Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 002899 20668017 na godz. na dobę w sumie
Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych - ebook/pdf
Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-577-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ popularnie nazywane Wieżą Babel jest najstarszą w Polsce jednostką kształcącą cudzoziemców w zakresie języka polskiego jako obcego. Kursy prowadzone w Studium przez polonistów oraz nauczycieli przedmiotów kierunkowych kompleksowo przygotowują słuchaczy do studiów w polskich uczelniach wyższych.

Historia do 1918 r. to siódmy z podręczników wydanych w serii W Wieży Babel po Polsku. Podręcznik jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy chcą studiować Polsce na kierunkach humanistycznych.

Praca jest podzielona na kilka części, w których autorzy zawarli wyjaśnienia podstawowych pojęć historycznych i ekonomicznych, informacje z zakresu politycznych i gospodarczo-społecznych dziejów Polski do 1918 r. oraz zagadnienia z historii powszechnej o tematyce stanowiącej tło dla wydarzeń i zjawisk zachodzących na ziemiach polskich. Omawiane kwestie zaprezentowano syntetycznie, aby przy użyciu jak najmniejszej liczby słów przekazać jak najwięcej treści.

Ogromną wartość podręcznika stanowią ćwiczenia językowe, które ułatwiają czytelnikom uczącym się języka polskiego przyswojenie nowego słownictwa i form gramatycznych oraz pytania kontrolne pomagające w powtórzeniu i usystematyzowaniu materiału przed egzaminem.

 

Odbiorcami podręcznika powinni być cudzoziemcy, którzy osiągnęli poziom kompetencji języka polskiego A1 i posiadają podstawową wiedzę z zakresu historii. Ostatecznym celem publikacji jest przygotowanie przyszłych studentów kierunków humanistycznych do czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych i popularnonaukowych, a także do czynnego posługiwania się językiem naukowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rafał Bazaniak, Małgorzata Krzywańska, Mirosława Ledzion – Uniwersytet Łódzki Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 21/23 RECENZENT Maciej Franz REDAKTOR INICJUJĄCY Iwona Gos REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: https://commons.wikimedia.org Kazanie Skargi Publikacja finansowana ze środków Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców © Copyright by Authors, Łódź 2017 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07733.16.0.S Ark. wyd. 5,0; druk. 12,625 ISBN 978-83-8088-576-9 e-ISBN 978-83-8088-577-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego tel. (42) 665 58 63 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl    SPIS TREŚCI PRZEDMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część wstępna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Historia gospodarcza jako nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bardzo ważne pojęcia ekonomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część I. HISTORIA POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Państwo Piastów (X–XIV w.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Słowianie na ziemiach polskich w okresie przedpaństwowym . . . . . . . . . . 2. Powstanie i umocnienie się państwa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Państwo patrymonialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego w XII–XIII wieku . . . . . . . . . . . . . . 5. Polska pod rządami ostatnich Piastów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ukształtowanie się monarchii stanowej (w XIV w.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Polska i Litwa w okresie jagiellońskim (koniec XIV w. – XVI w.) . . 1. Unie Polski w XIV i XV w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wojny z Państwem Zakonu Krzyżackiego o Pomorze Gdańskie . . . . . . . . . . 3. Unia lubelska w 1569 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Polsce w XVI wieku . . . . . . . . . . 5. Rola szlachty w życiu politycznym Rzeczpospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Kryzys Rzeczypospolitej pod rządami magnatów (XVII w. – pierw- sza połowa XVIII w.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kryzys gospodarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kryzys polityczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 9 15 19 21 21 27 32 38 45 53 59 59 65 71 75 79 87 87 94 98 Rozdział IV. Walka o naprawę Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVIII w. . . . 103 1. Polityka gospodarcza Stanisława Augusta Poniatowskiego . . . . . . . . . . . . . 103 2. Próby naprawy ustroju państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3. Walka o utrzymanie niepodległości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6 Rozdział V. Społeczeństwo i ziemie polskie w okresie zaborów (1795–1918) . . . 121 1. Zmiany polityczne na ziemiach polskich w okresie napoleońskim i po roku 1815. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 2. Polityka zaborców wobec ludności polskiej i ziem polskich . . . . . . . . . . . . . 126 3. Walka Polaków o niepodległość w XIX w.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 4. Walka społeczno-gospodarcza i kulturalna o zachowanie tożsamości naro- dowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5. Zmiany ekonomiczno-społeczne na ziemiach polskich w XIX w. . . . . . . . . . 144    Część II. TEKSTY DODATKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 1. Świat starożytny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 2. Nowe państwa w średniowiecznej Europie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3. Wielkie odkrycia geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4. Społeczeństwo i gospodarka Europy w XVIII wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5. Ekonomia klasyczna. Poglądy Adama Smitha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 6. Fizjokratyzm i liberalizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 7. Przemiany społeczne w wieku XIX. Teoria ekonomii Karola Marksa . . . . . . . . 181 8. Pierwsza wojna światowa 1914–1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 WYKAZ KSIĄŻĄT I KRÓLÓW POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 WYBRANA LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 HISTORIA DO 1918 R. TEKSTY DLA GRUP EKONOMICZNYCH  Podręcznik dla Cudzoziemców    P R Z E D M O W A PRZEDMOWA Prezentowana praca jest przeznaczona dla cudzoziemskich i polonijnych słuchaczy SJPdC UŁ, którzy planują studiować w Polsce kierunki ekonomiczne. Zawiera treści znajdujące się w programie nauczania historii dla grup ekonomicznych realizowanym w Studium. Korzystanie z niej ma ułatwić słuchaczom opanowanie materiału pod względem merytorycznym i językowym, aby mieli szansę rozumieć wykłady, brać aktywny udział w ćwiczeniach, seminariach, uczyć się samodzielnie i pomyślnie zdawać egzaminy na studiach. W grupach, które rozpoczynają naukę języka polskiego od poziomu zerowego, teksty mogą być wykorzystywane od szóstego – ósmego tygodnia nauki języka. Słuchacze powinni być wówczas na poziomie językowym A1, to znaczy muszą rozróżniać rodzaje gramatyczne, odmieniać przez przypadki rzeczowniki i – przede wszystkim – mieć opanowany czas przeszły czasowników dokonanych i niedokonanych. Praca obejmuje polityczne i gospodarczo-społeczne dzieje Polski do końca okresu zaborów – to znaczy do 1918 r. (Autorzy planują w najbliższym czasie wydać podręcznik przedstawiający dzieje Polski w XX i XXI w.) Książka ma kilka części. W części wstępnej wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia historyczne i ekonomiczne. Część pierwsza, obejmująca historię Polski, składa się z pięciu rozdziałów ujętych problemowo, ale ułożonych chronologicznie. Rozdziały dzielą się na podrozdziały, które zamyka słownik wyrazów, wyrażeń i zwrotów specjalistycznych użytych w tekście. Dalej następują ćwiczenia językowe, mające ułatwić słuchaczom przyswojenie nowego słownictwa i form gramatycznych. Ostatnią część podrozdziału stanowią pytania kontrolne, które powinny pomóc w uszeregowaniu i zrozumieniu materiału oraz umożliwić samokontrolę. W części drugiej zostały zamieszczone teksty z historii powszechnej, o tematyce stanowiącej tło dla wydarzeń i zjawisk zachodzących na ziemiach polskich. Praca kończy się wykazem władców Polski i kalendarium wydarzeń. Większość tekstów, zwłaszcza zamieszczonych w części dotyczącej historii Polski, przedstawia problemy bardzo syntetycznie, aby przy użyciu jak najmniejszej liczby słów przekazać jak najwięcej treści. Syntetyczne ujęcie wydarzeń pozwoliło pokazać proces rozwoju państwa i gospodarki, a nie tylko oderwane od siebie obrazy przeszłości. Autorzy uważają, że właśnie poznanie Przedmowa 8 procesów dziejowych stanowi dla słuchaczy Studium niezbędne przygotowanie do pomyślnego studiowania. Niektóre teksty, zwłaszcza realizowane podczas pierwszych lekcji kursu, mogą wydawać się bardzo proste. Jednak większość słuchaczy Studium na początku posiada minimalną wiedzę językową i historyczną. Autorzy mają nadzieję, że książka ułatwi słuchaczom SJPdC przygotowanie się do studiów w Polsce, a także zbliży ich do polskiego społeczeństwa. Autorzy    P R Z E D M O W A HISTORIA DO 1918 R. TEKSTY DLA GRUP EKONOMICZNYCH  Podręcznik dla Cudzoziemców CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. HISTORIA GOSPODARCZA JAKO NAUKA Historia, historycy, źródła historyczne Historia jest nauką o przeszłości społeczeństwa ludzkiego od bardzo dawna do dziś. Historia gospodarcza to część historii. Historia gospodarcza jest nauką, która bada i opisuje procesy oraz fakty gospodarcze w przeszłości; mówi, jak ludzie gospodarowali od czasów najdawniejszych do dziś. Historią gospodarczą zajmują się historycy. Historyk to jest uczony. On bada i opisuje dzieje społeczeństwa (historię regionów, państw, miast itp.). Historyk bierze informacje ze źródeł historycznych. Źródło historyczne to jest każdy ślad działalności człowieka. Źródłem historycznym może być dom, naczynie, narzędzie, książka, list, dokument itp. Historyk interesuje się, gdzie było wydarzenie i kiedy ono było – pyta o miejsce i czas wydarzeń. Historyk szuka również przyczyn wydarzenia – chce wiedzieć, dlaczego ono było, myśli też nad jego skutkami i znaczeniem. Czas w historii Dla historyka ważny jest dzień (doba), miesiąc, rok, wiek (stulecie), tysiąclecie, era. Era to czas historii, którego początkiem jest ważne wydarzenie, od którego zaczyna się liczyć kolejne lata. Część wstępna  1. Historia gospodarcza jako nauka    1 . H I S T O R I A g O S P O D A R C Z A J A K O N A U K A 10 Narodziny Jezusa były ważnym wydarzeniem i są początkiem nowej ery w dziejach ludzkości. Czas od narodzin Jezusa, określamy czasem naszej ery i zapisujemy w skrócie n.e. Czas przed narodzeniem Jezusa nazywamy czasem przed naszą erą i zapisujemy w skrócie p.n.e. Wszystko, co wydarzyło się przed narodzinami Jezusa, wydarzyło się przed naszą erą. Wszystko, co wydarzyło się w czasach od narodzenia Jezusa do współczesności, wydarzyło się w naszej erze. Tysiąclecie to okres tysiąca lat. Tysiąclecie = 1000 lat. Od narodzin Jezusa minęły już dwa tysiąclecia. Obecnie żyjemy w trzecim tysiącleciu naszej ery. Do nazwania tysiąca lat używa się również pojęcia „milenium”. Wyraz ten pochodzi z języka łacińskiego i oznacza tysiąc lat. Wiek to okres stu lat. Wiek = 100 lat. Każdy wiek to stulecie. Dziesięć wieków to tysiąclecie. Żyjemy teraz w XXI wieku naszej ery. Wiek, w którym było dane wydarzenie zapisujemy cyframi rzymskimi. Słowo wiek zapisujemy w skrócie w. Określanie wieku danego wydarzenia Jeśli znamy rok wydarzenia, możemy określić wiek, w którym się ono wydarzyło. Cyfry rzymskie Cyfry arabskie M D C L XXI XX XIX XVIII XVII XVI XV XIV 1000 500 100 50 21 20 19 18 17 16 15 14    1 . H I S T O R I A g O S P O D A R C Z A J A K O N A U K A HISTORIA DO 1918 R. TEKSTY DLA GRUP EKONOMICZNYCH  Podręcznik dla Cudzoziemców 11 XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 PRZYKŁADY PRZYKŁAD 1. Polska przyjęła chrzest w 966 roku n.e. Wydarzenie to było w X wieku. Data 966 oznacza, że 9 pełnych wieków już minęło (9x100) i od 66 lat trwał już następny, czyli X wiek. PRZYKŁAD 2. W 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II. Było to w XX wieku. Data 1978 oznacza, że 19 pełnych wieków już minęło (19x100) i od 78 lat trwał już następny, czyli XX wiek. PRZYKŁAD 3. Miasto Rzym zostało założone w roku 753 p.n.e. Wydarzenie to było w VIII wieku p.n.e. Data 753 oznacza, że 7 pełnych wieków (7x100) i 53 lata wieku VIII musiały upłynąć, zanim urodził się Jezus. Część wstępna  1. Historia gospodarcza jako nauka    1 . H I S T O R I A g O S P O D A R C Z A J A K O N A U K A 12 PRZYKŁAD 4. Rok 1001 był pierwszym rokiem XI wieku, a rok 1100 ostatnim rokiem tego wieku. Wiek XXI zaczął się w roku 2001, a zakończy się w ostatni dzień 2100 roku. Każdy pierwszy rok rozpoczynający nowe stulecie jest pierwszym rokiem nowego wieku, wiek ten kończy się, gdy upłynie sto lat. Działy historii Historycy podzielili historię na części (działy). Działami historii są: • prehistoria (prahistoria) – to przeszłość, kiedy nie było źródeł pisanych; • historia starożytna (starożytność) – to czas do V w. n.e.; • historia średniowieczna (średniowiecze) – to czas od V w. do XV w. n.e.; • historia nowożytna – to XVI–XIX w.; • historia najnowsza – to XX i XXI w. Etapy rozwoju społeczeństwa Uczeni podzielili przeszłość społeczeństwa ludzkiego na etapy rozwoju. Wielu uczonych mówi, że takimi etapami są: • wspólnota pierwotna • niewolnictwo • feudalizm • kapitalizm • socjalizm    1 . H I S T O R I A g O S P O D A R C Z A J A K O N A U K A SŁOWNIK społeczeństwo, społeczeństwa historyk, historycy proces, procesy gospodarować dzieje HISTORIA DO 1918 R. TEKSTY DLA GRUP EKONOMICZNYCH  Podręcznik dla Cudzoziemców 13 źródło historyczne ślad, ślady wiek, wieki stulecie, stulecia tysiąclecie, tysiąclecia era, ery rozwój wspólnota pierwotna feudalizm kapitalizm socjalizm    1 . H I S T O R I A g O S P O D A R C Z A J A K O N A U K A ĆWICZENIA ĆWICZENIE 1. Proszę podzielić podane rzeczowniki na trzy grupy (rodzaje gramatyczne): Historia, społeczeństwo, nauka, historyk, proces, fakt, ślad, działalność, źródło, książka, dokument, miasto, terytorium, narzędzie, przyczyna rodzaj męski (on) rodzaj żeński (ona) rodzaj nijaki (ono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część wstępna  1. Historia gospodarcza jako nauka 14 ĆWICZENIE 2. Proszę podkreślić dobrą formę określenia (przymiotnika) Przykład: historia gospodarczy, gospodarcza, gospodarcze proces gospodarczy, gospodarcza, gospodarcze źródło historyczny, historyczna, historyczne wydarzenie historyczny, historyczna, historyczne fakt gospodarczy, gospodarcza, gospodarcze działalność gospodarczy, gospodarcza, gospodarcze Pytania kontrolne 1) Co to jest historia gospodarcza? 2) Kim jest historyk? Czym on się zajmuje? 3) Jakie są działy historii? 4) Na jakie etapy rozwoju historycy podzielili przeszłość społeczeństwa ludzkiego? 5) Ile lat ma wiek? Ile lat ma tysiąclecie? 6) W którym wieku był rok: 6, 31, 476, 966, 1100, 1295, 1401, 1525, 1657, 1791, 1830, 1918, 1945, 1999, 2000, 2010?    1 . H I S T O R I A g O S P O D A R C Z A J A K O N A U K A HISTORIA DO 1918 R. TEKSTY DLA GRUP EKONOMICZNYCH  Podręcznik dla Cudzoziemców
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: