Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 003230 21535275 na godz. na dobę w sumie
Historia. Korepetycje maturzysty - ebook/pdf
Historia. Korepetycje maturzysty - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 305
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-205-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> młodzieżowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Potrzebujesz korepetycji z historii? Powtórki przed maturą? Szybkiej pomocy przed klasówką? Nowa seria repetytoriów dla licealistów 'OLDSCHOOL - stara dobra szkoła' to skuteczna nauka tego, czego naprawdę potrzebujesz. Weź to na rozum! My w Ciebie wierzymy!
Seria została przygotowana przez doświadczonych korepetytorów i metodyków, a konsultowana z nauczycielami i samymi maturzystami. Repetytorium przeznaczone jest dla wszystkich uczniów szkół średnich, którzy potrzebują powtórki z historii, a zarazem chcą poznać wszystkie zagadnienia przydatne na maturze. Może też być świetną pomocą dla nauczycieli i korepetytorów.

Główne zalety repetytorium:
- wszystkie istotne zagadnienia
- przegląd ważnych faktów historycznych - od najdawniejszych dziejów człowieka, przez czasy nowożytne aż po historię najnowszą
- wyjaśnienie najważniejszych terminów i pojęć
- zgodność z wymaganiami maturalnymi na poziomie podstawowym i rozszerzonym
- pytania powtórkowe
- przejrzysty układ oraz staranna szata graficzna.

Domowe korepetycje tylko z OLDSCHOOL!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

LECH KRZEMIŃSKI, MARIUSZ WŁODARCZYK HISTORIA KOREPETYCJE MATURZYSTY Redaktor serii: Marek Jannasz Korekta: Marek Kowalik, Paweł Pokora Projekt okładki: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Projekt makiety i opracowanie graficzne: Kaja Mikoszewska © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013 www.cel-matura.pl ISBN: 978-83-63165-37-6 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-205-6 Skład i łamanie: Kaja Mikoszewska Druk i oprawa: Pozkal Wstęp 3 Droga Maturzystko, drogi Maturzysto! „Historia. Korepetycje maturzysty” jest zwartym i przystępnym wykładem historii, który pozwoli Ci skutecznie przygotować się do egzaminu dojrzałości. Wykład ten prezentuje cie- kawą treść w przejrzystej i przyjaznej formie. Wydarzenia historyczne omówione zostały z uwzględnieniem ich przyczyn oraz skutków, a rozdziały skomponowano tak, aby układały się one w logiczny proces. Zagadnienia bar- dziej złożone zilustrowano przykładami, umożliwiającymi ich łatwiejsze zrozumienie. Na książkę składa się 15 działów głównych poprzedzonych syntetycznymi wstępami i podzie- lonych na blisko 100 szczegółowych rozdziałów i zagadnień. Sam tekst ujęto w akapity i ramki, aby łatwiej odróżnić poszczególne aspekty omawianych zagadnień. Dodatkowym ułatwieniem w nauce są liczne tabele i graficzne osie czasu. Przyczyny, skutki oraz złożone elementy przedstawiono w formie punktów, przy najważniejszych wydarzeniach znajdują się ich daty. Trzymamy kciuki na egzaminie! Z życzeniami matury na 100 procent Mariusz Włodarczyk i Lech Krzemiński 4 Spis treści Wstęp STAROŻYTNOŚĆ 3 4. Zjednoczenie państwa polskiego 5. Polska za panowania Kazimierza Wielkiego 1. Cywilizacje starożytnego Wschodu 1. Najdawniejsze dzieje człowieka 2. Narodziny pierwszych cywilizacji 3. Organizacja państw starożytnego Wschodu 2. Cywilizacje śródziemnomorskie 1. Basen Morza Śródziemnego – kolebka Europy 2. Dzieje starożytnej Grecji 3. Polis i jej funkcjonowanie 4. Państwo macedońskie 5. Dzieje Imperium Romanum 6. Rzym – państwo i społeczeństwo 7. Początki chrześcijaństwa ŚREDNIOWIECZE 3. Cywilizacje: bizantyjska, islamska i dalekowschodnie 1. Cywilizacja bizantyjska 2. Cywilizacja islamska 3. Cywilizacje Dalekiego Wschodu 4. Średniowieczne korzenie Europy 1. Budowanie jedności politycznej średniowiecznej Europy 7 8 9 10 15 16 17 22 26 29 32 38 43 44 46 48 51 52 2. Organizacja życia zbiorowego w średniowieczu 55 58 3. Europa stanów i narodów 4. Rola Kościoła w życiu politycznym Europy 60 66 5. Słowianie i ich państwa 5. Polska Piastów i Jagiellonów 71 1. Patrymonialna monarchia pierwszych Piastów 72 2. Kryzys i odbudowa monarchii wczesnopiastowskiej 73 3. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego 77 78 81 84 88 90 92 94 6. Społeczeństwo i gospodarka w Polsce Piastów 7. Od Andegawenów do Jagiellonów 8. Krzyżacy w dziejach Polski Jagiellonów 9. Kształtowanie się i rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce 10. Polityka dynastyczna Jagiellonów NOWOŻYTNOŚĆ 6. Europa i Rzeczpospolita w XVI w. 99 100 1. Wielkie odkrycia geograficzne 2. Gospodarka i społeczeństwo w XVI w. 103 106 3. Reformacja i wojny religijne 4. Reformacja i reforma Kościoła w Rzeczypospolitej 110 5. Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów 111 6. Walka o hegemonię w Europie w XVI w. 113 117 7. Europa i Rzeczpospolita w XVII w. 118 1. Wojna trzydziestoletnia 2. Przemiany polityczne we Francji i w Anglii 119 3. Wojny Rzeczypospolitej z Moskwą w drugiej połowie XVI i w XVII w. 4. Wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją   5. Wojny Rzeczypospolitej z Turcją 6. Sytuacja wewnętrzna Rzeczypospolitej 8. Europa i świat w XVIII w. Europa napoleońska 1. Polska w czasach saskich 2. Sąsiedzi Rzeczypospolitej w XVIII w. 3. Gospodarka i społeczeństwo 4. Próby reform Rzeczypospolitej w II połowie XVIII w. 5. Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej 6. Powstanie Stanów Zjednoczonych 122 125 127 130 135 136 138 140 142 146 148 Spis treści 5 7. Rewolucja we Francji 8. Sprawa polska po III rozbiorze 9. Świat w XIX w. (do 1918 r.) 1. Ład wiedeński w Europie i na ziemiach 150 154 161 polskich 162 2. Zryw romantyzmu: powstanie listopadowe 167 i Wielka Emigracja 3. Walki Polaków o odzyskanie niepodległości w latach 1831‑1864 4. Polityka zaborców wobec Polaków w II połowie XIX w. 5. Przemiany polityczne na świecie w II połowie XIX w. 6. Kształtowanie się Europy uprzemysłowionej 7. Myśl polityczna i ruchy społeczne w Europie 10. I wojna światowa w Europie i na ziemiach polskich 1. I wojna światowa (1914‑1918) 2. Rewolucja lutowa i przewrót bolszewicki w Rosji 3. Sprawa polska w I wojnie światowej DZIEJE NAJNOWSZE 11. Świat między wojnami 1. Porządek wersalski i waszyngtoński 2. Główne problemy społeczno‑gospodarcze świata 3. Totalitaryzmy XX w. 4. Republika Weimarska (1919‑1933) i Niemcy hitlerowskie (1933‑1939) 5. Rosja Radziecka i ZSRR 1918‑1939 6. Sytuacja międzynarodowa w latach 1929‑1939 12. II Rzeczpospolita 1. Odbudowa państwowości polskiej po I wojnie św. 2. Kształtowanie się granic po I wojnie światowej 170 173 175 181 184 189 190 193 196 201 202 204 206 209 212 214 219 220 221 3. Rzeczpospolita w dobie demokracji parlamentarnej 4. II RP w okresie rządów autorytarnych 5. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej w latach 1918‑1939 6. Społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej 13. II wojna światowa 1. Wojna obronna 1939 r. 2. II wojna światowa – przełomy na frontach 3. Polityka okupantów wobec narodu polskiego 4. Powstanie i działalność Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 5. Obóz komunistyczny w Polsce w czasach II wojny światowej 6. Geneza, przebieg i skutki Powstania Warszawskiego 14. Świat powojenny i ład jałtański 1. Europa i świat po II wojnie światowej 2. Sowietyzacja państw Europy Środkowej i Wschodniej 3. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej 4. Rozpad systemu kolonialnego 5. Związek Radziecki po II wojnie światowej 224 227 230 233 239 240 242 246 248 252 254 259 260 265 268 269 271 6. Stany Zjednoczone po II wojnie światowej 275 277 7. Upadek ładu jałtańskiego 283 15. Polska po II wojnie światowej 284 1. Stalinizm w Polsce 288 2. Społeczeństwo i gospodarka Polski 3. Geneza i przejawy „odwilży” w Polsce 290 4. Przesilenia polityczne i społeczne w latach 60. i 70. 5. Od „Solidarności” do wolnej Polski 6. Początki III Rzeczpospolitej 292 296 300 6 STAROŻYTNOŚĆ DZIAŁ 1. Cywilizacje starożytnego Wschodu Człowiek rozwinął się prawdopodobnie w Afryce, skąd przeniósł się w inne rejony świata. Pierwsze osady, miasta i państwa powstały jednak w rejonie Żyznego Półksiężyca, gdzie warunki klimatyczne i wielkie rzeki sprzyjały osadnictwu, uprawie oraz hodowli. Rozwój miast, budowa kanałów nawadniających oraz centralizacja władzy doprowadziły do powstania na Bliskim Wschodzie wielkich cywilizacji: w Mezopotamii, poczynając od państw sumeryjskich, powstawały i upadały wielkie imperia, w rejonie Lewantu powstały miasta kupieckie Fenicjan, w Palestynie osiedlili się Żydzi, dolinę Nilu zamieszkiwali Egipcjanie. Na Dalekim Wschodzie powstały także cywilizacja doliny Indusu oraz imperium chińskie. Utworzenie państw, a potem imperiów, umożliwiło rozwój nauki, sztuki oraz pisma. 8 1. Najdawniejsze dzieje człowieka Źródła historyczne i ich typologia Badania historyczne prowadzone są na źródłach historycznych. Źródłami takimi nazy- wamy wszystkie pozostałości po minionych wydarzeniach, z  których możemy czerpać informacje o przeszłości. Dla historyka najważniejsze są źródła pisane, dlatego przyjęto, że historię badamy od wynalezienia pisma, to jest od czwartego tysiąclecia przed naszą erą. Okres wcześniejszy nazywamy prahistorią. Oprócz źródeł pisanych wyróżnia się także inne, np. archeologiczne, ikonograficzne, audiowizualne itp. Pochodzenie człowieka Zanim człowiek wytworzył źródła pisane, musiał ewoluować: osiągnąć postawę wyprosto- waną, nauczyć się komunikować, wytwarzać i używać narzędzia. Ewolucja następowała stopniowo. Wyróżnia się kolejne etapy antropogenezy, czyli pochodzenia i rozwoju czło- wieka: australopitek, homo habilis, homo erectus, neandertalczyk, a później homo sapiens. Początkowo ludzie zamieszkiwali północne i wschodnie rejony Afryki (od 4 mln do 1,5 mln lat przed naszą erą), potem rozprzestrzenili się w rejon dorzecza Kongo oraz Azji Mniejszej, Kaukazu, a dalej w rejon Europy Południowej i na południe Wysp Brytyjskich lub w rejon Azji Południowo-Wschodniej (1,5 mln do 180 tys. lat temu). W końcu zasiedlony został także kontynent amerykański. Ludzie przeszli prawdopodobnie przez zamarznięte wody Cieśniny Beringa, ale historycy nie są pewni, kiedy to nastąpiło. Gospodarka, kultura materialna i organizacja pierwszych społeczeństw Pierwsi ludzie zajmowali się prawdopodobnie zbieractwem oraz łowiectwem: zbierali owoce z drzew i krzewów oraz polowali na zwierzęta. Taki typ gospodarki nazywamy przy- swajalną: ludzie korzystali z  darów natury, ale sami nic nie produkowali. Gospodarka przyswajalna dominowała w epoce mezolitu. Około 8000 lat p.n.e. nastąpiła zmiana w sposobie życia ludzi: zaczęto wytwarzać broń i narzędzia z kamienia za pomocą gładzenia kamienia, a nie jak wcześniej łupania (epoka neolitu). Ponadto grupy ludzi zaczęły przechodzić w tryb osiadły: powstały pierwsze KOREPETYCJE MATURZYSTYSTARA DOBRA SZKOŁA 9 osady. Do najstarszych należy Çatalhöyük leżąca w Azji Mniejszej. Zakładanie osad było możliwe dzięki wprowadzeniu rolnictwa oraz hodowli zwierząt. Zaczęto również wytwarzać naczynia ceramiczne oraz pierwsze tkaniny. Wszystkie te zmiany – przejście do osiadłego trybu życia, wprowadzenie gospodarki wytwórczej oraz powstanie społeczeństw – nazy- wamy rewolucją neolityczną. CHRONOLOGIA HISTORYCZNA: PODZIAŁ NA ERY I EPOKI Starożytność Średniowiecze Nowożytność XIX wiek Współczesność wydarzenie inicjujące ok. 3400 p.n.e. – wynalezienie pisma 476 r. – zdobycie Rzymu przez  Odoakra 1492 r. – odkry‑ cie Ameryki przez K. Kolumba lub upadek Grenady 1776 r. – Deklaracja niepodległości USA; 1789 r. – wybuch rewolucji francuskiej 1914 r. – wybuch I wojny światowej Przed naszą erą     1 r. n.e. – narodziny Jezusa Chrystusa Nasza era 2. Narodziny pierwszych cywilizacji Wpływ warunków naturalnych na powstanie i kształt cywilizacji Pierwsze cywilizacje powstały w rejonie Żyznego Półksiężyca, tj. w rejonie żyznych ziem występujących na Bliskim Wschodzie, ciągnących się od zachodnich wybrzeży Zatoki Perskiej, poprzez doliny Eufratu i Tygrysu, wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śród- ziemnego i dalej na południe, doliną Nilu. Znamienne, że tereny te to w większości doliny wielkich rzek lub wybrzeża morskie. Ciepły klimat i obecność rzek lub innych zbiorników wodnych to dwa istotne czynniki sprzyjające rozwojowi cywilizacji. Cywilizacja miejska w Mezopotamii i Egipcie, początki społeczeństw państwowych Systematyczne wylewy, budowa kanałów irygacyjnych oraz uprawa wielkich pól wymagały skoordynowanej pracy wielu robotników, co wymusiło utworzenie większych społeczności, 1. Cywilizacje starożytnego WschoduWWW.CEL-MATURA.PL 10 zorganizowanych w państwa. W rejonie Eufratu i Tygrysu, krainie zwanej Mezopotamią, dominował początkowo system państw-miast. Inaczej ukształtowała się sytuacja polityczna w Egipcie. Państwo egipskie powstało wzdłuż rzeki Nil, która nawadniała pola uprawne, jak również stanowiła centrum komuni- kacyjne i serce państwa. Dlatego Egipt nazywano także „darem Nilu”. Początkowo istniały dwa państwa: Egipt Górny ze stolicą w Tebach oraz Egipt Dolny ze stolicą w Memfis. Zjednoczył je ok. 3100 r. p.n.e. faraon Menes. Utworzenie jednolitego państwa było możliwe, ponieważ dookoła Egiptu rozciągały się pustynie, które stosunkowo skutecznie uniemożliwiały najazdy obcym plemionom. Silna władza faraona i skuteczna struktura administracyjna państwa pozwalały na utrzymywanie efektywnego systemu iry- gacji i nawet trzykrotne zbiory w ciągu roku. 3. Organizacja państw starożytnego Wschodu Starożytny Bliski Wschód – Mezopotamia Państwo Sumerów (połowa IV tysiąclecia p.n.e.) – państwo niejednolite politycznie, skła- dało się z wielu niezależnych państw-miast. Do najważniejszych politycznie należały Ur, Uruk i  Kisz, natomiast miasto Nippur miało istotne znaczenie religijne. •  Imperium Babilonu – istniało już w III tysiącleciu p.n.e., jego granice rozszerzył dopiero Hammu- rabi panujący w XVIII w. p.n.e. Państwo rozpadło się w czasie panowania jego synów pod wpływem najazdów plemienia Kasytów z  gór  Zagros.  Miasto w  XVI  w. p.n.e. splądro- wali Hetyci, tereny dawnego imperium podbili w X w. Asyryjczycy. Dzięki zawarciu przy- mierza z Persami udało się pokonać Asyrię i odbudować tzw. państwo nowobabilońskie. W czasach króla Nabuchodonozora II w Babilonie wzniesiono wspaniałe wiszące ogrody Semiramidy. Biblia wspomina także o deportacji Żydów z podbitej Judy do stolicy państwa. Państwo Persów  (VII-IV  w. p.n.e.) –  powstało na wschód od  Mezopotamii, rozwi- nęło się dzięki przymierzu z państwem nowobabilońskim i podbojowi Asyrii. Władca per- ski Cyrus Wielki (559-530 r. p.n.e.) z dynastii Achemenidów znacznie rozszerzył granice państwa, zdobywając: państwo medyjskie, bogate państwa Azji Mniejszej, a w końcu pań- stwo nowobabilońskie. Persja dzieliła się na jednostki administracyjne (satrapie) rządzone KOREPETYCJE MATURZYSTYSTARA DOBRA SZKOŁA 11 twardą ręką przez tzw. satrapów, jej stolicą było wspaniałe Persepolis. Jedność państwa, dzięki polityce relatywnej tolerancji kulturowej, udało się utrzymać aż do podbojów Alek- sandra Wielkiego. Dolina Nilu W dolinie Nilu powstało państwo egipskie. Różniło się ono w sposób znaczny od państw i  imperiów Mezopotamii. Charakteryzo- wało się trwałością, którą zapewniały mu silna, scentralizowana władza oraz pustynie zabezpieczające państwo przed najazdami. Państwo egipskie podzielone było na 42 nomy (prowincje) odpowiadające ważniejszym systemom irygacyjnym. Istniało przez 2700 lat, rządziło nim łącznie 31 dynastii. Ostatecznie zostało podbite przez Rzymian w 31 r. p.n.e. Egiptem rządził faraon, władca uważany przez swoich poddanych za potomka boga Re oraz uosobienie boga Horusa. Boska sankcja dawała faraonowi władzę absolutną. Wszyst- kie ziemie w państwie były jego własnością. Faraon rządził państwem przy pomocy urzęd- ników – wykwalifikowanej grupy społecznej, potrafiącej czytać, pisać i liczyć. Naczelnicy, zwani monarchami, zarządzali nomami, czyli jednostkami administracyjnymi odpowia- dającymi większym sieciom irygacyjnym. Oprócz urzędników w Egipcie ważną pozycję zajmowali kapłani, którzy sprawowali kult poszczególnych bóstw egipskich, a także posiadali szeroką jak na tamte czasy wiedzę: znali matematykę i prowadzili badania astronomiczne. Możliwość wykładania woli bóstw oraz znajomość zjawisk przyrody pozwoliła im wpływać na wyobraźnię społeczeństwa, przez co byli oni najbardziej znaczącą grupą w Egipcie. Podstawę drabiny społecznej stanowili wolni chłopi, którzy uprawiali ziemię nale- żącą do faraona. Istniała również pewna grupa rzemieślników oraz żołnierzy. Na dole hierarchii społecznej znajdowali się niewolnicy, którzy pełnili rozmaite funkcje: od służby bogatszej części ludności po prace fizyczne. Palestyna W rejonie Palestyny rozwinęło się państwo żydowskie, zwane Izraelem. Powstało w XIII w., po przybyciu klanu Abrahama z miasta Ur do Kanaanu. Podzielono wtedy ziemie pomiędzy 1. Cywilizacje starożytnego WschoduWWW.CEL-MATURA.PL 12 12 rodów żydowskich. Ukształtowane tak państwo było nietypowe ze względu na panującą w nim religię monoteistyczną. Królowie nie byli utożsamiani z bogami, nie mieli też sankcji boskiej, co w pewien sposób ograniczało ich władzę. Ponadto w społeczeństwie istnieli pro- rocy – ludzie uznawani za mądrych, mających bezpośredni kontakt z Bogiem. Wiedzę o historii Żydów w dużej mierze czerpiemy z ksiąg Starego i Nowego Testa- mentu. Pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu Żydzi nazwali Torą. Miała ona szczególne znaczenie dla kultury i religii żydowskiej. Najważniejszym miejscem w całym państwie była świątynia Boga Jahwe wybudowana w Jerozolimie w 966 r. p.n.e. przez króla Dawida. W niej przechowywano legendarną Arkę Przymierza – symbol przymierza Izraela z Bogiem. Naród żydowski przetrwał pomimo dwukrotnego podboju i deportacji: najpierw przez Egipcjan w XIII w. p.n.e., potem przez Babilończyków w VII w. p.n.e. Za każdym razem jed- nak Żydom udało się wrócić do Kanaanu, który nazywali Ziemią Obiecaną: za pierwszym razem wskutek interwencji Boga, jak przedstawia to Stary Testament, po raz drugi dzięki łasce Cyrusa Wielkiego, po podboju państwa nowobabilońskiego przez Persów. Ostatecznie państwo żydowskie zostało podbite przez Rzymian w 63 r. p.n.e. Daleki Wschód W starożytności rozwinęły się także cywilizacje dalekowschodnie. Dwie z nich przetrwały do naszych czasów. • Najstarsza rozwinęła się w dolinie Indusu ok. 3 tys. lat p.n.e., na obszarze dzisiejszego Pakistanu. Zamieszkujące ten obszar ludy opanowały wypalanie cegieł, z których wznosiły okazałe miasta z rozbudowaną infrastrukturą: regularną zabu- dową, gęstą siecią ulic, wodociągami i kanalizacją, a także świątynią i cytadelą. Najważ- niejsze ośrodki to Harappa oraz Mohendżo Daro. Budowano również skomplikowane sys- temy irygacyjne. W połowie II tysiąclecia p.n.e. ludy Indusu najechane zostały przez Ariów – plemiona koczownicze o niższym poziomie rozwoju, ale bardziej zaawansowane w technice wojsko- wej. Dzięki zastosowaniu m.in. wozów bojowych Ariom udało się podbić cały rejon Indusu i utworzyć na nim mniejsze państwa zarządzane przez radżów. Nie stworzyli oni jedno- litego państwa, poza krótkim okresem panowania Asioki w połowie III w. p.n.e. Ariowie wprowadzili w rejonie Indii podział na cztery kasty, który częściowo przetrwał do dziś. KOREPETYCJE MATURZYSTYSTARA DOBRA SZKOŁA 13 OSIĄGNIĘCIA CYWILIZACYJNE PAŃSTW BLISKIEGO WSCHODU WYNALAZEK CHARAKTERYSTYKA pismo prawo kalendarz rozwój badań •  najstarsze formy to hieroglify i obrazkowe pismo sumeryjskie (ok. 3500 lat p.n.e.), •  w Egipcie funkcjonowała uproszczona forma, tzw. pismo demotyczne, •  w Sumerze także pismo klinowe, zapisywane rylcem na glinianych tabliczkach, •  pismo udoskonaliły cywilizacje śródziemnomorskie:  • Fenicjanie, tworząc 22‑literowy alfabet, • Grecy, wprowadzając samogłoski, • Rzymianie, tworząc współczesne litery. pierwszy spisany na kamiennej steli kodeks Hammurabiego stanął w Babilonie w XVIII w. p.n.e. Babilończycy wyznaczyli zodiak astronomiczny, dzieląc niebo na 12 części. Pozycja wyznaczała miesiąc. •  Sumerowie prowadzili badania astronomiczne, wprowadzili też dwunastkowy system liczbowy na potrzeby handlu, •  kapłani egipscy rozwinęli badania matematyczne oraz astronomiczne, •  mumifikacja ciał pozwoliła na rozwój medycyny; Egipcjanie prowadzili pierwsze operacje, •  w połowie VII w. p.n.e. powstała pierwsza biblioteka w Niniwie. Założona przez króla asyryjskiego Aszurbanipala, zawierała ok. 30 tys. glinianych tabliczek. • Cywilizacja chińska rozwinęła się nad Żółtą Rzeką (Huáng Hé), najstarsze źródła dotyczą wydarzeń z drugiej połowy II tysiąclecia p.n.e. W I tysiącleciu p.n.e. dynastia Czou rozszerzyła terytorium chińskie: na północ aż po Mandżurię i na południe po rzekę Jangcy, jednak nie stworzyła jednolitego państwa. W drugiej połowie I tysiąclecia trwały wojny pomiędzy książętami dzielnicowymi, dopiero przejęcie władzy przez dynastię Cin (od któ- rej pochodzi nazwa państwa) spowodowało zmianę sytuacji politycznej. Władca Szy Huang Ti dokonał zjednoczenia politycznego Chin w 221 r. p.n.e. Zainicjował też budowę Wielkiego Muru Chińskiego i sprowadził konie bojowe znad Morza Kaspijskiego w celu ochrony tery- torium przed najazdami ludów koczowniczych z północy kontynentu. W czasach kolejnej dynastii Han państwo chińskie stało się scentralizowaną monar- chią. Pomimo powstań Chińczykom nie udało się obalić władzy cesarskiej, m.in. ze względu na wpojone posłuszeństwo władcy – dominującą cechę panującego w Chinach konfucjani- zmu. Jego twórcą był Konfucjusz (Kung-fu-cy), filozof żyjący w IV w. p.n.e. 1. Cywilizacje starożytnego WschoduWWW.CEL-MATURA.PL 14 PYTANIA POWTÓRZENIOWE 1. Najdawniejsze dzieła człowieka 1. Podaj definicję źródła historycznego. W jaki sposób dzielimy źródła? 2. Przedstaw podział dziejów na ery i epoki. 3. Wyjaśnij, skąd pochodzi człowiek i jak się rozprzestrzeniał. 4. Scharakteryzuj kulturę pierwszych społeczności ludzkich. 2. Narodziny pierwszych cywilizacji 1. Wymień czynniki sprzyjające wytworzeniu się cywilizacji w rejonie Żyznego Półksiężyca. 2. Opisz rejon Żyznego Półksiężyca, wymieniając wchodzące w jego skład krainy i rzeki. 3. Wyjaśnij, jak różne warunki w dorzeczach Eufratu i Nilu wpłynęły na różnice w powstających nad tymi rzekami cywilizacjach. 3. Organizacja państw starożytnego Wschodu 1. Porównaj system władzy w różnych rejonach Bliskiego Wschodu: Mezopotamii, Egipcie, Palestynie. 2. Wymień najważniejszych władców w każdym rejonie i wyjaśnij ich znaczenie dla rządzonego przez nich państwa. 3. Wyjaśnij znaczenie religii i systemów filozoficznych dla różnych cywilizacji Wschodu. KOREPETYCJE MATURZYSTYSTARA DOBRA SZKOŁA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia. Korepetycje maturzysty
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: