni, rolą kostiumów i  dekoracji, problematyką kina transnarodowego oraz zagadnieniami z zakresu production studies. Przygotowuje rozprawę doktorską o ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowaniach najnowszego kina hiszpańskiego. Olga Lewandowska – doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Ja- giellońskiego, jest absolwentką Komparatystyki oraz Kultury Rosji i Narodów Są- siednich UJ. Jej zainteresowania dotyczą literatury i  kultury XX wieku w  Rosji i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem poezji. Powstająca rozprawa doktorska jest poświęcona twórczości bardów rosyjskich: Aleksandra Galicza, Władimira Wy- sockiego, Bułata Okudżawy, oraz polskich: Jacka Kaczmarskiego, Jana Krzysztofa Kelusa i Jacka Kleyffa, w ujęciu komparatystycznym. Jacek Mydla – adiunkt w  Instytucie Kultur i  Literatur Anglojęzycznych przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na historii literatury brytyjskiej oraz wybranych zagadnieniach teoretycznoliterackich. Jest autorem kilku publikacji monograficznych o  tematyce Noty o autorach 185 szekspirologicznej oraz artykułów poświęconych, m.in. grozie literackiej, elemen- tom nadprzyrodzonym i niesamowitości oraz wybranym aspektom teorii narracji. Małgorzata Skowrońska – socjolożka zajmująca się badaniami kultury oraz dy- stansu społecznego i dyskryminacji. Pracuje w Instytucie Socjologii na Uniwersy- tecie w Białymstoku. Agata Sowińska – magister filologii klasycznej (Katedra Filologii Klasycznej Uni- wersytetu Śląskiego w Katowicach, 2009) na podstawie pracy bazującej na źródło- wych tekstach łacińskich, starogreckich i koptyjskich hermetyzmu wyższego w cza- sach antycznych (promotor – prof. Wincenty Myszor z  Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego). Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską na temat myśli hermetycznej w  średniowieczu i  renesansie (w Katedrze Filologii Klasycznej Uni- wersytetu Śląskiego w Katowicach pod opieką merytoryczną prof. Wincentego My- szora); od 2009 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filologicznego, a  od 2014 roku – European Society for the Study of Western Esotericism. Andrzej Tichomirow – historyk i kulturoznawca, absolwent Grodzieńskiego Uni- wersytetu Państwowego im. Janki Kupały (2000, Grodno, Białoruś), Uniwersytetu Warszawskiego (2004), studiów doktoranckich w  Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (2009). Obecnie przygotowuje doktorat na temat idei zachodnioruskiej. Zainteresowania badawcze: historia idei w XIX wieku, historiografia, mniejszości etniczne i religijne na Białorusi, polityka pamięci. Projekt okładki Magdalena Starzyk Redakcja Joanna Szewczyk Redakcja techniczna Paulina Dubiel Korekta Agnieszka Niewdana Łamanie Grażyna Szewczyk Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-775-3 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-776-0 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 11,75. Ark. wyd. 14,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek HistoRisus HistoRisus HistoRisus i i r o t s i h ] w [ h c e i m ś / u h c e i m ś e i r o t s i H H i s t o R i s u s . H i s t o r i e ś m i e c h u / ś m i e c h [ w ] h i s t o r i i Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-776-0 KATOWICE 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HistoRisus. Historie śmiechu / śmiech [w\ historii
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: