Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 004019 24093421 na godz. na dobę w sumie
Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego - ebook/pdf
Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2442-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Publikacja przybliża wybrane zjawiska pedagogiczne w kontekście historycznym i  współczesnym. Część pierwsza ukazuje m.in. aspekty wychowawcze pedagogiki renesansowej, wkład ziemiaństwa w upowszechnianie edukacji szkolnej, działalność wychowawczą i oświatową Kościoła Rzymskokatolickiego na Śląsku Cieszyńskim, szkolnictwo wiejskie w czasach komunizmu oraz historyczne kształtowanie się koncepcji wychowania zdrowotnego w Polsce. W części drugiej przybliżone zostały współczesne kategorie wychowawcze m.in. wychowanie do kultury języka, tematyka dotycząca świętowania, edukacja w duchu podmiotowości, kształcenie filozoficzne oraz refleksje o tożsamości i dziedzictwie kulturowym w dobie przemian cywilizacyjnych. 

Praca adresowana jest do pedagogów, historyków wychowania, filozofów, regionalistów, studentów kierunków pedagogicznych i zainteresowanych problematyką edukacyjno-wychowawczą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ PROCESU EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO H I S T O R A I I W S P Ó Ł C Z E S N O Ś Ć P R O C E S U E D U K A C Y J N O W Y C H O W A W C Z E G O - Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-442-4 KATOWICE 2015 Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego NR 3270 Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego pod redakcją Danuty Kocurek Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Urszula Szuścik Recenzent Wiesław Wójcik Redakcja: Karol Szymański Projekt okładki: Agata Augustynik Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korekta: Marzena Marczyk Łamanie: Marek Zagniński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-441-7 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-442-4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 10,5. Ark wyd. 13,0. Papier offset. kl. III, 90 g.    Cena 20 zł (+VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Spis treści Wprowadzenie Historyczne aspekty edukacji i wychowania Zasady dobrego wychowania elementem edukacji Renesansu (w świetle Danuta Kocurek pism Erazma z Rotterdamu) Wiesława Korzeniowska Udział ziemiaństwa górnośląskiego w upowszechnianiu edukacji szkolnej w XVIII, XIX i początkach XX wieku Urszula Klajmon-Lech Działalność edukacyjno-wychowawcza Kościoła rzymskokatolickiego na Śląsku Cieszyńskim w latach 1869—1925 Piotr Kropka Szkolnictwo wiejskie Śląska Cieszyńskiego w pierwszych dekadach wła- dzy komunistycznej. Problemy lokalowe, edukacyjne i wychowawcze na przykładzie szkoły w Rudzicy na podstawie kroniki szkolnej (1945—1974) Gabriela Piechaczek-Ogierman Historyczne kształtowanie się koncepcji wychowania zdrowotnego w Polsce 7 11 21 35 55 71 6 Spis treści Rzeczywistość edukacyjno-wychowawcza w dobie przemian cywilizacyjnych Małgorzata Bortliczek Wychowanie do kultury języka Aniela Różańska Świętowanie — zapomniana kategoria pedagogiczna Małgorzata Zalewska-Bujak Edukacja w duchu podmiotowości — niektóre obszary deficytów Krzysztof Śleziński Kształcenie filozoficzne i jego miejsce w edukacji Natalia Ruman Nie zatracić korzeni przeszłości. Refleksje o tożsamości i dziedzictwie kul- turowym społeczności ponadgimnazjalnych szkół pszczyńskich Noty o autorach 87 105 115 129 141 165 Wprowadzenie W dobie przemian cywilizacyjno -społecznych XXI wieku wychowanie i nauczanie młodego pokolenia jest jednym z głównych zagadnień polityki oświatowej większości państw. Pojawiają się oryginalne teorie i koncepcje, kształtujące nową rzeczywistość edukacyjną i rodzące pożyteczne innowacje w zakresie praktyki oświatowej, co budzi wiele nadziei, ale wywołuje także niepokój1. Dynamika przeobrażeń zachodzących we współczesnym i multi- medialnym świecie skłania do refleksji nad historycznymi i współczesnymi aspektami edukacji i wychowania. Należy mieć na uwadze fakt, że proces wychowania i kształcenia jest zja- wiskiem złożonym i staje się naczelnym problemem epoki ponowoczesności. Wiele instytucji, przede wszystkim rodzina i szkoła, jest odpowiedzialnych za przygotowanie młodego pokolenia do radzenia sobie z nowymi wyzwa- niami, jakie niesie globalizacja i cyberprzestrzeń. Kierunki i wyznaczniki przemian współczesnej szkoły to temat, który jest przedmiotem wielu analiz, opracowań naukowych i dyskusji. W obecnym kontekście społecznym wszyscy zastanawiają się nad tym, czy współczesna szkoła spełnia potrzeby i oczekiwania społeczne absolwentów i zarazem przygotowuje ich do wielostronnej aktywności w świecie. Poza tym należy pamiętać, że szkoła jest nie tylko miejscem przekazywania uczniom okreś- lonego zasobu wiedzy i umiejętności, ale też pozostaje przede wszystkim miejscem wychowania. Publikacja stanowi próbę przybliżenia wybranych zjawisk pedagogicz- nych w kontekście historycznym oraz ukazania dziejowego rozwoju wycho- 1 Szerzej na ten temat w pracy pod redakcją D. Kocurek: Rodzina i szkoła wobec realiów i wyzwań XXI wieku. Cieszyn—Katowice—Kraków 2010. 8 Wprowadzenie wania w powiązaniu ze współczesnym modelem edukacyjnym. Prezen- towana praca składa się z dwóch głównych części. W pierwszej z nich przedstawiono wybrane problemy związane z historią nauczania i wycho- wania, między innymi zagadnienia dotyczące wychowania w Odrodzeniu, wkładu ziemiaństwa w upowszechnianie edukacji szkolnej, wychowawczej roli Kościoła katolickiego na Śląsku Cieszyńskim w XIX stuleciu, problemy szkolnictwa wiejskiego w Polsce Ludowej oraz zarys historyczny edukacji zdrowotnej. Tematyka części pierwszej ma za zadanie zaszczepić kult dla tradycji edukacyjnych oraz upowszechnić szeroko rozumianą kulturę peda- gogiczną. W części drugiej przybliżono współczesne kategorie wychowawcze i edukacyjne, w tym: wychowanie do kultury języka, zapomnianą kategorię pedagogiczną, jaką jest świętowanie, edukację w duchu podmiotowości, kształcenie filozoficzne oraz refleksje na temat tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Różnorodność poruszanych zagadnień pozwala ukazać szerokie hory- zonty badań i wielość problemów edukacyjno -wychowawczych, skoncentro- wanych wokół realiów i wyzwań obecnych czasów. Autorzy prezentowanych tekstów starali się wykazać, że złożony proces pedagogiczny jest pomostem między przeszłością a teraźniejszością, dlatego należy czerpać z dorobku poprzednich generacji, by dobrze przygotować młode pokolenie do życia w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. Przedstawione zagadnienia nie wyczerpują podjętej tematyki, ale mogą stanowić głos w dyskusji dotyczącej zarówno historycznych aspektów edu- kacji i wychowania, jak i współczesnych dylematów oświatowych. Zasyg- nalizowane tematy mogą też być inspiracją do dalszych badań związanych z najnowszymi trendami pedagogicznymi. Należy mieć nadzieję, że praca będzie przydatna historykom wychowania, pedagogom i pracownikom instytucji edukacyjno -opiekuńczych i wychowawczych oraz studentom kierunków pedagogicznych. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim Autorom, którzy dzie- ląc się swoimi przemyśleniami, przyczynili się do powstania niniejszej pub- likacji. Danuta Kocurek Noty o autorach Bortliczek Małgorzata — doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Insty- tucie Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: odmiany funkcjonalne i style współczesnej polszczyzny, w tym styl po- pularnonaukowy w publikacjach adresowanych do odbiorcy dziecięcego, kultura języka polskiego i praktyczna stylistyka. Klajmon -Lech Urszula — doktor nauk humanistycznych w zakresie pe- dagogiki, adiunkt w Instytucie Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. W pracy naukowej podejmuje problematykę związaną z pedagogizacją rodziny dziecka z niepełnosprawnością, z pedagogiką chrześcijańską oraz z edukacją wielo - i międzykulturową. Autorka i współredaktor trzech monografii oraz czter- dziestu artykułów. Od 2000 r. uczestniczy w pracach Społecznego Zespołu Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, kierowanego przez prof. zw. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego. Jest także członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześ- cijańskiej, działającego pod patronatem KNP PAN, oraz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Kocurek Danuta — doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Działalność naukową koncentruje wokół zagadnień z historii wychowania i myśli pedagogicznej, historii spo- łecznej Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi pszczyńskiej i edukacji regionalnej. Jest autorką pięciu monografii oraz pięćdziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z historii, pedagogiki, teo- logii i regionalizmu. 166 Noty o autorach Korzeniowska Wiesława — profesor zwyczajny, doktor habilitowany; historyk, historyk oświaty. W latach 1986—2009 pracownik naukowo- -dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego, od 1.09.2009 r. — rektor Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku -Białej. Obszar zainteresowań naukowych: dzieje myśli pedagogicznej, historia edukacji i wychowania, pedagogika rodziny — w aspekcie historycznym i współczesnym, społeczno -kulturalne i oświatowe dzieje Górnego Śląska drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku. Autorka ponad trzystu publikacji naukowych i popularnonauko- wych. Wybrane prace zwarte: Codzienność społeczności wsi rejencji opolskiej w aspekcie zachodzących przemian (1815—1914). Państwowy Instytut Naukowy, Opole 1993; Ziemiaństwo na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Studium monogra- ficzne. Śląski Instytut Naukowy w Opolu, Opole 1997; Edukacja i wychowanie różnych warstw społecznych na ziemiach polskich — od drugiej połowy wieku XIX do roku 1918. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004; Dzieje rodziny i wychowania w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009; Dzieje myśli pedagogicznej. Chronologiczny słownik biograficzny. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010; Kulturotwórcze aspekty funkcjonowania ziemiaństwa górnośląskiego (wiek XIX i pierwsza połowa XX). Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko -Biała 2011. Zainteresowania pozanaukowe: muzyka klasyczna (w szczególności symfoniczna i operowa), malarstwo i malowa- nie, turystyka i bibliofilstwo. Kropka Piotr — magister historii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Główne zainteresowania naukowe: historia Śląska Cieszyńskiego od czasów najdawniejszych do współczesności, folklor Śląska Cieszyńskiego, architektura wiejska na Śląsku Cieszyńskim, dawna archi- tektura sakralna (zwłaszcza budownictwo drewniane), historia wojskowości, fortyfikacje XVII—XIX w., malarstwo i rysownictwo batalistyczne (także we własnym, amatorskim wykonaniu), historia Śląska, gwara śląska, historia Polski. Piechaczek -Ogierman Gabriela — doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu profilaktyki i peda- gogiki zdrowia oraz monografii Postawy zdrowotne uczniów i ich socjokulturowe uwarunkowania (2009). Współredaktorka monografii Edukacja postrzegana z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich (2014) oraz prac zbiorowych Wielokulturowość i problemy edukacji (2012), Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżni- cowanych kulturowo (2014). Od 1999 r. uczestniczy w pracach Społecznego Zespołu Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, kierowanego przez prof. zw. Noty o autorach 167 dr. hab. Tadeusza Lewowickiego. Swoje zainteresowania naukowe koncen- truje wokół problematyki edukacji i kształtowania się tożsamości w warun- kach wielokulturowości. Członkini Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej oraz Polsko -Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Różańska Aniela — doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt w Instytucie Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów i zjawisk występujących na zróżnico- wanych kulturowo i wyznaniowo pograniczach, zwłaszcza wokół kwestii wyznaniowych i edukacji religijnej. Ponadto w pracy naukowej podejmuje problematykę związaną z edukacją małego dziecka i edukacją ekologiczną. Autorka, współautorka i współredaktor naukowy sześciu monografii oraz około osiemdziesięciu artykułów. Ruman Natalia Maria — doktor nauk humanistycznych w zakresie peda- gogiki, licencjat kanoniczny teologii, doktorantka studiów stacjonarnych Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego; asystent Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie; wychowawca, nauczyciel katecheta klas ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie. Autorka publikacji: Pracowity żywot księdza dziekana Mateusza Bieloka. To- warzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna 2010; Duszpasterstwo parafialne w dekanacie bytomskim pod koniec XVIII wieku. Wydawnictwo Scrip- tum, Katowice—Kraków 2010; Psychologiczny, teologiczny i społeczno ‑kulturowy wymiar śmierci i żałoby. Wydawnictwo Scriptum, Katowice—Kraków 2011; Pszczyńskie sacrum w małych obiektach architektury. Wydawnictwo Scriptum, Cieszyn—Pszczyna 2012. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej, Towa- rzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, redakcji Serii Towarzystwa Miłoś- ników Ziemi Pszczyńskiej i Urzędu Miejskiego w Pszczynie „Ludzie Naszej Ziemi”. Od 2011 r. uczestniczy w projekcie badawczym Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teo- logicznego Uniwersytetu Śląskiego „Wychowanie i edukacja ku dojrzałemu przeżywaniu wiary we wspólnocie chrześcijańskiej”, kierowanym przez ks. prof. dr. hab. Henryka Krzysteczko. Zainteresowania naukowo -badawcze koncentruje na: edukacji regio- nalnej, wielo - i międzykulturowej, edukacji religijnej oraz pedeutologii — współczesnych dylematach katechizacji i roli nauczyciela katechety w procesie dydaktyczno -wychowawczym. 168 Noty o autorach Śleziński Krzysztof — profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, filozof i pedagog; pełni funkcję Dyrektora ds. Naukowych i Współpracy z Zagra- nicą w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Autor pięciu monografii naukowych: Elementy platonizmu u Rogera Penrose’a (1999), Zarys dydaktyki filozofii (2000), Benedykta Bornsteina koncepcja naukowej metafizyki i jej znaczenie dla badań współczesnych (2009), Filozofia Benedykta Bornsteina oraz wybór i opracowanie niepublikowanych pism (2011), Edukacja filozoficzna w teorii i praktyce (2012) oraz współredaktor rocznika filozoficznego „Studia z Filozofii Polskiej”. Zalewska -Bujak Małgorzata — doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; pracownik naukowo -dydaktyczny Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Członek Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej KNP PAN, prowadzonego pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. Marii Dudzikowej. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień pedentologicznych: udział nauczycieli w prze- mianach edukacyjnych, specyfika zjawiska komunikacji między uczniem i nauczycielem, uwarunkowania społeczne zawodowego funkcjonowania nauczycieli. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ PROCESU EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO H I S T O R A I I W S P Ó Ł C Z E S N O Ś Ć P R O C E S U E D U K A C Y J N O W Y C H O W A W C Z E G O - Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-442-4 KATOWICE 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: